Şifa-i Şerif | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Şifa-i Şerif

ihvanistanbul

AkhenAton
İhvan Üyesi
Katılım
4 Eki 2009
Mesajlar
7,037
Puanları
113
Selamun Aleyküm;

Efendimiz sav'in anlatıldığı Şifa-i Şerif kitabından:

11

Birinci Kısmın Mukaddimesi:

Bismillahirrahmanirrahim!

Allahım! Muhammed Mustafa'ya (sallallahu aleyhi ve sellem) ve O'nun âline, salat ve selam eyle!

Fakîh, Kâdı, mam, Hafız, Ebu-l Fazl Iyaz ibni Musa bin Iyaz el Yahsubî (Allahın rahmeti, üzerine

olsun), kitabının mukaddimesinde şöyle der:

Bütün hamdler, yüce ismiyle tek olan (ei benzeri olmayan), nihayetsiz korunan (kendi koruması

altında bulunan) mülkün (alemin) sahibi, ötesinde hiç bir matlup (talep edilen bir ey) olmayan

(varlığının evveli ve sonu olmayan), ardında merma (ulaşılacak bir hedef) olmayan,

hayal ve vehmen değil yakinen (isim ve sıfatlarıyla-sanatlarıyla) zahir, yokluk bakımından değil

tenzih bakımından (Zat'ı ile) batın (gizli) olan Allah'a mahsustur.

Hereyi rahmeti ve ilmiyle kuşatmıtır. Dostlarına tüm nimetlerini ikmal etmiş, ihsan etmiştir.

Onlara (tüm aleme) içlerinden öyle bir Peygamber (s.a.v) göndermiştir ki, O, arabın ve acemin en

şereflisi, asalet ve yaratılış bakımından en temizi, akıl ve hilm (yumuşaklık) bakımından en ileri

olanı, ilim ve anlayışta en tamamı, yakin ve azm (ihtimam ve ciddiyet) bakımından en güçlüsü,

onlara karşı rahmet ve şefkat bakımından en şiddetli olanıdır.

Allahu teala O'nu ruhen ve cismen tertemiz eylemiştir. Allahu teala O'nu ayıp ve noksanlıklardan

korumuştur. O'na hikmet ve hüküm (yetkisi) vermiştir.

O'nunla, kör gözleri, kapalı kalpleri ve saır kulakları açmıştır.

Allahu teala kim için saadet ganimetlerinden pay ayırmışsa, (o kişi) Nebi (sallallahu aleyhi

veselleme) iman edip yardım etmiştir. Kim için kesinlikle şaki olacaını yazmışsa, o da (Nebi sallallahu

aleyhi ve sellemi) yalanlayıp ayetlerden yüz çevirirmiştir.

Mevla teala öyle buyurdu:

"Kim bu dünyada kör ise, o ki ahırette de kördür." (İsra:72)

Allahu teala, O Nebisine ve âline, sürekli (sevabı) artan ve çoğalan şekilde salât ve selam eylesin.

Dünyada hidayet yollarını görmeyen, ahırette yardım yollarını göremez.

Bundan sonra,

Allahu teala benim ve senin kalbini yakin nurlarıyla nurlandırsın (uyandırsın), bana ve sana, takva

olan dostlarına ihsan etti, lütuflarla lütf eylesin. Onları (cennetlerde hazırladıı) kudsi ziyafetlerle

şereflendirmiş, dostluğu ile onları halktan uzak eylemi, onları kendini bilmeye, melekutunun

acaiblikleri ve kudretinin eserleri kalplerini sevinçle doldurmasıyla, akıllarını (melekutunun) azameti

karşısında hayrete düşürmekle, (dostlarını Zat'ını) müahedeye tahsis eylemiştir.

Bu sebeple (melekutun acaibliklerini müşahedeyle), bütün hemlerini (kast ve taleplerini), sırf ona

yönelerek tek olan (Mevla teala) yaptılar. ki cihanda, ondan başkasını müşahede edilir görmediler.

O'nun güzelliğini ve azametini müşahedeyle nimetlenirler. Kudretinin eserleri ve azametinin
acaiblikleri arasında gidip-gelirler.

Allahu teala'nın şu sadık kavli şerifine yapışarak:

"Allah de! Sonra onları bırak! Daldırdıkları şeyde oynayadursunlar"
(En'**: 91)

Sırf O’na kesilmek (ait olmak) ve sadece O'na güvenmekle şeref ve izzet bulmuşlardır.

(Ey Muhatab!) Bana bir çok kereler, Muhammed Mustafa'nın
(s.a.v) kadrini bildiren, ona karı gerekli olan tazim ve hürmeti gerektiren
eyleri, u kadri yüce olan ve kendisine tazimin vacip olduu Zat'a karı
gerekli tazimi, üzerine gereken ekilde yapmayan veya noksanlık eden
kimse hakkındaki hükümleri ihtiva eden bir çok sorular sordun; ayrıca
evvelce geçen alimlerin bu husustaki sözlerini toplamamı, bir çok misal ve
suretlerle açıkça beyan etmemi istedin.
unu bil ki ey dost! Allah sana ikram eylesin; bana aır ve zor bir i
yükledin. Benden talep ettiin eyden dolayı beni sıkıntıya soktun. Bana
teklif ettiin eyle beni yokua sürdün, (öyleki) kalbimi korku sardı. Zira bu
hususta konumak, bir takım asılların takririni ve bir takım fasılların
yazılmasını gerektirir. Ayrıca Nebi için gerekli olan ve ancak ona nisbet
edilen, veya O'nun hakkında imkansız veya caiz olan eylerin gerçekle
rinin inceliklerini (derinliklerini) bilmeyi ve açıklamayı gerektirir.
Yine (bu makam) nebi, resul, risalet, nübüvvet, muhabbet, dostluk
kelimeleri arasındaki farklılıkları ve bu mertebelerin hususiyyetlerini de
bilmeyi gerektirir.
1
Burası faslı hitaptır. Yani buradan itibaren asıl konuya girilmektedir. Evvelki kısım
besmele, hamd ve salavatı ihtiva eden hitap bölümüydü, hitabı asıl konudan ayıran kısım
için -faslı hitap- denir. Bu ekilde balamak, sünnete uygun olan usuldür.
2
Melekut alemi; mülk alemi olan u kainatın ötesinde var olan manevi alemdir.
3
Zati muhabbet ehli olan büyük velilerin hali böyledir. Onlara göre iki cihan itibardan
düüktür, sadece sevilen Mevla teala’dır.
4
Bu makam hayret makamıdır. Her eyde Alahu tealanın kudretini azametini müahede
ettiklerinden, hayran olarak sanatlarını seyrederler.

te burası, uçsuz bucaksız çöller ve badiye (kır-çöl)lerdir ki,
buralarda 'Kata'
1
kuu bile yolunu aırır, en kuvvetli adımlar yetersiz
olur. Öyle bilinmez yerleri var ki, gerçek bir ilimnianı yol göstermeden,
isabetli fikre sahip olunmadan gidilirse, akıllar orda sapıtır; Allah
tarafından muvaffakıyyete ve destee güvenilmese, ayaklar orda kayar.
Fakat u suallerde, benim ve senin için umduum büyük ecir ve
mükafatları elde etmek istediim için, O Zat'ın yüce kadrini, büyük
ahlakını bildirmek, bundan evvel hiçbir mahlukta toplanmayan özelliklerini
açıklamak, hakların en yücesi olan bu hakkı açıklamakla, Allahu teala'ya
boyun emiolacaımdan; (ayrıca u ayeti kerimede bildirilen;
"Kitap verilmiolanlar yakini bilgi edinsin ve iman edenler de
iman bakımından artsın için..."
2
(faidenin hasıl olmasını umduumdan);
Bir de, Allahu teala ehli kitaptan söz alıp: "Elbette onu insanlara
açıklayacaksınız, asla onu gizlemeyeceksiniz"
3
buyurduunu;
Bir de üstadım Fakih Ebu-l Velid Hiam bin Ahmed bize; Hüseyin
bin Muhammed, ebu Ömer en-Nemeri, ebu Muhammed bin Abdulmü'min,
ebu Bekir Muhammed bin Bekir, Süleyman bin el E'as, Musa bin smail,
Hammad, Ali bin Hakem, Ata, Ebu Hureyre radıyellahu anhu senediyle,
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in:
"Kim bir ilimden sorulur da, onu gizlerse, kıyamet gününde
Allah, ona ateten bir gem vurur."
4
hadisi erifini naklettii için, garaz
ve gayeme ıık tutan nüktelere kotum, farz olan bu hakkı eda etmek için,
aceleyle onları elde ettim.
1
Su bulmakta son derece maharetli olan bir kutur. Yani: Bu kadar maharetli olan Kata
kuu bile, bu hususta yol bulamazken, ben nasıl yol bulacaım!
2
Müddessir: 31
3
Âli mran: 187
4
(Tirmizi cilt: 5 Hadis no: 29 Ebu Davut cilt: 2 Hadis no: 82) Farz olan ilimlerden kasıt.
nsanların itikadı ile alakalı hususlar, helal ve haram konuları, evlilikle alakalı meseleler,
feraiz ve dier hükümler. nsanları cehalet kapladıından, alimlerin meseleleri düzgün ve
doru olarak açıklaması lazımdır, yoksa kolaylatırayım derken insanları saptırırsa, o
zaman cehenneme götüren önder olur.

Zira insan karılatıı meakkatler ve zorluklardan dolayı beden ve
zihninin meguliyyetiyle, nerdeyse bütün farz ve nafilelerden megul olur.
(onları yapamaz hale gelir.) Ahseni takvim olan (en güzel yaratılıtan)
inerek, esfeli safiline (aaıların aaısına) düer.
ayet Allahu teala bir kii için hayır murad ederse, onun himmet ve
talebini, ahırette övünülecek ve ayıplanmayacak eylere yöneltir. Orda o
günde ya nimetle dolu cennet, ya da cehennem azabı vardır.
O halde insan, kendi özü için çalımalı, ruhunu kurtarmalı, salih
amellerini artırmalı, istifade ettii veya fayda verdii ilimleri örenmelidir.
Allah, kalplerimizin kırıklıını ıslah eylesin. Büyük günahlarımızı
affeylesin, bütün kabiliyyetlerimizi ahıretimiz için yapsın. Çalımamızın
ekserisini, bizi kurtaracak ve kendisine yakınlatıracak eyler yapsın.
hsan ve rahmetiyle bizleri (nasiplendirsin) yüceltsin.
Vaktaki bu eserin meydana gelmesini zihnime yakınlatırınca, bab
larını derecelendirince, asıllarını döeyince, fasıllarını ayırınca, bahse
dilen meselelerin beyanını kasdedince, onu :
"E- FA BTA'RFHUKUKU-L MUSTAFA"
1
diye isimlendirdim.
Bu hususta sözü, dört kısımla sınırladım.
A - BRNCKISIM
Yüceler Yücesinin (Mevla teala), u Nebi'nin (sallallahu aleyhi ve
sellem) kadrini yüceltmesi hakkındadır ki, bu kısımda kelam dört baba
ayrıldı.
1-Birinci bab:
Allahu teala'nın O'nu övmesi, yanında O'nun makamının yüceliini
beyan etmesi hakkında olup, bu bölüm on fasıldır.
2-kinci bab:
Allahu teala'nın, O Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) de yaratılıve
ahlak bakımından bütün güzellikleri kemale erdirmesi, dini ve dünyevi
bütün faziletleri O'nda biraraya toplaması hakkında olup, bu bölüm
yirmiyedi fasıldır.
3-Üçüncü bab:
Ulaan sahih ve mehur haberlerle, O Nebi (sallallahu aleyhi ve
sellem) hakkında kadrinin ve makamının, Allahu teala katındaki büyüklü-
ü ve Allahu teala'nın O'na iki cihanda tahsis ettii kıymet ve deerin
beyanı hakkında olup, bu bölüm on iki fasıldır.
4-Dördüncü bab:
Allahu teala'nın O'nun elinde gösterdii ayetler ve mucizeler, O'nu
ereflendirdii hususiyyetler ve kerametler hakkında olup, otuz fasıldır.
1
Sadece Efendimiz’in (s.a.v) hukukunu beyana ait olduundan kitabına bu ismi vermitir.
ifa kelimesi burda, -yeterli olan, tam olarak ifade eden- manalarındadır.

B - KNCKISIM
Bütün mahlukat üzerine vacib olan, Nebi sallallahu aleyhi ve
sellem'in hakları hakkındaki bu kısım, dört babtır.
1-Birinci bab:
O'na imanın farz olması, itaatinin vacib olduu, sünnetine tabi
olmanın gereklilii hakkındadır. Bunda altı fasıl vardır.
2-kinci bab:
O'nu sevmek ve nasihatlerini dinlemenin (O’na karı sadakatin)
luzumu hakkında olup, altı fasıldır.
3-Üçüncü bab:
Emirlerine tazim, Zatı âlilerine hürmet göstermek ve O'na muhalefet
etmemek hakkında olup, yedi fasıldır.
4-Dördüncü bab:
Üzerine salat-ü selam okumanın hükmü, farz olması ve fazileti
hakkında olup, on fasıldır.
C-ÜÇÜNCÜ KISIM
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında imkansız olan ve er'an
O'nun için caiz olan ve caiz olmayan eyler; beeri ilerden kendisine
nisbeti sahih olan eyler hakkındadır.
Bu kısım -Allah sana ikram etsin- bu kitabın sırrıdır, bu babların
neticelerinin özüdür. Daha evvelkiler, burda zikredeceimiz nükteler ve
açıklamalar için bir takım kaideler, giriler ve alametler gibidir.
Bu kısım, sonrası için de hükmedicidir. Bu kısım, bu eserin te'lifin
den maksadın yerine getirmesi için yeterlidir.
Bu te’lif tamamlanıp son haddine ulaınca, lanetli dümanların
kalpleri daralacak, mü'minlerin kalpleri yakin nuruyla parlayacak, nurları
gösünün her yanını dolduracak, o akıllı kii Nebi (sallallahu aleyhi ve
sellem) nin kadrini hakkıyla bilecektir.
Bu bölümde söz iki babta olacaktır.
1-Birinci bab:
Dini ilerde O'na has olan haller, ismet vasfıyla alakalı konular. Bu
kısım on altı fasıldır.
2-ikinci bab:
Dünyevi haller ve beeri arızlardan kendisinde vuku'u caiz olan
eyler hakkındadır. Bunda dokuz fasıl vardır.

D-DÖRDÜNCÜ KISIM
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında noksanlık isnad eden
veya kötü söz söyleyenin hakkında verilen çeitli hükümler. Bu bölüm iki
babtır.
1-Birinci bab:
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kinayeli veya açıkça kötü
konuan ve O'nu noksanlatırmaya çalıan kimse hakkındadır. Burda on
fasıl vardır.
2-kinci bab:
Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e buzeden, O'na eziyet veren ve
O'nu noksanlıa nispet eden, bu kiinin cezası, tevbeye zorlanması,
üzerine cenaze namazı kılınması ve bu kiiye varis olunması hakkındadır.
Bu kısımda on fasıl vardır.
Bu kısmı üçüncü bir babla bitirdik. Bunu, u mesele için
tamamlayıcı ve evvelki iki baba ilave yaptık. Bu üçüncü bölüm, Allahu
teala'ya, Resullerine, Meleklerine ve kitaplarına, Nebi'nin âli ve ashabına
sövenlerin hükmünü açıklar. Burda söz, befasılda sıkıtırıldı.
Bunlar tamamlanınca, kitap biter, kısımlar ve bablar tamam olur.
man cephesinde (alnında) nurlar parıldar açıa çıkar. Tercümeler tacında
ise, son derece kıymetli inciler olup, her türlü üpheyi giderir, her türlü
tahmin ve zannı açıa çıkarır izah eder, mü'minler toplumunun kalplerine
ifa verir, hakkı haykırır, cahillerden yüz çevirir.
Kendinden baka ilah olmayan Allahu teala'ya tevekkül ettim ve
O'ndan yardım isterim.
 

ihvanistanbul

AkhenAton
İhvan Üyesi
Katılım
4 Eki 2009
Mesajlar
7,037
Puanları
113
A - BİRİNCİ KISIM
Yücelerin Yücesi olan Mevla tealanın, u (seçilmi)Nebi'nin (sallallahu
aleyhi ve sellem)kadr-u kıymetini, söz ve fiili olarak yüceltmesi:
Fakih Kadı mam Ebu-l Fazl (Allah ondan razı olsun) derki:
Gizli deildir ki ilimden bir miktarını elde eden, anlayıtan bir
nebzeye ulaan kiinin, Allahu tealanın, Peygamberimizin (üzerine salatselam olsun) kadrini yücelttiini, O’na bir çok hususiyetler, faziletler,
güzellikler ve sayısız menkıbeler verdiini, mevkisini yücelttiini ve bunların lisan ile ifadeden, kalemle yazılmaktan aciz kalındıını anlamasında
bir kapalılık yoktur.
Bunlardan bir kısmını Allahu Teala, Kitabı Keriminde beyan etti ve
orda Nebi’sinin makamının yüceliine tenbih eyledi. Ahlakını ve edeblerini
övdü. Kullarını bunlara yapımaya tevik eyledi ve itaatini vacip kıldı.
Allahu (celle celaluhu) O’na fazlından vermi ve O’na ihsan eylemitir. Sonra O’nu tertemiz ve pak eyledi. Sonra O’nu bunlarla medh edip
övdü, sonra O’nu bol bol sevabla mükafatlandırdı. Bata ve sonda fazilet
ve ihsan O’nun içindir.
1
Dünya ve ahırette hamd, Allah içindir.
Bunlardan biri de, emailinden
2
açıa çıkarttıı en mükemmel ve
tamam olan celal vasıfları, O’nu güzel vasıflara tahsis etmesi, övülen
ahlakları O’na vermesi, isabetli görülerle, sayısız fazilet ve hasletlerle
O’nu donatması, asrında yaayanların müahede ettii, O’na yetienlerin
idrak ettii, sonra gelenlerin yakini bilgiyle bildii acaip mucizelerle, açık
delillerle O’nu kuvvetlendirmesi; taki (bize gelinceye kadar) bunların
hakikatının bilgisi bize de ulamı, nurları üzerimize saçılmıtır.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem’e çok çok salat ve selam olsun.
Bize, Hocam Kadı ehid Ebu Ali Hüseyin ibni Muhammed Hafız
(Allah rahmet eylesin)
3
haber verip dedi: Ebu-l Hasen el Mübarek ibni
Abd-ül Cebbar ve Ebu-l Fazl Ahmed bin Hayrun, ikisidediler: Ebi Ya’la el
Badadi bize haber verdi ve dedi: Ebu Ali es-Senci bize haber verdi ve
dedi: Muhammed bin Ahmed bin Mahbub dedi: Ebu sa bin Servet-el
Hafız bize haber verip dedi: shak bin Mansur bize haber verdi ve dedi:
Abdur-Rezzak bize haber verdi, Ma’mer bize Katâde’den haber verdi, o
da Enes’ten (r.a), öyle haber verdi:
1
Baka bir nüshaya göre mana öyledir: “Evvel ve sonda, dünya ve ahırette fazilet ve
hamd, Allah içindir.”
2
emaili: Yaratılıı, sureti ve ahlakı, güzellii ve özellikleri.
3
Hüseyin ibni Muhammet: Hafız ebu Ali Gassani. Kendisi hakkında çok faideli eserleri
olduu söylenir. 498 de vefat etmitir. (Not: Hadisi erifin dier ravileri hakkındaki
açıklamalar, kitabın sonundaki bibliyorafi kısmındadır.)
 
Üst