Hadis Fihristi

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Giriş
Hamd, ancak Allah içindir. O’ na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz.Nefislerimizin şerrinden,amellerimizin kötülüğünden O’ na sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur. Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O tektir ve ortağı yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed, O’ nun kulu ve Rasulüdür.
“Ey iman edenler! Allah’tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve ancak müslüman olarak ölün.” (Ali-İmran/102)
“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbi-nizden sakının.Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.” (Nisa/1)
“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” (Ahzab/70-71)
Bundan Sonra: “Muhakkak ki, sözlerin en doğrusu Allah’ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed (s.a.v)’in yoludur. İşlerin en kötüsü ise sonradan uydurulandır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bidat, her bidat sapıklık ve her sapıklık da ateştedir.” (Müslim/867)
MUKADD0ōE
0ųlam1Ů temelini özünü te_ūil eden külli esaslar1Ů1Ġbeyan eden bir kaideyi külliye vard1Ų. Azim özlü temel kaidelerdir. Bu temel kaideler, esaslar; insanlar taraf1Ůdan konulmas1Ġmümkün olmayan izah edilmesi de mümkün olmayan ilahi ve temel esaslard1Ų. Asl1Ů1Ġvaaz etmek ilahi, onu tafsil ettirmek anlatmak izah ettirmekte ilahidir. Bunun içindir ki her müslüman1Ů ebedi hayat1Ů1Ġbina etti
MUKADDİME
İslamın temelini özünü teşkil eden külli esaslarını beyan eden bir kaideyi külliye vardır. Azim özlü temel kaidelerdir. Bu temel kaideler, esaslar; insanlar tarafından konulması mümkün olmayan izah edilmesi de mümkün olmayan ilahi ve temel esaslardır. Aslını vaaz etmek ilahi, onu tafsil ettirmek anlatmak izah ettirmekte ilahidir. Bunun içindir ki her müslümanın ebedi hayatını bina ettiği bu külli kaideler, teklif çağından itibaren velilerin vazifesi olarak, bir toplulu-ğun cemaatin vazifesi olarak, ilim ehlinin vazifesi olarak veyahut ta en üstün mertebede bir devletin vazifesi olarak halka öğretilir, tarif edilmesi gerekir.Zamanımızdaki sistemleşen topluluklar, cemaatler bir yerde devletler kendi varlıklarını koruyabilmek için kendi mevcu-diyetini muhafaza edebilmeleri için belli başlı kaideler, nizamlar koymuşlardır.Kendilerine tabii olan veyahut kendilerinin kuvvetle hakim oldukları topluluklarda o nizama tertibe uyulmasını hassasi-yetle talep ederler. Eğer talep edilen bu arzuya isteğe kendilerine tabi olunan toplulukta muvafakat göremezlerse icbarı olarak tabi ettirirler kendilerine, mecburen tabi ettirirler, bunun korunmasını sağlarlar.
Bizim menfaatimize, faydamıza dönük olarak biz şu yeryüzü küresine bir cemaat ve topluluk oluşturan insanoğluyuz. Allah (c.c) bizim dünyevi ve uhrevi ebedi saadetimizi tanzim eden kendimizi koruyabilmemiz için temel esaslar kanunlar ve nizamlar tanzim etmiştir. Bunların korunmasını istemiştir. Yalnız insanoğlunu bunda serbest bırakmıştır. Bu sözü söylerken; insanın iradeyi cüziyesini kullanmakta kendisinin mükellef olduğunu ispat edebilmek için, yani Allah (c.c)’nin insana verdiği akıl nimeti iradeyi cüziyeyi kullanma kabiliyetine sahip olduğu için Allah (c.c) ona hesap soracaktır.
İyi ve kötüyü seçmekte, tercih etmekte serbesttir derken bunu diyoruz. Ama katiyetle biz kuvvet bulduktan sonra Allah (c.c)’nin kelimesi hakim olana kadar, hakim bulduktan sonra mücadeleye emredildik. Ta ki fitne yeryüzünden kalkana kadar (Nur/55) yani biz şerrin kötülüğün, fesadın yeryüzünde hakim olmaması için mücadele etmekle başkalarına mecburen islamı tatbik ettirmek zorundayız. Yani hiçbir kimsenin Allah’a küfretmesine, Allah’ı inkar etmesine, Allah’a ortak koşmasına müsaade edemeyiz. Ama bu sözü söylerken, aşağı-dan en üstün mertebeye kadar bir seviyeyi düşünerek söylüyoruz. Bunu derken istemediğimizi, arzu etmediğimizi kalbimizle tahakkuk ettiririz.Lisanımızla tahakkuk etttiririz.Ve elimizle azalarımızla mücadele ederek bunu tahakkuk ettiririz gerçekleştiririz.
Onun için sık sık tekrarladığımız söyleme mecburiyetinde kaldığımız mevzumuzu izah edebilmek için, Allah insanoğlunu serbest ve hür bırakmıştır. İstediğini seçebilir, iyiyi ve kötüyü. Ama beyan etmiştir. Hürdür serbesttir derken, kötüyü seçsin ona hiçbir şey yok değil. Kötüyü, iyiyi seçmekle ona bir irade vermiştir. O idareyi kullanma salahiyeti ve kabiliyeti onda vardır. Yani kendi arzusuyla iyiyi seçsin ve mükafatını alsın. Kendi arzusuyla kötüyü seçsin ve böylelikle cezasını çeksin, meselesini izah edebilmek için söylüyoruz. Ama Allah (c.c) hiçbir zaman küfrün fitnenin fesadın yeryüzünde hakim olmasını ve insanların bu işe suluk etmesini istememiştir.
Allah (c.c), küfürden, isyandan ve fısk’tan nefy ediyor. Ve inananların kendisine teslim olanların kalplerine de bunu çirkin göstermiştir, bunların buğzunu yerleştirmiştir ve kendisine bağlanan-ların kalplerinde Allah’a imanı, itaati ve bunların tahakkukunu, hakimiyeti yolunda mücadeleyi sevmeyi yerleştirmiştir. Onun içindir ki bu temel nizam esaslar ve kanunlar muhakkak ki fertlerin kendi mesuliyet çerçevesini ihata ederek en büyüğüne doğru ben bir mesul, mükellef olarak Allah’ın emirlerine muhatap olmam hasebiyle nefsimin fısk ve isyana suluk etmesine müsaade edemem. Ben bu hakimiyeti nefsimde sağlamalıyım. Ailemde bunu hiç istemem. Etrafımdaki toplulukta da istemem. Böyle bir mesuliyet hissimi kavraya kavraya en üstün zirvedeki sözü de sarf ederek bir topluluk, Resulune iman eden ona teslim olan bir topluluk katiyetle küfrün şirkin isyanın yapılıp insanlar arasında yayılıp hakimiyet sağlamasını istemez, ve yaptırtmaz ve buna mani olur.İstemez, başkasına yaptırt-maz ve eliyle de buna mani olur. Bunu sağlamanın gerçekleştirmenin bütün yollarını dener.Ferden ve cemaaten. Ferden deneme onu nereye kadar götürürse o sülukunda istikametinin tayininde mesuldür. Ve bu mesuliyeti hissetmelidir. Eğer ferdi gayreti onu daha büyüklerine götüremiyorsa acizliğinden değil, kendi iradei cüziyesi buna karışarak böyle yapıyorsa o yarın Allah indinde katletmiş olduğu bir zerrenin bir kürre olarak karşısına çıkacağını düşünmelidir.
Yani kendi ferdi gayretlerinin çalışmalarının acizliği değil de iktidarsızlığı değil de iradeyi cüziyenin karışarak yapmadığı yarın katletmiş olduğu bir zerre olarak dünyada yarın Allah (c.c)’nin huzurunda bir kürre olarak karşısına çıkacağını düşünmelidir.
Bununla biz neyi kastediyoruz, neyi misal vermek istiyoruz? Şöyle izah edebiliriz ki; bir çekirdeğin ekildiğini düşünün, o bir çekirdek insanlar nazarında çok cüzidir. Akıllı ve olgun bir insanın nazarında o çekirdeğin değeri çok büyüktür. Hele çiftçiyse o daha da değerlidir. Bir çekirdeği ekseniz de hafif şöyle bir yeşerse, biriside gelip onu kökünden koparıp almaya çalışsa onun hayatına son vermeye çalışsa, sizin nazarınızda, iyi düşünenlerin nazarında o dehşetli bir cinayettir. O birkaç sene sonra kocaman bir ağaç olacak binlerce meyvesiyle insanlara faydalı olacak bir ağacı katletmiş nazarıyla bakar. Ona koskocaman bir ağacı binlerce insanın istifade edeceği bir meyve ağacını katletmiş gözüyle bakılır. Hakiki nazarla buna böyle bakılır ve bu böyle görülür.
İşte sizin Allah (c.c)’nin koymuş olduğu kanunların nizamının hakimiyeti yolunda yapmış olduğuna bütün hareketler birer çekirdek mesabesindedir. Belki siz bahçıvan olarak değil bahçıvan elindeki çekirdeğin değerinin ondan sonradan, seneler sonra neler alınacağını düşündüğünde hesap ettiğinden o onun değerinin kıymetini bilir. Rastgele bir insan o çekirdeğin değerini bilmediğinden böylece atar. Ama sizin şu an gayret, teşvik ve fedakarlığınızla Allah Teâlâ'nın kanunlarının, hakimiyeti yolunda yapmış olduğunuz mücadele belki bir çekirdek mesabesindedir, belki sizin nazarınızda hiçbir değeri olmayan çekirdek mesabesindedir.Ama bir bahçıvan olarak düşünse-niz o çekirdeğin seneler sonra vereceği meyveyi düşünürsünüz.Ve hemen ona bakmaya onu himaye etmeye kastedersiniz.
Öyleyse aynen bu çekirdeği ekmemekle, ah bana ne bununla uğraşmakla bir ben mi varım bu çekirdeği ekecek ve yahut benim cüzi çabamla mı bu ağaç yeşerecek sözleri sarf ederseniz bu hemen sizin hiçbir meseleden anlamayan şuuruna varmayan hakiki bir telakki ölçüsüne sahip olmayan kişi olarak bakışınızdır. Ve görüşünüzdür. Aynen de o çekirdeği öldürmek o çekirdeği mahvetmek , o çekirdeği koparmak aynen ilerideki bir ağacı katletmek gibi düşünülürse aynen de öylece bu cüzi hareketlerden geri durma onları geri durdurma irâdeyi cüziye karışmak onlara mani olma gibi hareketlerin hangisi, hangi çeşidi bizden zuhur ederse etsin Allah’ın kanunlarının hakimiyetinde atılan tekmelerdir.
Onun için yaptığınız hareketi hayır yönünden küçük görmeyin. Yaptığınız hareketi şer yönünden de küçük görmeyin.Söylediğiniz bir kelime,mübarek bir ağacın çekirdeği olur.Binlerce insan ondan istifâ-de ederler.Söylediğiniz bir söz bir zakkum ağacının çekirdeği olur. Binlerce meyve verir, binlerce insanında ebedi hayatını helak eder.
Siz şu an hal ve tabiyetinizle bir yerde ümmi telakki edilecek dini bilgilerden mahrum bir topluluk olarak kendinize bakarsanız çok küçük görülürsünüz. Ama yaptığınız iş, tuttuğunuz dâva, gayretini gütmek istediğiniz meselelerin üzerinde durur da bir bakarsanız çok aciz muhterem insanlığa önder olmuş insanların davasını kucakladığınızı anlarsınız.
Biz Kitap ve Sünnet davasını yüklenmek isteyen insanlar olarak bir bardak suda fırtına koparmak isteyen insanlar değiliz. İyi biliyoruz ki bir bardak suda fırtına estirilmez. Bu hava böylece gösterilmez. Yapmadan tatbik etmeden hakikat sahasında sergilemeden yapıyor-muş görünmekte istemiyoruz. Biz tatmış olduğumuz davanın, Tevhid davasının Allah'tan başkasının küfür ve inkarını sergilerken bir peygamberlik silsilesinin Allah Rasûlü(s.a.v)’e kadar takip ettikleri bir yolun takipçileri, arkalarından gidenleri, bıraktıkları bu aziz ve mukaddes mirasın varisçileri olarak kendimizi aziz ve mübarek görürüz.
Çünkü Tevhid davası peygamberlerin davası olması hasebiyle Allah’ın insanlara ilk istediği bir emir olarak neyi iktiza ettiyse onlara bela olarak musibet olarak neyi isabet ettirmiş ise aynen de bize gelebileceğini bile bile kabul ediyoruz. Bununla şunu izah etmek istiyoruz, Tevhidi bilen kişi ebedi hayatını kurtaran kişidir. Allah’ı tek ilah kabul etmeyi gerçekleştirebilen kişi “Muvahhid” dir.
Hemen Tevhid’i anlarken,Tevhid’i öğrenirken şunu da yanında öğreniyor ki, küfrün zirveye ulaşmış olduğu bir noktada hem de Allah’a inandıklarını söyleyen Allah’ın Resulüne tabi olduklarını söyleyen toplumun küfre ve şirke boğulmuş olduğu bir esnada saf, pak olan halis Tevhide yapışmanın onu yaşamanın onu başkasına anlatmanın da ne gibi bir belalar ve musibetler getireceğini de öğreniyoruz.
Ben “Muvahhid” im demek; ona bir çok belaları üzerine celb ettiriyor. Kendisi adeta küfrün ve Tağut nizamının yıldırımlarını üzerine çeken bir paratoner oluyor. Adeta yıldırımları şimşekleri üzerine çeken bir siperisaika oluyor.
Onun için Tevhid ehli, Allah’ı tekleyen muvahhidler devamlı küfrün, Tağut nizamının şirk ehlinin karşısında bütün şiddeti kendisine çeken celbeden bir topluluktur.
Tevhidi kazanmak kolay değil, Tevhid ehliyim dedin mi de bütün bu bela ve musibetlere katlanacaksınız. Peygamberler nasıl bir muameleye mazur kalmışlarsa onların mirasçıları olmaya yeltenen kişilerde muhakkak buna maruz kalacaklardır. Bunu da izah ederken birçok vesilelerle tarif ettiğimiz bir kısım vardır. Hani sahabelerden biri gelip diyor ki: “Ya Resulullah, ben seni çok seviyorum. Seviyor musun diyor. Evet. Ya Rasulüllah diyor. Anam babam sana feda olsun diyor. Öyleyse fakirliğe hazırlan diyor. Eğer beni seviyorsan, fakirliğe hazırlan.” diyor. (Tirmizi ,Ebu Davud)
Birçok şeyleri üzerine çekeceğinin alametleri olarak delil olarak verilen hadisi şerif budur. Eğer biz Tevhid ehliysek tabi demeyle değil gerçekleştirebildiysek hepimiz Tevhid ehlinin çekmiş olduğu eziyete ve işkenceye maruz kalmış oldukları musibete hazır olalım.
Eğer Tevhid ehli olduğunu söylediği halde böyle şeyler ona isabet etmiyorsa, maruz kalmamış ise o kendini bir yoklasın. Onun gerçekleştirmesinde bir sakatlık var demektir.
Çünkü, bizde ehli sünnetiz diyoruz. Ama ehli sünnet olmanın alametini gördüğümüz kişinin biz hakikaten ehli sünnet olduğuna inanıyoruz. Ve bunun içindir ki biz diyoruz ki, Ehli sünnet olmak, ehli sünnet olduğunu söylemek değildir. Onu hakikaten gerçekleştirmekle bu mümkündür.Velev ki sen ehli sünnet olduğunu dille söylemesen de amellerin senin ehli sünnet olduğuna delalet ediyor mu, işte sen osun.
Aynen de ben Muvahhid’im diyen kişi eğer hakikaten gerçek-leştiremediyse hayatında tatbikatında ona belalar ve musibetler gelmez. Zira Tevhid ehli olsa yaşaması gerekir. Allah’a inandığı gibi Allah’tan gayrını inkar etmesi gerekiyor. Tevhidi ispat yönüyle, nefy yönüyle tahakkuk ettiren kişi demektir.
Peygamberler ve onlara tabi olanlar zamanında bunu kabul ederlerken yaşarlarken insanlara anlatırlarken aynı musibetlere ve belalara maruz kalmışlardır. Muhakkak zamanımızda da bizden önce veyahut bizden sonra muvahhid olduğunu söyleyen kişi hakikaten gerçekleştirmiş ise bu gibi musibetlere maruz kalacaktır. Ve buna hazırlansın. Bütün peygamberlerin hayatı, peygamberlere tabi olan insanların hayatı bunların açık ve bariz birer delilleridir. Öyleyse biz bundan müstağni kalamayız bu mümkün değil.
Biz bu vasıfları anlatırken temel kaideleri anlatırken, hastalıkla-rın nereden gelip, yıkılmalarına sebep olan belaları zikretmeliyiz. Temel kaide temel esaslar Allah’ın varlığını kabul ettikten sonra, O’nun Resulünün risaletini tasdik ettikten sonra milyarlarca insanın kabul edeceği kaidedir. Hatta bütün insanlık fıtraten bunu inkara mecali yoktur. O’nun için en büyük müşkülât temel kaideyi kabul etmek değil, temel kaideyi muhafaza etmektedir.
Temel kaideyi üstün esas olarak devamlı zikrettiğimiz gibi Allah’ın kitabı, peygamberlerin sünneti olarak zikrediyoruz. Hiç bunu kabul etmeyen gördünüz mü? Herkes temel ve asıl kaide olarak Kitap ve Sünneti kabul ettiğini söylüyor. Müşkülât buradan gelmiyor. Müşkülât bu temel kaideleri sağından solundan yıpratan kendi rengini vererek gösteren bir cam mesabesindeki fitnelerin beyanıdır. Musibetlerin beyanıdır. Zira yıkılış tatbikat sahasındaki noksanlık buradan kaynaklanıyor. Onun için müellif esas olarak asıl olarak bunları izah etmek istiyor. Bunları beyan etmek istiyor. Meseleyi açık bir şekilde sarf edebilmek için.
Bunun içindir ki İslamın evvelinde bizden çok gerilerde olduğu için bu tabiri kullanıyoruz. Asrı saadetten sonra sahabelerin hemen akabinde İslam ümmeti dahili diyelim, birçok fırkalara cemaatlere bölündüler, parçalandılar. İslamın vahdetini içten özden zedeleyecek fırkalar çoğaldı. Bu Allah (c.c)’nin insanları müptela kılmış olduğu belalardan bir tanesidir. Allah (c.c) bunu bizden sakındırmıştır. Kaçınmamızı istemiştir.Ama demiştir ki insanlar buna düşmeyecek-ler. Yine insanlığın, kısmı azami hemen hemen hepsi denilecek 73’ün 72 fırkası buna müptela olmuştur. Onun içindir ki devamlı söylediği-miz sözleri tekrar tekrar ibareli olarak zikretmemizdeki kasıt budur. En büyük müşkülât imanı kazanma değil. İmanı muhafaza etmedir. İman bir asıldır ki bir temeldir ki fıtratı selime bozulmasa hiçbir insanda imanı yani Allah’ın mevcudiyetini inkar etmeye mecal yoktur.Ve bu ihtilaflar bu gruplaşmalar bu cemaatleşmeler hafifleye-ceği yerde, hafif hafif başlamıştır, şiddetini arttırarak seyrinde yolu uzayarak devamlı hızlanmıştır. Yani asırlardır hız alıyor, süratleşiyor. Dehşetli cinayetler işlenebilecek meseleler halini alıyor.
Bunun içindir ki bir ihtilafın başlaması basittir. Basit bir meseledendir. Ama ihtilaf, ihtilaf mıdır? Umumi tabiriyle eğer onun tedavisini hal çaresini Allah’ın kitabına ve Peygamberin sünnetine göre müdahale etmese hemen telafi etmeye çalışmazsa bu ileride insanı dinden islamdan çıkaracak meseleler halini alır.
Bunu da size izah edebilmek için daha önceki devrelerde bazen hoş tabirler var.Güzel vakalar var. Zamanımızdaki kullanmış tabirlere malzeme tezgah olabilecek mevzular var. Hak söylenildiği zaman. Onu en güzel şekilde söylemek bizim vazifemizdir. Ama Allah Rasulü (s.a.v) o meselesini ebedi hayatın kurtulmasına vesile olacak meselele-ri anlatırken gözleri kıpkırmızı kesilip çehresi kızarıp hiddetinden bütün vücudunun titrediği ve sesinin bütün mescidin içini doldurdu-ğu sohbetleri ve vaazları vardır. Bu vakalar Allah Resulü (s.a.v) de çoktur.Ondan sonraki sahabelerde de.Böyle bir talimden ve terbiyeden tesviyeden geçen sahabeler meselelere bazit insan nazarın-da bakmıyorlardı. Aynen az önce bizim misal verdiğimiz gibi, eğer Allah’ın dininin hakimiyeti yolunda zerre kadar da olsun yapabilece-ğiniz birşey varsa bunu yapmaktan geri durmayın. Sözümden kasıt bunu küçük görmeyin. Bu çok büyüktür. İleride binlerce meyve verebilecek bir ağaç olacak o, Allah yolunda bir mesele izah edilirken, Sahabelerin bakışına bir bakın. Sahabelerin zamanında şu boncukla zikir meselesinde misal verdiğimiz bir mesele vardır.Ama belki onların bidatını izah etmek için bunu size misal verirken esas mevzu ile alakalı kısmını anlatmadığımızdan orası belki sizin dikkatinizi çekmedi. (Darimi / 210 no)
Basit bir misal Allah Rasulü’nün yapmadığı bir iş başlangıcı çok basit bir yerde iyi olabilir. Ama ondan hemen uzaklaşılmayınca ona mani olmayınca kalplerde öyle bir şeye meyilli oldu mu haricilerle beraber edecek, Ali (ra)’ ın karşısında kıtal edecek insanlarla beraber olmaya kadar götürür.
Şimdi, İbn Mesud (r.a)’ ın böyle birşeye bidat derken, delaletle itham ederken neleri görerek dediğini anlıyorsunuz değil mi? İbn Mesud (r.a) hemen oradaki vakıayı görerek değil böyle bir bidate müptela olmanın ileride neye sürükleneceğini düşündüğündendir. Onun için yaptığınız bir amelin basit olduğuna bakmayın. Hayır yönüyle de şer yönüylede. “Allah’ın dini hakim olmadan bunlara mani olmamız mümkün değil” gibi söylediğimiz bazı sözler var. Ama diyor ve belki bizimde bunların belasından kurtulmadığımızdan oluyor.
Eğer Allah’ın dinini hakim kılma yolundaki mücadelemizde zerre kadarda iradeyi cüziyemizin arzularına uyarak yaptığımız bir şeyler varsa geri durduğumuz bir şeyler varsa unutmayın birkaç sene sonra meyve verecek koskoca bir ağacın cinayeti işlenmiştir. Öyleyse Allah’ın dinini hakim kılan bir topluluğun bir cemaatin cinayeti işleniyor demektir.Meselelerimize bakarken, meselelerimizi muhake-me ederken bakış nazarımızla ölçümüzle değerlendiremeyiz. Küçük bir meseledir dediğimiz binlerce insansa meyve olabilir. Küçük bir meseledir deyip binlerce insanın hayatını zehirleyen bir zakkum olabilirsiniz. Onun için bu nazardan bakarsanız en hoş olan tarafıdır. İşte bu ihtilaflar bidatler başlarken kolay başlıyor. Basit başlıyor. Çok rahat başlıyor. Ama öyle şiddetleniyor ki insanı dinden çıkaracak meseleler,bir halifenin karşısına dikilebilecek meseleler, müslümanları katledebilecek meseleler haline geliyor. Öyle oldu ki müslümanları parça parça etti, müslümanları perişan etti. Zillet ve zelillik dilinizde müslümanların adedi 1.000.000’ dır deyip de Allah’ın dininin hakim olmayışı, Tevhidin hakimiyetini sağlamayışı perişanlığın, alçaklığın ve rezilliğin ta kendisidir.
Onun için böyle bir adedi Tevhid ehli zikretmez. 1.000.000’a yakın bir müslüman olması mümkün değil. Bu adedin belki %1’i olsaydı muhakkak ki Allah’ın dini yeryüzünde hakimiyeti sağlardı. Onun için biz kendimizi perişan edecek sözler söyleyemeyiz. Müslü-manların şevki gitmiş gayreti gitmiş,fedakarlıklar yok olmaya başladı. Şimdi bizim parçalanmamız parça parça olmamız zayıflamamız şevki kaybetmemizle ne oluyor bunun zıddı kayboluyor.
Tevhid zayıfladıkça ne oluyor, şirk ehli kuvvetleniyor. Biz parçalandıkça onlar bütünleşiyor. Biz gayretimizi kaybettikçe onlar gayretlerini arttırıyorlar. Yani bunun zıddı hakim olmaya başlıyor. Ve böylelikle Allah düşmanları Tevhid düşmanları, temekkün edip yerleşip sağlamlaşmaya başlıyor. İşte Allah Resulü (s.a.v) efendimizin sözü ne güzel tecelli ediyor. Hemde 14 asır sonra. Ne diyor? “Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar, 70’i cehennemde biri müstesna. Hıristiyanlar 72 fırkaya ayrıldılar. 71’i cehennemlik oldu bunlardan biri kurtuldu.Benim ümmetimde 73 fırkaya ayrılacak. 72’si cehennem-lik ve kurtulanda bunlardan bir tanedir, derken. Ya Resulullah bunlar kimlerdir?” Bil ki bizde de böyle bir tebliğ ve irşad üslubu olsaydı şu an birimiz diyemezdik belki bu kurtulanlar nasıl. Böyle bir soru sorma kabiliyeti bile bizden sökülüp gitmiş. Onlar dikkatli iyi bir talebe oldukları için hemen onlar kimler ya Rasulüllah demişlerdir. Bunda çok muazzam bir irşad üslubu vardır. Bu 72 fırka kimlerdir demiyorlar. Dikkat edin! Kurtulanlar kimlerdir? Diyorlar.
Yani evveliyatta canım önce öğren de sonra sakınırsın, komünistlerin davasını iyi bilmen gerekir ki onlardan korunursun gibi lafların çürüklüğüne bakın. Tevhidi öğren Tevhidden gayrının bâtıl olduğunu anlarsın. Hakkı öğren Haktan gayrısının bâtıl olduğu ortaya kendiliğinden çıkar. Çünkü haktan sonra delâlet vardır. Peygamberin sünneti haktır, bunlara uyan haktır. Bunlara uymayan nedir? Kimin sözü olursa olsun bâtıldır. Ve böylelikle müslümanlar parçalandı saflar dağıldı.Bütün bu parçalanmaları asırların katmerleş-tirdiği taassubu yok edip birdenbire vahdeti sağlamak zamana gayrete fedakarlığa imkanlara bakarak mukayese ederek ancak ve ancak Kitap ve Sünnet’ten nasibini almayan kişilerin, ben mi kurtaracağım ya deyip bu mümkün değil deyip alaşağı etmeleridir. Başka bir şey değil.Bundan kastımız şudur ki; 12 asırdır müslüman-ların içine sokulan ihtilaf, kökleşen hatta bırak ihtilafı da itikattan olduğu teskin edilmiş ve parçalanma ihtilaf rahmet kabul edilmiştir. Bu dinden gösterilmiştir. Düşünün bir kez. Hadi bâtıl olsa sökülmesi neyse sana dinden gösterilen bir şeyin sökülmesi o nispetle zordur. Bâtıl olan bir şeyin sökülmesi Hak ispat edildikten sonra gider. Ama onların nazarında hak olarak gösterilen bir şeyin batıl olduğunu ispat etmek en müşkülatlı olanlardandır.İmkansızlığı düşünün, gayretsiz-liği düşünün, fedakarlığı düşünün telafisi ne kadar zor değil mi?
Şerrin yayılışı hayra nispetle daha fazladır. Mesela, bir mahalleyi bir saatte cayır cayır yakarsın ama orayı tekrar yapmak çok zaman alır. Ama bırak bir mahalleyi bir evi ne kadar da yaparsınız? Hayrın ve şerrin yayılışını karşılaştırırken. Şer her zaman dehşetli bir şekilde yayılmış ama telafisi çok zor olmuş. Islah çok zordur. Bir de bunun içine bizim gayretsizliğimizi koy bizim fedakarsızlığımızı koy, bizim lakaytsızlığımızı göz önüne koyun nasıl ıslah edilir, nasıl yaralar tamir edilir. İşte bu ortamda elinizden gelen bir zerreyi yapabilmeye muktedir olduğunuz bir hareketi geri alırsanız Allah’ın hakimiyetine vesile olacak bir hareketi yarın Allah indinde bir cinayetin faili olarak hesap vereceğinizi düşünün. Ana rahmindeki bir nutfeyi tahrif etmek nedir? 80 yaşındaki bir adamı öldürmek nedir? Bunlar cinayetle isimlendirilir. Onun için çocuklarınızı öldürmeyin ana rahminde tahrif etmeyin sözünden maksad budur. Siz ufacık bir çocuğu katlederseniz bir insan katlinin hesabını vereceğinizi de muhakkak düşünmeniz gerekiyor. Öyleyse bunların hiçbirisini bu dehşetli ihtilafın ve parçalanmanın karşısında cem edebilmemiz ancak ve ancak öyle bir meseleyle mümkündür ki bundan başka bir kurtuluş buna karşı salih muarızın olmayacağı meselelerdir. Buda ancak Allah (c.c)’nin Kitabı ve Peygamber (s.a.v)’in sünnetidir. Bu meyanda bu parçalanmalar öyle bir hale geldi ki müstakil birer din oldu. Bunların sahipleri adeta müstakil birer peygamber oldu. Akidede lider Allah’ın Resulüyken akidede liderler türemeye başladı.Şeriatta şariler türemeye başladı. Şeriat Allah’ın ise onu hüküm koyucu kaç tanedir? Bir tanedir. Şeriatta şariler çoğaldı falana göre filana göre denmeye başlandı. Akidede imam lider Allah Rasulü (s.a.v) iken akidede insanlar birçok liderler edinmeye başladı. Herkes Allah hakkında onun kitabı hakkında yerli yerinde olur olmaz sözler söylemeye başladılar. Ve bu sefer insanların sözleri birer müstakil din birer müstakil yol birer müstakil mezhep haline gelmeye başladı. İşte insanlar bu yolda parça parçadırlar. Bu yolda perişandırlar. Biz asılda özde Tevhid de insanları taksim ediyoruz. İnsanları taksim ederken tabir yönüyle, parçalanan bölümleri, fitneleri muhtelif meseleler olduğu için o meselelerin kitaba sünnete muhalif olarak incelenmesi gerektiğinden Allah Resulü (s.a.v) 73 fırka diyor. Ama asılda küfür tek millettir. Tevhid İbrahim (a.s)’ın milleti asılda o da bir tek millettir. Şimdi biz ihtilafların Kitap ve Sünnete sokulan fitnelerin muhtelif mevzuların değil de, Küfür tek millettir ve iman ehlide bir tek millettir. Bu sefer yeryüzünde iki millet olarak takdim ediliyoruz. İki millet vardır. İbrahim (a.s)’ın milleti birde küfür milleti vardır. İşte akidede insanlar buna ayrılırlar. Tevhid ehli ve şirk ehlidir.
Biz zamanımızdaki muhdes olan ismiyle diyelim. Selefiyye diye tabir ettiğimiz bu tabiri koyarken şunun üzerinde durmak gerekir. Asılda bir tezatlık yok dedik, aslı kabulde bir müşkülât yok dedik. Onunla misal verirken asıl Kitap ve Sünnettir derken, Kitabı ve Sünneti kabul etmeyen ve müslüman olduğunu söyleyen bir topluluk gördünüz mü? Göremezsiniz. Ve görmenizde mümkün değil. Onun için aslı kabulde bir müşkülat yoktur. Aslın muhafazasında bir müşkülât vardır. Biz işte bu aslı muhafazaya gayret gösteren kişilere geçmiştekileri takip eden kişiler, geçmiştekileri örnek alan kişiler, Kitabı ve Sünneti onların anladığı gibi anlayan kişiler, Selefiyye adını verdiğimiz bir topluluk vardır. Yani geçmişine sadık kalan bağlı kalan bir topluluktur. Bunlar Kitabı ve Sünneti sahabeler nasıl anlamışlar ise öylece anlamaya çalışıyorlar.İşte diğerlerinden bu toplumun, bu cemaatın farklı olan tarafı budur.Biz Kitabı ve Sünneti zamanımızdaki kısır ikimizin mahsulü, dar anlayışımızın mahsulü olarak anlamaya çalışmıyoruz. Yeni bir anlayışın yeni bir idrakin ortaya konması mümkün değildir. Zira oda bir grup oda bir cemaat olur.
Biz geriye dönüş yani şimdiki zamanımızdakilerin hakikaten tabir ettikleri gibi öyle kullanmayalım da, hakikaten geriye dönmek isteyen bir topluluklarız. Aslen membaa dönmek isteyen topluluklar olarak muhakkak ki muhakkak bunu yapma en zaruri işlerdendir ki Kitabı ve Sünneti selim bir anlayışla anlayalım.Değilse kendi anlayışımızla kendi ilmimizle bunu yapmamız mümkün değildir. İnsanlar bu yönden ikiye ayrılmışlardır. Bunun adına Küfür ehli, şirk ehli ve islam milleti diyebilirsiniz ama Sünnî olarak tabir edildiği zaman. Lafızlar Selefiyyun ve halefiyyun diye ikiye ayrılmışlardır. Birisi geçmiştekileri takip edenler, özellikle itikatta ve birde halefiyyun kendilerinin tesiri altında kaldıkları bazı felsefi kelam ilmine ait olan izah ve tabirle islam itikadına yön veren taifelerdir. Ve işte biz bu konuyu bu meseleleri anlatabilmek için hazırladık. Eğer biz bu yolda bir şeyler anlatabildiysek izah edebildiysek insanların en mesudu sayılırız.Ve yine Rabbimizden temenni ediyoruz. Hacmi küçük olan bu sohbetimizle Allah (c.c) bir çok faideler halk etsin. Amin. Önce tabir derken bu Selefiyye tabiri ne zaman zuhur etti, ne zaman bu tabir kullanılmaya başladı.Ve yahut böyle bir ismi kullanma zarureti var mıdır? Bizim ismimiz müslümandır. Böyle bir ismi kullanmaya katiyetle bir zaruret ve ihtiyaç yoktur. Zira başka bir isim velev ki ona denilmesi hak da olsa, bazı isimler vardır Kur’anda geçmiştir. Hizbullah denir. Bu tabir Kur’anidir. İbrahim’in milleti deniyor, bunlara “Hunefâ” deniliyor. Tevhid ehli gibi tabirler vardır. Bu tabirler birer tesmiyeden ibaret değildir. Allah’ın kitabında kullanmış olduğu tabirlerdir. Ama biz hizbullahız diye bir isim alıp ortaya çıkmayız. Hizbullah topluluğu diyemeyiz.Ama Kitaba ve Sünnete tabi olanlar hizbullah değil midir.Hizbullahtır. Ama biz hizbullah adı altında bir topluluğuz diyemeyiz. Müslümanlar kardeş midir? Allah diyor. Müslümanlar kardeştir. Bu Allah (c.c)’nin bir tabiri midir? Tabiridir. Biz müslüman kardeşler adı altında bir topluluğuz diyebilir miyiz? Bu denilmez. Böyle bir teşkilatta kurulamaz ama bu Allah (c.c)’nin tabiridir.
Bize verilen bir tek isim vardır, Allah’ın emrine tabi olanlar. Biz böyle bir isim altında bir teşkilat ve cemaat oluşturamayız. Ama Allah’ın Kitabına Peygamberin Sünnetine tabi olanlara ne gibi isimler verilmişse, müslüman kardeşler mi, hizbullah mıdır, biz hizbullahız. İbrahim’in milleti miyiz, biz İbrahim’in milletindeniz. Hanifler miyiz, biz hanifleriz. Bunların hepsini birden kullanırız, kullanıldığı yerlere göredir.Yalnız geçmişte sahabelerin hemen akabinde Emeviler devrinde o zamana kadar insanlar Tevhid meselelerinde ne gibi bir ayet geldiyse, hadisi şerif geldiyse müslümanlar öylece inanırlar, o ayetler hakkında hadisler hakkında Allah’ın Resulu bir şey söylemişse sahabelerde söylemişlerdir. Onlar naklettilerse onlardan sonrakilerde nakletmişlerdir. Kesinlikle ne bir ziyâdelik izafe ederler, nede bir noksanlık atfederlerdi. Olduğu gibi kabul edilirdi. İşte bunlar, Peygamber (s.a.v)’in en hayırlı asır benim asrım, ondan sonra, ondan sonra gelen derken bu üç nesli kast ediyor en hayırlı nesli. Birbirinden aktaran ve anlatan nesil. Tabi ki bu zamanlarda müslümanların vahdetini bozan ve yahut şu tabire kadar izah ettiğimiz toplulukların sıfatı lugat kitaplarında bazı meseleleri izah eden garip kelimeleri izah eden kitaplarda geçerken Kitapta Sünnette ayette ve hadiste, Tevhid hakkında ne zikredilmişse olduğu gibi kabul eden taifeye bir isim veriyor.Açarsanız lugat kitaplarını bunlara Selefiyye denir. Geçmişte-kileri takip edenler, geçmiş müslümanların peşinden gidenler, hemen göreceğiniz tabir bu salakların kendi kitaplarında diyor Selefiyye diyor: sahabe ve tabiin ayetlere ve hadislere, isim ve sıfatlar hakkında, Tevhid meselelerinde nasıl inanmışlarsa öylece inanırlar. Katiyetle bu ayetler üzerinde münakaşa etmezler. İleri geri hiçbir laf söylemezler. Böylece kabul ederler diyor. Ve onlar bile bu yolun en doğru selametli en ilmi bir yol olduğunu kendileri olduğunu ifade ediyorlar. Ama tatbik etmiyorlar.Bizim doğru yolda olduğumuzu söylerlerken kendi-lerinin de yakın olduğunu söylerler. Bizim yanımızda kendilerinin de hak olduğunu kabul ettirmeye çalışırlar.Onlar bizim hak ta olduğumuzu söylerler. Ki söyleten Allah’tır. Ama biz bu yoldan başka bir yolu da kabul etmiyoruz. Ondan sonra Yunan felsefesine ait bazı kitaplar tercüme edilmeye başladı artık ne kasıtla yapıldığı kimin tarafından yapıldığı belli bir isimle zikredilen ama o zamandan kalma belli başlı Yunan felsefesine ait Aristo’ya, Sokrates’e, Eflatun’a dayandırılan felsefi kitaplar tercüme edildi. Yani Allah (c.c) Kitap ve Sünnetle kendi zatını vasfeden ne gibi bir sıfat zikretmiş ise insan aklındandır ilmi çok kısırdır. O ayetleri anlamakla mükellef değildir. O ayetleri kabul etmekle mükelleftir. O ayetleri aynen söyleyip kabul etmek haktır. Kendi aklına göre muhakeme edipte benim aklım böyle kabul etmiyor demek o ayetin üzerinde felsefi bir düşünceye sevk eder insanı.
Yunan felsefesine mensup olan felsefenin babası sayılan kişile-rinde ekmiş olduğu tohumlarda hep bu meyandadır.Sokrat denen kafirin Allah’ın varlığına inanan biri olduğu kitaplarda zikreder. Sadece onu küfre götüren felsefi sözler vardır.Allah yağmuru yağdırır ama kaç gram kaç damla yağdırdığını bilmez. Deyip sapıtan taifelerden bir tanesidir.
İşte bunların kitapları tercüme edildi. Müslümanlar arasında yayıldı.Bu kitaplardan ilham almaya başladılar.Öz memba, asıl bozuldu. “Allah arşa istivâ etmiştir” istiva edince bu sıfat bir beşere verilir diye, bir cisme verilir ki Allah bir cevher bir isim değildir. Bir cisim olunca bir cevher olunca mekan isnad etmek gerekir ki bu Allah’a yaraşmaz,bu sefer Allah’ın ayetlerini aynen kabul edilip kabul edilmesi gerekeceği yerde akıllarına göre Yunan felsefesine göre süzgeçten geçirmeye teraziye vurmaya başladılar. Bu sefer Kelam ilmi doğmaya başladı.
Herkes bu mevzuda ileri geri bir şeyler söylüyorlardı. Bu sefer güya ve güya müslümanların bu zahiren kabul edilen ayet ve hadislerin kabulüyle şirke küfre, Allah’a ortak koşmaya O’na noksan sıfatlar izafe etmeye sevk eden bir hal görerek zahiri manasını aldılar. Olduğu gibi başka manalar vererek müslümanları ona inandırdılar ve öylece inanmak itikatlanmış gibi işlenmeye başlandı. İşte 12 asır bu işte. Sadece Allah’ın rahmet etmiş olduğu Kitap ve Sünnetle amel edenler müstesnadır. Onlar her asırda mücadelelerini veren bir topluluktur. Allah (c.c) arşa istiva etmiş derken. Allah’ın hükmü hakim olunur, olmuş demektir. Buna iman diye işlendi ve bunun zıddı küfür işlendi. Onun içindir ki kitaplarında görüyorsunuz. “Allah (c.c)’nin iki olduğunu kabul etmek nasıl şirk ise, Allah (c.c)’nin semâda olduğunu söylemek de öyle şirktir.” Diyor M. Zahit Kotku (akide kitabında).
Az önce zikrettik bâtılın bâtıl olduğunu hak ile ispat ettikten sonra onun izâlesi kolaydır. Ama o mesele birde imanın temelinden gösterilirse en köklü müşkülat işte oradan geliyor. Artık bu meseleler zuhur ettiğinde söylediğimiz gibi. İman edebilmek için küfretmek gerekiyor onlarda.Onlara iman edebilmek için önce küfretmek gerekiyor.Yani iman etmen için Allah’ın o sıfatını inkar etmen gereki-yor önce. Bu sefer öylede diyen kafirdir böyle de diyen kafirdir teorisi çıkıyor ortaya.İman etse de küfür, küfür etse de küfür oluyor. Bunların arasını seçmek köklü kaidelere sarılan köklü bir malumat istiyor. Ki bunun içindir ta geriye asla selefin mecburiyeti halk ediyor. Allah (c.c) bizi gayretli geçmişe dönen zamanına dönme ve orada yaşamını hayatına geçiren kullardan eylesin.

AMİNHADİS FİHRİSTİ
1. Baskı


‘Helak olan apaçık delilden sonra helak olsun, yaşayan da apaçık delilden sonra yaşasın.’
(Enfal; 42)
 

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

A

Aa, yoksa sen sen Yusuf’ musun dediler. Ben Yusufum...: Yusuf; 90,
Abdest ancak sesten veya kokudan lazım gelir: Tirmizi; 1/74,75,
Abdest bozana selam verilmez: Tirmizi; 2862, Müslim; 370,
Abdest bozarken selam alınmaz: Tirmizi; 1/90,2862,
Abdest bozmak için yumuşak toprak aramak: Tirmizi; 12, İbn Mace; 307,
Abdest namazı: Müslim; 227,228,232, Nesei; 151,85,
Abdest suyuyla günahların çıkması: Müslim; 244,
Abdest: Maide; 6, Nisa; 43, Müslim; 225-234,
Abdesti olan ve sonra bozulduğundan şüphe eden o abdestle namaz kılabilir: Müslim ; 361-362,
Abdestsiz kuran okumak: Buhari; 1c. 324, Müslim; 373, Ebu Davud; 18, Tirmizi; 3384,
Abdestsiz namazı Allah kabul etmez: Tirmizi; 1/76,
Abdestten artan suyu ayakta içti: Nesei; 95,
Abdullah bin Abbas 1660 hadis rivayet etti,
Abdullah bin Mesud 848 hadis rivayet etti,
Abdullah bin Ömer (ra) 2630 hadis rivayet etti,
Abraş, kel, körün kıssası: Buhari; enbiya 51, Müslim; zühd 10,2964, Riyazüs Salihin; 65,
Acbüz-zeneb, kuyruk sokumundaki kemiktir. Toprak bunun dışındaki herşeyi yer: Tergib-Terhib; 7c. 89sy, Müsned, İbn Hibban,
‘Acemlerin birbirine tazim için ayağa kalktıkları gibi siz de ayağa kalkmayın’ buyurdu: Ebu Davud; 5230, İbn Mace; 3836,
Acizlikten, tembellikten, korkaklıktan Allaha sığınma: Ebu Davud; 1540, Müslim; 2706, Nesei; 5450,
Açık artırma usulu satış caizdir: Nesei; 4485,
Açlık hikmettir UYDURMA: Acluni; 1/337,
Açlıktan Allaha sığınırım: İbn Mace; 3354,
Ad kavminin helakı: Buhari; 10c. 4904-4622, 7c. 3021,
Ad kavminin öldürüldüğü gibi öldürürdüm haricileri: Nesei; 4086,
Adak adamayın çünkü kaderi değiştirmez: Nesei; 3785, Müslim; 1638, Buhari; 14c. 6498,
Adak hiçbirşeyi önlemez, ancak cimriden mal çıkarır: Nesei; 3784,
Adak konusu: İnsan; 7, Buhari; 14c. 6569, Müslim; 1639-1650,
Adaletli olmak: Maide; 8, Enam; 152, Zumer; 3,
Adama karısını neden dövdüğü sorulmaz: Ebu Davud; 2147, İbn Mace; 1986,
Adamın başına bela gelince yapacağı dua: İbn Mace; 3892,
Adamın birinin zekatı bilmeyerek, bir zengine, bir zinakara ve bir hırsıza vermesi ve hayıflanması. Daha sonra rüyasında zenginin ibret alması, hırsızın onu terkesi: Nesei; 2513, Müslim;
Adamın biri intihar etti ve Resulüllah (SAV) ona cenaze kılmadı. İlim ehli ‘Kıbleye karşı namaz kılan herkese ve intihar edene de cenaze namazı kılınır.’ dediler. Süfyan Sevri ve İshak'ın kavli budur. Ahmed diyor ki: ‘İmam intihar edene cenaze namazı kıldırmaz, imamdan başkası kıldırabilir:Tirmizi,cenaze 68. bab 1074,
Adamın yanında oturana ikram etmesi: İbn Mace; 3716,
Adamın biri iki parmağıyla dua ediyordu. Allah Resulü (sav) birle birle buyurdu: Tirmizi; 3790,
Adaşı yoktur: Meryem; 65,
Adem (as) ile Musa (as) münakaşa etmesi: Tirmizi; 2217, Müslim; 3217, Buhari; 14c. 6504,
Adem (as) ve zurriyetinin ilk yaratılışı: Buhari; 7c. 3102-3111,
Adem ahdini unutması..: Tirmizi; 3589, Taha; 115,
Adem ile Musa birbirlerine hüccet getirip niza ediştiler. Musa, ‘Ya Adem, Sen bizim babamızsın. Sen bizi cennetten çıkartdığın için bizleri mahrumiyet ve zarara düşürdün dedi. Adem de Ona ‘Sen Allah’ın kelamı ile seçip mümtaz kıldığı ve lehine eliyle yazıp çizdiği Musa’sın. Öyle iken sen Allah’ın beni yaratmasından kırk sene evvel üzerime taktiridir buyurduğu bir işten dolayı dolay beni levm mi ediyorsun dedi. Bunu takiben Rasulullah (SAV): Böylece Adem Musa’ya delil ve burhanla galib oldu, buyurdu: Müslim; 2652,
Adem topraktan, cinler ateşten, melekler nurdan yaratılmıştır: Müslim; 2996,
Adem ve Havvanın örtünmesi: Buhari; 9c. 4364,
Ademoğlu kardeşinin gözündeki çöpü görür kendi gözünün önündeki merteği görmez: K. Zühd ver-rekaik; 211,
Ademoğlunun hepsi günah işler günah işleyenlerin en hayırlısı ise tevbe edenlerdir: Darimi; 2730, Tirmizi; 3760, İbn Mace; zühd, 30,
Ademoğlunun iki vadi dolusu altını olsa üçüncüsünü ister, ancak gözünü toprak doyurur: Tirmizi; 2440,
Ademoğlunun kuyruk kemiğinden başkasını toprak yer: Ebu Davud; 4743, Müslim; 2955, İbn Mace; 4266, Nesei; 4079,
Ademoğlunun yanıbaşında 99 ölüm tehlikesi vardır: Tirmizi; 2241,
Ademoğlunun zinadan nasibi vardır: Müslim; 2657,
Ağaçlar kalem olsa denizler mürekkep olsa..: Kehf; 108, Lokman; 27,
Ağızların tadını kesen ölümü çokca anın: Nesei; 1824,
Ahir zamanda imanın elden gideceği: Müslim; 148,
Ahkam ayetlerini anlamak zorundayız,müteşabihlere ise iman etmek zorundayız: Ali imran; 7, Müslim; 2665, 262, Ebu Davud; 4598, İbn Mace; 47, Tirmizi; 3177, 3196,
Ahmaklara hikmetten bahsetmeyin: Darimi; mukaddime 34,
Ahmed (as): Saf; 6,
Ahzab gazvesi: Müslim; 1788,
Ailesini korurken ölen şehiddir: Nesei; 4079,
Aişe (ra) dokuz yaşında evlendi 18 yaşında Resulullah (sav)’i kaybetti: Nesei; 3244,
Aişe (ra)’a zina iftirası: Buhari; 8c. 2770, Müslim;
Aişe (ra)’ın duvara resim asması: Müslim; 2107,
Aişe (ra)’ın fazileti: Müslim; 2438-2447, Buhari; 3c. 1312,
Aişe (ra)’nın Allah Rasulü (sav)’ in oda benim avret mahallini görmedik: ZAYIF : İbn Mace; 662,
Aişe annemizin Allah Rasulü (sav) namazda iken kapıyı açmasını istemesi: Nesei; 1206,
Aişe annemizin seferde namazı tam kılması: Nesai; 1456,
Aişe küçümsenen günahlardan sakın. Çünkü Allah katından onların peşinde olan, kaydeden melek vardır: Darimi; 2729, İbn Mace; zühd 29,
Ak saçları ve sakalı kınalamak: İbn Mace; 3626,
Akıl baliğ olan herkese cuma namazının farziyeti: Nesei; 1371,
Akıl dini olsaydı islam ben ayağımın altını mesh ederdim: Ebu Davud;162,
Akika: Tirmizi; 1556,
Akika sünnettir ve her çocuk akika kurbanına rehin gelir: Ebu Davud; 2837, Nesei; 4219, İbn Mace; 3164, Tirmizi; 1550,
Akil baliğ olan genç kızların,hayızlı kadınların bayrama gitmeleri emredildi: Nesei; 1558,
Aklı şuuru örten herşey haramdır ve sarhoş eden herşey haramdır: Ebu Davud; eşribe 5, Müslim; eşribe 75, Buhari; edeb 80, ahkam 22, megazi 60, Tirmizi; 1923, Nesei; eşribe 53,
Akrabasını sıla etmeyen cennete giremez: Ebu Davud; 1696, Tirmizi; 1974, Buhari, Müslim,
Aksırana teşmid: Tirmizi; 2884, Buhari; 3c. 1176, 5c. 2263, 13c. 6169, Müslim; 2991,
Aksırınca Allaha hamd edin: Buhari; edep 126, Tirmizi; 2884 edeb 3, İbn Mace; 3715, edeb 30,
Aksırmak Allahtan esnemek şeytandandır: Tirmizi; 2893,
Akşam namazının sünneti iki rekattır: Müslim; 729-730, Buhari; 3c. 1122,
Akşam ile yatsı namazının birleştirilmesi, cem edilmesi: Buhari; 2c. 622, 3c. 1069,
Akşamdan evvel iki rekat nafile namaz: Müslim; 836, Ebu Davud; 1281,
Aldatan bizden değildir: Müslim; 164, Ebu Davud; buyu', 50, Buhari; 5c. 2225,
Ali (ra)’un Rasulullah (sav) bana gizli bir şey söyledi demesi: Müslim; 1978,
Ali bin ebu Talip (ra)ın fazileti: Müslim ; 2404-2409,
Alimin abide üstünlüğü benim en aşağı mertebede olanınıza üstünlüğüm gibidir: Tirmizi; 2825,
Alimler Peygamberlerin varisidir: Ebu Davud; 3641, İbn Mace; 1c .223, Tirmizi; 2822, Müslim;
Alimlerin mürekkepleri şehidlerin kanından efdaldir. (Hasani Basri’ nin sözü): El-Kubra s. 321, Tahzirul-müslimun; s. 59,
Alkolle tedavi: Müslim; 1984,
Allah (cc) 99 ismi: İbn Mace; 3860,
Allah, Adem’ i kendi suretinde yaratmıştır: Müslim; Birr 115 no 2612,
Allah Adem (as)’ ı yarattı, sağ eliyle sırtını sıvazladı onun zürriyetini çıkardı: Ebu Davud; sünne 16, Tirmizi; 3270,
Allah aklını Kullanmayanlara azab eder: Yunus; 100,
Allah ayağını indirir, koyar: Buhari; tefsir 50/1, eyman 12, tevhid 7, 25, Müslim; cennet 35,37,38, Tirmizi; 2682, 3488,
Allah bir kişinin kalbine bir kadına dünürlüğe gitme isteği koyduğunda ona bakmasında bir sakınca yoktur: İbn Mace; nikah 9,
Allah bir kula hayır murat ettiği zaman dinde anlayış kendi ayıplarını görme hasleti verir: Kitabul zühd ve-rrekaik;282,
Allah bir kula nimet verdimi onu kulunun üzerinde görmek ister: Tirmizi; 2972,
Allah biri diğerini öldüren ve her ikiside cennete girecek olan iki adamdan dolayı güler: Buhari; cihad 28, Müslim ; imare 128, Muvatta; Cihad 28, Nesei; cihad ,İbn Mace;13,
Allah herşeyin üzerine güzellik yazmıştır.Birşeyi öldürdüğü-nüz zaman güzel öldürün birşeyi boğazlayın eziyet vermemek için bıçağı bileyin ve hayvanın kolay ölmesini sağlayın: Müslim; sayd 12, Ebu Davud; edahi 12, Tirmizi; diyat 14,
Allah cc hiç kimsede iki kalp yaratmamıştır: Ahzab; 4, Tirmizi; 3413,
Allah cc kendi peygamberinin diliyle neyi helal kılmışsa o helaldir: Darimi; mukaddime 39,
Allah cc’ ye verilen ilk misak, kalu bela: Tirmizi; 3271, Buhari; enbiya 1, El-Bidaye ven-Nihaye; 1c. 116,
Allah cc yolcudan orucu ve namazın yarısını muaf tuttu. Hamile kadınla süt emziren kadını da oruçtan muaf tuttu: Nesei; 2310,
Allah çok hayalı ve çok cömerttir. Kişi O'na ellerini kaldırdığı zaman onları boş ve nasipsiz olarak çevirmekten haya eder: Tirmizi; 3789,
Allah her mahzun kalbi sever: UYDURMA: Acluni 1/246,
Allah için sevmek: Buhari; 13c. 6025, 1c. 163,
Allah kendine şirk koşulmasını asla bağışlamaz: Nisa; 116,
Allah kime hayır dilerse onu dinde bilgili kılar: Tirmizi; 2783,
Allah kimi severse kullarına sevdirir: Müslim; 2637,
Allah korkusundan ağlayan kişi süt memeye dönmedikçe cehenneme girmeyecektir: Tirmizi; 2413,
Allah kuluna kafi değilmi?: Zümer; 36,
Allah nur vermedikten sonra onun nuru olmaz: Nur; 40,
Allah Rasulü (sav)’ e itaatın gerekliliği: Buhari 10c. 4775, 15c. 6986,
Allah Rasulü (sav) ile Aişe (ra) ın ayak koşusu yapmaları: İbn Mace; nikah 50, 1979, Ebu Davud; 2578,
Allah Rasulü (sav) ile Aişe (ra) yarışı: İbn Mace; 1979, Müsned; 39-129,
Allah Rasulünü tehdid ediyor (şirk); Zumer; 65, İsra; 74,75,
Allah semadadır: Müslim; Mülk; 16,17, Müslim; 2/537, Ebu Davud; 930, Buhari Cüzün’ de 64, Nesei; 3/15, Ahmed; 5/447, Beyhaki; 7/387, İbn Huzeyme; Tevhidde 121, Ebu Said ed-Darimi fir-Reddi alel-cehmiyeti; 271, İbnu Ebu Şeybe; İman 84, İbnu Ebi Asım; Sünen 489, Beyhaki; Esma 422, Ebu Hanife Müsned; 3,
Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor: Bakara; 67,
Allah sizi kendinizden sakındırır: Ali imran; 28,
Allah tektir teki sever: Müslim; 2677,
Allah vadinden dönmez: Rum; 6,
Allah ve melekleri Peygambere salat etmekte: Ahzab; 56,
Allah verdiği her hastalığa şifa için ilaç vermiştir: İbn Mace; 3436,
Allah yumuşaklığı sever ve sertlik için vermediği şeyi onun için verir: Darimi; 2796, Ebu Davud;edeb 10, Buhari; edeb 35, Müslim; selam 10,
Allah zamanı gelen hiçbir canı ertelemez: Munafukun; 11,
Allah,Ademi yarattığı zaman onun belini sıvazladı ve kıyamete kadar yaratacağı zürriyetin her canlı kişisi onun belinden düştü..: Tirmizi; 3271, Araf; 172,
Allaha en sevimli amel azda olsa devamlı olanıdır: Ebu Davud; 1368, Müslim ; 783, İbn Mace; 4240,
Allaha en sevimli amel devamlı olanıdıur: Buhari; 1c. 194,
Allaha eş koşan kadınlarla iman edinceye kadar evlenilmeyeceği: Buhari; 11c. 5363,
Allaha iman nedir ?: Buhari; 16c. 7430, İbn Mace; 302,
Allaha isyanda hiçbir mahluka itaat yoktur: İbnu Mace; 2863,
Allaha isyanda mahluka itaat yoktur: Müslim; imaret 39, Ebu Davud; cihad 87,
Allaha Rasule ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin: Nisa; 59, Buhari; tefsir, Müslim; 1834, Tirmizi; 1758, Nesei; 4199, İbn Cerir; 9858, Müsned; 3124, Ebu Davud; 2624,
Allaha selam olsun demeyin zira Allah selamın ta kendisidir: Buhari; istizan 3, Müslim salat 56, Ebu Davud; salat 178, Nesei; tatbik 109, sehv 41-43, 56, İbn Mace; ikamet 24, Darimi; salat 84,
Allahı anarken sağırı çağırır gibi yüksek sesle bağırıp çağırmanın nehyedilmesi: Buhari; 8c. 3929,
Allahı kavuşmayı dileme: Müslim; 2683,
Allahı kim dünyada gördüm derse yalan söyleyeceği: Buhari; 10c. 4801,
Allahı Rab, İslamı din, Muhammedi Rasul kabul eden kişi imanın tadını tatmıştır: Tirmizi; 2758,
Allahım ben ancak bir insanım. Bu suretle hangi müslümana lanet etmişsem kötü söz söylemişsem veya kırbaçla vurmuşsam sen bunları kıyamet günü onun için bağış rahmet ve dolayısıyla onu sana yaklaştıracağın bir vesile kıl: Darimi; 2768, Buhari; deavat 34, Müslim; birr 89,
Allahım beni fakir olarak yaşat, fakir olarak öldür UYDURMA: el-Leali 2/325,
Allahım kötülükten ve kötülük yapandan sana sığınırım: Nesei; 19,
Allahım müslümanlardanolan şu cemaatı kırarsan sana yeryüzünde ibadet
edilmez: Müslim; 1383-1384, Tirmizi; 3274,
Allahın ahirette en son nimet olarak görüleceği: Tirmizi; 2679, Ebu Davud; 4729,
Allahın ahirette görüleceği: Kıyamet; 22-25, Müslim; 182, Fecr; 22,23, İbn Mace; 187, Mutaffifin;15,16, Buhari; 7c. 3044,
Allahın arşını 8 melek taşır: Hakka; 17,
Allahın bir insanla konuşması asla mümkün değildir: Şura; 51,
Allahın birliğini kabul edinceye kadar insanlarla mücadele emri: Tirmizi; 2733,
Allahın dilediği şey ile Muhammed(sav)in dilediği şey demeyin fakat Allah’ın dilediği şey sonra Muhammed (sav)’in dilediği şey olur deyin: Darimi; 2702, İbn Mace; keffaret 13,
Allahın eli cemeatle beraberdir: Tirmizi; 2256,
Allahın en yakın gök semasına inmesi: Müslim; 758, Buhari; 3c. 1096, Ebu Davud; 4733, Tirmizi; 433,
Allahın gölgelediği insanlar: Buhari; 14c. 6661,
Allahın iki kişiye gülmesi: Nesei; 3151,
Allahın indirdiğiyle hükmetmek: Araf 3; Yusuf; 40, Araf; 87, Kehf; 26, Tin; 8, Maide; 44,45,47, Nisa; 113, Bakara; 151, Ahzab; 34, Ebu Davud; 4604, Kıyamet; 16-19, Nahl; 44, Müslim; 1829, Maide; 49, Nisa; 105, Şura; 10,
Allahın indirdikleri: İndirilenin kitab ve hikmet olduğu ;Nisa 113, Okunanın kitab ve hikmet olduğu; Ahzab; 34, Öğretilen kitab ve hikmet olduğu; Bakara 151, Öğüt alınması için kitab ve hikmet olduğu; Bakara 129, Kuranın Kitab ve Hikmetin sünnet olduğunun beyanı; Buhari; 10c. 4668, ibn Kesir 2c. 571, Ebu Davud 4604
Allahın isimlerini ezberleme: Müslim; 2677,
Allahın ismiyle abdest alın: Nesei; 78,
Allahın kaderinden kaderine kaçıyorum: Müslim; 2219,
Allahın kullar üzerindeki hakkı: Tirmizi; 2781,
Allahın lanet ettiği 4 gurup insan: Müslim; 6c. 1978,
Allahın nuzulu: Fecr; 22,
Allahın rahmetinden ümit kesilmez: Yusuf; 87, Hıcr; 55,56, Zumer; 53, Ankebut; 23, Hadid; 22-23, Fussilet; 49-50,
Allahın sıfatları: Buhari; 16c. 7272,
Allahın size verdiği sadakadır öyle kabul edin: Tirmizi; 3224,
Allahın sünnetinde bir değişiklik olmaz: Fatır; 43, Rad; 11,
Allahın sünnetini benim sünnetimle konuşturun: Hatibul Bağdadi; el-Fakih 1c.94,
Allahtan daha kıskanç yoktur: Müslim; 1499,
Allahtan Peygamberden ve müminlerden başka dost yoktur: Tevbe; 116,
Allahu Teala dünya semasına iner: Buhari; teheccüd 14, Müslim; misafurun 168-170, Ebu Davud; sunnet 19, Tirmizi; 443, İbn Mace; ikame 182,
Allah mahlukatın kader ve kazalarını semaları ve arzı yaratmasından 50.000 sene önce yazmıştır. Ve onun arşı su üzerinde idi: Secde; 10, Müslim; 2653,
Allah cc, gündüz günah işleyenin tevbesini kabul etmek için, geceleyin elini açar. Geceleyin günah işleyenin tevbesini kabul etmek içinde gündüz elini açar. Bu ta güneşin battığı yerden doğuncaya kadar devam eder: Müslim; 2759,
Allah kullarına bu kadının çocuğuna acımasından daha çok acır. dedi: Müslim; 2754,
Allah'a karşı bir günah söz konusu olunca ,mahluka itaat gerekmez: Buhari; Ahad 1, Müslim; imare 39, 1840, Ebu Davud cihad, 40, 87, Nesei, biat 34, İbni Mace, Cihad 40, İbni Ebi Şeybe, Musannef, Cihad 192, no; 12, 7/737,
Allah mahlukatı yarattığı vakit, nezdinde arşın üstünde kitabına muhakkak benim rahmetim, gazabıma galebe çalar diye yazmıştır: Müslim; 2751, Ahmed; 2/258, Buhari;
Allah Muhammed'i hak din olarak gönderdi ve ona kitab indirdi ve kendisi indirdiği kitabta recm ayeti vardı. İmdi Rasulüllah (sav) recm yaptı ve kendisinden sonra bizde recm yaptık. İnsanlar üzerinde zaman uzayınca içlerinden birinin, Allah' ın kitabında recm bulamıyoruz, diyeceğinden ve Allah' ın indirmiş olduğu bir farzı terketmek suretiyle dalalete düşeklerinden korkuyorum. Dikkat evli halde zina işleyen kişiye, delil bulduğu veya gebelik olduğu veya itirafta bulunduğu taktirte recm haktır”: Tirmizi; 1455, Ebu Davud; 4418, İbn Mace; 2553, Buhari, Hudud,
Allah tevbeleri kabul eder: Bakara; 37, 160, 218, 222, Ali İmran; 31, 89, Nisa; 110,
Allah yanında helalin en çok sevilmeyeni talak (kadın boşamak) dır: Ebu Davud, talak 3, İbn Mace, talak 1,
Allah zina eden kadınlar için bir çıkış yolu açtı. Dul dul ile zina ederse yüz değnek vurulur. Ve taş atarak Recm edilir. Bakire kadın, bekar erkekle zina ederse yüz değnek vurulur. Ve bir sene sürgün cezası verilir: Ebu Davud; Hudud, 4415, Müslim; hudud, 1690,
Allah' ın kullar üzerindeki hakkı nedir bilir misiniz? buyurdu. Muaz: Allah ve Rasulü en iyi bilendir, dedi. Kendisine hiçbir şey ortak yapılmayarak Allah' ın ibadet olunmasıdır, buyurdu. Bunu yaptıkları zaman onların Allah üzerindeki hakları nedir bilir misin? buyurdu. Muaz: Allah ve Rasulü en iyi bilendir, dedi. Rasulüllah: Onlara azap etmemesidir, buyurdu: Müslim; 30,
Alnı toprak olasıca: Buhari; edeb 44,
Altın burun takılması: Ebu Davud; 4232, Nesei; 5164, 5128, Tirmizi; 1826,
Altın kulu, gümüş kulu, kareli elbise kulu, sürünsün ve baş aşağı sürünsün, vücuduna diken batsın ve çıkarmaya cımbız bulamasın: İbn Mace; 4135,
Altın ve gümüş biriktirenin hali: Buhari; 9c. 4398, tevbe; 34-35,
Altın ve ipek ümmetimin erkeklerine haram kadınlarına helaldir: Buhari; 3c. 1176, Tirmizi; 2959, Müslim; 2078, Nesei; 1041,5111, İbnu Mace; 3602,3642-3644,
Altınla gümüşü veresiye bozdurmayı yasak etti: Nesei; 4554,
Altmış yaş mazereti: Buhari; 14c. 6361,
Amaya sırtını çevirince ..: Abese; 1-10, Buhari; 11c. 4969,
Amca baba yarısıdır: Taberani mucemus evsat; zekat babı,
Amcanın mahrem olmayışı: Ebu Davud; 2057, Buhari; 11c. 5314, Müslim; 4c. 1444, İbn Mace; 1948,
Amcanın yanına girileceği: Ebu Davud; 2057,
Amel edin Allah ve Rasulü sizin amelinizi görecektir: Tevbe; 105,
Amel imandandır: Buhari; 1c. 192, 16c. 7370, İbn Mace; 57,60
Ameli olmadan dua eden kirişi olmadan bir yayla ok atana benzer: K. zühd ver-rekaik; 322,
Ameller niyetlere göredir: Nesei; 75, 3420, 3774, Buhari 1c. 143, 209, 5c. 2333,
Amellerin insanı kurtaramayacağı: Buhari; 14c. 6395,
Amelsiz iman kabul olunmaz,imansız amelde kabul olunmaz: Taberani mucemul-kebirde,
Amin derken sesin yükseltileceği: Ebu Davud; 932, Tirmizi; 248, İbn Mace; 855, Buhari cüzünde 209,
Amma da yaman şu ensar kadınları dini öğrenmelerine hayaları engel teşkil etmedi: İbn Mace; taharet 124(642),
Ammar (ra)’ ın şehid edilmesi: Buhari; 6c.2659,
Amr (ra)’ ın 18 günde süryaniceyi öğrenmesi: Tirmizi; 2857,
Amr bin As (ra)’ ın Ebu Hureyre (ra)’ dan daha fazla hadis bilmesi: Tirmizi; 2805,
Ana karnında olanı ancak Allah bilir: Buhari 10c. 4485, iman 41, bedul vahy 1, ikrah 5, talak 11, ıtk 6, Müslim; imare 155, Ebu Davud; talak 11,
Ana ve babaya iyiliği emreden ayetler: Bakara; 83, Nisa; 36, Enam; 151, İsra; 23, Ahkaf; 15,
Anneme istiğfar etmek için Rabbımdan izin istedim de bana izin vermedi. Kabrini ziyaret etmek için Rabbımdan izin istedim izin verdi: Müslim; 976,
Anjin hastalığının tedavisi: Buhari; 12c. 5733,
Anjinin tedavisinden dolayı bademcikleri sıkarak çoçuklarınıza azab etmeyin: Müslim; 1577,
Anne ve babaya sövdürenin durumu: Müslim; 1/90,
Arab yarımadasında iki din kalmıyacaktır: Müslim; salat 187, Tirmizi; mevakıt 41, Muvatta; 4c. 233,
Arabça okunur kuran: Yusuf; 2, Rad; 37, Nahl; 103, Meryem; 97, Taha; 113, Şuara; 193-194, Zumer; 28, Fussilet; 3, 44, Şura; 7, Zuhruf, 2,3, Duhan; 58,
Araf 172. ayetin ilk misak olduğu: Tirmizi; 3276,
Aranızda selamı yayın: Tirmizi;2828,
Arkadaşlığın en hayırlısı 4 kişi seriyyenin en hayırlısı 400 kişi,ordunun en hayırlısı 4000 kişidir, 12000 kişilik ordu azlıktan dolayı mağlup olmaz: Ebu Davud; 2611, İbn Mace; 2827, Tirmizi; 1597, Darimi; siyer 215/2,
Arkasında siyah ve beyaz çizgi bulunan yılanı öldürün: İbn Mace; 3534,
Arş' tadır Allah: Ebu Davud; 4726, Buhari; 10c. 4457, 16c. 7289, Hud; 7,
Arşın ve kürsünün yaratılması: Gafir; 15, Müminun; 116, Buruc; 14-15, Taha; 5, Rad; 2,
Ashabı Uhdud: Müslim; 3005, Tirmizi; 3560,
Ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz: UYDURMA: İbn Abdilber Camiul-ilim; 11.110, İbn Hazm ahkam 4c.82,
Ashabını öldürüyor demesin dedim: Müslim; 2584, Tirmizi; 3532,
Ashabını öldürüyor demesin diye işkenceyi yasak kılıyor: Müslim; 2584, Tirmizi; 3532,
Asiye adını değiştirin: Tirmizi; 2993, Müslim; 2139, İbn Mace; 3773, Ebu Davud; 4952,
Asiye isminin değiştirilmesi: 6/2139,
Aşereyi mübeşşire: Tirmizi; 6c. 3992,
Aşırı gitmeyin: Maide; 77,
Aşure günü orucu: Müslim; 1125,
At etinin helallılığı ve eşek etinin ve muta nikahının kıyamete kadar haramlılığı: Buhari 8c. 3930, 12c. 5596, Nesei; 4314-4320, Müslim; 1941, Tirmizi; 1853,
At ve köleye zekat yoktur: Ebu Davud;1574, Tirmizi; 624, İbn
Mace; 1790, Nesei; 2479,2462, Müslim; 982,
Ataya birşey sorulmuş o da bilmiyorum demişti. Ona o konuda kendi görünüşünü söylemezmisin, dendi. Bunun üzerine, yeryüzünde benim görüşümün din edinilmesinden, Allah’ tan haya ederim: Darimi; 108,
Ateş bin sene yakılarak kırmızılaştı,sonra bin sene yakılarak beyazlaşması: ZAYIF: Tirmizi; 2717,
Ateşe girselerdi onda devamlı kalırlardı. Allaha isyan olan yerde kula itaat yoktur: Ebu Davud; 2625, Buhari; ahkam 78, Müslim; 1840, Nesei; 4210,
Ateşte pişenden dolayı abdest almanın neshi: Müslim; 354-359,
Atılmış çocuk hürdür, velisi müslümanlardır: Muvatta; 3c. 379,
Atın uğuru kırmızılığındadır: Ebu Davud; 2545, Müslim; 1875, İbn Mace; 2790, Nesei; 3596, Tirmizi; 1746,
Atla eşşek birleşirse katır olur: Nesei; 3563,
Avcılıkla uğraşan gafil olur, köyde oturan kaba saba olur: Tirmizi; 2357, Nesei; 4289,
Ay görülünce orucun farz kılınışı: Müslim; 1080,
Ayağa kalkmayın: Müslim; 1768, Ebu Davud; 5215,
Ayakkabı ile namaz kılınır:Buhari; 1c. 479, Müslim; 555, Nesei; 775, 1361, Ebu Davud; 648,
Ayakkabı ve çoraba mesh: Tirmizi; 99,
Ayakkabıyı yere sürtmek pisliği giderir: Ebu Davud; taharet 141,
Ayakta bevl meselesi: Tirmizi; 12, İbn Mace; 307,
Ayakta namaz kıl, güç yetiremezsen oturarak bunada muktedir olamazsın yan üstü kıl: Buhari; taksir 19, Ebu Davud; salat 175, Tirmizi; 368,
Ayakta su içmeyin: Buhari; 12c. 5667, Müslim; 2026,
Ayakta yemek yemek: Müslim; 6c. 2024, İbn Mace; 3301,
Ayın ikiye bölünmesi: Tirmizi; 2273, 3502, Kamer; 1, Buhari; 7c. 3403, 8c.3619, 10c. 4811,
Ayn(göz): Kamer; 13, 14, Taha; 39, Tur; 48, Muminun; 27,
Ayrı ayrı oturmayın: Müslüm; 430, Ebu Davud; 5215,
Az gülüp çok ağlardınız eğer benim bildiğimi bilseydiniz: Buhari; 14c. 6411, Tirmizi; 2415, Nesei; 1474,
Az söz söyleme kabiliyeti ile gönderildim: Buhari; tabir 22, cihad 122,
Azda olsa devamlı amel hayırlıdır: Tirmizi; 3016,
Azil: Buhari; 5c. 2065, 8c. 3868, 11c. 5291, 16c. 7278, Ebu Davud; 2170, Müslim; 1438
 

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

B

Baba adıyla yemin yasaktır: Buhari; 14c. 6528,
Baba çocuğuna verdiği bağıştan dönebilir: Tirmizi; 2215, 1315,
Baba evlendireceği kızdan izin alır: Nesei; 3250,
Babası olmayana babamdır diyene cennet haramdır: Müslim; 63, 203, Ebu Davud; 5113, 4718,
Babanda babamda ateştedir: Müslim; 203, Ebu Davud; 5113, 4718,
Babanın nikahı altındaki kadınla evlenmek haramdır: Nesei; 3317,
Babanın ve mazlumun duası reddolunmaz: İbn Mace; 3862,
Baba oğluna boşamayı emredebilir: İbn Mace; 2088,
Baba oğlunu öldürmesiyle kısas edilmez: İbn Mace; 2661,
Bacak bacak üstüne atılmasını men etti sırtüstü yatarak uyluk açık olarak: Tirmizi; 2915,
Bağdaş kurarak namaz kılınır: Nesei; 1661,
Bağdaş kurarak oturmak: Müslim; 670, İbn Mace; 32-62, Tirmizi; 585, Ebu Davud; 4850,
Bağışlama: Müslim; 1620,
Bağırarak zikir yasaktır: Buhari; 8c. 3929, Müslim,
Bağiy babı: Müslim; 2687, İbn Mace; 4211, 4214,
Bahçelerden geçerken meyva yemenin mubahlığı: Tirmizi; 1303,
Bakire ile nikah: Buhari; 11c. 5170, Müslim; 715, 1466,
Balcağızını tatmadıkça helal olmaz: Nesei; talak 9, Darimi; talak 49, İbn Mace; talak 32 Tirmizi; nikah 27, Muvatta; nikah 17-18, Buhari; şehadet 3, libas, 6-23, talak 4, edep 68, Müslim; talak 1-5,
Bal şifa kaynağıdır: Buhari; 12c. 5723,
Balık ve çekirgenin ölüsü yenir: İbn Mace; 3218, 3222,
Balık yemek bedeni zayıflatır: UYDURMA: el-Menar s. 64,
Balık ve çekirge helaldir; İbn Mace; 3314,
Balinanın yeneceği: Tirmizi; 2593, Nesei; 4331,
Bana ancak namaza kalktığım zaman abdest almam emredildi: Tirmizi; 3c. 1908,
Bana itaat eden Allaha itaat etmiştir: Buhari; ahkam 1, İbn Mace; 1,
Bana dünyada kadın güzel koku ve namaz sevdirildi: Nesei; 3928,
Bana itimad etmiyor musunuz? Ben Sema’da olan Allah’ın eminiyim sabah ve akşam bana gökyüzünün haberi geliyor: Müslim 1064,
Baston sünnettir: UYDURMA: Aliyül Kari; sy. 56,
Başına bir musibet gelen hiçbir müslüman yoktur ki Allah'ın emrettiği şekilde; Biz Allah'ınız ve ancak O'na dönücüleriz, Allah'ım musibetim hususunda bana ecir ver ve bana bunun arkasından daha hayırlısı ihsan buyurmasın: Müslim; Cenaiz 3, 4, İbn Mace; Cenaiz 55, (Bakara 156),
Başın meshi komple olması: Buhari; 1c. 327, 332,
Başkalarının avret mahalline bakmak haramdır: Müslim; 338,
Başkaldıran cennete giremez: Buhari; i'tisam 2,
Başlarına bir kadın geçiren millet felah bulmayacak: Tirmizi; 2365,
Başkası adına hacc: Müslim; 1334,
Bayram ayları 29 gün dür: Müslim; 1082,
Bayramda def çalmak mübahtır: Nesei; 1593,
Bayram namazı: Tirmizi; 537, İbn Mace; 1278-1291, Nesei; 1565,
Bayram namazı hutbeden önce kılınır: Nesei; 1564,
Bayram namazında hayızlıda olsa kadınların bulunacağı: Müslim; 890, Tirmizi; 539,
Bayram namazı 12 tekbirle kılınır: Ebu Davud; 1149, İbn Mace; 1280, Tirmizi; 535,
Bebekle oynanabileceği: Ebu Davud; 4932, Müslim; 1422, 2440, İbn Mace; 1826, Buhari; 13c. 6093,
Bedevinin gelip mescide bevl etmesi: Nesei; 56
Bedir gazası: Müslim; 1779,
Belada Allaha sığınma: Buhari; 14c. 6297, 6506,
Belaya uğrayınca dua: Tirmizi; 3654,
Beni övmeyin: Müsned; 4263,
Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız öyle kılın: Müslim; 2/544, Buhari; 2c. 675-880, ezan 18, Müsned; 5/53, Buhari; 7c. 3037, Nesei; 739,
Ben kulumun yanındayım, bana dua ettiğinde onunla beraberim: Tirmizi; 2496,
Ben Mirac için yukarı çıkarıldığımda bakırdan tırnakları bulunan ve tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir kavmin yanından geçtim. Ey Cebrail bunlar kimdir? Diye sordum. Cebrail,bunlar insanların etlerini yiyen ve ırzlarına dil uzatanlardır, dedi: Ebu Davud; edeb 40. bab 4878,
Beli dümdüz tutma:Ebu Davud; 855,Tirmizi;264, İbn Mace; 870,
Ben ademoğlunun efendisiyim. Toprağı ilk açılacak benim, İlk şefaat edecek benim, ilk şefaatı kabul edilecek benim: Ebu Davud; 4673, Müslim; 2278,
Ben ademoğlunun seyyidiyim: Tirmizi; 335,
Ben bir beşerim.Doğruyu da bulurum hata da ederim: İbn Abdill Berr el-Cami; 2c.32, İbn Hazm el-ihkam; 6c. 149, el-Fullani ikazul himem; 72. sy, İmamın sözü,
Benden sonra şu ikisine uyun: Tirmizi; 3904, İbn Mace; mukaddime 11,
Benden sonra kafirlere benzeyip birbirinizin boynunu vurmayın: Tirmizi; 2289, Nesei; 4109-4115, İbn Mace; 3942
Ben devamlı oruç tutarım, seferde de tutayım mı? dedi. Rasulüllah (sav) dilersen tut dilersen tutma dedi: Ebu Davud; 2402, Buhari; savm, seferde oruç babı, Müslim; 1121, Tirmizi; Nesei; 2296, İbn Mace; 16,
Ben ilmin şehriyim, Ebu Bekir onun esasıdır: UYDURMA: Fetavel Hadisiye 269,
Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır: UYDURMA: Acluni 1/202, Aliyül Kari; sy. 43,
Ben insanlarla, La ilahe illallah demelerine kadar savaşmakla emrolundum. Onlar bunu deyince öldürmeyi hak etmeleri dışında kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Bundan sonra hesapları Allah' a aittir: Tirmizi; tefsir, sure 88, Müslim; iman no 20,
Benim dünya ile işim yok.Dünyada ben bir ağacın altında gölgelenen ve sonra oradan ayrılıp giden bir atlı gibiyim: Tirmizi; 2483,
Benim doğduğum yer Mekke, hicret ettiğim yer Medine, Medine'de durdum mu Zul-Huleyfe'den öteye dönünceye kadar iki kılarım. Sahabi' nin biri (Ebul Ali' ye) Ey Allah'ın Rasulü ben memleketime gidiyorum ve iki ay kalıyorum namazı kısaltacak mıyım? diye sorar. Rasulüllah (sav) Evet, orada elli yılda kalıncaya kadar seferisin dedi: Ebu Bekr müsned; 135,
Ben kulumun bana olan zannının yanındayım. Beni zikrettiği yerde, ben onunla beraberim, buyurdu. Vallahi Allah, kulunun tevbesine sizden birinizin sahrada kaybolan hayvanını bulmasından daha çok sevinir. Her kim bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O ba na yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim: Müslim; tevbe 1,
Benim bildiğimi bilseniz az gülerdiniz: Tirmizi; 2414, Nesei; 1474, Muvatta; 1c. 319, Buhari; kusuf 16/3, Müslim; kusuf 10/1,
Benim ümmetimin yaşı 60-70 sene arası olacak: Tirmizi; 2433,
Beni zikredip iki dudağı benimle hareket ettikçe kulumla birlikteyim: Buhari; tevhid 43,
Benim beş tane ismim vardır: Buhari; menakıb 17, Tirmizi; edep 67, Darimi; rikak 59,
Benim tarafımdan velev bir ayet olsun tebliğ ediniz: Buhari; 1c. 32,
Beni seviyorsan fakirliğe hazırlan: Tirmizi; 4c. 2454,
Benim ümmetimin yaşı, 60-70 sene arasındadır; Tirmizi; 4c. 2433,
Ben sade vahyedilene uyarım: Ahkaf; 9,
Ben ancak iki ahmak sesten nehyedildim, Feryat ve çalgı sesi: Heysemi M. zevaid; 3c. 13,
Ben kaybolanları sevmem: Enam 76,
Benim mescidimde kılınan namaz, diğer mescidlerden 1000 misli daha efdaldir: Nesei; 691,
Benim mezarımı mescid edinmeyin: Müslim; 532,
Benim yarattığım gibi yaratmaya çalışandan daha zalim kim vardır: Buhari; 16c. 7432,
Beni namaz kılanlardan eyle: Şuara; 78, Bakara; 128, İbrahim; 40,
Beraber oturun: Ebu Davud; 4823, Müslim; 430,
Besmelesiz abdestte hayır yoktur.: Buhari; vudu,
Besmele çek önünden ye: Müslim; 2022, Nesei; 4414,
Besmelenin namazda gizli okunacağı: Müslim; 399, 299, Tirmizi; 244,
Beş şey sorulmadan ayakları ayrılmayacak bir kulun mahşerde..: Tirmizi; 2531,
Beş rekat kılan sehv secdesi yapar: Müslim; 572, Ebu Davud; 1019,
Beş hakkı vardır müslümanın müslüman üzerinde..: Müslüm; 2162,
Beş rekat vitr kılınır ve yalnız son rekatta oturulur: Ebu Davud; 1359, 1338, Nesei,
Beş defa emme: Müslim; 1452,
Beş vakit namazın vakitleri: Müslim; 610,
Beşikte konuşan üç çocuk: Müslim; 3005,
Beş şey fıtrattandır: Tirmizi; 2904, Nesei; 5190,
Bevlin kabir azbına sebebiyeti: Buhari; 3c. 1284, 1300,
Beyaz elbise giyinin, ölülerinizi de beyaz kefene sarın: Tirmizi; 2961,
Beyaz kılları yolmayın, o müslümanın nurudur: Tirmizi; 2974,
Bıyığı alın sakalı bırakın: Tirmizi 2912, Nesei; 5000-5013, Muvatta; 4c. 323, Müslim; taharet 259, Ebu Davud; 4199.
Bıyığından almayan bizden değildir: Tirmizi; 2909, Nesei; 13,
Bıyığın ölçüsü: Buhari; 13c. 5925,
Bidat:Buhari; 4c. 1749, 5c. 2492, 6c. 2962, 15c. 7170, 2c. 722, 15c. 7159, Müslim; 3c. 867, İbn Mace; 1c. 46, Müsned; 4c. 105.sy, Camius Sağır; 2c. 7790,
Bidatçı imamın arkasında namaz kılınır: Buhari; 2c. 722,
Bidatçının günahı kıyamete kadar gider: Müslim; 1017, 2674,
Bidatçı lanetlenmiştir: Buhari; 4c. 1749,
Bidatın islamdaki ilk zuhuru: Darimi; 1c. 210,
Bidat ehlini dinlerse Allah cc’in onun üzerinde koruması kalkar ve ona (yani bidata) verilir: Ebu Nuaym; 7/26-34, İbn Battah al- İbaanatıl Kübra no: 444,
Bildiğini gizleme: Bakara; 159, 174, 213,
Bile bile babasını inkar edenin hali: Müslim; 61,
Bilgi isteyin Allahtan: Tirmizi; dua 105, İbn Mace; dua 5,
Bilgi lafızda kalan şey değildir. Ancak faydası olan şeydir: Ebu Nuaym; Hilyetül Evilyasında 9/123,
Bilinmeyen için Allah bilir demek: Buhari; 10c. 4745,
Bilmediğin bir şey için Allah daya iyi bilir demenin ilimden oluşu: Buhari; 10c. 4745,
Bina yapımı: İbn Mace; 4160, 4163,
Binek giden yürüyene, az olan çoğa selam verir: Müslim; 2160,
Bir gün biz Rasulullah (s.a.v) ile beraber idik. Kokmuş bir leşten kokular geldi. "Bu koku nedir biliyor musunuz? Bu mü'minlerin gıybetini yapan kimselerin kokusudur" dedi. Ahmed; 3c. S. 351,
Bir hakim hükmedeceği zaman içtihad eder sonra bu hükümde isabet ederse o hakime iki ecir vardır: Müslim; 1716, Buhari; 16c. 7222, Ebu Davud; akdiye 2, Tirmizi; 1342, Nesei; kuzat 3, İbn Mace; ahkam 3, Müsned; 2/187, 4/198,
Bir kavme akıllarının almadığı bir şey anlatma: Müslim; mukaddime 5/8,
Birbirine karışmayan iki deniz: Buhari; 10c. 4827,
Bir kadının halası veya teyzesiyle bir nikah altında kalamaz: Müslim; 1408,
Biriniz acele etmedikçe duası kabul edilir: İbn Mace; 3853,
Bire on verilir...: Buhari; 8c. 3640, 7c. 3027, 16c. 7383,
Bir delikten mümin iki kere sokulmaz: Müslim; 2998, İbn Mace; 3982, Ebu Davud; 4862
Birlik olma: Müslim; imare 59, Ebu Davud; sunne 27,
Bir beldede iki kıble olmaz: Ebu Davud; 3032, Tirmizi; 339,
Bir ve iki defa emme: Müslim; 1450,
Bir kimsenin yemeği iki kişiye yeter: İbn Mace; 3254,
Bir adam 99 kişi öldürmüş de tevbesi kabul edilip edilmeye-ceğini sormaya başlamış. Derken bir rahibe gelerek ona da sormuş. Rahib, senin için tevbe yoktur, demiş. Adam rahibi de öldürmüş. Sonra sormaya başlamış...Sonra bir köyden çıkarak içersinde iyi insanlar olan köye gitmek üzere yola çıkmış. Yolun bir kısmına geldikten sonra eceli gelmiş, sonra ölmüş. Bunun hakkında rahmet melekleriyle azab melekler münakaşa etmişler. Neticede iyi yere ötekinden bir karış daha yakın bulunmuş ve o yer halkından sayılmış: Müslim; 2766,
Bir adam kendi eşini üç talakla boşamış bulunuyordu. Bir kâfire karşılık mümin öldürülmez.Kim kasten bir mümini öldürürse katil öldürülenin velilerine teslim edilir. İstelerse katili öldürürler. İsterlerse diyet alır: Ebu Davud; diyet 4. bab, 4506; Tirmizi; 1434, İbn Mace; 2659, Buhari 15c. 6778; Nesei; 4779,
Birbirine karışmayan iki deniz: Buhari; 10c. 4827, no 2675, Tirmizi; 2615 (değişik lafızla),
Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter: İbn Mace; 3254,
Bir bağırsakla yer mümin, kafir yedi bağırsakla yer: İbn Mace; 3251-3257,
Bir kişinin mescidle ilgilendiğini görürseniz ona iman şehadetinde bulunuz. Çünkü Allah, Allah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namaz kılan ve zekat verenler iman ederler. Buyurmuştur: (Tevbe; 18) Tirmizi; 2750,
Bir kulun ömrünü nerede tükettiği, ilmini nerede kullandığı, malını nereden kazanıp nereye harcadığı ve cismini nerede yıprattığı sorulmadıkça onun ayakları Allah'ın huzurundan ayrılmaz: Tirmizi; 2532,
Bir adam yanında bir veya iki kişi olmadan kocası evde bulunmayan bir kadının yanına girilmez: Müslim; 2173,
Bir kadın kocasına başka bir kadını anlatmasın: Buhari; nikah 118, Ebu Davud; nikah 43,
Biriniz kardeşiyle kavga ederse yüzden kaçınsın.Çünkü burada olanlar sözlerimi hazır olmayanlara tebliğ etsin, anlatsın: Buhari; 1c. 30,
Bir tek namazı yirmi sene unutan kimse bu namazdan başkasını kaza etmez: Buhari; 2c. 648,
Biz elçi göndermedikçe azab edici değiliz: İsra; 15,
Bize silah çeken bizden değildir: Müslim; 98,
Bizimle onlar arasındaki söz namazdır. Kim bu namazı terk ederse kafir olur: Tirmizi; 2756,
Biz işimize isteyeni tayin etmeyiz: Müslim; 14,
Bizde Fatıma (ra)’ın mushafı vardır. Allaha yemin ederimki onda Kur’anınızdan bir tek harf dahi yoktur:ŞİA SAPIKLARININ UYDURMASI: el-Kuleyni, el-Kafi 57,
Bizden başkasına benzeyen bizden değildir: Tirmizi; 2835,
Biz melekler içinde köpek ve resim bulunan eve girmeyiz: Müslim; 2104,
Biz katiyen her isteyene memuriyet vermeyiz: Nesei; 4,
Borcun yazılması: Buhari; 5c. 2424,
Boşanan kadın doğurunca iddeti doğurunca biter: İbn Mace; 2026,
Boşama sözleri: Buhari; 11c.
Boşanan kadın ise başka bir adamla evlendi ve az sonra o adam da sözü edilen kadını onunla henüz cinsi temasta bulunmadan boşadı. Bunun üzerine Resulüllah (sav)' a bu kadının birinci kocasına helal olup olmayacağı soruldu. (sav), şu cevabı verdi: ‘Hayır, ikinci kocası birinci kocası gibi onun balcağızını tatmadıkça helal olmaz’: Nesei; talak 9, Buhari; libas 6-23, edep 68, talak 4, şehadet 3, Darimi; talak 49; İbn Mace; talak 32, Tirmiz; nikah 27, Muvatta; nikah 17-18, Müslim; talak 1-5,
Boynuzsuz davarın boynuzlu davardan kısası alınacaktır: Tirmizi; Kıyametin Sıfatı Babı, 2535,
Bölünmeyin: Şura; 14, Beyyine; 4, Bakara; 213, Casiye; 16, Ali imran; 105, Enam; 159, Rum; 30-32,
Buhari’ nin Ebu Hanife hakkında sözleri: Buhari;15c. 6852,
Bu ikisine uyun: Tirmizi; menakıb 16, 3904, İbn Mace; 11,
Bu iplikten kasıt gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığıdır: Müslim; 1090, siyam; 33, Tirmizi; suretil Bakara 17,
Buluntu mal: Müslim; 1722,
Buluntu mal helal değildir: Buhari; ilim 28, edep 75, lukata 234, Ebu Davud; lukata 1, Muvatta; akdiye 46, Tirmizi; ahkam 35,
Bu ümmetten birine ilham gelse, bu Ömer olurdu: Buhari; 7c. 3445,
Bu ümmette otuz abdal vardır :UYDURMA: Acluni 1/25,
Burun ve alın üzerine secde: Müslim; 215, 218, Ebu Davud; 894,
Bütün namazlar tek abdestle kılınabilir: Müslim; 277,
Bütün sevablar güzel ahlaktadır: Tirmizi; 2497,
Büyük adamı emzirme..: Nesei; 3304,
Büyük günahların tesbiti: Buhari; 5c. 2442, 1c. 4623, 13c. 5980, 14c. 6550, 16c. 7404,
Büyük günahlar: Tirmizi; 2401,
Büyük insanın süt emmesi: Müslim; 1453,
Büyü yapılması (sav)’ e: Müslim; 2189,
 

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

C

Cahiliyeden hesaba çekilmeyeceği: Müslim; 120,
Cahiliyye adedinden sakının:Buhari; 7c. 3321,13c. 6032, 1c. 184,
Cahiliyye insanı köpeğini besler büyütürdü, ama çocuğunu öldürürdü: Darimi; 3,
Cahiliyye nikah çeşitleri: Buhari; 11c. 5220,
Cahiliyye zamanınızdaki bayramları kaldırdım: Nesei; 1556,
Cahillerden yüz çevir: Bakara; 67, Maide; 50, Enam; 35, Araf; 199, Hud; 46,
Cahillere hikmetten bahsetmeyin: Darimi; mukaddime 34,
Camide cenaze namazı kılana sevap yoktur: UYDURMA Aliyul Kari 117 sy,
Cana kıymanın cezası: Buhari; 6c. 2615,
Canından çok sevmedikçe: Müslüm; 69,
Canlarınız, mallarınız, ırzlarınız aranızda haramdır: Tirmizi; 2248,
Canlı hayvanları hedef yapmayın: Nesei; 4416, 4422,
Cariye, sen Allah’ın Rasulüsün dedi.Bunun üzerine Rasulüllah (sav) bana; O’nu azad et, çünkü o bir Mümine’dir, buyurdu: Müslim; 537, Ebu Davud; 929, 930, Buhari Cüzün’ de 64, Nesei; 3/15, Ahmed; 5/447, Beyhaki; 7/387, İbn Huzeyme; Tevhidde 121, Ebu Said ed-Darimi fir-Reddi alel-cehmiyeti; 271, İbnu Ebu Şeybe; İman 84, İbnu Ebi Asım; Sünen 489, Beyhaki; Esma 422, Ebu Hanife Müsned; 3,
Cariyenin efendisini doğurması, çıplak ayaklı elbisesiz fakir koyun çobanlarının yüksek bina yapmakta birbiriyle yarıştıklarını görmen...: Müslim; 1, Buhari; 1c. 204,
Cariye ile nikah: Buhari; 5c. 2068,
Cariye namazı başı açık kılar: İbn Teymiyye feteva; 15c. 372. sy, El Muğni 1c. 604. sy,
Cariyenin Allah cc semadadır demesi: Ebu Davud; eyman 19, Taberani; ıtk 8, 9, Darimi; nuzur 10, Neylul Evtar; 7/223, Nesei 1218, Muvatta 4/24,
Cariyenin hükmü: Buhari, 4c. 1995, 5c. 2067,
Cariyenin talakı iki iddeti iki hayızıdır: Ebu Davud; 2189, İbn Mace; 2080, Tirmizi 1192,
Casusluk ve hükmü: Buhari; 6c. 2803-2872, 10c. 4852,
Cebrailin namazı (sav)’ e tarif etmesi: Buhari; 7c. 3037, Muvatta, 1c. 53. sy,
Cedeli terk edene cennetin ortasında bir köşk vardır: Tirmizi; 2061,
Cehennem ateşi dünya ateşinden 69 derece daha şiddetlidir: Muvatta; 4c. 403, Buhari; bedul halk 59/10, Müslim; cennet 30,
Cehennem ateşi ile dünya ateşi: Buhari; 7c. 3064,
Cehennem azabından,kabir azabından, Allah a sığınma: Müslim, 590, Ebu Davud; 1542, Nesei; 2065, Tirmizi; 3800,
Cehenneme, cehennemlikler atılacak da o üç defa daha var mı, daha var mı? diyecek. Nihayet Rabb’i ona gelecek ve ayağını üzerine koyacak.O zaman toplanıp büzülecek ve “yeter,yeter,yeter” diyecek: Darimi; 122. bab, no 2852, Tirmizi; Cennet 19. bab, no 2682, Müslim; Cennet 37, no 2848, Buhari; Tefsir (50.sure) 10c. 4784,
Cehennem ehli, her kaba, haris ve büyüklük taslayan kişi: Tirmizi; 2732,
Cehennem ehlinin çoğu kadınlardır: Nesei; 1493,
Cehennemde en hafif azabı görecek insan iki papucu olupta oradanda beyni kaynayacak: Darimi; 2851,
Cehennemden cennete geçiş: Ebu Davud; 4740, Buhari; rikak 8/145, Tirmizi; 2720-2723, 2728, İbn Mace, 4315,
Cehenneme girecek ilk üç kişi: Tirmizi; 2489, Nesei; 3123,
Cehennemin harareti 69 kat üstün kılmıştır ve her biri bu dünyadaki ateşin harareti kadardır: Tirmizi; 2715,
Cehlin yayılması, ilmin azalması, zinanın yayılması, şarabın içilmesi, erkeklerin miktarı azalıpta, kadınların çoğalması o derecede ki elli kadının yalnız bir tek kayyımları yani bakanı olması kıyamet alametleridendir: Buhari; 12c. 5641, 11c. 5309,
Celeb (pazara mal gelmeden satılmaz) alınmaz: Müslim; 1517-1525,
Cellale (dışkı yiyen hayvan) etinin yenmesi yasaktır: İbn Mace; 3189,
Cem özürsüz olarak kılınırmı: Tirmizi; 187, İbn Mace; 1069, Müslim; 705,
Cem seferde: Müslim; 703, 704, Buhari 2c. 612, Ebu Davud; 1220, Müsned; 5c. 241,
Cemde sünnet namaz kılınmaz:Müslim;1288, Ebu Davud;1906,
Cemeat iki kişidir: Buhari; 2c. 692,
Cemeata sarılın kurtulan taifedir: İbn Mace; 3993,
Cemeata yapışın Allah ın eli cemeatın üzerinedir. Her kim cemeattan ayrılırsa şüphesiz cehenneme gider: Tirmizi; 2255,
Cemeata yapışın, fırkalaşmayın, bölünmeyin, şeytan tek kişiyle beraberdir, iki kişiden daha uzaktır: Tirmizi; 2254, Beyhaki şuabul İman, El Kenz 8c. 207,
Cemeatle namaz: Muvatta; 8/8, Buhari; ezan 10/29, Müslim; 649-654, Nesei; 10/53,
Cemeatle niye namaz kılmadın, sen Müslüman değimlisin; Muvatta; 1c. 232. sy, Nesei; imamet 10/53,
Cemeatsiz İslam olmaz,Emirsiz cemeat olmaz,İteatsız da emir olmaz: Darimi; 1c. 257,
Cemeattan ayrılmama: Buhari; 16c. 7220,
Cemeattan bir karış ayrılan islamdan çıkar: Ebu Davud; 4758,
Cenaze evine yemek getirme: Ebu Davud; 3132, Tirmizi; 1003, İbn Mace; 1610,
Cenaze namazı dört tekbirli ve fatiha okunur. Her tekbirde eller kalkar: Buhari; 3c. 1244, 3c. 1251, 1263, 1289, Müslim; 95, Tirmizi; 1028, 1031,
Cenaze namazı mescide kılınır: Müslim; 973, Tirmizi; 1038, Ebu Davud; 3189, Nesei; 1969, İbn Mace; 1518,
Cenaze namazı mescide kılınır: Ebu Davud; 3189, Müslim; 973, Nesei; 1969, İbn Mace; 1518, Tirmizi; 1038,
Cenaze namazında fatiha okunur: Buhari; 3c. 1256, Tirmizi; 1031,
Cenaze namazını 100’ e varan cemeat kılarsa diledikleri şefeat kabul olunur: Nesei; 1992,
Cenaze taşımadan dolayı abdest alma: Ebu Davud; 3161, Nesei; 192, İbn Mace; 1463,
Cenaze yıkama: Müslim; 939,
Cenazenin arkasından gitmek imandandır: Buhari 1c. 199,
Cenaze tabuta konulup da erkekler onu omuzları üzerine yüklendikleri zaman, o cenaze iyi bir kişi ise: Beni ulaştırınız der. Şayet iyi bir kimse değilse: Yazıklar olsun bu cenazeyi nereye götürüyorlar ? diye seslenir. Cenazenin bu sesini insandan başka her şey işitir. Eğer insan bunu işitseydi muhakkak düşer bayılırdı: Buhari; 3c. 1303, 3c. 1239,
Cenazeyi şirk koşmayan 40 kişi kılarsa: Müslim; 948, Ebu Davud; 3170, İbn Mace; 1489, Tirmizi; 1033, Nesei; 1993,
Cenazeyi takip etmekten nehyolunduk: Müslim; 928, Ebu Davud; 3167,
Cenazeyle üç şey gider….Ailesi, ameli ve malı, ameli kalır gerisi gelir: Tirmizi; 2485,
Ceninin diyeti elli koyundur: Nesei; 4786,
Ceninin diyeti: Müslim; 1681,
Ceninin kesilmesi anasının kesilmesiyledir: Ebu Davud; edâhi 17, Tirmizi; 1503, İbn Mace; zebâih 15, Darimi; edâhi 17,
Cennet serçelerinden bir serçedir deyiverdim. Bunun üzerine Rasulullah (sav): Sen bilemezsin ki Allah cenneti yaratmış, cehennemi de yaratmıştır ? Sonra şunun için bir ehil yaratmışdır, buyurdu: Müslim; 2662,
Cennet ehli cennete kılsız, tüysüz, yaradılıştan sürmeli, otuz veya otuzüç yaşın çocukları olarak girecekler: Tirmizi; 2669,
Cennet ehline baktım çoğu fakirlerdir, Cehenneme baktım çoğunun kadınlar olduğunu gördüm: Tirmizi; 2729,
Cennet güçlüklerle kuşatılmış, cehennem ise şehvetlerle çevrilmiştir: Tirmizi 2684, Müslim; cennet 14, Darimi; 2846,
Cennet halkının dili arapçadır: UYDURMA:Aliyul Kari 92. sy,
Cennet, size ayakkabılarınızın bağından daha yakındır. Cehennem de böyledir: Buhari; rikak 29, Ahmed; 1/387, 413,
Cennete ancak muminler girecektir: Buhari; 14c. 6496,
Cennete hesabsız girecekler: Müslim; 220,
Cennetle müjdelenen on sahabi: Ebu Davud; 4648, Tirmizi; 3992, İbn Mace; 134,
Cennette bir ağaç vardır yüz sene yürü bitmez: Müslim; 2826,
Cennette bir ağaç vardır, hayvanına binmiş kişi onun gölgesinde yüz sene yürür: Tirmizi; 2643, 3509, Darimi; 2841,
Cennet ve ateş münakaşa ettiler. Şöyleki Ateş: Ben kibirli ve zorlayıcı kimselerle tercih olundum, yani onlara tahsis olundum dedi. Cennet de: Bana ne oldu ki, bana insanların zayıf ve sakatları giriyor? dedi.Allah cennete şöyle buyurdu:Sen benim rahmetimsin, ben seninle kullarımdan dilediğime rahmet ederim. Ateşe de şöyle buyurdu: Sen sırf benim azabımsın, ben seninle kullarımdan dilediğime azab ederim. Cennet ve cehennemden herbiri dolacaktır. Fakat Cehennem dolmak bilmez.En sonu Allah ona ayağını koyar. O da yeter, yeter, yeter der. İşte o zaman cehennem dolar, bazısı bazısına büzülür.Allah hiçbir kimseye zulmetmez. Cennete gelince Allah cc, onun için (onun boşluğunu doldurmak için) yeniden bir takım halk yaratır: Buhari; 10c. 4785,
Cennette çocuk arzu ettiği vakit gebeliği, doğumu ve yaşı dilediği şekilde bir anda tamamlanacaktır: Tirmizi; 2688,
Cennette mümine cinsi münasebet gücü verilecek: Tirmizi; 2659,
Cennette su denizi, bal denizi, süt denizi ve şarap denizi vardır ve nehirler daha sonra bunlardan çıkacaktır: Tirmizi; 2690,
Cennette tükürme, sümkürme olmayacak: Tirmizi; 2660,
Cereme kime ise semerede onadır (Kim çaba sarfederse meyvesini alacaktır):Tirmizi 2808,Ebu Davud,İbn Mace,Ahmed 6c.49,
Cessase hadisi: Ebu Davud; 4325, 4326, Müslim; 2942, İbn Mace; 4074, Tirmizi; 2354,
Ceza-ke Allahu Hayr: Taberani Mu'cemus-Sağir; 809, Tirmizi; Birr 87,
Cibril’i altıyüz kanadı olduğu halde kendi suretinde görmüştür: Müslim; İman 282, 173-174,
Cibril bana kabede iki defa imam oldu: Ebu Davud; salat 2, Müslim; 544, Muvatta 1c. 1,
Cibril bana komşuyu o derece tavsiye ettiki neredeyse mirascı yapacağını zannettim: Buhari; edep 28, Müslim; birr 140, Ebu Davud; edep 123, İbn Mace; edep 4,
Cibril Hadisi: Müslim; 8, Tirmizi; 2738, Nesei; 4960,
Cibrilin cennet ve cehenneme gönderilişi: Nesei; 3743,
Cibril idi, size dininizi öğretmek için gelmişti buyurdu: Ebu Davud; 4695, Buhari, tefsir 6/144, Müslim; 8, Nesei; 4993, İbn Mace; 63,
Cibrilin imanı tarifi: Nesei; 4957, Buhari; 1c. 202,
Cibrilin namazı tarifi: Buhari; 7c. 3037, Nesei; 494,
Cifir yapanın islamdan nasibi yoktur: Abdurrezzak; 1126, Beyhaki; 18/139,
Cihad Cuma namazı ve cenaze peşinden gitmek kadınlar için değildir: Taberani Mu'cemus-Sağır; 817,
Cihad farzdır: Nesei; 3075-3082,
Cihad imandandır: Buhari; 1c. 189,
Cihad: Yasin; 74, 75, Enfal; 39, Bakara; 193, Ali İmran; 142, Muhammed; 31, Tevbe; 16, 38, 111, Saf; 10, 11, Maide; 35, Nisa; 74, Ankebut; 6, Müslim; 50, İbn Mace; 4011, Buhari; 13c. 5975,
Cihadı terk eden münafık olarak ölür: Nesei; 3083,
Cima duası: Ebu Davud; 2386, Müslim; 1434, Buhari; 1c. 293,
Cimriliğin kereati: Müslim; 1029,
Cin çıkarma: Darimi; 19,
Cinler ateşten,Adem topraktan,melekler nurdan yaratılmıştır: Müslim; 2996,
Cinlerin haber hırsızlığı: Buhari; 13c. 6162,
Cinlerin haber hırsızlığı: Buhari; 13c. 6162,
Cinlerin mahiyeti ve sav ile gorüşmeleri: Buhari; 8c. 3608,
Cinlerin ve insanların yaradılış gayesi: Zariyat 56, Buhari 10c. 4790,
Cuma ezanı imam mimbere çıkınca okunur: Nesei; 1392,
Cuma, ezanı işitenin üzerine farzdır: Ebu Davud; 1056, Darekutni; 165, Beyhaki; 3c. 173, Ebu Nuaym; 7c. 104, Buhari; 2c. 867,
Cuma günü gusul: Buhari; 2c. 851,
Cuma günü hutbede, dua ederken sadece şehadet parmağını oynatma: Nesei; 1412,
Cuma günü namaz için çağrıldığında hemen Allah'ın zikrine koşun: Cuma; 9-11,
Cuma günü kılınan Zuhru Âhir namazı bâtıldır: El Bahrur Raik; 2/150, Diyanet Fetvaları;
Cuma için sultanın iznine muhtaç yoktur. Osman (ra) evine kapanıp asiler evini sarınca,Ali (ra) cumayı kıldırmıştı: İbn Kudame; El Muğni 2/245,
Cuma kılınır: İbn Mace; 1082, Ebu Davud; 1052, 1056, 1057, 1069, Fethul Bari; 2c. 294, Cuma; 9, Nesei; 1369, 1371, Buhari, 2c. 867, 861, 862, Müslim; 846, 852, 865, 1829, Tirmizi; 499,
Cuma konusunda zayıf rivayetler: İbn Mace; 1081, Beyhaki; 3c. 177,
Cuma namazı iki rekattır: Nesei; 1420, 1440,
Cuma namazı ilk defa Hicretten evvel Medine’de Ensar’dan Esad b. Zarure (ra) tarafından kılındı: Fethul Kadir; 1/408, Suyuti Ed-Durul Mansur; 6/128, İbn Hacer Fethul Bari; 2/294,
Cuma namazı kılınacak yerde hadler uygulanacak diye bir delil yoktur: El Muğni; 2/234,
Cuma namazı kılınca öğle namazı düşer, kılınmazsa o takdirde öğle namazını kılmak farzdır: Fethul kadir; 1/408,
Cuma namazına akıl baliğ olan herkesin gitmesi farzdır: Nesei; 1371,
Cuma namazını Rasulullah (sav) Mekke’de kılmadı: İbn Hacer; Tuhfetul Muhtaç,
Cuma ve bayram namazı aynı güne gelirse bayram namazını kılın: Ebu Davud; 1070, İbn Mace; 1310, 1593,
Cuma, Bahreyn köylerinden Cuvasa’ da Abdulkays mescidinde kılındı, ikinci defa: Buhari; 2c. 861, Ebu Davud; 1068,
Cuma, köle, kadın, hasta, çocuk dışında herkese farzdır: Ebu Davud; 1067, Beyhaki; 3c. 172,
Cumanın evvelinde kılabildiğin kadar namaz vardır: Ebu Davud; 1128, Müslim; 857, Tirmizi; 520,
Cumayı özürsüz terk eden bir dinar tasadduk etsin: Nesei; 1372,
Cumayı terk edenin kalbi mühürlenir: Müslim; 652, 865, Ebu Davud; 1052, Nesei; 1369, Tirmizi, 499, İbn Mace; 1125,
Cumayı üç kere üst üste terk edenin Allah kalbini mühürler: Nesei; 1369, Muvatta; 1c. 198 .sy,
Cüheym'i ve Allah’ı kim yarattı diyen kafirler: Müslim; 134, Ebu Davud; 4721,
Cünüp olmakla beraber, müslümanın temiz olacağı: Buhari; 1c. 388,
Cünüpken herhalikarda Allah cc’ yi zikir: Müslim; 383,
Cünüplükten dolayı yıkanma: Müslim; 316, Nesei; 193, Tirmizi; 108,
Cünüplünün kıraat etmesi: Buhari; 1c. 403,
Cüveyri hadisi: Müslim; 2550,
 

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

Ç

Çakıllarla tesbih çekilmez:Ebu Davud;1500,Tirmizi; 3788-3790,
Çalgı sesinden kulaklarını tıkadı: Ebu Davud; 4924,
Çalgı ve feryattan nehyedildim: Heysemi; 3c. 13, Camius-Sağır; 2c. 46,
Çalgı ve zurna aletlerini ve putları ortadan kaldırmakla gönderildim: Müsned; 5/267, 268, Ahkam hadisleri; 6c. 255,
Çalgının haramlılığı: İbn Mace; 4020, Tirmizi; 2308,
Çan bulunan eve melekler girmez: Ebu Davud; 4231, Müslim; 2113, Tirmizi; 1755,
Çan bulunan kervana melekler gelmez:Ebu Davud;2554,Nesei;
Çan şeytanın çalgısıdır: Müslim; 2114, Ebu Davud; 2556,
Çarşafımı giydim Allah Rasulünun peşinden gittim. Baki mezarlığına vardı ve orada dua etti: Nesei; 3953,
Çekinme ben kral değilim. Ben güneşte kurutulmuş tuzlu et yiyen bir kadının oğluyum: İbn Mace; etime 30,
Çekirgenin yeneceği: Buhari; 12c. 5576, Nesei; 4336, İbn Mace; 3314, Müslim; 1952,
Çekişenlerin arasını bulmak: Buhari; 5c. 2503,
Çekişmeyi bırak. Çünkü onun faydası azdır. Üstelik o kardeşler arasında düşmanlığı körükler, tahrik eder: Darimi; 309,
Çıkarken girerken selam: Tirmizi; 2848,
Çıngırak olan kafileye melek gelmez: Nesei; 5184,
Çıplak olarak kabenin tavafı yasaktır: Müslim; 1347, Buhari; salat 2, 10, Hac; 67, Ebu Davud; menasik; 66, Nesei; menasik 161, Darimi; menasik 74, Tirmizi; 3285, 872,
Çirkin isim koymayın: Müslim; 2136,
Çobanın köpek beslemesi: Buhari; 5c. 2153,
Çobanlık yapmıştır: Buhari; icare 2, Etime 50, enbiya 29, Müslim; 302, Muvatta; istizan 18, Müsned; 3c. 326,
Çobansınız hepiniz: Ebu Davud; 2928, Buhari; Cuma, ıtk, ahkam, Müslim; 1828, Tirmizi; 1757,
Çocuğa dua etme: Buhari; 14c. 6300,
Çocuğa hac vardır: Buhari; 4c. 1741, İbn Mace; 2910, Nesei; 2617, Müslim;
Çocuğun doğumunda bağırması ve ağlaması şeytanın onun karnını sıkmasından dolayıdır: Darimi; 3132, Müslim; fedâil 146,
Çocuğun malını babası alabilir: Tirmizi; 1372,
Çocuğun saçını tıraş edip biraz saç bırakmaktan nehy etti: Ebu Davud; 4193, Buhari; libas 7/207, Müslim; 2120, Nesei; 5051,
Çocuk doğduğunda bağırır, ağlar ve sonra da ölürse mirasçı olur ve namazı kılınır: Darimi; 3130, Tirmizi; 1037, İbn Mace; cenaiz 26, feraiz 17, İbn Ebu Şeybe; 11/385,
Çocuk omuzda iken namaz kılmak: Buhari; 13c. 5994,
Çocuk sağını solunu ayırt etme yaşına gelince namazı ona emredin: Ebu Davud; 497,
Çoçuk senin aleyhine suç işlemez. Sende onun aleyhine suç işlemesin buyurdu: Ebu Davud; diyet 2, Nesei; kasame 42, İbn Mace; diyet 26,
Çocukken konuşan üç kişi: Müslim; 2990,
Çocuklara selam vermek: Buhari; 13c. 6192, Tirmizi; 2836, Müslim; 2168,
Çocukları akşam olunca dışarıda bırakmayın: Buhari; 7c. 3091,
Çocukların beyati: Buhari; 5c. 2314,
Çocukların fıtrat üzere doğması: Buhari; 10c. 4653,
Çocuklarınıza yedi yaşına gelince namazı emredin, on yaşına geldiğinde kılmıyorsa dövün: Ebu Davud; 495-496, Tirmizi; 403, Ahmed; 2/180, 187, Dare Kutni; 1/230,
Çoğu sarhoşluk verenin azıda haramdır: İbn Mace; 3392-3394,
Çok ağlar az gülerdiniz: Tirmizi; 2415,
Çok evlilik: Nisa; 3, 129, Buhari; 11c. 5162,
Çok soru sormanın kerahati: Buhari; 5c. 2225, 15c. 7151,
Çok yemenin çirkinliği: Buhari; 12c. 5493, Tirmizi; 2486,
Çoluk çocuk sahibi olan felah bulamaz: UYDURMA. Temyiz; 142, Acluni; 1/323,
ÇoraP üzerine mesh rivayet eden sahabiler: Ali(R), Ammar(R), Enes(R), İbn Ömer(R) el-Bera(R), Bilal(R), İbn Ebu Evfa(R), Selh b. sa'd (tabiinden) Ata, Hasanı Basri, Said b. el-Müseyyeb, İbn Cübeyr, en-Nehâi, es-Sevri,
Çorap ve ayakkabıların üzerine meshetti: Tirmizi; 99, İbni Mace; 559, Nesei; 128, Ebu Davud; 159, Taç; 244, Ahmed;
Çöğür dikeni ile de olsa namazda önünü ilikle: Nesei; 765, Ebu Davud;
Çölde oturan kaba saba olur, avcılıkla iştigal eden gafil olur, sultan kapısına giden ayartılır: Tirmizi 2357,
Çörek otu ile tedavi: Müslim; 2215, 2113,
 

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

D

Dâbbenin çıkacağı: Neml; 82, İbn Mace; 4066,
Dağ toprağa gömüldü ve Musa çığlaklar içinde yere serildi: Tirmizi; 3268, Araf; 143,
Dağlama ile tedavi: Buhari; 12c. 5736,
Dağlanarak tedavi yasaklanıyor: Müslim; 2205,
Dağları ve kuşları Davud ile beraber tesbih etsinler diye buyruk altına aldık: Enbiya; 79,
Dalak ve karaciğerin helallılığı: Buhari; 12c. 5576, İbn Mace; 3314, Müslim; 1995,
Danışalacak kimse, güvenilecek kimsedir: Darimi; 2453, İbn Mace; edep 37,
Dargınlığın sınırı: Buhari; 13c. 6052, Müslim; 2560,
Davar ağılında namaz: Buhari; 2c. 529,
Davete icabet etmek: Buhari; 3c. 1175, 11c. 5259, Müslim; 1429,
Davuda dağları ve kuşları boyun eğdirdik: Enbiya; 79,
Dayak yasaktır: Ebu Davud; 4786, Müslim; 2328, İbn Mace; 1984
Dayanarak yemek yeme: İbn Mace; Eşribe
Dayf (misafir) hakkı: İbn Mace; 3675,
Dayı, mirasçı olmayanın mirasçısıdır: Darimi; 2981, Musannef; 10/285,
Deccalin vasıfları: Buhari; 7c. 3119, Tirmizi; 2341, 2354, Ebu Davud; 4315, Müslim; 169, 2934, 2137, İbn Mace; 4075,
Deccali, recmi, şefeatı ve kabir azabını inkar edecek bir kavim gelecek: İbn Kesir; 11c. 5687, Müslim; 585, 2869, Buhari; 1029, 1299, Ebu Davud; 4751, 4753, İbn Mace; 347, 348, Muvatta; 4c. 280.sy,
Deccal gözü sakat, bol saçlı bir kimsedir. Onun beraberinde bir cennet ve bir ateş vardır. Onun ateşi cennettir. Cenneti de bir ateştir: Müslim; 2934,
Deccalin sağ gözü sakattır, börtlektir. Sanki onun gözü, salkımındaki emsalinden dışarı çıkmış iri bir üzüm danesidir: Müslim; 169,
Deccalin çıkması: Müslim; 2934, Tirmizi; 2336, İbn Mace; 4075, Ebu Davud; 4315,
Dedenin mirası: Buhari; 14c. 6611,
Dedikodu (Gıybet) nehyedilmiştir: Buhari; 5c. 2225, 13c. 5979, 14c. 6402,
Def çalmak düğünde mübahdır: Buhari; 11c. 5237,
Def helal ve haram olan ilişkiyi birbirinden ayırır: İbn Mace; 1896, Buhari 8c. 3748, Tirmizi; 1094, Nesei; 3353, Müstedrek; 2c. 184,
Definenin 5/1’ i sadakadır: Müslim; 1710, Ebu Davud; 3085, Nesei; 2485,
Dehre sövmeyin, dehr benim.Zamana sövmeyin, zaman benim: Müslim; 2246,
Delil ulaşmayan kimseler: İbn kesir; 4705,
Delilin mahiyeti: Buhari; 16c. 7227,
Delillerin kalbi mutmain etmesi ile kalbin mutmain olması: Müslim; 151,
Delilsiz fetva vermek yasaktır: Ebu Davud; 321, İbn Mace; 8, Darimi; 161,
Delilsiz hareket haramdır: Zuhruf; 36, 37, 22-24, Maide; 104, İsra; 36, Lokman; 21, Kasas; 50, Muhammed; 14, Yunus; 36, Mumin; 35, 56, Enam; 116, Necm; 28, Zümer; 3, 55, Buhari; 13c. 6048,
Deniz avı ve oradaki yiyecekler size helal kılındı: Muvatta; 1c. 398. sy, Maide; 96,
Denizde avlanmak: Buhari; 12c. 5572,
Denizde gaza: Müslim; 1912,
Denizin dışarıya attığı anber balığını 300 kişi 18 gün yedik: Nesei; 4331, Tirmizi; 2593,
Denizin ölüsü helal suyu temizdir: Buhari; 12c. 5574, İbn Mace; 3314, Nesei; 59,
Denizin suyuyla abdest alma: Ebu Davud; 69, Tirmizi; taharet 52, İbn Mace; taharet 38, Müslim; 1995, Nesei 59,
Denizler mürekkep olsa: Kehf; 108, Lokman; 27,
Dere geçilirken at değiştirilmez.
Deve ağılında namaz kılmayın, koyun ağılında namaz kılın: Tirmizi; 346, Nesei; 715,
Deve boğazlar gibi at kestik ve yedik: Nesei; 4384,
Deve çöküşü gibi çökmeyin önce elleri sonra dizleri koyun: Ebu Davud; 840,
Deve deveden başka bir şeymi doğurur: Ebu Davud; edep 92,
Deve eti yemekten dolayı abdest gerekir: Müslim; 360, Ebu Davud; 184, İbn Mace; 494, Tirmizi; 81, 84, Bozulacağını kabul edenler: Ahmed, İshak, Yahya, Ebu Bekr bin Munzir, İbn Huzeyme, Beyhaki ve İmam Şafi’de eğer bu hadis sahih ise ben onunla hükmederim diyor.)
Deve üzerinde ne tarafa dönerseniz namaz kabuldur: Nesei; 490, Bakara; 115,
Deve üzerinde tavaf: Müslim; 1272, Ebu davud; 1877, Nesei; 2957, İbn Mace; 2948, Tirmizi; 866,
Devenin ayakta kesileceği: Buhari; 4c. 1606, Müslim; 1320,
Nesei; 4329,
Devenin ilk yavrusunu kurban etmek receb ayında kurban kesmek cahiliyye adetlerindendir: Nesei; 4203,
Devenin sahibini Allah Rasulü (sav)’e şikayeti: Ebu Davud; 2549, Müslim; 2447, İbn Mace; 340,
Deve sürüsü varsa devesinin peşine takılsın.Onu yayıp sütünü içmekle yetinsin.Kimin sığır sürüsü varsa onun peşine takılsın, kimin koyun sürüsü varsa onun peşine takılsın, kiminde tarlası varsa onun başına gitsin. Ebu Bekir:Devesi, koyunu ve tarlası olmayan ne yapsın? Dedi. Rasulullah (sav): Hayvanları olmayan elindeki kılıcının ağzını taşa vurarak köreltsin, kurtulmaya imkan bulduğu ölçüde kurtulsun cevabını verdi: Ebu Davud; 4256, Müslim; fiten 2887,
Devenin zekatı: Nesei; 2438-2440,
Dımmadın müslüman oluşu: Müslim; 868,
Diken batsa da günaha keffârettir: Müslim; 2570,
Dikkat edin bir kişiyi halkın korkusu, bildiği gerçeği söyle-mekten alıkoymasın:Tirmizi; 2527,İbn Mace; 4007, İbn Kesir; 5c. 2932,
Dikkat:Bana Kur'an verildi.Kur'anla beraber onun bir benzeri daha verildi.Dikkat yakında midesi tok,rahat koltuğunda oturan bir kimse şöyle der:Şu Kur'ana sıkı sarılın.Onda helal olarak bulduğu-nuzu helal sayın,haram olarak bulduğunuzu da haram sayın, dikkat size ehil eşek eti helal değildir. Yırtıcı hayvanlardan parçalayıcı dişi olanların eti helal değildir.Kendileri ile aralarında anlaşma bulunan yitiklerini almanız size helal değildir.Ancak sahibinin ona ihtiyacı yoksa o zaman helal olur.Bir kimse bir kavme misafir olarak inerse onu ağırlamaları gerekir.Eğer ağırlamazlarsa o şahsın onları takip ederek ağırlamayana misilleme olarak cezalandırma misafir etmeme hakkı vardır: Ebu Davud; 4604,
Dikkat edin, namazın uykuda geçmesi kusur değildir. Asıl kusur namazı diğer namaz vakti girinceye kadar uyanık iken kılmamaktır: Ebu Davud; 441, Nesei; mevakıt 53/3, Tirmizi; 177, İbn Mace; 698, Ahmed; 5/305,
Dikkat kendisine benden bir hadis ulaşır ve koltuğuna gerilmiş olduğu halde bizimle sizin aranızda Allahın kitabı vardır. Bu kitabta neyi helal kabul eder ve neyi haram kılarsa onu haram kılarız, diyecek adam çıkacak mı? Oysa Allah’ ın peygamberinin haram kıldığı şey, Allah tarafından haram kılınan şey gibidir: Tirmizi; 2801,
Dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder: Ali imran; 129,
Dilenci at sırtındada gelse ona veriniz: Muvatta; 4c. 408. sy,
Dilenmeleri helal olan kimseler: Müslim; 1044,
Dilenmenin hükmü: Müslim; 1040,
Dilenmenin nehyi: Müslim; 1037,
Dilinden ve elinden selamette olan müslümandır:Tirmizi; 2763,
Diline hakim ol, evin sana dar gelmesin ve hataların için otur ağla: Tirmizi; 2517,
Dilini değiştirme: Kıyâme; 16, Buhari; 16c. 7395,
Dilini koruyan, evi kendisine dar gelmiyen ve küçük günahlarına ağlayan kimseye müjdeler olsun: Kitabuz-Zühd; ver-Rekaik; 123,
Dilinizle değiştirin: Müslim; 78, 49, 50,
Din ancak Allah için, Rasulü için, müslümanların imamları için ve bütün halk için nasihattır: Buhari; 1c. 211, Tevbe; 91,
Din konusunda münakaşadan sakının: Darimi; 308,
Din nasihattır: Müslim; 55, Ebu davud; 4744, 4944, Buhari; 1c. 211, Nesei; 4181, 4202, Tirmizi; 1990,
Dinarın 4/1 ve daha fazla kıymette bir mal çalan hırsızın eli kesilir: Müslim; 1684, Tirmizi; 1471, Ebu Davud 4383, Nesei; 4922, İbn Mace; 2585,
Dinde aşırılığın kerehati: Buhari; 15c. 7159,
Dinde bir hüküm koymam için bazen unuturum veya unutturulurum: Muvatta; 1c. 181,
Dinde hiç aldatma yoktur: Tirmizi; 1266, Ebu Davud; buyu 66, Nesei; buyu 12, İbn Mace; ahkam 23,
Dinden döneni öldürün: Ebu Davud; 4351, Tirmizi; 1485, 1458, Müslim; 1676,
Dini anlayan bir kimse şeytana karşı bin abiden daha güçlüdür: Tirmizi; ilim 19, İbn Mace; Mukaddime 17,
Dini O’ na has kılarak kulluk et: Zümer; 2,
Dini üzerine hadisi: Ebu Davud; 4833, Tirmizi; 2484,
Dinin kemale ermesi: Maide; 3, Buhari; 9c. 4324, 1c. 195,
Dinin yok olup gitmesinin başlangıcı, sünnetin terk edilmesi ile olacaktır. İpin bir büklüm, bir büklüm daha çözülerek yok olup gitmesi gibi dinde bir sünnet, bir sunnet derken yok olup gider: Darimi; 98,
Dinini değiştireni öldürün: Ebu davud; hudud 1, no 4351, Tirmizi; 1485, Nesei; tahrim 14, no 4045-4054, Buhari; cihad 149, ihtisam 28, İbn Mace; hudud 2, Müslim; imaret 15, Şafii neylul evtar; 7/217,
Dininin ve aklının eksik olduğu kadının: Müslim; 79, Ebu Davud; 4679,
Diri iken bir hayvandan koparılan parça ölü demektir: İbn Mace; sayd 8, Tirmizi; sayd 12,
Dişe diş: Buhari; 15c. 6758,
Divan dururlar: Bakara; 116,
Dizlerin önce yere konacağı: ZAYIF: Ebu Davud; 2c. 839, Tirmizi; 267, İbn Mace; 882,
Doğacak deve yavrusuna para vermek faizdir: Nesei; 4597,
Doğan çocuğa akika kesmek isteyen kessin, erkeğe 2 koyun, kıza bir koyun: Nesei; 4194,
Doğan çocuğun fıtrat üzere olduğu: Buhari; 3c. 1305, Tirmizi; 2223, Müslim; 2658,
Doğru din budur: Beyyine; 5,
Doğrusu ben kıyas yapıpta ayağımın hak yoldan kaymasından korkuyor ürperiyorum: Darimi; 197,
Doğu ile batı arası kıbledir: Tirmizi; 341, İbn Mace; 1011,
Doğu Roma ile İranın savaşı: Buhari; 10c. 4651,
Doğuda, batıda Allah’ ındır.Nereye dönerseniz Allah’ ın yüzü oradadır: Bakara; 115,
Doğum kontrölü: Buhari; 5c. 2065, 11c. 5291, 16c. 7278,
Doğumdan, neseb yönünden haram olan, süt emmekle de haram olur: Ebu Davud; 2055, Müslim; 1444, İbn Mace; 1937,
Doksan dokuz ismi vardır Allah (cc): Buhari; tevhid 12, şurut 18, deavat 69, Müslim; zikir 5, 6, İbn Mace; dua 10, Tirmizi; deavat 82, no 3735,
Dosdoğru yolumdur: Enam; 153,
Domuzun eti haramdır: Nahl; 115, Buhari; 5c. 2058,
Domuzun satışı haramdır: Buhari; 5c. 2069,
Dört evlilik: Buhari; tefsir Nisa 53/6, Müslim;3018, Ebu Davud; 2068,
Döğme yapmak, yağma yapmak, panterlerin postunu kullan-mak, iki omuzu üzere ve elbisenin altına halis ipek koymaktan bizi men etti: Darimi; 2651, Ebu Davud; libas 10, Nesei; zinet 20,
Dört haslet var ki bunlar kimde bulunursa o kimse katıksız münafıktır.Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünden döner,anlaşma yaptığın anlaşmanın hilafına hareket eder: Müslim; 85,Nesei;5023,Tirmizi;2634,Ebu Davud;4688,Buhari;1c.188. sy,
Dört rekatı beş kılan sehiv secdesi yapar: Nesei; 1254,
Dört haslet vardır ki bunlar kimde olursa katıksız münafıktır: Müslim; 85, Nesei; 5023, Tirmizi; 2768, Ebu davud; 4688, Buhari; 1c. 188;
Dört şeyden Allah' a sığınma: Müslim; 3722, Tirmizi; 3800,
İbn Mace; 3837, Nesei; 5469, Ebu Davud; 1548,
Dört şeyle biz islamdan önce birbirimize nasihat ederdik; Gençliğinde, ihtiyarlığın için çalış. Boş zamanında meşgul olacağın zamanın işini yap.Sıhhatinde hastalık zamanın için çalış. Hayatında da ölümün için iş yapar: Kitabuz-Zühd ver-Rekaik; 3,
Döverken yüze vurmayın: Buhari; 5c. 2355,
Dövme yapana, yaptırana, saç takana, taktırana Allah lanet etti: Ebu davud; 4168, Buhari; libas 10c. 4846, 5c. 2071, 13c. 5947, Müslim; 2127, Nesei; 5247, Tirmizi; 2932,
Dua edin, ama acele etmeyin: Müslim; 2678, Ebu Davud; 1483, Tirmizi; 3609, İbn Mace; 3854,
Dua et: Bakara; 186,
Dua, ibadetin özüdür: Tirmizi; dua 1,
Duada elleri birleştirme: Ebu Davud; 5056,
Duada elleri kaldırmak: Buhari; 1175, Müslim; 874
Duanın imanla münasebeti: Buhari; 1c. 164,
Duha namazı: Müslim; 717,
Duhan, Deccal, Dâbbetul-Ard, Güneşin batıdan doğması, İsa (as)’ın nuzûlü, Yecüc ve Mecüc’ün çıkması, biri garbta biri de Arab yarımadasında, biri şarkta olmak üzere üç husuf yani arzın çökün-tüsü.Bu alametlerin sonuncusu ise Yemen’den çıkıpta insanları toplantı yerine doğru önüne katarak süren ateştir: Müslim; 2901,
Dul kadına iyilik et: Müslim; 2982,
Dul kadının ve miskinin yardımına koşmak cihad gibidir: Nesei; 2567,
Dul ve bakirenin izni alınmadan nikah kıyılmaz: Ebu Davud; 2092, Müslim; 1419, İbn Mace; 1871,
Durgun suya bevletmeyin: Nesei; 35,
Duyduklarınızı gizleyebilseydiniz, Allah’ ın size kabir azabını işittirmesini isterdim: Tergib ve Terhib; 7c. 54. sy, Müslim;
Dübürden (anüs) yaklaşılır diyen (Humeyni): Tahrirul-Vesile adlı kitabta;
Dübürden yaklaşmak haramdır: Müslim; 1435, 3002, Ebu Davud; 2162, İbn Mace; 1923, 639, 3742, Tirmizi; 135, 1165, 3395;
Düğün yemeği: Buhari; 13c. 6060,
Dünya, Allah katında bir sivrisineğin kanadına denk olsaydı kâfire su içirmezdi: Tirmizi; 2422,
Dünya çekici ve tatlıdır: Darimi; 2753,
Dünya ehlinin gerek nikahta ve gerekse diğer işlerde en çok rağbet ettiği şey maldır: Nesei; 3211,
Dünya melun; zikrullahtan, Allah’ ın beğendiği amelden, alimden ve ilim öğrenenden başka dünyada bulunan herşey melundur: Tirmizi; 2424,
Dünya müminin hapisanesi, kafirin cennetidir: Müslim; 2956, Tirmizi; 2426, İbn Mace; 4113,
Dünyada alçak oğlu alçak insanların en mutlusu olmadan kıyâmet kopmayacak: Tirmizi; 2305,
Dünyada nice giyinik olanlar vardır ki âhirette çıplaktırlar: Tirmizi; 2292,
Dünyada sanki garip hatta yoldan geçen bir yolcuymuşsun gibi ol ve kendini kabir halkından say: Tirmizi; 2435, Buhari; 14c. 6357,
Dünyanın dönmesi: Neml; 88, Yasin; 40, Nebe; 6,
Dünyanın küre şeklinde yaratılışı: Araf; 97, 98, Zumer; 5, Naziat; 30,
Dünyadaki cennet nehirleri: Müslim; 2839,
Düşman atlıları sizi kovalasalar bile sakın sabahın sünnetini terk etmeyin: Ebu Davud; 1145,
Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin: Müslim; 1741,
Düşük çocuğa namaz kılınmaz: Darimi; 3137, İbn Ebi Şeybe; 11/383,
 

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

E

Ebu Eyyub El-Ensari, Mervan b. Hakeme, ‘Sen (sav)’in namaz kıldığı gibi namaz kılarsan ben senin arkanda namaz kılarım, yoksa tek başıma kılar evime giderim:Heysemi; 2c. 68. sy, Taberani el-kebir,
Ebced yazıp yıldıza bakanlar için bunlarla uğraşanların İslam’da hiçbir nasibi yoktur: Abdurrezzak; 11/26, Beyhaki; 18/139,
Ebu Talib’in cehennemdeki durumu: Buhari; 14c. 6464,
Ebu Bekir’in fazileti: Müslim; 532, 2381-2388, Tirmizi; 2475, 3906, 3916, İbn Mace; 11,
Ebu Bekr arkadaşım ve mağara dostumdur.Dost edinecekse-niz Ebu Bekir’i dost edininiz: UYDURMA. Acluni; 1/33,
Ebu Bekr benim dostumdur: Müslim; 532,
Ebu Bekr ile Ömer girdik ve çıktık: Tirmizi; 2475,
Ebu Bekr ve Ömere uyun:Tirmizi; 3904,3906,3916, İbn Mace; 11
Ebu Bekr’in zekat vermeyenlerle savaşması:Buhari; zekat 1326
Ebu Cehlin katli: Müslim; 1800,
Ebu Davud’un Zayıfları:
3, 5 şaz, 10, 15, 19, 22, 27, 29, 35, 42, 62, 84, 90, 95, 127, 132, 133, 134, 137, 139, 147, 152, 156, 158, 165, 170, 180, 193, 202, 205, 213, 225, 227, 229, 232, 234, 236, 241, 244, 246, 247, 248, 249, 256, 257, 266, 270, 271, 281, 284, 286, 287, 295, 300, 301, 302, 313, 319, 328, 330, 336, 339, 348, 359, 388, 392, 408, 415, 438 şaz, 446, 450, 452, 457, 458, 460, 461, 463, 464, 484, 488, 490, 491, 497, 512, 513, 514, 518, 520, 528, 529, 530, 543, 545, 546,577, 578, 581, 590, 594, 617, 633, 638, 639, 640, 642, 659, 669, 670, 676, 677, 681, 689, 690, 693, 703, 704, 705, 706, 707, 718, 719, 720, 724, 733, 735, 736, 737, 738, 749, 750, 752, 754, 756, 757, 758, 764, 765, 774, 777, 778, 779, 780, 785, 786, 787, 791, 802, 807, 814, 815, 819, 823, 824, 825, 833, 837, 838, 839, 861, 865, 869, 870, 881, 886, 887, 888, 895, 896, 901, 902, 908, 909, 920, 931, 934, 937, 938, 944, 945, 962, 966, 969, 970, 975, 978, 982, 989, 991, 995, 1001, 1004, 1005, 1007, 1008, 1011, 1012, 1013, 1015 şaz, 1028, 1029, 1033, 1037, 1039, 1049, 1051, 1053, 1054, 1056, 1064, 1083, 1088, 1097, 1098, 1105, 1111, 1120, 1139, 1158, 1160, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1193, 1196, 1197, 1200, 1209, 1215, 1216, 1222, 1229, 1230, 1231, 1232, 1244, 1245, 1249, 1258, 1264, 1272, 1275, 1280, 1284, 1287, 1290, 1296, 1301, 1302, 1303, 1323, 1355, 1363, 1364, 1377, 1384, 1387, 1393, 1399, 1401, 1402, 1403, 1405, 1411, 1413, 1415, 1418, 1419, 1428, 1429, 1453, 1466, 1470, 1474, 1485, 1492, 1497, 1498, 1500, 1508, 1509, 1514, 1518, 1524, 1535, 1539, 1546, 1555, 1559, 1561, 1562, 1564, 1566, 1581, 1582, 1586, 1587, 1588, 1599, 1603, 1604, 1605, 1606, 1614, 1617, 1618, 1619, 1622, 1630, 1637, 1641, 1646, 1664, 1665, 1666, 1669, 1670, 1671, 1673, 1674, 1680, 1682, 1686, 1695, 1717, 1725, 1729, 1740, 1741, 1748, 1756, 1764, 1766, 1770, 1775, 1793, 1808, 1817, 1833, 1839, 1848, 1851, 1853, 1854, 1855, 1859, 1864, 1870, 1881, 1888, 1898, 1899, 1900, 1915, 1918, 1942, 1947, 1948, 1953, 1958, 1961, 1962, 1963, 1992, 1993, 2000, 2007, 2016, 2019, 2020, 2029, 2032, 2036, 2060, 2064, 2067, 2072, 2079, 2088, 2094, 2095, 2103, 2104, 2108, 2110, 2112, 2113, 2119, 2120, 2126, 2127, 2128, 2129, 2131, 2132, 2134, 2147, 2174, 2177, 2178, 2187, 2188, 2189, 2199, 2204, 2206, 2207,, 2208, 2210, 2211, 2236, 2237, 2238, 2239, 2256, 2263, 2264, 2271, 2275,2294, 2305, 2318 şaz, 2329, 2330 şaz, 2331 şaz, 2340, 2341, 2355, 2358, 2364, 2373, 2376, 2377, 2386, 2385, 2396, 2397, 2403, 2410, 2411, 2413, 2415, 2428, 2432, 2440, 2447, 2452, 2457, 2472, 2482, 2488, 2489, 2498, 2499, 2509, 2513, 2519, 2523, 2525, 2532, 2533, 2539, 2543, 2544, 2560, 2562, 2568, 2579, 2580, 2589, 2593, 2595, 2603, 2614, 2616, 2622, 2635, 2647, 2657, 2664, 2666, 2670, 2676, 2678, 2680, 2684, 2687, 2706, 2710, 2713, 2714, 2715, 2716, 2722, 2729, 2736, 2743, 2775, 2783, 2784, 2785, 2786, 2789, 2790, 2795, 2797, 2803, 2804, 2805, 2806, 2825, 2826, 2852, 2857, 2860, 2866, 2867, 2885, 2891, 2894, 2895, 2896, 2903, 2904, 2905, 2906, 2912, 2913, 2923, 2930, 2933, 2934, 2935, 2937, 2938, 2958, 2959, 2961, 2971, 2972, 2981, 2983, 2984, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 3001, 3002, 3016, 3017, 3026, 3027, 3028, 3032, 3040, 3041, 3044, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3053, 3060, 3061, 3065, 3067, 3070, 3071, 3072, 3081, 3082, 3087, 3088, 3089, 3093, 3094, 3097, 3121, 3123, 3128, 3134, 3140, 3153, 3154, 3156, 3157, 3159, 3160, 3164, 3166, 3177, 3184, 3188, 3191, 3200, 3205, 3220, 3236, 3252, 3259, 3264, 3266, 3269, 3272, 3274, 3279, 3284, 3286, 3293, 3295, 3306, 3320, 3322, 3331, 3342, 3344, 3354, 3357, 3360, 3369, 3382, 3383, 3386, 3387, 3388, 3390, 3401, 3402, 3406, 3413, 3430, 3441, 3446, 3448, 3449, 3467, 3468, 3476, 3489, 3502, 3506, 3507, 3523, 3531, 3557, 3561, 3568, 3575, 3577, 3578, 3584, 3585, 3586, 3588, 3592, 3598, 3599, 3612, 3613, 3615, 3620, 3624, 3625, 3627, 3629, 3632, 3636, 3644, 3647 3652, 3653, 3656, 3666, 3686, 3706, 3707, 3708, 3721, 3741, 3745, 3746, 3751, 3756, 3758, 3761, 3762, 3768, 3778, 3779, 3783, 3790, 3792, 3797, 3798, 3799, 3806, 3807, 3809, 3810, 3814, 3815, 3817, 3818, 3823, 3829, 3830, 3842, 3850, 3853, 3862, 3869,, 3874, 3875, 3881, 3885, 3888, 3889, 3892, 3893, 3899, 3907, 3919, 3922, 3923, 3925, 3928, 3948, 3950, 3953, 3964, 3968, 3976, 3977, 3985, 3987, 3990, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4009, 4011, 4015, 4019, 4023, 4027, 4034, 4035, 4038, 4047, 4049, 4068, 4069, 4070, 4071, 4075, 4078, 4079, 4086, 4089, 4100, 4112, 4115, 4116, 4124, 4138, 4152, 4164, 4165, 4171, 4178, 4181, 4182, 4196, 4197, 4201, 4211, 4213, 4220, 4222, 4223, 4224, 4227, 4230, 4237, 4238, 4241, 4243, 4253, 4258, 4260, 4264, 4265, 4272, 4286, 4287, 4288, 4290, 4295, 4296, 4305, 4308, 4327, 4328, 4335, 4336, 4337, 4341, 4357, 4360, 4362, 4370, 4371, 4377, 4378, 4379, 4380, 4387, 4389, 4411, 4412, 4417, 4428, 4432, 4434, 4439, 4444, 4450, 4458, 4459, 4460, 4461, 4467, 4476, 4483, 4485, 4496, 4503, 4507, 4509, 4510, 4515, 4516, 4522, 4525, 4526, 4536, 4537, 4538, 4543, 4544, 4545, 4546, 4549, 4550, 4552, 4553, 4573, 4574, 4578, 4579, 4580, 4592, 4599, 4602, 4620, 4631, 4633, 4636, 4637, 4638, 4641, 4642, 4652, 4656, 4692, 4710, 4720, 4723, 4724, 4725, 4755, 4756, 4759, 4770, 4775, 4778, 4780, 4784, 4789, 4793, 4826, 4827, 4837, 4840, 4842, 4854, 4860, 4861, 4869, 4870, 4877, 4884, 4885, 4887, 4891, 4892, 4898, 4900, 4903, 4904, 4909, 4912, 4927, 4948, 4957, 4966, 4968, 4971, 4987, 4993, 4995, 4996, 4999, 5001, 5006, 5012, 5031, 5036, 5040, 5044, 5052, 5057, 5061, 5063, 5064, 5069, 5072, 5073, 5075, 5076, 5078, 5079, 5080, 5081 Mevzu, 5083, 5084, 5087, 5092, 5093, 5096, 5107, 5119, 5120, 5121, 5123, 5130, 5134, 5135, 5140, 5142, 5144, 5145, 5146,şaz, 3652, 3653, 3656, 3666, 3686, 3706, 3707, 3708, 3721, 3741, 3745, 3746, 3751, 3756, 3758, 3761, 3762, 3768, 3778, 3779, 3783, 3790, 3792, 3797, 3798, 3799, 3806, 3807, 3809, 3810, 3814, 3815, 3817, 3818, 3823, 3829, 3830, 3842, 3850, 3853, 3862, 3869‬, 5147, 5148, 5149, 5162, 5163, 5173, 5185, 5196, 5211, 5214, 5220, 5223, 5225, 5227, 5230, 5234, 5237, 5241, 5256, 5260, 5273
Mevzu,: 1127 hadis müşkülatlıdır. Bu hadislerin zayıf ve uydurma olduklarını araştıran ve bu uğurdu çaba sarfeden ve kendini Allah cc nin dininin hizmetine adayan Şeyh Nasıruddin El-Bani (Allah Ona Rahmet Etsin) ye aittir.
Ebu Hanife ümmetimin kandilidir:UYDURMA. Acluni; keşful hafâ 1/33,
Ebu Hanife'yi Buharinin tenkit etmesi: Buhari; 15c. 6852,
Ebu Hureyre,ashabtan hiç kimse benden fazla rivayet etmedi, Amr müstesna. Çünkü ben yazmıyordum o yazıyordu: Tirmizi; 2805,
Ebu Hureyre'nin açlıktan bayılması: Tirmizi; 2472,
Ebu Hureyre'nin çok hadis zikretmesinin sebebi: Buhari; 5c. 2177, 7c. 3474, 16c. 7225, Bakara; 159, 160,
Ebu Hureyrenin fazileti: Müslüm; 2491,
Ebu Hureyre'ye Allah Rasulü (sav)’ in duası ve çok hadis zikretmesinin sebebi: Buhari 7c. 3409, 5c. 2177, 7c. 3474, 16c. 7225, 7207, 1c. 272,
Ebu Talib, ‘Ben Abdulmuttalib’in dini üzereyim’ diyerek öldü: Tirmizi; 3298, Tevbe; 113, Ebu Davud; cenaiz 102,
Ebu Talib’in cehennemde oluşu: Buhari; 14c. 6463,
Ebu Ubeyde b. Cerrah bu ümmetin eminidir: Müslim; 2420,
Ecele ve mühlete bağlanmıştır her şey: Buhari; 14c. 6493,
Ecel, rızık, kader: Müslim; 2663,
Edebül-Müfred’in zayıfları:
7, 12,22, 30, 35, 40, 42, 43, 45, 47, 51, 61, 62, 63, 74, 80, 81, 83, 92, 94, 110, 120, 126, 134, 139, 141, 152, 156, 160, 161, 165, 184, 190, 207, 222, 235, 249, 259, 261, 267, 282, 289, 307, 310, 315, 320, 328, 329, 338, 342, 343, 383, 393, 394, 396, 413, 414, 415, 419, 435, 437, 452, 453, 458, 468, 474, 476, 480, 482, 484, 491, 496, 527, 529, 530, 533, 546, 551, 560, 565, 566, 573, 581, 582, 587, 604, 609, 614, 623, 628, 635, 636, 640, 641, 652, 662, 667, 670, 679, 681, 709, 713, 715, 721, 722, 725, 737, 754, 758, 765, 771, 781, 782, 785, 788, 794, 797, 802, 813, 819, 822, 823, 824, 828, 832, 856, 873, 881, 887, 888, 893, 904, 912, 916, 920, 922, 926, 936, 964, 969, 972, 974, 975, 976, 1002, 1003, 1015, 1016, 1017, 1019, 1022, 1027, 1029, 1041, 1057, 1061, 1062, 1064, 1082, 1092, 1097, 1100, 1111, 1128, 1137, 1143, 1146, 1156, 1158, 1160, 1165, 1173, 1180, 1186, 1190, 1193, 1196, 1197, 1198, 1201, 1214, 1223, 1237, 1245, 1246, 1248, 1249, 1253, 1259, 1261, 1263, 1267, 1268, 1276, 1285, 1290, 1291, 1293, 1295, 12296, 1298, 1301, 1303, 1307
: Zayıf hadisler 304 tanedir. Bu hadislerin zayıf ve uydurma olduklarını araştıran ve bu uğurda çaba sarfeden ve kendini Allah (cc)’ nin dininin hizmetine adayan Şeyh Nasıruddin El-Bani (Allah o’na rahmet etsin)’ ye aittir.
Efsun, nazar boncuğu, muska şirktir: Ebu Davud; 3883, İbn Mace; 3530, Buhari; salat 1c. 102, Nesei; 5342, Müslim; 2099,
Eğer ateşe girseydiniz, kıyâmete kadar kalırdınız: Nesei; 4187,
Eğer dilenmenin günahını bilseydiniz yapmazdınız: Nesei; 2576,
Eğer evet deseydim her sene hac farz olacaktı: Nesei; 2609,
Eğer Havva olmasaydı hiçbir kadın kocasına ihânet etmeyecekti: Müslim; 1470,
Eğer insanlar bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı, biz o Rahmana inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar, üzerlerine çıkacakları merdivenler ve evlerine kapılar ve üzerlerine yaslana-cakları koltuklar ve altın zinetler yapardık: Zuhruf; 33-35,
Eğer ölülerinizi defn etmemeniz endişesi mevcud olmasaydı kabir azabından bir kısmını sizlere işittirmesi için muhakkak Allah’a dua ederdim: Müslim; cennet 68, no 2868,
Eğer din kişi reyi (görüş) ve mantığı ile olsaydı mesh altını mesh etmek üstünü mesh etmekten daha uygun olur du ama ben, Resulullah (sav) 'i gördüm meshlerinin üzerine mesh ediyordu: Ebu Davud; taharet 63.bab, no 161,
Eğer tevbe eder,namazı kılar ve zekat verirlerse yolları serbest bırak: Tevbe; 11,
Eğer kavmim cahiliyye devri alışkanlıklarından yeni kurtul-mamış olsaydı emir verir kabeyi yıktırır, atam İbrahim’in temelleri üzerine inşa ederdim: Nesei; 2890,
Eğer muminlerden iki zumre birbiriyle döğüşürse aralarını barıştırın: Buhari; 1c. 186.sy, Hucurat; 9,
Eğer o hurmanın sadaka almasından korkmasa idim yerdim: Müslim; 1071, Ebu Davud; 1652,
Eğer söylediğin onda var ise onu gıybet etmiş olursun, onda yoksa ona iftira etmiş olursun: Darimi; 2717, Müslim; birr 70, Ebu Davud; edep 38, Tirmizi; birr 23, no 1999,
Eğilirken ve doğrulurken tekbir alınır ve eller kaldırılır: Muvatta; 1c. 149,
Eğlencenin batıl oluşu: Buhari; 13c. 6238,
Ehli Beyt kavramı hanımlarını da içine alır: Hud; 73,
Ehli beyte zekatın haram oluşu: Buhari; 3c. 1415,
Ehli eşek eti haram, yaban eşeğinin eti helaldir: Müslim; 1941, İbn Mace; 3192-3196,
Ehlinden ayrıldığı zaman dönünceye kadar iki rekat kılardı: İbn Mace; 1067,
El açıklığı çok sadaka vermektir: Nesei; 2529,
El bilekten kesilir: Buhari; 14c. 6650,
El işareti ile namazda selam alınır: Nesei; 1185,
El kesme beş dirhemse kesilir: Nesei; 4907-4910
El kesme:Maide; 38, Müslim;1684,Tirmizi;1471,Buhari;14c. 6650,
Elbise eteğini yerde sürümenin, ihsanı başa kakmanın, malı yeminle satmanın ağır şekilde haram kılınışı: Müslim; 106-108
Elbise giyildiğinde dua: Ebu Davud; 4020, Tirmizi; 1822,
Elbisenin iki topuktan aşağı sarkanı ateşdedir: Buhari; 13c. 5849,
Elbisenin nakışı eskidiği gibi islamiyet de eskir gider. Hatta oruç nedir, namaz nedir, hac nedir ve sadaka nedir bilinemeyecek: İbn Mace; 4049,
Elçiye zeval olmaz: Ebu Davud; 2772,
Ele eldiven takılır, yüze peçe vurulur: Ebu Davud; 1823-1833, Müslim; 1178, İbn Mace; 2935, Nesei; 2672, Tirmizi; 834,
Elinle değiştir: Müslim; 78, İbn Mace; 4013, Nesei; 4974-4976,
Eliyle tenasul uzvuna dokunan abdest alsın: Nesei; 446,
Elleri göbek altına bağlamanın ZAYIFLIĞI: Müsned; 1c. 110, Ebu Davud; 756, 758,
Elleri rukuda dizlere koymak: Ebu Davud; 867, Tirmizi; 259, İbn Mace; 873,
Ellerin goğüs üzerinden bağlanacağı: Müsned; 5c. 226, İbn Huzeyme; 479, Beyhaki; 2130, Ebu Davud; 759, Buhari; 2c. 755, Muvatta; 1c. 202. sy, Müslim; 400, Fıkhus-Sunne; 1c. 147,
Elleri her tekbirde omuz hizasına kadar kaldırmak: Müslim; 390-391, Ebu Davud; 722, 735, 739, 745, Tirmizi; 239-255, 303, Muvatta; 1/940, İbn Mace; 858-868, Ahmed; 3/167,
Ellerini ayaklarını kesti, gözlerine mil çekti ve kızgın çöle bıraktı: Müslim; 1671, Ebu Davud; 4364, Tirmizi; 2114, İbn Mace; 2578, Nesei; 4021,
Elli rekat namaz farz kılındı: Nesei; 447-450,
Elli bin yıl önce kaderi yazdı: Tirmizi; 2245,
Emin olmayanın imanı, ahde vefâ göstermeyenin dini olmaz: Müsned; 111, 135, 154, 210, 251,
Emme ancak açlıktan dolayıdır: Müslim; 1455,
Emri bil maruf nehyi anil münker: Tirmizi; 2527, İbn Mace; 4005, 4007, 4338, 4009, Maide; 81, 78-81, Ebu Davud; 4336, İbn Mace; 4006, Müslim; 49-50, Ali İmran; 159, Ta ha; 43-44, Buhari; 14c. 6686,
Emrimiz yoksa o amel bâtıldır: Müslim; 1718,
Emrine itaat farzdır: Müslim; 1836,
Emrolunduğun gibi dosdoğru ol: Hud; 112, Şura; 15,
Emzikli kadın ile cima yapılır: Nesei; 3311, Müslim; 1442,
Emzikli kadının sütü kocasının sütü sayılır: İbn Mace; 1948,
En alt semaya inmesi Allah cc’ nin: Müslim; 758, Tirmizi; 446, 3727, İbn Mace; 1366, Ebu Davud; 4733,
En çok korktuğum şey dil: Tirmizi; 2522,
En doğru rüya en doğru sözlü insanındır: İbn Mace; 3917,
En güzel isimler Allah’ ındır: Araf; 180,
En güzel numune Allah Rasulü (sav): Ahzab; 21, Buhari: 10c. 4889,
En hayırlı arkadaşlık dörttür: Tirmizi; 1597,
En hayırlı insan, Ali’ dir, demeyen kafirdir: UYDURMA. Mizanul itidal; 1/521,
En hayırlı üç devir; Tirmizi; 4c. 2404,
En iyi hüküm veren Ali’ dir: UYDURMA. Aliyul Kari; 40. sy,
En şiddetli ayet hangisidir:Nisa; 123, İnşikak; 84, Müslim; 2876,
En üstün yol, Muhammed (sav)’ in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkanlardır. Her bidatta dalalettir:Darimi;212,Nesei; iydeyn 22,İbn Mace;Mukaddime 7,Müslim;Cuma 43, Müsned 3/310, 319, 371,
Enesin fazileti: Müslim; 2480,
Enfal, (ganimet): Müslim; 1748, 1756,
Ensar iç elbise, insanlar ise dış elbisedir: Buhari; megazi 56, Müslim, zekat 139, İbn Mace; Mukaddime; 11,
Ensar kadınları ne yamandır. Dinlerini öğrenmede hayaları onlara engel olmadı: İbn Mace; 642,
Ensarı ancak mümin olan sever, münafık olandan başkası onlara buğz etmez. Onları seveni Allah da sever, onlara buğz edene Allah da buğzeder: El-Lü’lüü vel-Mercan; 48,
Ensarı sevmek imandandır:Buhari; 8c, 3551,1c.171, Nesei; 4986,
Enseye mesh etmek boyun ağrısını giderir: UYDURMA. Aliyul Kari 106. sy,
Erkeğe altın yüzük haramdır: Müslim; 2089,
Erkeğin kadının adına kurban kesmesi: Buhari; 4c. 1619,
Erkeğin sünnet yeri, kadının sünnet yeriyle buluştuğu zaman gusül gerekir: Buhari; 1c. 392,
Erkek erkekle, kadın da kadınla bir örtü içinde yatamaz: Tirmizi; 2944,
Erkek erkeğin avretine bakmamalı, kadın da kadının avretine bakmamalı: Tirmizi; 2944,
Erkek kadın adına vekaleten hac yapar: Buhari; 4c. 1739,
Erkek öldürdüğü kadına karşı öldürülür: Darimi; 2359, Nesei; kasame 44,
Erkek ve kadına altın ve gümüş kapları kullanmak haramdır: Müslim; 2066,
Erkek ve kadının aynı kaptan gusletmesi: İbn Mace 373-375
Erkek, kendi karısı ile beraber gusül edebilir: Buhari; 1c. 370,
Erkekler için benden sonra insanlar içinde kadınlardan daha zararlı bir fitne ayartmalık bırakmadım: Tirmizi; 2929,
Erkeklerden kadınlara benzeyene lanet etti: Tirmizi 2934
Erkeklere altın ve ipeğin haramlılığı: Nesei; 5111-5127, 5231-5239,
Erkeklerin azalması kıyamet alametlerindendir: Tirmizi; 2301,
Esir mirascı kılınır: Darimi; 3095, Buhari; feraiz 25, İbn Şeybe; 2/380,
Esirleri kurtarın, açı yedirin: Darimi; 2468, Buhari; cihad 171,
Esmanın örtünmesi ve Rasulüllah (sav)’ in el ve yüz müstesna demesi: ZAYIF: Ebu Davud; 4104,
Esmaül Hüsna: Buhari; 14c. 6348, 16c. 7266, Müslim; 2677,
Esnemek şeytandandır: Tirmizi; 2893,
Eşek anırdığında Allah’a sığının: Müslim; 2729,
Eşek etinin haramlılığı: Buhari; 8c. 3936, 3901, 3920, 12c. 5578, 5597, 5600, İbn Mace; 3192-3196,
Eşek etinin haramlılığı: Buhari; zebaih 14, 12c. 5578, 6c. 2939, 8c. 3901, Müslüm; sayd 33, 1407, Tirmizi; 1854, 1941, İbn Mace; 3192-3136,
Eşek kelimesinin geçtiği ayetler: Bakara; 259, Nahl; 8, Lokman; 19, Cuma 5, Müddesir; 50,
Eşek sütünün hükmü ve tedavide kullanılması: Buhari; 12c. 5800,
Eşekleri atlara çekmenin haramlılığı: Tirmizi; 1753,
Et keserken besmele çekip-çekmedikleri bilinmezse: Nesei; 4414,
Et yemekten sonra abdestin gerekmeyeceği: Buhari; 1c. 341,
Etek tıraşı: Ebu Davud; 4200, Tirmizi; 2905, Müslim; 258,
Eûzu çekmek: Ebu Davud; 775, Tirmizi; 242, İbn Mace; 807,
Ev sahibinin izni olmadan imam olunmaz: Tirmizi; 235,
Evde bulunan resimlerin hükmü: İbn Mace: 3649-3652,
Evde resim bulundurmanın nehyedilmesi: Buhari; 4c. 1947, İbn Mace; 3649,
Eve girildiğinde selam verilir: Müslim; 1154,
Eve izinsiz bakılmaz: Müslim; 2158,
Evi tamir ederken bize uğradıda, ecelin bundan daha erken dedi: Tirmizi; 2438,
Evinde kimseye imam olmayın, izin verirse mustesna: Tirmizi; 2921,
Evladın kazancı en helaldir, ondan yeyin: Nesei; 4427-4430,
Evlatlık özoğul gibidir: Buhari; 8c. 3748,
Evlenemeyen oruç tutsun: Müslim; 1400, Ebu Davud; 2046, İbn Mace; 1845,
Evlenen kadına bakabildiğin yerine bak: İbn Mace: 1864-1866,
Evlenilmesi haram kılınanlar: Nisa; 23
Evlenin emri: Ebu Davud; 2050, Darimi; 2170,
Evlenme ancak veli ile olur: Darimi; 2189, Ebu Davud; nikah 20, Tirmizi; nikah 14, 1107, İbn Mace; nikah 15,
Evlenmek isteyenin kızın yüzüne ve eline bakması helaldir: Müslim; 1424,
Evlenmekten kaçının 150/767 yılı olunca. Çünkü bu zamanda evlenen kimsenin Allah aklını alır ve dinini yıkar: UYDURMA. Tenzihuş-Şeria; 11/346,
Evlenmeye gücü yeten evlensin: Buhari; savm 10, nikah 2, Müslim; nikah 1, Ebu Davud; nikah 1, Nesei; siyam 43, İbn Mace; nikah 1, Darimi; nikah 2,
Evleri kabre çevirmeme: Buhari; 2c. 531, 3c. 1128, Müslim; 777,
Evleri kabre çevirmeyin, sünnetleri evde kılın: Müslim; 777, Ebu Davud; 1448, Tirmizi; 447, Nesei; 1099, İbn Mace; 1377,
Evlenmek istediği kızı, o terketmedikçe veya kendisi izin vermedikçe istemesin: Buhari; nikah 45, buyu 58, Nesei; buyu 19, Ahmed; 2\122, 124, 142, 238,
Evli ve zina yapmışsa recm edilerek öldürülür: Buhari; 14c. 6684, 15c. 7107, 14c. 6670, Müslim; 1690, 1691, 1699, Tirmizi; 1457, 1463, Ebu Davud; 4353, 4459, İbn Kesir; 11c. 5688.sy, İbn Mace; 2553,
Ey delikanlı sana birkaç kelime öğreteceğim: Allah'ın emirle-rini ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki O'nu karşında bulasın. İsteyeceğin zaman Allah'tan iste ve yardım taleb edeceğin vakit Allah'tan yardım taleb et. Bilmiş ol ki, bütün ümmet, herhangi bir hususta sana fayda vermek için bir araya gelmiş olsa ancak Allah'ın senin üzerine takdir ettiği hususta sana yararlı olabilir.Aynı zamanda sana herhangi bir hususta zarar vermek için bir araya gelmiş olsalar ancak Allah'ın senin aleyhinde taktir ettiği bir hususta zarar verebilirler. Kalemler kalkmış ve sayfalar kurumuştur: Tirmizi; 2635,
Ey filan bu benim zevcem filandır: Müslim; 2174,
Ey iki kulaklı: Tirmizi; 2059,
Ey iman edenler, niçin yapmamadığınızı söylüyorsunuz? Yapmadığınızı söylemeniz Allah indinde çok büyümüş ve bir gazaba dönüşmüştür: Saf; 2,
Ey insanlar Allah'a kalpten samimiyetle tevbe edin: Tahrim; 8,
Ey insanlar Rabbinizden korkun: Lokman; 33,
Ey kalbleri çeviren Allah’ ım. Kalbimi, dinimi dinin üzere sabit kıl: Tirmizi; 3750, Müslim; 2654,
Ey dilleriyle iman eden, fakat kalblerine iman girmeyen top-luluk, müslümanların gıybetini yapmayın. Onların kusurlarını araştırmayın.Zira onların kusurlarını kim araştırırsa onu, evinin ortasında rezil eder: Ebu Davud; edeb 40. bab, no 4880,
Ey gençler topluluğu, sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü kapamada daha tesirlidir. Ve cinsel organı iffet ve namus çizgisinde tutmada daha elverişlidir. Artık kimin de evlenmeye gücü yetmezse ona gereken oruç tutmaktır. Çünkü oruç onun için şehveti kesip durdurucudur: Buhari; savm 10, nikah 2, 3, Müslim; nikah 1, 3, 1400, Ebu Davud; nikah 1, 2046, Nesei; siyam 43, nikah 3, İbn Mace, nikah 1, 1845, Ahmed; 1/378, 424, 425, 4112, 4023,
Ey iman edenler! Size ne oldu ki. ‘Allah yolunda şavaşa çıkın’ dendiği zaman yere çakılıp kaldınız ? Ahiret hayatı yerine dünya hayatını yeterli gördünüz ? Oysa dünya hayatın faydası, ahiret hayatına göre çok azdır: Tevbe; 38,
Ey kadınlar grubu, sadaka veriniz. Çünkü cehennem ehlinin ekseriyetisiniz. Bunun üzerine içlerinden bir kadın Ya Resulullah bu nedendir? diye sordu. (sav) ‘Lanetinizin ve kocaya karşı nankörlüğünüzün çoğundandır. Dirayetli ve görüşlü erkekleri, siz akıldan ve dinden noksan kadınlardan daha kolay mağlup edeni görmedim.’ İçlerinden bir kadın ‘kadının aklının ve dinin eksikliği nedir ?’ diye sordu. (sav), ‘Sizden iki kadının şehadetine, bir erkeğin şehadetine eşittir. Dininizin eksikliği de hayzdır. Şöyle ki her hangi biriniz üç ve dört gün kalır, namaz kılmaz.’: Tirmizi; 2745,
Ey Muhammed! Heva ve hevesini kendine ilah edineni gördün mü ?: Casiye; 23,
Ey Rasul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et: Maide; 67, Buhari; 16c. 7401,
Eyyub (as) ve hastalığı: Buhari; 7c. 3190,
Ezan 19 kelime, kamet 17 kelimesidir: Nesei; 630,
Ezan duası: Buhari; 2c. 664, Ebu Davud; 529, Tirmizi; 211, İbn Mace; 722, Nesei; 681,
Ezan ile kamet arasında dileyene namaz vardır: Müslim,; 836, 838,
Ezan okunmaya başlandığında şeytan kaçar: Nesei; 670,
Ezan okunduktan sonra namaz kılmadan mescidden çıkan Muhammed (sav)’ e isyan etmiştir: Nesei; 683, 684,
Ezanı çift, kameti tek yapın: Müslim; 378,
Ezanı işiten herkese cuma namazı farzdır: Ebu Davud; 1056,
Ezanı işitince sizde müezzinin söylediğini söyleyin: Muvatta; 1c. 86. sy,
Ezber duası: Tirmizi; 3803,
 

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

F

Faiz' e tevbe etmek: Bakara; 279,
Fahişe ücreti haramdır: Müslim; 1567,
Faiz 71 bölümden müteşekkildir. Bu faizin en basit olanının Allah katında günahı bir adamın annesi ile nikahlanması gibidir ve faizin en kötüsü bir müslümanın ırzını kişinin kendisine helal kılmasıdır: Ebu Davud; edep 40,
Faiz ağır bir günahdır: İbn Mace; 2273-2279,
Faiz yiyenle yedirene lanet ediyor: Müslim; 1584, Bakara; 275, Buhari; 4c. 1926, Darimi; 2538,
Faizle vadeli satışı yasaklıyor: Nesei; 4604,
Fakih ancak Allah’ tan korkandır: Darimi; 302,
Fakir, kimseye halini bildirmeyen kimsedir: Müslim; 1039, Ebu Davud; 1631, Nesei; 2573,
Fakire mühlet verin: Müslim; 1560,
Fakirler zenginlerden beş yüzyıl önce cennete girecekler: Tirmizi; 2458,
Fakirlerle beraber oturmak: İbn Mace; 4125-4129,
Fare olan İsrail kavmi: Buhari; bedul halk 15, Müslim; zühd 61,
Fare ve onun şeklinin değişmiş olması: Müslim; 2997,
Farenin delikten çıkardığı malı alıp götürmenin hükmü: İbn Mace; 2508,
Farzın bir rekatına yetişen cemeata yetişmiş olur: Muvatta; 1c. 15. sy,
Fasıkın gıybeti olmaz: UYDURMA: Aliyul Kari; 100. sy,
Fasıklarla korur bu dini Allah cc: Müslim; 178, Buhari; cihad 182, İbn Mace; fiten 35, Buhari; 14c. 6496,
Fatıma benim bir parçamdır. Her kim onu üzerse beni üzer: Müslim; Fedâilus-Sahabe 93-94, Ebu Davud; nikah 13 , 2071, Tirmizi; 4121, Buhari; Fedâilus-Sahabe,
Fatıma (ra)’ ın ağlaması ve gülmesi: Buhari; 7c. 3478, 9c. 4129, Darimi; 80, Müslim; iman 82, 84, 89, 90,
Fatıma (ra)’u Ebu Bekr ve Ömer’ in istemesi (sav)’ in küçük diye vermemesi. Ali’ nin istemesi ve ona vermesi: Nesei; 3207,
Fatiha ile rukye: Ebu Davud; 3900, Müslüm; 2201, İbn Mace; 2156, Tirmizi; tıp 2142, Buhari; icare 3/121,
Fatiha ne için okunursa şifadır:UYDURMA.Aliyul Kari; 84. sy,
Fatiha okumayanın namazı yoktur:Buhari; 2c. 765.sy, Müslim; 2c. 394, İbn Mace; 3c. 837, Ebu Davud; 822, Nesei; 910, Buhari; cüzünde 60/226, 224, 14, 57, 15, 58, 65, 72, Dâre kutni; 1c. 318, İbn Hibban; 1776-1780, Hakim; 1c. 238, Tahavi; 1c. 215, Abdurrezzak; 2771, Beyhaki; kıraat 121, sünen 2c. 166, İbn Ebu Şeybe; 1c. 373,
Fatihanın her rekatta okunacağı: Müslim; 394, Ebu Davud; 822, 4001, Tirmizi; 247, İbn Mace; 837, Nesei; 2/137,
Faydasız ilimden, itaatsiz kalpten, kabul edilmeyen duadan: Nesei; 5407,
Fecrin doğuşu: Müslim; 1090
Feraiz, talak ve hac bilgilerini öğrenin. Çünkü bunları öğrenmek dininizin emirlerindendir: Darimi; 2859, Beyhaki; 6/209,
Ferecemi bürüdüm, yüzümü örttüm: Müslim; 2770,
Fetih yılı,Mekkede Allah Rasulü (sav) şarabı, ölü hayvan etini, domuzu ve putları satmayı haram kılmıştır: Buluğul Meram; 3c.8. sy,
Fetihten sonra hicret yoktur: Buhari; 6c. 2633, 9c. 4007,
Fetva vermeye en cüretker olanınız, cehenneme girmeye en cüretker olanınızdır: Darimi; 159,
Fetva: Buhari; 14c. 6570,
Fırat nehrinin altından hazine çıkacağı: Ebu Davud; 4313, Buhari; fiten 9/73, Müslim; 2894, Tirmizi; 2694, İbn Mace; 4046,
Fırkanın 73 olacağı: İbn Mace; 3992, Tirmizi; 2778, Ebu Davud ;4596,
Fırkayı Naciye: Ebu Davud; sunnet 1, Tirmizi; 2779, İbn Mace; fiten 17, Darimi; siyer 75, Ahmed; 2/232, 3/120,
Fıtır sadakası bayram namazından önce verilmesi gerekir: Buhari; 3c. 1438-1441, Ebu Davud; 1609
Fıtır: Müslim; 984, Buhari; 3c. 1436, Ebu Davud; 1611, Tirmizi; 669, Nesei; 2505, İbn Mace; 1826,
Fıtrat hasletleri beşdir: Buhari; 13c. 6237, Müslim; 258-261,
Fıtrat üzere doğar her çocuk: Müslim; 2658, Tirmizi; 2223, Ebu Davud; 4714,
Fırat Nehri altın hazinesini açığa çıkarır, kim buna hazır bulunursa ondan bir şey almasın: Ebu Davud; 4313, Müslüm; 2894, Tirmizi;
Firavn ailesini, azabın en kötüsü kuşattı, sabah akşam ateşe sunulurlar.Dünya durdukça azab böyle devam eder. Kıyamet koptuğu günde; firavn ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilir: Gâfir; 46,
‘Fitne zamanına ulaşırsan, Uhud dağına git onun üstünde kılıcını körlet ve sonra evinde kal.’ diye bana tavside bulundu: Ahmed; 4/226, 5/69, Şeyh El-Bani Sahihinde; 3/1373,
Fidan dikmenin fazileti: Müslim; 1552,
Firavun yeryüzünde büyüklük tasladı: Kasas; 4,
Firavunun sulara gömüldüğü vakit inandım demesi ve cibrilin ağzına çamur tıkamas: Tirmizi; 3306, Yunus; 90,
Fitne döneminde dili tutma: İbn Mace; 3967-3976
Fitnenin zuhuru: Müslim; 2223,
Fitre,bir sa' hurmadan, bir sa' 3,5 kg buğdaydan verilir: Nesei-2491
Fuhşun açığını gizlisinide haram kılmıştır: Buhari; kusuf 2, Tevhid; 15, nikah 107, Müslim; tevbe 32-36,
 

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

G

Gâmus yemini: Buhari; 14c. 6551,
Ganimet çalanın cenaze namazı kılınır: Nesei; 1960,
Ganimetin 5/1’ ini devlete vermek imandandır:Buhari; 1c. 207,
Garip geldi garip gidecek, o gariplere müjdeler olsun: Tirmizi; 2764, Müslim; 144, İbn Mace; 3986-3988,
Gaybı Allah’ tan başka kimse bilmez: Buhari; 8c. 3748, 9c. 4352, 10c. 4657, Bakara; 33, Enam; 59, Hud; 123, Nahl; 77, Kehf; 26, Furkan; 6, Neml; 165, Lokman; 34, Sebe; 14-48, Fatır; 38, Hucurat; 18, Cin; 26, Araf; 188, Buhari; 4484-4656,
Gaybın anahtarı beştir.Onları Allah'tan başka kimse bilemez. Rahimlerin eksilmekte oldukları şeyleri Allah'tan başkası bilemez. Allah'tan başka hiç kimse yağmurun ne zaman geleceğini bilemez. Hiçbir nefis hangi arzda öleceğini bilemez. Kıyâmetin ne zaman kopacağını da Allah'tan başkası bilemez: Buhari; 10c.4484,
Gayri müslimlerin eşyaları kullanılır: Tirmizi; 1857, Müslim; sayd 8,
Gazaplanma: Buhari; edep 76, Tirmizi; 2089, Muvatta; husnul haluk 11,
Gece ‘Amenerrasulü’ yu okuyun: Ebu Davud; 1397, Müslim; 708, Tirmizi; 3042, İbn Mace; 1369,
Gece gelip gündüz gidince iftar et: Darimi; 1707, Buhari; savm 43, Müslim; siyam 51, Ebu Davud; savm 19, Tirmizi; 695,
Gece kalktığında ağzını misvaklardı: Nesei; 2,
Gece ve gündüz 12 rekat namaza devam eden cennete gider: Nesei; 1794,
Gece ölü defnedilebilir ve sonra namazı kılınabilir: Buhari; 3c. 1244,
Gece yolculuk yapın, yeryüzü gece dürülür: Ebu Davud; 2571,
Gecenin son üçte biri kaldığı zaman Allah cc (keyfiyetini bilmediğimiz bir halde) her gece dünya semasına iner ve ‘bana kim dua eder ki onun duasına icabet edeyim. Benden kim bir hacet ister ki ona dilediğini vereyim. Benden kim mağfiret diler ki onun için mağfiret edeyim’ buyurur: Ebu Davud; sünnet 21, no 4733, Müslim; misafirun 168-170, 758, Buhari; teheccüd 26, 3c. 1096. sy, Tirmizi: bab 326-433, 79. bab Dua 3727,
Gecenin 3/1’ i gelince Rabbimiz her gece dünya semasına iner: Tirmizi; 3727,
Gelecekte gerçeği duymayan sağır, hakkı söylemeyen dilsiz, gerçeği görmeyen kör, fitneler olacak, kim o fitneye doğru giderse fitne de onu kendine çeker, o fitnede dille bir söz söyleyip tahrik etmek kılıçla vurmak gibi tehlikelidir: Ebu Davud; 4264, İbn Mace; fiten 3967, Tirmizi; Fiten,
Gelen gidene eziyet veren şeyleri yoldan gidermek: İbn Mace; 3681-3683,
Geminin alt kısmındakiler ve üst kısımdakilerin misali: Buhari; şirket 6, Şehadet 30, Tirmizi; 2264, Müsned; 4c. 268-273,
Genç bir delikanlının kralın sihirbazına öğrenci verilmesi: Tirmizi; 3560, Buruc; 4-8,
Gıpta edilecek insanlar: Buhari; 1c. 233, 3c. 1334, 11c. 5119, 15c. 7087, 16c. 7400,
Gıyabta cenaze namazı kılınır: Müslim; 951, Ebu Davud; 3204, Tirmizi; 1044, Nesei; 1973, İbn Mace; 1534,
Gıybet etmek büyük günahtır ve kabir azabına sebebiyet verir: Buhari; 3c. 1300, 13c. 6034, 6037, Müslim; 2589,
Gıybet nedir diye sorulduğu zaman bir kişinin duyduğu zaman hoşlanmayacağı şeydir: Muvatta; 4c. 389,
Gıybet, kardeşinin hoşuna gitmeyecek şekilde anmandır: Tirmizi; 1990, Darimi; rikat 6, Muvatta; kelam 10,
Gıybetten sakınmak: Nisa; 148, Hucurat; 12, Humeze; 1,
Girerken ve çıkarken selam: Tirmizi; 2848,
Giriş izni üç defadır: Darimi; 2632, Buhari; istizan 13, Müslim; edep 33, Ebu Davud; edep 129, Tirmizi; 2830, İbn Mace; edep 17, Muvatta; istizan 3,
Giyinik çıplaklar: Buhari: 13c. 5894, Müslim; 2128, 2857,
Göbekle diz kapağı arası avrettir: Taberani; Mu'cemus-Sağır 709,
Gökte iki kanadı çırpan bir kuş yoktu ki onun hakkında bize bilgi vermiş olmasın: Ahmed; 5c. 153-162,
Gökte olanın eminiyim bana güvenmiyormusunuz: Buhari; megazi 61, Müslim; zekat 144,
Gölge ve güneş arasında oturmanın yasaklılığı:İbn Mace;3722,
Gönlünde hardal danesi kadar küçük kibir bulunan kimse cennete giremez, gönlünde hardal danesi kadar imanı olan da ateşe girmez: Müslim; 148, Ebu Davud; 4091, Tirmizi; 2720,
Görmeyen bir adamın gözü açılsın diye (sav)’ e gelmesi ve dua istemesi: Tirmizi; 3811,
Görmeyen ve işitmeyen ve sana hiç fayda vermeyen bir şeyemi ibadet edersin: Meryem; 42,
Görünüşe hükmetmek, içeriyi Allah’ a bırakmak: Buhari; 9c. 4046,
Göz değmesi: Buhari; 13c. 5952, Müslim; 2188,
Göz değmesine, zehirli bir hayvan sokma ve ısırmasına, bir de çıbana karşı rukye yapılmasına ruhsat verildi: Buhari; tıb 37, Müslim; selam 52-60, İbn Mace; tıb 34, 35, Tirmizi; tıb 14, 2135,
Göz yaşarır kalp üzülür: Müslim; fedail 15,
Göz, (ayn): Kamer; 13, 14, Ta ha; 39, Tur; 48, Muminun; 27,
Göze sürme çekmek sünnettir: İbn Mace; 3498,
Gözleri oyup ellerini kesip Hare mevkiine ölüme bırakılan Ureyne kabilesi: Nesei; 306, 4011-4013,
Gözünü kaybeden sabreder: Buhari; merda 7,
Gururundan elbiseyi yerde sürüyenin Allah yüzüne bakmaz: Nesei; 5293,
Gusletme şekilleri: Buhari; 1c. 373-383,
Gusül etmeyi unutan bir imam gider gusleder gelir: Nesei; 792,
Gücü yetipte kurban kesmezse, bizim namazgahımıza yaklaşmasın: İbn Mace; edahi 2, 3123,
Gücünüz yettikçe Allah’ dan korkun: Tegabun; 16,
Gül (sav)’ in terinden dünyaya gelmiştir: UYDURMA. Aliyul Kari 48. sy,
Güldürmek için laf edip yalan söyleyen kişiye yazıklar olsun: Tirmizi; 2417,
Gülmeyi azalt, gülmek kalbi öldürür: Tirmizi; 2407,
Gümüş burun; Ebu Davud; 4232, Tirmizi; 1826, Nesei; 5128,
Gümüş ve altın kaplardan yemek içmek haramdır: İbn Mace; 3413, 3415,
Gümüş yüzüğün miktarı bir miskali geçmesin: ZAYIF: Nesei; 5160,
Günah kalbi paslandırır: Mutaffifin; 14,
Günah kazanan kendi aleyhine kazanır: Nisa; 111, Enam; 55, 120, Rum; 44,
Günahkardan selam ve iltifatı kesmek: Buhari; 13c. 6199,
Günahkarlar dünyada üstün mevkide bulunurlar: Enam; 123,
Günah işler kimseler olmasaydınız. Allah günah işler bir halk yaratır. Onlara mağfiret eylerdi: Müslim; 2748,
Günahları yeniden işlemedikçe cahiliyye devrinde yapılanı affeder: Darimi; 1c. 3-4,
Günde 70-100 defa tevbe etme: Ebu Davud; 1514, Müslim; 2702,
Güneş battıktan sonra, yatsının zifiri karanlığı gidene kadar, hayvanlarınızı bırakmayın. Güneş battığı zaman yatsının karanlığı gidene kadar şeytanlar yeryüzünde fesat çıkarırlar: Ebu Davud; cihad 83. bab, no 2604, Müslim; eşribe 2013, Müsned; 14393, 15319, Ebu Davud; 4941, Tirmizi; 1924, Ahmed; 2/160, Humeydi; 591, Hakim; 4/159, Hatib; 2/260,
Günde beş sefer nehre girip temizlenme namaza misal verilmesi: Nesei; 461, Tirmizi;
Güneş Ali b. Talib için geç doğmuştur: UYDURMA.Aliyul Kari; 44. sy,
Güneş arşın altına Rabbına secdeye gidiyor: Müsned; 5c. 152, Yasin; 38, Tirmizi; 3442,
Güneş battığında oruçlu iftar eder: Müslim; 1100, Ebu Davud; 2351, Tirmizi; 698,
Güneş doğarken ve batarken namaz kılmayan: Nesei; 563,
Güneş doğmadan, güneş batmadan önce namazını kılan kimse asla cehenneme girmez: Nesei; 470,
Güneş tutulunca namaz: Buhari; 3c. 1016,
Güneşi sağ elime, ayı sol elime koysalar yine de vallahi tebliğ vazifemi terk etmem: İbn Hişam; 1c. 266. sy,
Güneşin batıdan doğması: Tirmizi; 2281,
Güneşin battığı yerden doğması: İbn Mace; 4068,
Güneşle gölge arasına oturmayınız: İbn Mace; 3722,
Güneşlenen su ile yıkama, zira o cüzam yapar: UYDURMA. El-Kubra; 434. sy, El-Menar; 60. sy,
Güvercinle oynamanın yasaklılığı: İbn Mace; 3764-3767, Ebu Davud; 4940,
Güzel kokuyu geri çevirmezdi: Tirmizi; 2940,
Güzel söz, O’ na (Allah'a) çıkar: Fatır; 10,
Güzellik arayarak Allah’ ın yarattığını değiştiren, dövme yapan, yaptıran, yüzlerinin kıllarını yolduran kadınlara Allah Rasulü (sav) lanet ediyor: Tirmizi; 2931,
 

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

H

Haberi vahidin hüccet oluşu: Müslim; 19, 1064, Buhari; 16c. 7247,
Habeşistana hicret: Buhari; 8c. 3621-3626,
Habil ve Kabil: Maide; 7-31,
Habis ilaç kullanmayın: İbn Mace; 3459,
Hac bir defa farzdır. Gerisi nafiledir: Ebu Davud; 1721, İbn Mace; 2886,
Hac kime farzdır: İbn Mace: menasık 6,
Hacamat ücreti helaldir: Müslim; 1577,
Hacâmatın vakti, her ayın 17, 19 ve 21. günleridir: Müslim; 1202, 1577, Tirmizi; 2126, İbn Mace; 3479, 3486, Ebu Davud; 3861,
Hacâmatla tedavi olunuz: İbn Mace; 3476-3480,
Hacc: Müslim; 1243, 1177,
Hacc kadınların cihadıdır: İbn Mace; 2901,
Hacc ve evlenme, gücü yetenedir: Ebu Davud; 1729,
Hacca kadın mahremsiz gidebilir mi: Ebu Davud; 1723, Müslim; hac 421, İbn Mace; 2899,
Haccı ifrat: Ebu Davud; 1777, Tirmizi; 820, İbn Mace; 2964, Nesei; 2716,
Haccın farz kılınması: İbn Mace; 2884-2886, Nesei; 2609,
Haccın ömürde bir defa farz oluşu: Müslim; 1337,
Hacda ticaret yapılır: Ebu Davud; 1731, Müslim;
Hacerul esved cennetten gönderilmiş bir taştır: Nesei; 2922,
Hacerul esved’ i selamlamak: Buhari; 4c. 1543, 1535, 12c. 5399,
Hacerul esved’ in öpülmesi ve selamlanması: İbn Mace; 2943-2946, Ebu Davud; 1873, Müslim; 1270, Nesei; 2940, Tirmizi; 862,
Hacı adaylarını karşılamak caizdir: Nesei; 2880,
Haçın kırılması domuzun öldürülmesi: Buhari; 5c. 2294,
Hadd cezası işlenen suçu kefferettir: İbn Mace; 2603,
Hadd: Nisa; 15-16, Maide; 33-39, Nur; 2-10, 23-24,
Hadis işiten ve onu hafızasında tutan, başkasına tebliğ eden adamın Allah yüzünü ağrtsın: Tirmizi; 2794,
Hadis öğrenmeyi şiddetle arzu etme: Buhari; 1c. 254,
Hadis sahih ise, o benim görüşüm odur: İbn Abidin el-Haşiye; 1c. 63,
Hadis vahiydir: Buhari; 3/1392,
Hadis yazma konusunda izin vermedi: Tirmizi; 2802,
Hadis yazmaya ruhsat verdi: Tirmizi; 2804, 2805,
Hadisi araştırma ve ilmi yazma: Müslim; 2493-3004,
Hadisin dindeki yeri, toplanması: Buhari; 1c. 256, Talat Koçyiğit; 251. sy,
Hadislerin ilk dönem kaleme alınması: Tirmizi; 2802, Müslim; 3004, Ebu Davud; 2647, Darimi; 489, 490, Buhari; 1c. 267,
Hafızın fazileti: Müslim; 797,
Hahamları ve rahipleri Rabb edinme: Tevbe; 31, Tirmizi; 3292,
Hahamlarına rahiplerine ibadetleri budur: Tevbe; 31, Tirmizi; 3292, İbn Kesir; 7c. 3454,
Hak olmayan bir yolda ölmek: Müslim; 1848,
Hak olmayandan başka bir şey söylemem: Tirmizi; 2058, Ahmed; 2/340,
Hak Rabbindendir: Bakara; 147,
Hak üzere kıyamete kadar bir taife olacak: Müslim; 156, imare 170, Buhari; ihtisam 10, tevhid 29, Ebu Davud; fiten 1, Tirmizi; 2330, İbn Mace; 1,
Hakim hakkı ararken hüküm verir isabet ederse iki ecir, hata ederse bir ecir vardır: Müslim; 1716, Buhari; 16c. 7222, Nesei; 5346, Tirmizi; 1342, Ebu Davud; akdiye 2,
Hakim zahire göre hüküm verir: Nesei; 5366,
Hakimin hükmü helalı haram, haramı helal yapmaz:Buhari; 15c. 7035, İbn Mace; 2317,
Haksız yere öldürülen hiçbir insan yokki kabile pay düşmesin: Tirmizi; 2812,
Halifelik 30 senedir sonra hükümdarlık olacaktır: Tirmizi; 2326,
Halıka isyanda mahluka itaat olmaz: Müslim; 1840, itaat 39, Buhari; ahkam 4,
Ham meyva satılmaz: Buhari; buyu 82, Müslim; buyu 51,
Hamail ve muska takmak yasaklanmıştır: Tirmizi; tıp 2, 2152,
Hamama peştemalsiz girme: Nesei; 400,
Hamamda ve kabirde namaz kılınmaz: Ebu Davud; 492, Tirmizi; 316, İbn Mace; 745,
Hamd edilmeyerek başlanan her şey eksiktir: İbn Mace; nikah 19,
Hamile kadın hayız görürse namazı bırakır: Muvatta; 1c. 75. sy,
Hamile kadın ve süt emziren kadın orucu tutmayabilir: Nesei; 2310,
Hamile kadının iddeti doğurunca biter: Ebu Davud; 2157, Tirmizi; 1205,
Hamr her fenalığın anahtarıdır: İbn Mace; 3371,
Haklar sahiplerine verilecektir. Şöyle ki boynuzsuz davarın boynuzlu davardan kısası alınacaktır: Tirmizi; kıyâmetin sıfatı Babı 2535,
Hangi kadın velisinin izni olmaksızın nikahlanırsa, onun nikahı bâtıldır, onun nikahı bâtıldır, onun nikahı bâtıldır. Bu durumda onu nikahlayan adam onunla cinsel temasta bulunursa, bunu kendisine helal saymasına karşılık kadın için mehir gerekir. Veli konusunda bir tartışma ve sürtüşme olursa, velisi olmayanın velisi sultandır: Buhari; nikah 36, Ebu Davud; nikah 19, 2083, Tirmizi; nikah 14, İbn Nace; nikah 15, Darimi; nikah 11,
Hasan'i-Basri "Kabul" da Abdurrahman b. Samure (ra) ile beraber iki sene ikame ettim namazı kısalttım: Abdurrezzak; 4352,
Hastalığa tutulan hiçbir müsalüman yoktur ki, Allah onun hata ve günahlarını ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökmesin, buyurdu: Buhari; Marad bab 3, 13, 16, Müslim; Birr no 45, Darimi; rikak bab 57,
Hangi adam din kardeşine kafir derse ikisinden biri bu sıfata döner: Tirmizi; 2774,
Hapşırana teşmit: Tirmizi; 2884,
Hapşırma Allah’ tandır: Tirmizi; 2893,
Hapşuran ne der: Buhari; edep 10/502, Ebu Davud; 5033, Müslim; 2992,
Haram maldan zekat olmaz: Nesei; 2514,
Haram şeylerden sakının ki, insanların en çok ibadet edeni olasın: Tirmizi; 2407,
Harbte hile vardır: Müslim; 1739,
Harbte kadın ve çocukları öldürmek haramdır: Müslim; 1744,
Hardal danesi kadar iman: Müslim; 50,
Hariciler: Buhari; 11c. 5151, Tirmizi; 2283, İbn Mace; 167, 176, Müslim; 1064, Ebu Davud; 4764, Nesei; 2579, 4086,
Haricileri öldürün: Müslim; 1066, Tirmizi; 3083,
Haricilerin sıfatları: Buhari; 13c. 6123, 15c. 6797, Müslim; 147-149, Tirmizi; 2283,
Harp hiledir: Ebu Davud; 2636, Buhari; cihad 77, Darimi; 2454, Müslim; tevbe 54,
Harut ve Marut melekleri: Bakara; 102,
Hasan (ra)’ ın halifeliği bırakması: Ebu Davud; 4662,
Hasan (ra)’ ın hilafetten çekilmesi: Buhari; 5c. 2501,
Hasan ve Hüseyin (ra)’ ın fazileti: Müslim; 2421,
Hased haram kılınmıştır: İbn Mace; 4208,
Hased haramdır: Müslim; 2559,
Hasta, akşam ve yatsı namazını birleştirir: Buhari; 2c. 622,
Hastalandın gelmedin, acıktım doyurmadın: Müslim; birr 43,
Hastalığından önce sağlığından ve ölümünden önce hayatın-dan tedbir al, yarın ne olacağını kestiremezsin: Tirmizi; 2435,
Hastalıklar, günahlara keffârettir: Müslim; 2570-2576,
Hastaya okumanın cevazı: Müslim; 2191,
Hastayı yemeğe zorlamayın: İbn Mace; 3444,
Hastayı ziyaret: Müslim; 925, 1969, 2218, Ebu Davud; 3096, Tirmizi; 2168,
Haşr sûresinin son üç ayetini okumak: Tergib ve Terhip 2/68, Tirmizi;
Hatice (ra)’ ın fazileti: Müslim; 2430,
Hatta taş bile ey Müslüman arkamda Yahudi var gel öldür diyecektir: Tirmizi; 2337,
Havva gebe kaldığında doğan çocukları yaşamıyordu. İblis ona çocuğunun adını Abdülharis koy ki yaşasın, dedi. Havva doğan çocuğuna Abdülharis ismini koydu: Tirmizi; 3272,
Havva ve Ademin örtünmesi: Buhari; 9c. 4364,
Havva, Ademe isyan etmeseydi: Müslim; 1470,
Haya imandandır: Tirmizi; 2748, Müslim; 36, İbn Mace; 58, Ebu Davud; 4595,
Haya ve iman birlikte bulunurlar ve ancak birlikte ayrılırlar: Taberani Mucemus-Sağir; 438, Müslim; iman 59, Nesei; iman 16, 27, Buhari; iman 16, edep 77, Ebu Davud; sünnet 14, Tirmizi; birr 56, 80, 2040, 2096,
Haya: İbn Mace; 4180-4185,
Hayat arkadaşına nankörlük eden bir nevi küfür işlemiştir: Buhari; 1c. 183,
Hayata gözlerini açmış hiçbir canlı yokturki onun cennet ve cehennemdeki yeri yazılmamış olsun: Tirmizi; 3564,
Hayber gazası: Müslim; 1365,
Hayberde yediğimin acısı arada bir hala bana gelir: Buhari; megazi 83,
Hayberin fethi: Buhari; 7c. 3468,
Hayır söyle yada sus: Buhari; 13c. 6099,
Hayır yolunu gösteren onu yapan gibidir: Tirmizi; 2808, Müslim; imaret 133, Darimi; edep 115,
Hayırlı ümmet: Ali İmran; 110, Bakara; 143,
Hayız günlerinde namazı terk et: Ebu Davud; 297, Tirmizi; 126, İbn Mace; 625, Nesei; 381,
Hayız olan kadın hac menasıkını yerine getirir yalnız tavaf yapmaz: İbn Mace; 2963,
Hayızlı bir kadının Kur’an okuyabileceği: Buhari; 1c. 293, 12c. 5480, Müslim; 1211, Ebu Davud; 1782, İbn Mace; 2962, Nesei; 1/55, Darimi; 2/44,
Hayızlı kadın namazı değil yalnız orucu kaza eder: Müslim; 335, Buhari; 4c. 1819, İbn Mace; 631, Nesai; 2313,
Hayızlı kadın ne namaz kılar nede kaza eder: Nesei; 381, Buhari; 4c. 1819,
Hayızlı kadın ne yapar ne yapmaz: Buhari; 4c. 1669, İbn Mace; 631,
Hayızlı kadını boşayamazsın: Müslim; 1471,
Hayızlı kadınla cima eden bir dinar veya yarım dinar verir: Ebu Davud; 2168, İbn Mace; 640, Nesei; 290-370,
Hayz Allahın Ademin kızları üzere yazdığı bir şeydir: Buhari; 1c. 396,
Hayızlı ve cünüb kurandan hiçbirşey okuyamaz: ZAYIF: Tirmizi; 131, İbn Mace; 596, Mişkat; 461,
Hayra ve şerre iman etmeyen mümin olamaz: Tirmizi; 2231,
Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir: Tirmizi; 2808, 2813,
Hayra vesile olun ki ecir alasınız: Nesei; 2547,
Hayvan sureti yapmak haramdır: Müslim; 2104,
Hayvan üstünde olan, yayaya; yaya, oturana; az olan çok olan ve küçük olan büyük olana selam verir: Tirmizi; 2845,
Hayvan üzerinde nâfile namaz kılınır: Müslim; 700,
Hayvanı besmele ile kesin: Buhari; 5c. 2063,
Hayvanları birbiriyle dalaşmayı men etmiştir: Ebu Davud; cihad 51, Tirmiz; 1760,
Hazarda 4, seferde 2, korku anında 1 rekat olarak namaz farz kılındı: Nesei: 1532,
Hazarda iki namazı cem: Müslim; 705,
Hazma (ra), Ali (ra)’ ın devesini kesmesi ve yemesi: Müslim; 1979, Ebu Davud; 2986,
Hediye denirse alır, sadaka denirse almazdı: Nesei; 2603,
Hediyeleşin çünkü hediye göğüsten kini giderir: ZAYIF: Tirmizi; 2213,
Hediyeleşme: Buhari; 5c. 2136,
Helak edici yedi şeyden sakının: Müslim; 1/89,
Helak olan apaçık bir delilden sonra helak olsun: Enfal; 42,
Helal Allah’ın kitabında helal kıldığıdır: İbn Mace; 3984, 3367, Tirmizi; libas 6, Ebu Davud; etime 30,
Helal ve haram arası şüpheli şeyleri terk et: Buhari; 4c. 1900-1903, İbn Mace; 3984, Müslim; 1599, Nesei; 4431,
Helal ve haram kılma yetkisi Allah Rasulü (sav) indir: Araf; 157, Tevbe; 29, Ebu Davud; 4604, Tirmizi; 2801, İbn Mace; 12,
Helal ve haramın sınırı: Buhari; 1c. 206, 4c. 1900,
Helaya girerken dua: Müslim; 385,
Hendek gazası: Müslim; 1803,
Hendek savaşı günü, müşrikler (sav)’ i 4 namazı kılmaktan alıkoydu: Tirmizi; 179, Müsned; 333, Nesei; mevakıt 55/2, 1/297, Taberani M. Kebir; 10283,
Her aydan üç gün oruç: Müslim; 1160, 1162,
Her biriniz çobansınız: Müslim; 1829, Buhari; 15c. 6986,
Her canlı sudan yaratılmıştır: Enbiya; 30,
Her derdin bir devası vardır: Müslim; 2204,
Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar: Müslim; 2658,
Her gecenin üçte biri kalınca Rabbimiz en alt semaya iner: Ebu Davud; 1315, Müslim; 758, Tirmizi; 443, İbn Mace; 1366,
Her hal üzere ve cinsi münasebet sırasında Bismillah denilir: Buhari; 1c. 293,
Her iki ezan arasında namaz vardır, dileyene: Müslim; 838,
Her insan bulunduğu hal üzere amel eder: İsra; 84,
Her insanın bir şeytanı vardır: Müslim; 2812, Nesei; işaretun nisa 4,
Her kim Allaha kavuşmayı dilerse: Müslim; 2683,
Her kim bana itaat ederse Allah’ a itaat etmiş olur: Müslim; 1835, Buhari; 15c. 6986,
Her kim bir amel işlerde bizim bir emrimiz yoksa o kabul olunmaz: Müslim; 1719,
Her kim bir yola ilim arayarak girerse Allah ona cennete varan yolu kolaylaştırır: Tirmizi; 2784,
Her hangi bir müslümanm ki ölür ve onun üzerine müslü-manlardan üç saf cemaat namaz kılarsa ona cennet vacib olur: Ebu Davud; 3166, İbn Mace; 1490, Tirmizi; 1028,
Her kim insanların gücenmesine mukabil Allah'ın rızasını ararsa Allah da onu insanların zahmetinden kurtarır ve her kim Allah'ın gücenmesine mukabil insanların rızasını ararsa Allah da onu insanlara havale eder: Tirmizi; 2527,
Her tekbir getirişinde ellerini kaldırırdı: İbn Mace; 865, Taberani; zevaid 2/102, Buhari; cüzü 32, İbn Ebu şeybe; 1/271, Müsned; zevaid 2/101, El-Mualla; 4/94,
Her kim insanların kendisi için ayakta dikilmelerinden memnun olursa cehennemden yerini hazırlasın: Tirmizi; 2902,
Her kim münker görürse eliyle, diliyle, kalbiyle reddetsin: Tirmizi; 2263,
Her kim namazı unutursa onu hatırladığı zaman kılsın. O namazın bundan başka kefferati yoktur: Taha; 14, Buhari; 2c. 648, Müslim; 2c. 324. sy,
Her kime öğrendiği bir ilim sorulurda o ilmi saklarsa kıyâmet günü ona ateşten bir gem vurulacaktır: Tirmizi; 2787,
Her kimin kaygısı âhiret olursa Allah onun zenginliğini kalbinde kılar: Tirmizi; 2583,
Her küçük günahın büyük günaha giden bir yol olduğu: Bakara; 246-250, İbn Mace; 4006, Ebu Davud; 4336, Darimi; 210, Zil Zal; 7-8,
Her Peygamber koyun çobanıdır: Buhari; 7c. 3213,
Her peygamberin bir havuzu vardır: Tirmizi; 2560,
Her rekatta fatiha okunur: Müslim; 394, İbn Mace; 837, Ebu Davud; 922, Tirmizi; 311, 247,
Her sarhoşluk veren haramdır: Müslim; 2001,
Her şey kaderledir, hatta acizlik ile, zeka bile: Muvatta; 4c. 247. sy,
Her kim niyetinde sâdık olup Allah’tan, O’nun yolunda öldürülmeyi isterse Allah o kimseye şehid sevabı ihsan eder: Tirmizi; 1704,
Her sanatkarı ve sanatını yapandır: Buhari’nin ‘İlahi Kelamın savunması’; 117. sy,
Her şey kaderledir: Müslim; 2655,
Her şeyden önce ağzını misvaklardı: Nesei; 8,
Her şeyi konuşturan Allah bizleride konuşturdu: Fussilet; 21,
Her şeyi yaratan Allah: Zumer; 62,
Her tekbirde eller omuz hizasına kadar kaldırılır: Taberani; zevaid 2/102, Buhari; cüz 32, İbnu Ebu Şeybe; 1/271, Ebu Davud; 723, 739, İbn Mace; 860, 861, Taberani; kebir 10936-11273, 17/48,
Her toplum benimsediği bidat oranında sünnetten fire verir: Müsned; 4c, 105, Camius-Sağır; 2c. 7790,
Her toplum benimsediği bidat oranında sünnetten fire verir: Ahmed; 4c. 105, Camius-Sağir; 2c. 280, 77901,
Her ümmetin bir fitnesi vardır, benim ümmetimin fitnesi de maldır: Tirmizi; 2439,
Her yüzyılda müceddit gelecektir: Ebu Davud; 4291, Müsned;
Herhangi bir namazın bir rekatına yetişen o namaza yetişmiş olur: Nesei; 558,
Herhangi biriniz din kardeşini kaldırıp yerine oturmasın: Tirmizi; 2896,
Herhangi biriniz helaya girdiğinizde sağ elinizi tenasül uzvunuza dokundurmasın: Nesei; 36,
Herhangi biriniz uyandığında elini yıkasın, çünkü nerede gecelediğini bilemez: Nesei; 1,
Herkes bir çobandır: Müslim; 1829,
Herkes kendi günahını çeker: Maide; 105, Enam; 31, 164, Yunus; 108, Nahl; 25, İsra; 15, Sebe; 50, Fatır; 18, Zümer; 7, Necm; 8,
Hesabın isbatı: Müslim; 2876,
Hınzıp denen şeytan: Müslim; 2203,
Hırıstıyanlara ve Yahudilere tabi olma: Müslim; 2669,
Hırsızın eli kesilir: Ebu Davud; 4383, Müslim; 1684-1688, Tirmizi; 1471, İbn Mace; 2585, Nesei; 4922, 4907-4910,
Hırsızlık eden mümin olarak etmez: Tirmizi; 2760,
Hırsızlık yapanın cenaze namazı kılınır: Nesei; 1960,
Hızır adı verilmesinin sebebi ağarmış otlar üzere oturmuş ve altından yemyeşil olarak sallandığı içindir: Tirmizi; 3358,
Hızır as ın fazileti: Müslim; 2380,
Hızır kıssası: Buhari; 7c. 3202, Kehf; 73, Ebu Davud; 4705,
Hızır ölmüştür: Enbiya; 34,
Hızır sağ olsa beni ziyaret ederdi: UYDURMA. Aliyul Kari; Dare kutni;
Hızırın çocuğu öldürmesi: Kehf; 73, Müslim; 2378, Ebu Davud; 4705, Buhari; 7c. 3202,
Hızırın öldürdüğü çocuk yaratıldığı gün kafir yaratılmıştır: Tirmizi; 3357,
Hızır ile Musa (as) ın arkadaşlığı: Buhari; 1/276, Müslim; 2378,
Hibe: Müslim; 1623,
Hicab ayeti: Nur; 31, Ahzab; 59, Buhari; 10c. 4673, 13c. 6184, 12c. 5543,
Hicret hadisi: Müslim; 2009,
Hicret olmasaydı, ensardan bir kişi olurdum:Buhari; menakıbul ensar 2,
Hiçbir kula ben kendisinden ehlinden, malından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça iman etmiş etmiş olmaz: Müslim; 44,
Hiç kimse başkasının günahını çekmez: İbn Mace; 2669-2672,
Hiçbir kimse bir bidata tutunupta sonra tekrar sünnete dönmüş değildir: Darimi; 214,
Hiçbir topluluk dinlerinde bir bidat işlememiştirki Allah da sünnetlerinden onun bir benzerini kıyamete kadar çekip çıkarmış olmasın: Darimi; 99,
Hidayete vesile olmak: Buhari; 6c. 2807,
Hikmet babı: İbn Mace; 4169-4172,
Hikmet ile alakalı: Ebu Davud; 4604, Buhari; 10c. 4668, İbn Kesir; 571,
Hikmeti düşünün: Ahzab; 34,
Hikmetin sünnet olduğu: Buhari; 10c. 4668,
Hikmetle ilgili gelen ayetler: Bakara; 129, 151, 231, 251, 269, Ali İmran; 48, 81, 164, Nisa; 54, 113, Maide; 110, Yusuf; 22, Nahl; 125, İsra; 39, Lokman; 12, Ahzab; 34, Sad; 20, Zuhruf; 63, Kamer 5, Cuma 2,
Hikmetli söz müminin yitiğidir, nerde bulursa alsın: ZAYIF: Tirmizi; 2827, İbn Mace; zühd 15,
Hilâfetin Kureyşten olması: Müslim; 1818,
Hilale göre oruç tutulması: Buhari; 4c. 1777,
Hilali görünce oruç tutun, hava kapalı olursa otuza tamamlayın: Nesei; 2117, Darimi; 1692, Buhari; savm 11,
Hilali görünce oruç farz olur: Müslüm; 1080,
Hiyanet haramdır: Müslim; 1831,
Horoz öterken dua: Müslim; 2729, Ebu Davud; 5102,
Horoz öttüğnde melek, eşek anırdığında şeytan görmüştür: Müslim; 2729,
Hoşunuza gitmeyen şeyleri sormayın: Maide; 101,
Huccet ikâme olunmayanlar: İsra 15, Enam; 19, İbn Kesir; 6c. 2581, Secde; 22, Ali İmran; 105, Bakara; 211, Fatır; 24-37, Araf; 35, Şuara; 208, Zümer; 71, Enam; 131, Muhammed; 32, İbn Kesir; 9c. 4706,
Hudâ beyan edildikten sonra: Nisa; 115,
Hulefâ-i Râşidin yoluna sımsıkı sarılın bu yolda dişlerinizi sıkın: Tirmizi; 2815, Ebu Davud; 4607, İbn Mace; 42,
Humma ateşini su ile soğutun: Müslim; 2209,
Hummayı suyla soğutun: İbn Mace; 3471-3475,
Huneyn gazası: Müslim; 1745,
Hurma ağacının Allah Rasulü (sav)’ e gelip geri yerine dönmesi: Tirmizi; 3869,
Hurma aşılama meselesi: İbn Mace; 2470,
Hurma kütüğünün ağlaması: Buhari; menakıp 25, Tirmizi; 503,
Hurma misali: Müslim; 2811,
Hurma ve meyvede el kesme yoktur: Tirmizi; 1475,
Hurmanın yarısı ile de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyun: Buhari; edep 34,
Husuf ve kusuf namazı: İbn Mace; 4059-4062,
Hutbede bile olsa imam,namaz kılın:Müslim; 687, Nesei; 1395,
Hutbetul Hace: Müslim; 867, Nesei; 3/188, İbn Mace; 7, 46, Ebu Davud; sünne 5,
Hüküm verilmez bilinmeden: Enam; 119, Lokman; 20, Hacc; 8,
Hülle yapan ve yaptırana lanet olsun: Ebu Davud; 2076, İbn Mace; 1935,
Hüseyin'e işkence edilmesi ve edenin akıbeti: Buhari; 8c. 3526
Hüsnü zan ibadetin güzellindendir: Ebu Davud; edeb 4993,
Hüsnü zan ederek ölün: Ebu Davud; 3113, Müslim; 2877, İbn Mace; 4167,
Hz Fatmaya hizmetçi vermemesi: Müslim; 727, Ebu Davud; 2988,
 

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

I

Irkçılık yapan bizden değildir: Müslim; 1848, Ebu Davud; 5121, Nesei; 4119,
Irzlarınız, canlarınız, mallarınız aranızda haramdır: Tirmizi 2248,
Isba' (parmak): Müslim; 2786, Tirmizi; 2226,
Isırmaya karşı kısas da yoktur, diyet de: Nesei; 4731
 

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

İ

İbâdette ihlas: Araf; 29, Tevbe; 112, Zümer; 2, 11, 14, Mümin; 14, 65,
İbâha (hakkında nas olmayan): Bakara; 29, Meryem; 64, Tirmizi; 1780, İbn Mace; etime 60, Ebu Davud; etime 30, Mişkat; 197, Fıkhus-Süne; 3c. 139, Maide; 101, Dare Kutni; 4/297,
İblis kıyas yaptı. O kıyas yapanların ilkidir: Darimi; 196, Araf; 12, Sad; 76,
İblisin kibri: Bakara; 34, Araf; 11, 13, Hicr; 28-33, İsra; 61-62, Kehf; 50, Taha; 116, Sad; 71-76,
İbn Abbas (ra)’ a Allah Rasulü (sav)’ in duası: Buhari; 9c. 4063,
İbn Abbas‘dan, ebced yazıp yıldıza bakanlar için bunlarla uğraşanların, İslâmdan hiçbir nasibleri yoktur: Abdurrezzak; 11/26, Beyhaki; 18/139,
İbn Mesud’a bir cuma günü duası: Ebu Davud 1091,
İbn Ömer'in 14 yaşında savaşa gitmesi: Ebu Davud; 4406, Müslim; 1868,
İbn Ömer, Azerbeycan’da namazlarını altı ay iki rekat kıldı: Abdurrezzak; Musannef 4339, Beyhaki; 3/152, İbn Hacer Telhis; 2/47, Ahmed; 5552, Heysami Mecmeuz-Zevail; 2/158,
İbrahim vefat ettiği vakit Rasulüllah (sav) onu üzerine cenaze namazı kıldı: Ebu Davud; 3188,
İbn Sayyad hadisi: Tirmizi; 2347, Müslim; 2924-2932,
İbrahim (as)’ ı anlatan ayetler: Enam; 74-84, 161, Hud; 69-76, Hicr; 51-60, Meryem; 42-50, Enbiya; 51-73, Şuara; 69-104, Ankebut; 16-32, Saffat; 83-113, Bakara; 124-135, 258-260, Nisa; 125, 163, Nahl; 120-123, Hadid; 26, Sad; 45-47, Ali İmran; 33-34, 65-67, 95, Zariyat; 24-31, İbrahim; 35-41, Hacc; 27-29,
İbrahim as ın fazileti: Müslim; 2369,
İbrahim (as)’ ın putlara karşı tutumu: Buhari; 7c. 3139,
İbrahim (as)’ ın yaratma sırrını merak etmesi: Bakara; 260, Buhari; 9c. 4232,
İbrahim (as) seksen yaşında olduğu halde Kaddum köyünde sünnet oldu: Buhari; Müslim; El-Lü'lüü vel-Mercan; 1529,
İbrahim (as) tek başına bir millettir: Nahl; 120,
İbrahim (as)’ ın babası Azer’le mulâkatı: Buhari; 7c. 3144,
İbrahim ile cedelleşeni gördün mü?: Bakara; 258,
İbraniceyi öğren: Buhari; ahkam 40,
İbret için yolculuk yapmak: Ali İmran; 137, Enam; 6, 11, Yusuf; 109, Nahl; 36, Hacc; 46, Neml; 69, Ankebut; 20, Rum; 9, 42, Fatır 44, Mumin; 21, 82, Muhammed; 10,
İç don giymek: İbn Mace; 3579,
İçinde timsal bulunan eve melek girmez: Tirmizi; 2956, Müslim; 2104, Buhari; 8c. 3749, 13c. 5954,
İçine bir şüphe girdiğinde onu terk et:Ahmed; 5c. 254, Tirmizi; 2637,
İçki içene kırk sopa vurulur: Müslim; 1706, Ebu Davud; 4479, İbn Mace; 2570, Buhari; 14c. 6638,
İçki içenin hiçbir namazı kabul olmaz: İbn Mace; 3377,
İçki içenin kırk gün namazı kabul olmaz: Tirmizi; 1924,
İçki içmeyiniz, çünkü o, bütün kötülüklerin anasıdır: İbn Mace; eşribe 1,
İçki on yönlü lanetlenmiştir: İbn Mace; 3380,
İçki ticareti yasaktır: İbn Mace; 3382,
İçkili iken namaza yaklaşmayın: Ebu Davud; eşribe 1,
İçkinin haram kılındığını bilmeden (sav)’ e içki hediye edilmesi: Müslim; müsakat 68, buyu 90, Taberani; eşribe 12, Darimi; buyu 35, eşribe 9, Tirmizi; eşribe 12, Nesei; buyu 90,
İçkinin haramlılığı ve haddi: Maide; 90, 91, Müslim; 1635, 1707, 2066, 2075, Ebu Davud; 4480, Tirmizi; 1469,
İçkinin, müskirin, her müskirde haramdır: Nesei; 5548-5568,
İçkiyi başka isimlerle içecekler: İbn Mace; 3384, 4020,
İçtihatta isabet ederse iki, hata ederse bir ecir vardır: Müslim; 1716,
İddiâcının iddasını ispatlamada ona mühlet tanınması: Buhari; 5c. 2467,
İddiâcıya iddiâsını belgelemesi, şâhid getirmesi ve bu konuda kendisine mühlet tanınması: Buhari; 5c. 2467, 2468,
İfk olayı: Buhari; 5c. 2452-2457, 8c. 3870-3887, 10c. 4592-4617, Ebu Davud; 4735, Müslim; 2770, Nur; 11-22,
İflas edenin malı kimden alınmışsa onundur: Nesei; 4652,
İfrad haccı: Müslim; 1231,
İğrendim deme: Müslim; 2251,
İhrama giren kadın eldiven ve peçe takmaz: Nesei; 2670,
İhrama girmeden önce gusletsin: Muvatta; 1c. 433,
İhramda olan kadının örtüsü: İbn Mace; 2935,
İhramlı akrep, fare, çaylak, karga, kuduz köpek öldürülebilir: Müslim; 1199, 1200, Nesei; 2841, Ebu Davud; 1846,
İhramlı koku sürünebilir: Ebu Davud; 1745, Müslüm; 1189, Tirmizi; 920, İbn Mace; 2926,
İhramlıya av haramdır: Müslim; 1193,
İhsan nedir: Buhari; 1c. 203,
İhtiyarın gönlü iki şeyde gençtir: Tirmizi; 2441,
İki ayağın üst üste atılması: Müslim; 2089, Tirmizi; 2915, Ebu Davud; 4865,
İki boyun damarından ve omuz arasından hacamat yaptırdı: Tirmizi; 2126,
İki çenesi ve iki ayağı arasındakini teminat verirse bende cenneti verdiririm: Tirmizi; 2520,
İki devlet başkanı olduğunda ikisinden birini öldürün: Müslim; 1853,
İki dinin ayrıları birbirine mirascı olamaz: Darimi; 2996,
İki elimle yarattığıma secde etmene mani ne: Sad; 75,
İki ezan arası namaz: Müslim; 838,
İki ezan arasında dileyene iki rekat namaz vardır: Nesei; 682,
İki günde, Ramazan ve kurban bayramı gününde oruç tutmak yoktur: Darimi; 1760, Buhari; savm 66, 67, Müslim; siyam 140, Ebu Davud; savm 48, Tirmizi; 768, İbn Mace; siyam 36,
İki haslet munafıkta olmaz, ahlak ve ilim: Tirmizi; 2824,
İki kere emme: Müslim; 1450,
İki kız kardeşle bir anda evlenme haramdır: Nesei; 3273,
İki kişi cemaattir: Buhari; 2c. 692, İbn Mace; 972, 975,
İki kişi yani iki erkek ve iki kadın tek örtü altında yatamaz: Ebu Davud; 4018, Müslim; 1437, Tirmizi; 2944, İbn Mace; 661,
İki müslüman karşılaşır tokalaşırsa birbirinden ayrılmadan önce Allah behemehal onu bağışlar: Tirmizi; 2874,
İki müslüman kılıçlarıyla karşılaşırsa, öldüren de, ölen de cehennemdedir: Müslim; fiten 14, no 2888,
İki büyük müslüman grub birbiriyle harb etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Bu iki grubun davaları bir olduğu halde aralarında büyük bir savaş olacaktır: Müslim; 157, 8c. 417. sy, Buhari; 7c. 3380,
İki müslüman kılıçlarıyla çarpıştıkları zaman: İbn Mace; 3963,
İki namazı cem: Müslim; 703, 705, 1288, Tirmizi; 187, Buhari; 2c. 612, Ebu Davud; 1206, 1220, İbn Mace; 1069,
İki namazı cemde bir kamet yeterlidir, önünde ve ardında sünnet kılınmaz: Nesei; 658-660,
İki namazı cemde sünnet namaz yoktur: Müslim; 1288,
İki nimet vardır, insanların çoğu bundan aldanmıştır, sağlık ve boşa geçen zaman: Tirmizi; 2405,
İki obur doymaz: Darimi; 338,
İki ölü hayvan ve iki kan size helal kılındı: İbn Mace; 3314,
İki rekatta yanlış selam veren devam eder sehv secdesi yapar: Buhari; 3c. 1163, Ebu Davud; 1008, Müslim; 583,
İki secde arasında dua: Tirmizi; 283,
İki secde arasında el kaldırma: İbn Ebu Şeybe; 1/230, (Malik İbn Huveyris), Nesei; 2/206, Müsned; 3/436, İbn Mace; 860-861, 865, Ebu Davud; 723, 739, 740, Taberani; zevaid 2/101,
İki sur arası zaman: Müslim; 2955,
İki şey bırakıyorum: Muvatta; kader 3,
İki şey vardırki insanlar için bu küfürdür: Müslim; Tergib ve Terhip; 7c. 34,
İkindi namazını kaçıran malını ve aile efradını kaybetmiş gibidir: Müslim; 626, Ebu Davud; 414, Muvatta; 1c. 63. sy,
İkindiden önce sunnet namazının kılınacağına dair gelen rivayet ZAYIF’ tır: İbn Hacer, Telhis; 2c. Abdullah İbn Mubarek bu hadis bâtıldır der, İbn Teymiyye, 23c. 123. sy, râvilerinden Muhammed b. Sad el Müezzin, bilinmeyen birisidir der. Ebu Davud; 1271, Tirmizi; 425, Tergib ve Terhip; 1c. 553. sy, Taberani Mu'cemus- Sağir; 777,
İkindiden sonra güneş batıncaya, sabah da güneş doğuncaya kadar namaz yoktur: Nesei; 518,
İkindiden sonra namaz yoktur: Buhari; mevakıt 33,
İkiyüzlüler en şerli olanlardır: Müslim; 2526, Ebu Davud; 4872,
İlham ancak Peygamberlere mahsustur: El Kenz; 5c. 241,
İlham gelse bu ümmette, bu Ömer olurdu: Buhari; 7c. 3445,
İlim adamları gösterişten uzak son derece vakarlı olmalıdır: İbn Mace; mukaddime 23,
İlim amel etmeyi gerektirir: Ebu Davud; 1548, İbn Mace; 253-254, 3837, Saf; 2-3, Bakara; 44, Buhari; 7c. 3065, Tirmizi; 2532, Fussilet; 33,
İlim arayana cennete giden yol kolaylaştırılır: Tirmizi; 2784,
İlim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı: UYDURMA. Acluni 11/67,
İlim talep etmede nöbetleşme: Buhari; 1c. 249,
İlim insanlardan söküp alınmaz: Tirmizi; 2790,
İlim müminin yitiğidir nerede bulursa, onu alır: ZAYIF: Tirmizi; 2827,
İlim öğrenin, ilme layık olmak için güzel ve ağır başlılığı öğrenin, ilim öğrendiğiniz kişilere saygılı olun: Tergib ve Tergip; 1c. 158.sy, 9,
İlim ve hidayeti kabul etme yönünden insanları üzerine yağmur yağan üç sınıf toprağa benzetir: Müslim; fedail 15,
İlim yazılır: Buhari; 1c. 264,
İlimle gönderildiği: Müslim; 2282,
İlk kaldırılacak huşudur: Tirmizi; 2791,
İlk kılınan cuma namazı, Bahreynin köyünde Cuvasada kılındı: Ebu Davud 1068, Buhari cuma bab 11,
İlk kıyası yapan iblistir: Darimi; 195-196,
İlk yaratılan kalemdir: Tirmizi; 3537,
İlmi gizleyene kıyamette ateşten bir gem vurulur: Tirmizi; 2787,
İlmi her yerdedir: Talak; 12, Araf; 89, 156, Taha; 5, 6, Hadid; 4, Rad; 2, Furkan; 59,
İlmi heryeri kuşatır: Talak; 12, Araf; 89,
İlmi şu üç şey için öğrenmeyiniz.Cahillerle çekişme, âlimlerle mücadele etme ve insanları kendinize çekmek için: Darimi; 261,
İlmi talep edip onu ancak dünya için isteyene, Allah kıyâmet günü ona cennetin kokusunu haram kılar: Ebu Davud; 2664, Darimi; 1/257,
İlmi yazın: Darimi; 43, Müslim; 2493, 3004,
İlmi,başkan olmadan önce öğrenin: Ömer (ra)’ ın sözü: Darimi; 256,
İlmin kalkacağı: Müslim; 2671,
İmam bidatçı bile olsa uyulacağı: Buhari; 2c. 722-723,
İmam hutbede iken yanındakine sus diyen kimsenin cumanın ecrinden mahrum kalacağı: Nesei; 1401,
İmam, kendisine uyulsun diye imamdır: Nesei; 794, Müslim; 411,
İmam okuduğunda cemaat sussun: ZAYIF: İbn Mace; 847, Ebu Davud; 826,
İmamdan önce ruku ve secde yapanın başı, eşek başına döner: Nesei; 828,
İmâmete layık olan: Müslim; 672,
İmamı azam ümmetimin ışığıdır: UYDURMA: Aliyul Kari.
İmamın arkasında amin demek: Ebu Davud; 932, Tirmizi; 248, İbn Mace; 855, Müslim; 410,
İmamın kadınlara vaaz vermesi ve onlara ilim öğretmesi: Buhari; 1c. 253,
İmamın sürtesi cemaatın sütresidir: Müslim; 504, Buhari; 2/576,
İmamlar kureyşten olacak: Müslim; 1821, Buhari; 15c. 6989, Tirmizi; 2323, Ebu Davud; 4280, Tirmizi;
İman ancak ameldir: Tirmizi; 2746, İbn Mace; 57, Buhari; 1c. 166,
İman artar ve eksilir: Buhari; 1c. 195, Enfal; 2, Tevbe; 124-125, Nahl; 102, Furkan; 73, Secde; 15, Zümer; 2-3, Zariyat; 55, Ali İmran; 173, Feth; 4, Azab; 22, Muddesir; 31, Nesei; 4977, İbn Mace; 57, 61, 75, Müslim; 57, 58, Buhari; 1c. 195, Kehf; 13,
İman etmediniz, lakin İslam olduk deyin: Hucurat; 14, Ebu Davud; 4684,
İman imtihanı getirir: Ankebut; 2,
İman itaatle artar, masivayla eksilir: İbn Mace 61,75,
İman sureyya yıldızı olsaydı, acemler onu mutlaka elde ederlerdi: Tirmizi; 4188,
İman ve cimrilik bir arada bulunmaz: Nesei; 3100,
İman ve İslâm arasındaki fark: Buhari 3c 1406,
İman ve İslâmın ortak anlatımı: Nesei 4958,
İman Yemendedir: Darimi; 80, Müslim; iman 82, 84, 89, 90, Tirmizi; 2344,
İman yetmiş küsür şubedir: Ebu Davud; 4676, Buhari; iman, Müslim; 35, Tirmizi; 2746, Nesei; 4971, 5007, İbn Mace; 57,
İmanda ihlas: Ali İmran; 16-17, Muminun; 57-61, Ankebut; 2, 3, Feth; 29, Hadid; 7,
İmanın alameti ensarı sevmektir; Buhari; 1c. 171. sy,
İmanın amel ile munasebeti: Buhari; 1c. 179-195,
İmanın en zayıf noktası: Tirmizi; 2263, Ebu Davud; 4340, Müslim; 49, İbn Mace; 4013, Nesei; 5011,
İmanın kabul edilmeyeceği zaman: Müslim; 157,
İmanın tadını alır: Tirmizi; 2758,
İmanla alakalı: Bakara; 239, Tevbe; 94, Yusuf; 17, Hucurat; 14, Maide; 41, Bakara; 8, 136, Müslim; 83, Buhari; 1c. 193, Tevbe; 124,
İmkanı varken zenginin borcunu geciktirmesi zulumdur: Nesei; 4663,
İnsan ölünce amel defteri kapanır. Ancak üç şey müstesna; Sadakayı cariye, kendisinden istifade edilen ilim, kendisine duacı olan evlat: Ebu Davud; vesâyâ 14, no 2880, İbni Mace; mukaddime 20, Müslim; 1631, Nesei; 3681, Tirmizi; 1376, Buhari; 14c. 6432. sy, rikak 42/101,
İnsanlar,“iman ettik demekle,hiç denenmeden hemen bırakılı verileceklerimi zannediyorlar”: Ankebut; 2,
İmtihan: Bakara; 155, 214, Ali İmran; 186, Ankebut; 2, 3, Muhammed; 31, Nisa; 79, Şura; 30, 48, Yunus; 107, Secde; 20, 21, Necm; 43, Teğâbun; 11,
İneğin dilini dolaması gibi, erkeklerden diliyle belâğat yapandan Allah hoşlanmaz: Tirmizi; 3010,
İnfak ve infak yapmaya teşvik: Müslim; 993,
İnsan, bilmediğinin düşmanıdır: UYDURMA. Aliyul Kari 115 sy,
İnsan öldürenin cezası: Buhari; 8c. 3605, 9c. 4308,
İnsana üç oyun mübahdır: Ebu Davud; 2513,
İnsanın ailesi ile cinsi münasebeti bile ibâdettir:Müslim; 1006,
İnsanın şeytanı vardır: Müslim; 2814,
İnsanın yaratılış safhaları: Buhari; 7c. 3028, 3111, 10c. 4581, 11c. 4954, 14c. 6488,
İnsanın yüzüne vurmayın: Buluğul-Meram 4c. 68. sy, Müslim;
İnsanlar iftarda acele ettiği müddetce hayırda olacak: Ebu Davud; 2353, Nesei; 1698, İbn Mace; 1698, Tirmizi; savm 695,
İnsanlar yüz tane deveye benzer, onlar içinde binek arasan bir tane bulamazsın: Kitabuz-Zühd ver-Rekaik: 186,
İnsanlara bildikleri şeyi anlatın,yoksa siz Allah ve Rasulünün yalancı çıkarılmasını mı istiyorsunuz: Buhari; ilim 49,
İnsanlara derecelerine göre muamele edin: Ebu Davud; edep 23,
İnsanlara hayrı öğretene Allah merhamet eder, O’nun melekleri, göklerin ve yerlerin ahalisi ile denizdeki balıklarda hayır dua ederler: Darimi, 295, Tirmizi; ilim 19,
İnsanlara ilham gelmiyecek: Buhari; 7c. 3445, 15c. 6863, El-Kenz; 5c. 241, İbn Hazm Mualla; 6c. 394, El-Hatip; kifaye 78. sy. 306, Enam; 121, İbn kesir; 6c. 2814, 2799,
İnsanlara iyiliği emredip kendinizi unutur musunuz: Bakara; 44,
İnsanlarda kusur araştıran kaybeder:Kitabuz-Zühd ver-rekaik 9,
İnsanları cehenneme sokan, dillerinin kazandığı şeylerdir: Tirmizi; 2749,
İnsanların Adem'in sureti üzerine yaratıldığı: Buhari; 7c. 3106,
İnsanların azaları şâhidlik eder: Müslim; 2968,
İnsanların bazısı Allah'tan başkasını isterler: Bakara; 165,
İnsanların çok olmasına rağmen Allahın râzı olduğu kimseler azdır: Buhari; 14c. 6420,
İnsanların en hayırlısı benim asrımdır:Buhari; şehadet 9, rikak 7, eyman 10, 27, Tirmizi; 2320, 2403, İbn Mace; ahkam 27, Müslim; 2526,
İnsanların en iyisi ömrü uzun,ameli iyi olanıdır: Tirmizi; 2431,
İnsanların en şerlisi, Allah rızası için istenip de vermeyendir: Nesei; 2559,
İnsanoğlunun iki vâdi dolusu malı olsa, üçüncüsünü ister, ağzını ancak toprak doldurur: Tirmizi; 2440, Darimi; 2781, Buhari; rikak 10, Müslim; zekat 116,
İnsanoğlunun yanıbaşında 99 ölüm sebebi ile temsil edildi: Tirmizi; 2573,
İnşallah demek gerekiyor: Nesei; 3812,
İnşallah demenin mahiyeti: Buhari; 11c. 5316,
İntihar edenin cenaze namazını kılmaması: Ebu Davud; 3185, Müslim; 978, Nesei; 1966, Tirmizi; 1074, İbn Mace; 1526,
İntihar haram kılınmıştır: Müslim; 109-116,
İpe üfleyerek düğüm çalıp büyü yapan, sihir yapmış olur. Sihir yapanda şirk koşmuş olur. Kim bir şeye bel bağlar güvenirse, Allah yardımı keser, onu bırakır: Tergib ve Terhib 6c. 50. sy, Nesei;
İpek elbise ve altın ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılınmıştır: Nesei; 8/161, Tirmizi; 1774,
İpek giyen cennete giremez:Tirmizi; 2970, İbn Mace; 3588-3591,
İpek giymede ruhsat olan yer: Buhari; 6c. 2737,
İpek haramdır ama bitlenince giyilebilir: Müslim; 2076,
İpek kullanmanın nehyedilişi: Buhari; 3c. 1176,
İsa (as)’ ın geri geleceği: Müslim; 155, 156, 242, 243, 2897, Tirmizi; 2334, Buhari; 5c. 2294, 7c. 3263,
İsa (as)’ ın hırsızlık yapan birini görmesi: Müslim; 2368,
İsa (as)’ ın yeryüzüne ineceği: Buhari; 5c. 2058, 2294, 7c. 3263, Tirmizi; 2278, 2324, İbn Mace; 4078,
İsa (as)’ ın, haçı kırması, domuzu öldürmesi: Buhari; 5c. 2294, Tirmizi; 2324, 2345,
İsa ile aramda peygamber yoktur: Müslim; 2365, Ebu Davud; 4675, Buhari; Enbiya 4/202,
İslam aleniliktir, iman ise kalptedir: Müsned; 111-135,
İslam beş şey üzerine bina edilmiştir:Nesei;4968,Buhari;1c.165,
İslam camiasından ayrılan, cahiliyye ölümü ile ölür: Müslim; 1849, Buhari; 15c. 6994,
İslam dini kolaylıktır: Buhari; 1c. 191,
İslam dininin tamamlandığı: Maide; 3, Enam; 38, Nahl; 89, Ahzab; 37, Müslim; 245, 177, Maide; 67, Tergib; ve Terhib; 1c. 101, Buhari;1c. 206, Taberi;14,108, İbn Mace;43,46,Hayatus-Sahabe; 3c. 742,
İslam fıtratı üzerine doğmak: Müslim; 2658,
İslam garip geldi garip gidecek; İbn Mace; 3986-3988, Müslim; 144, 145, Tirmizi; 2765, Buhari; 1c. 31,
İslam, beş esas üzerine kurulmuştur.Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, yol bulabilirse Kâbe'yi haccetmek: Tirmizi; 2736,
İsra haberinde Kureyş beni yalanlayınca Hıcr'de ayakta durdum. Müteakiben Allah bana Beytul-Makdis ile gözümün arasındaki uzaklığı kaldırdı da Mescidi Aksa'ya bakarak onun nişâ-nelerinden Kureyş'e haber vermeye başladım:Buhari;10c.4508. sy,
İsrailoğullarında birbirini kardeş edinmiş iki zat vardı. İkisinden birisi günahla uğraşır, öbürü ibâdete çalışırdı. İbadetle uğraşan, öbürünü günahta devamlı görüyor, bu günahtan vazgeç diyordu.Yine bir gün günah işlerken gördü.Ona vazgeç dedi. Günah işleyen, benimle Rabbim arasından çık, sen benim üzerime gözcü mü tayin edildin? dedi. İbâdet eden: Allah' a yemin olsun. Allah seni affetmez veya Allah seni cennete koymaz, dedi. Her ikisi de öldü. Ruhları Âlemlerin Rabbi'nin huzurunda toplandılar. Allah cc ibâdet edene sen beni biliyor muydun veya benim kudretimde olana gücün yeter mi ? dedi. Günahkara benim rahmetim sebebiyle cennete gir dedi. Öbürüne ise götürün bunu ateşe buyurdu. Ebu Hüreyre (ra) nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, o kimse bir kelime konuştu, dünya ve âhiretini azaba sürükledi; Ebu Davud; edeb 51. bab 4901, Tirmizi; kıyametin sıfatları; İbni Mace; zühd,
İslam kendinden önce yapılmış olan kötülüğü yıkar: Müslim; 192
İslam, garip olarak başladı ve ileride garip olacaktır. O gariplere müjdeler olsun: Tirmizi; 2764,
İslama girmeden önce gusül: Ebu Davud; 355, Nesei; 1/109, İbn Huzeyme; 254, İbn Hibban; 234,
İslamda topluca bir araya gelip ağlama yoktur: Nesei; 1853,
İslamı güzelleştirin: Müslim; 120,
İslamı, alimin hatası, munafığın kuran vasıtasıyla mücadelesi ve saptırıcı önderlerin hükmü yıkar: Darimi; 220,
İslamın rükünleri: Müslim; 12,
İspat davacıya, yemin de davalıya düşer:Tirmizi 1356,
İsra (miraç): Müslim; 162-168, 173-174, Buhari; 8c. 3632-3641,
İsra gecesinde namazın farz kılınması: Buhari; 1c. 445,
İsra hadisesi ve miraç: Buhari; 8c. 3632, 10c. 4507,
İslam garib olarak başlamış ve yine başlayışı gibi garibliğe dönecektir. İşte bahtiyarlık o garipler içindir, ne mutlu o gariblere: Müslim; 145, Tirmizi; 2764,
İsrailoğullarının arkadaşının başına gelenleri bilmiyor musu-nuz? Onların elbiselerine idrar bulaşınca dokunan yeri keserlerdi. Arkadaşları bu titizlikten onları nehyetti de kabrinde azabolundu: Ebu Davud; 22,
İsrailoğulları yetmiş fırkaya ayrıldılar. Benim ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bunların hepsi cehennemdedir. Bir tanesi müstesna.Ashab: Onlar kimlerdir ya Rasulullah diye sorunca. Ben ve ashabımın yolunda bulunandır, buyurdu: İbn Mace; 3993, Tirmizi; iman 18. bab no 2779, Darimi; 2521, Ebu Davud; 4596,
İsraf ve kibir senden vazgeçtiği sürece dilediğini giy: İbn Mace; 3605,
İsrailoğulları olmasaydı yemek bozulmazdı, et kokmazdı, Havva olmasaydı kadın hiçbir zaman kocasına hainlik yapmazdı: Müslim; rıda 2/1092, 1470,
İsrailoğullarına iki vakit namaz farz kılındı: Nesei; 1/285,
İstanbulun fethi: Buhari; cihad 93, Müslim; 2897,
İstemeksizin sana bir şey verilirse ondan ye ve başkalarınada ikram et: Müslim; zekat 112, Ebu Davud; zekat 28-31,
İsteyen dilenciyi geri çevirmeyin: Ebu Davud; 1665,
İstibra: Müslim; 292,
İstihare namazı: Buhari; teeccüd 25, deavat 49, tevhid 10, Tirmizi; 478, Nesei; 3255, İbn Mace; 1383, Ebu Davud 1538,
İstihare yapan mahrum kalmaz: Taberani Mucemus-Sağir; 677,
İstisna: Müslim; 1654,
İstişare edilen kişi kendisine emniyet edilen kişidir: Tirmizi; 2975,
İşeme adabı: Buhari; 1c. 351,
İşi gücü çekişme olan mücadele erbabıyla bir arada oturma, konuşma.Çünkü onlar Allah’ ın ayetleri hakkında yersiz delilsiz sözlere dalarlar: Darimi; 221, Enam; 68,
İşlerinin başına kadın geçiren millet iflah olmaz: Nesei; 5353,
İşrak namazı: Müslim; 748,
İştiha (canının çektiği) her şeyi yemek israftır: İbn Mace; 352,
İtikafa girmek: Müslim; 1173,
İyi ahlak güzelliğidir. Günah ise gönlüne dokunan ve halkın bilmesini istemediğin şeydir: Darimi; 2792,
İyi ve kötü çığır açan: Müslim; 1017, 2674,
İyiler nesil nesil ölüp gidecek, geriye arpa artığı gibi işe yaramaz atıklar kalacak: Darimi; 2722, Buhari; rikak 9,
İyiliği kendisini sevindiriyor ve kötülüğü de kendisini üzüyorsa, işte o kimse mümindir: Tirmizi; 2254,
İyilik dokunsa Allah’ tandır: Nisa; 79,
İyilik eskimez, kötülük unutulmaz: Müsned (Ebu Hanife); 463/17,
İyilik ettiğin kimsenin kötülüğünden sakının: UYDURMA. Aliyul Kari
İyilikle kötülükle imtihan ederiz: Araf; 168,
İyilikler kötülükleri giderir: Müslim; 2763,
İyiniz iyiliği umulan, kötünüz iyiliği umulmayan: Tirmizi; 2362,
İyiyi kötüyü ayırt edecek bir anlayış verir: Enfal; 29,
İzin almadan önce selam verilir: Tirmizi; 2852,
İzin isteme üçe kadardır: Tirmizi; 2830,
İzin isteme ve adabı: Müslim; 2153,
İzin vermedikçe, hiçbir kimsenin kendi meclisinde ne baş köşeye oturulur, ne de imam olunur: Nesei; 783
 

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

K

Ka’ab b Malik (ra)’ ın tevbesi; Tirmizi; 3299, Enfal; 42, Tevbe; 117, 119, Müslim; 2769, Ebu Davud; 4600,
Kaba sinek düşerse onu daldırıp çıkarın: Nesei; 4243,
Kabenin çıplak tavaf edilmeyeceği: Buhari; 4c. 1552,
Kabenin yıkılıp tekrar inşa edilmesi: Müslim; 1333,
Kabeye ilk putu getiren: Buhari; 9/235,
Kabeyi Habeş tarafından gelen bir bacaksız tahrif edecek: Nesei; 2891,
Kabın içine sinek düşerse, öbür tarafınında batırılacağı: Buhari; 12c. 5801,
Kabir azabı vardır, haktır: Buhari; 3c. 1298. sy, Tergip ve Terhib; 7c. 54, Nesei; 2058, 2059, Müslim; 2871, Ebu Davud; 4750, Tirmizi; 3119, İbn Mace; 4269,
Kabir azabını anlatan ayetler: İbrahim; 27, Mümin; 46, Mümtehine; 13, Taha; 124, Enam; 98, Abese; 21,
Kabir azabını dilsiz hayvanlar dahi duyar: Müslim; 586,
‘Kabrin içindekiler azab olunuyorlar ama halk arasında büyük sayılan günahlardan değil.Şu kabrin sahibi idrardan sakınmazdı, şu da insanlar arasında koğuculuk ederdi’. Sonra yaş hurma dalı istedi. Getirdiler onu ikiye böldü, parçanın birini kabrin birine, öbürünü de diğerinin üstüne dikti ve ‘Bu dallar kuruyun-caya kadar azablarının hafiflemesi umulur’ buyurdu: Ebu Davud; 20, Buhari; vudu bab 57, 3c. 1284, Müslim; 292, Nesei; 39, İbn Mace; 374 Tirmizi; taharet bab 53. no 70, Buhari; 3c. 1300,
Kabir ehli, öyle bir azabla azab edilirlerki, onların azablarını hayvanların hepsi işitir: Buhari; 14c. 6311,
Kabire uğradı ve şöyle buyurdu.Bu ikisi azab olunuyorlar. Hem de büyük bir şeyden dolayı azab olunmuyorlar. Onlardan biri koğuculuk yapardı. Diğeride sidiğinden sakınmazdı: Buhari; 3c. 1284. sy, Müslim; 292, Nesai; 39, İbni Mace; 347, Tirmizi; 70, Ebu Davud 20,
Kabir üzerine mescid kurulmaz: Buhari; 3c. 1263. sy,
Kabir duası: Müslim; 975, Ebu Davud; 3221,
Kabir ölüyü sarıp sıkar: Nesei; 2057,
Kabir sorgusu ve azabı: Müslim; 2871, Tirmizi; 1076, Nesei; 2059, Ebu Davud; 4750, İbrahim; 27, İbn Mace; 4269,
Kabir üzerine bina yapmak, kireçle badanalamak ve yazı yazmak yasaktır: Nesei; 2028,
Kabir üzerine namaz: Müslim; 954, 971, Ebu Davud; 3229, Tirmizi; 1050,
Kabir üzerine yazı yazılmaz: İbni Mace; 1563,
Kabir yanında kurban kesilmez: Ebu Davud; 3222,
Kabir yükseltilmez üzerine kubbe yapılmaz: Müslim; 969, Ebu Davud; 3218, Tirmizi; 1049, Nesei; 2029, İbn Mace; 1575,
Kabir üzerine yazı yazmayı yasaklamıştır: İbn Mace; 1563,
Kabir yanında hayvan kesimi yoktur: Ebu Davud; 3222,
Kabirde namaz kılınmaz: Müslim; 532, Nesei; 760,
Kabire iki ve üç kişi konulabilir ve şehitler yıkanmaz: Buhari 3c 1267,
Kabire oturulmaz ve kabire doğru namaz kılınmaz: Müslim; 972, Ebu Davud; 3229, Tirmizi; 1050,
Kabirlerden medet umulmaz: Nahl; 20, 21, Yunus; 106, Araf; 194, Ahkaf; 5,
Kabirlere gittiğinizde selam verin: Müslim; 975,
Kabirleri çiğnemeyin,üzerine oturmayın: Müslim; 971, Ebu Davud; 3228, İbn Mace; 1566,
Kabirleri yükseltmek, yapmak, tuğla, taş, kerpiç kullanmak çamur ile sıvamak üzere kubbeler yapmak bidattır: Müslim; 969, Tirmizi; 1058, Ebu Davud; 3218, Nesei; 2029, İbn Mace; 1575,
Kabirleri ziyaretten sizi men etmiştim, artık onları ziyâret edin: Müslim; 1977,
Kablumbağanın kabuğundan istifade edilir: Ebu Davud; 4213,
Kabre çevirmeyin evlerinizi: Müslim; 780, Tirmizi; 448,
Kadem (ayak): Müslim; 2848, Buhari; 14c. 6540,
Kader hadisleri: Ebu Davud; 4694, Müslüm; 2643-2647, Tirmizi; 2216-2246, İbn Mace; 78, Buhari; 14c. 6492, 12c. 5757,
Kader konusunda münakaşa etmeyin: Tirmizi; 2216,
Kaderi ancak dua önler: Tirmizi; 2225,
Kaderi inkâr edenler bu ümmetin mecûsileridir. Eğer hasta olurlarsa onları ziyaret etmeyin,ölürlerse cenâzelerini teşyi etmeyin: Ebu Davud; 4691,
Kaderi inkâr edenlerle karşılıklı oturmayın.Onlarla sohbet etmeyin ve onların hiçbir işini hakimlere iletmeyin: Ebu Davud; 4710,
Kaderin önüne geçecek olsaydı nazar geçerdi: Muvatta; 4c. 310,
Kaderinden kaderine kaçıyorum: Müslim; 2219, Muvatta; 4c. 238,
Kaderle alakalı ayetler: Enam; 3, 17, 18, 38, 59, 67, Yunus; 67, Rad; 11, 39, Talak; 3, 12, Furkan; 2, Ahzab; 38, Kamer; 49-53, Ala; 3, Bakara; 243, Ankebut; 22, Hud; 6, İsra; 58, Neml; 75, Fatır; 11, Yasin; 12, Kaf; 4, Kamer; 53, Hadid; 22, Hicr; 24, Tegabün; 11,
Kaderledir her şey: Müslim; 2655,
Kadın avrettir: Tirmizi; 1182,
Kadın dört şeyden nikahlanır: Buhari; 11c. 5183, Müslim; 1466,
Kadın güzel koku sürünüp sokağa çıkarsa zina etmiş gibidir: Tirmizi; 2936,
Kadın halası üzerine nikahı kıyılmaz: Buhari; 11c. 5204, Ebu Davud; 2066, Müslim; 1408,
Kadınlara mut’a nikahını yasakladı: Taberani Mu'cemus-Sağir; 256,
Kadınlarla başbaşa kalmasın ve arzularına uyan bidatçılarla münakaşa etmesin: Darimi; 307,
Kadın kocasının döşeğine davette icâbet eder: Müslim; 1436,
Kadın kocasının evinden sadaka verebilir: Nesei; 2529,
Kadın masiyette kocasına itaat etmez: Buhari; 11c. 5289,
Kadın nafile oruçta kocadan izin alır: Buhari; 11c. 5278,
Kadın saçını kesebilir: Müslim; 320,
Kadın sonraki erkeğin balcağızından, erkekte onun balcağı-zından tatmadıkça birinci erkeğe helal olmaz, üç talakla boşamada: Ebu Davud; 2309, Müslim; 1433, İbn Mace; 1932, Tirmizi; 1126,
Kadının üzerine (cenâze) namazı kıldırırken tam ortası hizasında durdu: Müslim; 964, Ebu Davud; 3195, Tirmizi; 1035, Nesai; 1978, İbn Mace; 1493,
Kadının tam orta hizasında, erkeğin baş tarafında saf tutulur: Buhari; 3c. 1254,
Kadın, ayaklarını örtecek kadar uzun ve geniş elbise ile namaz kılar: Ebu Davud; 640,
Kadın, kadının avretine bakmasın, erkek de erkeğin avretine bakmasın: İbn Mace; 661,
Kadına altın ve ipek helal, erkeğe haramdır: İbn Mace; 3595, 3598,
Kadına dokunmanın abdesti bozmadığı: Buhari; 2c. 588, Tirmizi; 86, Ebu Davud; 179, 178, İbn Mace; 502, Nesei; 168-171,
Kadına karşı iyi olanınız en hayırlı olanınız: İbn Mace; 1609,
Kadını iki şey örter, bunlar; beyi ve kabir, hangisi iyi örter denildiğinde Allah Resulü (sav) kabir buyurdu:Taberani; Mu'cemus- Sağir; 741,
Kadının bir ayda üç hayz olması: Buhari; 1c. 441,
Kadının dininin noksanlığı ve aklının noksanlığı: Müslim; 79, Ebu Davud; 4679, Buhari; 4c. 1819, 1c. 402, Tirmizi; 2745,
Kadının eline ve yüzüne bakılır evlenmede: Müslim; 1424,
Kadının eteği topuğuna kadar uzundur: İbn Mace; 3580-3583,
Kadının guslü; Buhari; 1c. 385,
Kadının kestiği yenir: Buhari; 12c. 5583,
Kadının saçını kesmesini men etti: Tirmizi; 917,

Kadınla kadın, erkekle erkeğin aralarında hiçbir şey bulun-madığı halde tek bir örtü içinde yatmaları, saç ve sakaldaki ak kılları yolmak, vucuda döğme yapmak, yağma yapmak, panterlerin postunu kullanmak, iki omuzun üzerine ve elbisenin altına halis ipek koymaktan bizi men etti: Darimi; 2651, Ebu Davud; libas 10, Nesei; zinet 20,
Kadınlar cemaat olabilir ve kamet getirir: Ebu Davud 592, İbn Ebu Şeybe;
Kadınlar erkeklerden önce camiden çıkar: Ebu Davud 1040, İbn Mace;
Kadınlar hakkında Allah’ tan korkun: Müslim; 1218,
Kadınlar hakkında Allah’ tan korkunuz. Çünkü onları Allah adıyla aldınız: Müslim; 4141,
Kadınlar sizin tarlanızdır: Bakara; 223, Ebu Davud; 2163, Müslim; 1435, İbn Mace; 1925,
Kadınlar, avrettir. Kadın evinden çıkınca şeytan gözlerini ona dikip derki: Seni görüpte beğenmeyen hiç kimse olamaz: Mecmeuz Zevaid; salat 2/35,
Kadınlara itaat pişmanlıktır: UYDURMA. Aliyul Kari; 80. sy,
Kadınlara dübürlerinden (anüs) yaklaşmayın: İbn Mace; 1923,
Kadınlara sohbet ediyordu: Buhari; İlim 32, 35,
Kadınlardan erkeklere benzeyene, erkeklerden de kadınlara benzeyene lanet etti: Tirmizi; 2934,
Kadınlardan sonra en çok atları severdi: Nesei; 3930,
Kadınlardan uzak yaşamayı caiz kılsaydı, biz kendimizi hadım ederdik: Darimi; 2173, Buhari; nikah 8, Müslim; nikah 6-8, Nesei; nikah 4, Tirmizi; 1088, İbn Mace; nikah 2,
Kadınları Allah geride bıraktığı gibi sizde bırakın: UYDURMA. Aliyul Kari,
Kadınları en büyük fitne bıraktım: İbn Mace; 3998-4003, Tirmizi; 2929,
Kadınları mescidden menetmeyin: Müslim; 442, Ebu Davud; 566,
Kadınların küpelerini ve bileziklerini çıkarıp vermeleri: Buhari; ilim 32,
Kadınların nasıl beyat edeceği: Müslim; 1866,
Kadınların şahidliği: Kadının şahidliği: Buhari; 5c. 2446,
Kadınlarınızı dövmeyin: Buhari; 15c. 6027, 11c. 5002-5288,
Kadınlarla tokalaşma olmaz: Nesei; biat 18, 4192, İbn Mace; cihad 43, 2874, Muvatta; beyat 2, Buhari; talak 18, ahkam 49, Müslim; imaret 88-89, Ebu Davud; imaret 9, 2941, Tirmizi; 3523,
Kadınlarla konuşun ama onların zıddını yapın: UYDURMA. Aliyul Kari; 74. sy,
Kadınlarla musafaha etmem.Yüz kadına söyliyeceğim şeyler bir kadına söylediğim şey gibidir: Nesei; 4163,
Kadınlarla tokalaşmam: Nesei; 4163,
Kadir gecesini itaatla geçirmek imandandır: Buhari; 1c. 257,
Kadir gecesini ramazanın son 7 gününde arayın: Ebu Davud; 1385, Müslim; 1165,
Kadir gecesinin fazileti: Müslim; 1165, 1170, Ebu Davud; 1372, Tirmizi; 789,
Kafesde kuş beslenebilir: Buhari; edep 81, 13c. 6092,
Kafire bedel, müslüman öldürülmez: Buhari; 15c. 6778,
Kafire karşılık mümin öldürülmez: Ebu Davud; 4506, Tirmizi; 1434, İbn Mace; 2659, Nesei; 4716,
Kafirin diyeti müslümanın diyetinin yarısı kadardır: Nesei; 4779,
Kafirin müslüman olmadan önceki amelinin hükmü: Müslim; 123
Kafir kadınla evlilik bağlarını tutmayın: Mümtehine; 10,
Kafirle onu öldüren cehennemde ebedi olarak birarada olmaz: Müslim; 1891, Ebu Davud; 2495,
Kafirlerden yardım dilenmez: Müslim; 1817,
Kafirlerin ağaçlarını kesme: Müslim; 1746,
Kafirlerin kalpleri birbirine benzer: Bakara; 118, Ali İmran; 11, Hud; 110, Zariyat; 52-53,
Kafirlerin size kötülük yapmalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızda bir günah yoktur, ayetini okudum ve bugün artık insanlar güven içindedirler. Namazı yine kısaltacaklar mı? dedim. Ömer (ra) şöyle dedi. "Senin hayret ettiğin bu hususta bende hayret etmiş ve bunu Rasulüllah' a (sav) sormuştum. Rasulüllah (sav); Bu, Allah' ın size verdiği bir sadakadır, sadakasına kabul edin buyurdu: Müslim; misafirun 4. bab no 686, Ebu Davud sefer 1. bab no 1199, Nesei; 1433, Tirmizi; 3224, İbn Mace; ikametil salat 113. bab, İbn Mace; 1065,
Kahine gitmek ve kehanette bulunmak şirktir: Müslim; 537, 1567, 2228,
Kahinlik ve ücreti haramdır: Buhari; 8c. 3594,
Kahkaha ile gülmek namazı bozar: Taberani; Mucemus-Sağir; 699,
Kalbinde hardal danesi kadar hayr bulunan kişi cehennem-den çıkar: Tirmizi; 2720,
Kalbinde zerre kadar iman: Müslim; 91,
Kalbleri döndüren Allah: Müslim; 2654,
Kalblerine mühür vurulanlar: Buhari; 10c. 4871,Kalem üç kimseden,yani uyanıncaya kadar uyuyandan, buluğ çağına gelinceye kadar çocuktan ve aklı başına gelinceye kadar deliden kaldırılmıştır:Darimi;2301,Müsned;6/100,101,144,Müstedrek; 2/5.sy, Ebu Davud; Hudud 16, Nesei; talak 22, İbn Mace; talak 15,
Kalem üç kişiden kaldırıldı: Darimi; 2301, Ebu Davud; hudud 16, Nesei; talak 22, İbn Mace; talak 15,
Kalemi yarattı: Tirmizi; 2244,
Kalkarken ve otururken selam verin: Tirmizi; 2848,
Kalp, Allah ın evidir: UYDURMA. Aliyul Kari; 87. sy,
Kalpler, Rahmanın iki parmağı arasındadır: Tirmizi; 2226,
Kamet geldikten sonra, nafile kılınmaz: Abdurrezzak; 3987, Müslim; misafirun 63, Nesei; imamet 60, Tirmizi; 417, İbn Mace; 1151, Ebu Davud; 1266,
Kametin tek tek okunacağı: Müslim; 385,
Kan alanın da, aldıranın da orucu bozulur:ZAYIF. Ebu Davud; 2367, İbn Mace; 1680, Darimi; 1737, Ebu Davud; savm 28, İbn Mace; siyam 18, Tirmizi; 771, İbn Huzeyme; 3/226,
Kan aldırdı, oruçlu iken Allah Rasulü (sav): Buhari; tıp bab 11 no 161,Tirmizi; savm hacamat 773, İbn Mace; 1682, Muvatta; siyam 30,
Kanın abdesti bozduğuna dair ZAYIF rivayetler: Dare Kutni; 157, Nasburraye; 1c. 37, Fi Ahkamul Kebair; 2c. 13,
Kanın abdesti bozmadığı: Nesei; 171, Ebu Davud; 198, Buhari; 1c. 320, Ebu Şeybe; 1c. 92, Muvatta; 1c. 77, Dare Kutni; 1c. 52,
Kanın pisliği ve onu yıkama: Müslim; 291,
Kapların ağzını kapalı tutun: Müslim; 2014,
Kaplarınızın üzerini örtün: Tirmizi; 3011,
Kara kargalar gibi ensar kadınları başlarını örtüler aldılar: Ebu Davud; libas 3456,
Kara tane, çörek otu ölümden başka her derde devâdır: İbn Mace: 3447-3449,
Kardeş olun, kardeş: Müslim; 2580, Tirmizi; 2826, Ebu Davud; 4893,
Kardeşinin derdine sevinip gülme: Tirmizi; 2621,
Kardeşiniz için bağışlanma dileyiniz: Ebu Davud; 3221,
Kardeşleriniz ileride onları görmeyi çok isterdim: Muvatta; 1c. 85,
Kardeşleriyle zina edenin cezası: Buhari; 14c. 6666,
Kareli elbiseyi giyene lanet: İbn Mace; 10/413,
Karga etinin hükmü: İbn Mace; 3248,
Karganın gagalaması gibi secde etmeyi, yırtıcı hayvanlar gibi kolları uzatıp yayması ve devenin yer edindiği gibi yer edinmeyi yasakladı: Nesei; 1112,
Karı koca hakkı: Buhari; 11c. 5284,
Karınca öldürmeyin: Müslim; 2241, Darimi; 2005, Buhari; 7/3097, İbn Mace; 3225,
Karıncayı öldürmek ve yuvasını yakmak yasak: Nesei 4337, İbn Mace sayd 10,Kudsi hadisler 210,Buhari cihad 153, Müslim; selam 149,Nesei sayd 138,Ebu Davud edeb 164,
Karısı siyah oğlan doğuran sahabe: Tirmizi; 2211,
Karısını arkadan kullanan melundur: Ebu Davud; 2162, İbn Mace; 1923,
Karnınızı tıka basa doldurmayın, çünkü kalbi karartır. İlmi göğsünüzde muhafaza edin ve gülmeyi çoğaltmayın ki, kalp onu geri kusar: Kitabuz-Zühd ver-rekaik; 269,
Kasten bana yalan isnad etmeyin: Buhari; ilim 38, Müslim; zühd 72,
Kaş alınmaz: Müslim; 2125,
Kattat cennete giremez. Kattat söz taşıyandır: Buhari; edeb 50, Müslim; İman 149, Ebu Davud; edeb 33, Tirmizi; birr 79, Taberani Mu'cemus-Sağır; 396,
Katır ve merkep etinin haramlılığı: İbn Mace; 3197-3199, Nesei; 3336. 4313, Ebu Davud; 3790,
Katil, mirascı olamaz: Tirmizi; ferâiz 17, no 2192,
Kayınbiraderle gelinin bir arada yalnız kalmaları ölümdür: Müslim; 2172,
Kayınbiraderle gelinin aynı odada başbaşa kalması haramdır: Müslim; 2172,
Kays b. Asım müslüman olduğu zaman gusletti: Nesei; 190,
Kaza, ancak dua ile geri çevrilir. Ömrü ise ancak iyilik artırır: Tirmizi; 2225, İbn Mace; mukaddime 10, fiten 22,
Kaza namazı vardır diyenlere: Ebu Davud; 1237, Buhari; megazi gazvetür-rika' 145, Nesei; 1554, Tirmizi; 564,
Kaza namazı yoktur: Buhari; 2c. 648, Müslim; 684,
Kaza ve kader sırrı: Buhari; 14c. 6486-6498,
Kazandığın sevablar seni sevindiriyor ve işlediğin günahlar da üzüyorsa sen gerçekten müminsin: Ahmed; 5/251,
Keçinin ayeti yemesi: İbn Mace; 1944,
Kedi etinin haramlılığı: İbn Mace; 3250,
Kediyi hapsedenin durumu: Buhari; 2c. 758, 7c. 3097, 5c. 2192,
Kediyi hapsedip ölümüne sebeb olanın hali: Buhari; 2c. 758, 5c. 2192,
Kediyi öldürmek haramdır: Müslim; 2242,
Kelam (konuşma): Ali İmran; 77, Bakara; 253, Nisa; 164, Araf; 144, Kasas; 74, Şuara; 10,
Keler yemek helaldir:Buhari;12c.5603, Müslim;1943,Nesei; 4294
Kelimeyi tevhid cennetin anahtarıdır: Buhari; 3c. 1174,
Kelimeyi tevhidin önemi: Buhari; 14c. 6341,
Kemiğe ulaşan yaraların diyeti beş devedir: Nesei; 4823,
Kendimizi hadım mı yapalım: Abdurrezzak; 14048, Şafii Umm; 7, 161, Buhari; tefsir maide 9, nikah; 6-8, Müslim; nikah 11, İbn Hibban; 4129, Beyhaki; 6/79, 200, 201,
Kendini kadınlara benzetenin hükmü: Ebu Davud; edep 61,
Kendini öldüren tekfir edilmez: Müslim; 116,
Kendisi cehennem ateşine haram olan kişi: Tirmizi; 2606,
Kendisinden haya edilmeye en layık olan zat, Allah'tır: Tirmizi; 2918,
Kerahat sayılan şiirin beyanı: İbn Mace; 3759-3761,
Kerahat vakitleri: Müslim; 825, Buhari; 2c. 638,
Kertenkeleyi öldürün: Müslim; 2237, 2240,
Kesilirken üzerine Allah’ ın adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Çünkü onu yemek yoldan çıkmadır: Enam; 121,
Keşke şeytandandır:Müslim;2664, İbn Mace; 79, Ahmed; 2/366,
Kevser: Müslim; 400, Ebu Davud; 4747,
Keyfi cem: Tirmizi; 187, Nesei; 601-603, Müslim; misafirun bab 54 no 705, Ebu Davud; 1211, İbn Mace; 1069,
Kıbleden başka cihede namaz: Müslim; 526, Ebu Davud; 1045,
Kıblemize yönelen ve bizim gibi namaz kılan ve kurban kesen, bayram namazını kılmadan kurban kesmesin: Nesei; 4372,
Kıblenin farz oluşu, onyedi ay Beytül-Makdise namaz kılınması: Nesei; 468, 488, Müslüm 525,
Kırda yaşayan kabalaşır, av peşinde koşan gâfil olur, devlet adamına yaklaşan ya dininden, ya canından olur: Nesei; 4289, Tirmizi; 2357,
Kırık kaptan içmeyin: Ebu Davud; 3722, 3728,
Kırk gün kalacak, bir günü bir sene, bir günü: Tirmizi; 2341, Ebu Davud; 4321, Müslüm; 2137, İbn Mace; 4075,
Kırk gündür temizlenmede en son sınır: Tirmiz; 2907,
Kırk haneye kadar herkes komşudur: UYDURMA.Aliyul Kari; 57. sy,
Kırmızı elbise giymenin hükmü:Buhari; 13c. 5896, Nesei; 5282,
Kısas işlenen fiilin cinsinden yapılması: Nesei; 4752,
Kısas: Müslim; 1680, Nesei; 4727, 5417, Ebu Davud; 4499,
Kısır kadınla evlenmeyin: Nesei; 3213,
Kıskançtır Allah cc: Müslim; 1499, 2760,
Kıyamet alametleri: Ebu Davud; 4310, Müslim; 2901, 2941, 157, İbn Mace; 4069, 4041, Tirmizi; 2301,
Kıyamet alametleri: Buhari; 1c. 240, 5c. 2299, 6c. 2967, 7c. 3379, 11c. 5308, 12c. 5641, 14c. 6427, 6663,
Kıyamet günü dört kişinin mazeretleri; deli, çocuk, fetret döneminde yaşayan, ihtiyar: İbn Kesir; 9c. 4706,
Kıyamet alametlerinin en öncesi bir ateştir. Ki o insanların doğu tarafında batıya sürüp toplar: Buhari; 14c. 3697,
Kıyamet gününde ilk sorulacak namazdır: Nesei; 3981,
Kıyamete kadar azda olsa hak bir taife olacak,yoldan çıkan sapkınlar onlara asla zarar veremeyecek: Müslim; 1920,
Kıyamete kadar hak bir taife olacak: İbn Mace; 6, Tirmizi; 2330,
Kıyas helali haram, haramı helal yapar: Darimi 198,
Kıyas yapmaktan sakının, siz kıyas yapmayı kabul ederseniz kesinlikle haramı helal, helalı haram yaparsınız. Fakat en iyisi Muhammed (sav)’ in ashabından ilmi tesbit edip korumuş olan kimselerden size ulaşan şeylerle amel ediniz: Darimi; 110,
Kıyas yapmaktan sakının: Darimi; 203,
Kıyası ilk yapan iblistir. Güneş ve ayada, başka yolla değil, ancak kıyas aletleri ile tapılmıştır: Darimi; 195,
Kıyası ilk yapan iblistir: Darimi; 195-196,
Kız çocuklarının yapma bebekle oynamaları:Buhari; 13c. 6093,
Kız isteyen yüzüne bakabilir: Buhari; 11c. 5215,
Kızgınlık anında kendini tutma: Müslim; 2608,
Kızgınlık anında talak gerçekleşmez: Ebu Davud; 2193, İbn Mace; 2046,
Kızım Fatma dahi hırsızlık yapsa onun elini keserim: Müslim; hudud 8-11,
Kibir hakka karşı gelmek ve insanları da hakir görmektir: Müslim; iman 147, Tirmizi; 2067,
Kibir: Müslim; 91,
Kibirden uzak durmak ve tevazu sahibi olmak:İbn Mace; 4173
Kibirlenen cennete giremez: Müslim; 2620, 2853, Ebu Davud; 4801, Tirmizi; 2610, İbn Mace; 4115,
Kilisede namaz: Buhari; 2c. 553,
Kim Allah’ tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu yaratır: Talak; 2,
Kim Allah’ a ibâdet ediyorsa, o diridir ölmez: İbn Mace; cenaiz 65, Ali İmran; 144,
Kim Allah’ a itaat etmeyi adarsa, O’ na itaat etsin, kim de Allah’ a isyan etmeyi adarsa, O’ na isyan etmesin: Darimi; 2343, Buhari; eyman 28, Ebu Davud; eyman 22, Tirmizi; 2564, Nesei; eyman 27, 28, İbn Mace; kefferat 16, Muvatta; nuzur 82,
Kim Allah’a kavuşmak isterse, Allah da ona kavuşmak ister: Tirmizi; 2411,
Kim Allah'ın indirdiği ile hükmederse ayetinin tefsiri: Nesei; 5365,
Kim Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şehâdet ederse, Allah cehennem ateşini ona haram kılar: Tirmizi; iman 2775 Müslim; iman 23,
Kim ben cennetliğim derse o ateştedir: Mecmeuz-Zevaid; 1/186,
Kim bana iki çenesi ve iki bacağı arasındakine teminat verirse bende ona cenneti temin ederim: Tirmizi; 2520,
Kim ben cennetliğim derse o ateştedir: Mecmeuz-Zevaid; 1/186,
Kim benim bir dostuma düşmanlık yaparsa, şüphesizki ben ona karşı savaş ilan etmiş olurum: Buhari; rikak bab 38,
Kim mezarımı Cuma günü ziyaret eder ve yasin okursa: ZAYIF: İbn Adiy 1c. 286, Fil-ilal; 2c. 440, Zayıf hadisler silsilesi; 1c. 66, Ebu Davud; 3121, İbn Mace; 1448,
Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir: Buhari; nikah 1, Müslim; nikah 5, Nesei; nikah 4, Darimi; nikah 3,
Kim bir doğru yola çağırırsa onun için ona uyanların sevabı, kim sapıklığa çağırırsa onun için ona uyanların vebali hiç eksik olmadan vardır: Ebu Davud; 4609, Müslim; 2674, Tirmizi; 2814, İbn Mace; 206,
Kim bir kavme özenirse, benzerse o da onlardandır: Ebu Davud; 4031,
Kim bizim şu işimizde dinimizde olmayan bir şeyi sonradan icad ederse bu reddolunur: Müslim; 1718, Ebu Davud; 4606,
Kim bu dünyada iki yüzlü olursa, kıyamet günü onun ateşten iki dili olacaktır: Darimi; 2767, Ebu Davud; edep 37,
Kim bu namazı terk ederse kafirdir: Tirmizi; 2756,
Kim deve eti yemişse abdest alsın, orada bulunanlar hepimiz yedik dediler. Öyleyse hepiniz abdest alın buyurur: El-Haşimi; 160. sy,
Kim dinini değiştirirse onu öldürün: Ebu Davud; hudud 1. no 4351, Tirmizi; hudud 25. bab no 1485, Nesei; 4045-4050, Buhari; 15c. 7005, 15c. 6789, 14c. 6657, Müslim; 16 71,
Kim dünya isterse, bizde orada o’ na, dilediğimizi dileğimiz, kimse için acele edip veririz. Sonra da o’ na cehennemi hazırlarız. Yerilmiş ve kovulmuş olarak oraya gider: İsra; 18,
Kim dinini münakaşalara hedef kılarsa çok kanaat değiştirir: Darimi; 310,
Kim dinini üstün tutmak istiyorsa, hükümdarın huzuruna gitmesin, namahrem kadınlarla baş başa kalmasın ve de arzularına uyan bidatçılarla münakaşa etmesin: Darimi; 307,
Kim geceleyin yola koyulursa menzile ulaşır: Tirmizi; 2567,
Kim görsünler ve duysunlar diye iş yaparsa, Allah kıyamet günü onun maksadının gösteriş ve duyuruş olduğunu ortaya çıkarır, onu rezil rüsvay eder: Darimi; 2751,
Kim içinde Allah’ ın isminin zikredildiği bir mescid yaparsa Allah da cennette onun için bir ev yapar: Nesei; 689,
Kim ikindi namazını terkederse onun bütün amelleri boşa gitmiştir: Buhari; 2c. 617,
Kim ilimsiz amel yaparsa onun ifsad ettiği ıslah ettiğinden daha fazladır: İbn Abdilberr; Camiu Beyanil-ilim 1, 33, Darimi 311,
Kim inanarak ve sevabını umarak ramazanda oruç tutsa geçmiş günahları affolunur: Müslim; 760,
Kim insanları kızdırmak pahasına Allah’ ı razı ederse, Allah, insanların şiddetine karşı ona yeter: Kitabuz-Zühd ver-rekaik; 199,
Kim kasıtlı olarak bana yalan söylerse cehenneme hazırlansın: Tirmizi; 2796,
Kim Kehf suresinin ilk on ayetini ezberlerse deccalin fitnesinden emin olur: Müslim; 809, Tirmizi; 3046, Ebu Davud; 4323,
Kim kendinin ne olduğunu bilmek isterse kendini Kur’ana arz etsin: Kitabuz-Zühd ver-rekaik; 37,
Kim kendisini zarardan koruması için bir şey takarsa Allah cc o kimsenin korumasını taktığı şeye bırakır: Tirmizi; tıbb 34, Nesei; tahrim 19, Ahmed; 4/211, 310,
Kim kırk dirhemi verken dilenirse o muhtaç olmadığı halde dilenmiş olur: Nesei; 2584,
Kim kötü çığır açarsa: Tirmizi; 2814,
Kim kötülük işlerse onunla cezalanır (Nisa-123) (sav)' de: ‘Ey Aişe bilmiyor musun? Gerçekten mümine isabet eden bela veya ayağına batan diken çirkin ameline karşılık olur. Kim hesaba çekilirse azab olunur.’ buyurdu. Aişe (ra): Allah cc buyurmuyor mu? ‘Sonra kolay bir hesapla hesaplanır.’ (İnşikak 84) (sav)' de ‘O, arzdır ey Aişe.Kimin hesabında münakaşa olunursa azab olunur.’ buyurdu: Ebu Davud; 3093, Müslim; cennet 2876, Buhari; cennet
Kişi cennet ehlinin amelini işler ve nihayet kendisiyle cennet arasında bir arşın kalır, ama kaderinde aksi yazılı ise, cehennem ehlinin amelini yapmaya başlar ve nihayet cehenneme girer. Yine kişi cehennem ehlinin amelini işler ve nihayet kendisiyle cehennem arasında bir arşın kalır. Ama kader defterinde aksi yazılı ise, cennet ehlinin amelini işlemeye başlar ve nihayet cennete girer: Buhari; kader 1, Müslim; kader 1, Ebu Davud; sünnet 16,
Kim Muhammed (sav)’ in Mirac gecesinde Rabbini gördüğünü söylerse Allah’ a en büyük iftirada bulunmuştur: Müslim; iman 287, Buhari; tefsir 53 bab 1,
Kim namazı kasten terk ederse,Allahın zimmeti o kimseden beri olmuştur: İbn Mace; 4034, Buhari; Edebul-Müfred; 18,
Kim Rasule itaat ederse, Allah’ a itaat eder: Nisa; 40,
Kim Rasulü severse, Allah da onu sever: Ali İmran; 31,
Kim size Rasulullah (sav) idrarını ayakta yaptı derse inanmayın: Nesei; 28,
Kim uğur getirsin diye bir şey takınırsa Allah ona hiç uğur getirmesin.Kim kendini korusun diye bir şey takarsa Allah onu korumasın: Ahmed; 4/310, Hakim, müstedrek 4/417, İbn Hibban; mevarid 1413, El Bani Ahadisi Sahiha; 492,
Kim üfleyerek düğüm yaparsa sihir yapmış olur, sihir yapan şirke girer. Birtakım şeyler takan, muska ve nazarlık, taktığı şeye bırakılır. Yani Allah’ ın himayesinden çıkar: Nesei; 4064,
Kim yalan olduğunu bildiği halde benden bir hadis anlatırsa iki yalancıdan biri kendisidir: Tirmizi; 2799, 2806,
Kime bir ilim sorulur da o ilmi saklarsa, Allah cc kıyâmet gününde ona ateşten bir gem takacaktır: Ebu Davud; ilim 9,
Kime delilsiz bir fetva verilirse onun günahı ancak fetva verene düşer: Darimi; 161,
Kime delilsiz, belgesiz fetva verilirse bunun günahı ona fetva verenin üzerinedir: Ebu Davud; ilim 8,
Kime koku arz olunursa, reddetmesin: Müslim; 2787, Ebu Davud; 4172, Nesei; 5261, 5223,
Kimin ilmi artarsa korkusu artar: Darimi; 269,
Kimin kesecek kurbanlığı varsa Zilhicce ayı girdiğinde kurban kesene kadar 10 gün saçından ve tırnağından bir şey kesemez: Ebu Davud; 2791, Müslim; 1977, Nesei; 4367, Tirmizi; 1561,
Kimse kimsenin günahını çekmez: Necm; 38-39, Bakara; 48, Fatır; 18, Ankebut; 12, Sebe; 25,
Kimse kimsenin günahını çekmez: Ankebut; 12, Bakara; 48, Necm; 38-39,
Kimseden bir şey istemeyin: Ebu Davud; 1642, Müslim; 1043,
Kirpi haramdır: Ebu Davud; etime 29,
Kisranın yıkılışı: Buhari; 15c. 7111,
Kisra’ ya, Kayser’ e, Necaşi’ ye ve her diktatöre mektup yazıp Allah’ a ibadete davet etmiştir: Müslim; 1774,
Kişi arkadaşının dini üzerinedir: Ebu Davud; 4833, Tirmizi; 2484, 2492,
Kişi bir söz söyler ve onda beis görmez, fakat o söz yüzünden cehenneme yetmiş yıl dibe düşer: Tirmizi; 2416,
Kişi geceleyin karılarının kapılarını çalmasın, iki adam dinlemedi çaldılar ve onlardan her biri, karısının yanında bir adam buldu: Tirmizi; 2854,
Kişi içtiği zaman sağ tarafa verir bardağı ve böylece gider: İbn Mace; 3425,
Kişi sevdiği ile beraberdir: Buhari; 13c. 6129, Müslim; 2640, Ebu Davud; 5126,
Kişi sevdiğiyle haşr olunur: Tirmizi; 2492, Müslim; 2639,
Kişi sünnet üzere olduğu sürece doğru yol üzerindedir: Darimi; 143,
Kişinin kafirliğe dönmekten ateşe atılacakmışcasına hoşlanmaması imandandır: Buhari; 1c. 175,
Kişinin mümin olarak sabahlayıp, kafir olarak akşamlaması: Tirmizi; 2291,
Kişinin müslümanlığını güzelleştirmesi: Buhari; 1c. 193,
Kişinin sözüne değil, ameline bakılır:Muvatta; 4c. 397, Saff 2,3
Kişinin, Allah’ ın üzerindeki hakkını bildikten sonra cahil olarak yaşaması, kendisi için bilmediği şeyi söylemesinden daha hayırlıdır: Darimi; 112,
Kişiye yalan olarak her işittiğini söylemesi yeterlidir: Kitabuz- Zühd ver-rekaik; 379,
Kitab ehli olanlara, müslüman önce selam vermez: Müslim; 2163, 2167,
Kitab ve bir benzeri bana verildi: Ebu Davud; 4604,
Kitab ve hikmeti indirdi: Nisa; 113, Ali İmran; 164, Cuma; 2, Bakara; 129, 151, Ahzab; 34, Nahl; 44,
Kocalarının izni olmadan karılarını ziyâret etmeyin: Tirmizi; 2928,
Kocası ölen kadın doğurunca iddeti biter: Müslim; 1484,
Koçları, horozları, boğaları ve köpekleri kendi aralarında düğüştürmekten nehy etti: Ebu Davud; 2562, Tirmizi; 1761,
Koğuculuk yapmak haramdır: Müslim; 105,
Koku, süt ve yastık geri çevrilmez: Tirmizi; 2941,
Kolaylığı emir ve nefret ettirmeyi terk etme:Müslim;1732, 1734
Koltuğuna yaslanarak ‘bilmiyorum, Allah’ ın kitabında ne bulursak ona uyarız’ derken bulmayayım: Tirmizi; 1780, 2800,2801, İbn Mace; 12, 13, Ebu Davud; 4604,
Komşunun duvarına mertek çakma: Müslim; 1669,
Komşuya eziyet haramdır: Müslim; 46,
Konuşan fitneyi bekler, dinleyen ise rahmeti bekler: Kitabul zühd ver-rekaik 54,
Konuşmak namazda haramdır: Müslüm; 537,
Konuşup da halkı güldürmek için yalan söyleyen kimseye yazıklar olsun: Darimi; 2705, Ebu Davud; edep 86, Tirmizi; 2416,
Korkaklıktan ve tenbellikten Allah’a sığınma:Buhari;14c. 6314
Korkmak: İbn Mace; 3547-3549,
Korku namazı: Ebu Davud; 1236, Nesei; 1550,
Korkutmayın: Müslim; 1732, Ebu Davud; 4835,
Kostantiniyye (İstanbul) feth edilecek: Buhari; cihad 93,
Koyun gütmemiş hiçbir peygamber yoktur: Muvatta; 4c. 364, Buhari; icare 37/2, 7c. 3213,
Koyun gütmesi Allah Rasulü (sav)’ in: Buhari; 5c. 2088,
Koyunun zekatı: Nesei; 2448,
Koyunun zekatını vermeyenin cezası: Nesei; 2449,
Köle satıyorum köle: Müsned; 3c. 161,
Köleye ve ata zekat yoktur: Nesei; 2462, 2479, Ebu Davud; 1574,Tirmizi; 620, İbn Mace; 1790, Müslim; 982,
Köpeği (ava) salarken Allah’ın adını anın: Buhari; zebâih 7, 10, Müslim; sayd 2, 6, Nesei; sayd 1, 6, İbn Mace; sayd 3,
Köpeğin kabı yalaması: Müslim; 279,
Köpeğin oturuşu gibi oturmayın: Müslim; 493, Ebu Davud; 897, İbn Mace; 892, Tirmizi; 275,
Köpeğin parası haramdır:Müslim; 1567, Nesei; 4272, İbn Mace; 2159
Köpeğin yaladığı kabı yedi kere yıkayın: Nesei; 67,
Köpek bedeli alana, döğme yapana, ondan ücret alana, faiz yiyene, yedirene ve suret yapana lanet ediyor: Buhari; 4c. 1929, İbn Mace; 2151,
Köpek bulunan eve melek girmez: Müslim; 2104, Tirmizi; 2955, Buhari; 8c. 3749, 13c. 5954,
Köpek ve resim bulunan eve melek girmez: Nesei; 4261, 4263,
Köpeklerin öldürülmesi: Müslim; 1570, 1576, Nesei; 4260,
Köpeklerle avlanma:Müslim;1929, Buhari;12c.5603, Nesei; 4254
Körükçünün misali: Ebu Davud; 4829,
Kötü kaderden Allaha sığınma: Nesei; 5456,
Kötü komşudan Allaha sığının: Nesei; 5467,
Kötülükler haram kılınmıştır: Müslim; 2760,
Kötülükleri iyilikler siler: Muhammed; 33,
Köy, çiftlik gibi geniş arazi sahibi olmayın, sonra dünyaya meyledersiniz: Tirmizi; 2430,
Kudret helvası: Bakara; 57, Araf; 160, Taha; 80,
Kuduran hayvana binilmesini ve etinin yenilmesini yasak etti: Nesei; 4425,
Kuduran hayvanın sütü de içilmez: Nesei; 4426,
Kul ile kafirlik arasında namazın terki vardır: Tirmizi; 2753,
Kul ile şirk arasında namaz vardır: Tirmizi; 2752,
Kul şirke kaçtığı vakit, kanı helal olur: Müslim; 124, Ebu Davud; 4360, Nesei; 4057,
Kulağa ezan okuma: Tirmizi; 1553, Ebu Davud; 1505,
Kulaklara mesh: Tirmizi; 36,
Kul kabrine konduğu ve arkadaşları dönüp gittiğinde o arka-daşlarının ayak seslerini işitir.Ona iki melek gelir.Bunlar ölüyü oturtular ve ona; Muhammed denilen kimse hakkında ne dersin?: Buhari; 3c. 1298, İbn Hibban; 3120,
Kul kabrine konulduğu ve dostları ondan geri döndüğünde o onların ayakkabı seslerini işitir: Ebu Davud; 3231, Müslim; cennet 2870, Nesei; cenaiz 209, Buhari; 3c. 1260, Ebu Davud; 4752,
Kulla küfür arasındaki fark namazı terk etmektir: Müslim; 82, 134, Tirmizi; 2753, Ebu Davud; 4678, İbn Mace; 1078,
Kulluk edin şirk koşmayın: Araf; 58-73, Hud; 50-84, Müminun; 23-32, Sad; 5, Saffat; 35, 36, İsra; 23, Hacc; 62, Bakara; 21, Fatiha; 4, Nisa; 36, Beyine; 5, Gafir; 14, Zümer; 2, 3, Zuhruf; 28, Mümtehine; 4, Bakara; 256, Enam; 82.
Kulluk: Zariyat; 56, Beyine; 5, İsra; 23, Zümer; 3, Enbiya; 25, Nahl; 36, Hud; 1, 2,
Kulum Ben Hastalandım gelmedin: Müslim; birr 43,
Kulumun nafilelelerine bakın onun farzlarını ikmal edin: Ebu Davud; 864, İbn Mace; 1425, Taberani; M. kebir 10425,
Kulun Allah’ a en yakın anı secde mahallidir: Nesei; 1134, Müslim; 482, Ebu Davud; 875,
Kunut: Tirmizi; 397, 462, Müslim; 1076, Ebu Davud; 1440, 1445,
Kur’ an âyetleri kafirlerin küfrünü artırır: Tevbe; 124-125, İsra; 41, 46, 60, 82, Hacc; 72, Şuara; 5-6, 198-201, Yasin; 45, 46, Casiye; 9,
Kur’an âyetleri üzerinde münakaşa etmek küfürdür: Enam; 68
Kur’an âyetleri üzerine münakaşa etmek küfürdür: Ebu Davud; 4603,
Kur’an bilmeyip de namaz kılmak isteyene, subhanallah, elhamdulillah, Allahu Ekber, La havle ve la kuvvete illa billah demesi yeterli: Nesei; 934,
Kur’an dinlerken ağlaması: Müslim; 2315, 800,
Kur’an ile tedavi olmak: İbn Mace; 3533,
Kur’an mahluk değildir: Ebu Davud; 4737, Tirmizi;
Kur’an okumayı dört kişiden öğrenin; İbn Mesud’dan, Ebu Huzeyfe’nin kölesi Salim’den, Übey İbn Kab’ dan, Muaz ibn Cebel’ den: El-lü’lüü vel-mercan 1600, Buhari, Müslim
Kur’ an okunurken susun: Araf; 204,
Kur’an okuyacaklar,boğazlarından aşağı inmeyecek, Müslü-manları öldürüp putperestleri bırakacakları, okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkacaklar, sizler o güne erişmiş olsanız bir tane bile bırakmadan hepsini öldürürdünüz: Nesei; 2568, 4085,
Kur’an okuyan ve okumayan müminin misali: Tirmizi; 3024,
Kur’an onların boğazından aşağı inmez: Müslim; 1064,
Kur’ an ölülere okunmaz: Rum; 52, Fatır; 22, Necm; 39, İbn Mace; 2755, İbn Kesir; 13c. 7554, Yasin; 54,
Kur’an ve Sünnet, zikirdir: Hicr; 9,
Kur’an ve Sünnetin korunduğu: Hicr; 9, Hakim; 1c. 93, Camius Sağir; 1c. 297, Haşr; 7, Necm; 3-4, Enam; 50, Nahl; 44, Bakara; 111, Ebu Davud; 4604,
Kur’an yedi harf üzerine indirilmiştir: Buhari; 11c. 5086,
Kur’an yedi harf üzerine okunur: Müslim; 818,
Kur’ana bâtıl yaklaşamaz: Fussilet; 41,42,
Kur’anda nasih ve mensuh: Bakara; 106, Rad; 39, Nahl; 101, Ala; 6-7,
Kur’anda onbeş yerde secde ayeti vardır: Ebu Davud; 1401, İbn Mace; 1057, Buhari; 3c. 1040,
Kur’andan sadece Rasûlullah’a (sav)’ e 13 mesele sorulmuştu: Darimi; 127, Bakara; 189, 215, 217, 219, 220, 222, Maide; 4, Araf; 87, Enfal; 1, İsra; 85, Kehf; 83, Taha; 105, Ahzab; 63, Naziat; 42,
Kur’anı aklınızda tutmaya çalışın, çünkü o, insanların hafıza-larından, develerin iplerinden kurtulup kaçmalarından daha hızlı kaçıp gider: Darimi; 3350, 2748, Müslim; misafirun 228, Tirmizi; kıraat 10, 3111,
Kur’anı sünnetle konuşturmak: Nahl; 44, Kıyamet; 16-19, Nisa; 59, 65, 82,
Kur’anı, üzerinde uyuştuğunuz sürece okuyun. Onda ihtilafa düştüğünüzde ise kalkın dağılın: Darimi; 3362, Buhari; itisam 26, Müslim; ilm 4,
Kur’anı, 3, 7, 10, 15, 20, 30, gün de hatmedin: Ebu Davud; 1388, Müslim; 1159, Tirmizi; 2947, İbn Mace; 1347, Nesei; 1390,
Kur’anın abdestsiz okunabileceği: Müslim; 373, 256, Ebu Davud; 18, İbn Mace; 302, Buhari; 1c. 325, 399, 403, Muvatta; 1c. 262, 347, Tirmizi; 1908,
Kur’anın Ebu Bekir zamanında toplanması: Tirmizi; 3300,
Kur’anın korunması: Buhari; 11c. 4950,
Kur’anla çekişmek küfürdür: Ebu Davud; 4603, Mişkat; 336,
Kur’anla düşman arazisine sefer yasaktır: Ebu Davud; 2610, İbn Mace; 2879, Müslim; 1869, Muvatta; cihad 9,
Kur’anla tedavi: Buhari; 12c. 5760,
Kurbağa öldürmek yasaktır: Nesei; 4334,
Kurban Allah için kesilir: Müslim; 1977,
Kurban etinin hepsinin yenilebileceği: Buhari; 12c. 5633,
Kurban etinin üç gün saklama emri ve neshi: Müslim; 1968,
Kurban kesmede vekalet verilebilir: Buhari; 5c. 2146, Ebu Davud 1764,
Kurban kesmek isteyen kimse zilhicce ayı girinceye kadar saçını ve tırnağını kesmesin: Nesei; 4342,
Kurban seferde de kesilir: Müslim; 1975, Ebu Davud; 2814,
Kurbanda ortaklık en fazla yedi kişidir: Müslim; 1318,
Kurbanın vakti: Müslim; 1963,
Kurbanlık hayvanlardan tek gözü kör, topal çok hasta ve çok zayıf kurban olmaz: Nesei; 4349,
Kureyşten gelecek halifeler: Ebu Davud; 4280, Müslim; 1821,
Kusanın, cünüp olanın, kan aldıranın orucu bozulmaz: Ebu Davud; 2376,
Küsûf namazı: Müslim; 901, 909, Ebu Davud; 1183,
Kusur araştırmadan sakınmak: Hucurat; 12, Kalem; 11,
Kusurları bağışlayıcı olmak: Ali İmran; 134,
Kuş besleme helaldir: Buhari; edep 81,
Kuşlar gibi rızıklandırıldınız: Tirmizi; 2447, İbn Mace; 4164,
Kuşları uğursuz saymak şirktir: Ebu Davud; 3910, İbn Mace; 3538, Tirmizi; siyer 1664,
Kuşların sağa sola uçuşundan hareket ve seslerinden mana çıkarmak, falcılık yaparak insanları şaşırtmak, putlara inanmak gibidir: Tergib ve Terhip; 6c. 58, Ebu Davud; Nesei;
Kuşluk namazı 8 rekattir: Muvatta; 1c. 263,
Kuşluk namazı: Müslim; 718, 721, Ebu Davud; 1286, 1432, Tirmizi; 474, Nesei; 226,
Kuşluk namazının iki rekat oluşu: Muvatta; 1c. 197,
Kutuplarda namaz en yakın yere takdim edilir: Ebu Davud; 4321, Müslim; 2935, Tirmizi; 2341, İbn Mace; 4075,
Kuyruk kemiğinden tekrar diriltileceğiz: Ebu Davud; 4743, Müslim; 2955, Nesei; 4079, İbn Mace; 4266,
Kuyruk ol baş olma: UYDURMA. Temyiz; 126,
Küçük abdesten sonra gezinin: Nesei; 31,
Küçük cihaddan büyük cihada döndük: UYDURMA. Aliyul Kari; 69. sy,
Küçük cihaddan büyük cihada dönüyoruz.Bu da kalp cihadıdır: UYDURMA.Acluni; 1/310,
Küçük günahlar: Buhari; 14c. 6415,
Küçük ve büyük abdest bozarken kıbleye dönmeyin: Buhari; vudu 11, Müslim; taharet 59, Ebu Davud; taharet 4, Taberani Mu'cemus-Sağir; 388,
Küfrün nankörlük manasına geldiği: Şuara; 19,
Küfür ile iman arasındaki fark namazın terkidir: Tirmizi; 2751
Küfür şarktadır: Tirmizi; 2344,
Kürtajın haramlılığı: İsra; 31,Enam; 51, Müslim;86,141-142, 606,
Küs olmayın: Müslim; 2559, Tirmizi; 2092, Ebu Davud; 4910,
 

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

L

Laf getiren de götüren de cennete giremez: Ebu Davud; 4871, Buhari; 8/20,
Lahit yapma: Müslim; 966, Ebu Davud; 3208, Tirmizi; 1050,
La ilahe illallah diyor. Usame (ra) öldürüyor: Müslim; 158, Nesei; 2011,
La ilahe illalah diyenimi öldürdün: Müslim; 97, Ebu Davud; 2643, İbn Mace; 3927,
La ilahe illallah zikrinin fazileti: İbn Mace; 3794-3799,
La ilahe illallah’ ın manası: Müslim; 21, 23, 26, 32, 29, 97, 144, Muhammed; 19, Buhari; 13c. 5880, 3c. 1174,
Lakap takma: Buhari; 13c. 6032, İbn Mace; 3741,
Lanet edici değiliz: Müslim; birr 87, 2597,
Lat ve uzza diyen La ilahe illallah desin, kim gel kumar oynayalım derse bir sadaka versin: Buhari; tefsir 53, edep 74, eyman 5, Müslim; eyman 4, 5, Tirmizi; 1574, Nesei; eymen 11,
Lat ve uzza: Buhari; 10c. 4805,
Layık olmayana ilim öğretmek, domuzların boynuna inci ve altın takmak gibidir: İbn Mace; 224,
Lebbeyk: İbn Mace; 2922-2924,
Lebid b. A'sam'ın Rasulüllah’a sihir yapması: Buhari;12c. 5789
Leş yiyen her hayvan haram kılınmıştır: Tirmizi; 1857, Buhari; tıb 11, Ebu Davud; sünnet 5, et'ime 25, 32, Nesei; sayd 60,
Lezzetleri kesen ölümü sıkça anın: Tirmizi; 2409,
Livata eden, deniz suyu ile yıkansa bile yine cünüptür: UYDURMA. Aliyul Kari; 87. sy,
Lokman (as) oğluna nasihatı ve şirk en büyük zülümdür demesi: Buhari; 7c. 3239, 10c. 4654,
Lokman hekimin oğluna nasihatı; ‘Yavrum âlimlerle otur, dizlerinin dibinden ayrılma, çünkü Allah’ın yeri göğün yağmuru ile dirilttiği gibi kalpleri de hikmet nuru ile diriltirir: Muvatta; 4c. 419,
Loğusalıkta namaz kaza edilmez: Ebu Davud; 312,
Lukata: Müslim; 1722, Tirmizi; 1389, Ebu Davud; 1701,
Lut kavminin helakı: İbn Mace: 2561,
Lutilik yapan ile yaptıranı öldürün: Tirmizi; 1483
 

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

M

Mağaraya sığınan ve mağarada kalan üç kişi: Müslim; 2743,
Mahlukun ilk yaradılışı: Müslim; 2789,
Mahremin sınırı: Buhari; 10c. 4585, 4680,
Mahremsiz yola çıkılmaz: Tirmizi; 1178,
Mâiz b. Malik üzerine cenaze namazı kılmadı. Onun üzerine cenaze namazı kılmaktan nehy de etmedi: Ebu Davud; 3186, Müslim; 1694, Tirmizi; 4430,
Makyaj yapan kadına lanet: Müslim; 2125,
Mal fitnedir: İbn Mace; 3995-3997,
Mal ve şeref hırsı zarar verir: Tirmizi; 2482,
Malı överek satmak yasaklanmıştır: Nesei; 4468,
Malın en hayırlısı, zikreden dil, şükreden kalp ve imanı hususunda erkeğe yardım eden imanlı bir kadın: Tirmizi; 3291,
Malını müdafa ederken öldürülen şehittir: Nesei; 4069-4078,
Mallarınız, canlarınız, ırzlarınız aranızda haramdır:Tirmizi; 2248
Mantarın fazileti: Müslim; 2049,
Masa üstünde ve yer sofrası üzerinde yemek yeme: İbn Mace; 3292,
Masiyetler cahiliye işidir: Buhari; 1c. 184,
Maymun, domuz ve fare şekline çevrilen toplum ve nesiller: Buhari; 7c. 3091, 3227,
Maymunlar maymunu recm etti: Buhari; 8c. 3600,
Mazeret kabul etmeyi sever: Müslim; 2760, 1499,
Mazeretlerin kabulu: İbn Mace; 3718,
Mazluma yardım onu zülümden kurtarmak, zalime yardım ise zulmune engel olmaktır: Müslim; birr 15,
Mazlumun bedduâsından sakının, çünkü kabul olunur: Muvatta; 4c. 423,
Meclise girerken ve çıkarken selam verin: Ebu Davud; 5208,
Mecliste otururken Allahı zikir şarttır: Ebu Davud; 4855,
Mecliste öfkelendiğin zaman euzu çek: Müslim; 2610,
Meclisten kalkerken dua: Tirmizi; 3656, Ebu Davud; 4857,
Medine iyi insanların yeridir, kötülükleri yasaklar: Nesei; 4167, Muvatta; 4c. 226,
Medine şehri ancak demirci körüğü gibidir, kirini dışarı atar, temizini de süzüp tavsiye eder buyurdu: Buhari; 16c. 7205, Müslim; 1381,
Medine’de şirk hakim iken Mekke’ye gidip biat ettik:Nesei; 4149
Mehdinin çıkması: İbn Mace; 4082-4088, Tirmizi; 2333,
Mekkede savaşmak haramdır: Nesei; 2862,
Mekke’den Medine’ye sefere çıktık ve dönünceye kadar namazları kısalttık: Nesei; 1452,
Mekkeli müşriklerin namaz kıldıkları: Enfal; 35,
Mekkeli müşriklerin oruç; tuttukları: Müslim; 1126,
Mekkeli müşriklerin hacc yaptıkları: Tevbe; 28, Müslim; 2473, 3028, İbn Kesir el Bidaye; 3c. 145. sy,
Mekkeli müşriklerin kurban kestikleri: Enam; 136,
Mekkeli müşriklerin mescid yaptıkları: Tevbe; 17,
Mekkeli müşriklerin adak adakları: Müslim; 1656,
Mekkeli müşriklerin köle azat ettikleri, sadaka verdikleri, sılayı rahim yaptıkları: Buhari; 10c. 4805, 11c. 4936,
Mekkeli müşriklerin lat, menat ve uzza putlarına taptıkları; Buhari; 10c. 4805,
Mekkeli müşriklerin salih insanları araya vasıta koymaları: Zümer; 3, Yunus; 18, Bakara; 165, Yasin; 74, Ahkaf; 5,
Mekkenin fethi: Müslim; 1780,
Mektublar: Müslim; 1773,
Mektubun mühürlenmesi sünnettir: Tirmizi; 2860,
Mektup mühürsüz okunmaz: Ebu Davud; 4214, Tirmizi; 2719, Nesei; 5199, İbn Mace; 3641,
Melekler nurdan, cinler ateşten, adem topraktan yaratılmıştır: Müslim; 2996,
Melekler, köpek ve resim bulunan eve girmezler: Buhari; 7c. 3099
Memura hediye vermek, haramdır: Müslim; 1832,
Meni gelmesiyle kadının yıkanması: Müslim; 310,
Meni, mezi, vedi abdesti bozar: Buhari; 1c. 321, Müslim; 303, İbn Mace; 504, Ebu Davud; 206, Tirmizi; 114, Nesei; 152-157,
Meninin hükmü: Müslim; 288,
Mensuh ve nasih: Hacc; 52, Nahl; 101, Bakara; 106, Rad; 39, İbn Kesir; 9c. 4179, 4577, 11c. 5687, 2c. 485, Müsned; 1c. 362, İbn Sa’ad; 2c. 342, Hakim; müstedrek 2c. 230,
Merhaba demesi: Tirmizi; 2877,
Merhaba: Buhari; 13c. 6134,
Merhamet etmeyene merhamet edilmez: Buhari; edep 18, Ebu Davud; 145, Müslim; fedail 65,
Merkep eti necistir yemeyin: Nesei; 69,
Meryem oğlu İsa (as)’ nın inişi: Tirmizi; 2278, 2345, 2334, Buhari; 5c. 2294,
Mescid namazı:Müslim;714,715,875, Tirmizi;315, Buhari; 2c. 891
Mescid yapmanın fazileti: Müslim; 533,
Mescide cenaze namazı kılınır: Müslim; 973, Ebu Davud; 3189, Tirmizi; 1038, Nesei; 1969, İbn Mace; 1518,
Mescide giderken parmaklarınızı birbirine kenetlemeyin, çünkü namazda sayılırsınız: Tirmizi; 383, Ebu Davud; 562,
Mescidde insanlar karşılıklı övünmedikçe kıyâmet kopmaz Ebu Davud; 449, İbn Mace; 739, Nesei; mesacid 2, 11, 32,
Mescide ne maksatla gelinirse nasibi odur: Ebu Davud; 472,
Mescide sarımsak ve soğan yiyerek gelmeyin: Buhari; ezan 160, Müslim; 73, Ebu Davud; 3822,
Mescidde uyunabilir: Nesei; 722,
Mescidi Nebevi’den sonra cuma namazı kılınan ilk mescid: Buhari 9c 4066,
Mesh etmiştir İmam Hanifi, onun öğrencileri İmam Yusuf ve İmam Muhammed çoraba:Tirmizi; 1c. 99. hadisin dipnotunda, sy, 90,
Mesh üzerine mesh: Müslim; 276, Nesei; 17, Tirmizi: 93-99,
Meshlerin altına mesh etmek üstünü mesh etmekten daha iyi olurdu, ama ben Allahın Rasulü (sav)’ i meshleri üzerine mesh ederken gördüm: Ebu Davud; 162-164,
Mesih Deccal: Müslim; 169,
Meşrik ve mağrip arası kıbledir: Tirmizi; 341, İbn Mace; 1011,
Meymune (ra) ile evlenmesi ihramlıyken: Buhari; 8c. 3960,
Meyva olgunlaşmadan satılmaz: Müslim; 1534, Nesei; 4496,
Mezarına gidip kabrini ziyaret etmek için izin istedim annemin, ziyârete izin verdi, onun için istiğfarda bulunmama izin vermedi: Müslim; 976, Nesei; 2036, İbn Mace; 1572, Ebu Davud; 3234,
Mezarlara doğru namaz kılmayın: Müslim; 974,
Mikat yeri: Müslim; 1181, Nesei; 1183, Ebu Davud; 1738,
Minada namazı kısaltma: Müslim; 694,
Mirac’a çıkarıldığım gece İbrahim ile karşılaştım.Ya Muhammed dedi. Benden senin ümmetine selam söyle ve onlara bildir ki cennetin toprağı güzel, suyu tatlıdır.Cennet birtakım ovalardan ibarettir.Ve bunların dikili ağacı ‘Sübhanallahi vel-hamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber’ dir: Tirmizi; 3691 deavat 59,
Mirac: İsra; 1-60, Necm; 5-19, Buhari 1c 447,Tirmizi 2563,
Mirac’ ta İdrisi 4. semada gördüm: Tirmizi; 3365, Meryem; 50,
Miras bırakmaz peygamber: Buhari; ihtisam 5, Müslim
Miras hisselerini sahiplerine verin, geri kalan ise en yakın erkeğe aittir: Müslim; 1615,
Misafir için üç gece, mukim için 1 gecedir, meshin müddeti: Müslim; taharet 85, Ebu Davud; 157, Tirmizi; 95, İbn Mace; 552, 553, Ahmed; 1/96, 100, 113, 118, 120, 123, 146, 149, 2/27, 4/240, 5/213,
Misafir kabul edilmeyince geri döner: İbn Mace; 3359,
Misafir, öğle ve ikindi namazını birleştirerek kılabilir: Nesei; 486, 487,
Misafirin hakkı: İbn Mace; 3675,
Misafirlik üç gündür, gerisi sadakadır: Müslim; 48, Ebu Davud; 3748,
Misk kullanma: Müslim; 2252,
Misvak ağzı temizleyen bir alettir: Nesei; 5,
Misvak: Müslüm; 252-256,
Mizah babı: İbn Mace; 3719-3724,
Muaz b. Cebel’ in Yemene gönderilişi: Buhari; 3c. 1321, 1423, Müslim; 19, 31, Nesei; 2512, 2431, Ebu Davud; 1584, Nesei; zekat 56,Buhari tevhid
Muaz (ra)’ ın neyle hükmedersin hadisi: ZAYIF: Darimi; 170, Tirmizi; 1343,
Mubeyyen beyan edilmiştir Kuran: Fussilet; 1-3, Hud; 1, Enam; 98, 114, Cuma; 9, Maide; 104, Zuhruf; 23, Nisa; 59, Ahzab; 21, Maide; 48, Hacc; 67, Casiye; 18, Ahkaf; 9, Enam; 50, Araf; 3,
Mucizeler: Müslim; 2279-2281, 706, 1392,
Muellefe-i kulûb: Müslim; 1059,
Muhacirin fakirleri, zenginlerden beş yüz önce cennete girecektir: Tirmizi; 2456,
Muhammed ailesine sadaka helal değildir. Çünkü sadaka insanların kirleridir: Muvatta; 4c. 415, Müslim; zekat 167,
Muhammed ashabını öldürüyor demesin diye: Müslim; 2584, Tirmizi;
Muhammed (sav) bütün insanlara gönderildi:Müslüm;152-154
Muhammed (sav) dışındaki için adam öldürülmez: Nesei; 4061-4062,
Muhammed (sav) soyuna zekat helal değildir: Nesei; 2437,
Muhammed (sav) ümmetinin sıfatı: İbn Mace; 4282-4292,
Muhammed (sav)'in ashabı, amellerden namazdan başka herhangi bir amelin bırakılmasını küfür saymazlardı: Tirmizi; 2757,
Muhammed'in kızı Fatıma dahi hırsızlık yapsa elini keserdim: Müslim; hudud 18,
Muhkem ve müteşabih: Hud; 1, Zümer; 23, Ali İmran; 7, Taberi Tefsiri; 11c. 123, Suyuti el itkan; 2c. 3, İbn Kesir; 8c. (Hud 1. ayetin tefsiri), Hacc; 52, Tirmizi; 3177, Buhari; 9c. 4246, Ebu Davud; 4598,
Mukim olan keyfi cem yapabilir: Nesei; 589, 590, 603,
Muminin ölüm alameti alnı terler: Nesei; 1828,
Muminler kardeştir: Hud; 45-47, Hucurat; 10, 13,
Munafese, tecessüs ve suizan haramdır: Müslim; 2563,
Musa (as) banyo yaparken elbise koyduğu taşın kaçması: Tirmizi; 3436, Ahzab; 69, Müslim; 2372, 339,
Musa (as)’ ın fazileti: Müslim; 339, 2372-2375,
Musa (as)’ ın kabrinde namaz kılıyor olması: Nesei; 1631,
Musa (as)’ ın, Azrailin gözünü çıkarması: Müslim; 2372,
Musa (as) ile Hızırın görüşmesi: Buhari; 7c. 3202, 10c. 4531, Tirmizi; 3356, Kehf; 62,
Musa ve Adem (as)'ın birbirlerine delil getirerek munazara etmesi: Buhari; 14c. 6503, Müslim; kader 14,
Musa, hayatta olsaydı o da bana tabi olurdu: Darimi; 1c. 440, Müsned; 3/470,
Musa’nın Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir etti: Tirmizi; 3268, Araf; 143,
Musaya nisbetle Harun gibisin: Taberani,Mu'cemus-Sağir; 568, İbn Mace; 115, Tirmizi; 3975,
Muska ve nazar boncuğu takmak haramdır: Nesei; 7/4064,
Mut’a konusundaki (nesh olmadan önce) ruhsatı: Buhari; 11c. 5209, Müslim; 1405-1406, 4c. 299. sy, no 1404, 4c. 294. sy no 18, İbn Mace; 1963, Darimi; 2201, Nesei; 3352,
Mut’a nikahı Fetih yılında yasaklanmıştı: Ebu Davud; 2073, İbn Mace; 1962, Müsned; 3/404, Müslim; 1406,
Mut’a nikahından nehyetti: Ebu Davud; 2072, İbn Mace; 1962, Ahmed; 1540,
Mut’a nikahının kıyâmete kadar haram kılınması ve Mut’anın Neshedilmesi:Hz.Ali’yi İbn Abbas’ a şöyle derken işittim: Şüphe yok ki Rasulüllah (sav) mut’ayı, yani kadınlarla mut’a nikahını ve evcil eşeklerin etlerini yemeyi hayber ylılnda yasakladı: Darimi; 2203, Nesei; 3c. 25. sy, 4314, Tirmizi; 2c. 1129, Muvvatta; nikah 18/41, 3c. 49i sy, Müslim; 1406, 1407, 4c. 294. sy, Buhari; 11c. 5208, 8c. 3936, İbn Mace; 5c. 1961, Beyhaki; 7c. 207,
Mut’a şu gününüzde kıyamet gününe kadar haramdır. Kim bir şey verdiyse onu geri almasın: Müslim; 1406, İbn Mace; 1962, Darimi; 2201, Nesei; 3349-3352,
Mutedil davranın ve doğruyu arayın. Müminin uğradığı her musibette keffâret vardır. Hatta mümine batan dikende ve ona çekilen güçlükte bile: Tirmizi; 3228,
Müctehidlerin ihtilafını beyan: Müslim; 1720,
Müezzin ezan okuduğunda canlı ve cansız ne varsa şâhitlik eder: Nesei; 645,
Müflis kimdir, biliyor musunuz? diye sordu. Ashab: Ya Rasulüllah! dediler, bizce müflis, parası ve malı olmayandır. Resulullah (sav), benim ümmetimin müflisi o kimsedir ki, kıyâmet günü namaz, oruç ve zekat getirecek, fakat buna sövmüş, buna zina isnad etmiş, bunun malını yemiş, bunun kanını akıtmış, bunu dövmüş olarak gelecektir. Sonra hesabını vermeye oturacak, kısas olarak bu onun sevablarından, bu da onun sevablarından alacaktır. Şayet sevabları üzerinde bulunan hataların kısası tamamlanmadan önce tükenirse onların hatalarından alınıp buna vurulacak ve sonra ateşe atılacaktır: Tirmizi; 2533,
Mühür yüzük kullanmak: Buhari; 13c. 5909,
Müjdeleyin,korkutmayın: Müslim; 1732, Ebu Davud; 4835,
Mükafatını yalnız Allah’ tan umarak ramazan orucunu tutmak imandandır: Buhari; 1c. 190,
Mü'min Allah nezdindeki azabı bilse, cennetine kimse tama etmezdi. Kafirde Allah indindeki bilse cennetinden kimse ümidini kesmezdi: Müslim; 2755,
Mümin bir delikten iki kere sokulmaz: İbn Mace; 3982, Darimi; 2784, Müslim; 2998, Ebu Davud; 4862,
Mümin bir, kafir yedi bağırsakla yer: İbn Mace; 3256-3258,
Mü'min çekiştiren, lanetleyen, kaba ve ağzı bozuk değildir: Tirmizi; 2043,
Mümin elinden ve dilinden müslümanların emin olduğu kimsedir: Müslim; 64-65,
Mümin farkında olmadan amelinin boşa gitmesinden korkar: Buhari; 1c. 200,
Mümin kardeşi kendine tercih etmek: Haşr; 9,
Mümin kardeşine kafir demenin hükmü: Buhari; 13c. 6076,
Mümin kardeşinize dua edin: Müslim; 2732, Ebu Davud; 1533,
Mümin karnını tıka basa doyurmaz, onun vasiyeti hep koltuğunun altındadır: Darimi; 3180,
Mümin korkak olur mu? Evet. Cimri olur mu ? Evet. Yalan söyler mi ? asla: Muvatta; 4c. 394,
Mümin kul ölünce dünya eza ve cefadan kurtulur, facir ölünce onun şerrinden insanlar, memleket, ağaç ve hayvanlar kurtulur: Nesei; 1931,
Mümin kul ölünce dünya eza ve cefadan kurtulur. Facir ölünce onun şerrinden insanlar, memleket ağaç ve hayvanlar kurtulur: Nesei; 1931,
Mümin kuranı okuyan ve onunla amel eden kimsedir: Buhari; fedail kuran 36,
Mümin olmadan cennete giremezsiniz: Tirmizi; 2828,
Mümin ve müslüm farkı: Buhari; 1c. 182,
Mümin, çekiştiren, lanetleyen, kaba ve ağzı bozuk değildir: Tirmizi; 2043,
Mümini kafirlikle itham eden onu öldüren gibidir: Tirmizi; 2773,
Müminin amelinin boşa gitmesinden korkması: Müslim; 119,
Müminin ferasetinden sakının çünkü Allah’ ın nuruyla bakar: Tirmizi; 3332, Hicr; 75,
Müminin imanca en kamil olanı ahlakı en güzel olanlarıdır: İbn Mace; fiten 17, Tirmizi; 2743, Ebu Davud; sünne 1,
Müminin malı ve kanı haramdır: İbn Mace; 3931,
Müminin misali: Ebu Davud; 4829, Müslim; 2811,
Müminin mümin üzerinde altı hakkı vardır: Tirmizi; 2880,
Müminin ölüm alameti alnı terler: Nesei; 1828,
Müminin ruhu cennet ağaçları arasında yellenir: Nesei; 4/108,
Müminin rüyası peygamberliğin 46/1 dir: Tirmizi; 2373,
Müminler birbirini perçinleyen duvar gibidir: Müslim; birr 65, Buhari; salat 89,
Müminlerin iman bakımdan en kamili, ahlak bakımından en güzel ve çoluk çocuğun karşı en lütufkar olandır: Tirmizi; 2743,
Müminlerin iman bakımından en olgunu ahlaken en guzel olanıdır: Darimi; 2795, Ebu Davud; sünne 15, Tirmizi; rada 11, 1971,
Münafığın alameti: Tirmizi; 2766, Müslim; 85, Nesei; 5023, Ebu Davud; 4688,
Münafığın namazı; Müslüm; 822, Tirmizi; 160, Nesei; 512, Ebu Davud; 413, İbn Mace; 1403,
Münafık gece uykusuz kalmaz.(Yani gece ibâdet etmez): Kitabuz-Zühd ver-Rekaik; 93,
Münafıklardan biri ölürse, sakın onun cenaze namazını kılma.Kabrinin başında durma.Çünkü onlar Allah ve peygamberini inkar etmişler ve dinden çıkmış olarak ölmüşlerdir: Tevbe; 84,
Münafıkların cenaze namazı kılınmaz: Buhari; 3c. 1289, Tirmizi; 3294, Nesei; 1900, 1967, Tevbe; 80, 84, 113,
Münafıkların hasletleri: Müslim; 58, 59,
Münafıkların namazlarını kılma ve kabrinin yanında durma: Tevbe; 84, Nesei; 1900, 1967,
Münasebette söylenecek söz: Müslim; 918,
Münker gördüğünüzde onu elinizle,dilinizle,kalbinizle değiştirin:Müslim; 49-50,78,İbn Mace; 4013, Ebu Davud; 4340, Tirmizi; 2263, Nesei; 5011,
Münkerin elle, dille, kalple düzeltilişi: Müslim; 49, 78, İbn Mace; 4013, Ebu Davud; salat 232, Nesei; iman 17, Tirmizi; 2259, 2263,
Mürtedin malını mirasını müslüman alır: Darimi; 3079, İbn Ebu Şeybe; 11/355,
Mürtedin mirasını müslüman mirascı alır: Darimi; 3079,
Müskir,sarhoşluk veren her şey haramdır: İbn Mace; 3386-3391
Müslümana kabirde sorulduğu vakit, Allah’ tan başka ilah olmadığına ve Muhammed (sav)’ in Allah’ ın kulu ve peygamberi olduğu şehadet eder işte bunun için Allah cc’ nın sözü mealen ‘Allah’ a iman edenleri, sabit söz tevhid ile yerinde sabit kılar’: İbrahim; 27, Ebu Davud; 4750, Müslim, cennet 2871, Tirmizi, tefsir 1, Nesei, cenaiz 2059, Buhari; 3c. 1294,
Müslümanın malı gönüllü verdiği dışında alınmaz, yasaktır: Şeyh El-Bani Sahih’ il Cami' no 7539, Ahmed;
Müslüman olana gusül gerekir: Nesei; 190,
Müslüman boş sözlerden yüz çevirendir: Tirmizi; 2419,
Müslüman dilinden ve elinden müslümanların selamette bulundukları kişidir: Tirmizi; 2762,
Müslüman hiçbir zaman pis olmaz: Nesei; 263, 264,
Müslüman kadın nikahı haram olan bir erkeksiz bir gecelik mesafeye sefer düzenleyemez: Ebu Davud; 1723, İbn Mace; 2899, Müslim; hacc 421,
Müslüman kafire,kafir de müslümana mirasçı olamaz: Buhari; 14c. 6629, Muvatta; 2c. 436, feraiz babı, Müslim; feraiz 3/1, no 1614, Tirmizi; 2189, 2108, İbn Mace; 2729, Ebu Davud; feraiz 10. bab no 2909, Darimi; feraiz,
Müslüman kendini küçük düşürmesin: Tirmizi; 2355,
Müslüman kimdir: Buhari; 1c. 167, 14c. 6410,
Müslüman müslümana kafir derse ikisinden birine döner: Tirmizi; 2774,
Müslüman necis olmaz: Müslim; 371, Ebu Davud; 230, Nesei; 268, İbn Mace; 535, Buhari;
Müslüman olduğum zaman Rasulullah (sav) bana gusül etmemi emretti: Nesei; 190,
Müslüman öldürmek küfürdür: Müslim; 64,
Müslüman pis olmaz: Nesei; 269-271,
Müslümana kafir diyenin hükmü: Müslim; 60, Buhari; 13c. 6030, 6076,
Müslümana söğmek fısktır. Onunla çarpışmak ise küfürdür: Müslim; iman 116 no 64, Tirmizi; iman 2771,
Müslümana sövmek, Allah’ a itaatsizliktir: Tirmizi; 2771,
Müslümanın adı: Hacc; 78,
Müslümanın atına ve kölesine zekat yoktur: Nesei; 2462,
Müslümanın başına gelen hiçbir musibet yoktur ki onun sebebiyle affolmasın.Hatta ayağına batan dikenle bile:Müslim;birr, 49
Müslümanın işi derli toplu iken onu dağıtan kimsenin hükmü: Müslim; 1852,
Müslümanın kanı ancak üç şeyden biri ile helal olur. Evlen-dikten sonra zina,müslüman olduktan sonra irtidat veya haksız yere adam öldürüp o sebeple öldürülmesi buyurduğunu bilir misiniz? Allah'a yemin ederim ki, ne cahiliyette, ne de İslâm'da zina ettim. Rasulüllah (sav)'a biat ettiğimden beri irtidad etmiş değilim. Ve Allah'ın haram kıldığı cana kıymadım. O halde beni hangi sebeple öldüreceksiniz?: Tirmizi; fitne babı 2247 no 4043,
Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı: Müslim; 2162,
Müslümanın, müslüman üzerinde altı hakkı vardır: Hastalandığı zaman onu ziyaret eder. Öldüğü zaman cenazesinde bulunur. Çağrıldığı zaman dâvetine icab eder. Kaşılaştığında ona selam verir. Aksırdığı zaman onu teşmit eder. Önünde ve arkasında onun iyiliğini ister.
Müslümanlar 500 kişiyken bile namazı namazı gizli kılar: Müslim; 649,
Müslümanlar arasında günahı en büyük olan kimse aslında haram olmayan bir şeyin hükmünü sorup o şeyin haramlılığına sebeb olan insandır: Müslim; 2358, Ebu Davud; 4610,
Müslümanlar ve yahudiler karışık haldeyse selam verin: Tirmizi; 2844,
Müslümanlık garip olarak başladı: Darimi; 2758, Tirmizi; 2764, İbn Mace; fiten 15,
Müstehaza ve yıkanması, özür kanı ve namazı: Müslim; 333,
Müşrik bir kadınla cima eden ve onunla evlenen kimsede müşrikin bir benzeri olur: Ebu Davud; 2787,
Müşrik çocukları yaşasaydı ne yapacaklarını Allah daha iyi bilir: Nesei; 1750,
Müşrik olarak ölen çocukların hali: Müslim; 2660, Nesei; 1950, Ebu Davud; 4711, Buhari; 14c. 6491,
Müşrikle evlenmeyin: Buhari; 11c. 5363,
Müşrikler karşı lisanınızla, kalplerinizle, mallarınızla cihad ediniz: Ebu Davud; 2504, Darimi; 2/313, Nesei; 6/7, İbn Hibban; 1618, Hakim; 2/81,
Müşriklere dua edilmez, af dilenmez: Tevbe; 113-115, Tirmizi 3298,
Müşriklerle evlenmeyin: Buhari; 15c. 5363, Ebu Davud; 2787,
Müteşabih ayetlere uyanlardan sakının: Darimi; 147, Buhari; tefsir 3, Müslim; ilim 1, Ebu Davud; sünne 2, Tirmizi; 3176, İbn Mace; mukaddime 7,
Müttekî olarak (bir yere dayanarak) yemek yemeyin: İbn Mace; 3262-3263,
Müzik sesinden kulağın tıkanacağı: Ebu Davud; 4924,
 

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

N

Nafaka vermek: Müslim; 998,
Nafile evde kılınır: Ebu Davud; 1043, Müslim; 208, Tirmizi; 447, 448, İbn Mace; 1377,
Nafile namaz cemaatla kılınabilir: Müslim; 658, Buhari; 1c. 476, 3c. 1127,
Nafileden tamamlanır farzlar: Ebu Davud; 864, İbn Mace; 1425,
Nakışlı namazla ile namaz kılmak: Müslim; 556, İbn Mace; 3550, Ebu Davud; 914,
Nalınlarla, ayakkabılarla namaz kılma: Nesei; 775,
Namahrem kadına ansızın bakışı sordum, o gözünü başka tarafa çevir,buyurdu: Darimi; 2646, Müslim; adap 45,
Namahrem kadınlarla baş başa kalmasın ve de arzularına uyan bidatçılarla münakaşa etmesin: Darimi; 307,
Namazdan başka hiçbir amelin terkini küfür olarak görmezlerdi: Tirmizi; 2757, İbn Ebu Şeybe; musannef; 10495-iman 137,
Namazı olmayanın dini yoktur: Taberânî, Mu'cemus-Sağır; 60, El-Kenz; 21618,
Namazı terkedenin islamdan çıktığı: Muhammed İbn Nass K. Salat; 920,
Namaz günahlara kefarettir: İbn Mace; 1395, 1398,
Namaz hataları siler: Buhari; mevakıt 6, Tirmizi; 3027,
Namaz ilk farz olduğunda iki rekat olarak farz kılındı. Hicretten sonra, sefer namazı olduğu gibi bırakıldı. Hazar (mukimlik hali) namazı ise dörde tamamlandı:Nesei; 452-456, Müslim; muhtasar 202,685, Ebu Davud; salat 1198, Buhari; taksir 5, 3c. 1060
Namaz imandandır: Buhari; 1c. 192,
Namaz kılanın önünden geçilmez, geçmek isteyen engellenir: Müslim; 507,
Namaz kılınmayan vakitler: Müslim; 831,
Namaz kılma şekli: (Bu konuda yayınevimizin Kitap ve Sünnete Göre Namaz: Muhammed Ebu Said el-Yarbuzi’ nin kitabına bakınız.): Nesei; 889,
Namaz kılmadıkça onlarla savaşın: Müslim; 1854, Tirmizi; 2367, Ebu Davud; 4760,
Namaz Mekkede farz kılındı: Nesei; 451, Müslim; 162,
Namaz önce 2 farz kılındı, seferde namaz aynı kaldı, hazarda 4 oldu: Nesei; 452-456,
Namaz usülüne uygun kılınır: İbn Mace; 3977,
Namaz zikir’ dir: Cuma; 9,
Namaz,oruç ve sadakanın misali: Tirmizi; 3022,
Namaza kalktığım zaman abdest almakla emrolundum: Tirmizi; 1908,
Namazda amel: Ebu Davud; 917, Müslim; 543, Nesei; 828,
Namazda boynu üzerine çocuk taşıma: Buhari;2c. 590, Müslim; 543,
Namazda el şaklatmanın hükmü: Müslim; 422, Tirmizi; 366, Ebu Davud; 939,
Namazda el ve ayak çemreme yapılabilir: Buhari; 13c. 5848,
Namazda eller goğüs üzerine bağlanır: Müsned; 5c. 226, 4c. 318, İbn Huzeyme; 479, 480, Beyhaki; 2c. 30, Ebu Davud; 759, Buhari; 2c. 755, Muvatta; 1c. 202,
Namazda elleri kaldırarak dua: Nesei; 1184,
Namazda elleri kaldırma: Buhari; 2c. 752, Buhari; cüz’ de 12, Müslim; 390, Ebu Davud; 721, 723, 738, İbn Mace; 859, 862, 864, 866-868, Tirmizi; 255, 303, Muvatta; 1c. 94, 95, Nesei; 1143, İbn Hazm Muhalla; 4c. 92,
Namazda hacc gibi bir vakiti vardır: Taberani; kebir 9375, Abdurrezzak; 3747,
Namazda her tekbirde ellerini kaldırırdı: Taberani; evsat, zevaid 2c.102, Buhari cüz’ünde 12,25, Ebu Davud; 738, Muvatta; 1c. 95
Namazda iftidah tekbirinde, rukuya giderken ve doğrulurken elleri kaldırma: Buhari; 2c. 753, İbn Mace; 859, 862, 864, 858, Müslim; 390, Ebu Davud; 723, İbn Hazm muhalla; 4c. 94,
Namazda konuşulmaz: Ebu Davud; 949, Müslim; 539, Tirmizi; 401, Nesei; 1220, Buhari; tevhid 42,
Namazda kunut: Ebu Davud; 1440, Müslim; 1076,
Namazda önce dizler yere konur: ZAYIF: Ebu Davud; 839, İbn Mace; 882, Tirmizi; 267,
Namazda saçla oynamanın kerahati: Buhari; 2c. 809,
Namazda secdeye giderken önce eller, sonra dizler konur: Nesei; 1091, Tahavi; 1c. 245, Buhari; tarihi 1c. 139, Ebu Davud; 840, Darimi; 1327, Dare Kutni; 1c. 345, Beyhaki; 2c. 99, Buhari; 2c. 796,
Namazda sehv secdesi: Buhari; 1c. 489, 491, 3c. 1162,
Namazda selam alma:Müslim;938, Ebu Davud; 923, Nesei; 1222
Namazda şeytandan Allah’ a sığınma: Müslim; 2203,
Namazda şifa vardır: İbn Mace; tıb 10,
Namazda teravihde elde kuran okuyarak namaz kılınabilir: Fıkhus-Sünne 1c. 277,
Namazda uyuklayan uyuklayarak namazı bırakır:Müslim; 784
Namazda yalnız birinci tekbirde ellerin kaldırılacağı bir daha kaldırılmayacağı hadisinin müdrec (senedi veya metninde rivayet edenlerden biri tarafından aslında olmayan ve rivayet edenlerin hadisin aslında olduğunu zannettikleri bir veya birkaç kelime yada cümle eklenerek rivayet edilen hadislere denir) oluşu: Ebu Davud; 748, 750, 752, Tirmizi; 257, 256, Zadul Mead; 1c. 151. sy, (Ellerini bir daha kaldırmazdı, cümlesi Yezid bin ebi Ziyad’ ın sözüdür)
Namazda yalnız birinci tekbirde ellerin kaldırılacağı: ZAYIF: Tirmizi; 256, 257, Ebu Davud; 748, 750, 752,
Namazda yorulursan oturabilirsin: Müslim; 784, Ebu Davud; 1312
Namazda yürüme: Müslim; 544,
Namazda yürüyerek bana kapıyı açtı: Tirmizi; 598, Ebu Davud; 922, Nesei; 1206,
Namazdan sonra tekbir getirme: Ebu Davud; 1002, 1028, 1034, Müslim; 583,
Namazı gösteriş için kılmak gizli şirktir: İbn Mace; zühd 21,
Namazı kısaltmak: Nisa; 101, Müslim; 686,
Namazı oturarak kılma: Müslim; 735, Nesei; 1160, Tirmizi; 368, Ebu Davud; 950,
Namazı unutan ve uyuyup kalan ne yapar:Müslim; 648, Nesei; 617,620,Ebu Davud; 435, 441, 442, Tirmizi; 177, 178, İbn Mace; 696, 697,
Namazın anahtarı taharettir (abdesttir): İbn Mace; 275,
Namazın bir tekini yirmi sene unutan kimse bu namazdan başkasını kaza etmez: Buhari; 2c. 648,
Namazın dışında amellerden hiçbirinin terkini küfür olarak görmüyorlardı: Tirmizi; 2757, 2622,
Namazın farz kılınışı ve mirac: Nesei; 447-450,
Namazın kazası olmaz: Buhari; 2c. 648, Müslim; 684,
Namazın önemi ve terki: Rum; 31, Müslim; 82, Ebu Davud; 4678, İbn Mace; 1078,Tirmizi;2753,2756, İbn Mace;1080,1079,Nesei; 462
Namazın seferde kısaltılacağı: Buhari; 3c. 1468, 1471,
Namazın tarifi: Buhari; 7c. 3037,
Namazın tek rekatında istirahat oturuşu: Tirmizi; 283,
Namazın vakitleri: Müslim; 610,
Namazla yemek çakışırsa ne yapılır: Buhari; 2c. 702,
Namazları cem etmek: Buhari; 2c. 612,
Nazar boncuğu, efsun, muska yapmak şirktir: Ebu Davud; 3883, İbn Mace; 3530,
Nazar değmeye okuma: İbn Mace; 3510-3512,
Nazarlık takan kafirdir: Nesei; 5035,
Nazarlık ve muska takmak yasaktır: İbn Mace; 3530-3531,
Necaşi" öldüğü zaman saf tutturdu dört tekbir ile gıyabında cenaze namazı kıldı: Ebu Davud; 3204, Tirmizi; 1022, Nesai; 1973, Müslim; 951, Buhari, 3c. 1251,
Necm suresinin tefsiri: Buhari; 10c. 4798,
Nefis kötülüğü emreder: Yusuf; 53, Kaf; 16,
Nefis sürekli kötülüğü emreder: Yusuf; 53,
Nefislerine zulmedenler: Enam; 82, Buhari; 9c. 4355,
Nefret ettirmeyin,güçleştirmeyin,kolaylaştırın,zorlaştırmayın: Müslim; cihad 8, no 1732, Ebu Davud; 4835,
Nineye 1/6 pay vardır: Darimi; 2937,
Nerede olursanız olun O (ilmiyle) sizinledir: Hadid; 4,
Nesei’nin zayıf hadis numaraları:
54, 99, 113, 263, 267, 268, 374, 449, 518, 593, 622, 625, 629, 658, 659, 663, 720, 732, 753, 758, 800, 863, 882, 892, 893, 905, 908, 916, 920, 947, 964, 971, 972, 988, 1022, 1089, 1104, 1154, 1176, 1177, 1192, 1196, 1211, 1212, 1213, 1232, 1248, 1249, 1250, 1251, 1260, 1274, 1281, 1304, 1343, 1345, 1346, 1353, 1372, 1419, 1429, 1456, 1467, 1468, 1470, 1471, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1495, 1501, 1526, 1615, 1628, 1629, 1698, 1703, 1706, 1738, 1746, 1801, 1802, 1803, 1854, 1859, 1880, 1882, 1960, 2005, 2040, 2088, 2111, 2114, 2115, 2145, 2209, 2210, 2280, 2281, 2340, 2386, 2398, 2403, 2409, 2412, 2414, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2431, 2455, 2457, 2482, 2498, 2505, 2560, 2561, 2577, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2651, 2703, 2721, 2741, 2742, 2795, 2800, 2814, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2866, 2882, 2883, 2905, 2918, 2925, 2965, 2976, 2980, 2982, 3016, 3053, 3092, 3192, 3159, 3160, 3168, 3240, 3255, 3257, 3314, 3338, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3368, 3385, 3394, 3403, 3410, 3411, 3429, 3464, 3475, 3520, 3525, 3547, 3548, 3551, 3552, 3561, 3592, 3596, 3612, 3756, 3757, 3796, 3823, 3824, 3825, 3827, 3843, 3872, 3900, 3907, 3908, 3914, 3918, 3921, 3932, 3941, 3943, 3946, 4005, 4022, 4028, 4036, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4063, 4087, 4143, 4151, 4207, 4208, 4233, 4241, 4290, 4311, 4312, 4328, 4341, 4343, 4350, 4351, 4352, 4353, 4355, 4361, 4386, 4423, 4424, 4433, 4458, 4459, 4485, 4559, 4560, 4565, 4615, 4656, 4657, 4672, 4695, 4704, 4709, 4710, 4711, 4726, 4727, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4761, 4774, 4775, 4776, 4777, 4800, 4824, 4825, 4828, 4843, 4848, 4854, 4860, 4866, 4885, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916, 4917, 4918, 4919, 4922, 4923, 4941, 4943, 4944, 4945, 4947, 5017, 5018, 5056, 5058, 5059, 5068, 5069, 5078, 5084, 5088, 5089, 5090, 5091, 5092, 5104, 5105, 5106, 5109, 5130, 5155, 5157, 5158, 5159, 5160, 5170, 5171, 5174, 5178, 5202, 5222, 5261, 5358, 5359, 5360, 5383, 5408, 5411, 5426, 5428, 5429, 5436, 5438, 5439, 5445, 5446, 5447, 5448, 5450, 5462, 5472, 5540, 5607, 5610, 5631, 5635, 5642, 5644, 5645, 5646, 5659, 5660, 5661, 5669, 5671, 5672, 5693, 5709, 5724:
366 hadis zayıftır. Bu hadislerin zayıf ve uydurma olduklarını araştıran ve bu uğurda çaba sarfeden ve kendini Allah cc’ nun dininin hizmetine adayan Şeyh Nasıruddin El Bani (Allah Ona Rahmet Etsin)’ ye aittir.
Neshin çeşitleri: Müslim; 630, 977, 1690, İbn Kesir; 4c. 1594, Tirmizi;258,3141,Buhari;1c. 192, Nesei; 2034, Ebu Davud; 747, Nisa; 15,
Ne ile hükmedersin hadisi:ZAYIF. Tirmizi; 1343, Ebu Davud; 3592
Nezr: Müslim; 1639-1645,
Nifas halinde ölen bir kadın üzerine namaz kıldırırken tam ortası hizasında durdu: Müslim; 964, Ebu Davud; 3195, Tirmizi; 1035, Nesai; 1978, İbn Mace; 1493,
Nikah ancak veli ve iki adil şahitle sahih caiz olur: Buhari; nikah 36, Ebu Davud; nikah 19 no 2085, Tirmizi; nikah 17, İbn Mace; nikah 15,
Nikah duası: Tirmizi; 1111,
Nikahı haram olan kadınlar: Nisa; 22-24,
Nikahı helal olanlar: Mearic; 29, 30,
Nikahı helal ve haram olanlar: Buhari; 11c. 5198-5205,
Nikahta def çalma: Buhari; 11c. 5237,
Nikahta şart: Müslim; 1418,
Nimet verdiğimizde yan çizer, kötülük gelip çattığında dua eder: Fussilet; 51,
Niyet babı: İbn Mace; 4227-4230,
Niyetlere göre mahşere gidecekler: Tirmizi 2262,
Nuh (as)’ın kavminin taptıkları putlar ve inatları: Buhari; 11c. 4935,
Nuh’a, Allah; oğlun senin neslinden sayılmaz, çünkü onun yaptığı iyi olmayan bir iştir: Hud; 46, Ebu Davud; 3982, Tirmizi;
Nuzul: Müslim; 758, Ebu Davud; 5c. 126, Tirmizi; 3113, Fecr; 22, Bakara; 210, Fussilet; 11,
 

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

O

O Allah’ ın size verdiği bir sadakadır:Nesei;1433, Tirmizi; 3224
O gördüğünüz zevcem Safiye’ dir: Müslim; selam 8,
O gün onlara 50 misli sevap: Tirmizi; 3250,
O işitendir görendir: Şura; 11,
O Medine bir potaya benzer kirini atar ve temizini parlatır: Tirmizi; 4175,
On iki halifeye kadar bu dinin üstünlüğü devam edecek. Cabir (ra) dedi ki, Rasulüllah (sav)’ın bu sözü üzerine cemaat tekbir aldı ve sesli ağladılar.Bunun üzerine Rasulüllah; ‘Bu halifelerin hepsi Kureyş' ten olacak’ buyurdu: Müslim; 1821, Ebu Davud; 4280,
O’ nun ahlakı Kur’ andı: Müslim; misafirun 139,
O senin, sende onun balcağızından tatmadıkça: Buhari; libas 6, Darimi; talak 49, Nesei; talak 9, İbn Mace; talak 32,
O şeytan sizi kendi dostlarıyla korkutuyor: Ali İmran; 175,
O, bir nurdur nasıl goreyim: Müslim; 178,
O kendi hevasından konuşmaz: Necm; 3-4,
O Rahman arşa istiva etti: Taha; 5,
O uyumaz: Müslim; 179,
Of, üf bile deme: İsra; 23, Enbiya; 67, Ahkaf; 17,
Oğluna emret karısını boşasın: Ebu Davud;2179,Müslim; 1471, İbn Mace; 2019,
Okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar: Buhari; 11c. 5151, Tirmizi; 2283,
Omuzları birleştirin namazda: Ebu Davud; 662, Buhari;
On alamet olamadan kıyamet kopmayacak: Müslim; 157, 2901, Ebu Davud; 4311, Tirmizi; 2274, İbn Mace; 4041, 4068,
On iki rekat sünnet kılana: İbn Mace; 1140,
On kişi bir deve, yedi kişi bir inek kurban ettik: Nesei; 4370,
On sekiz gün kıyıya vuran balinanın etini yedik: Nesei; 4330,
On şey fıtrattandır: Nesei; 5008,
Ona bak çünkü anlaşabilmeniz için birbirinizi sevebilmeniz için bu şarttır: Nesei; 3220,
Ona indirilen bu kitabta recm ayeti vardı: Müslim; 1691,
Onbeş yaşına girenleri mükellef sayın: Abdurrezzak; 9717, Şafi Umm; 3/79, 7/312, İbn Sa’ad 4/143, Müslim, imare 91, Ebu Davud; 2957, 4406, Tirmizi; 1375, Nesei; talak 20, İbn Mace; 2543,
On bir kadının kocalarını övmesi: Müslim; 2448, Buhari;
On emir: Tirmizi; 3351,
On iki halifenin hepisi kureyşten olacak: Tirmizi; 2323,
Onlar Allah’ ı sever gibi eşleriniseverler: Bakara; 165,
Onlar bilmiyorlar Ya Rabbi, kavmimi affet; İbn Mace; 4025,
Onlar dünyanın değersiz metaına karşılık dinlerini satarlar: Tirmizi; 2291
Onlar hallerini değiştirmedikçe Allah değiştirmez: Rad; 11,
Onlar için dünya hayatında müjde vardır:Tirmizi;3303, Yunus; 64
Onlar keler deliğine girse: Müslim; 2669,
Onlar ki, iman ettiler imanlarına zülüm bulaştırmadılar: Maide; 82, Lokman; 13, Tirmizi; 3261,
Onların arasında Allah’ ın indirdiği ile hükmet: Maide; 48,
Onların çoğu Allah’a ortak koşmadan iman etmezler:Yusuf; 106
Onların çoğu zanna tabi olurlar: Yunus; 36
Onu kendimden yapmadım: Kehf; 81,
Onu öldürdüler, soru bilgisizliğin cezası değimli: İbn Mace; taharet 93, Ebu Davud; taharet 127, Darimi; vudu 191,
Orta namaz ikindi namazıdır: Tirmizi; 3166,
Orta namazı kaçırmayın: Nesei; 473,
Ortak koşmam: Cin; 20-21,
Orucu kaza eder hayızlı kadın: Buhari; 4c. 1819,
Orucun farz kılınışı: Nesei; 2092,
Orucun girişi fecrin doğuşu: Müslim; 1090,
Orucun nihayeti güneş tepeyi aşınca: Müslim; 1100,
Orucunu tamamlasın, konuşsun, gölgede otursun: Buhari; eyman 31, Ebu Davud; eyman 19,
Oruç bedenin zekatıdır: İbn Mace; 1745,
Oruç ve namazın misali: Tirmizi; 3022,
Oruçlu cima ederse kefferati: Müslim; 1111, İbn Mace; 1681, Tirmizi; 720,
Oruçlu gıybet ederse orucunu yıpratır: Darimi; 1739,
Oruçlu hanımını öpse oruç bozulmaz: Müslim; 1106, Ebu Davud; 2382, İbn Mace; 1684,
Oruçlunun duası red olunmaz: İbn Mace; 1752,
Osman (ra)’ın Bedr, Uhud ve Rıdvan beyatında olmayışı ve bunun açıklanması: Buhari; 8c. 3865, 7c. 3455, Tirmizi; 3954, Darimi; 2764, Ebu Davud; sünne 9,
Osman (ra)’ ın fazileti: Müslim; 2401,
‘Otlu yolda sefer ettiğiniz vakit deveye hakkını verin. Orada otlatın, kurak otsuz yerde sefer ettiğiniz vakit süratle seyredin. Hayvan zaafa düşmesin, gece sonunda seherde istiharat için inmek istediğinizde, yol kenarına sapın.’ dedi: Ebu Davud; cihad 63, no 2569, Müslim; imaret 1926, Tirmizi;
Otur, camiye gelince kimseye eziyet verme: Ebu Davud; salat 238
Oturanı kaldırıp yerine oturmayın: Tirmizi; 2896,
Oturarak bevl: Tirmizi; 12, İbn Mace; 307,
Oturarak namaz kılma: Buhari; 3c. 1072, Müslim; 735, Ebu Davud; 950, İbn Mace; 1231, Nesei; 1661, Tirmizi; 372,
Oturarak su iç: Müslim; 2034,
Oturarak uyuma abdesti bozmaz; Müslim; 376,
Otuza yakın yalancı deccalin çıkacağı: Tirmizi; 2315,
Oynayan çocuklara selam verme: Müslim; 2168,
Oyuncak bebek ve oyuncak at ile oynaması Aişe annemizin: Ebu Davud; 4932, Müslim; 1422, İbn Mace; 1876, Buhari;
 

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

Ö

Öfkelenince abdest al: Ebu Davud; 4784,
Öfkelenince euzu çek: Müslim; 2610,
Öfkelenme:Ebu Davud;4777, İbn Mace;4186, Tirmizi; 2022, 2089
Öğle namazını sıcak günlerde geciktirir, soğuk günlerde erken kılardı: Nesei; 499,
Öğle namazının önünde ve arkasında namaz: Ebu Davud; 1269, Tirmizi; 420,
Öğle ve ikindinin kıratı sezsiz olur: Müslim; 451,
Öğrenci olmadıkça âlim olamazsın, kendisiyle amel etmedikçe ilimden dolayı âlim olamazsın: Darimi; 299, (Ebu Derda (ra)’ ın sözü)
Öğrenilecek ilim: Müslim; 6c. 105, 677,
Öğüt isteyene öğüt vermek müslümanın görevlerindendir: Müslim; selam 5,
Öldükten sonra dirilme: Müslim; 2790,
Ölen namına oruç olur: Müslim; 1147, 1149,
Ölene yeri gösterilir: Müslim; 2866,
Ölü eti haram diyor: Bakara; 173, Maide; 3, Enam; 145, Nahl; 115, Hacc; 30, denizin ölüsü helal: Buhari; 12c. 5576, Müslim; 1952, İbn Mace; 3314, Ebu Davud; 83, Tirmizi; 69,
Ölülerinize misk koyun: Ahkamul-Cenaiz el-ElBani,
Ölmeden önce ölünüz: UYDURMA: Acluni; 1/310,
Ölmek üzere olanlarınıza tevhidi telkin edin: Ebu Davud; 3117, Müslim; 916, İbn Mace; 1445, Nesei; 1827,
Ölü dostunun ayak sesini işitir:Müslim;2870, Ebu Davud; 3231 Ölü evine yemek götürün: Ebu Davud; 3132, İbn Mace; 1610, Tirmizi; 1003,
Ölü üzerine namaz kıldığınız vakit onun için ihlasla dua edin" dedi: Ebu Davud; 3199, İbn Mace; 1497, Buhari; 3c. 1263,
Ölü yerine hacc yapılır: İbn Mace; 2903-2905,
Ölülere sövmeyin:Darimi; 2514, Buhari; cenaiz 97,Nesei;cenaiz 26
Ölülerin arkasından feryat etmeyin: Müslim; cenaiz 29, İbn Mace; cenaiz 51,
Ölüleriniz üzerine Yasin suresini okuyun: ZAYIF: Ebu Davud; 3121, İbn Mace; 1448,
Ölülerinizi beyaz kefenle sarın: Tirmizi; 2961,
Ölülerinizi hayırla yad edin: Nesei; 1936,
Ölümü istemeyin: Müslim; 2680, Nesei; 1818, 1823,
Ölümü sıkça anın:Tirmizi;2409,İbn Mace;4258,4265, Nesei; 1824
Ölümü temenni etmedikçe kıyâmet kopmayacaktır: Buhari; 15/6970, Müslim; 8c. 444,
Ölünceye kadar kimse Allah cc’ yi göremez: Müslim; 178,
Ölünün ardından kesilmeyen ameller: Müslim; 1631, Ebu Davud; 2880, Nesei; 3681,
Ölünün önce kefeni alınır, sonra borçları ödenir sonra da vasiyetler yerine getirilir: Darimi; 3242, Buhari; cenaiz 26,
Ölürken tevbe kabul olunmaz: Nisa; 18, 168, 169,
Ölüye kuran okunmaz: Rum; 52, Fatır; 22, Necm; 39, Bakara; 286, Fıkhus-Sünne; 1/387,
Ölüyü güneş doğarken ve batarken gömmeyin: Müslim; 831, Ebu Davud; 3192, Tirmizi; 1035, İbn Mace; 1519,
Ömer bin Abdullah bayıldı ve şuurunu kaybetti geçen namazları kaza etmedi: Muvatta; vukuus salat 24,
Ömer (ra)’un Şureyh (ra)’ a yazdığı mektup: Darimi; 169,
Ömer ve Ebu Bekr’e uyun: Tirmizi; 3923, İbn Mace, 17,
Ömercik ne yapıyor kuşcuk: Buhari; edeb 81, 13c. 6092,
Önce elleri sonra dizleri koyun, deve çöküşü gibi çökmeyin: Ebu Davud; 840,
Önce namazdan hesaba çekileceksiniz: Nesei; 463-465,
Önce selam veren Allah'a yakındır: Tirmizi; 2834,
Önceki ümmetlerin yoluna karışı karışına uyacaksınız: Buhari; 16c. 7202,
Önden ve arkadan çıkan şey abdesti bozar: Maide; 6, Nisa; 43, Buhari; 1c. 288, Müslim; 362,
Önünden ye: Müslim; 2022,
Öpme abdesti bozmaz: Müslim; 2318, 2770, Ebu Davud; 5218, Nesei; 170, 171,
Örtünme ile alakalı: Ahzab; 59, Nur; 31, Müslim; 2770, Buhari; 10c. 4598, Ebu Davud; 2488,
Öşür: Müslim; 981,
Öven kimsenin yüzüne toprak saçın: Tirmizi; 2504, Müslim; 3002, Ebu Davud; 4804, İbn Mace; 3742,
Öyle açık konuşurduki birisi onun söylediği kelimeleri saymak istese sayardı: Buhari; menakıb 23, Müslim; zühd 71,
Özür kanında kadın namaz kılabilir: Ebu Davud; 104,
Özürsüz olarak iki namazı cem etmek: Tirmizi; 187, İbn Mace; 1069, Müslim; 705,
 

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

P

Panterlerin postunu kullanmak, iki omuzu üzere ve elbisenin altına halis ipek koymaktan bizi men etti: Darimi; 2651, Ebu Davud; libas 10, Nesei; zinet 20,
Papaz kıyafeti giymeyin: Müslim; 6c. 144. sy, Nesei; 2c. 298. sy,
Papuçlarınızı neden çıkardınız? Senin çıkardığını gördük: Ebu Davud; 650,
Paraya tapan yok olsun, giyim kuşam hastası yok olsun: Buhari; cihad 70, İbn Mace; zühd 8,
Parmak işareti: Ebu Davud; 727, Nesei; 2/236, Müslim; 580, İbn Mace; 912,
Parmak uçları ile tesbih yapılır: Ebu Davud; 1501, Tirmizi; 3482, 3634, 3715, Nesei; 1356,
Parmakları arasını hilalemek: Tirmizi; 38,
Parmaklarından su fışkırması: Tirmizi; 3872, Nesei; 77,
Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutun.Çünkü kulların amelleri o günler arz edilir: Ebu Davud; 2436, Nesei; 2360, 2188, İbn Mace; 1739, Tirmizi; 744,
Peçenin delilleri: Buhari; 4c. 1550, 10c. 4598, Müslim; 2770, Ebu Davud; 2488,
Pehlivan kim: Müslim; 2608, Ebu Davud; 4779,
Perşembe gününün sabahı ümmetime bereketli kılınmıştır: Taberani, Mu'cemus-Sağir; 43, Buhari; cihad 103, Darimi; siyer 2, Ebu Davud; cihad 455,
Peruk takana ve taktırana, vucuduna döğme yapana ve yaptırana lanet olsun: Ebu Davud; 4168, Buhari; libas 7/212, Müslim; 2127, Nesei; zinet 5247, Tirmizi; 2932,
Peygamber (sav)’e salavat getirmek: Ahzab; 56,
Peygamber (sav) fark edilir derecede uzun veya kısa, süt beyaz veya esmer, pek kıvırcık saçlı veya pek düz saçlı değildi. Allah kırk senenin başında ona peygamberlik verdi. Başında ve sakalında yirmi tane beyaz kıl yoktu: Tirmizi; 3864,
Peygamber (sav) hayatının sonuna kadar masa üzerinde yemek yemedi: Tirmizi; 2468,
Peygamber (sav) in eli sahip olmadığı bir kadının eline değmemiştir: Tirmizi; 3523, Mümtehine; 12,
Peygamber (sav)’ in rüyada Rabbini görmesi: Tirmizi; 3448,
Peygamber (sav) kırk yaşında iken vahiy indi: Tirmizi 3862,
Peygamber (sav) namazda ruku ve secdeye eğilirken ve secdeden kalkarken tekbir alırdı: Muvatta; 1c. 95,
Peygamber (sav) zevcelerinden bazısını öper, sonra abdest tazelemeden namaz kılardı: Nesei; 171,
Peygamber (sav) anlaşılsın diye bir kelimeyi üç kere tekrarlardı: Tirmizi; 3882,
Peygamber (sav) zamanında namazda konuşurduk daha sonra bu yasaklandı: Tirmizi; 3169,
Peygamberler ancak öldükleri yere defnedilirler: Tirmizi; 1023, İbn Mace; cenaiz 65,
Peygamberler arası tercih: Ebu Davud; 4668, Müslim; 2374, Tirmizi; 3349,
Peygamber (sav) her halinde Allahı zikrederdi: Müslim; 373, 256, Ebu Davud; 18, İbn Mace; 302, Tirmizi; 3606,
Peygamber (sav)’ in guzel huylu oluşu: Müslim; 2310, Ebu Davud; 4773,
Peygamber (sav)’ in sığındığı şeyler: İbn Mace; 3838-3844,
Peygamber (sav) kendisi için ayağa kalkılmasını istemezdi: Tirmizi; 2901,
Peygamber (sav) Medine' ye hicret edince Tufeyl b. Amr' da onun yanına hicret etmiş. Onunla birlikte kavminden bir zatta hicret etmiş. Fakat Medine' de sıkışmışlardı. O zat hastalanmış ve sabırsızlık ederek okları atmış, onlarla parmak ellerini kesmiş. Derken ellerinden kan fışkırmış. Neticede ölmüş. Mütakiben Tufeyl b. Amr onu rüyasında görmüş kılık kıyafeti güzelmiş. Ama elleri sarılı imiş. Tufeyl ona: Rabbın sana ne yaptı ? diye sormuş, O da: Peygamber (sav)' in hicret ettiğim için beni affetti, diye cevap vermiş. Tufeyl: neden seni ellerini sarılmış görüyorum ? deyince: Bana, ‘senin bozduğun bir uvzunu biz düzeltmeyiz’ denildi, cevabını vermiş. Tufeyl bu rüyayı Rasulüllah (sav)' e anlatmış. Bunun üzerine Rasulüllah (sav) ‘Allah' ım onun ellerini de affeyle’ diye dua etmiş: Müslim; iyman 49. bab 116,
Peygamberde güzel ahlak örnekleri vardır:Ahzab; 21, Kalem; 4
Peygamberimizin dört ismi: Tirmizi; 2995,
Peygamberler miras bırakmaz, o sadakadır: Müslim; 1758, 1761, Ebu Davud; 2976,
Peygamlere keşke tabi olsaydı: Furkan; 27, 28,
Peynir ve sade yağ helaldir: İbn Mace; 3367,
Put satmak haramdır: Müslim; 1581,
 

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Ce: Hadis Fihristi

R

Rahman’ın parmaklarından iki parmak arasındadır kalp. Onu dilediği yere çevirir. Bundan sonra Allah’ım, Ey kalpleri çeviren, bizim kalplerimizi taatına çevir:Müslim;kader 17,no 2654, En-Nevvas b. El-Kilabi (ra)’ dan; İbn Mace;199,Tirmizi kader bab 7, Enes (ra)’ dan; no 2226,
Rasulullah (sav) biri Receb ayında olmak üzere dört umre yapmıştır: Buhari; megazi 35, Müslim; hacc 217, 220, Ebu Davud; menasik 79, Tirmizi; 812, İbn Mace; menasik 60, Darimi; menasik 39,
Rasulüllah (sav) dünyadan ayrılıncaya kadar peşpeşe iki gün arpa ekmeğinden doymamıştır: Tirmizi; 2462,
Rasulüllah (sav)’e itaat, Allah’ a itaattir: Nisa; 40,
Rasulüllah (sav)’ e itaate dair ayetler: Ali İmran; 51, 132, 31, 32, Enam; 161-163, Araf; 158, Nisa; 13, 14, 59, 64, 69, 70, 80, Enfal; 20, 46, Enfal; 1-4, Tevbe; 71, Haşr; 7,
Rasulüllah (sav)’e sihir yapılması:Buhari;12c. 5789, Nesei; 4065
Rasulüllah (sav) hayatı boyunca çirkin konuşmamıştır ve bir şeye özenmemiştir: Müslim; fedail 13-16. bablar no 2309-2321,
Rasulüllah (sav) hayber günü evcil eşek etini men etti, muta nikahını haram kıldı, at etini ise izin verdi: Müslim; sayd 24, 32, Ebu Davud; etime 33, Nesei; sayd 31, Buhari; zebayih 26,
Rasulüllah (sav) her halinde Allah’ ı zikrederdi: Tirmizi; 3606,
Rasulüllah (sav) hiç kimseye gizli bir şey söylememiştir: Müslim; 1978,
Rasulüllah (sav)’ in ağlaması: Müslim; 923, Ebu Davud; 3125,
Rasulüllah (sav)’ in ahlakı kurandır: Nesei; 1601,
Rasulüllah (sav)’in anne ve babasının müşrik olarak öldüğü: Müslim; 976, İbn Mace; 1572, Ebu Davud; 3234, Nesei; 2036,
Rasulüllah (sav)’in konuşmalarını herkes anlardı: Ebu Davud; edep 21,
Rasulüllah (sav)’in miraca çıkması: Müslim; 162,
Rasulüllah (sav)’ in yüzünün kanaması: Müslim; 1790,
Rasulüllah (sav) itaat farzdır:Buhari;10c. 4775, 15c. 6986, 2c. 953
Rasulüllah (sav) Rabbini dünyada görmedi: Müslim; 175-177,
Rasulüllah (sav) veda hutbesi: Buhari; 9c. 4091,
Rasulüllah (sav) zamanında deve keser gibi at kestik ve onu yedik: Nesei; 4384,
Rasulüllah (sav) zamanında hicabtan önce erkek ve kadın karışık abdest alıyordu: Nesei; 71,
Rabb edindiler alimleri hahamları: Tevbe; 31, Tirmizi; 3292, İbn Kesir; 7c. 3454,
Rabbim beni yedirir ve içirir: Buhari; savm 48, Müslim; siyam 57, 61, Tirmizi; 775, Darimi; savm 14,
Rabbimden annemin kabrini ziyaret için izin istedim,ziyarete izin verdi ama tevbe için izin vermedi Müslim; 976, Ebu Davud; 3234, İbn Mace; 1572, Nesei; 2036,
Rabbimden üç şey istedim: Müslim; 2889,
Rabbimiz güldü: İbn Mace; 13,
Rabbimizin ilmi heryeri kuşatmıştır: Araf; 89, Talak; 12,
Rabbinin senin üzerinde hakkı vardır, eşinin senin üzerinde hakkı vardır, her hak sahibinin senin üzerinde hakkı vardır: Buhari; savm 57, 59, Enbiya; 37, Müslim; siyam 183, Ebu Davud; savm 66, Nesei; siyam 69,
Rabbiniz'den mağfiret dileyin, sonra tevbe edin: Hud; 90,
Rabbinizi de göreceksiniz.Artık doğmasından önceki ve batmasından önceki namazların hiçbirinden alıkonmamak eliniz-den gelirse ona çalışınız.Bundan sonra Rabbini güneşin doğuşun-dan evvel ve batışından evvel hamd ile tesbih et: Kaf; 39. ayeti okudu: Müslim; 183, Buhari; 10c. 4786,
Rahman arşa istiva etti: Taha; 5, Araf; 54, Secde; 4, Rad; 2, Yunus; 3, Furkan; 59, Hadid; 4, Mülk; 16, 17, Nahl; 49, 50, Mümin; 36, 37, Fatır; 10, Ali İmran; 55,
Rahmetim gadabımı geçti:Buhari;tevhid 55,Müslim;tevbe 14,16
Rakı on şekilde haram kılınmıştır: İbn Kesir; 5c. 2454,
Ramazan ayı 29 gündür: Müslim; 1083,
Ramazan ayı geldiğinde cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapatılır: Nesei; 2100,
Ramazanda özürsüz ve hastalıksız orucu bozana kefferat nedir: Buhari; 4c. 1802,
Ramazanda umre yapmak bir hacca muadildir: Buhari; umre 4, Ebu Davud; menasik 79,
Ramazanda umre: Müslim; 1256,
Ramazanın son on gününde itikafa girilmesi: Ebu Davud; 2462, Müslim; 1172, Tirmizi; 790, 792, Nesei; 386, İbn Mace; 1770,
Rasulüllah (sav)’ i Yahudi bir kadın ile zehirlemeye kalkışması: Buhari; 12c. 5796, Ebu Davud; 4508, Müslim; 2190,
Raşid halifelere uyun: Tirmizi; 2815, İbn Mace; 6, 11, Ebu Davud; sünne 5,
Recm' i rivayet eden sahabeler: Ebu Hureyre (ra), Buhari; 15c. 7107, Ömer İbn Hattab (ra), Buhari; 14c. 6684, Abdullah İbn Ömer (ra), Buhari; 14c. 6670, Ubade İbn Samid (ra), Müslim; 5c. 1690, Bera İbn Azib (ra), Ebu Davud; 5c. 4447, Semure (ra), Tirmizi; 3c. 1463, Numan Beşir (ra), Ebu Davud; 4459, İmran b. Hüseyin; (ra), Ebu Davud; 4440, Abdullah İbn Mesud; (ra), Ebu Davud; 4352, Aişe (ra), Ebu Davud; 4353, İbn Abbas (ra), Ebu Davud; 4399, Vail (ra), Ebu Davud; 4379, Ebu Zeydan (ra), Ebu Davud; 4402, Semmak (ra), Ebu Davud; 4423, Ebu Said (ra), Ebu Davud; 4331, Bureyde (ra), Ebu Davud; 4434, Halid bin Velid (ra), Ebu Davud; 4435, Abdullah bin Bureyde (ra), Ebu Davud; 4442, İbn Ebu Bekir (ra), Ebu Davud; 4443,
Recm ayetini insanların terk edeceği: Müslim; 1691,
Recm edilenin cenaze namazı kılınır: Nesei; 1958,
Recm hükmünün tevratta olduğu: Müslim; 1699, 1697, 1691, Buhari;15 c.7107,14c.6684, Ebu Davud; 4418, Tirmizi; 1460, Nesei; 4034
Recm’in hadislerde geçtiği yerler: Buhari; 3c. 1023, 1029, 8c. 3600, 14c. 6670, 6684, 15c. 7107, Müslim; 5c. 1690, 1697-1699, Tirmizi; 3c. 1455-1457, 1463, Müslim; 585, 2867, 2868, 2869, 5c. 1691, Ebu Davud; 5c. 4331-4459, Nur; 2, İbn Kesir; 11c. 5685. sy, İbn Mace; 347, 348, Nesei; 1958,
Recmedilen kadın:Nur; 2, İbn Kesir; 11c. 5685, Buhari; 15c. 7107
Recm ediyorlar maymunlar maymunu: Buhari; 8c. 3600,
Recmi, deccali, şefaati ve kabir azabını inkar edecek bir kavim gelecek: İbn Kesir; 11c. 5687. sy, Müslim; 585, 2867, 2868, 2869, Buhari; 3c. 1023, 1029, 1299, İbn Mace; 347, 348, Ebu Davud; 4751, 4753,
Recmin Tevrat’ta da olduğu:Buhari; 14c. 6670, Müslim; 5c. 1699
Resim bulunan eve melek girmez:Müslim; 2104,Buhari 7c 3145,13c 5956, Nesei 5312-5330, Riyazus salihin 305 konu,
Resim ve figürün haramlılığı: Müslim; 969, Ebu Davud; 3218, Tirmizi; 1804-1802, Nesei; 2033, 5312-5330,
Resimlerin yasaklanması: Darimi; 2665, Müslim; libas 93, Nesei; kıble 12,
Resimli bir örtüye doğru namaz kılınmaz: Nesei; 761,
Ressamlar kıyâmet günü diriltilir ve onlara haydi yarattığınız şeye can verin denilir: Buhari; tevhid 56, Müslim; libas 103, Nesei; ziynet 114, Taberani; Mu'cemus-Sağir 713,
Rasul demedim, nebi dedim: Buhari; 1c. 367,
Rasul size neyi veriyorsa onu alın, neyi yasaklıyorsa ondan sakının: Buhari; 10c. 4845, 2c. 953, 15c. 7069, Haşr; 7,
Rasullerin ilki Nuh (as)'dır: Buhari; 7c. 3122,
Rasulüllah (sav) ile namaz kıldım. Tekbir aldığı zaman, ellerini kaldırırdı: Ebu Davud; 723,
Rey ve kıyasın batıllığı: Muvatta; 4c. 246, Câmius-Sağır; 1c. 297, İbn Abdil Berr Cami; 2c. 134, Buhari; 4c. 1819, 16c. 7190, Nisa; 105, Ebu Davud; 162-164, İbn Mace; 52-56,
Rıdvan beyatından hiçbiri ateşe girmeyecektir: Ebu Davud; 4653, Tirmizi; 4113,
Rıfk (yumuşaklık): Müslim; 2593, Ebu Davud; 4807, 2478,
Riba (faiz) haramdır: Bakara; 275, Müslim; 1584, 1597,
Ribayı yiyene ve yedirene lanet: Müslim; 1597,
Rivayetleri üç kere tekrarlardı: İbn Mace; taharet 48,
Riya haramdır: Müslim; 2985,
Riya yapanı Allah teşhir eder: Tirmizi; 2488,
Riya: Müslim; 1905,
Riyanın en azı dahi şirktir: İbn Mace; fiten 16, Tabarani Mu'cemus-Sağir; 611, Hakim;
Riyanın haramlılığı: İbn Mace; 4202-4207,
Ruh O’ na yükselir: Mearic; 4,
Ruh olmayan cesetlerle nasıl konuşuyorsun? diye sordu. Rasulüllah (sav); ‘siz benim söylediğimi onlardan daha iyi işitmez-siniz. Ancak onlar bana cevap vermeye güç yetiremezler’ buyurdu: Taberani Mu'cemus-Sağır; 746, Müslim; Cihad 83, 2873-2874, Ebu Davud; Cihad 125, Nesei; cenaiz 117, Buhari; 3c. 1295,
Ruhbanlığı yasak etti: Tirmizi; 1089,
Ruhlar birbirini tanır: Müslim; 3638, Ebu Davud; 4834,
Ruhlar toplu cemaattir: Müslim; 2638,
Ruhtan soruyorlar deki: İsra; 81, Müslim; 2794,
Ruk’a, temaim ve telve (muska çeşitleri) şirktendir: Ebu Davud; tıbb 17, İbn Mace; tıbb 39,
Rukusu ve secde arası oturması: Müslim; 471, Tirmizi; 286, Ebu Davud; 852,
Ruku ve secdede kuran okunmaz: Ebu Davud; 4045,
Rukuda dua: Müslüm; 484, İbn Mace; 889, Ebu Davud; 877,
Rukudan kalktığı zaman ellerini omuzları hizasına kadar kaldırırdı: Buhari; 2c. 752,
Rukyenin ücreti alınır: Müslim; 2201,
Rum harbi ile İstanbul’un fethi arasında altı sene vardır, yedinci sene Deccal çıkacak: Ebu Davud; 4296, İbn Mace; 4092, Müslim; 2897, Tirmizi;
Rumların İranlılara galip gelmelerine miminlerin sevinmeleri: Tirmizi; 3103,
Rüşvet: Bakara; 188, Neml; 35, 36, Buhari;
Rüya babı: Müslim; 2261-2275,
Rüya üç çeşittir: İbn Mace; 3906-3907,
Rüyasında beni gören gerçekten beni görmüş gibidir: Tirmizi; 2378, Müslim; 2266,
Rüzgara sövmeyin: Tirmizi; 2353, Ebu Davud; 4908, İbn Mace; 3727,
Rüzgardan Allah’ a sığınma: Müslim; 899,
Rüzgarı lanetleme!Çünkü o vazifelidir.Şurası muhakkak ki her kim, lanete müstehak olmadığı halde bir şeyi lanetlerse lanet kendisine döner: Tirmizi; 2044,
 
Üst