Muhasebe deyimleri ve kelimeleri

efruz

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ağu 2009
Mesajlar
5,168
Puanları
113
BİRLEŞTİRİLMİŞ TEMEL MUHASEBE TERİMLERİ


( Temel Terimler, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında Kullanılan Terimler)

( Amount) recoverable: Geri kazanılabilir değer
‘ Corridor’: Tazminat ödeme aralığı (1)
‘Cost of sales’ method: Satışların maliyeti yöntemi (2)
Acceptable under IFRSs: UFRS ye göre kabul edilebilir (UFRS 1)
Accountability of management: Yönetimin sorumluluğu (UFRS 1)
Accounting: Muhasebe
Accounting estimate: Muhasebe tahmini
Accounting for inventories: Stok muhasebesi( muhasebeleştirmesi) (UMS 2)
Accounting income: Muhasebe geliri ( karı) (3)
Accounting model: Muhasebe modeli
Accounting period: Muhasebe dönemi
Accounting policy: Muhasebe politikası
Accounting principle: Muhasebe ilkesi
Accounting profit: Muhasebe karı
Accounting record: Muhasebe kaydı (belgesi)
Accounting treatment: Muhasebe işlemi( yöntemi)
Accounts receivable: Alıcılar
Accrual basis: Tahakkuk esası
Accrual basis of accounting: Muhasebenin tahakkuk esası
Accrued liabilities: Borç tahakkukları
Accumulated ( amortisation, interest, profit or loss): Birikmiş (itfa payları, faiz, kar veya zarar) (UFRS 1)
Accumulated profit or loss: Geçmiş yıllar karları veya zararları
Accumulated compensated absences: Birikmiş ücretli iş devamsızlıkları (4)
Achieve comparabilitiy: Karşılaştırılabilirliğin sağlanması
Acquiree: Edindiren
Acquirer: Edinen
Acquisition: Elde etme, iktisap etme
Active market: Aktif piyasa
Actuarial assumptions: Aktuaryal varsayımlar
Actuarial gains and losses: Aktuaryal karlar ve zararlar
Actuarial present values of promised retirement benefits: Taahhüt edilen emeklilik ikramiyelerinin aktuaryal bugünkü değeri
Actuarial valuation: Aktuaryal değerleme
Actuarial valuation method: Aktuaryal değerleme yöntemi
Additional comparative information: Ek karşılaştırmalı bilgi (UFRS 1)
Additional consideration: Ek teminat ( tazminat)
Adjust for consolidation procedures: Konsolidasyon düzeltmesi (UFRS 1)
Adjusted weighted- average shares: Ağırlıklı ortalamaya göre düzeltilmiş hisse senetleri (UMS 33)
Adjusting event ( after the balance sheet date): Düzeltme işlemi ( bilanço gününden sonra ortaya çıkan olaylar)
Administrative expenses: Genel yönetim giderleri
Admission fees: Giriş aidatları
Advance: Avans
Adverse event: Ters işlem
After- tax amount: Vergi sonrası tutar
Agency: Acente
Aggregate: Toplam
Aggregation: Toplama
Agricultural activitiy: Tarımsal faaliyet (UMS 2)
Agricultural activitiy: Tarımsal faaliyet (5)
Agricultural produce: Tarımsal ürün (UMS 41)
Allocation: Dağıtım ( tahsis)
Allowance: Tahsisat, ödenek
Allowed alternative treatment: İzin verilen alternatif yöntem

Açıklamalar:
(1) IAS 19 da aktuaryal hesaplama marjını ifade etmek üzere kullanılıyor.
(2) Giderlerin mali tablolarda fonksiyonuna göre sınıflandırılması yöntemi.
(3) Geniş kavram olarak gelir tablosundaki tüm kar unsurlarını ( sabit kıymet ve menkul kıymet değer artışları dahil) içerir
(4) IAS 19’da hasatalık, izin vb. durumlara ilişkin ödenecek tutarlar için kullanılıyor.
(5) Glossary’de “biyolojik varlıkları satışa hazırlama, zirai ürün veya ilave biyolojik dönüştürme işlevi” olarak tanımlanmıştır.

Amortisation: Amortisman ( itfa)
Amortisation method: Amortisman yöntemi (itfa yöntemi)
Amortisation period: Amortisman dönemi (itfa dönemi)
Amoritsed cost: İtfa edilmiş maliyet
Amortised cost of a financial asset or financial liability: Finansal varlık veya borçların itfa edilmiş maliyeti
Amount of inventories: Stokların tutarı (UMS 2)
Amount per share: Hisse başına tutar (UMS 33)
Amounts recognised (in the balance sheet and income statement): Tahakkuklar ( Bilanço ve gelir tablosunda)
Analysis: Analiz etme
Annual leave: Yıllık izin
Annual periods: Yıllık dönemler (UMS 33)
Annuitant: Yıllık sigortalı (ED 5)
Annuitisation: Sigorta poliçesinin yıl sonu geçerlilik tarihi (ED 5) (1) (2)
Annuity: Annuite (ED 5)
Antidilution: Sulandırmama (yeni hisse çıkarmama) (UMS 33)
Antidilutive: Sulandırma etkisi bulunmayan (Ums 33)
Appendix: Ek
Application of Requirements: Koşulların( kurallar, gerekler) uygulanması (UFRS 1)
Arm’s length transaction: Yakın( ölçülebilir, belirgin) işlem
Asking price: Teklif ( pazarlık) fiyatı
Assess: Kıymet biçmek
Asset: Varlık ( aktif)
Asset exchange transactions: Varlık takas işlemleri (UMS 16)
Assets acquired: Edinilen varlıklar (UFRS 1)
Asstes held by a long- term employee benefit fund: Uzun vadeli emeklilik fonları tarafından edinilen varlıklar
Associate: İştirak
Audit report: Denetim raporu (UFRS 1)
Authorise ( financial statements for issue) : Yetkilendirme (finansal tabloların yayınlanması için)
Available- for sale financial assets: Satışa hazır finansal varlıklar
Balance sheet: Bilanço
Balance sheet date: Bilanço günü
Balance sheet liability method: Özsermaye karşılaştırma yöntemi
Bank: Banka
Bank overdraft: Kredi limitini aşma
Bankruptcy: İflas
Basic earnings per share: Asgari hisse başına kar
Basis for Conclusions: Gerekçe (UFRS 1)
Benchmark treatment: Standartlarla uyumlaştırma
Benefit: Ek ödemeler
Benefit (cont): Personel sosyal yardımları
Benefit obligation: Kıdem tazminatı yükümlülüğü (UFRS 1)
Benefit to users: Kullanıcılara sağlanan yarar (UFRS 1)
Best estimate: En iyi tahmin (öngörü)
Bias: Peşin hüküm, taraflı, yanlı
Bid bonds: Teminat tahvilleri
Bid price: İhale (teklif) fiyatı
Binding sale agreement: Bağlayıcı (vazgeçilmez) satış anlaşması
Biological asset: Biyolojik varlık ( canlı hayvan ve bitki)
Biological transformation: Biyolojik dönüşüm
Board of directors: Yönetim kurulu
Bonus issue: Temettü olarak hisse senedi verilmesi (UMS 33)
Bonus plan: İkramiye planı

Açıklamalar:
(1) Türev ürün olarak düzenlenmiş sigorta poliçesinin lehdarına sağlanan hakkın geçerlilik kazanacağı yıl sonu tarihi
(2) IAS 32 Yıllık sigorta poliçesi

Book of contracts: Poliçeler bütünü (ED 5)
Book value: Defter değeri
Borrowing costs: Borçlanma maliyetleri
Bottom- up test: Dip- zirve testi
Business combination: İşletme birleşmeleri
Business segment: İşletme bölümü
Business unit: İşletme birimi
Buying segment: Satın alan birim
By- product: Yan (tali) ürün
Call options: Önceden belirlenmiş fiyattan satınalma hakkı
Callable: İsteme bağlı ödeme (vadeden önce ödenebilir, değiştirilebilir menkul kıymetler)
Cap: Faiz tavanı ( tavan faiz oranı)
Capital: Sermaye
Capital appreciation: Sermaye kazancı ( gayri menkullerle ilgili) (UMSYO)
Capital asset pricing model: Sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli
Capital contribution: Ayni sermaye
Capital expenditure: Sermaye harcaması ( maddi duran varlıklara yapılan ek yatırım harcamaları)
Capital gain: Duran varlık satış karı ( sermaye kazancı)
Capital maintenance: Sermayenin korunması (sürdürülmesi) (satınalma gücü açısından)
Capital maintenance adjustment: Sermaye koruma düzeltmesi (1)
Capitalisation: Aktifleştirme
Capitalisation of interest: Faizin aktifleştirilmesi
Carried at cost: Maliyet bedeli
Carry forward: Aktarma, taşıma (nakli yekun)
Carrying amount: Defter değeri
Cash: Nakit
Cash (cont.): Kasa
Cash basis: Nakit esası
Cash equivalents: Nakit benzerleri (geçici yatırımlar)
Cash flow: Nakit akışı
Cash flow risk: Nakit akış riski
Cash flow statement= Statement of cash flows: Nakit akış tablosu
Cash generating unit: Nakit yaratan birim
Cash inflow: Nakit girişi
Cash on hand: Nakit mevcudu
Cash outflow: Nakit çıkışı
Cash payments: Nakit ödemeler
Cash price equivalent: Peşin fiyat eşdeğeri (2) (UMS 16)
Cash proceeds: Tahsilat
Cash surrender value: Nakit tazminat değeri (3) (ED 5)
Catastrohe bond: Mali yükümlülük poliçesi (4) (ED 5)
Catastrophe provisions: Mali yükümlülük karşılığı (ED 5)
Cedant: Sedan ( sigortalanan sigortacı) (ED 5)
Certificates of deposit: Mevduat sertifikaları alındı belgesi ( mali kurum tahsilatıyla ilgili)
Cessation (of capitalisation): Özellikli varlıklarda faiz aktifleştirmesinin durdurulması
Chief executive officer: Baş icracı yönetici
Claim: Talep, hak, dava etme
Class A preference share: A tipi imtiyazlı hisse (UMS 33)
Class of assets: Varlıklar sınıfı
Class of property, plant and equipment: Maddi duran varlıklar grubu (UMS 16)
Classification: Sınıflandırma (bölümlendirme, gruplandırma)
Classification of inventory: Stokların gruplandırılması (UMS 2)

Açıklamalar:
(1) a) Sermayenin nominal veya üretim gücünü korumak için düzeltilmesi
b) Sermayede genel fiyat düzeyinde meydana gelen artış kadar olan artış
(2) IAS 23 Kredili sabit kıymet alımlarında ayrıştırılan faiz sonrası maliyet
(3) Sigorta şirketleri için kullanılıyor
(4) Sigortalının olası borç yüküne karşı sigortalanması

Close members of the family of the individual: Raporlayan kuruluşların kararlarında etkin olan grup şirketleri (UMS 24)
Closing market prices: Borsa kapanış fiyatları (UMS 33)
Closing rate: Kapanış kuru, fiyatı
Collateral: Maddi teminat, ek güvence
Collateralised (asset, borrowing): Teminata dayalı borçlar (transfer edilen finansal araç karşılığında)
Collectability: Tahsil edilebilirlik
Collection: Tahsilat
Commencement: Başlangıç
Commencement of the lease term: Uzun vadeli kiralama sözleşmesinin başlangıcı (UMS 17)
Commercial substance: Ticari işlemin özü (UMS 1 (1)
Commision: Komisyon
Commitment: Taahhüt
Commodity: Vadeli işleme konu varlık, ticari mal
Comparability: Karşılaştırılabilirlik
Comparability over time: Zaman sürecinde (dönemler arasında) karşılaştırılabilirlik (UFRS 1)
Comparable interim period: Karşılaştırılabilir ara dönem (UFRS 1)
Comparative balance sheet: Karşılaştırmalı bilanço (UFRS 1)
Comparative information: Karşılaştırmalı bilgi
Compensated absences :Ücretli izinler (UMS 19)
Completeness: Tamlık, bütünlük (2)
Compliance with International Accounting Standarts: Uluslararası Muhasebe Standartlarına uyumlu
Component: Kısım, bölüm, unsur, özellikli içerik (3)
Compound financial instruments: Bileşik finansal araçlar (Ums 32)
Compound instrument: Bileşik araç
Concentration of (credit etc) risk: Risk yoğunlaşması, kefalet riski (IFRSI)
Configuration of the cash flows: Nakit akışlarının biçimi, içeriği (UMS 16)
Configuration of the cash flows: Nakit akışlarının biçimi, içeriği (UMS 40)
Consequential amendment: Nihai (en son) düzenleme (UFRS 1)
Consideration: Dikkate alma, görüş, yargı (UMS 16)
Consolidated balance sheet: Konsolide bilanço (UFRS 1)
Consolidated financial statements: Konsolide finansal tablolar
Consolidated group: Konsolide edilmiş şirketler grubu
Consolidation: Konsolidasyon
Consolidation purposes: Konsolidasyon amaçları (UFRS 1)
Construction contract: İnşaat taahhüdü (sözleşme)
Constructive obligation: Yapıcı yükümlülük (4)
Contingency: Koşullu
Contingent asset: Koşullu varlık
Contingent liability: Koşullu borç
Contingent rent: Koşullu kira (5)
Contingent share agreement: Koşullu kar payı sözleşmesi (UMS 33)
Contingently issuable shares: Koşula bağlı çıkarılabilir senet (UMS 33)
Continuing operations: Sürdürülen faaliyetler (UMS 33)
Contract: Sözleşme
Contracts that may be settled in (ordinary) shares or cash: Finansal araç sözleşmelerinin nakdi ödeme veya hisse alımı seçeneği içermesi (UMS 33)
Contractual arrangement: Sözleşmeye bağlı düzenleme
Contractual obligation: Sözleşmeye bağlı yükümlülük (ED 5)
Contractual rights: Sözleşmeye bağlı haklar, sigorta sözleşmesine bağlı haklar (ED 5)
Contribution: Katkı
Control: Kontrol (UMS 27)
Control (of an asset): Varlıktan ekonomik yarar sağlama gücü
Control (of an enterprise): Bir işletmenin (kontrolü); işletme faaliyetlerinden yarar sağlamak üzere finansal ve faaliyet politikalarını yönetme gücü.

Açıklamalar:
(1) UMS 18’de tahakkuk kaydı olarak örnek; servis garantili satışta servise ilişkin tutarın ertelenmesi anlamına geliyor.
(2) Önemlilik ve maliyet kavramlarına uyma (IAS1
(3) Finansal tablolardaki bölümler birbiriyle ilişkilidir, zira bunlar aynı işlemin farklı yönlerini yansıtır. (IFRS 1)
(4) Bakınız TMS 19 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Aktifler
(5) Süre hariç; satışa, fiyat endeksine vb. bağlı koşullu kira

Control number: Kontrol sayısı ( dönem net karının potansiyel hisse senedi ihracına etkisini açıklamak üzere)
Convenience translation: Uygunluk çevirisi ( finansal tabloların farklı para ile ifade edilmesi)
Convergence: Yakınsama
Conversion option: Değiştirme (dönüştürme) hakkı (finansal araçlarla ilgili)
Convertible bonds: Hisse senediyle dönüştürülebilir tahvil
Convertible debt: Dönüştürülebilir borç (UMS 33)
Convertible instruments: Dönüştürülebilir araçlar (UMS 33)
Convertible preference share: Dönüştürülebilir imtiyazlı senet (UMS 33)
Copyright: Telif hakkı
Corporate assets: Şirket varlıkları (bölümlere tahsis konusuyla ilgili)
Cost: Maliyet
Cost formula: Maliyet hesaplama tekniği (stoklarla ilgili)
Cost method: Maliyet yöntemi ( yatırımlarla ilgili) (UMS 27)
Cost method: Maliyet yöntemi ( stoklarla ilgili) (UMS 2)
Cost model: Maliyet modeli ( bilançodaki maddi duran varlıkların gösterimi) (UMS 16)
Cost of an acquisition: Edinme maliyeti (ödenen bedel veya değiştirilen varlığın gerçeğe uygun değeri)
Cost of an asset acquired in exchange or part exchange for dissimilar asset: Benzeri olmayan bir varlıkla tamamen veya kısmen değiştirilen varlığın maliyeti
Cost of an asset acquired in exchange or part exchange for similar asset: Benzer varlıkla tamamen veya kısmen değiştirilen varlığın maliyeti
Cost of an investment: Yatırım maliyeti
Cost of conversion: Dönüştürme maliyeti
Cost of inventories: Stokların maliyeti
Cost of inventories of a Service Provider: Hizmet İşletmelerinin stok maliyeti (UMS 2)
Cost of purchase: Alış maliyeti
Cost plus contract: Maliyet artı sözleşmesi (UMS 11)
Cost plus method: Maliyet artı töntemi (UMS 11)
Cost recovery approach: Geri kazanılabilir maliyet yöntemi
Cost- based measurement: Maliyete dayalı ölçüm (UFRS 1)
Cost of conversion: Dönüştürme maliyetleri (UMS 2)
Costs of disposal: Elden çıkarma maliyetleri
Country of incorporation or residence: Şirketin kuruluş yeri veya ikametgahı (UMS 27)
Credit derivative default product: Türev ürünün ödenmeme riski (ED 5)
Credit facilities: Kredi olanakları (kolaylıkları)
Credit insurance contract: Kredi sigorta poliçesi (ED 5)
Credit risk: Kredi riski
Creditors: Kredi verenler
Creditworthiness: Kredi değerliliği (borçluların güvenilirlik göstergesi)
CTDs (Cumulative Translation Differences): Birikimli çevirme farkları (UFRS 1)
Cumulative preference dividends: İmtiyazlı hisse senetleri birikimli temettüleri
Currency risk: Döviz riski
Currency translation: Yabancı paraların TL’ye çevrilmesi
Currency units: Para birimleri
Current asset: Dönen varlık
Current cost: Cari maliyet
Current cost approach: Cari maliyet yaklaşımı
Current investment: Cari yatırım
Current liabilities: Kısa vadeli (cari) borçlar
Current service cost: Cari hizmet maliyeti
Current tax: Dönem vergisi
Curtailment: Azaltma (kıdem tazminatına ilişkin) (UMS 19)
Date of acquisiton: Edinme günü
Date of transition to IFRS: Uluslararası raporlama standartlarına (UFRS) geçiş tarihi (UFRS 1)
Dealing securities: İşlem gören menkul kıymetler
Death benefit: Ölüm yardımı (Ölüme bağlı tazminatın nasıl hesaplanacağı kapsamında) (ED5)
Debt: Borç
Debt instrument: Borçlanma aracı (UMS 32)
Debt securities: Borçlanma kağıtları (tahvil, vb.) (UMS 14)
Decision tree: Karar ağacı
Decision- useful information: Karar için yararlı bilgi (UFRS 1)
Deductible temporary difference: İndirilebilir geçici fark
Deemed cost: Tahmini maliyet (1) (UFRS 1)
Defer: Erteleme
Deferral method: Erteleme yöntemi
Deferred acquisition costs: Aktifleştirilen (ertelenen) edinme maliyetleri (ED 5)
Deferred tax: Ertelenmiş vergi (UFRS 1)
Deferred tax assets: Ertelenmiş vergi varlıkları
Deferred tax liabilities: Ertelenmiş vergi borçları
Defined benefit liability: Kesinleşmiş tazminat borcu (kesintisi) (UMS 19)
Defined benefit obligation: Kesinleşmiş tazminat yükümlülüğü
Defined benefit obligation (present value of): Kesinleşmiş tazminat yükümlülüğü (bugünkü değeri)
Defined benefit plans: (IAS 19), İşverence prim ödenerek oluşturulan tazminat planları
Defined contribution plans: İşverenin tazminata katkı paylı (prim ödemeli) planları
Demand deposits: Vadesiz mevduatlar
Demerger: Şirket bölünmesi, işletmenin bir bölümünü ayırarak elden çıkarma (UMS 35)
Demonstrably committed: Kabullenilmiş tazminat (2) (UMS 19)
Deposit accounting: Mevduata dayalı poliçeler (ED 5)
Deposit component: Yaşam sigortalarının mevduat birimi (ED 5)
Depreciable amount: Amortismana tabi tutar (3) (UMS 16)
Depreciable assets: Amortismana tabi varlıklar
Depreciated replacement cost approach: İtfa edilen yenileme maliyeti yaklaşımı (4) (UMS 16)
Depreciation: Amortisman
Depreciation methods: Amortisman yöntemleri (UFRS 1)
Derecognise (a financial instrument): Bir finansal varlık veya borcun bilançodan çıkarılması
Derecognition: Bilanço dışı bırakma
Derecognition: Bilanço dışı bırakma
Derivative: Türev, vadeli işlem
Derivative financial instruments: Türev finansal araçlar
Determination of cost: Maliyetin belirlenmesi (UMS 2)
Development: Geliştirme
Development cost: Geliştirme maliyetleri
Diluted earnings per share: Sulandırılmış hisse başına kar (UMS 33)
Dilution: Sulandırma (5) (UMS 33)
Dilutive effect: Sulandırma etkisi (UMS 33)
Dilutive potential ordinary shares: Sulandırılmış yeni adi hisse senetleri
Diminishing balance method: Azalan bakiyeler yöntemi (UMS 16)
Direct insurance contract: Reasürans sözleşmesi olmayan sigorta poliçesi (ED 5)
Direct labour: Direkt (dolaysız) işçilik
Direct method of reporting cash flows from operating activities: İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında direkt (brüt) yöntem
Direct operating expenses: Direkt faaliyet (işletme) giderleri (UMS 40)
Directors: Yöneticiler (müdürler)
Disclose: Kamuya açıklamak
Disclosure: Kamuya açıklama
Disclosure (cont): Kamuyu aydınlatma
Disclosure and Presentation: Kamuya açıklama ve sunma (UFRS 1)
Disclosure of government assistance: Devlet yardımlarının kamuya açıklanması (UMS 20)

Açıklamalar:
(1) Gerçeğe uygun değerin veya yeniden değerlemede bulunan değer için kullanılıyor.
(2) İşverenin ayrılana tazminat ödemesi ile ilgili olarak
(3) Sabit kıymetin maliyet veya maliyet yerine geçen tutardan artık değeri düşüldükten sonra kalanı
(4) Sabit kıymet yeniden değerlemesiyle ilgili olarak
(5) Gerçeğe uygun değerinin ihraç bedelini aşan kısmı

Discontinued (operations): Elden çıkarılacak işletme veya birimlerine ait sürdürülmeyen faaliyetler (ED 4)
Discontinuing operations: Sürdürülmeyen faaliyet (elden çıkarılacak işletme veya birimlerine ait (ED 4)
Discount rate: İskonto oranı
Discounted basis: İskonto esası (sigortacının yükümlülük hesaplaması) (ED 5)
Discounting: İskonto etme
Discretionary participation feature: İsteğe bağlı katılım şekli (1)
Disposal consideration: Elden çıkarma kararı (tazminatı) (2)
Dividend yield: Temettü geliri
Dividends: Temettüler
Doubtful debts: Şüpheli alacaklar (UMS 24)
Downstream transactions: Grup içi satış işlemleri (3) (UMS 2
Dual trigger contract: Katlamalı etki yaratan sigorta poliçesi (4) /ED 5)
Earlier application is encouraged: Erken uygulama teşviği (5) (UMS 33)
Earnings: Kazançlar, karlar
Earnings- diluted: Sulandırılmış dağıtılacak karlar
(UMS 33)
Earnings contingency: Koşula bağlı kazançlar (UMS 33)
Earnings per share: Hisse başı kazançlar (karlar) (UMS 33)
Economic benefits: Ekonomik yararlar (7) (UFRS 1)
Economic life: Ekonomik hizmet süresi (8 )
Effect of assumed conversions: Varsayılan dönüştürme etkisi (9) (UMS 33)
Effective date: Yürürlük tarihi
Effective interest method: Geçerli faiz yöntemi (10) (UMS 39)
Effects of Changes in Foreign Exchange Rates: Kurlar Değişim Etkileri (UFRS 1)
Elligible for capitalisation: Aktifleştirilebilir (11) (UMS 23)
Embedded derivative: Dönüştürülebilir türev ürünü (12) (UMS 32)
Employee benefits: Personel sosyal hakları (13) (UMS 19)
Employee share ownership plan: Personelin ortak olma planı (14) (UMS 19)
Employee turnover rates: Personel devir hızı
Employer payroll taxes and insurance contributions: İşverenin ücret vergisi ve sosyal sigorta primleri (15) (UFRS 1)
Enactment: Yasalaştırma, konunun kabulü (UMS 12)
Enhanced Disclosure: Geniş kapsamlı açıklamalar (16) (UFRS 1)
Enterprise: İşletme, teşebbüs
Enterprise (cont): Girişim
Enterprises whose shares are (not) publicly traded: Hisseleri borsada işlem gören (görmeyen) şirketler
Entity: Teşebbüs, işletme, işletme bölümü
Entity- specific value: Birime özgü değer (17) (UMS 16)
Equalisation provisions: Denkleştirme karşılıkları (UMS 8 )
Equity: Özkaynak
Equity capital: Özsermaye
Equity compensation benefits (= Stock(=Share) compensation benefits): Özkaynak (dahili) tazminat karşılıkları (UMS 27)
Equity compensation plans (= Share(=Stock) compensation plans): Özkaynak (dahili) tazminat planları (UMS 27)
Equity component: Özkaynak bölümü (UFRS 1)
Equity index: Özkaynak endeksi (1 (UMS 15)
Equity instrument: Özkaynak aracı (19) (ED 5)
Equity method: Özkaynak yöntemi (UMS 28 )
Equity securities: Özkaynak senetleri (UMS 14)
Equity (cont): Özkaynak
Estimated costs: Tahmini maliyetler (UMS 2)
Event- driven fair value measurement: Olaya dayalı gerçeğe uygun değer ölçümü (20)
Events occuring after the balance sheet date: Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan olaylar
Exchange difference: Kur farkı
Exchange of assets: Varlıkların takası, değişimi, trampası (21)

Açıklamalar:
(1) IAS 32 finansal araçlarda vazgeçilebilir katılım özelliği
(2) Maddi duran varlık yatırımları ile ilgili
(3) Ana kurumdan bağlı ortaklığa varlık satışı
(4) Ör: Enerji kesintisinin servisi aksatmasına bağlı gelir kaybı riski
(5) Hisse senedine dönüşebilir tahvil alacaklarının kararına ilişkin
Dağıtılabilir karı potansiyel yatırımcı sayısına bölerek hesaplama
(7) Bir varlığın nakit akışına katkısı
( Sabit kıymet için
(9) Dağıtılacak kardan hisseye çevrilebilir tahvil sahibi payı
(10) Finansal varlık veya borçların itfasına yönelik
(11) Özellikli varlık maliyeti kapsamında aktifleştirilebilecek borçlanma maliyeti
(12) Borcun özkaynağa dönüştürülebilme olanağı veren çıkarılmış kağıt
(13) Çalışanın hizmeti karşılığında yapılacak her tür ödeme
(14) Çalışanlardan belli süreyi aşmış olanlara faizsiz kredi karşılığı şirket hissedarlığı sağlayan plan
(15) Ülkemiz uygulamasında vergiye yer yoktur.
(16) İlk kez IFRS’ ye geçecek olanların finansal tablo dipnotlarına ilişkin
(17) Sabit kıymet değerlemesi ile ilgili olarak
(18 ) Fiyat değişmeleri ile ilgili
(19) Özkaynakların yabancı kaynakları aşan kısmı
(20) İlk kez IFRS’ye geçenlerin özel bir durum örneğin özelleştirme kapsamında yaptıkları değerleme için.
(21) Gelir sağlayıcı işlemle ilgili

Exchange rate: Takas oranı
Exchange transaction: Değişim, takas işlemi (1) (UMS 40)
Executory contract: Belirli koşullar altında yürürlüğe girecek sözleşmeler (2)
Exemptions: Muafiyetler (UFRS 1)
Exercise date: Uygulama tarihi (3)
Exercise of rights: Edinilecek haklar uygulaması (4) (UMS 33)
Exercise price: Uygulanacak fiyat (5)
Expected value: Beklenen (tahmini) değer
Expenditure: Harcama
Expenses: Giderler
Experience account: Aktuaryal varsayıma dayalı hesap
Experience adjustments: Aktuaryal varsayımla gerçekleşme arasındaki farkların etkisi
Expiry date: Geçersiz olacağı tarih (UMS 12)
Explicit and unreserved statement of compliance: Açık ve koşulsuz uyum tablosu
(UFRS 1)
Exposure draft: Nihai taslak
Extraordinary items: Olağandışı kalemler
 

efruz

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ağu 2009
Mesajlar
5,168
Puanları
113
Face (of Financial Statements or Notes): İçerik (Finansal Tablolar veya Dipnotlar) (UMS 1)
Fair presentation: Gerçeğe uygun sunum
Fair value: Gerçeğe uygun değer
Fair value measurement: Gerçeğe uygun değer ölçüsü (UFRS 1)
Fair value (cont): Gerçeğe uygun değer
Faithful representation: Güvenilir olma (UFRS 1)
Fees: Aidatlar, ücretler
Fellow subsidiary: Aynı daldaki bağlı ortaklık (UMS 24)
Fidelity bonds: Suistimale karşı korumalı tahvil (ED 5)
FIFO (first- in, first- out): FİFO (ilk giren ilk çıkar)
FIFO Formula: Fifo formülü (7) (UMS 2)
Finance lease: Satınalma amaçlı kiralama
Finance lease obligations: Satınalma amaçlı kiralama yükümlülükleri (UFRS 1)
Financial asset: Finansal varlık (
Financial asset or liability held for trading: Ticari amaçla bulundurulan varlık veya borç
Financial asset (cont.): Finansal varlık
Financial capital: Finansal sermaye
Financial guarantee: Finansal teminat
Financial institution: Finansal kuruluş
Financial instruments: Finansal araçlar (9)
Financial liability: Finansal borç (10)
Financial performance: Finansal performans (başarı) (11) (UFRS 1)
Financial performance: Finansal performans
Financial position: Finansal durum
Financial reporting: Finansal raporlama
Financial review: Finansal inceleme
Financial risk: Finansal risk (ED 5)
Financial statements: Finansal tablolar
Financial statements (cont) : Finansal tablolar
Financial statements (cont) : Finansal tablolar
Financial year- to- date basis: Mali yıl esası (12)
Financing activities: Finansman faaliyetleri
Financing device: Finansman aracı (13)
Finished good: Mamul
Firm commitment: Tam bağlılık (14)
Firm sales contract: Firma (işletme) satış sözleşmeleri (15) (UMS 2)

Açıklamalar:
(1) Varlığın elden çıkarılması ile ilgili
(2) Vadeli işlemlerde gelecekteki gerçekleşmeye dayalı olarak çıkarılmış kağıt (IAS 32)
(3) Finansal kiralama konusu varlığın kiracı tarafından alım kararının yürürlüğe giriş tarihi (IAS 17)
(4) Çıkarılacak yeni adi hisselere sağlanacak haklar için kullanılıyor
(5) Çıkarılacak hisselerin özelliğine göre belirlenen fiyat (IAS 19)
İlk kez standartları uygulayacaklar için
(7) Stoka ilk girenin ilk çıkacağı varsayımı
( a- nakit, b- Başka işletmeden finansal varlık alma hakkı, c- Başka işletme ile olası olumlu koşullarda finansal araç değişim hakkı, d- Başka işletmenin özkaynak aracı
(9) Bir işletmenin finansal varlıklarını artırırken aynı anda bir başka işletmenin finansal borç veya özkaynak araçlarını artıran sözleşme
(10) a- Başka işletmeye nakit veya diğer finansal varlık verme, b- Olası olumsuz koşullar altında başka işletme ile finansal araç değiştirmeden doğan sözleşme yükümlülüğü (IAS 32, 39)
(11) GAAP’ dan IFRS’ ye geçişin finansal başarı üzerinde etkili olup olmadığına ilişkin
(12) Aradönem tablolarında muhasebe politikalarının değiştirilemeyeceğini anlatmak üzere (IAS 34)
(13) Subvansiyonların özkaynaklara alınmasını ifade etmektedir (IAS 20)
(14) IASC temel yasasından geliyor
(15) Stokların net gerçekleşebilir değerle değerlenmesi konusuna ilişkin

First IFRS financial statements: UFRS Standartlarına göre ilk kez düzenlenen finansal tablolar (UFRS 1)
First- time adopter: İlk kez UFRS uygulayıcısı (UFRS 1)
First- time adoption: İlk kez UFRS uyarlaması (UFRS 1)
First- time Application: İlk kez UFRS uygulaması (UFRS 1)
Fixed asset: Sabit kıymet
Fixed price contract: Sabit fiyatlı sözleşme
Fixed production overheads: Sabit genel üretim maliyetleri
Floating rate: Dalgalı kur
Floor: Taban oran (1)
Forecast: Tahmin, öngörü
Forecast transaction: Tahmin işlemi (UMS 21)
Foreign currency: Yabancı para (döviz)
Foreign currency derivatives: Yabancı para türevleri (UMS 21)
Foreign currency transaction: Yabancı para işlemi
Foreign currency translation: Yabancı para çevirimi
Foreign entity: Yabancı işletme, birim, kuruluş
Foreign exchange contract: Yabancı paralı sözleşme
Foreign Exchange Rates: Döviz kurları (UFRS 1)
Foreign operation: Yabancı ülkedeki faaliyet (2) (UMS 21)
Forgivable loans: Bağışlanabilir krediler (3)
Forward contract: Vadeli işlem sözleşmesi
Framework: Yapı, çerçeve, taslak
Franchise fee: İmtiyaz ücreti, bedeli
Function of expense: Gider fonksiyonu
Functional currency: Geçerli para birimi (UMS 21)
Fundamental errors: Temel hatalar
Fundamental Errors and Changes in Accounting Policies: Temel Hatalar ve Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler (UFRS 1)
Funding: Fonlama, kaynak yaratma
Future cash flow: Gelecekteki nakit akışı
Future economic benefit: Gelecekteki ekonomik yarar
Futures contract: Organize vadeli işlem sözleşmesi
GAAP: Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GKGMİ) (UFRS 1)
Gain on disposal: Elden çıkarma kazancı
Gains: Kazançlar
General purchasing power approach: Satınalma gücü genel yaklaşımı
General recognition principle: Genel tahakkuk ilkesi (UMS 16)
Geographical segments: Coğrafik bölümler
Going concern: Süreklilik (işletmenin sürekliliği varsayımı)
Goodwill: Şerefiye, firma değeri
Government: Devlet
Government assistance: Devlet yardımı, desteği
Government grants: Devlet bağışları
Government guarantee: Devlet garantisi (4) (UMS 2)
Grants related to assets: Teşvikli yatırım malları
Gross investment in the lease: Finansal kiralama brüt yatırımı
Gross margin: Brüt satış karı
Gross profit: Brüt kar
Group: Grup
Group administration (employee benefit) plans: Personel sosyal yardımlaşma grup yönetim planları (5)
Group insurance contract: Grup sigorta sözleşmesi (ED 5)
Group of assets: Varlıklar (aktifler) grubu

Açıklamalar:
(1) Türev ürün faiz oranının piyasa faiz oranına eşit veya altında olması
(2) Faaliyetleri ana işletmenin bulunduğu ülke dışındaki başka bir ülkede yürütülen veya yönetilen bir bağlı şirket, bir ortaklık, bir iş ortaklığı veya bir şubedir. (IAS 21)
(3) Kamu kurumlarından sağlanan ve bazı koşullarda kredi verenin geri ödemeleri kaldırabileceği krediler (IAS 20)
(4) Ürün taban fiyat açıklaması bu kapsamdadır
(5) Şirketlerin yatırım yönetimi ve idari maliyetlerini azaltmak amacıyla varlıklarını birleştirdikleri ancak her işverenin kendi çalışanlarına yapılacak ödemede serbest olduğu düzenleme (IAS 19)

Group of biological assets: Biyolojik varlıklar grubu
Grouping of assets: Varlıklar havuzu oluşturmak
Guarantee: Garanti, güvence, teminat
Guarantee fund: Şirketler arası garanti fonu (ED 5)
Guaranteed residual value: Finansal kiralama konusu varlığın garanti edilmiş kalan değeri
Harmonise: Uyumlaştırma
Harvest: Hasat
Hedge accounting: Finansal riskden korunma muhasebesi (UFRS 1) (UMS 39)
Hedge effectiveness: Finansal riskden korunma işleminin etkinliği(UMS 32)
Hedged item: Finansal riskden korunmaya konu kalem (UMS 39)
Hedged item: Finansal riskden korunmaya konu kalem (UFRS 1)
Hedging: Finansal riskden korunma
Hedging instrument: Finansal riskden korunma aracı
Hedging relationship: Finansal riskden korunma ilişkisi (UFRS 1)
Hedging reserve: Finansal riskden korunma yedeği (1) (UFRS 1)
Held for resale: Satışa hazır mallar (UMS 2)
Held for trading: Ticari amaçla bulundurulan (2)
Held- to- maturity investment: Vadeye kadar tutulan yatırım
Hire- purchase contract: Kiralama- satınalma sözleşmesi
Historical cost: Tarihi maliyet, fiili maliyet
Historical summaries: UFRS öncesi finansal tablo verileri
Holding company: Holding şirket
Host contract: Asal sözleşme (3)
Host instrument: Asal finansal araç (ED 5)
Hyperinflation: Hiper enflasyon
Hyperinflationary economies: Hiper enflasyonist ekonomiler
Identifiable asset: Tanımlanabilir varlık
Identifiable assets: Tanımlanabilir varlıklar (aktifler) (4) (UFRS 1)
IFRS- compliant: UFRS uyumlu (5)
Impairment: Değer düşüklüğü
Impairment loss: Değer düşüklüğü zararı
Impairment of Assets: Varlıklarda değer düşüklüğü (UMS 36)
Impairment test: Değer düşüklüğü testi (UFRS 1)
Implementation Guidance: Uygulama rehberi (UFRS 1)
Import duties: İthalat vergileri (resimleri)
Impracticability exemption: Uygulanamazlık istisnası (UMS
Impracticable: Uygulanamaz (UMS
Imputed rate of interest: Teşvik (tahmini) faiz oranı

In the money: Karda olan (7)
Inception of a lease: Finansal kiralama başlangıcı (UMS 17)
Inception of the lease: Finansal kiralama sözleşmesi başlangıcı (UMS 17)
Incidental income: Arızi kar
Incidental operations: Yan (tali) faaliyetler (UMS 16)
Income: Kar (gelir) (
Income approach: Gelir (kar) yaklaşımı
Income statement= Statement of income: Gelir tablosu
Income tax: Gelir vergisi
Increasing Rate Preference Shares: Artan oranlı imtiyazlı hisse senetleri (9)
Incremental share: Ek hisse (10)
Indicator [of impairment]: Gösterge (değer düşüklüğü ile ilgili)
Indirect method of reporting cash flows from operating activities: İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışlarının raporlanmasında endirekt (net) yöntem
Individual financial statements: Bireysel finansal tablolar (UMS 40)
Induced conversion: Özendirici dönüştürme (11) (UMS 33)

Açıklamalar:
(1) Sonuçlanmamış vadeli yabancı paralı sözleşmelerdeki gerçekleşmemiş karın ertelenmiş vergisini aşan kısım
(2) Ticari amaçla bulunan finansal araçların elden çıkarılmasında oluşan kar veya zararın açıklanmasında kullanılıyor (UMS 1)
(3) Melez türevler kapsamındaki yükümlülük özelliği (UMS 39)
(4) İşletme birleşmelerinde kullanılan ifade
(5) İlk kez UFRS’ ye geçenlerdeki maliyete dayalı varlık gösterimi için kullanılıyor
Öz ve yabancı kaynak ayrımına dayalı hesaben bulunan faiz (UMS 32)
(7) Vadeli işlem piyasasında (opsiyon) karda olan (UMS33)
( Varlıkları artırarak veya borçları azaltarak özkaynakları artıran (sermaye artırımı hariç ekonomik yararlar)
(9) Hisselerin iskontolu veya primli satışlarını etkileyecek temettü dağıtım politikasına bağlı (UMS33)
(10)Adi hisselerin birkaçının birleştirilmesi karşılığında bir bedel ödeyerek edinilen yeni hisse (UMS 33)
(11)İmtiyazlı hisselerin adi hisseye dönüştürülmesinde uygulanan yöntem

Industry segments: Sanayi bölümleri (UFRC 1)
Inflation: Enflasyon
Initial Direct Costs: Başlangıç direkt maliyetleri (2) (UMS 17)
Initial disclosure event (for a discontinuing operation): Başlangıçta kamuya açıklama olayı (sürdürülmeyecek faaliyetle ilgili)
Initial measurement: Başlangıçtaki ölçüm
Initial public offering: Hisse senetlerinin halka ilk kez arzı (UFRS 1)
Initial recognition: İlk tahakkuk (3)
Insurable interest: Sigorta edilebilir menfaat (çıkar) (ED5)
Insurance agency commisions: Sigorta acentesi komisyonları
Insurance assets: Sigorta varlıkları (4) (ED 5)
Insurance company: Sigorta şirketi
Insurance contract: Sigorta poliçesi
Insurance enterprise: Sigorta kuruluşu
Insurance liability: Sigorta borcu
Insurance obligations: Sigorta yükümlülükleri
Insurance risk: Sigorta riski (5)
Insurance swaps: Sigorta vadeli işlem takasları

Insured event: Sigortalanmış olay (ED 5)
Insurer: Sigortacı
Intangible asset: Maddi olmayan duran varlık
Integral foreign operation: Yabancı ülkedeki bütünleşik faaliyetler (7)
Interest: Faiz
Interest cost (for an employee benefit plan): Faiz maliyeti (personel sosyal yardım planı için) (UMS 19)
Interest rate implict in a lease: Finansal kiralamada saklı (zımni) faiz oranı (UMS 17)
Interest rate implict in the lease: Finansal kiralama sözleşmesinde saklı (zımni) faiz oranı (
Interest rate risk: Faiz oranı riski
Interest rate swap: Faiz oranı vadeli işlem tabanı
Interest (cont): Faiz
Interim financial report: Ara dönem finansal tablosu
Interim period: Ara dönem
Internal risk transfer: İşletme içi risk transferi (ED 5)
Internally generated: İşletme içi yaratılan (UFRS 1)
Internally generated goodwill: İşletme içi yaratılan şerefiye (UFRS 1)
International Accounting Standards (IAS): Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS)
International Accounting Standards Committee (IASC): Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (UMSK)
International Federation of Accountants (IFAC): Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (UMF)
International Financial Reporting Standards:Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (UFRS)
Intragroup: Grup içi (UMS 24)
Inventories: Stoklar
Investee: Yatırım yapılan (UMS 2
Investing activities: Yatırım faaliyetleri
Investment: Yatırım
Investment contract: Yatırım sözleşmesi (9) (ED 5)
Investment enterprise: Yatırım kuruluşu
Investment performance: Yatırım başarısı (performansı)
Investment property: Yatırım konusu maddi duran varlıklar
Investment securities: Yatırım konusu menkul kıymetler
Investment tax credits: Yatırım indirimi
Investment- linked insurance funds: Yatırım amaçlı sigorta fonları (UMS 2
Investor: Yatırımcı
Investor in a joint venture: İş ortaklığındaki yatırımcı

Açıklamalar:
(1) İmtiyazlı hisselerin adiye dönüştürülmesinde uygulanan yöntem
(2) Finansal kiralamada sözleşme başlangıcındaki komisyon v.b. giderler
(3) a- Hasadı yapılan ürününün gerçeğe uygun değerinden satış noktası maliyetleri düşülerek değerinin belirlenmesi (UMS 2)
b- Yabancı paralı işlemin yapıldığı tarihdeki kur karşılığının raporlayan işletme parasıyla gösterilmesi (UMS 21)
(4) Sigortacının sözleşmeden doğan net hakları
(5) Poliçe sahibinden ihraçcıya devredilen finansal olmayan risk
İklim, jeolojik veya diğer fiziki değişkenlerin yol açtığı ters etkileşimlere karşı ödemeye dayalı poliçeler
(7) Yurt dışındaki şube veya bağlı şirketle ilgili olan (UMS 21) Ayrıca UMS 12 kapsamında zamanlama farkı olmayan geçici farklara örnek gösterilmektedir.
( Asgari kira ödemeleri ile kiralanmış varlığın gerçeğe uygun değerine eşitleyecek garanti edilmemiş artık değerini toplam şimdiki değerine ulaştıran sözleşme bazındaki iskonto oranı
(9) Finansal araç kapsamındaki sigorta poliçeleri için kullanılıyor

Involuntary liquidation: Zorunlu tasfiye
Irrevocable commitments: Vazgeçilmeyen taahhütler (UMS 24)
Issued capital: Çıkarılmış sermaye
Item: Kalem, madde
Item by item basis: Birim bazında kalem
Item of inventory: Stok kalemi
Joint control: (Ortak) Birleşik kontrol
Joint venture: İş ortaklığı
Joint Working Group: Birleşik Çalışma Grubu
Jointly controlled entity: Birlikte kontrol edilen işletme
Key management personnel: Anahtar yönetim personeli
Lease: Uzun vadeli finansal kiralama
Lease term: Uzun vadeli finansal kiralama dönemi
Leaseback: Uzun vadeli finansal geri kiralama (UMS 16)
Leased assets: Uzun vadeli finansal kiralama konusu varlıklar
Leasehold interest: Özel maliyet (UMS 40)
Legal entity: Tüzel kişilik
Legal merger: Yasal Şirket birleşmesi
Legal obligation: Yasal yükümlülük
Legally enforcable right: Yasal hak
Legislative requirement: Yasal gerek, mevzuat koşulu
Lender: Borç veren
Lessee: Kiracı
Lessee’s incremental borrowing rate of interest: Uzun vadeli kiralama faiz oranı (UMS 17)
Lessor: Uzun vadeli kiralayan (kiraya veren) (UMS 17)
Letters of credit: Akreditif mektupları
Liabilities assumed: Kefil olunan borçlar (UFRS 1)
Liability: Borç
Liability component: Borç grubu (UFRS 1)
Licence fee: Lisans ücreti
Licensing agreement: Lisans sözleşmesi
Life- contingent annuity: Yaşam koşullu yıllık sigorta (ED 5)
LİFO (last-in, first-out): LİFO (son giren, ilk çıkar)
Line item: Belirtilen kalem (1)
Line of business: İş alanı
Liquid assets: Likid varlıklar
Liquidity: Likidite
Liquidity risk: Likidite riski
Litigation settlements: Davaların sonuçlandırılması
Loan: kredi, borç
Loans and advances: Verilen krediler ve avanslar
Loans and receivables originated by the enterprise: İşletmece yaratılan krediler ve alacaklar
(2)
Long- term employee benefits: Uzun vadeli personel sosyal hakları (3) (UMS 19)
Long- term investment: Uzun vadeli yatırım
Loss per share: Hisse başı zarar (UMS 33)
Loss recognition test: Zarar saptama testi (sigorta şirketlerince) (ED 5)
Losses: Zararlar
Majority interest: Çoğunluk payı
Management: Yönetim
Margin: Brüt kar
Market price: Piyasa fiyatı (UMS 33)
Market rate of interest: Piyasa faiz oranı (UMS 17)

Açıklamlar:
(1) UFRC 1 de ilk kez gerçeğe uygun değerli finansal tablo düzenleyenlerin varlıklarının sözü edilen değerine ilişkin bilgiyi nitelemektedir.
(2) UMS 39 da finansal varlıklardan bir grubu simgeleyen bu ifade borçluya para, mal veya hizmet olarak doğrudan sağlanan krediler için kullanılmaktadır.
(3) Kıdem tazminatları dahil

Market risk: Piyasa riski
Market value: Piyasa değeri
Marketable: Pazarlanabilir
Master netting arrangement: Netleştirme işlemi (1)
Matching of cost with revenues: Gelirlerin maliyetlerle eşleştirilmesi (karşılaştırılması)
Material adjustment: Önemli düzeltmeler (2)
Material errors: Temel hatalar (UMS
Material ommissions: Önemli ihmaller (UMS
Materiality: Önemlilik
Matrix approach: Matris yaklaşım (3)
Matrix presentation: Matris sunumu (4)
Maturity: Vade
Maturity value: Vade sonu değeri (ED 5)
Measurement: Ölçüm
Measurement bases: Ölçüm esasları
Measuring interim income tax expense: Ara dönem gelir vergisi giderlerinin hesaplanması
Membership fees: Üyelik aidatı
Merchandise: Ticari mal (UMS 2)
Merger: Şirket birleşmesi
Minerals and mineral products: Madenler ve madeni ürünler (UMS 2)
Minimum lease payments: Asgari finansal kiralama ödemeleri
Minority interest: Azınlık payı
Mismatch: Yanlış eşleştirme
Misstatement: Yanlış ifade (yanıltıcı bilgi) (UMS
Monetary asset: Parasal varlık
Monetary items (monetary assets; monetary financial assets and financial liabilities; monetary financial instruments): Parasal kalemler (parasal varlıklar; parasal finansal varlıklar ve finansal borçlar; parasal finansal araçlar)
Monitor compliance: Uygunluğun izlenmesi (UFRS 1)
Mortality risk: Ölüm riski (ED 5)
Multi- employer (benefit) plans: Çok sayılı işverenli sosyal yardım planları
Multi- employer plans (for an employee benefit plan) : Çok sayılı işveren planları (personel yardım planları için)
Mutual fund: Yatırım ortaklığı (ED 5)
Mutual fund: Yatırım fonu (UMS 27)
National requirements: Ulusal gerekler (muhasebe uygulaması hakkında) (UFRS 1)
Nature of expense method: Giderlerin türlerine göre sınıflandırılması yöntemi (UMS 1)
Negative goodwill: Negatif şerefiye
Negoitable paper: Mevduat sertifikası v.b. banka kağıdı (UMS 30)
Net basis: Net esas
Net disposal proceeds: Varlıkları elden çıkarma net tahsilatları (UMS 16)
Net exchange differences: Net kur (kambiyo) farkları (UMS 16)
Net identifiable assets: Tanımlanabilir net varlıklar (UMS 2
Net income: Net kar
Net investment in a foreign entity: Yabancı kuruluştaki net yatırım
Net investment in a foreign operation: Yabancı ülke faaliyetlerindeki net yatırım (UMS 21)
Net investment in a lease: Finansal kiralamadaki net yatırım
Net loss: Net zarar
Net monetary position: Net parasal durum
Net profit: Net kar
Net profit or loss [for the period]: Net kar veya zarar (döneme ait)
Net realisable value: Net gerçekleşebilir değer
Net realisable value: Net gerçekleşebilir değer (5)

Açıklamalar:
(1) Genelde tek karşı tarafla finansal araç işlemlerinin sonlandırılmasında kullanılır. (UMS 32)
(2) UFRS 1 ‘de ilk kez UFRS’ye göre finansal tablo düzenleyenlerin GKGMİ’ den UFRS’ ye geçerken yaptıkları düzeltmeler
(3) Bölüm tablolarında risk ve brüt satış karının üründeki ve coğrafik yapıdaki değişmelerden birlikte ve önemli ölçüde etkilendiklerini gösteren verilerin kullanılması (UMS 14)
(4) İş ve coğrafik bölümlerin her ikisinin raporlarında da bölüme ilişkin tüm açıklamalara yer verilmesi (UMS 14)
(5) Olağan işler kapsamında tahmini satış fiyatından tamamlamak ve satışa hazırlamak için gerekli maliyetler düşülerek bulunan değer (UMS 2)

Net selling price: Net satış fiyatı
Net settlement= Settle net: Net ödeme= Net mahsuplaşma
Neutrality: Tarafsızlık
Next most senior parent: İkincil ana kuruluş (UMS 24)
Non- adjusting event [after the balance sheet date]: Düzeltme gerektirmeyen olay (bilanço tarihinden sonra)
Non- cancellable lease: İptal edilemeyen finansal kiralama
Non- cash transactions: Nakit dışı işlemler
Non- coterminous year- ends: Uyuşmayan yıl sonları (1) (UMS 2
Non- derivative contract: Türev ürün olmayan poliçe (ED 5)
Non- discretionary employee profit- sharing plan: Personel zorunlu kar paylaşım planı (UMS 33)
Non- discretionary payments: Zorunlu ödemeler (ED 5)
Non- financial asets: Finansal olmayan varlıklar (UMS 40)
Non-linearitiesapmalar(duyarlılıkanaliziileilgili)
Non- marketable securities: Pazarlanamayan menkul kıymetler
Non- monetary asset: Parasal olmayan varlık
Non- monetary government grants: Parasal olmayan devlet yardımları
Non- refundable purchase taxes: İade edilmeyen alış vergileri (UMS 16)
Normal capacity of production facilities: Üretim tesislerinin normal kapasitesi
Notional amount: Kavramsal tutar (2)
Objective: Tarafsız, nesnel; amaç
Obligating event: Tazmini gereken olay
Obligation: Yükümlülük
Obligation (cont): Tazminat, taahhüt
Obsolescence: Demode olma, değer yitirme
Offer price: Teklif fiyatı
Offset: Mahsup, netleştirme
Offseting: Mahsup etmek
Onerous contract: Bir hakkı kısıtlayıcı sözleşme (UMS 22)
Opening balance: Açılış tutarı (kalanı, bakiyesi)
Opening IFRS balance sheet: UFRS açılış bilançosu (UFRS 1)
Operating activities: İşletme faaliyetleri
Operating cycle: Faaliyet döngüsü
Operating lease: Faaliyet kiralaması
Option: Seçimli, vadeli işlem
Ordinary activities: Olağan faaliyetler
Ordinary course of business: Olağan iş süreci, alanı (UMS 2)
Ordinary share: Adi hisse senedi
Original cost: Orijinal, maliyet; fiili maliyet (UFRS 1)
Originated loans and receivables: Oluşturulan krediler ve alacaklar (3)
Origination costs: Oluşturma maliyetleri (4) (ED 5)
Other long- term employee benefits: Diğer uzun vadeli personel sosyal yardımları (5)
Outright sale: Peşin satış (doğrudan tek seferde)
Overheads: Genel maliyetler

Over- the- counter market: Tezgah üstü piyasa (UMS 2
Owner- occupied property: Sahibince kullanılan mülk
Owner’s equity: Özkaynak
Paid in capital: Ödenmiş sermaye
Parent: Ana şirket
Partially- owned subsidiary: Kısmi sahiplikteki bağlı ortaklık (UMS 27)
Participants [in a pension plan]: Katılımcılar (sosyal güvenlik planında)
Participating equity instruments: Kara katılımlı özkaynak araçları (UMS 33)
Past business combination: Geçmiş işletme birleşmesi (UFRS 1)

Açıklamalar:
(1) İştiraklar, bağlı ortaklıklar v.b.
ilgili farklı muhasebe dönem sonlarını ifade eder
(2) Türev ürünlerde gelecekteki ödemeye esas tutar
(3) UMS 39’da finansal araçların bir sınıfı olarak kullanılıyor
(4) Çıkarılan sigorta poliçelerine ilişkin
(5) Uzun süreli işten ayrılma v.b.
Bu kavram genel üretim ve faaliyet maliyetlerini kapsamak üzere kullanılmaktadır.

Past service cost: Geçmiş hizmet maliyeti (1)
Payables: Borçlar
Pension: Emeklilik (sosyal güvenlik)
Pension liability: Emeklilik borcu (UFRS 1)
Pension scheme: Emeklilik planı (UMS 19)
Percentage of completion method: Tamamlama yüzdesi yöntemi (UMS 11)
Performance (= Financial performance): Başarı (= Finansal başarı)
Period of service: Hizmet dönemi
Period- certain annuity: Dönemi belli sigorta poliçesi
Period- specific effects: Döneme özgü etkiler (muhasebe tahminleri ile ilgili)
Perpetual debt instruments: Sürekli (uzun vadeli) borçlanma araçları
Persistency bonus: Devamlılık ikramiyesi (2) (ED 5)
Personnel: Personel (UMS 2)
Physical capital: Fiziki sermaye
Plan assets (of an employee benefit plan): Emeklilik fon yatırımları
Policyholder: Poliçe sahibi (ED 5)
Pooling of interest method: Yararların (çıkarların) birleştirilmesi (toplanması) yöntemi
Portfolio: Portföy
Portfolio transfer: Portföy aktarımı (transferi) (ED 5)
Post- employment benefit plans: Emeklilikteki sosyal yardım planları
Post- employment benefits: Emeklilikteki sosyal yardımlar
Potential ordinary share: Olası adi hisse senedi
Potential voting rights:Oolası oy hakları (3) (UMS 27)
Preference dividend: İmtiyazlı temettü (UMS 33)
Preference share: İmtiyazlı hisse senedi (UMS 33)
Preferred shares: İmtiyazlı hisse senetleri (4)
Premium: Prim
Preparation and Presentation of Financial Statements: Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunumu (UFRS 1)
Preparers: Finansal tablo düzenleyicileri (UMSYO)
Prepayments: Peşin ödemeler
Present obligation: Mevcut yükümlülük
Present value: Bugünkü değer
Present value of a defined benefit obligation: Tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri
Presentation: Sunum
Presentation currency: Finansal tabloda kullanılan para birimi (UMS 21)
Previous GAAP: Önceki GKGMİ (UFRS’ ye geçmeden önceki) (UFRS 1)
Price earnings ratios: Fiyat kazanç oranları (UMS 22)
Price index: Fiyat endeksi
Price risk: Fiyat riski
Primary Basis of Accounting: Muhasebenin temel esasları (UFRS 1)
Primary economic environment: Asıl ekonomik çevre (UMS 39)
Primary financial instruments: Başlıca finansal araçlar
Primary objective: Asıl hedef, amaç (UFRS 1)
Primary reporting format: Temel raporlama düzeni
Principles- based approach: İlkelere dayalı yaklaşım (UFRS 1)
Prior period error: Önceki dönem hatası (UMS
Privatisation: Özelleştirme (UFRS 1)
Pro forma: Proforma
Pro rata basis: Oransal esas
Probable maximum loss: Olası zarar tavanı (ED 5)
Production overheads: Genel üretim maliyetleri
Production process: Üretim süreci

Açıklamalar:
(1) Sosyal güvenlik yükümlülüklerinin önceki dönemlere ilişkin tutarının şimdiki değeri. Bu yıl eklemeleri ile artabileceği gibi değişen koşullar nedeniyle de azalabilir.
(2) Hayat sigortası poliçelerinin sonunda ödenen ikramiye
(3) Adi hisseye dönüştürülebilme olanağı bulunan finansal araçlara ilişkin
(4) Nakit benzeri değerler arasında yer alabilme özelliği bulunan hisseler (UMS 33)
 

efruz

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ağu 2009
Mesajlar
5,168
Puanları
113
Profit: Kar
Profit after tax: Vergi sonrası kar
Profit allowance: Kar indirimi (karşılığı) (1)
Porfit before tax: Vergi öncesi kar
Profit sharing: Kar paylaşımı
Profit (cont.): Kar
Progress billing: Hakediş (2)
Progress payment: İş ödemesi
Projected unit credit method: Öngörülen tazminat yöntemi (3)
Promissory notes: Senetler (bonolar, çekler) (UMS 24)
Property interest: Mülke ilişkin hak (UMS 40)
Property, plant and equipment: Maddi duran varlıklar (UMS 16)
Proportionate consolidation: Oransal konsolidasyon
Proposed improvements: Önerilen geliştirmeler (UFRS 1)
Prospective application: Olası (beklenen) uygulama
Prospective application: Olası (beklenen) uygulama (4) (UFRS 1)
Provision: Karşılık
Provision for loss: Zarar karşılığı
Prudence: İhtiyatlılık
Public securities markets: Halka açık menkul kıymetler piyasaları (UMS 33)
Purchase consideration: Satın alma kararı
Purchase method: Satın alma yöntemi
Purchase price: Satın alma fiyatı (UMS 2)
Purchased options: Satın alınmış seçmeli vadeli işlemler
Put option: Seçmeli vadeli satış işlemi (5)
Puttable: Satılabilir
Qualify for recognition/ derecognition: Tanınması kabul edilen/ edilmeyen (UFRS 1)
Qualifying asset: Özellikli varlık
Qualifying insurance policy: Özellikli sigorta poliçesi
Qualitative characteristic: Niteliksel özellikler
Quoted market price: Kayıtlı (kote edilmiş) piyasa fiyatı
Realisable value: Gerçekleşebilir değer
Reasonable estimate: Gerçeğe uygun (makul) tahmin (UFRS 1)
Rebates: İndirimler (UMS 2)
Rebuttable presumption: Tahmini itfa

Receivables: Alacaklar
Recognition: Tahakkuk
Recognition as an expense: Gider tahakkuku (UMS 2)
Recognition criteria: Tahakkuk ilkesi (UFRS 1)
Reconciliation: Uyumlaştırma (mutabakat)
Recoverability: Geri kazanılabilirlik
Recoverable: Geri kazanılabilir (UMS 2)
Recoverable amount: Geri kazanılabilir tutar
Redemption: İtfa
Refinancing: Borcun çevrilmesi (borcun temdidi, yeniden finanslama)
Reformatted (IAS): Yeniden düzenlenmiş (UMS)
Regulator: Düzenleyici
Reimbursement: Tazminat (tazmin etme)
Reinsurance contract: Reasürans poliçesi (ED 5)
Reinsurer: Reasürör (sigortacıyı sigortalayan) (ED 5)
Reinvestment of dividends: Hisse senedine dönüşümlü temettü (UMS 33)
Related parties: İlgili taraflar
Related Party Disclosures: İlgili taraf açıklamaları (UMS 24)

Açıklamalar:
(1) Stokların gerçeğe uygun değerinin hesaplanmasıyla ilgili olarak kullanılmaktadır.
(2) İşin yapılan kısmı ile ilgili ödeme
(3) Aktuaryal değerleme yöntemi olan bu yaklaşım emeklilik yükümlülüğünü hesaplama yöntemi olarak kullanılmaktadır.
(4) Değişiklikten sonra oluşan olay ve işlemler için uygulanacak yeni muhasebe politikası (UFRS 1)
(5) Önceden belirlenmiş fiyattan satma olanağı
Şerefiye amortismanı ile ilgili olarak –20 yılı aşmamak üzere- belirlenen itfa politikası (UMS 22)

Related party transaction: İlgili taraf işlemi
Relevance: Geçerlilik (ilgililik)
Reliability: Güvenilirlik
Reliability exception: Güvenilirlik istisnası (1) (UMSYO)
Reliable measurement test: Güvenilir ölçüm testi (2) (UMS 16)
Remeasurement: Yeniden ölçüm
Rendering of Services: Hizmetlerin sunumu
Renewal rights: Yenileme hakları (ED 5)
Reorganisations: Yeniden örgütlenmeler (düzenlemeler, yapılandırmalar)
Repairs and maintenance: Onarımlar ve bakım (UMS 40)
Repayment: Geri ödeme
Replacement cost of an asset: Bir varlığın yerine koyma maliyeti
Reportable segment: Raporlanabilir bölüm
Reporting currency: Raporlama para birimi (3)
Reporting date: Raporlama tarihi
Reporting enterprise: Raporlayan kuruluş (teşebbüs)
Reporting entity: Raporlayan işletme (işletme bölümü)
Reporting package: Raporlama paketi (4) (UFRS 1)
Reporting period: Raporlama dönemi
Repurchase agreement: Geri alım sözleşmesi
Research: Araştırma
Reserve: Yedek, ihtiyat
Residual value: Kalan, (artık), değer
Restatement: Yeniden belirleme
Restructing: Yeniden yapılandırma
Restructing provision: Yeniden yapılandırma karşılığı (5) (UFRS 1)
Result: Sonuç
Result (cont.): Sonuç
Retail method: Perakende yöntemi
Retail store chain: Perakende mağaza zinciri
Retained earnings: Dağıtılmamış karlar
Retirement benefit plans: Emeklilik sosyal yardım planları
Retrospective application: Makable şamil uygulama
Retrospective application: Geçmişe dönük uygulama
(UFRS 1)
Return on investment: Yatırım karlılığı
Return on plan assets (of an employee benefit plan): Sosyal güvenlik planı yatırım getirisi
Revaluation: Yeniden değerleme
Revaluation reserve: Yeniden değerleme yedeği (UFRS 1)
Revaluation surplus: Yeniden değerleme olumlu farkı (7) (UFRS 1)
Revalued amount of an asset: Bir varlığın yeniden değerlenmiş tutarı
Revenue: Hasılat, gelir
Reversal: Ters kayıt, iptal
Reverse acquisition: Ters edinim (
Reverse share split: Nominal değeri artırarak hisse senedi değiştirme
Revised (IAS): Gözden geçirilmiş (düzenlenmiş)
Rewards associated with a leased asset: Finansal kiralamadan doğan kazanımlar
Right of set- off: Mahsup etme hakkı (UMS 12)
Rights issue: Yeni haklar içeren ihraç (9)
Risk: Risk
Risk explosure: Risk limiti (ED 5)
Risks associated with a leased asset: Finansal kiralama riskleri

Açıklamalar:
(1) Gerçeğe uygun değerin güvenli ölçülememesi durumunda UMS 16’ nın kullanılabileceğini belirten istisna
(2) Maddi duran varlıkların maliyetlerinin güvenilir biçimde belirlenmesi
(3) Reporting terimi finansal tablolara ilişkin olarak kullanılmaktadır.
(4) İlk kez UFRS’ ye geçenin uyum çerçevesinde hazırladığı rapor seti
(5) İşletme birleşmeleri ile ilgili
Muhasebe politikası ile ilgili
(7) Şerefiyenin ilk kez UFRS’ ye geçişte azaltılmayıp UMS 36 kapsamında artışı için kullanılmaktadır
( UMS 22 kapsamında karşı taraf yani varlığı veren için kullanılan ifade
(9) Standartta (33) ortağın bedel ödemeden edineceği yeni hakları içeren hisse için kullanılmaktadır.

Roll back: Tutarı geriye çekme (1) (UFRS 1)
Roll forward: Tutarı ileriye taşıma (2) (UFRS 1)
Royalty: Lisans (imtiyaz) hakkı
Sale: Satış
Sale and leaseback transaction: Satış ve kiralama işlemi
Scope: Faaliyet alanı, içerik, kapsam
Secondary segment information: İkincil bölüm bilgisi
Securities: Menkul kıymetler
Securitisation: Menkul kıymetleştirme
Segment: Bölüm, kısım
Segment assets:Bölüm varlıkları
Segment expense: Bölüm gideri,
Segment result: Bölüm sonucu
Segment revenue: Bölüm geliri, hasılatı
Self- constructed asset: İşletmece imal (inşa) edilen varlık (UMS 16)
Self- insurance: Dahili sigorta işlemi (ED 5)
Selling price: Satış fiyatı (UMS 2)
Sensitivity analysis: Duyarlılık analizi (ED 5)
Separable assets: Ayrılabilir maddi duran varlıklar (3) (UMS 16)
Separate financial statements: Bireysel finansal tablolar (UMS 33)
Separate financial statements: Bireysel finansal tablolar (UMS 27)
Separately identifiable: Ayrı olarak tanımlanabilir (UMS 2)
Service cost: Hizmet maliyeti (UFRS 1)
Servicing liabilites: Hizmet sunma yükümlülükleri (4) (UFRS 1)
Servicing rights: Hizmet sunma hakları
Set of financial statements: Finansal tablolar seti (takımı) (UFRS 1)
Set- off, legal right of: Mahsup, yasal hak olarak
Settle net= Net settlement: Karşılıklı netleştirme
Settlement: Mahsup etme, ödeme
Settlement (of employee benefit obligations): Sosyal güvenlik yükümlülüklerini ödeme
Settlement date: Ödeme (mahsup) tarihi
Settlement value: Ödeme (mahsup) değeri
Severally liable: Ayrı olarak sorumlu (5) (UMS 2
Share: Hisse, pay, hisse senedi
Share call options: Önceden belirlenmiş fiyattan hisse alma hakkı (UMS 27)
Share capital: Hisse senedine dayalı sermaye
Share consolidation: Hisselerin birleştirilmesi
(UMS 33)
Share option plan: Hisse edinme hakkına ilişkin plan (UMS 19)
Share premium: Hisse senedi ihraç primi
Share split: Hisse senedi bölünmesi
Share warrant: Hisse ilmuhaberi
Shareholder: Hisse senedi sahibi
Shareholder’s equity: Hissedarlar özsermayesi
Shortseller: Açığa satış yapan
Short- term employee benefits: Kısa vadeli hizmet sunumunu izleyen oniki ay içindeki personel sosyal hakları (UMS 19)
Significant influence: Önemli etki
Significant influence: Önemli etkileme gücü (UMS 24)
Single product enterprise: Tek ürünlü teşebbüs
Sinking fund: İtfa fonu
Social security: Sosyal güvenlik
Social security contribution: Sosyal güvenlik yardımı
Solvency: Borç ödeme yeteneği, gücü

Açıklamalar:
(1) Aktuaryal değerleme tutarının geçmiş tarihteki rakamına getirilmesi için kullanılıyor
(2) Aktuaryal değerleme tutarının ileri tarihteki rakamına getirilmesi için kullanılıyor
(3) Standartta bina ve üzerinde bulunduğu arsanın ayırımı için kullanılıyor
(4) İlk kez UFRS’ ye geçenlerin tabloda göstermesi gereken kalan kısım
(5) Bağlı ortaklığın koşullu borcu ile ilgili olarak ana kuruluşun sorumluluğu
Nominal değeri büyük hisse verilmesi ile ilgili kullanılmaktadır.
(7) Kontrol gücü olmayıp finansal ve işletme politikalarının belirlenmesinde önemli etkiye sahip olma (UMS 24)

Special purpose entities (SPEs): Özel amaçlı işletmeler (ÖAİ’ ler) (UFRS 1)
Special purpose entity (SPE): Özel amaçlı işletme (ÖAİ)
Specific identification of cost: Has maliyet (belirli parti maliyeti) (UMS 2)
Spin- off: Sahipliği bölüştürme (1)
Spot exchange rate: Geçerli (spot) kur (UMS 21)
Stand- alone basis: Bireysel raporlama temeli (UMS 24)
Stand- alone entity: Bireysel raporlama işletmesi (UMS 21)
Standart cost method: Standart maliyet yöntemi
Standby letters of credit: Geçerli kredi teminat mektubu
Standing Interpretation Committee (SIC): Sürekli yorumlama komitesi (SYK)
Start- up costs: Hazırlık maliyetleri (UMS 40)
State- controlled entities: Devlet iktisadi teşebbüsleri (UMS 24)
Statement of cash flows= Cash flow statement: Nakit akış tablosu
Statement of changes in equity: Özkaynaklar değişim tablosu
Statement of compliance with IFRSs: UFRS’ ye uyum tablosu (UFRS 1)
Statement of income= Income statement: Gelir tablosu
Stewardship of management: Yönetimin sorumluluğu (UFRS 1)
Stop- loss: Zararı durdurma satışı (2) (ED 5)
Straight- line method: Eşit tutarlı (normal- sabit oranlı) amortisman yöntemi (UMS 16)
Straight- line method: Eşit tutarlı yöntem (UMS 16)
Subsidiary: Bağlı şirket
Subsidies: Yardımlar
Substance over form: Özün önceliği
Substantively enacted: Ek olarak yürürlüğe giren
Superannuation scheme: Süper emeklilik planı
Superseded versions: Yenilenen kısımlar (UFRS 1)
Supervisory non- management directors: Yönetici olmayan danışman müdürler
Surety bonds: Kefalet senetleri (ED 5)
Surrender option: Sigorta tazminat seçeneği (ED 5)
Surrender values: Sigorta tazminat tutarı (3) (ED 5)
Swap contract: Vadeli takas sözleşmesi
Syndication: Konsorsiyum (sendikasyon)
Synthetic instrument: Sentetik türev ürün
Tainting: Bozulma (UFRS 1)
Tangible asset: Maddi duran varlık
Targeted exemptions: Hedeflenen muafiyetler (UFRS 1)
Tax: Vergi
Tax base: Vergi matrahı
Tax base of an asset or liability: Bir varlık veya borcun vergi tabanı
Tax effects: Vergi etkileri (UMS 12)
Tax expense (tax income): Vergi gideri (vergi geliri)
Tax liability: Vergi borcu (UFRS 1)
Tax purposes: Vergi amaçları (UFRS 1)
Tax rate: Vergi oranı (UFRS 1)
Taxable profit (tax loss): Vergi matrahı, vergilendirilebilir kar (vergi zararı)
Taxable temporary difference: Vergilendirilebilir geçici fark
Temporary difference: Geçici fark
Tender offer: Artırma veya azaltma teklifi (UMS 33)
Termination benefits: İşten çıkarma yardımları (4)
Tests goodwill for impairment: Şerefiye değer kaybı analizleri (5)
Theoretical ex- rights value per share: Hisse başı teorik geçmiş haklar değeri

Time- weighting factor: Zaman ağırlık faktörü (7) (UMS 33)
To ‘manufacture’ gains: Duran varlık takas karları

Açıklamalar:
(1) İşletmenin bir bölümünün faaliyetlerinin durdurulmasıyla ilgili kullanılmaktadır.
(2) Hisse senedinin piyasa fiyatının belli bir değerin altına düşmesi halinde satılması
(3) Sigorta poliçesinin iptalinde sigortalıya ödenen tutar
(4) Personelin emeklilik tarihinden önce kendi isteği ile veya işletme tarafından işten çıkarılması halinde ödenecek olan tazminat
(5) Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkla ilgili şerefiyenin analizi
Değiştirme hakkını kaybetmiş hisse senetlerinin hisse başına teorik değeri
(7) Hisse senetlerinin tedavülde bulundukları sürenin toplam süreye oranı

Top- down test: Tavan- taban testi (1)
Total return swap: Vadeli takas toplam getirisi
Trade date: Ticari işlem tarihi
Trade receivable: Ticari alacak
Trading- financial asset or liability held for trading: Ticari amaçlı elde tutulan varlık veya borçlar
Transaction: İşlem
Transaction costs (financial instruments): İşlem maliyetleri (finansal araçlar)
Transfer: Transfer, devir, aktarma
Transferee: Transfer edilen (devir edilen veya alan)
Transferor: Transfer eden (devir eden veya veren)
Transitional liability (defined benefit plans): Ödenecek borç (tanımlanmış sosyal güvenlik planları)
Translation difference: Çevirme farkı (UFRS 1)
Translation method: Çevirme yöntemi (US 21)
Translation of foreign currency: Yabancı paranın (döviz) çevrilmesi
Translation of the financial statements: Finansal tabloların çevrilmesi (bir başka para birimine) (UMS 21)
Translation of the presentation currency: Raporlayan işletme para birimine çevirme (UMS 21)
Transparency: Şeffaflık
Treasury shares: Öz hisseler( 2)
Triggering event: Tetikleyici olay (ED 5)
Trust activities: Teminat faaliyetleri
Trustee: Teminatı alan
Two- class ordinary shares: Farklı temettü oranına sahip adi hisse senetleri (UMS 33)
Ultimate controlling party: Üst kontrol tarafı (UMS 24)
Unallocated surplus: Dağıtılmamış olumlu fark (ED 5)
Unamortised: İtfa edilmemiş
Unbundle: Birleştirmeme (3) (ED 5)
Uncertain event: Belirsiz (kesin olmayan) olay (ED 5)
Uncollectability: Tahsili şüpheli duruma gelme
Understandability: Anlaşılabilirlik
Underwriting year: Poliçe süresi (ED 5)
Undistributed earnings: Dağıtılmamış kazançlar (karlar) (UMS 33)
Undue cost or effort: Tutarı belirsiz maliyet veya uğraşılar (UFRS 1)
Unearnde finance income: Kazanılmamış finansman geliri
Unearned premiums: Kazanılmamış primler (ED 5)
Unguaranteed residual value: Garanti edilmemiş kalıntı değer
Uniform accounting policies: Tekdüzen muhasebe politikaları (UMS 2
Unit of production: Üretim birimi (UMS 2)
Unit trust: Birim teminat (UMS 27)
Unit value: Birim değer (ED 5)
Uniting of interests: Çıkarların birleştirilmesi
Unquoted:Borsa kaydında olmayan
Upstream transactions: Yukarıya yönelik işlemler (4)
Useful life: Yararlı ömür, hizmet süresi
User (of financial statements): Kullanan (finansal tabloları)
Users: Kullanıcılar (UMS 40)
Users of financial statements: Finansal tablo kullanıcıları (UFRS 1)

Valid expectation: Geçerli beklenti
Value added statement: Katma değer tablosu
Value in use: Kullanım değeri
Variable production overheads: Değişken genel üretim maliyetleri
Venturer: Ortak girşimci
Vested employee benefits: Giydirilmiş personel sosyal yardımları

Açıklamalar:
(1) Varlık değer düşüklüğünün hesaplanmasında yukarıdan aşağıya hesaplama
(2) Bir şirketin kendi hisselerini dışarıdan satın alarak bulundurması
(3) Sigorta poliçesinde unsurların tek tek ifade edilmesi
(4) Ortakların şirketle yaptıkları işlemler; ör: şirkete satışlar

Warrant: Teminat, kefalet
Warranty: Garanti
Wear and tear: Aşınma ve yıpranma (UMS 16)
Weather derivatives: İklim türev araçları (ED 5)
Weighted Average: Ağırlıklı ortalama (UMS 33)
Weighted average cost formula: Ağırlıklı ortalama maliyet formülü (UMS 2)
Wholly- owned subsidiary: Tamamen sahip olunan bağlı ortaklık (UMS 27)
Work in progress: Yarı mamul (UMS 2)
Working capital: İşletme sermayesi
Write- down: Kayıttan düşme (UMS 2)
Written option: Yazılı seçme vadeli işlem (1) (UFRS 1)
Year- to- date: Bugüne kadarki (UMS 33)

Açıklamalar:
(1) İlk kez UFRS’ye geçenlerin finansal risklerden korunma amaçlı işlemi kapsamında kullanılmaktadır.
 
Üst