Mezheplere düşman gençler yetiştiriliyor | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Mezheplere düşman gençler yetiştiriliyor

spesifik

آزادی قید و بند
Yönetici
Süper Moderatör
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,555
Puanları
113
Düşman insanı hayata bağlar. Hele de bu düşman İslam düşmanı ise kişinin islama daha sıkı bağlanmasına vesile olur. Gece gündüz ondan alacağı intikamı düşünür ve bundan dolayı düşman insanı devamlı canlı ve aktif tutar. O düşmanı mağlub etmek için planlar hazırlar, fikir yürütür, onunla yatar onunla kalkar böylece kendisini daha güçlü hisseder. Bize nasıl dost lazım ise düşman da o kadar lazımdır.

Buraya kadar bir sıkıntı yok. Asıl mesele, bazı cemaatleşememiş grupların, dostu düşman, düşmanı da dost gibi göstermesi ve kendi fikrine uymayan alimleri ve görüşlerini kendi cemaat mensuplarına düşman olarak tanıtmasıdır. Bunların başında da dört fıkhî mezheb, bu mezhebin imamları ve onlara tabi olanların düşman gösterilmesi gibi…

Bu kişiler sohbet halkalarındaki yeni gençlerin, içinde bulunan potansiyel düşmanlık güdüsünü dört mezhep imamının üzerine kanalize ederler.

Özellikle gençler düşman edinme konusunda çok hassas ve acelecidirler. İçlerindeki düşmanlık egolarını bir yerlere boşaltmak isterler. Onlara hocalık ve rehberlik yapan kişinin ağzından çıkacak şu kelimeyi sabırsızlıkla beklerler Şunlar sapık, işte sizin düşmanınız şunlar şunlar….

Bazı gruplar kendi üyelerine onların hamasetlerini artıracak- düşmanlar sunarak onları o davada ve o grupta tutmaya çalışırlar. Onlar da biliyorlar ki “düşman” gösteremezse o gençleri grupta tutamazlar.

İşte maalesef bu gibi gençlere hocalık yapan bu şahısların ağzından “mezhep” kelimesi çıkmış olacak ki, bu gençler asırlardır ümmetin üzerinde ittifak ettiği dört mezhebin birer düşmanı haline getirilmişlerdir.

Hocası tarafından hedef gösterilen ve kendisine yeni bir düşman kazanan gencin artık içi içine sığmamaktadır. Mezhebe tabi olmanın sapıklık olduğunu duydu ya, ertesi günü birinin ağzından mezhep kelimesi çıktı mı hemen lafı yapıştıracaktı. Çünkü bir düşman edinmişti artık. Onu hayata bağlayacak bir vesile vardı o genç için. Dinini bu mezheplere karşı bir asker gibi koruyacaktı. Ebu hanife’yi, imam şafi’yi artık meclislerine sokmayacaktı. Onların adını ağızlarına alanlara sapık gözüyle bakacaktı. “Bugüne kadar bu mezheplere uyarak nasıl da büyük bir hata yapmışız” diyecekti. Oğlum! kadına dokundun git abdest al dediğinde “baba! Ben şafi değil müslümanım” diyerek bundan gurur duyacaktı…

Şunu söylemek gerekir ki mezhep; ne bir şahsa ne de o şahsın yoluna bağlanmaktır. Mezhep; kişinin ilmi yetersizliğinden dolayı, ilmi yeterliliği olan, ayet ve hadislerden hüküm ve fetvalar çıkarmaya yetkili olan, ümmetin kabul ettiği bir alimin (müctehidin) ilmine kendisini teslim etmesidir. Mezhebe tabi olmak işi ehline vermektir. Çünkü bu yetkiyi onlara önce Allah (c.c) ve sonra da resulü vermiştir.

Evet, müctehidlerden sadece birinin bütün görüşlerine uyan bir kimse bu müctehid ister hata etsin ister etmesin mesuliyetten kurtulmuş olur. Diğer müctehidlere uyanların durumu da böyledir. İslamın güneşi doğduğundan beri bu ümmet, müctehid hata etse de mukallidin mesuliyetten kurtulacağını kabul etmiştir. Eğer müctehidin hatasından dolayı mukallit mesuliyetten kurtulmamış olsaydı müctehide bir ecir verilmezdi.

Mezheplerinin sunduğu hizmet, çalışmalarında gösterdikleri dikkat ve titizlik, meseleleri yerli yerince tedvin ve tertipleri,vasıta ve sebepleri erbabına sıhhatli ve doğru bir şekilde dayandırmada verdikleri güven ve itimat sebebiyledir ki, geçmiş müctehidlerden kendilerine fetva sorulanların en hayırlıları, bu dinin alimlerinin tamamının ittifak ve icmaıyla dört mezhep imamıdır.

Mezhepler; kuran, sünnet ve sahabe öğretilerinden istinbat ettikleri usul ve kaidelerle, her çağda ümmetin ihtiyaç duyduğu soru, sorun ve ihtiyaca cevap bulabildikleri gibi ileride karşılaşılabilecek meselelere de çare olabilecek zenginliktedir elhamdulillah. Mezhepler vesilesiyle, çözüme kavuşmuş meselelerde, yeni deliller beklemeye, gelen delillerle fikir değiştirmeye ihtiyaç olmadığını belirtmek isteriz. Fikirlerimizde herhangi bir değişiklik olmamasının sebebi delilimizi aldığımız yerin sağlam olmasındandır. Bundan dolayı bugün bu fikirde yarın başka fikirde olacak değiliz.

Din tamamlandığı gibi fıkıh da tamamlanmıştır, hadis de...Yeni güncel meseleler müstesna. Zaten o meseleleri de aynı usul ve kaidelerle değerlendirebilecek zenginlikteyiz elhamdulillah. Çözüme kavuşmuş meseleleri, çözülmemiş gibi göstererek, ısıtıp ısıtıp gündeme getirmenin, Müslümanların gündemini bunlarla meşgul etmenin bir manası yoktur.

Mezheplerin nasıl meydana geldiğini ne şekilde hareket ettiğini yazacak değiliz. Sadece mezhep düşmanlığının ana sebeplerini incelemeye çalışacağız.

1- Kendi Görüşünü Tek Doğru Olarak Kabul Ettirme Arzusu

Onlar da biliyorlar ki; insanların kafasından mezheplerin fetva ve hükümlerini silmeden kendi görüşlerini kabul ettiremeyeceklerdir. Bundan dolayı mezhepleri ve mezheplerin müctehid imamlarının insanlar nezdindeki değerini düşürmek gerekir. İnsanları imam şafi’den soğutup kendisine yönlendirmesi lazım. Bütün takdiri, teveccühü ve iltifatı kendisinde toplaması lazım.

Ebu hanifenin sadece birkaç hadis bildiğini söylemesi lazım kendi cemaat mensubuna ki hadis ezberlemeye başlamış olan gruptaki elemanın iştahını arttırsın.

Kendilerine ulaşan hadislerin o imamlara ulaşmadığını ilan etmesi lazım.
O imamlar için hadislere ulaşmak zor ama bizim için klavyenin bir tuşuna basmak kadar kolay olduğunu anlatması lazım kendisini müctehid olmaya hazırlayan yeni gence…
Dört imamın da kendi görüş ve re’yi ile fetva verdiklerini, dolayısıyla sünneti arka plana attıklarını vurgulaması lazım.

Ki sünnet düşmanı benim de düşmanımdır diyerek galeyana gelsin samimi gençler. Peygamber döneminde mezhep mi vardı gibi mantıki bir soru sorarak en zeki öğrencisinin felsefe yaparak zekasını çalıştırmasına vesile olması lazım..

Sizin de malumunuz; Yaşasalardı eğer imam ebu hanifeye, imama şafiye “hadis dersi” vermeye meraklı bir sürü müctehid alim!!! türedi son zamanlarda…

Kimileri müctehid mezhep imamlarının fıkıh ve akaid kitaplarını devredışı bırakmak için kendi anlayışlarını temsil eden kitaplar(eserler) bastırıp sonra da insanlara “EY İNSANLAR, MUHAMMED’İN (S.A.S) FIKHINI MI İSTERSİNİZ YOKSA EBU HANİFE VE ŞAFİİ’NİNKİNİ Mİ gibi sloganlarla sanki bu alimlerin ehli sünnet dışında olduğunu intibasını uyandırırlar...

Yine mezhep düşmanlığını kendisine şiar edinmiş bir kişi kütübi sitteden birini okur ve orada Hanefi mezhebine muhalif bir hadis görür, sonra da “Ebu hanife'nin mezhebini yere çalın ve Resulallah’(s.a.s)in hadisiyle amel edin” der ve kendince zafer kazandığını sanar..

Ne acıdır ki kiminle temas kurmuş ve hangi insana musallat olmuşlarsa, bu insanların kalplerinden dört mezhebin imamına karşı itimad ve güveni söküp almış ve onlara, kendilerinin de meseleleri tıpkı bu imamlar gibi anlayabilecekleri ve onlar gibi ictihad edebilecekleri şuurunu vermişlerdir.

İmam şafi, İmam ebu Hanife, imam malik ve imam Ahmed bin hanbel gibi zatlara alerjisi olan yeni bir nesil türediği acı bir gerçek. Şayet avamdan herhangi bir kimse kendilerine fetva sorarsa ictihad eder, ona cevap verirler. Bunda herhangi bir mahzur görmezler. Ama Ebu Hanife, Şafi, Malik ve Ahmed’den fetva soranlara karşı çıkar, bunun yanlış olduğunu söylerler.


2- Mezhep Tabi Olmanın Tefrikaya, Ümmeti Bölmeye ve Gruplaşmaya Yol Açtığına İnanırlar.

Bu anlayışa göre mezhep düşmanları, mezhep imamlarının ictihad ederlerken kitap ve sünnetten başka bir kaynağa başvurduklarını, bu yüzden de bu imamların mezheplerinin Resulallah’ın (s.a.s) mezhebinden (yolundan) ayrı birer mezhep olduğunu ve onun mezhebine rakip olarak ortaya çıktıklarını düşünüyor. Bu söze aldananların dikkatlerini de daha gerçek bir mezhebe çekmek istiyor ve onlara “peygamberin (yolu) mezhebi masum iken bu mezhepler masum ve hatasız değiller”

diyerek getirdiği bu delille sözünü isbata çalışıyor ve “nasıl olurda sizler masum olanı bırakıp hatadan masum olmayana yönelirsiniz” diyor. Böylelikle bu mezheplerin dinde tefrika çıkardığı yaygarasını kopararak kendine taraftar toplayıp, alimlerden nefret ettirme ve onların yollarını basite alma planı başarıya kavuşmuş olmaktadır.

Avamdan biri, ictihad imamlarının gittiği yoldan gitmeyi reddediyorsa, aslında nefsi arzularına uymayı kendisine mubah kılmış demektir. O zaman kayıt ve sınır tanımamazlık olur. Ne gariptir ki bu gibi kimseler, dört mezhebin ümmet arasına

tefrika soktuğu görüşünü ileri sürenlerdir. Öyle ki bazıları fıkıhta bir mezhebe bağlı olmayı sapıklık olarak kabul ederler. Mezhep alimlerini ilah kabul ettiklerini söylerler. Aslında mezhepleri insanların kafasından silmeden kendi görüşlerini kabul ettiremeyeceğini bilirler. Acaba bunların dediği olsa ve ittifak edilen hususların dışında kalan meselelerde her insanın bir mezhebi olsa o zaman birlik daha mı iyi sağlanır


3- Mezhep İmamlarının Kendi Hevasına Göre Hüküm Verdiğine İnanması

Bir kimse, müctehid mezhep alimlerinin kendi heva ve heveslerinden değil, bizzat kuran ve sünnetten ve sahabe öğretilerinden istinbat ettikleri delillerle hüküm verdiklerini kabul etmiyorsa, o kimse ile tartışılmaz. O kimsenin ilimden nasibi yoktur. Böyle düşünen biriyle tartışmamak yapılacak en güzel davranıştır.

Şunu da belirtmek isterizki. Öncelikle müctehid mezhep alimlerinin kendi heva ve heveslerinden değil, bizzat kuran ve sünnetten ve sahabe öğretilerinden istinbat ettikleri delillerle hüküm verdiklerini kabul etmemiz gerekmektedir. Eğer bunu bu şekilde kabul etmiyorsanız bu yazının devamını okumanıza gerek yoktur. Bu yazıyı yazarken çekmiş olduğumuz zahmet de

bizden olsun. Kişi eğer onların imam olduklarına inanmıyorsa aksine “ onlarda adam biz de adamız” diyorsa bu defa onların usul ve kaidelerini araştırma zahmeti içine girmeyecek, kendisini onlardan daha alim görerek o imamlara hücuma geçecektir.

Onların verdikleri hükümleri hafife almak onların delil aldıkları yeri hafife almak demektir. Bu tehlikeden sizleri uyandırmak isteriz.

Ayrıca (tenzih ederiz)Alimleri mezheplere göre sınıflandırarak “mezhebe tabi olmayan alimi ehl-i sünnet, mezhebe tabi olanları ise ehl-i sünnet dışı” olarak göstermek büyük bir insafsızlıktır. Aslına ters düşmektir. Aslını inkar etmektir.

Ümmet şu zamana kadar hep mezheplere tabi olarak günümüze kadar gelmişlerdir. Alimler hep onların belirlemiş olduğu usul ve kaideleri takip ederek hüküm çıkarıp fetva vermişlerdir. Alimlerin hiçbiri ehil olmadıkça mezhep alimlerinin kurmuş olduğu bu fıkıh binasına dokunmamışlardır. Böyle bir miras bıraktıkları için Allah (c.c) onlardan razı olsun.


4- Mezheblerin Zayıf Hadislerle Amel Ettiğine İnanması..


“Bize düşen Resulallah’tan gelen sahih hadislerle amel etmektir” sloganıyla hareket ederek mezhep imamlarının sahih hadislere vakıf olmadıkları izlenimini uyandırırlar. Bu düşünceyi taşıyan kardeşlerimize hayret ediyoruz. Hadislerin sıhhatı konusunda müçtehide değil de mütercime itibar ediyorlar. Müçtehide uymak ağrılarına mı gidiyor acaba Halbuki mütercimle müctehid arasında dağlar kadar fark var.

Son olarak şunu belirtmek gerekir ki özellikle çağımızda Müslümanın, fıkıh usulü ve fıkıh ilminin kendisi hakkında malumatının bulunması gereklidir. Müslüman, usulü fıkıh okuyunca fıkha, alimlerin içtihadına ve birçok hükümdeki ihtilafına bakışı da değişir. O zaman bu ihtilafların normal olduğunu görecektir. Bu ilmi okumadan orada burada ilme dair konuşması her zaman hata yapmasına sebep olacaktır. Terazi eksik ya da eğri olunca bu defa bütün meseleleri eksik ve eğri değerlendirmeye başlayacaktır.

İşte biz bundan dolayı usulü fıkıh ilmi almamış kardeşlerimizle konuşmaktan ve münazara yapmaktan her zaman uzak durmuşuzdur. Ki bize karşı cahilce ve kindarca bir tavır alıp bize taassup etiketini yapıştırmasın. Bundan dolayıdır ki bırakın tartışmamamız gereken meseleleri, tartışmamız ve ortak hareket etmemiz gereken meseleleri bile konuşamaz olmuşuz.

Biz diyoruz ki; İlim arttıkça muhalifler arasındaki ihtilaf da azalır.

Usulü fıkhı okuduğu halde kişinin fıkıh ve fıkıh imamlarının mezhepleri konusunda görüşünün aynı kalması mümkün değildir.

Onun için fıkıh usulü ve fıkhın okunmasını ısrarla istiyoruz. Çünkü öyle bir asırda yaşıyoruz ki, kişiyi ancak köklü bir ilim sapıklıktan kurtarabilir.

Bu ilmi öğrenmemek için inat etmek, iyileşeceğini bildiği için (inadından dolayı) ilaç içmeyen hastaya benzer. Bu ilmi okumayan kişi daima hata yapmaya mahkumdur. Fıkıh alanında söylediklerimiz akaid alanında da tasavvuf alanında da geçerlidir. Çünkü bu ilimlere hata karışınca ilaç olacakları yerde hastalık doğurucu olurlar. Sapıtma için bir vasıta durumuna düşerler.

Bizler fikirsel olarak iki zümre ile mücadelemizi devam ettirmekteyiz. Biri müctehid imamları tahkir etmek, geçmişte yaşayan ulemanın Kuran-ı Kerimin ruhuna vakıf olmadığını iddia ederek; “Efendim…! Ehl-i sünnetin hiç mi hatası yoktur Müctehid imamların görüşlerini (mezhepleri) bir kenara bırakalım, toplumun ihtiyacı olan yeni projeler üretelim “gibi sloganlarla islam şeriatının savunucusu olan imamları devre dışı bırakarak, devlet yanlısı, demokrat ve modernist bir din (tağutun istediği gibi bir din) icat etmeye çalışanlar… Diğeri; Masum olmadıklarını gerekçe göstererek müctehid alimlerin belirlemiş olduğu usul, kaide ve hükümleri elinin tersiyle iterek –müçtehitlerden bağımsız olarak- ehil olmadan ayet ve hadisleri yeniden değerlendirmek suretiyle yeni bir şeriat fıkıh oluşturmaya çalışanlar.

Şunu belirtmek isteriz ki; geçmiştekilerin kurallarını ilga eden yeni kuralların ortaya konabileceğini ve halkın eski kuralları bırakıp bu kurallar etrafında toplanacağını sananlar vehim içerisindedir.

Yahu bırakın Müslümanların yakasını da varsınlar asırlar boyu taklid edilmelerinde ve arkalarından gidilmelerinde herkesin mutabık kaldığı (kendi) imamlarının arkalarından gitsinler. Eğer istiyorsanız sizler de, dün mevcut olmayan ve o müctehid imamların kendi zamanlarında söz konusu etmedikleri yeni meselelerle ilgili hükümleri ortaya koymakta varın ictihad edin.

Biz sizlere başarılar diliyor, ortaya isabetli ve doğru fikirler koymanızı temenni ediyoruz.


Gökhan Arslan
 

abdullah birisi

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
12 Mar 2013
Mesajlar
10,297
Puanları
83
faydalı bir yazı, güncel tutmakta fayda var...
 

Kaptan

Mecra Yazarı
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Puanları
113
Busra kardesimizi anlamakta bazen harbiden zorlaniyorm.

Ben kendisini bir turlu cozemedim, hangi cizgidedir, sabiteleri nelerdir, neyi savunur anlayamadim gitti...cehaletime mi verirsiniz anlayisizligima mi bilemiyorum.
 

Kaçak

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
21 Ara 2012
Mesajlar
8,416
Puanları
113
Ben neciyim Red ? ( ağabey )
 

Kaptan

Mecra Yazarı
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Puanları
113
Duymak istemezsin :)
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
"Öğretmensiz" yol takip edilemeyeceği bir anlamda Kur'an'ın beyanıdır!
Dolayısıyla, kim olursa olsun, belli bir seviyeye gelmişse "muallimi" sayesinde gelmiştir. Mezhepten ziyade "alimler" vurgusu yapılmalıdır. Yani genel manada, bir müslümanın takıp ettiği bir usul alimi (müctehid) olsun, lakin gene o insan bilsin ki, "gerektiğinde" falan müctehid'e göre de amel etmek mümkündür.
Çünkü bu hallerde olanlara, naif bir uslupla "şöyle yapınız" dediğimizde, "mezhepli algılı insan", "Olmazzz!!!! Mezhebimiz müsade etmez"i hemen suratına yapıştırıyorlar..!!!
Dolayısıyla, sahih müctehid ülamaya karşı lokal negatif vakalar olabilir, bunlara karşı uyanık olalım amanne ama,
"Falan mezhep Kur'an'dır, falan mezhebe göre şöyle yaparsan olmazzz!!!" şeklindeki anlayışların da "uyanık olalım" dediğimiz hadiselerden farklı değildir.
İkisi de aynı kapıya çıkıyor.
Ben kendimi şu şekilde takdim ettim:
"Ben mezhep bilmiyorum ama bilmediklerimim çoğunu da İmam Azam Ebu Hanife ve O'nun sahih kıymetli öğrencilerinin miras bıraktığı ilimden, bilgiden öğrendim ve bu şekilde de hayatımı kuşanıyorum."
Burada bilgi dağarcığı geniş arkadaşlardan tarafıma hangi söz geldi: "Mezhepsiz..!!!"
Görüyorsunuz değil mi rezaleti!?
Her iki muarız da "denge"de değil!
"Bilmediklerinizi "bilen"lere sorunuz..!"
Kur'an ayeti mes'eleyi çözmüştür.
İttiba edenlere selam olsun.

 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Busra kardesimizi anlamakta bazen harbiden zorlaniyorm.

Ben kendisini bir turlu cozemedim, hangi cizgidedir, sabiteleri nelerdir, neyi savunur anlayamadim gitti...cehaletime mi verirsiniz anlayisizligima mi bilemiyorum.

Büşra Hanım'ın çizgisi, sabiteleri ve fikriyatı gayet anlaşılır ve yer yer de ele veriyor kendisini! Ben anlamakta hiç zorluk çekmiyorum. Lakin, senin şartlanmış bir penceren varsa ve oradan bakıyorsan, kimseyi de anlayamazsın diye de düşünüyorum.
 

Kaptan

Mecra Yazarı
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Puanları
113
Sen anliyorsan mesele yok zaten.
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Danke schönnnn! :)
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83
Aklıma bir fıkrada şu sözü söyleyen geldi!
Ben patlıcanın değil, sizin dalkavuğunuzum diyen kimdi ya ?
 

spesifik

آزادی قید و بند
Yönetici
Süper Moderatör
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,555
Puanları
113
Busra kardesimizi anlamakta bazen harbiden zorlaniyorm.

Ben kendisini bir turlu cozemedim, hangi cizgidedir, sabiteleri nelerdir, neyi savunur anlayamadim gitti...cehaletime mi verirsiniz anlayisizligima mi bilemiyorum.


Biraz yardımcı olmaya çalışayım
Tekfir ci değilim .. Aramızda büyük fark bu .. İslam vasat bir din ,farklı ekolleri
neşriyatı dışıda şahıslarla tanıma imkanım oldu ... Bir kişiyi amelinden dolayı tekfir etmek için
melek statüsünde olmamız gerekir.. Ben daha çok günahkar olduklarını düşünüyrum..

Mezhep yoktur şefaat yoktur tarikat yoktur dan ziyade bu mefhumlarda ki yanlış olguların red edilmesinden yanayım.. Mezhep taassupçuluğuna karşıyım.. amelde hanefi mukallidiyim. Oy kullanmam,kullanana da kafir demem.. BİZ nebevi metodda bunu gördük. hz Peygamber in hayatında bunu gördük uygulamaya gayret ediyoruz..Her zaman isabet edemese de...

NOT: Alenen kimseyi tekfir ettiğinizi görmedim nicke binaen öyle söyledim zandan Allaha sığınırım Red ...
 

Kaptan

Mecra Yazarı
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Puanları
113
Daha once de acikladim, nickimin tekfirle alakasi yok. Kisaca, La ilahe ; tum ilahlarin reddi, İllallah; Ve bir ilahin kabulu.

Nassla sabit soz ve/veya bir fiilin kufur oldugunu soylemek tekfircilik degildir. "Boylece suclularin yolu belli olsun diye ayetleri iyice acikliyoruz" diyor Rabbimiz. Gittigi yolu bilmeyen ve/veya yeterince ayiramayan, gittigi kufurlu yolun muminlerin yolu oldugunu dusunen kimselere yanlislarini hatirlatmanin neresi yanlis? Tam terdi belki bu sayede gittigi yolun yanlis oldugunu farkedecek ve kendisine ceki duzen verme firsati dogacaktir.

Ama maaelesef toplumumuzda insanlara saf tevhid akidesi yerine sacma sapan bir din anlayisi yutturuldugundan gercegi soylemek cogu zaman zorlasiyor. Burada oldugu gibi ya aşiri olmakla, ya tekfircilikle veyahutta vehhabi, harici olmakla itham ediliyoruz.

Mezhep taassubuna karsiyim diyorsun ama paylastigin bu yazi bastan sona taassub akiyor be kardesim.
 

spesifik

آزادی قید و بند
Yönetici
Süper Moderatör
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,555
Puanları
113
Bütün paylaştığım yazı ve videolarına tamamen katıldığımı veya katılmadığımı düşünerek yargıda bulunmak sizin düşünceniz. Ben bir nevi görevlerimden biri olan paylaşımlarda bulunuyorum.. Elbette eleştirilecek noktaları vardır insanız ..

Sabiteler muhkemlerdedir.Muteşabihlerde sabite olmaz. Demokrasi küfürdür ama oy veren kafir değildir bu ikisi hassas nokta... Mezhepsizlikle mezhep tassubiyeti gibi...
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
"Oy vermek küfür değildir" derken orada bir "te'vil" yapıyoruz, belki yarın Kıyamet Günü'nde o" te'vil" bizi kurtarabilir. Çok da hoş bir şey değil. Zaten oy atma ameliyesi küfür zaten olmaz, oyla ne yapıyoruz, ne yapmaya çalışıyoruz, niyetimiz ve amacımız nedir sualleri ekseninde "küfür", "günah" ya da "kerahet" sözkonusudur.
Mesela, biz oy verdiğimizde, oy verdiğimiz ve seçtiğimiz insanların İslam Şeriati'nin düşmanları olmamasına dikkat ederiz diyeceğim ama AK Parti genel bir parti yapılanmasına döndü, ki İslam Şeriati'ne düşman olanları da kendi çemberinde barındırıyor.
ERBAKAN'ın içinde olduğu parti ilk dönemlerinde bir cemeat yapılanması andırıyordu, ki o oluşumun içinde İslam Şeriati'nin düşmanları da bulunmuyordu, işte bütün bunlar ve te'vil'de sözkonusu olaraktan "oy ameliyesi" amaç ve gayesinden dolayı küfür olarak ifade edilmiyordu.
"X" adlı parti, kavmiyetçiliği esas alan bir partidir. İslami değerler (hukuk, muamelat, ukubat, feraiz vs) merkezde değildir ve fiilen de böyle bir yapılanmanın içersinde olmazlar da,
Ben böyle bir grubun insanlarına nasıl oy atabilirim, çünkü bunlara oy attığımda "te'vil"de sözkonusu olmaz! Bu merkeze oy atmak küfür açısından tehlikelidir!
"Y" Partisi'nin misyonu bellidir, ideali, mefkuresi İslam Düşmanlığıdır. İslami hukuka, İslami adalete, Kur'an'a ve O'nun Şeriati'ne savaş açmıştır, buraya da oy atmak küfür olarak ifade edilebilir, dikkat edilmelidir!
Şu anda "iki" partinin üyeleri vardır "te'vil" yoluyla küfre hükmedemezsiniz ama, çok da isabetli bir şey yaptığımız anlamına da gelmez.
İyi düşüncemizden dolayı, gücümüzün ve kuvvetimizin de yetmediği düşünülerek Allahü Teala katında "masum" olabiliriz.
Ne bileyim, Allah güzelliğimizi arttırsın. Amin.
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83
Bütün paylaştığım yazı ve videolarına tamamen katıldığımı veya katılmadığımı düşünerek yargıda bulunmak sizin düşünceniz. Ben bir nevi görevlerimden biri olan paylaşımlarda bulunuyorum.. Elbette eleştirilecek noktaları vardır insanız ..
Sabiteler muhkemlerdedir.Muteşabihlerde sabite olmaz. Demokrasi küfürdür ama oy veren kafir değildir bu ikisi hassas nokta... Mezhepsizlikle mezhep tassubiyeti gibi...
Büşra Hnm,
Mezheb taassubiyeti nasıl bir şey ?.. Örneklendirebilir misiniz?
 

spesifik

آزادی قید و بند
Yönetici
Süper Moderatör
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,555
Puanları
113
Büşra Hnm,
Mezheb taassubiyeti nasıl bir şey ?.. Örneklendirebilir misiniz?
Yalnızca tabi olduğu görüşün (mezhebi olabilir) hak olduğuna inanmak taassubiyettir...
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Aklıma bir fıkrada şu sözü söyleyen geldi!
Ben patlıcanın değil, sizin dalkavuğunuzum diyen kimdi ya ?
Dalkavukluğu becerebilsem, cidden sana "aferin" diyeceğim, benim halime vakıf olduğun için, hayatım içersinde en yapamadığım şey dalkavukluktur, dalkavuk olmadım da ne oldu, ne olacak, üzerimizdeki elbiseyle yetiniyoruz. Şikayetlenmiyorum. "Mezhepsiz" falan şeklinde beni itham ediyorsun ya, bari onları söyle de kıyısından köşesinden tutsun diyeceğim ama ithamın da iftira. Zaten sen kendinlen barışık değilsin. Ben ölülerden medet ummuyorum, sen de böyle bir disiplin var, Mazhar OSMAN öldü ama olsun onun bir mezarını ziyaret et, sana tavsiyeleri olacaktır. Ne hırçın şeysin sen ya!!!
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83
Burada herkes yazdıklarıyla kendisini ortaya koyuyor ! Ve herkes de kimin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Bu sebeple, hiç kimsenin”Ben böyleyim, ben şuyum, ben buyum !” demesine gerek yok!

 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
​Yazılarınızdan belli. Kavga etmeye insan arıyorsun! :) Ben yokum. İyi geceler, selametle!
 
Üst