Ali-imran Süresi 104. Ayeti Nasıl Anlamalıyız ? | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Ali-imran Süresi 104. Ayeti Nasıl Anlamalıyız ?

spesifik

آزادی قید و بند
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,610
Puanları
113
İçinizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülükten alıkoyan bir topluluk bulunsun. İşte onlar, kurtuluşa erenlerdir.
Bu ayete binaen herhangi bir cemaatle ile çalışmanın şeri boyutunuda dikkate alarak görüşlerinizi almak istiyorum arkadaşlar?
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,641
Puanları
113
Bu ayet direkt AKP 'ye işaret ediyor.
 

spesifik

آزادی قید و بند
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,610
Puanları
113
ALLAH'ın verdiği hükmün aksini çıkarıp yürürlüğe koyma yetkisine sahip AKP den mi ?
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,641
Puanları
113
tekfir mi?
 

Kaçak

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
21 Ara 2012
Mesajlar
8,416
Puanları
113
Önce cemaati tanımlamanız lazım ...
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,641
Puanları
113
yufusi senin tanımın nedir?
 

spesifik

آزادی قید و بند
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,610
Puanları
113
Tekfir yok.. Tekfir nebevi metodda yok...
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,641
Puanları
113
farkında değilsiniz :)

bir olmak birlik olmak cem olmak cemaat olma yada CUMA ancak O 'nun yasa ve kanunlarının işletilmesi ile olur.
 

Kaptan

Mecra Yazarı
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Puanları
113
Sorunu tam olarak anlayamadim sevgili Busra, biraz daha acarsan iyi olur.
 

spesifik

آزادی قید و بند
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,610
Puanları
113
Evet kanunların işletilmesi ile şuan ki mevcut sistemin buna gücü olmadığını düşünüyorum.
Hedef ne ? Varoluş hedefi ne ?
Bu ayeti Kutub yorumlarken üç kişinin dahi cemaat olabileceğini söyler.

Cemaat toplluluk yahut bir kitle, bir parti olmalı ki kişiyi tolere etsin..
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,641
Puanları
113
Kitap var fakat kimse kitap ile cemaat olmuyor!! yada olma yoluna girmiyor? kişilerin bir araya gelmesi ile cemaat olmaz :)
 

spesifik

آزادی قید و بند
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,610
Puanları
113
Dünyada yalnız yaşamıyoruz adams.. Ve ayetleri kendi reyimize göre yorumlama hakkına sahip değiliz..
İnsan kendi kendini tolere edebilir elbette ..Peki bu ayeti nereye koyacağız..Emir var burada, bulunsun diyor..
İyiliği nasıl emredeceğiz, kötülükten nasıl alı koyacağız ?
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,641
Puanları
113
mesele adams değil!! mesele sizin cemaate bakış açınızda kendi benzerleriniz dışındakiler ile cemaat oluşturamayacağınızı düşünüyorsunuz galiba!!

İbrahim 'in tek başına bir ümmet olması düşündürücü değil mi? Birlik olmak benzerlerin bir araya gelerek oluşturdukları gurup değildir. Çünkü dışınızdaki varlık ile her zaman iletişim ve etkileşim içinde olacaksınız. Birlik benzer olmayanların bir birleri ile entegre hareket edebilmesi demektir. Bunu sağlayabilmek için bir yasa ve kanun gereklidir ve bu yasa ve kanunlar ancak tek bir yaratıcıdan çıkar. Herkes üzerine düşüne görevi yerine getirmiş olsa ne güzel olur değil mi? Evren sadece bizlere sunulmuş bir alan değil. Bu yüzden dışımızdaki varlıklar ile bir birlik uyum içinde hareket etmeliyiz.

Ayet gayet açık bir şekilde bütünlüğe işaret ediyor.
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83


Bu ayetteki emr-i ilâhi mükellef bütün Müslümanlaradır. Şu kadar var ki, bu işi yapma ehliyet ve liyaktinde olanların yapması hâlinde diğer Müslümanlar üzerinden bu vucubiyet düşer. Yani, emir farz-ı kifayedir. Ancak, hiç kimse yapmadığı takdirde bütün mükellef Müslümanlar günâhkâr olur. Peygamber –sallallahu aleyhi vesellem- Efendimize “en hayırlı insan kimdir?” sorusu sorulduğunda ; “Kim marufu emredip, munkeri menederse o; yeryüzünde Allah’ın, peygamberin ve Allah’ın kitabının halifesidir.” buyurmuştur.

Not: sorusu olan varsa sorabilir...
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,641
Puanları
113
Vücudunuza bakın nasıl birliği temsil ediyor. Farklı organların oluşturduğu yapı bir bütün için entegre olmuş herkes üzerine düşen görevin farkında, bilincinde hareket ediyor. Peki insan bu evreden kendine tahsis edilmiş görevin farkına varıp neden üzerine düşeni yerine getirmiyor? Sanırım kim olduğunu ve ne yapması gerektiğini bilmiyor. Bu yüzden birliği kendi istek ve arzularına göre inşa etmek için var gücü ile boşa çabalıyor. Haddimizi bilim yerimizi almamız için daha ne bekliyoruz..
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83
Büşra Hnm’dan “bu işi nasıl yapacağız?”sorusu gelmiş …

Medarik'te beyan olunduğu veçhile ma'ruf ; aklın ve şer'in güzel olmasıyla hükmedip kitaba ve sünnete muvafık olan her şeydir. Münker ; aklın ve şer'in çirkin addettiği ve kitaba ve sünnete muhalif olan herşeydir. Hayra davet; bilumum tekâlife şâmildir.

Beyzavi'nin beyanı veçhile hayra davet edip emr-i bilmaruf ve nehy-i anil münkerle meşgul olan kimsenin, ahkâm-ı şer'iyeye vukufu ve umur-u ammeye ilmi ve nâsın haline ittilâı ve yumuşaklıkla veya şiddetle söylenecek zamanı ve mekânı bilmesi lâ­zımdır. Zira; emr-i bil’maruftan maksad; ancak bunlara vukûfuyla beraber nâs arasında mezaya-yı âliye sahibi olmak temin eder. İşte şu beyan olunan sıfatların her ferd-i müminde bulunması mümkün olamadığından bu sıfatları cami' olan ümmet içinden bazı kimseler olduğuna işaret için ba'za delâlet eden lafzıyla varid olmuştur. Binaenaleyh emr-i bil maruf; farz-ı kifaye olduğundan ba'zılarının bu vazifeyi ifa etmesiyle diğerlerinden farz sakıt olur. Şu halde bu vazifeyle iştigal edenler bulundukça, meşgul olmayanlar üzerine günah yoktur. Cemi-i ümmet üzerine farz olup bazılarının edasıyla diğerlerinden sakıt olacağına işaret için hitap; ümmetin cemisine olduğu halde fiil-i nasihat bazılarından taleb olunmuştur. Bu farz-ı kifaye olan umumu irşad ve hakla ba­tıl beynini tefrik etmek mânâsına emr-i bil maruf; mezaya-yı âliye sahibi olanlara mahsus olmak ve ancak dinî ve dünyevî salâha delâlet etmek ve eğer delâlet edemezse, kalbiyle buğzetmek ve mümkün olduğu kadar bir zulmün ref 'ine. çalışmak ve sözünü din­leyenlere aklının erdiği kadar hayırla nasihat etmek mânâsınca emr-i bilma'ruf; ümmetin cemisi üzerine vaciptir. Zira; mümkün olduğu kadar kudreti nispetinde herkesin hayra sa'yi lâzımdır. Bi­naenaleyh; bu kabil nasihati zaman ve zemin icabeder de bir kim­se vazife edinmezse elbette mes'uldür.

Hayra davette emr-i bilma'ruf ve nehy-i anilmünker dahilse de şeref ve meziyetlerine işaret için hayra daveti zikirden sonra emr-i bilma'ruf ve nehy-i anilmünker ayrı ayrı zikrolunmuşlardır. Bu nasihat ve hayra davet sıfatının felaha sebep olduğuna işaret için, şu evsafı haiz olanların felâh-ı kâmile nail olacakları saraha­ten beyan edilmiştir.

Beyzavi'nin beyanı veçhile emr-i bilma'ruf emrolunan şeyin hükmüne tabidir. Eğer emrolunan şey vâcipse emr-i bilma'ruf da vacip olur, eğer mendupsa mendup olur. Amma nehy-i anil münkerin küllisi vaciptir. Zira; şer'in inkâr ettiği şeyin cemisi haramdır. Haramdan nehyetmekse elbette vaciptir.

Fahr-i Razi ve Kazi'nin beyanları veçhile fasık olan kimse emr-i bilma'rufa muvaffak olamaz. Zira; emr-i bilma'ruf edenlerin felâhyab olacakları bu âyetle sabittir. Halbuki fasık için felâhyab olamaz diyenler varsa da esah olan insanın fıskı âhari münkerattan nehyetmesine mani olmaz. Hattâ bir insan kendinin irtikâp ettiği günahı terketmesi kendine vacip olduğu gibi, o günahtan âha­ri men'etmesi dahi vaciptir. Binaenaleyh; bir kimse kendi günah­kâr olmaktan, âhari men'etmemesi lâzım gelmez. Çünkü vacibin birini terketmek; vâcib-i âharin terkini icabetmez.

Kaynak: Huâlsatu'l-Beyân....
 

spesifik

آزادی قید و بند
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,610
Puanları
113
Farklılıklar bütünlüğü bozacak diye bir kaide yok..
Düşünmediğim şeyleri üzerime etiketleme rica ediyorum...
Bu şekilde öteleme yapmış oluyorsun bilmem farkında mısın?

Nasıl bir cemaat ? Bizler nebevi metodu yaşama gayretinde olduğumuz halde neden birleşemiyoruz ?
Bütün cemaatler bunu söylemiyor mu ? Allahın ipine sarılmadığını bu konuda delilsiz hareket ettiğini iddia eden var mı ?
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,641
Puanları
113
dinlemeyecek ve düşünmeyecekseniz konuşmanında bir manası var mı!! böyle yaparak bir yere varamazsınız sonuç her zaman elde var koca bir SIFIR

siz önce size öğretilmişleri terk edin asabiliğinizide bir kenara bırakın sakin ve sessizce düşünün sorgulayın kendiniz söylüyorsunuz fakat fark etmiyorsunuz ki elinizdeki taşlar ile bir yapı oluşmuyor çünkü taşlar bir biri ile uyumlu değil.

Ortada bir kitap var fakat milyondan fazla farklı anlayan var :) neden birleşemiyorsunuz çünkü birleşmeyi yanlış yerde ve zamanda arıyorsunuz!! sonrada etiketleme diye bir tabir kullanıyorsunuz. En ufak eleştiride kan beyninize fışkırıyor bu şekilde nasıl bir araya gelinip birleşilecek ki?
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83
Farklılıklar bütünlüğü bozacak diye bir kaide yok..
Düşünmediğim şeyleri üzerime etiketleme rica ediyorum...
Bu şekilde öteleme yapmış oluyorsun bilmem farkında mısın?
Nasıl bir cemaat ? Bizler nebevi metodu yaşama gayretinde olduğumuz halde neden birleşemiyoruz ?
Bütün cemaatler bunu söylemiyor mu ? Allahın ipine sarılmadığını bu konuda delilsiz hareket ettiğini iddia eden var mı ?

Hani, bazen kendi-kendime diyorum ki, burada süresiz yasaklanan ve CENGİZHAN-gavs-Havas gibi yasaklanmış ve bunlarla aynı kafa ve karakter yapısına sahip üyeler de olduğu hâlde, nick’lerini zikrettiklerimiz yasaklı, bunlar ise, burada cirit atmaya devam ediyorlar ! Bunun makul bir izahını yapabilecek bir yönetici var mı acaba?...
 
Üst