Hadis-i Şerif'ten Dualar | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Hadis-i Şerif'ten Dualar

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
91
Puanları
8
Yaş
66
Allah'ın Adıyla Başlıyorum ve Allaha Hamd Olsun
Rasulullaha Salat ve Selam Olsun
Karşılıksız bolca veren en yüce Rabb'im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.

Rabbiniz şöyle buyurdu Bana dua edin kabul edeyim Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar
aşağılanarak cehenneme gireceklerdir (Mü'min Suresi - 60)


(Resûlüm!) De ki (Kulluk ve Dua için) yalvarmanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?.." (Furkan Suresi- 77)

"Bilâkis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da (kaldırılması için) kendisine yalvardığınız belâyı (Musibeti) dilerse kaldırır ..." (Enam Suresi - 41)Rasûlullah ﷺ şöyle buyurdu:
“Sıkıntılı ve kederli zamanlarda yaptığı duâları Allah Teâlâ’nın kabul etmesini isteyen kimse, sıkıntısız günlerde çok duâ etsin.” (Tirmizî - Duâ - 9)

En İyi Bilgi Dünya ve Ahiret Saadeti Sağlayan Bilgidir
 

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
91
Puanları
8
Yaş
66
Uykudan Uyaninca Okunacak Dualar
Duanın Latince Okunuşu

El Hamdulillah-illezi ehyana ba'de me emetena ve ileyhin- nuşur
“Subhanellezi yuhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir”

Duanın Türkçe Meali / Anlamı
Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah’a hamdolsun! Zaten dönüşümüz de O’nadır [1]
“Ölüyü dirilten Allah’ı tesbİh ederim ve O her şeye kadirdir [2]

[1]: Buhârî, Deavât 7-8, 15, Tevhid 13; ⇒ Müslim, Zikir, 59 Bkz. Fethu’l-Bârî, 11/113 ⇒ Müslim, 4/2083 ⇒ Ebu Davud, Edeb 177
[2]: Ebû Dâvud, Vitr, 32

DUA : NOTU: “Kulun uykudan kalkınca söyliyeceği şeylerin en sevimlisi:
Ölüleri dirilten Allah’a hamd olsun. O her şeye kâdirdir. demesidir.” (Suyûtî, Cammiu’s- sağir, no: 2173)
 

Ekli dosyalar

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
91
Puanları
8
Yaş
66
Tuvalete Girerken ve Çıkarken Okunacak Dualar Arapça ve Türkçe

Duanın Latince Okunuşu

Allahume inni euzubike minel khupsi vel Khabais

Ğufraneke ya Rahman el Hamdulilah-il lezi ezheb anil eza ve afani

Duanın Türkçe Meali / Manası Allah’ım!
Pislikten ve pis olan şeylerden erkek ve dişi şeytanlardan Sana sığınırım

Ya Rahman Beni Bağışla Benden ezayı giderip afiyet veren Allah'a hamdolsun!”
Buhari Deavat 8 Buhari 1/45, ⇒ Müslim 1/283
 

Ekli dosyalar

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
91
Puanları
8
Yaş
66
Abdest Alınca Okunacak Dualar

Duanın Latince Okunuşu

Bismillahi-l Azim vel Hamdulillahi ala dini-l islami ve ala tevfiki-l imani ve ala hidayeti-r Rahman
El Hamdulillahi-llezi ceale-l mae tahuran ve ceale-l İslame nuran
Allahummeğfirli zenbi ve va's sili fi dari ve berakli fi rızki

Duanın Türkçe Meali / Anlamı
Azamet ve celâl sâhibi Allah’ın adıyla abdest almaya başlarım.
Bizi İslâm dininde kılan, iman etmeye muvaffak buyuran ve hidâyete erdiren, Rahman Allah’a hamdederim. [1]
Suyu temizleyici, İslâm’ı da nur kılan Allah’a hamdolsun.” [2]
Allah'ım günahımı mağfiret et evimi bana genişlet rızkımı bana bereketli kıl [3]

[1] : Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları, İstanbul, 2013 Biligi için
[2] : Darul Kitap İslam Ansiklopedisi Dualar ve zikirlar İmamı Nevevi Çeviren: Ali Fikri Yavuz Uysal Yayınları Gece ve gündüz dua
[3] : Kütüb-üs Sitte 7300 Hadis Dua - Abdest - Abdest - Fazileti Dua ve Besmale Rezin tahric etmiştir. İbnu's-Sünni Amelü'I-yevm ve'l-Leyl, 5, 10


Abdest Bitince Okunacak Dualar

Duanın Latince Okunuşu

Subhaneke Allahumme vebi Hamdik Eşhedu en la ilahe illa Ente Esteğfiruke ve etubu ileyk
Eşhedu en la ilahe illallah vahdehu la şerikeleh ve eşhedu enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu
Allahummec aleni minet tevvabin ve cealeni minel mutetahharin
Duanın Türkçe Meali / Anlamı
Allah’ım sana hamdederek Seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim.
Senden hiçbir ilah olmadığına şehâdet ederim.

Senden bağışlanma diler ve Sana tevbe ederim [1] Ben Şâhadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. O’nun ortağı da yoktur. Ben Şâhadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Rasuludur [2]
Allah'ım beni tevbe edenlerden çok temizlenenlerden Kıl (Eyle) [3]
[1] : Nesâî,Amelu’l-Yevmi ve’l-Leyle (s.173 ⇒ irvâu’l-Ğalîl (1/135- 2/94)
[2] : Müslim (1/209) ⇒ Tirmizi, Temizlik, 41, (55)
[3] : Kütüb-üs Sitte 7300 Dua - Abdest - Abdest - Fazileti ، Ebu Davud, Taharet 65 (169) ⇒ Tirmizi, Taharet, 41, (55) ⇒ Tirmizi (1/78) ⇒ Sahih-i Süneni


Abdest Bitince Okunacak Dualar

Duanın Latince Okunuşu

Eşhedü en la ilahe illallah vahde hu la şerikele ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh Duanın Türkçe Meali / Anlamı
Ben Şâhadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. O’nun ortağı da yoktur. Ben Şâhadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Rasuludur Enes (r.a) anlatıyor: Resulullah (a.s.) buyurdular ki: Kim abdest alınca onu mükemmel kılar, sonra da üç kere: Eşhedü en la ilahe illallah vahde hu la şerikele ve enne Muhammeden abduhu ve resuluh Ben Şâhadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. O’nun ortağı da yoktur. Ben Şâhadet ederim ki Muhammed O’nun kulu ve Rasuludur derse, kendisine cennetin sekiz kapısı açılır, dilediğinden içeri girer Müslim, İman, 10 (46); Salât, 7(13);13 (46)

Abdest Bitince Okunacak Dualar

Kadir Suresi Latince Okunuşu

İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr ve mâ edrâke mâ leyletul kadr Leyletul kadri khayrun min elfi şehrin
Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin Selâmun, hiye hattâ mat lail fecr
Kadir Suresi Türkçe Meali /Anlamı
Bismillâhirrahmânirrahîm
1. Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
3. Kadir gecesi, bin aydan hayırlıdır.
4. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner dururlar.
5. O gece, esenlik doludur. Ta fecrin doğuşuna kadar.

Enes (r.a)dan rivâyet edildiğine göre,
Rasulullah (s.a) şöyle buyurdu:
“Her kim abdestinin arkasından:
Kadir sûresini bir kere okursa sıddıklardan olur, iki kere okuyan şehitler divanına yazılır, üç kere okuyanı ise, Allâh-u Te’âlâ, peygamberlerin cem olduğu makama ulaştırır.”
Deylemî, Firdevsü’l-Ahbâr, No:5549, 4/31 ⇒ Râmûzu’l-Ehâdîs, No:5463, Sh:438 ⇒ Süyûtî, el-Hâvî li’l-fetâvâ:1/524
 

Ekli dosyalar

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
91
Puanları
8
Yaş
66
Ezan Okunup Bitince Okununca Dualar Arapça ve Türkçe

Duanın Latince Okunuşu

Allahumme Rebbe hazihi'd-da'veti't-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate.
vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tuhlifu'l-mîâd

Duanın Türkçe Meali / Manası
Bu tam davetin ve kılınacak namazın sahibi olan Allah’ım! Muhammed’(a.s)'ma vesîle makamını ve fazileti ikram eyle.
O’na vaat ettiğin Makam-ı Mahmud’u ihsan eyle. Kesinlikle Sen Sözünden Dönmezsin
Buhârî Ezan: 8 Müslim Salat 11 (384) Tirmizi Namaz Bölüm: 157 Ezanı Dinleyennin Yapacağı Bir Dua İbn Mâce Ezan: 4

Ezan Okunup Bitince Okununca Dualar Arapça ve Türkçe

Duanın Latince Okunuşu

Allahümme sâlli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ ali seyyidinâ Muhammedin


Duanın Türkçe Meali / Manası
Allah’ım! Seyyidimiz Muhammed’e ve O’nun âline, salât, selam et ve bereket ihsan eyle.
Müslim, Salât 11. Ebû Dâvud, Salât 36; Tirmizî, Menâkıb 1; Nesâî, Ezân 37)
 

Ekli dosyalar

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
91
Puanları
8
Yaş
66
Evden Çikarken Okunacak Dualar

Duanın Latince Okunuşu

Bismillâhi tevekkeltu alallâhi lâ havle velâ kuvvete illâ billâh il aliyyil azim
Bismillâhi hasbiyallah tevekkeltu alallâhi lâ havle velâ kuvvete illâ billâh


Duanın Türkçe Meali (Manası)
Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (a.s) buyurdular ki: "Evinden çıkınca kim:
Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim güç kuvvet yüce ve azim Allah'tandır
derse kendisine: İşine bak sana hidâyet verildi kifâyet edildi ve korundun da denir ondan şeytan yüz çevirir [1]
Allah’ın adıyla! Allah’a tevekkül etttim Allah’a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur [2]

[1]: Tirmizi, Daavât 34, (3422) Ebü Dâvud, Edeb 112, (5095) Nesâi, İstiâze (8,268)
[2]: (Ebû Dâvvud, Edeb, 102-103)
 

Ekli dosyalar

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
91
Puanları
8
Yaş
66
Cami'ye Giderken ve Çıkarken Okunacak Dualar
Hz. Hüseyin’in kızı Fâtıma (r.a), muhtereme ninesi Fâtımatü’l-Kübrâ’dan (r.a) naklediyor:
“Resûlullah Efendimiz, mescide girerlerken Muhammed’e (s.a.v.) salât u selâmda bulunurlar ve şöyle buyururlardı:
Camiye Girerken Okunuşu:
Bismillah ves salatü ala Rasulillah Allahumme’ğfirlî zünûbî ve’ftahlî ebvâbe rahmetike «Allahım, günahlarımı mağfiret eyle ve bana rahmetinin kapılarını aç!»
Camiden Çıkarken Okunuşu:
“َRabbi’ğfirlî zünûbî, veftahlî ebvâbe fadlike” «Rabbim, günahlarımı mağfiret eyle ve bana fadlu ihsânının kapılarını aç!»”
Dr. Murat Kaya, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’den 111 Hayat Ölçüsü, Erkam Yayınları (Tirmizî, Salât, 117/314; Ahmed, VI, 282. Bkz. İbn-i Mâce, Mesâcid, 13; )

Evden Çikarken Hadis-i Şerifdeki Duanın Latince Okunuşu
"Bismillâhi tevekkeltu alallâhi ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh ✪
Allahummeftah li ebvabe rahmetik ✪
Allahumme inni eselüke min fadlik


Eve Girerke Okunacak Duaların Türkçe Meali veya Manası
Allah'ın adıyla (evden çıkıyorum), Allah'a tevekkül ettim, güç kuvvet Allah'tandır [1]
Allah’ım! Rahmet kapılarını bana aç. Allah’ım! Fazlından (rahmetini) talep ederim [2]
“Ey Rabbim! Beni şeytandan koru” desin. [3]
[1]: Ebu Dâvud (4/325) ⇒ Tirmizi (5/490) ⇒ Bkz. Sahih-i Süneni Tirmizi (3/151) Tirmizi, Daavât 34, (3422) ⇒ Ebü Dâvud, Edeb 112, (5095) ⇒ Nesâi, İstiâze (8,268)
[2] : (Müslim, el-Câmiu’s-Sahih, II, 155)
[3] : (İbn Mâce, Mesâcid, 13)Duanın Latince Okunuşu
"Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerikeleh lehü'l mülkü ve lehü'l-hamdü yuhyi ve yümiytü ve hü ve hayyün lâ yemütü biyedihi'l-hayr ve hü ve alâ külli şey'in kadir."

Duanın Türkçe Meali (Manası)
Hz. Ömer (r.a.) naklettiğine göre Rasulullah (s.a) şöyle buyurdu: “Çarşıya girdiğinde:
“Allah’tan başka ilah yoktur. Bir tek O vardır ve hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd de O’na mahsustur. Diriltir ve öldürür. O dâima diridir ve asla ölmez. Bütün hayırlar O’nun elindedir. O her şeye kâdirdir.”
diyen bir kimseye Allah binlerce hasene yazar, binlerce günâhını siler, derecesini binlerce yükseltir, ve ona cennette bir ev bina eder.”
Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları (Tirmizî, Deavat, 36) Tirmizi, (5/291); Hâkim, (1/538); Elbâni, Sahih-i İbn-i Mâce (2/21); Sahih-i Tirmizi (3/152)
 

Ekli dosyalar

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
91
Puanları
8
Yaş
66
Namaza Başlarken Okunacak Dualar
Duanın Latince Okunuşu

Subhaneke Allahumme ve bi Hamdike ve Tebarekesmuke ve Teala cedduke ve la ilahe ğayruke

Duanın Türkçe Meali / Manası
Allahım! Sana hamd ederek seni tüm noksanlıklardan tenzih ederim. İsmin mübârek ve azametin yücedir. Senden başka hak ilah yoktur. Tirmîzî, Salat 179, (242, 243), c.1, s.183-184 Nesâî, İftitah: 18 Dârimî, Salat: 33

Duanın Latince Okunuşu
inni Veccehtu vechiye lillezi fetares-semavati vel-erda hanifen muslimen vema ene minel-muşrikine inne salati ve nüsuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil-alemine laşerike lehu ve bizalike umirtu ve ene minel-muslimine. Allahumme Ente Meliku la ilahe illa Ente.

Duanın Türkçe Meali / Manası
Yüzümü, hakka yönelerek, gökleri ve yeri yaratana çevirdim ve ben, O’na ortak koşanlardan değilim. Benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, Âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Ben bununla emrolundum ve ben müslümanlardanım. Müslim, (1/534)
 

Ekli dosyalar

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
91
Puanları
8
Yaş
66
Et Tahiyyatü veya Teşehhüdde Okunan Dualar Arapça Latince ve Türkçe

Duanın Latince Okunuşu
et-Tahiyyâtü li’llâhi ve’s-salavâtü ve’t-tayyibât es-selâmü aleyke eyyühe’n-nebiyyü ve rahmetu’lllāhi ve berekâtüh
es-selâmü aleynâ ve alâ ibâdi’llâhi’s-sâlihîn eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh

Duanın Türkçe Meali / Manası
Dilimizle, vücudumuzla ve tüm mallarımızla yapılan ibadetlerin hepsi sadece Allah’a mahsustur.
Tüm kulluk ve ibadetler ondan başkasına yapılamaz.
Ey son Peygamber olan Muhammed (s.a.v.)! Allah’ın rahmeti, bereketi selam ve selameti senin üzerine olsun.
Yine Allah’ın selam ve saadeti bizim üzerimize ve Allah’ın salih kullarına olsun.
Ben Şahadet ederim ki Allah’tan başka gerçek ilah yoktur.
Yine Şahadet ederim ki Muhammed (s.a.v.), Allah’ın kulu ve Resuludur.”
(Buhârî, “Eźân”, 148, 150 ⇒ Müslim, “Śalât”, 55) ⇒ Nesâî, İftitah: 193 ⇒ İbn Mâce, İkame: 24

Et Tahiyyatü veya Teşehhüdde Okunan Dua'dan Sonrası Okunacak Dualar Arapça Latince ve Türkçe
Duanın Latince Okunuşu

Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ sallayte alâ İbrahîme ve âli İbrahîm inneke hamîdun mecîd.
Ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed, kemâ bârekte alâ İbrahîme ve âli İbrahîm, inneke hamîdun mecîd.”

Duanın Türkçe Meali / Manası
Allah’ım! İbrahim’e ve âl-i İbrahim’e salât ettiğin gibi Muhammed’e, âl-i Muhammed’e’ de salât et. Şüphesiz ki,
Sen her dilde ve her kalpte övülen ve büyüklüğü, yüceliği ve işlerinin güzelliği ile tanınansın.

İbrahim’e ve âl-i İbrahim’e bereketler verdiğin gibi Muhammed’e ve âl-i Muhammed’e de bereketler ver.
Şüphesiz ki, sen her dilde ve her kalpte övülen ve büyüklüğü, yüceliği ve işlerinin güzelliği ile tanınansın.
Buhâri, Bkz. Feth’ul-Bâri (1/13) ⇒ Müslim (1/301) ⇒ Nesaî, Sehv 51, 52 (1288-1290), c. 3-4, s.70-72Duanın Latince Okunuşu
Rabbic’alnî mukîmes salâti ve min zurriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâ
Rabbenâ âtina fid'dunyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.
Rabbenâ âtina fid'dunyâ haseneten ve fil'âhirati haseneten ve kınâ azâbennâr.

Allahumme la tuhricna mined dunya illa maş şahadeti vel iman (bu tasiye duadır)


Duanın Türkçe Meali / Manası
Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur (İbrahim Suresi - 40)
Rabbimiz, hesap yapıldığı (görüldüğü) gün beni, annemi, babamı ve mü’minleri mağfiret et (günahlarımızı affet) (İbrahim Suresi - 41)
Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. (Bakara Suresi - 201)
Müslim, Mesâcid 128. ⇒ Ayrıca bk. Müslim, Mesâcid 130-134 ⇒ Ebu Davud, Salât 149, 179 ⇒ Nesaî, Sehv 64)

Allah'ım! Bizi dünyadan ancak kelime-i şahadet ve imanla çıkar. (bu tasiye duadır)
 

Ekli dosyalar

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
91
Puanları
8
Yaş
66
Hangi Dua Daha Çok Kabul Edilir?

Ebû Ümâme radıyallahu anh şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e:
- Hangi dua daha çok kabul edilir?, diye sordular.
- Gecenin son saatlerinde ve farz namazlardan sonra yapılan dua, buyurdu.
(Tirmizî, Daavât 79 ; Ebû Davûd, Tatavvû‘ 10; Nesâî, Mevâkît 35, 40)212- Enes b. Mâlik (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre,
Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:
“Ezan ile kamet arasında yapılan dua geri çevrilmez.”
Tirmizi Sunen-i Tercüme Abdullah Parlıyan Namaz Bölüm / 158
 

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
91
Puanları
8
Yaş
66
Mescidler şüphesiz Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın (Dua ve kulluk etmeyin).
(CİN SURESİ - 18 )

De ki: "Ben gerçekten, yalnızca Rabbime dua ediyorum ve O'na hiç kimseyi (ve hiç bir şeyi) ortak koşmuyorum."
(CİN SURESİ - 20 )

Sabah akşam -O'nun yüzünü (rızasını) dileyerek- Rablerine dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerinde birşey (yükümlülük), senin hesabından da bir şey (yükümlülük) yoktur ki onları kovman gereksin. Yoksa zalimlerden olursun.
(EN'** SURESİ / 52)
 

ebubekir yasin

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Nis 2007
Mesajlar
91
Puanları
8
Yaş
66
De ki: "Rabbim adaletle davranmayı emretti. Her mescid yanında (secde yerinde) yüzlerinizi (O'na) doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak O'na dua edin. "Başlangıçta sizi yarattığı" gibi döneceksiniz." (A'RAF SURESİ / 29)

Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O, haddi aşanları sevmez. (A'RAF SURESİ / 55)

Düzene konulması (ıslah)ından sonra yeryüzünde bozgunculuk (fesad) çıkarmayın; O'na korkarak ve umut taşıyarak dua edin. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. (A'RAF SURESİ / 56)

İsimlerin en güzeli Allah'ındır. Öyleyse O'na bunlarla dua edin. O'nun isimlerinde 'aykırılığa (ve inkâra) sapanları' bırakın. Yapmakta oldukları dolayısıyla yakında cezalandırılacaklardır. (A'RAF SURESİ / 180)

O, sizi tek bir nefisten yarattı ve kendisiyle durulup-yatışması için ondan eşini var etti. Onu (eşini) örtüp-bürüyünce, o da bir yük yüklendi de bununla (bir süre) gezindi. Nitekim ağırlaşınca, ikisi Rableri Allah'a dua ettiler: "Eğer bize salih (bir çocuk) verirsen, andolsun şükredenlerden olacağız." (A'RAF SURESİ / 189)
 
Üst