yahidelere lanet edin..." | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

yahidelere lanet edin..."

islamveinsan

Doçent
İhvan Üyesi
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,360
Puanları
0
S.a

"Men lem yekün indehü sadakatün, felyel ani l yehüd"
yani; "Her kimin sadaka verecek gücü yoksa, yahudiye la'net etsin"
(Hadis i Şerif)
(Feteva yi Hadisiyye s.162)

* Bugün bu hadis e muhalefet ediyor muyuz ?
yada ne kadar muhatabız ?
 

CİHAD_ERLERİ

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
8 Kas 2006
Mesajlar
94
Puanları
0
Bu Hadİ Nerede GeÇİyor Benİm Bİldİgİm O Yahudİye Lanet Etsİn DeĞİl Bİrİne GÜler YÜz GÖstersİn Dİ
 

Sofuoglu

Ordinaryus
İhvan Üyesi
Katılım
29 Tem 2006
Mesajlar
4,520
Puanları
63
Web sitesi
www.vuslatkervani.com
Bu Hadİ Nerede GeÇİyor Benİm Bİldİgİm O Yahudİye Lanet Etsİn DeĞİl Bİrİne GÜler YÜz GÖstersİn Dİ
“Yahudiler: “Üzeyir Allah’ın oğludur.” dediler.
Hıristiyanlar da: “Mesih (İsa) Allah’ın oğludur.” dediler. Bu, daha önce inkâr edenlerin sözlerine benzeterek geveledikleri sözlerdir. Allah onları kahretsin! Nasıl da uyduruyorlar?”
(Tevbe: 30)

Oysa Hazret-i Allah;
“Doğurmamış, doğurulmamıştır.”
(İhlas: 3)


Bir insan Allah olur mu? Bu sapkınlık değil midir?
Yahudi ve hıristiyanların şirkte olduklarında şüphe yoktur.
Onlar Allah’a şirk koşmuş, müşrik olmuşlardır.

“Kim Allah’a ortak koşarsa, muhakkak ki Allah ona cenneti haram kılar.”
(Mâide: 72)


İnkâr Edenler Hakkında Ferman-ı İlâhi Şudur:

“Şüphesiz ki ehl-i kitaptan olsun müşriklerden olsun inkâr edenler cehennem ateşindedirler. Orada ebedî kalacaklardır. Onlar yaratıkların en şerlileridirler.” (Beyyine: 6)

Hazret-i Allah’ı, Kelâmullah’ı ve Resulullah’ı inkâr edenlerin hükmü ve sonu budur.

Küffarın memleketimize ve bu millete nüfuz etmesine zemin hazırlayan bu münafıklar küffarın ajanıdır. Küffarın yapamadığını İslâm maskesi altında yapmaktadırlar. Yahudi ve hıristiyanların namına çalışır, onların himayesi altındadır.

Bunlar onların dostudur. Amma ismi İslâm’dır. İslâmiyeti de isimden ibarettir. Bunlar gerçekten Hazret-i Allah’a, Kitabullah’a ve Resulullah’a inanmış değillerdir. Bunlar şöhret, nam ve menfaat peşindedir.

“Bunlar güya Allah’ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa onlar sadece kendilerini aldatırlar da bunun farkında değillerdir.” (Bakara: 9)

Bunlar doğru yola dönecek de değillerdir:

“Onları doğru yola çağıracak olursanız size uymazlar. Onları çağırsanız da, sussanız da sizin için birdir.” (A’raf: 193)

Bunların hepsi biliniyor. Sizin iman etmediğinizi, etmeyeceğinizi biliyoruz. Şu kadar var ki, bilindiğinizi bilin diye yazıyoruz. Allah-u Teâlâ sizin kararınızı çoktan vermiş. Çünkü o surete, sirete değil de kalbe ve amele bakar.


Yahudiler Küfür Ehlidir,
İslâm’a ve Müslümanlara Düşmandır:


Allah-u Teâlâ Kelâm-ı kadim’inde yahudi ve hıristiyanların küfrünü, İslâm’a ve müslümanlara olan düşmanlıklarını haber vermiş, küfürden ve bu küfür ehlinden korunmamız için bize emir ve nehiyler vazetmiştir.

Yahudi ve hıristiyanlar küfürde ve İslâm düşmanlığında ortak oldukları gibi; yahudilerin İslâm düşmanlığı bütün insanlar içerisinde en şiddetlisidir:

“İnsanlar içerisinde müminlere en şiddetli düşman olarak yahudileri bulursun.” (Mâide: 82)

Tarih boyunca peygamberlerine hasmane tutum sergileyen yahudiler aslında Hazret-i Allah’a düşmanlık yapmışlar, Tevrat ve Zebur’da geleceği haber verildiği halde Hazret-i Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-i sırf bu düşmanlıkları sebebiyle inkâr etmişlerdir.

Hiçbir yahudi İslâm peygamberini kabul etmez, amma biz Musa Aleyhisselâm’ı kabul ederiz. Hiçbir hıristiyan Resulullah Aleyhisselâm’ı kabul etmez. Amma biz İsa Aleyhisselâm’ı kabul ederiz.

“De ki: “Biz Allah’a iman ettik. Bize indirilene de; İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakub’a ve torunlara indirilenlere de; Musa’ya, İsa’ya ve peygamberlere Rabb’leri tarafından verilenlere iman ettik. Onları birbirinden ayırt etmeyiz. Ve biz ancak O’na teslim olanlarız.” (Âl-i imrân: 84)

İslâm dininin amentüsünde (iman eseslarında) Allah’ın varlığına, birliğine imandan sonra peygamberlerine inanmak gelmektedir. Musa Aleyhisselâm ve İsa Aleyhisselâm’ın peygamber olduğuna inanmayan müslüman sayılmaz. Bu ölçü dahi İslâm’ın diğer dinleri içine alan son ve ekmel bir din olduğunu gösterir. Kuran-ı kerim’in kendisinden evvel indirilen ilahi kitapları anlatması ve onları tasdik etmesi Allah kelâmı son kitap olduğunun en büyük delilidir.

“Ey ehl-i kitap! Size Resul’ümüz geldi. Kitap’tan gizleyip durduğunuz şeylerin birçoğunu size açıklıyor, birçoğundan da geçiyor. Gerçekten size Allah’tan bir nur ve apaçık bir Kitap geldi.” (Mâide: 15)

İlâhi hüküm ve emir böyledir. Yahudiler ise bunu inkâr ediyorlar. Allah-u Teâlâ’nın emrini de inkâr ediyorlar, peygamberlerin hükmünü de inkâr ediyorlar. Bunun için zaten kâfir olmuşlardır.

Ancak yahudi ve hıristiyanlar bir peygamber geleceğini bile bile Resulullah Aleyhisselâm’a iman etmemişler, böylece küfürde kalmışlardır. Doğrusu onlar kendi peygamberlerine de iman etmiş değillerdir.

Halbuki kendi kitapları olan Tevrat’ta şöyle yazmaktadır:

“Onlar için kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım ve sözlerimi onun ağzına koyacağım ve ona emredeceğim, her şeyi onlara söyleyecek.” (Tesniye: 18/18)

Bunlar kendi kitaplarını dahi inkâr ediyorlar.

Çünkü onlar İsrailoğullarından bir peygamber bekliyorlardı. Ancak beklenen peygamber kardeşleri olan İsmailoğullarından gelince bu hükmü saymadılar.

Allah-u Teâlâ onları azgınlıkları yüzünden lânetlemiştir:

“Bunlar Allah’ın lânetlediği kimselerdir.” (Nisâ: 52)

Bu lânet, mevcut ve tahakkuk eden lânettir, âhiretteki lânet ise hiç şüphesiz ki daha büyüktür.

“İnkârları yüzünden Allah onlara lânet etmiştir.” (Nisâ: 46)

Bunlar Allah-u Teâlâ’yı o kadar gadaplandırmışlardır ki; Allah-u Teâlâ’ya ve Peygamberlere iman etmiş değildirler, hiçbir hüküm tanımazlar. İşlerine gelmeyen bütün âyetleri inkâr ederler.

Kendi peygamberlerini yalanladılar ,hatta öldürdüler.

“Andolsun ki biz İsrâiloğullarından sağlam söz aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Her ne zaman onlara hoşlarına gitmeyen hükümlerle bir peygamber gelmişse; bir kısmını yalanladılar, bir kısmını da öldürdüler.” (Mâide: 70)

Yahudiler kendi peygamberlerini yalanlamakla kalmamış, onlara en ağır iftiralarda bulunarak; zina yapmak, şarap içmek, yalan söylemek gibi Allah’ın elçilerinde olmayan sıfatlar isnad etmişlerdir.

Halbuki Hazret-i Allah peygamberlerini insanlar arasından seçmiş ve en güzel sıfatlarla donatmıştır:

“Onlar bizim katımızda seçilmişlerden ve hayırlılardan idiler.” (Sâd: 47)

Kaldı ki onlar Hazret-i Allah’a dahi iftira eden bir kavimdir:

“Onlar bile bile Allah’a iftira ediyorlar.” (Âl-i imran: 78)

Azgınlık, mütecavizlikte sınır tanımamışlar, Hazret-i Allah’ı gadaplandırmış, birçok bela ve musibetlere düçar olmuşlardır.

“Onlar Allah’tan bir gazaba uğramışlardır.” (Âl-i imrân: 112)

“Onlara alçaklık damgası vurulmuştur.” (Bakara: 61)


Kendilerine gönderilen peygamberleri sürekli yalanlamaları ve verdikleri sözleri sürekli bozmaları sebebiyle Kur’an-ı kerim’de üç peygamberin diliyle lânetlenmişlerdir.

Âyet-i kerime’lerde şöyle buyuruluyor:

“İsrâiloğullarından küfre sapanlar hem Dâvut’un hem de Meryem oğlu İsa’nın diliyle lânetlenmişlerdir.” (Mâide: 78)

“(Musa dedi ki) Aramızdaki beyinsizlerin yaptıklarından ötürü bizi helâk eder misin Allah’ım?” (A’raf: 155)

Onun için kendi peygamberleri onlara “Beyinsiz” dedi. Bunlar en büyük İslâm düşmanıdır.

Kendilerine gelen peygamberleri ve ahir zaman peygamberini inkâr etmelerinden, Hazret-i Allah’a oğul isnad etmelerinden ve ortak koşmalarından dolayı yahudi ve hıristiyanların küfründe hiçbir tereddüt yoktur, küfür ehlidirler:

“Yahudiler: “Üzeyir Allah’ın oğludur.” dediler. Hıristiyanlar da: “Mesih (İsa) Allah’ın oğludur.” dediler. Bu, daha önce inkâr edenlerin sözlerine benzeterek geveledikleri sözlerdir. Allah onları kahretsin! Nasıl da uyduruyorlar?” (Tevbe: 30)

Oysa Hazret-i Allah;

“Doğurmamış, doğurulmamıştır.” (İhlas: 3)

Bir insan Allah olur mu? Bu sapkınlık değil midir?

Yahudi ve hıristiyanların şirkte olduklarında şüphe yoktur. Onlar müşriktirler.

“Kim Allah’a ortak koşarsa, muhakkak ki Allah ona cenneti haram kılar.” (Mâide: 72)

Küfür Hazret-i Allah’a karşı işlenmiş çok büyük bir suç, yeryüzündeki en büyük zulümdür. Aynı zamanda murdarlıktır.

Küfre ve küffara iltifat edilmez. Onlara ikram edilmez. Onlara değer veren kendi değerini düşürür.

Allah-u Teâlâ Kur’an-ı kerim’de onlar hakkında şöyle beyan buyuruyor:

“O, murdarlığı akıllarını kullanmayanlara verir.” (Yunus: 100)

“Artık onlardan yüz çevirin. Çünkü onlar murdardır.” (Tevbe: 95)


Küffarın bu pis-murdar işini hoş göstermeye çalışanlar da bu murdarlığa ortaktır. Çok büyük bir zulüm işlemişlerdir. Gadabullah’ı üzerlerine celbetmişlerdir.

Hiçbir zaman Allah-u Teâlâ’nın emir ve yasaklarına itaat etmezler. Yemelerine içmelerine dikkat etmezler. Yıkanmaz cünüp olarak gezerler.

Hazret-i Allah’ın onlara gadabı o kadar şiddetlidir ki kendilerini ikaz eden peygamberler gelip dururken pervasızca günah işlemelerinden dolayı yahudilerden bir kısmı suret değiştirme cezasına çarptırılmışlardır. Allah-u Teâlâ bu günahkâr yahudileri itaatsizlikleri sebebiyle maymun şekline çevirmiştir:

“İçinizden cumartesi günü azgınlık edip haddi aşanları elbette biliyorsunuz. Biz onlara ‘Aşağılık maymunlar olunuz!’ demiştik.” (Bakara: 65)

Kuran-ı kerim’de Allah-u Teâlâ onların durumunu şöyle beyan buyuruyor:

“Onlar Allah’ın lânetlediği, gazap ettiği, içlerinden maymunlar ve domuzlar yaptığı kimselerle Tağut’a tapanlardır.” (Mâide: 60)

Resulullah Aleyhisselâm ise onlar hakkında Hadis-i şerif’lerinde şöyle haber veriyorlar:

"İsrâiloğullarından bir ümmet kayboldu, hayvan sûretine çevrildi. Bilinmez ki o topluluk ne fenalık işlemiştir. Fareyi bunlardan sanıyorum. Çünkü o deve sütü konunca içmez, koyun sütünü içer." (Buharî Tecrid-i sarih: 1364)

Hazret-i Allah’ı, Kelâmullah’ı ve Resulullah’ı inkâr edenlerin hükmü ve sonu budur.
 

karamizi

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
4 Kas 2006
Mesajlar
34
Puanları
0
Yaş
35
S.a

"Men lem yekün indehü sadakatün, felyel ani l yehüd"
yani; "Her kimin sadaka verecek gücü yoksa, yahudiye la'net etsin"
(Hadis i Şerif)
(Feteva yi Hadisiyye s.162)

* Bugün bu hadis e muhalefet ediyor muyuz ?
yada ne kadar muhatabız ?
yanlış anlama ama merak ettiğim için soruyorum bu hadisin ravileri hakkında, veya güvenirliği hakkında bi araştırma yapabilir misin? veya hangi olay üzerine söylendiğini. bilirsiniz ki hadisleri olduğu gibi yorumlamak bazan sağlıklı olamayabiliyor. söylenme sebebini bulabilirsen daha sağlıklı olur. hadisi paylaştığın için teşekkür ederim.
selam ve dua ile...
 

canmedinem

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
17 Kas 2006
Mesajlar
10
Puanları
0
Yaş
46
onlari ALLAH c.c bile lanetlemis biz neden etmeyelim bir sey ancak ALLAH icin sevilir ve bir sey bugz edilecekse ancak ALLAH icin bugz edilir ALLAH onlarin belasini versin onlar seytanin ta kendileridir seytanin usaklari.
yahidiler :nep[1]:
 

leopar

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
15 Eki 2006
Mesajlar
32
Puanları
0
arkadaşlar hadislerin anlamlarını tam bilmeden açıklama yapmayalım
 

müttaki

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
20 Kas 2006
Mesajlar
2,773
Puanları
48
eğer sadaka vermiyorsan zaten yahudisindir demek istemiş olmasın
 
Üst