Yüzlerce Düşünürlerin Sosyal İçerikli Sözleri

  • Konbuyu başlatan SaLtan
  • Başlangıç tarihi
S

SaLtan

Guest
İnsanda hayallerin yerini hatıralar almaya başlamışsa, yaşlılık başlamış demektir.
James Brewer

İnsan ile insan arasında fark vardır. Bir demirden hem nal, hem de kılıç yaparlar.
Nizamî

En çok hoşumuza giden insan, kendimize benzettiğimiz insandır (Moliére). 4.) Her insan, meyvesi ile tanınır.
Martine Luther

İnsan olmasaydı, kâinat olmazdı.
H. W. Langfellow

İnsan, kendisine bir mânâ vermeye çalışan tek mahlûktur.
Albert Camus

İyilik, insanları birbirine bağlayan altın zincirdir.
Goethe

Her türlü kötülüğü yapmaya muktedir iken, kötü bir şey yapmamak: İşte, budur iyilik.
André Gide

Milletlerin gelenekleri başka başkadır, fakat iyilik her yerde birdir.
Heinrich Heine

Menfaat karşılığı yapılan iyilik, iyilik değildir. İyilik, sebep ve netice zincirinin dışındadır

Tolstoy

Hayır (iyilik) yapan, yaptığı hayırdan daha hayırlıdır.
Hz. Ali

Kanaatten hiç kimse ölmedi, hırsla da hiç kimse padişah olmadı.
Hz. Mevlana

Yeryüzünde bütün ızdıraplar, aza kanaat etmemekten doğar.
Firdevsi

Kanaatten nasibi olmayanı dünya nasıl zengin eder ?
Feridüddin Attar

Kanaat, ticaretli bir şükrandır.
Said Nursi

Zengin olmak istersen, kanaatten başka bir şey isteme, çünkü kanaat, hoş, tatlı bir devlettir.
Şeyh Sâdi

İyi adam olmak için, kimseye fenalık etmemek yetmez, iyilik etmesini de bilmelidir.
Fenelon

İnsan, mutluluğun en büyüğüne, ancak öteki insanlara iyilik yapmakla kavuşabilir.
Çiçero

Sana yapılan haksızlıkları toza, iyilikleri mermere yaz.
B. Franklin

Üç türlü insan vardır: 1.) Allah’ı bulanlar ve O’na hizmet edenler; 2.) O’nu aramakla meşgul olup, henüz bulamayanlar; 3.) O’nu, ne arayan, ne de bulanlar, zaten bunlar arayıp bulma çabası da göstermezler. 1.) İlk gruba girenler, akıllı ve mutlu, 2.) Ortadakiler ise mutsuz ve/fakat akıllıdır. 3.) Sonuncu grubun insanları ise, aptal ve mutsuzdur.
Blaaise Pascal

Hakikî mânâda insan olmak, sorumlu olmaktır.
Antoine de Saint-Exupéry

İnsan, C. Hakkın antika bir sanatıdır. Ve en nazik ve nazenin bir mûcize-i kudretidir.
Said Nursi

Size, sadakadan ve oruçtan daha hayırlı olan şeyi söyleyeyim mi ? Bu, iki dargının arasını düzeltmektir. Dikkat edin! Kin, kökten sevabı yok eder.
Ebu Derda

Kinimiz büyüdükçe, kin beslediğimiz kimseden daha küçülürüz.
La Rouefoucauld

Sevgi her zaman karşılık görür, kin de.
Dostoyewski

İşler, iş olarak şerefli veya şerefsiz diye ayrılmazlar. Yapılışlarındaki maksada (niyete) göre şerefli veya şerefsiz olurlar.
Aristoteles

İşine bağlı olan insanın kafasına düşünceler kendiliğinden doğar.
Henry Ford

Yapılmış küçük işler, plânlanmış büyük işlerden çok daha iyidir.
Peter Marshall

Biraraya gelmek, bir başlangıçtır. Bir arada bulunmak, bir gelişmedir. Beraber çalışabilmek ise başarıdır.
Henry Ford

Hazine, şeytanların kardeşleri olan müsrifler için yemlik değildir.
Şeyh Sâdi

Ashab-ı Kehf’in köpeği, birkaç gün iyilerin arkasına düştü, insan şerefi kazandı.
Şeyh Sâdi

Sen ki, başkalarının mihnetinden (derdinden) keder duymuyorsun, sana insan adını vermek yakışmaz.
Şeyh Sâdi

Kardeşini gizli ikaz edip, öğüt veren, ona gerçek nasihat etmiş ve onu yükseltmiştir. Halk arasında öğüt vermeye kalkışan, onu rezil-ü rüsva etmiştir.
İmam-ı Şâfiî

Üç şey kardeşlik sevgisini sâfileştirir: Selâm vermek, mecliste yer vermek, sevdiği isim ile onu çağırmak.
Hz. Ömer

Kötü ahlâklı insan, kırılmış saksı gibidir, ne saksıdır, ne de çamur.
Vehb bin Münebbih

İnsan, güzel ahlâkı sâyesinde Cennetin âli derecelerine yükselebilir. Buna karşılık âbid olsa da, kötü ahlâkı sebebiyle Cehennemin derinliklerine yuvarlanabilir.
Enes bin Mâlik

Eğer ahâlinin bahçesinden padişah bir elma yerse, uşakları ağacı kökünden çıkarır.
Şeyh Sâdi

Şu zamanda insanların kardeşliği, aşçının çorbasına benzedi. Kokusu güzel, fakat tadı yok

Mâlik bin Dinar

İhtiras, doymak bilmez bir canavardır.
Brachvogel

Her kim kötülük tohumunu eker de, iyilik biçeceğini umarsa, yanlış fikre saplanmış, saçma bir hayâle bağlanmış olur.
Şeyh Sâdi

Kötülerin kötü işleri yüzünden kuşların, karıncaların, yırtıcı hayvanların rızıkları darlaşır.
Şeyh Sâdi


Kimseden sana kötülük gelmesini istemiyorsan, fena söyleyici, fena öğreticisi, fena düşünceli olma.
Hz. Mevlana

Sevgi ve karakterin olmadığı yerde ne büyük insan, ne büyük sanatkâr, ne de büyük mücadele adamı vardır.
Beethoven

Hak katında ve halk katındaki kıymetimiz, ahlâk ve karakterimizin gelişmesi nispetindedir.
Yusuf Alan

Herkes bir gayretkeşlik görünüşü altında ihtirasını gizler.
Fenelon

İki cihana rahat ve selâmetini iki harf tefsir eder: Dostlarına karşı mürüvvetkârâne muaşeret ve düşmanlarına sulhkârâne muamele etmektir.
Şeyh Sâdi

Şöhret, zehirli bala benzer.
Said Nursi

Şan ve şöhret; Bu iki ihtiras, ihtiyarlık bilmez.
Plutarkhos

Şöhret, bir büyüteçtir (her şeyi olduğundan büyük gösterir).
Thomas Fuller

Şöhret, uzaktan güneş gibi parlak ve ısıtıcı; yaklaştınız zaman, bir dağ tepesi gibi soğuktur

Balzac

Dünya sevgisi, insanın kalbinden imanın tadını çıkarır.
Mâlik bin Dinar

Şöhreti sevenin dini zayıflar, rezil olur. Şöhreti seven kimse, âhiretin zevkine eremez.
Bişr-i Hafî

On derviş, bir kilimde uyur. İki padişah, bir iklime sığmaz
Şeyh Sâdi

Kötü huyu âdet edinme, kökleşir.
Hz. Mevlana

İnsanda, dokuz iyi huyu yanında bir de kötü huy bulunduğu olur. Derken bu tek kötü huy, dokuz iyi huyu mağlup eder.
Hz. Ömer

Sert huyluya sözü lütuf, kerem ile söyleme. Çünkü, iyice paslanmış demir, yumuşak eğe ile temizlenmez.
Şeyh Sâdi

İffet, kadınların süsü, erkeklerin üstünlük şiârıdır (işaretidir).
Hz. Ali

Bahtiyar insanlar, geçmişlerden ibret alırlar ve böylece kendilerinden sonra geleceklere ibret olmazlar.
Şeyh Sâdi

Şöhret, rüzgarla yarışan at gibidir. Eğer onu hazmedemezseniz, kendinizi toz-toprak içinde bulursunuz.
Rahmi Er

Mademki keskin, yırtıcı tırnağın yoktur, öyleyse kötüler ile cenkleşme.
Şeyh Sâdi

Benlik davasını bırak-Muhabbetten olma ırak-Sevgi ile dolsun yürek-Hoşgörülü olmaya bak

Yunus Emre

Senin hakkında her zaman kerim olan bir kimse, eğer ömründe bir kere sitem ederse, mâzur gör.
Şeyh Sâdi

Hayatlarını yüksek şeylerin yolunda harcayanlar, hiçbir zaman ölmezler.
G. Hippel

Birisine bir kere bir şey verip ümide düşürmek, arkasından onu meyus ederek incitmek, himmet sahiplerine yaraşmaz.
Şeyh Sâdi

İhtirasları alt etmek, silah kuvvetiyle dünyayı hüküm altına almaktan daha çetindir.
Gandhi

Hırs ile mutluluk, birbirlerini hiç görmezler.
Benjamin Franklin

Maddî hayata tapanlar, deniz suyu içenlere benzerler, içtikçe susuzlukları artar.
Muhiddin-i Arabî.

Fakir, çok şey ister, harîs her şeyi.
F. Syrus

Eğer malı çok seversen, hırs ile değil, belki kanaat ile malı talep et, tâ çok gelsin.
Said Nursi

Güzel ahlâk, cömertlik, bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür.
Hasan-ı Basri

Güzel ahlâk, Allah’a karşı isyanların dışında kalan şeylerde, insanlara muhalefet etmemektir

Hz. Ali

Ahlâk, üç haslette aranır. Onlar da haramdan uzaklaşmak, helâli aramak ve aile efradına imkân nispetinde genişlik göstermektir.
Hz. Ali

Kıskançlık, insanı, kötüleri değil, iyileri kötülemeye yöneltir.
F. R. Chaleaubriand

İlerleme isteği, dehâyı beslediği gibi, çekemezlik de yüreği zehirler.
Voltaire

Birçok felâketlere öncülük eden hasettir. Haset, mânevî varlığı yok eder, iman nurunu söndürür.
Şehabeddin Ahmed

Hasedi kalpten atmak var ya, işte dünya hakkında züht budur. Dünyaya hevesli olan kimseye gelince, istesin veya istemesin, kendisini hasetten ayıramaz.
Firkadü’s Senei

Nimet sahibi olup da hasetçilerin hasedinden salim kalan yoktur.
Hz. Ömer

Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Evet, kuvvet haktadır ve ihlastadır. Haksızlar dahî, haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar.
Said Nursi

Hasetten son derece sakının, çünkü haset, gök ve yerde Allah’a karşı irtikap edilmiş ilk günahtır.
Vehb bin Münebbih


Haset, öyle bir hastalıktır ki; ölümden başka bir şeyle ondan kurtulmak mümkün değildir.
Şeyh Sâdi

Bir insan için Allah’ın en büyük ihsanı iyi ahlâktır. Güzel bir yüz veya nazlı bir davranış bile, kalp kötüyse, fena (kötü) ahlâkı gizleyemez.
Heinrich Heine

Davranışlar, kelimelerden daha fazla konuşur, daha çok şey ifâde eder.
Oscar Wilde

Haksızlığı hak zanneden adamlara karşı hak dâvâ etmek, bir nevi haksızlıktır.
Said Nursi

Hak, adalet ve emniyet ile oluşur.
Ahî Emir Ahmed

Her binanın bir temeli var, İslâm binasının temeli de güzel ahlâktır.
İbn-i Abbas

Güzel ahlâkın en aşağı derecesi eziyete katlanmak, kötülüğe karşılık vermemek, zâlime merhamet etmek, onun affedilmesini dilemek ve ona şefkatle muamele etmektir.
Sehl-i Tüsteri

Rızık hazineleri, ahlâk güzelliğindendir.
Yahya bin Muaz

En büyük şeref, güzel ahlâktır.
Hz. Ali

Gerçek hürriyet, Hakka köleleliktir.
Hz. Ali

Gerçek dostlar, iyi günlerde davet edilince, size ziyaret ederler, kara günlerde ise davetsiz gelirler.
Copmrastos

Çoban, kurdun işine razı olursa; köpek yabancıya havlamaz.
Hz. Ümame

İnsanın iyisi, ruhunun yeteneklerini mükemmellik ve doğru ahlâkla uyum içinde, sürekli eyleme döken kişidir.
Aristo

İnsan, temayüllerine (fıtratına) zıt hareketlerle ahlâkî yüksekliğe ulaşamaz.
G. Kerschensteiner

Bir insanın güzel ahlâk sahibi olması, altın sahibi olmasından daha iyidir.
Hz. Ali

Dedikodu, basit ruhlu insanların eğlencesidir.
Corneille

İnsanın yapabileceği en büyük kötülük, kendisine olan güvenini kaybetmesidir.
Richard Benedici

Güvensizlik başlayınca dostluk da kaybolur.
Epicure

İtimat edilmek, sevilmekten daha büyük iltifattır.
George Mcdonald

Ya iyiyi emreder, kötülüğü men edersiniz, ya da Allah üzerinize zâlim bir sultanı (diktatörü) musallat kılar. Öyle bir zâlim ki, ne büyüğünüzü sayar, ne de küçüklerinize acır
Ebû’d Derdâ

Her ne kadar insan elinde büyümüş olsa bile, kurdun yavrusu sonunda kurt olur.
Şeyh Sâdî

Eğer bilsen gayret ne kadar hayırlı bir iştir. Ömrünü bir dakika boşa geçirmezdin.
Said Nursi

Cömert, nasihat vermekle yetinmeyip, yardım eder.
Vauvenarques

Cömertlik fazla vermekten ziyâde, yerinde ve zamanında vermek, demektir.
La Bruyére

Kerem eli, kol kuvvetinden daha iyidir.
Behram Gûrun’un kabri üzerindeki yazı

Cömertlik, cimrilikle israfın denge unsurudur.
İmam-ı Gazalli

İnsanların düşmanlığını kazanmayı hafife almak, akıl noksanlığına delildir.
İmam-ı Şaranî

Düşmanların en büyüğü, düşmanlığını gizleyendir.
Hz. Ali

Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
Hz. Ali

Husûmette fenalık var. Husûmete vaktimiz yok.
Said Nursi

Eğer hasmını (düşmanını) mağlup etmek istersen, fenalığa karşı iyilikle mukabele et.
Said Nursi

Hayâ duymamak kadar utanç verici bir şey yoktur.
St. Augustus

Kötü insanlar görmek artık beni şaşırtmıyor, ancak utanmadıklarını görünce şaşıyorum.
Swift

Fazilet, ruhun güzelliğidir.
Socrates

Fazilet, cemiyet menfaatini şahsî menfaatin üstünde tutmaktır.
Montesquieu

Ciddî ve gerçek bir fazilet sahibi olmak, içten gelerek alçak gönüllü olmak, insanın varabileceği en yüksek olgunluk derecesidir.
Akil Muhtar

Bir fazilet sahibi, bin faziletsize mukabildir.
Said Nursi

Hayâ, insanların gözlerindedir. Yani göz gözden utanır.
Abd. bin Abbas

Kedi, kirlettiği yeri toprak ile örter.
Şeyh Sâdi

Hak yolunun erleri, düşmanların gönüllerini bile incitmemişlerdir.
Şeyh Sâdi

İnsanlar için saadet ümidi ancak doğrulukta vardır.
Euripides

Doğruluğun en güzel meyvesi, ruh sükûnudur.
Epikuros

Önce doğruyu bilmek gerekir. Doğru bilinirse yanlış da bilinir, ama önce yanlış bilinirse, doğruya ulaşılamaz.
Fârabî

Sadelik, iyilik ve doğruluk olmayan yerde büyüklük yoktur.
Tolstoy

Her söylediğin doğru olmalıdır; fakat her doğruyu söylemek doğru değildir.
Said Nursi

İnsanın kırk yaşına kadar geçen yılları bir kitap, geri kalan yılları da o kitabın eleştirisidir.
Arthur Schoppenhauer

Gençken öğreniriz, yaşlanınca anlarız.
Marie Ebner-Eschenbach

Sabahleyin kalktığınız zaman (iş icabı) öteye beriye dağılınız; bir evde toplanmayınız. Çünkü ben, birbirinize darılmanızdan veya aranızda bir kötülük çıkmasından korkarım.
Hz. Ömer

Önemli olan sözler değil, davranışlardır.
Robert Hall

Eğer çok katı olursanız, çocuğunuzun kalbini kırarsınız, saldırgan veya çekingen bir şahsiyet ortaya çıkar. Eğer fazlaca şefkatli olursanız, çocuğunuz ana kuzusu olur. Eğer çocuğu kontrolsüz bırakırsanız, size ve topluma yabancılaşır.
Nevzat Tarhan

Disiplin, potansiyeli yeteneğe dönüştüren şekillendirici bir ateştir.
Roy Simth

Bir iyi davranışın, dünyadaki bütün güzel sözlerden daha tesirli olduğu, fıtrî olarak bilinen bir husustur.
Marvell

Bir insan, dindar bilindiği halde, ahlâklı değilse, ya bâtıl bir inanca din adı vermektedir, ya da sahtekârdır.
F. Brandley

Toplumu bir arada tutan değerler sisteminin birbiri ardına yıkılmasına seyirci kalanlar, bugün ne yapacaklarını bilemiyorlar.
Zülfü Livaneli

Çocuklarına kıyan ülkelerin geleceği, çocuklarını yüce tutan (çocuklarına değer veren) ülkelerin elinde kalır.
Hacı Bektaşi Veli

İdarede kuvvet (güç), kanunda olmalı. Ve ilimde de kuvvet, hakta olmalı. Yoksa istibdat hükümfermâ olur.
Said Nursi

Zulmün esası cihanda evvelâ az imiş, sonra her gelen bir parça arttırmakla bugünkü dereceyi bulmuştur.
Şeyh Sâdi

Kötü yaşayışlı zâlim ölür, gider; Fakat, üzerindeki lânet ebedî olarak kalır.
Şeyh Sâdi

El ele veren insanların kolları, her yere uzanır.
Mustafa Güngör

Kul, kendisini Allah’tan alıkoyan her şeyden sakınmalıdır, hattâ ilimden ve amelden bile.

Ebû Süleyman Dârânî

Dünya hakkında züht sahibi olmakta en ileri olan kimse, insanların iyi amel (güzel iş) bakımından en ileri olandır.
Abdullah bin Mesud

Zâhitlik, dünyayı, şehveti, hevesi (lüzumsuz arzuyu) bırakmaktır. Yoksa zâhitlik, elbise namına bir hırka ile iktifâ etmek değildir.
Şeyh Sâdi

İyiyi yapabildiği halde yapmayan bir insan, suç işlemiş olur.
Pestalozzi

Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu görse, o kusur, kusurluktan çıkar. İtiraf etse, affa müstahak olur.
Said Nursi


İyiler, kötü insanlarla düşüp kalktıkları takdirde, kendileri hakkında su-i zan edilmesine sebep olurlar.
Lâ-Edri


Soğuk şakalar, insanın değerini düşürür.
Nâsır-ı Hüsrev

Şaka, çok ciddî bir sanattır.
George Bernand Shaw

Her şakanın içinde bir gerçek gizlidir.
Novalis


Cahil insanlarla şaka yapmak, doğru değildir. Onların halleri ve dilleri, akrebin kuyruğu gibidir.
Hz. Ali

Şefkat, kalbi aydınlatmazla kalmaz, kalbi de ısıtır.
Lamartiné

Şefkat olmayınca fazilet, bir kelime olarak kalır
Newton

Şefkat öyle bir dildir ki, sağır da duyabilir, kör de okuyabilir.
Mark Twain

Zekânın karşısında insan ezilir. İyi davranış ve şefkat karşısında ise diz çöker.
Dale Carnegie

Yalnız sadaka vermekle kalmayın, acıyın da. Istırapları dindiren, paradan çok şefkattir.
J .J. Rousseau

Şükür, nimeti değil, nimeti vereni görmektir.
Şiblî

Şüphe (kuşku), duyguların değil, zekânın bir kusurudur.
Bacon

Bu dünyada insanlar bir kere aldatılınca, gerçekten bile şüphe duyarlar.
Hitopadesa

Şüphe, mutluluğun olduğu kadar, faziletin de düşmanıdır.
Samuel Johnson

Şüphe, hummalı hastaya benzer: Uyumaz, uyuyamaz, uyutmaz, dalsa da korkulu rüya görür

Cenap Şehabeddin

Dostlarımızdan şüphelenmek, onların ihanetinden çok daha utanç vericidir.
La Rouchefoucauld

Takvâ, hataya devamı bırakmak, amellere güvenip aldanmamaktır.
Hz. Ali

Hiçbir kimse, dünyada ve ahirette kendisinin utandıracak şeylerden uzak bulunmadıkça, takvâ makamına ulaşamaz.
Ömer bin Abdülaziz

Hemen herkes tartışabilir, fakat güzel konuşabilmek, herkesin yapacağı iş değildir.
Alcot

Bir tartışma sırasında, kızdığımız anda gerçek için uğraşmayı bırakır, kendimiz için uğraşmaya başlarız.
Goethe

Alışkanlık, alışkanlıktır. İnsan, onu pencereden atamaz. Ancak, tatlı dille merdivenden birer adım aşağıya inmesini sağlayabilir.
Mark Twain

Alışkanlıklar, kablo gibidir. Her gün onun bir ince telini öreriz, sonunda kırılmaz hâle geli.
Harace Mann

Sürekli olarak yaptığımız şeyler neyse, biz oyuz. O halde mükemmellik, bir eylem değil, bir alışkanlıktır.
Aristo

İnsanların fıtratları birbirine benzer, onları ayrı kılan şey alışkanlıklarıdır.
Konfiçyus

Kararsızlık alışkanlığını edinmiş bir insandan daha sefil biri olamaz.
William James

Arkadaşsız kalmak, dünyada en büyük yoksulluktur.
Alfred de Musset

Bazen kötü bir şey yaparsın. Fakat hâl yönünden senden daha düşük olan bir kişi ile arkadaşlık yapmış olman, o kütü işi sana güzel gösterir.
Hikem-i Atâiye

Hasenatın en yükseği, arkadaşına ikramda bulunmaktır.
Abdullah bin Abbas

Cimrinin gümüşü, kendisi gömülünce topraktan çıkar.
Şeyh Sadî

Ana babamızı kader, arkadaşımızı kendimiz seçeriz.
Jacques Delille

Düşmanın düşmanı, düşman kaldıkça dosttur. Düşmanın dostu, dost kaldıkça düşmandır.
Said Nursi

Fenalıklardan uzak duran ve daima verdiği sözü yerine getiren insanlarla dostluk etmeliyiz.
Hz. Ali

Senin dindarlığını arttıran dost, her karşılaştığında eline bir altın bırakan dosttan daha hayırlıdır.
Bilal bin Saat

Dostları çoğaltmak, zekâ inceliğidir.
Fudayl bin İyaz

Dostluk, iki vücutta müşterek bir ruha benzer.
Aristo

Yalnız kendi nefsini düşünerek dost arayan, hizmetçi arıyor demektir.
Cenap Şehabeddin

Dost, kötü günde belli olur. İyi günde ise yüz binlercesi bulunur.
Attâr

Birçok kimseye dostluk gösterdim. Onlardan bir dostluk görmedim. Yine de dostluktan vazgeçmedim.
Hz. Ali

Eğer bir hünerin, yetmiş ayıbın olsa, dost, o bir hünerden başkasını görmez.
Şeyh Sâdi

Uzun bir tartışma, her iki tarafın da haksız olduğunun belirtisidir.
Voltaire

Asabiyet-i cahilliye, birbirine tesanüt edip yardım eden gaflet, dalâlet, riya ve zulmetten mürekkep bir macundur.
Said Nursi

Kişiyi, bilgisi sebebiyle ısrarcı, münakaşacı ve kendini beğenmiş olarak gördüğün zaman, bil ki o, hüsranda kemâle ermiştir.
Bişrü’l-Hafî

Haklı olsa, haksız olsa münakaşa eden haksızdır. Bir dirhem hakkı varsa, bin dirhem bizlere zararı dokunabilir.
Said Nursi

Tasavvuf, güzel ahlâktan ibârettir.
İmam-ı Kettânî

Tasavvuf, nefsin kötü isteklerini terk etmektir.
Ebû’l Hüseyin Nûrî

Tasavvuf, Allah’ın ahlâkı ile ahlâklanmaktır.
Cüneyd-i Bağdâdî

Atalet (Tembellik) sıkıntıyı, sıkıntı sefahati, sefâhat (lüzumsuz yere zevk ve eğlence) fakirliği ve bedbahtlığı doğurur.
Said Nursi

İnsanı vaktinden önce yıpratan bir şey varsa, o da tembelliktir.
Hz. Ali

Terbiyenin gâyesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.
Eflatun

Ana-baba, iyi terbiye almışlarsa, çocuklar da terbiyeli olur.
Goethe

Sopayla kilime vuran, kilimi dövmez, tozlarını silkeler.
Mevlana

Çocuklarınız kuzu gibi yetiştirmeyelim ki, ileride koyun gibi güdülmesinler.
Şeyh Sâdi Şirazi.

Terbiyenin vazifesi, ruha kendi tekâmülü istikametinde kılavuzluk etmek ve yolu kapayan engelleri, imkân nispetinde gidermektir.
G. Kerschensteiner

Zenginlere karşı izzetli ve vakarlı davranmak, bir tevâzu sayılır.
Abd. bin el-Mübarek

Adalet, mülkün temelidir.
Hz. Ömer

Kılıcın yapamadığını, adalet yapar.
Kanunî Sultan Süleyman

İyi olmak kolaydır, âdil olmak zordur.
Viktor Hugo

Tevâzu, ister cahilden, ister çocuktan olsun, hakkı duyduğun vakit, ona boyun büküp, onu kabul etmendir.
Fudayl bin İyaz

Tevâzu, şerefi avlamanın vasıtalarındandır. Aynı zamanda, her nimet sahibi, haset edilir. Haset edilmeyen tek nimet, tevâzudur.
Urve bin Zübeyr

Çok sevilmek için, alçak gönüllü olmak olmalıdır.
Oscar Wilde

Keremi takvâda, zenginliği yakînde (ilimde, marifette, bilgide) ve şerefi tevâzuda bulduk.
Hz. Ebû Bekir

Ezberlenmiş, yapmacık tevâzular vardır ki, gizli bir kibiri örtmeye yararlar.
C. Rollin

Herkes tavusu, güzel nakışlı tüyü sebebiyle över. O ise, ayağının çirkinliğinden dolayı herkesten utanır.
Şeyh Sâdi

Ateş, yükseldiği (kibirlendiği) için, ondan şeytan yaratıldı. Toprak tevâzu gösterdiği için, ondan âdem yaratıldı.
Şeyh Sâdi

Tevekkül, olan şey ile yetinmek ve olmayan şeye râzı olmaktır.
İbn-i Hafîf

Tevekkül, kanaat ve iktisat, öyle bir hazine ve servettir ki, hiçbir şey ile değiştirilemez.
Said Nursi

Tilki, aslan artığı ile doyar.
Nizamî

Aslan, mağarada can verse dahî, köpeğin ağzından artanı yemez.
Şeyh Sâdî

Ayakta ölmek, diz üstü yaşamaktan iyidir.
Fr. D. Roosevelt

Vatan sevgisinden maksat, toprağa değil, onun üstünde yaşayan insanlara duyulan sevgidir.
Namık Kemal

Vazife duygusu, en büyük terbiyeci güçtür.
Albert Schweitzer

Vazifeyi yerine getirmek, onu bizzat sevmemiz ve bilmemizle mümkündür.
Goethe

Vazife şuurunun bir desteği, bir temeli vardır ki o da-sonradan kazanılmış bir temayül olmakla birlikte-vazifeyi sadakatle yapmak temayülüdür.
G. Kerschensteiner

Kötü bir işin en güçlü (gizli) şâhidi, vicdanımızdır.
Hz. Ömer

İnsanlar, kötülüğü istediği için değil, vicdanları zayıf olduğu için yapar.
John Stuart Mill

Vicdan, adaletin en iyi vekilidir.
Lady Mary Montagu

En mükemmel adalet, vicdandır.
Victor Hugo

İnsanlar tuhaftır; fena bir şey yapmakta olduklarını hissedecek olurlarsa, mutlaka en evvel vicdanlarını susturacak bir sebep bulurlar.
H. Z. Uşaklıgil

Vicdan, kalp penceresinden bakar. Akıl, gözünü kapasa da vicdanın gözü daima açıktır.
Said Nursi

Gerçeği her zaman savun, anlayan olmasa bile vicdanına karşı hesap vermekten kurtulursun.
H. George Wells

Gerçeği söylese bile, yalancıya inanılmaz.
Çiçeron

Günah işlemenin birçok vasıtaları vardır, fakat yalan bunların hepsine uyan bir saptır.
Oliver Wendell Holmes

Abartma, dürüst insanların yalanıdır.
J. De Maistre

Yalancı, Allah’a karşı kafa tutan, fakat insanlardan korkan bir serseridir.
Francis Bacon

Yalan söylemek, kılıç yarasına benzer, ki iyi de olsa nişanı kalır.
Şeyh Sâdi

Sevilmeyen bir insan, her yerde ve her şeyde yalnızdır.
George Sand

Yalnızlık, kötü arkadaştan hayırlıdır.
Sühreverdi

İnsanlar, köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar.
J. Newton

İnsanlar, birbirlerine yardımdan el çektikleri gün, insanlık yok olur, karşılıklı dayanışma olmazsa toplumlar olmaz.
Walter Scott

Dostuna da, düşmanına da yardım et, çünkü o zaman dostunla daha yakın dost, düşmanınla da dost olursun.
Cledbul

Hak yoluna yardım, bir şereftir. Şerefli insanlar, doğruya yardım ederler. Boş, bâtıl, faydasız işlerle oyalanmazlar.
Şehabeddin Ahmed

Herhangi bir ihtiyacı için kapısına gelen din kardeşinin yardımına koşmayan ve kendisinin bu işe selâhiyettar görmeyen kimseye şaşarım. Sevap ve günah korkusu olmasa bile, yine insanlık ve güzel ahlâk adına yardımına koşmalıdır, zira kurtuluş yolu budur.
Hz. Ali

Kahramanlık, ruhun bedene karşı kazandığı zaferdir.
H. F. Amile

Savaşırken ölenleri kahraman yapan, ölümleri değil; ölümlerinin sebepleridir.
Napoléon

Yolsuzluk, usulsüzlük, şahsiyetsizlik, ilkesizlik, basiretsizlik, insafsızlık, bunların hepsi, ölçüsüzlüğün ve fikirsizliğin mecburî türevleridir.
Ahmet Selim

Malının zekâtını çıkar, ver. Çünkü bağcı üzüm çubuğunun fazlasını keser, çubuk daha çok üzüm verir.
Şeyh Sâdi

Şahsınıza kötülük eden bir düşmanı affediniz. Lâkin, vatanınıza ve milletinize kötülük eden bir kimseyi, asla affetmeyiniz.
Hz. Ali

Affın en güzeli, hasmını ezmeğe muktedir iken yapılanıdır.
Ömer bin Abdülaziz

Affetmek güçlüyü daha güçlü yapar.
Publilius Syrus

Affetmenin ne olduğunu yalnız cesurlar bilir. Korkakların tabiatında af diye bir şey yoktur

Laurence Sterne

Zalimleri affetmek, mazlumlara zulümdür.
Şeyh Sâdî

Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir.
Montaigne

Eğitim görmüş halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür, idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır.
Lord Brougham

Eğer bir ülkede düşünceyi açıklama özgürlüğü tam anlamıyla kurulmamışsa, o ülkede ahlâk olmaz. Herkes maske takar ve gittikçe ahlâk düşmeye başlar.
Sami Selçuk

İyi insan, güzel söz söyleyen değil, söylediğini yapan ve yapabileceklerini söyleyen adamdır.

Confucius

En faziletli insan, rûhen yükselmeye çalışan, en mutlu insan da yükseldiğini duyandır.
Socrates

İyi ahlâklı insan, başkalarını haset ettirmemek için, kendisinde birkaç kusur bırakır.
Benjamin Franklin

Dünyada en zengin adam namusu çok, en kuvvetli adam vicdanı sağlam, en iyi adam hayır işlemeye meyili çok olandır.
Şemseddin Sami

Yöneticiler, işleri doğru yapar; liderler, doğru işleri yapar.
Bennis ve Nanus

İnanıyorum ki, bir liderin en önemli vazifesi, umudu yaymaktır.
Bob Galvin

Liderler, insanlarda muhteşem bir vizyon uyandırmalıdırlar.
Henry Kissinger

Padişah, kerim olmalıdır, tâ ki, halk onun etrafına toplansın. Merhametli olmalıdır ki, herkes onun sâyesinde emin, müsterih olarak yaşasın.
Şey Sâdi.

Elinden geldiği kadar bir gönlü perişan etmemeğe çalış. Çünkü, bir “ah” cihanı altüst eder.
Şey Sâdi.

Koyun, çoban için değildir. Belki çoban, koyunlara hizmet içindir.
Şey Sâdi.

Fakirin kapısını çalan ve bunun hâlini hatırını soran emîr, ne güzel emîrdir.
Şey Sâdi.

Alay, çoğu zaman akıl yoksulluğundan gelir.
La Bruyére

Aşk, gözle değil, ruhla görülür.
Shakespeare

Sevgilinin hayali, kendinden daha güzeldir.
Cemil Sana

Aşk, öyle bir istemek ki...kavuşmak mecbur kalsın.
Murat Başaran

Aşk, şiddetli bir muhabbettir. Fânî mahbublara müteveccih olduğu vakit, ya o aşk kendi sahibini dâima bir azap ve elemde bırakır; veyahut o mecazî mahbub (sevgili), o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için, bâkî mahbubu arattırır, aşk-ı mecazî, aşk-ı hakikîye inkılâp eder.
Said Nursi

Aşk, ücret ister ve mukabele talep eder. Aşkın ağlamaları, bir nevi taleptir, bir ücret istemektir.
Said Nursi

İlim, servetten daha kıymetlidir. Çünkü, serveti sen korursun, halbuki ilim seni korur.
Hz. Ali

Ahlâksızlar ilim öğretmek, kaplana kanat takmak gibidir.
Hz. Ali

Bilim, gerçeklerden kuruludur, tıpkı evin tuğlalardan kurulu olması gibi. Ancak, gerçeklerin toplanması, bilim değildir. Tıpkı bir küme tuğlanın ev anlamına gelmemesi gibi.
Henri Poincaré

Eğer servet, ilim ile artsaydı, câhilden daha fakir kimse olmazdı. Halbuki câhillere öyle rızıklar erişiyor ki, yüz âlim onlara şaşa kalıyor .
Şeyh Sâdi

Şu ümmet üzerine en çok korktuğum şey, dili ve sözleri ile âlim, kalbi ile cahil olan kimselerdir.
Hz. Ömer


Kıyâmet gününde insanların en çok nâdim (pişman) olanı, ilmi ile büyüklük taslayan âlimler olacaktır.
İbrahim bin Utbe

Âlim ol ki ölmeyesin, çünkü insanlar ölür, fakat âlimler diridirler.
Hz. Ali

Ümmetimin helâki, fena âlimler ve cahil âbidlerdendir.
Dârimi

Nice âlimler vardır ki, hakikî bilgiden, hakikî irfandan nasipleri yoktur. Bunlar, bilgi hâfızıdır, bilgi sevgilisi değil.
Hz. Mevlana


Züht ve takvâ meziyetlerine sahip olmayan bir bilim adamı, zamanının insanları için cidden bir azâp ve fitnedir.
Yahya bin Muaz

Bilgi ve ahlâkı bir arada yoğurup olgunlaşan insan, sermayeden daha önemli bir zenginliğe sahip demektir.
Gasson

İnsan, hediyesini kalbiyle beraber vermezse, onun ne değeri vardır.
Charles Tschopp

Ne verildiği değil, nasıl verildiği önemlidir.
Corneille

Ne ve nasıl verildiği değil, belki de hangi niyetle verildiği önemlidir.
Ali Seyyar

Küçük hediyeler dostluk, büyük hediyeler sevgi meydana getirir.
Lichterberg

Tasadduk malda olduğu gibi, ilimde, fikirde, fiilde de olur.
Said Nursi

Bir âlim, ilmiyle âmil değilse, söylediği zaman kimseye tesir etmez.
Şeyh Sâdi

Malını kaybeden bir şey kaybetmiştir. Şerefini kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Cesaretini kaybeden her şeyini kaybetmiştir.
Goethe

Tehlike ile karşılaşmamış adam, cesaret hakkındaki sorulara cevap veremez.
La Rouchefoucauld

Hiçbir şeye cesaret etmeyen, hiçbir şeye ümit beslemesin.
Schiller

Yalnız topla tüfekle değil, iradenle de cesur olacaksın. Fena şeyleri yapmamak için cesur; inandığın, doğru bildiğin şeyi yapmak için, öldürseler bile, cesur olacaksın.
H. Edibe Adıvar

Cesur olmak için de cesur imiş gibi hareket etmek, bütün irâdenizi bu gâye için kullanmak lâzımdır. Neticede, korku hissi yerini cesarete bırakır.
William James

Dünyada birçok kabiliyetli kişi, küçük bir cesaretsizlik yüzünden kaybolurlar.
Sydney Smith

Dalkavuktan sakınınız. Çünkü o insanı boş kaşıkla besler.
Cosino de Gregrio

Dalkavukluk, devlet adamlarının çevresini sarmış bir çemberdir.
Montesquieu

Canavar bir hayvana karşı zayıf göstermek, onu hücuma teşçî ettiği (cesaretlendirdiği) gibi; canavar vicdanı taşıyanlara karşı dalkavukluk etmekle zaaf göstermek, onları tecavüze sevk eder.
Said Nursi

Bir vasıta olmadıkça beyin, sultanın kapısının etrafında dolaşma. Zira köpek ile kapıcı (bekçi-koruyucu) bir soydandır. Bir garibi görünce, köpek onun eteğine, kapıcı da yakasına yapışır.
Şeyh Sâdi

Kendi ekmeğini yiyip oturmak, altın kemer bağlayıp, hizmet için bir mahlukun karşısında ayakta durmaktan hayırlıdır.
Şeyh SâdiGENCLER, Türkiye' de âdet hâline gelmiş göstermelik işlerden kaçının.
Sırf üniversite bitirdi desinler diye, ananız, babanız Amerika’da mastır yaptı diye öğünebilsin diye yüksek öğrenime gitmeyin. Sonunda ancak kendinizi kandırırsınız. Temel gayeleriniz, kendinizin ufak çıkarları ötesinde, kendiniz dışında, bu ülke, bu ulus, Türk dünyası, Avrasya, insanlık için olsun. Yüksek hedefleriniz için çalışın. O zaman, kendi durumunuz da kendiliğinden düzelecektir. Maddiyat ile maneviyatı dengeleyin. Formülünüz “BİLİM + GÖNÜL”dür. Bu iki kanadın biri eksik olursa ne kendinize, ne de insanlığa hayrınız dokunur.

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu

Kültür genleri, ırk genlerinden daha önemlidir. Vatanı, milleti için her türlü fedakarlığa hazır bir taban gerekiyor. Bu taban, son elli yılda hayli eritilmiş, kafası, gönlü karıştırılmış, birbirine düsen kesimler, dışa bağımlı, sahte aydınlar, içinde vatanın geleceğini düşünmeyen, daha da acısı vurdum-duymazlaşmış kalabalıklar oluşturulmuştur. Bu durumda gerçek bir önder çıkabilse bile başarılı olması pek azdır. Şimdi yapılacak iş, hızla bu toplumun yeniden kaynaşmasına, bilinçleşmesine, vatanını, milletini kendisinden önce düşünen insanların çoğalmasına önayak olmaktır.

Prof. Dr. Oktay SinanoğluEy oğul (Osman Gazi), beysin; Bundan sonra öfke bize, uysallık sana; Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana; Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana.
Geçimsizlikler, çatışmalar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana; Kötü söz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlama sana.
Şeyh Edebalı


Ey oğul; Bundan sonra bölmek bize bütünlemek sana; Üşengeçlik bize, uyarmak gayretlendirmek, şekillendirmek sana. Ey oğul; Sabretmesini bil, vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma; İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın. Ey oğul; Yükün ağır, işin çetin, gücün kıla bağlı. Allah yardımcın olsun.
Şeyh Edebalı


Akıl sadece anahtar. Anahtara takılmayasın. Aslolan anahtarın açacağı kapılardır. Kapıların ardında hazineler, kapıların ardında sırlar vardır. Sırlar ki, ebedî muştuları koynunda barındırır; sonsuza kavuşturur. Aklını kullanıp dünyadayken cennetin kapılarını aralayasın oğul.
Şeyh Edebalı


Bizler nefreti eritmek için, muhabbetin asaletini dünyaya yeniden hâkim kılmak için çıktık yola. Bu yolda utanacak bir şeyimiz yoktur. Muhabbet yolunun gizlisi saklısı yoktur oğul.
Şeyh Edebalı


Gönül adamı ömrünü boşa harcamaz, yüreğini ucuza satmaz, edep tacını başından almaz. Gönül erinin her zaman yüzü yerde, gönlü göktedir. Haklı olduğunda kavga vermesini bilir. Kavgayı sadece bileği ile değil, ilmiyle ve yüreğiyle yapmasını da bilir.
Şeyh Edebalı600 yıllık bir İmparatorluğun nasıl ayakta kaldığı bu felsefeden (Şeyh Edebali’ni Osman Gazi’ye yaptığı vasiyetinden) şimdi daha iyi anlaşılıyor. Kamu sorumluluğu üstlenen herkesin bu vasiyeti dikkate alması gerekir. Bunlar, ders almasını bilen herkese yol gösterici, uyarıcı ve ufuk açıcı öğütler.
Deniz Baykal


İnsanları sev ve kimseyi kendinden alçak görme. Tevazu sahibi ol, zira en halis ziynet alçakgönüllülüktür. Mütevazi olan kimse, en güzel ziyneti takınmıştır.
Süleyman Hilmi Tunahan


Senden daha iyi hizmet edecek olan varsa, makamını ona ver. İşte vatanperverlik budur.
Süleyman Hilmi Tunahan


Evladım, ağzın laf ediyorsa dilinle doğru ol, sözünle doğru ol. Elinle doğru ol. Kolunu muzırda değil yardım işinde kullan. Tartıyla iş yapıyorsan terazinde, ölçüyle iş yapıyorsan metrende ve litrende doğru ol. Doğrunun doğruluğu bütün sülalesine akseder, hepsini hayra götürür.
Süleyman Hilmi Tunahan


Açgözlülükten sakınınız; çünkü o, yoksulluktur.
Hz. Ömer


Çalışma zahmetse, boş durma mahvolmadır.
Hz. Ömer


İşsizliğin kötü sonuçlarından sakınınız. Şüphesiz o, sarhoşluktan daha zararlı olan kötülükleri kendisinde barındırır.
Hz. Ömer


Geçimizi sağlayacak bir sanat, dilenmeden daha iyidir.
Hz. Ömer


Muhtaç kördür, ancak ihtiyacı karşılanınca doğruyu görür.
Hz. Ömer


Servetin esiri olmayınız. Yoksa o, sizi isyana sevk eder.
Hz. Ömer


En cömert insan, muhtaçken verebilendir.
Hz. Ömer


Dikkat ediniz: Allah, güçsüzlerin ihtiyaçlarını dile getiren yüce insanlar yaratmıştır. Onlara saygı gösteriniz.
Hz. Ömer


Her insanı seviyesine göre değerlendiriniz.
Hz. Ömer


Zenginlerin yanına girmek, yoksullar için bir imtihandır.
Hz. Ömer


İnsanların en ağırbaşlı ve sakini, kendisine kötülük edeni affedendir.
Hz. Ömer


Allah’ın affına mazhar olan bir günahı, yüzüme vurarak beni utandırmaya çalışmayın.
Hz. Osman


Yüzüme karşı bana yağcılık yapmaya, arkamdan düşmanlık etmeye çalışan nice kişiler var.
Hz. Osman


Sen sevinçli iken haset edenin üzülmesi (intikam olarak) sana yeter.
Hz. Osman


Umutlarınız yok olup, kötü amellerinizle baş başa kalmadan önce ömrünüzü değerlendirin.
Hz. Ebu Bekir


Kendini düzelt, yoksa halk seni düzeltir.
Hz. Ebu Bekir


İyi yönetirsem bana yardımcı olunuz. Kötü yönetirsem beni uyarınız ve düzeltiniz.
Hz. Ebu Bekir


Ölümü çok iste ki, sana hayat bağışlansın.
Hz. Ebu Bekir


Akıllılığın en üst derecesi, Allah’a karşı sorumluluk şuurunda olmaktır. Şüphesiz acizliğin en aşağısı ise, doğru yoldan sapmadır.
Hz. Ebu Bekir


Devlet başkanı halkın önderidir. O ne yaparsa, halk da onu yapar.
Hz. Ebu Bekir


Mazlumun bedduasından sakınınız.
Hz. Ebu Bekir


Danışmana doğruyu söyle ki doğru görüş ortaya koysun.
Hz. Ebu Bekir


Sevmen aşırı, sevmemen yıpratıcı olmasın.
Hz. Ebu Bekir


İyi ameller, sahibini kötülüğe düşmekten korur.
Hz. Ebu BekirKendini bilen, başkasını daha iyi bilir.
Hz. Ali


Kendini bilmeyen, başkasını hiç bilmez.
Hz. Ali


Kalıcıya inanan, geçiciye önem vermez.
Hz. Ali


Yetmiş yaşına gelen insan, hasta olmasa bile şikayet eder.
Hz. Ali


Bir şeyi ayıplayan, o şey ile imtihan edilir.
Hz. Ali


Düşüncesi güzel olanın cevabı da güzel olur.
Hz. Ali


Dilediğini yapan, dilemediği ile karşılaşır.
Hz. Ali


Bitmez tükenmez isteklere sahip olanın ameli kötü olur.
Hz. Ali


Kendini aldatan, başkasına doğru yolu göstermez.
Hz. AliKazaya rızası güzel olanın, belâya sabrı da güzel olur.
Hz. Ali


Aklı ile yetinen sapıtır.
Hz. Ali


Ahlâkı güzel olanın sonu da güzel olur.
Hz. Ali


Üzüntüsü çok olanın, bedeni hasta olur.
Hz. Ali

Neticeyi çok düşünen, cesaretli ve yiğit olamaz.
Hz. Ali


Bilgisini gizleyen, sanki cahildir.
Hz. Ali


Sıkı çalışmaya katlanamayan, iflasa katlanır.
Hz. Ali


Niyeti kötü olanın attığı ok, kendine döner.
Hz. Ali


Bilgisi sağlam olan, şüphe etmez.
Hz. Ali


Hak etmeksizin yücelmek isteyen, alçalır.
Hz. Ali


Zulmeden zulmedilir.
Hz. Ali


Belâlar, ödülün anahtarıdır.
Hz. Ali


İnsanın değeri dilindedir, sarığında değil.
Hz. Ali


Meziyet, doğrunun güzelliği iledir; elbisenin güzelliği ile değil.
Hz. Ali


İyi insanlarla arkadaş olmak, şerefli olmaya sebep olur.
Hz. Ali


Öfkeyi, öfkesizlikle önlemek, bilginin ürünüdür.
Hz. Ali


Gören, bazen maksadında yanılır, kör ise doğru yolu görür.
Hz. Ali


Dostu (Sevgiliyi) görmek, gözün (gönlün) cilâsıdır.
Hz. Ali


Fitnelerin sebebi, kin tutmaktır.
Hz. Ali


Dostluğun şartı, zorluk çıkarmamaktır.
Hz. Ali


Hak etmeksizin övgü istemek, ahmaklıktır.
Hz. Ali


İhtiyarlığın ağırbaşlılığı, gençliğin güzelliğinden saha güzeldir.
Hz. Ali


İyi insanlara zulüm edenin vay haline.
Hz. Ali


Cömertlik, törelerin en üstünüdür.
Hz. Ali


Şu üç şeyle insanların akılları denenir. Mal; Kefillik; Musibet.
Hz. Ali


Şu üç şey insanı mahveder: Cimrilik; Nefse düşkünlük; Kendini beğenmişlik.
Hz. Ali


Şu üç şeyden utanılmaz: İnsanın misafirine hizmet etmesi; Babası ve hocası için ayağa kalkması; Az bile olsa hakkını istemek.
Hz. Ali


Şu üç şey sevgiye sebep olur: Dindarlık; Gönüllülük; Cömertlik.
Hz. Ali


Kazanılan doğru bilgiler, doğru düşüncelerle pekiştirilmez ise, bir gün gelir, tesirinde kaldığımız yanlış düşünce, sizi o doğru bilgiden de eder.
Ahmet Selim


Elinden geleni yapmak, vazifedir. Elinden daha fazla şey gelmesi için çalışmak ise, fazilettir.
Ahmet Selim


Geçmişin güzelliklerine hasret duymayan, geleceğini güzelleştiremez.
Ahmet Selim


Değişmez ölçüler, değişim ölçülerinin hayatiyetidir. Değişim ölçüleri de, değişmez ölçülerin süreklilik teminatıdır.
Ahmet Selim


Toplumun maddî-mânevî ihtiyaçları bir bütündür. Geçim sıkıntısında olan bir insana mânevî tesellilerle yetinmesini söyleyemezsiniz. Manevî tekâmül bile asgarî geçim rahatlılığına (bir ölçüde) bağlıdır.
Ahmet Selim
 

AdımcA

Akşam ... Yine Akşam ...
Katılım
9 Haz 2006
Mesajlar
2,420
Tepkime puanı
8
Puanları
0
gerçekten güzel söylemişler.
 

Hanne

Doçent
Katılım
3 Kas 2006
Mesajlar
1,366
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Allah razı olsun...Ruhumuza tad verdi ...Hz.Süeyman'ın dediği gibi...


''Güzel sözler, petekten damla damla sızan bala benzer, bunlar insan ruhuna tad verir.'' Süleyman (a.s)
 

dreamer

Asistan
Katılım
3 Ocak 2007
Mesajlar
278
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Çok güzel sözler yaaaa.Sagolasın Saltan
 

Edibe Ziyâi

Agâh ol ey nefsim..
Katılım
13 Kas 2006
Mesajlar
2,550
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Kötü bir işin en güçlü (gizli) şâhidi, vicdanımızdır.
Hz. Ömer

Allah razı olsun
 

golge

Üye
Katılım
22 Eki 2006
Mesajlar
388
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
DENİZLİ-ÇİVRİL-GÜRPINAR
bu da dahil bütün genellemeler yanlıştır.
nıetzsche(yahu adamın öyle bir ismi var ki bir türlü doğru yazamıyorum,inşaallah bu defa doğru olmuştur.)bu söze yukarda rastlamadım ama güzel sözdür severim..yoksa eklemiş olduk.
 
K

kumdan_kaleler@

Guest
orasını burasını acanlara çağdaştır diyorlar e ozaman dünyada yamyamdan daha çağdaş insan yoktur bunu bilmiyorlar

hüseyintugay
 

semavi

Üye
Katılım
19 Ağu 2009
Mesajlar
22
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Hazırlayandan Allah razı olsun.Çok faydalı oldu benim için.Allah rahmet etsin Hakk'a yürüyenlere...Her söz bir hazine değerinde.:ppty
 

AynAlı

Kıdemli Üye
Katılım
16 May 2007
Mesajlar
8,728
Tepkime puanı
1,378
Puanları
0
Hak etmeksizin övgü istemek, ahmaklıktır.
Hz. Ali
 

SeTTaR

Profesör
Katılım
1 Eyl 2009
Mesajlar
1,148
Tepkime puanı
135
Puanları
63
Konum
Biryerlerde
İffet, kadınların süsü, erkeklerin üstünlük şiârıdır (işaretidir).

Hz. Ali
 
Üst