Türkiye Evliyaları

mustafa

Profesör
Katılım
8 Haz 2006
Mesajlar
1,972
Tepkime puanı
4
Puanları
0
Konum
Ankara
Adana:
Abdülgafûr Dede (Seyyid)
Abdürrezzâk Dede
Arpacı Dede
Cabbâr Dede (Misis)

Adıyaman:
Abdülhakim Hüseynî (Kahta)

Afyon:
Abapûş-i Velî
Abdurrahman Sultan (Başmakçı)
Ahmed Dede (Başmakçı)
Çelebi Ârif Küçük
Destine Hâtun
Fürûrî Mehmed Dede
Hacım Sultan (Sandıklı)
Karahisârî Abdürrahîm Efendi
Sultan Dîvânî
Şâhidî İbrâhim Dede

Ağrı:
Abdürrahîm Arvâsî (Doğubâyezîd)
Ahmed Hânî (Doğubâyezîd)
Hânî Baba (Doğubâyezîd)
İbrâhim Arvâsî (Doğubâyezîd)
Mehmed Emîn Efendi (Doğubâyezîd)
Seyyid Abdülazîz (Doğubâyezîd)

Aksaray:
Hamîd-i Aksarâyî
Pîr Ali Aksarâyî
Somuncu Baba
Yûsuf Hakîkî Baba

Amasya:
Abdürrahîm-i Merzifonî (Merzifon)
Ali Hâfız
Amasyalı Seydi Halîfe
Bahşî Halîfe
Gani Baba (Suluova)
Garib Hâfız (Gümüşhacıköy)
Habîb Ömer Karamânî
Halkalı Evliyâ
İğneci Baba
İsmâil Sirâceddîn Şirvânî
Kılıç Dede (Merzifon)
Kırklar Dede (Merzifon)
Kurtboğan Evliyâsı
Mustafa Âkif Efendi
Pîr Cemâleddîn Abdurrahmân-ı Sânî
Pîr İlyas
Pîrî Baba (Merzifon)
Sadreddîn Muhammed Horasânî
Sarı Ahmedzâde el-Hac Mehmed Efendi
Şeyh Sâdî
Topçu Dede (Merzifon)

Ankara:
Abdülhakîm Arvâsî (Bağlum)
Ahmed Mekkî Efendi (Bağlum)
Ali Rızâ Acara
Ali Semerkandî (Çamlıdere)
Hacı Bayrâm-ı Velî
Zeynelâbidîn
Zivingî

Antalya:
Ahmed bin Osman Şernûbî

Aydın:
Ahî Bayram
Alihan Baba
Ali Gâlib Vasfi Efendi (Nâzilli)
Baltalı Dede
Dedebağ Dede (Karacasu)
İmâm Baba
Karacaahmed Sultan
Muhammed Zühdi (Nâzilli)
Süleymân Rüşdî Efendi
Şeyh Kemâl Efendi (Karacasu)
Şihâbüddîn Ahmed Sivâsî (Ayasulug)
Yâren Dede (Sultanhisar)

Balıkesir:
Hasan Baba
Pîr Ali Efendi
Veli Şemseddîn

Bilecik:
Dursun Fakîh
Ebdâl Kumral
Edebâlî
Şeyh Muhlis Baba

Bingöl:
Yûsuf Harpûtî (Kiğı)

Bitlis:
Abdurrahmân Tâgî (Güroymak-Nurşin)
Ammâr-ı Yâser
Fethullah-ı Verkânisî
Sıbgatullah Arvâsî (Gayda-Hizan)
Ziyâeddîn Nurşînî (Güroymak-Nurşin)

Bolu:
Akşemseddîn (Göynük)
Geredeli Abdullah Efendi (Gerede)
Sâfî Âmidî Bolevî

Bursa:
Abdurrahmân bin Yûsuf Rûmî
Abdülganî Efendi
Abdülkerîm Kâdirî (Kirmasti-Kemalpaşa)
Abdüllatîf Kudsî
Abdürrahîm Tırsî (İznik)
Açıkbaş Mahmûd Efendi
Akbıyık Sultan
Alâeddîn Ali Esved Karahisârî (İznik)
Alâeddîn Ali Fenârî
Bahri Dede
Çandarlı Kara Halîl Hayreddîn Paşa (İznik)
Dâvûd-i Halvetî (Mudurnu)
Dâvûd-i Kayserî (İznik)
Dede Halîfe (İznik)
Ebdâl Murâd
Emîr Sultan
Eskici Mehmed Dede
Eşrefoğlu Rûmî (İznik)
Geyikli Baba
Hasan Can
Hocazâde
İsmâil Hakkı Bursevî
Kutbüddîn İznikî (İznik)
Lâmiî Çelebi
Lütfullah Efendi (El-Evvel)
Miskâlî Efendi (Mudanya)
Molla Arab
Molla Ayas
Molla Fenârî
Molla Hayâlî
Molla Hüsrev
Molla Yegân
Muslihuddîn Tavîl
Pîr Emîr Sultan
Rüstem Halîfe Bursevî
Süleymân Çelebi
Şeyh Ahmed Efendi
Tâcüddîn İbrâhim Karamânî
Tezveren Dede
Tokatlı Hayreddîn Efendi
Üç Kuzular
Üftâde
Üftâdezâde Kutup İbrâhim Efendi
Vânî Mehmed Efendi (Kestel)
Veli Şemseddîn

Çanakkale:
Ahmed Bîcân (Gelibolu)
Ahmed Câhidî Efendi (Gelibolu)
Yazıcızâde Muhammed Efendi (Gelibolu)

Çankırı: Murâd-ı Velî (Eldivan)

Çorum:
Adülbâkî Efendi (İskilip)
Abdülcebbâr Dede
Ahmed Feyzi Efendi
Çerkez Şeyhi
Elvan Çelebi (Mecidözü)
Muhyiddîn-i İskilibî (İskilip)
Yûsuf Bahri Efendi

Denizli:
Abdil Dede (Acıpayam)
Ahî Sinan
Ahmed Hulûsî Efendi
Ahmed İzzet Efendi (Çal-Süller)
Arab Dede (Sarayköy)
Avdan Baba (Tavas)
Bedirhan Bey (Acıpayam)
Deynekli Baba (Babadağ)
Hacı Osman Nuri Kepenek
Hacı Şam Dede
Hasan Feyzi Efendi
Hüseyin Hulûsî Efendi (Üzüm Dedesi)
Karacaahmed Sultan (Sarayköy)
Koyun Baba (Kale)
Mecnun Dede (Babadağ)
Sarı Gazak Baba
Sultan Sarı Baba (Sarayköy)
Şa'bân Dede
Şeyh Elvan (Çal)
Şeyh Mehmed Şirvânî
Uzunca Hayreddîn (Sarayköy)

Diyarbakır:
Ahmed Kârazî Diyârıbekrî
Ahmed Mürşidî Efendi
Sâdık Ali Efendi
Şeyh Yûsuf Hemedânî

Edirne:
Abdülkerîm Efendi
Abdüllatîf Efendi (Pamuk Kâdı)
Ali bin Emrullah
Aşçı Yahyâ Baba
Âşık Efendi
Behâeddîn bin Lütfullah
Cerrahzâde
Dizdarzâde Ahmed Efendi
Evliyâ Kâsım Paşa
Fahreddîn-i Acemî
Hasan Sezâî
Hıdır Baba
Huysuz (Hırçın) Baba
Kabûlî Mustafa Efendi
Kıyak Baba
Koyun Baba
Külhânî Ali Baba
Nûreddîn Baba
Ömer Baba
Ramazan Halîfe
Receb Enîs Dede
Süleyman Zâtî Efendi (Keşan)
Şekmeti Mehmet Efendi
Şücâeddîn-i Karamânî
Tütünsüz Baba
Veli Dede

Elazığ: Ali Septî (Palu)
Ankuzu Baba (Harput)
Arab Baba (Harput)
Beşik Başa (Harput)
Beyzâde Efendi (Harput)
Beyzâde Hacı Mehmed Nûrî Efendi (Harput)
Fâtih Ahmed Baba (Harput)
Hacı Ali Efendi (Harput)
Hacı Muharrem Hilmi
Hacı Tevfik Rıfkı Efendi (Harput)
İmâm Efendi (Harput)
Mahmûd Sâminî (Harput)
Murâd Baba (Harput)
Ömer Hüdâî Baba
Ömer Nâimî Efendi (Harput)
Seyyid Ahmed Çapakçûrî (Harput)

Erzincan:
Hacı Muhammed Sâmi Efendi
Pîr Ahmed Erzincânî
Pîr Fethullah
Pîr Muhammed Erzincânî
Sâlih Baba
Terzi Baba
Tesbîh Baba

Erzurum:
Abbas Mehdî
Abdurrahmân Gâzi
Abdürrezzâk Ali Efendi
Alvarlı Muhammed Lütfi (Alvar)
Câfer Efendi
Habîb Baba
Osman Efendi
Taşkesenli Ahmed Efendi

Eskişehir:
Ebû Muhammed BayramEfendi
Yûnus Emre (Mihalıççık)

Gâziantep:
Aydî Baba
Baytazzâde Hacı Abdullah (Kilis)
Derviş Hacı
Fethullah Efendi
Gözükızıl Mehmed Baba
Kâsım Aynî
Mehmed Hasib Dürri
Memik Dede
Muhammed Sâmi (Sam)
Şâh Velî Ayıntâbî
Şeyh Saçaklı
Şuaybzâde Ali Âkif Efendi

Giresun:
Seyyid Mahmûd Çağırgan (Alucra)

Hakkari:
Abdullah-ı Şemdînî (Şemdinli-Nehri)
Ebü'l-Berekât Emevî Hakkârî
Seyyid Sâlih (Şemdinli-Nehri)
Tâhâ-i Hakkârî (Şemdinli)

Hatay:
Abdullah bin Hubeyk (Antakya)
Ahmed bin Âsım Antâkî (Antakya)
Ahmed Kuseyrî (Şenköy)
Yûsuf bin Esbât

Isparta:
Berdeî Sultan (Eğridir)
Beşîr-i Ebşîr (Senirkent)
Burhâneddîn bin Muhammed Eğridirî (Eğridir)
Gökveli Sultan
Hıdırlık Dede
Kesikbaş Dede
Kocabıyık Erendede
Muhammed Çelebi Sultan (Eğridir)
Osman Efendi
Pîrî Halîfe Hamîdî
Pîrî Halîfe Sultan (Eğridir)
Zekeriyyâ Sultan (Senirkent)

İçel:
Muhammed Nûreddîn Efendi (Tarsus)
Seyyid Alâeddîn Ali Semerkandî (Zeyne)
 

mustafa

Profesör
Katılım
8 Haz 2006
Mesajlar
1,972
Tepkime puanı
4
Puanları
0
Konum
Ankara
Ce: Türkiye Evliyaları

İstanbul:
Abdullah Efendi (Himmetzâde) (Üsküdar)
Abdullah Hasîb Yardımcı (Fâtih-Edirnekapı)
Abdullah Kaşgarî (Eyüb)
Abdurrahmân-ı Harpûtî (Üsküdar-Karacaahmed)
Abdurrahmân Nesîb Efendi (Bakırköy)
Abdurrahmân Sâmi Niyâzî (Fâtih-Edirnekapı)
Abdülazîz Bekkine (Fâtih-Edirnekapı)
Abdülehad Nûri (Eyüb-Nişanca)
Abdülfettâh-ı Bağdâdî Akrî (Üsküdar-Nuhkuyusu)
Abdülhay Celvetî (Üsküdar)
Abdülhay Efendi (Öztoprak) (Beşiktaş)
Ahıskalı Abdullah Efendi (Üsküdar-Karacaahmed)
Ahıskalı Ali Haydar Efendi (Fâtih-Edirnekapı)
Ahmed Amiş Efendi (Fâtih)
Ahmed İbni Kemâl (Fâtih-Edirnekapı)
Ahmed Raûfî (Üsküdar)
Ahmed Şîrânî
Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî (Eminönü-Süleymâniye)
Ahmed Ziyâüddîn Efendi (Eminönü-Süleymâniye)
Alâeddîn Arabî Efendi (Eyüb)
Ali Behçet Efendi (Üsküdar)
Ankaravî İsmâil Rusûhî (Galata-Beyoğlu)
Atâullah (Ahmed Atâî) Efendi (Eminönü-Vefâ)
Atâ Efendi (Üsküdar)
Aynî Dede
Azîz Mahmûd Hüdâyî (Üsküdar)
Baba Haydar Semerkandî (Eyüb)
Baba Yûsuf Sivrihisârî (Eyüb)
Babazâde (Eyüb)
Bâlî Efendi (Sekrân) (Fâtih-Altuncu Zâviyesi)
Beşir Ağa (Denize atıldı)
Beşir Ağa (Eyüb)
Câmi Ahmed Dede
Cârullah Veliyyüddîn Efendi (Fâtih)
Cebe Ali (Fâtih-Cibâli)
Celâlzâde Mustafa Çelebi (Eyüb-Nişanca)
Celâlzâde Sâlih Çelebi (Eyüb-Nişanca)
Cemâleddîn Aksarâyî (Fâtih-Aksaray)
Cemâl Halîfe (Fâtih-Çapa)
Cemâleddîn Mahmûd Hulvî (Fâtih-Şehremini)
Cemâleddîn Uşşâkî (Fâtih-Eğrikapı)
Cihangirli Hasan Efendi (Beyoğlu-Cihangir)
Deryâ Ali Baba (Zeytinburnu-Kazlıçeşme)
Ebû Saîd bin Sun'ullah (Eminönü-Vefâ)
Ebü'l-Vefâ (Eminönü-Vefâ)
Ebüssü'ûd Efendi (Eyüb)
Edhem Baba (Fâtih-Karagümrük)
Emîr Ahmed-i Buhârî (Fâtih)
Es'ad Efendi (Sahhaflar Şeyhizâde) (Eminönü-Ayasofya)
Esrâr Dede (Beyoğlu-Galata)
Evranos Dede (Fâtih-Karagümrük)
Feyzullah Efendi (Fâtih-Halıcılar)
Gavsî Ahmed Dede (Beyoğlu-Galata)
Hakîm Çelebi (Eminönü-Vefâ)
Harputlu İshâk Efendi (Fâtih)
Hasan Adlî Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Hasan Hilmi Efendi (Eminönü-Süleymâniye)
Hasan Hüsâmeddîn Uşâkî (Beyoğlu-Kasımpaşa)
Hasırîzâde (Eyüb-Sütlüce)
Hâşimî Emîr Osman (Beyoğlu-Kasımpaşa)
Hattat Hâfız Osman Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Hızır Çelebi (Eminönü-Vefâ)
Himmet Efendi (Üsküdar)
Hoca Sa'deddîn Efendi (Eyüb)
Hüsâmeddîn Nakşi (Eyüb)
Hüseyin Dede (Beyoğlu-Galata)
İbrâhim Efendi (Eyüb)
İbrâhim Hayrânî (Üsküdar-Selimiye)
İdrîs-i Muhtefî (Şişli-Okmeydanı)
Îsâ Dede (Beyoğlu-Galata)
Îsâ Geylânî (Eyüb)
Kâsım Çelebi (Baba-Nakkaş)
Kavukçu Ali Dede (Beyoğlu-Galata)
Kevserî
Küçük Emîr Efendi (Şimşir Baba) (Eyüb)
Mahmûd Çelebi (Fâtih-Edirnekapı)
Mahrûk Efendi (Eminönü-Vefâ)
Mehmed Emin Tokâdî (Fâtih-Zeyrek)
Mehmed Zâhid Kotku (Eminönü-Süleymâniye)
Merkez Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
Molla Gürânî (Fâtih-Fındıkzâde)
Muhammed Efendi
Muhammed Fethi Ali Efendi (Eyüb)
Muhammed Kâmil Efendi (Eminönü-Küçük Ayasofya)
Muhammed Kumul Efendi (Beyoğlu-Fındıklı)
Muhammed Murâd Efendi (Fâtih-Çarşamba)
Muhammed Nûreddîn Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Muhammed Tevfik Bosnevî (Üsküdar-İnâdiye)
Muhammed Ziyâd (Eminönü-Etyemez)
Murâd-ı Münzâvî (Eyüb-Nişanca)
Murtazâ Efendi (Eyüb)
Mustafa Efendi
Mustafa Fevzi Efendi (Eminönü-Süleymâniye)
Mustafa Hâkî Efendi (Fâtih)
Mustafa İzzî Efendi (Eyüb-Sütlüce)
Mustafa Mânevî Efendi (Üsküdar-Doğancılar)
Müeyyedzâde Abdurrahîm Çelebi (Eyüb)
Müstekimzâde Süleyman Sa'deddîn (Fâtih-Zeyrek)
Nâbî (Üsküdar-Karacaahmed)
Nalıncı Mîmî Dede (Fâtih-Unkapanı)
Nasûhî Üsküdârî (Üsküdar-Doğancılar)
Neccârzâde (Beşiktaş)
Neccârzâde Muhammed Sıddık (Beşiktaş)
Necîb Efendi (Fâtih)
Nûreddîn Cerrâhî (Fâtih-Karagümrük)
Nûreddîn Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Nûreddînzâde Muslihuddîn (Fâtih-Edirnekapı)
Nûri Efendi (Beşiktaş)
Nûri Efendi (Üsküdâr)
Nûrullah Efendi (Fâtih-Çarşamba)
Oflu Muhammed Emin Efendi (Fâtih)
Ömer Ziyâeddîn Dağıstânî (Eminönü-Süleymâniye)
Ramazan Mahfî Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Rûşen Efendi (Üsküdar)
Saçlı İbrâhim Efendi (Fâtih-Fındıkzâde)
Sa'düddîn İsmâil Efendi (Fâtih-Şehremini)
Safranbolulu İsmâil Necâti (Eminönü-Süleymâniye)
Sâlih Efendi (Fâtih)
Sandıklı Şeyhi Hasan Hamdi Efendi (Fâtih)
Sarı Abdullah Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
Sarı Nasûh (Fâtih)
Selâhaddîn Uşâkî (Fâtih-Tâhir Ağa)
Selâmi Ali Efendi (Üsküdar)
Sertarîkzâde Mehmed Emin Efendi (Eyüb-Nişanca)
Seyyid Ahmed Şevki Nakşibendî (Fâtih-Zeyrek)
Seyyid Muslihuddîn Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
Seyyid Nizâm Efendi (Fâtih-Silivrikapı)
Seyyid Seyfullah Kâsım Efendi (Fâtih-Silivrikapı)
Seyyid Velâyet (Fâtih)
Seyyid Yahyâ Efendi (Üsküdar-Karacaahmed)
Sinan Erdebîlî (Üsküdar-Koşuyolu)
Sinânüddîn Yûsuf Amâsî (Fâtih)
Sivâsî Abdülmecîd Efendi (Eyüb-Nişanca)
Süleymân Halvetî (Fâtih-Fındıkzâde)
Süleymân Hilmi Tunahan (Üsküdar-Karacaahmed)
Süleymân Sıdkı Efendi (Eyüb-Sütlüce)
Sünbül Sinân Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Şâh Muhammed Çelebi (Fâtih)
Şerifzâde Mehmed Efendi (Eyüb)
Şeyh Abdülhalim Efendi (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Şeyh Ali Behçet Efendi (Zeytinburnu-Topkapı)
Şeyh Gâlib Dede (Beyoğlu-Galata)
Şeyh İsmâil Rûmî (Beyoğlu-Tophane)
Şeyh Mehmed Rûhî Dede (Beyoğlu-Galata)
Ünsî Hasan Efendi (Eminönü)
Vânî Ahmed Efendi (Fâtih-Silivrikapı)
Vefâ Konevî (Eminönü-Vefâ)
Vişnezâde
Yahyâ Efendi (Beşiktaş)
Ya'kûb Germiyânî (Fâtih-Kocamustafapaşa)
Yanyalı Mustafa İsmet (Fâtih-Çarşamba)
Yûsuf Sinâneddîn-i Sîneçak (Eyüb-Sütlüce)
Zâkirzâde Abdullah Efendi (Üsküdar)
Zarîfî Hasan Efendi (Sarıyer-Rumelihisarı)
Zenbilli Ali Efendi (Fâtih-Zeyrek)
Ziyâeddîn Gümüşhânevî (Eminönü-Süleymâniye)

İzmir:
Ahmed Eğribozî
Bekr Sıdkı Visâlî
Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi (Bergama)
Birgivî (Birgi)
Es'ad Efendi (Menemen)
Es'ad İleri Hoca
İzmirli Osman Nûri Efendi

K.Maraş: Çomak Dede
Dârendeli Muhammed Hilmi Efendi
Derdimend Dede
Kanadıkırıkzâde Ali Efendi
Kanadıkırıkzâde Mustafa Efendi

Karaman:
Alâeddîn Halvetî (Lârende)
Şeyh Alâeddîn Rûşenî
Yûnus Emre

Kars:
Muhammed Karsî

Kastamonu:
Abdurrahmân Efendi (Zileli)
Abdülfettâh Velî
Ahî Şorba
Ahmed Siyâhî
Âşıklı Sultan
Bayraklı Sultan
Benli Sultan
Deveci Sultan
Ebdal Hasan (Taşköprü)
Hacı Dede
Hacı Ramazan
Hayreddîn Halil bin Kâsım
Îsâ Dede
Karabaş Sultan
Ömer Füâdî
Seyyid Ahmed Hicâbî
Seyyid Ahmed Sünnetî
Şa'bân-ı Velî

Kayseri:
Behâeddînzâde (Muhyiddîn Muhammed)
Bostancı Baba (İncesu)
Burhâneddîn Muhakkık Tirmizî
Göncüzâde Kâsım Efendi
Hacı Torun Efendi
Hâfız Osman Efendi
Harputlu Hacı Ömer Efendi
Helvacı Dede
İbrâhim Tennûrî
Kılıçlı Ali Efendi (Develi-Şıhlı)
Necmeddîn İmâd
Sâdık Efendi
Tâcüddîn İbrâhim Halvetî
Veliyyüddîn Oğlu Hacı Bulam
Zeynelâbidîn Kayserânî

Kırklareli:
Mehmed Eşref Efendi (Lüleburgaz)
Şühûdî Efendi (Babaeski)

Kırşehir:
Ahî Evran
Âşık Paşa
Hacı Bektâş-ı Velî (Hacıbektaş)
Mîrim Halvetî

Kocaeli:
Ahmed Hilmi Efendi (İzmit)
Sultan Baba(Gölcük)

Konya:
Abdullah-ı Bosnevî
Ahmed Eflâkî
Ali Gav Sultan
Ateşbâz Velî
Baba Nîmetullah Nahcuvânî (Akşehir)
Behâeddîn Veled
Bergamalı Hacı İbrâhim Efendi (Seydişehir)
Bosnalı Abdullah Efendi
Bostan Çelebi
Celâleddîn-i Rûmî
Cemel Ali Dede
Çelebi Bustan
Çelebi Cemâleddîn
Çelebi Ferruh
Çelebi Hüsâmeddîn
Çelebi Hüsrev
Dede Molla (Çumra)
Dediği Sultan (Ilgın)
Evhadüddîn Kirmânî
Fahri Efendi
Hacı Abdullah Efendi (Seydişehir)
Hacı Veyiszâde Mustafa Efendi
Hâdimî (Hadim)
Hârûn-i Velî (Seydişehir)
Kâsım Halîfe
Ladikli Hacı Ahmed (Ladik)
Mahmûd Hayrânî (Akşehir)
Mahmûd ve İynel Sultanlar
Mehmed Behâeddîn Nakşibendî
Muhammed Kudsî Bozkırî (Seydişehir-Çavuşköyü)
Pîr Esad Sultan
Pirebi Sultan
Sadır Sultan
Sadreddîn Konevî
Sarı Ya'kûb
Selâhaddîn Zerkûb
Seyyid Hârûn Velî (Seydişehir)
Sultân-ül-Ulemâ Behâeddîn Veled
Sultan Veled
Şems-i Tebrîzî
Şeyh Ulemâ
Ulu Ârif Çelebi

Kütahya:
Ahmed Dede
Kalburcu Şeyhi
Muhyiddîn Muhammed
Sâkıb Dede
Şeyhî

Malatya:
Abdullah Fahri Baba (Baran)
Abdurrahman Efendi (Dârende)
Arabgirli Ömer Baba
Boranlı Mustafa Baba (Boran)
Fethullah Mûsulî (Dârende)
Hacı Ahmed Efendi (Battal Gâzi)
Hamîd-i Aksarâyî (Dârende)
Keşşâf Hoca
Somuncu Baba (Dârende
Tâcüddîn Velî (Dârende)

Manisa:
Ahmed Şemseddîn Marmaravî
Balzat Hacı Baba Velî (Demirci)
Mecdüddîn Îsâ
Sefer Efendi (Demirci)
Şeyh Sinân (Alaşehir)
Taşkesenli İbrahim Efendi (Demirci)
Terzizâde Ahmed Efendi

Mardin:
Mûsâ bin Mâhîn Mardînî
Şehmuz Sultan
Yûnus bin Yûsuf eş-Şeybânî

Muğla: Şâhidî İbrâhim Dede​
 

mustafa

Profesör
Katılım
8 Haz 2006
Mesajlar
1,972
Tepkime puanı
4
Puanları
0
Konum
Ankara
Ce: Türkiye Evliyaları

Muş:
Müştak Baba

Nevşehir:
Demir Hoca
Hasan Dede

Niğde:
Abdullah Efendi
Ahmed Kuddûsî (Bor)
Hacı Mahmûd Efendi
Kemâl Ümmî
Mîsâlî Baba (Gül Baba)

Rize:
Hasan Dede (Ardeşen)

Samsun:
Îsâ Baba
Kılıç Dede
Seyyid Ahmed-i Kebîr-i er-Rufâî (Ladik)
Şeyh Kutbeddîn

Siirt:
Fakîrullah (Tillo)
Gavs-ül-Memdûh
İbrâhim Hakkı Erzurûmî (Tillo)
Molla Halil Si'ridî
Molla Osman Efendi (Tillo)
Muhammed Hazîn (Dereyamaç)
Mûsâ Hâlidî
Şeyh-ün-Neccâr
Şeyh Hüseyin Basretî (Eruh)
Şeyh Muhammed Aynî (Eruh)
Şeyh Mûsâ
Şeyh Sabri
Şeyh Süleymân
Şeyh Türkî
Şeyh Abdurrahmân eş-Şâvirî (Şâvir)
Veysel Karânî (Baykan, mekânı)
Zemzem-il Hâssa

Sinop:
Mahmûd Kefevî
Pîr Tevekkül
Seyyid Bilâl

Sivas:
Kara Şems
Abdülvehhâb Gâzi
Şeyh Merzübân-ı Velî (Zara)

Şanlıurfa:
Hayât bin Kays el-Harrânî (Harran)
Sumâdî (Havran)
Şeyh Mesut Horasânî

Şırnak:
Ahmed Cüzeyrî (Cizre)
Meymûn bin Mihrân (Cizre)
Muhammed Kadri Hazin (Cizre)
Muhammed Saîd (Cizre)
Sâlih Sıbkî (Basret)
Şeyh Hâlid Cezerî (Basret)
Şeyh Hâlid Zibârî (Basret)
Şeyh Muhammed Bıserî
Şeyh Seydâ (Cizre)

Tekirdağ: Ahmed Sârbân (Hayrabolu)
Behiştî (Çorlu)
Pîr Ali Efendi (Malkara)

Tokat:
Abdülmecîd Şirvânî
Acebşir Efendi
Ali Osman Efendi (Erbaa)
Behrullah Efendi (Erbaa)
Behzât-ı Velî
Edhem Çelebi (Zile)
Muharrem Efendi (Zile)
Mûsâ Fakîh
Mustafa Kuddûsî
Said Şemîd (Erbaa)
Seyyid Ömer Efendi
Sümbül Baba
Şeyh Mahmûd (Pazar)
Şeyh Şihâbüddîn Sühreverdî (Turhal)
Tokatlı İshak Zencânî
Turhal Şeyhi Mustafa Efendi (Turhal)

Trabzon:
Hacı Dursun Efendi (Çolak)

Uşak:
Alâeddîn Uşâkî

Van:
Abdurrahmân Arvâsî (Hoşap)
Abdurrahmân Baba
Abdülmecîd Efendi
Fehîm-i Arvâsî (Arvas)
Halîfe Mustafa Efendi
Muhammed Kutub Efendi (Arvas)
Muhammed Ma'sûm (Arvas)
Muhammed Reşîd (Gevaş)
Muhammed Sıddık Arvâsî (Gürpınar)
Resûl Zeki Efendi (Arvas)
Seyyid Abdülhakîm
Sofu Baba
Şeyh Mehmed Emîn

Yozgat:
Emîr-i Çin Şeyh Osman Efendi (Osmanpaşa)
Zâhid Yozgadî Şeyh Hacı Ahmed Efendi

Yeri Bilinmeyenler:
Saîd Nursî
Sarı Saltûk (Baba Dağı)

 

kemalali

Profesör
Katılım
18 Ağu 2006
Mesajlar
1,560
Tepkime puanı
10
Puanları
0
Ce: Türkiye Evliyaları

Saymakla bitiremeyiz.Kıyamete kadar devam edecektir inşallah.
 

nasihat

Üye
Katılım
6 Eki 2006
Mesajlar
18
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Peki Bediuzzaman

Peki Bediuzzaman Said Nursi Hz.???
 

iskender

Üye
Katılım
4 Ocak 2007
Mesajlar
62
Tepkime puanı
0
Puanları
0
ALLAH razı olsun devamını bekleriz.
 

zelal

Asistan
Katılım
13 Haz 2006
Mesajlar
970
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Güzel bir hikaye Allah razı olsun.
 

eylül

Veled-i kalbî
Katılım
15 Ara 2006
Mesajlar
5,223
Tepkime puanı
1,026
Puanları
0
Konum
mavera...
zınâr;214869[COLOR=purple' Alıntı:
][/color]"Hep susmuş, ama hep susmuş oğul. İnandıklarından caydırmak, kendi ilahlarını ona kabul ettirebilmek için Bilal'i kızgın çöl sıcağında, tuzlanmış deve derisi üzerine yatırmışlar. Bilal'ın derisi, kavruk deri üzerinde kızgın tuzla bir olmuş. O büyük acı karşısında bile hiç ses çıkarmamış.'Hayır de, bizim ilahımıza inan, seni kurtaralım' demişler ona. Bilal hiç ses çıkarmamış. Sadece inandığı şeye inanıyor ve ona güveniyordu. O uğurda ölecek olsa bile, onun için eziyet değil, büyük bir şeref olacaktı. Ama bu daha başlangıçtı.Sonra Bilal'ın üstüne, kendinden büyük bir kaya koydular. Altında tuzlu, kavruk deve derisi, üstünde bedeninin iki katı bir kaya kütlesi. Vaz geç dediler Bilal'e.İnandıklarımıza inan dediler. Ağlıyordu Bilal, gözünden yaşlar akıyor, sarı kızgın çöl kumları ıslanıyordu. Bilal sustu. Sadece "La ilahe... "diye de ekledi.

"Baba" dedim.

Ve sustum bende Bilal'ce.
Susmalıydı insan en büyük cevap niyetine.
Çünkü susmak suçluya verilecek en büyük cevaptı.
istifadelendirdiniz. Bilal'ce susmayı öğrettiniz....
selametle....
 

mazhar

Üye
Katılım
29 Kas 2006
Mesajlar
12
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
39
Evliyalar

Esasında ele alınması tehlikeli bir konu olmakla beraber; öğrenilmesi de gereken bir konudur...

Tehlikeli olması,evliya olduğu halde ismi zikredilmeyenlerin olması ihtimali;evliya olmadığı halde evliya diye isimlerinin zikredilmesi...

Örnekler; dönemin Gavs'ı olan Seyyid Abdulbaki Erol Hazretlerinin ismi yazılmamış; bu zat Gavs-ı Sâni'dir( günümüzün Gavs Hazretleridir);O'ndan başka ağabey'i Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretleri'nin ismi de yazılmamış; bu zat da Seyda Hazretleridir.Eskişehir ,Sivrihisa'da bir beldede irşad vazifesi yapan oğlu Seyyid Fevzeddin de zikredilmemiştir...

Diğer taraftan , aslında meczup bir yöresel şair olan Kemâl Ümmî, evliya diye yazımıştır...

Yukarıda ismini zikrettiğimiz Gavs-ı Sâni Hazretleri hayattadır;Seyyid Fevzeddin Hazretleri hayattadır....Allah Mürşid-i Kâmiller'i başımızdan eksik etmesin...

Amin...
 

Meryem

Komplike
Katılım
6 Tem 2006
Mesajlar
15,309
Tepkime puanı
759
Puanları
0
Yaş
37
Konum
İstanbul
Bir Tokatlı olarak hemen gözüme çarptı. Tokat'tan birini unutmuşsunuz. :) Hem de gayet önemli biri. Mehmed Emin Tokadî Hazretleri (ks.). Kabri Unkapanı'ndadır. (Ek bilgi :p)

Allah razı olsun, müstefid olduk elhamdulillah...
 

a.eryaman

Üye
Katılım
28 Kas 2007
Mesajlar
4
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Mustafa Bey çalışmanız için teşekkür ederim.
Ancak Elazığ bölümünün Palu kısmı epeyce eksik Palu evliyalarından bazılarının isimlerini gönderiyorum. ilave ederseniz memnun olurum.
Kaynak: PALU Tarih-Kültür-İdari ve Sosyal Yapı kitabı
Yazar. Süleyman YAPICI
Sayfa: 211-254
1. Sultan Kubey (Sahabe)
2. Şeyh Aliyyü's Sebti Efendi
3. Şeyh Şahmud Samini efendi
4. Şeyh Saadeddin Efendi
5. Şeyh Hacı Yasın Efendi
6. Şeyh Haydar Baba
7. Şeyh Hacı Cuma Hoca
8. Şeyh Alaaddin Efendi
9. Palulu Mehmed Baba
10. Hacı Mustafa Efendi
11. Şeyh hacı İsmail Efendi
12. Tarhanalı Sofu Cuma Efendi
13. Şeyhmir
14. Şeyh Said-i Çarşıbaşı
15. Şeyh selahaddin Efendi
16. Sağunalı Molla Kasım
17. Tepecikli Mehmed Baba
18. Şeyh Pir
19. Şeyh Hacı İsmail Efendi
20. Şeyh Mustafa Kutub
 

dermurat

Üye
Katılım
23 Mar 2013
Mesajlar
1
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Antalya
Web sitesi
www.galibi.com
Pir-i Galibi H.Galip Hasan Kuşçuoğlu'nun Hayatı

1919 yılında, Çorum'da dindarlıktan temayuz etmiş anne-babadan dünyaya geldi. Seyyid ve Şerif olup, nesebi Fatih devrinin meşhur astronomi alimi Ali Kuşçu'ya dayanır. Fizik ve Metafizik hayranlığı fıtratından gelen bir özelliği oldu. Bu sebeble ilkokul yıllarında löklanşe pillerden gece lambası yapıp kullanıyordi ki, henüz Çorum'da elektrik yoktu.

Tasavvufi bir ortamda yetişti. Anne ve babası derviş olup, amcası Hacı Bekir Kuşçuoğlu Nakşi ve Mevlevi Şeyhi idi. 19 yaşında iken 7 tarikatten icazetli Çorumlu Hacı Mustafa Anaç Efendinin tek çocuğu Fatma hanımla evlendi. 7 kız ve 1 erkek çocuktan oluşan ailesinin geçimini mobilya ustası ve tüccar olarak elinin emeğiyle temin etti. İçerisindeki tasavvufi arzu ve iştiyakın tazyikine daha fazla dayanamayıp, 1950 yılında "Maraş Fatihi" diye tanınan Ali Sezai Kurtaran'ın halifesi, Kadiri ve Rufai şeyhi Maraşlı Hacı Mustafa Yardımedici'ye intisap etti.

1956 yılı Beraat gecesinde irşat vazifesi (hilafet) müjdesi verildi. Bir kaç ay sonra bu görev şeyhi tarafından kendisine tebliğ edildi. Bu tarihten itibaren vaaz, sohbet ve zikirleriyle insanların İslam'ı anlama, yaşama ve yaşatmaları yolunda olanca gücüyle çaba harcadı. Bildiği hakikatleri etrafına çekinmeden fakat ürkütmeden, tatlılıkla anlatması; tasavvufu siyasetten uzak tutma hususunda son derece hassas olmakla birlikte, "demokrasi" "cumhuriyet" "laiklik" ve "insan hakları"nın yanında olduğu her fırsatta vurgulaması yine Galip Efendi'nin önemli hususiyetlerindendir.


Tasavvufi ve dini görüşlerini yazmış olduğu eserlerde ve yapmış olduğu sohbetlerde dile getirmeye çalıştı. Onun en önemli gayelerinden birisi de, insanların İslam'ı, tasavvufu ve hayatı doğru bilerek, hurafeye, bid'ata kaçmadan, bilim, teknoloji ve sosyal gerçeklerle tenakuza düşmeden, kardeşlik içerisinde yaşamalarıdır. Herkesi manevi vazifesinden istifade etmeye çağırmaktadır. ALLAH kendisinden razı olsun.


GÂLİBİ DERVİŞİNİN

MANEVİ KİMLİĞİ VE YAŞANTISI


KİTAP : Hz.KUR-AN

SÜNNET : AHİR ZAMAN PEYGAMBERİ Hz.MUHAMMED MUSTAFA (s.a.v) SÜNNETİ

İCMA-İ ÜMMET

KIYASI FUKUHA

AMELDE MESHEBİMİZ : HANEFİ (İMAMI AZAM Hz.LERİNİN İŞTİHADI NI KABUL ETMEK)

İTİKATDA MESHEBİMİZ : İMAM-I MATURİDİ

MEŞREBİMİZ : ALEVİ (“BEN İLİM ŞEHRİYİM ALİ KAPISIDIR HİTABININ ZUHURU PEYGAMBER EFENDİMİZİN MANEVİ İLMİNE GİRMEK İSTEYENLERİN GİRİŞ KAPISI BUYURULDU )

TARİKİMİZ : KADİRİ VE RUFAİ BİRLEŞİMİ KOL GÂLİBİ.

HZ.PİR.H.GÂLİP HASAN KUŞÇUOĞLU
KADİRİ,RUFAİ MEŞAYİHİ
PİRİ GÂLİBİH . GÂLİP HASAN KUŞÇUOGLU`NUN TAVSİYELERİ

Bu abdi aciz intisabım 63 seneyi buldu yarım asırı geçen tasavvufi tecrübem ve yol büyüklerimden edindiğim bilgilerimle derim ki hazreti Allah’a kul habibine layık ümmet olmak kasdin olsun. Nefsinde varlık, gurur, kibir ve bencilliğe giden yolları hiç açılmayacak gibi zorda olsa iradenle tıka. Rızkını temin etmen için daima kazancın helalini seç, kimsenin hakkına ve hukukuna irtikap etme. Hele maddi kazancında müşterini kendine rametmek için dinini imanını kullanma yolunu seçmeyesin. Sebep ne olursa olsun yalan söyleme. Kimseyi koğ, gıybet etme zararına mucip olsada doğruluktan uzaklaşma. Yol büyüklerine karşı sevgi muhabbetle hürmet ve hizmette kusur etme, yaşça büyüklere de hürmet göster.

Hazreti Resulullah s.a.v.buyurdularki ! İki masumun ahından kaçının. Masum kimdir Ya resullullah?
1- Yetim 2- Sana emaneti ilahi olan ailendir ve yine buyurdular ki Allah de dosdoğru yürü.

Sırati müstakim üzere ol. Yol büyüklerimizin bildirdiği yokluk kapusu rahmeti ilahiyeye nail olmak ise muradın iste, en kısa rahmet yolu !...
Manaya dönük gönlünü bu yolda sebatkar eyle bu kapuda sebatı tasdik olanlardan olasın. Amin !
Gücün nisbetinde ebedi hayat ki ahiret niğmetini elde etmeye çalış. Dünya niğmetlerinide meşru yoldan sakın ihmal etme. Dünya ve ahiret niğmetleri sadık, mü'min ve müttaki kullar için halkedildi. Bu gerçeği gör sakın gafillerden olma. Madde de bulunan güzellikler de mana yıpıltıları görülsede cüzidir, feri'dir yalnız bu kadarcık yıpıltı için nefsi ihtiyaç ve duygularının tamamını maddeye yani dünya hayatına hasretme. Ebedi iskanına ayrılan sonsuzluk alemini ihmal eden zavallılardan olmayasın !...

Sizin en hayırlınız dünya için ahiretini ahireti için dünyasini terk etmiyendir. Hitabi Peygamberiyi iyi anla ben batanları sevemem. Diyecek kabiliyetin ezelde verildi. Gönül bahçende seni bekliyor. Son nefesine kadar müddetin var. Lutfedilen bu imkani iyi kullanmayi bil zaman geçiyor nazlanma !

Hazreti Allah`a söz verdiğin evradını ve eskarını ihmal etme muhabbetle devam eyle. Ömrünün sonuna kadar sadakatini göster. Allah`ı zikretmek cemiğ kullara bahşedilmiş rahmeti ilahiyedir. Farzi ayindir. Evradin ve eskarin ise Allah elçileri vasıtası ile cemi kullarina lutfedilen istisna’i rahmeti ilahiyyeden manevi rızıktır. Sadık kullarına ihsan edilen tanzimi ve tertibi ilahiyedir bu rahmeti ilahiyyeye hissedar olman ezeli ervahdaki beliğ tasdikinin tekrari ile zuhur ettiğine hamd eyle. Rahmeti ilahiyeye dünya hayatinda da ihsan edildi sadik ol !

Siz Allah'ın rızkından yiyiniz hitabini başka başka yerlerde mi ariyorsunuz. Bağa bak ki üzüm olsun, üzüm yemeye yüzün olsun !
Şunu iyi anla mana körü manaya nasıl bakar ise Allah'a bakış ölçüsü dür. Allah ta o mana körüne öyle bakar... Bakmayı ehlinden öğren şaşılıktan kurtul !
Allah`a şaşı bakmak tevhidi bozar şirktir.

Biz Allah`tan geldik Allah'a gidiyoruz. Biz onun bir parçasıyız gibi söylenen kelamlarin ilmi tevhit ve ameli tevhide uygun olmadığını bilmelisin zati sıfatlarına da uygun degil...

Hazreti Kuran'da itikadin özü ikidir, ilmi tevhit, ameli tevhittir. Şöyle izah edilir. Nafi ilim, dünyada ve ahirette ise yarar ilim, ameli salih erkeği salih kadını saliha kılan amellerdir!..

Şeriati ile yükümlü olduğun peygamberine daha çok hürmet ediyorum zanni ile yanlış edindiği çarpıtılmış bilgisi ile diğer Peygamber efendilerimizi aşşağlayıcı düşünce ve tutumlarda olmayasın. Bu düşünce ve tutumunla emri ilahiyeye tertibi ve tanzimi ilahiyeye ters düşüyorsun.

Allah elçilerini biri birinden ayrı görmek emri ilahiyeye ve tertibi ilahiyeye aykırıdır ve imanin şartlarınada muhalefettir.
 

ömerusta

Kıdemli Üye
Katılım
16 Ocak 2012
Mesajlar
6,913
Tepkime puanı
239
Puanları
0
evliya nedir nasıl anlaşılır bizler nasıl biliriz kurandaki tarifi nasıl bir ayet yazarmısınız merak ettim saygılar
 

abdullah birisi

Kıdemli Üye
Katılım
12 Mar 2013
Mesajlar
10,357
Tepkime puanı
517
Puanları
0
Konum
istanbul
Allah Rasulunu seven ve O na aleyhisselam son derece ittiba eden Zahiri ve Batıni Sünneti Seniyyeden zerre kadar ayrılmayanlar Allah ın veli Kullarıdır... Bu sünneti seniyyeden kıl kadar ayrılan havada dahi uçsa itibar etmeyiz der büyükler......
 
Katılım
15 Kas 2006
Mesajlar
6,088
Tepkime puanı
637
Puanları
0
evliya nedir nasıl anlaşılır bizler nasıl biliriz kurandaki tarifi nasıl bir ayet yazarmısınız merak ettim saygılar

2.257.Allah, iman sahiplerinin Velî'sidir; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Küfre sapanlara gelince, onların evliyasi tâğuttur ki, kendilerini nurdan karanlıklara çıkarır. Bunlar cehennemin dostlarıdır. Orada uzun süre kalacaklardır onlar.
2.28. Müminler, müminleri bırakıp da küfre sapanları evliya edinmesinler. Kim bunu yaparsa Allah'la ilişiği kesilir. Ancak bir sakınma ile onlardan korunmanız müstesna. Allah sizi kendisinden sakınmaya çağırır. Ve dönüş yalnız Allah'adır.
3.175.İşte size şeytan. O yalnız kendi evliya’sini korkutur. Eğer inananlarsanız onlardan korkmayın, benden korkun.
4.76. İman edenler Allah yolunda savaşırlar; küfre sapanlarsa tağut yolunda savaşırlar. O halde, şeytanın evliya’siyla savaşın. Hiç kuşkusuz, şeytanın tuzağı çok zayıftır.
4.89. Onlarla eşitlenesiniz diye kendilerinin küfre saptığı gibi küfre sapmanızı istediler. O halde, Allah yolunda göç edecekleri vakte kadar onlardan evliya edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Bir daha da onlardan ne dost edinin ne de yardımcı.
4.139.Öyle kişiler ki onlar, müminleri bırakıp da küfre sapanları evliya ediniyorlar. Onların yanında onur ve yücelik mi arıyorlar? Onur ve yüceliğin tümü Allah'ındır.

yeterli midir?
 
Üst