Risalei nur a göre diyalog varmı dır _? şerh ve izahıdır...

islamveinsan

Doçent
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,360
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Konum
Suvas
s.a

Susmanın ve sükut un çarelere değil belki yarelere sebebiyet vermesinden olsa gerek uzunda olsa yazma ihtiyacı hissettim...

Diyalog a taraf olanların ve başlatanların dayanağının riseli nur olması,
saldıranlarında risale i nura, üstad a hedef doğrultmalarından yine risale i nur içindeki mühim ve müşkil makale ve lahika ve cümlelerin şerh ve izahını sizlerle paylaşacağım inş...

siyah metinler orjinali normal tonda olanlar izah ve şerh dir...

"Yirminci lem'a nın ikinci sebebi..."
"Hadis i sahihle, Ahirzamanda isevilerin dindarları ehl-i kur'an ile-müslümanlarla-ittifak edip, müşterek düşmanları olan zındıkaya-gizli zındıka komitesine-karşı dayanacakları gibi şu zamanda-islam devletinin ilga edildiği; alem i islam ın tek bir devlet idarecisinin emri altında bulunmadığı; müslümanların yaşadığı devletlerin çoğu müstemleke olup avrupaının tallutu altına girdiğii; müslümanların ittifaklarının bozulup perişan olduğu bir zamanda-hadi ehl i diyanet ve ehl i hakikat-tek hak din olan islamiyyete inanan müslümanlar-değil yalnız dindaşı, meslemtaşı, kardaşı olanlarla- yani diğer müslümanlarla-samimi ittifak etmek, belki hristtiyanların hakiki dindar ruhanileri ile-kendini ibadete hasretmiş dünya siyasetine karışmayan, müslümanlara tecavüz etmeyen ve mütecazivizlere de yardım etmeyen hirstiyanların din adamlarıyla-dahi medarı ithtilaf noktaları muvakkaten- o gözli zındıka komitelenin dağılmasına ve kur'an i esaslara dayalı devletin kurulmasına kadar-medar ı münakaşa ve niza etmeyerek müşterek düşmanları olan mütecaviz dinsizlere karşı ittifaka muhtaçtırlar
...
...

"Müşterek düşman kimdir" ?
"Medar-ı ihtilaaf noktaları" nelerdir ?
Müslümanlarla hristiyanlar arasında olan "medar ı ittifak me seleler" hangileridir ? suallerine cevap olacak bir mukaddime zikredeceğiz..

Müşterek düşman;Dünyadaki bütün inkılapları yapan bütün ihtilallereparmak karıştıran harp ateşini tutuşturup yöneten ve menfaatlerini savaşlar üzerine bina eden yahudi milletidir.

Yahudiler alemde gizli bir hükumet teşkil etmişlerdir. Bu gizli hükümeti 300 kişi idare etmektedir. Bunlar daima bir hahamı bu gizli hükümetlerine reis olarak seçmektedirler ve onun ismini asla ilan etmezler....

Yahudilerin tanrının seçilmiş halkı olduğu kutsal toprakların yahudilerin malı oldugu yahudilerin mesih in gelişi ile birlikte bir dünya egemenliğine ulaşacakları.. gibi kehanet ve hükümleri kabul ederler..
Evangelistler ile yahudilerin işbirligi neticesinde dünya bu sona doğru götürülmek isteniyor tevrat ın şifresine göre 3. dünya savaşının yaşanacağı devir dir...
Müşterek düşman dan murad gizli komitedir....

Muvakkaten;o gizli zında komitesinin dağılmasına ve kuran i esaslara dayalı devletin kurulmasına kadar.. demektir...

medar ı ihtilaf noktaları muvakkaten medar ı münkaşa ve niaz etmeyerek; risale i nur talabeleri ve ulemai islam medar ı ihtilaf noktalarını muvakkaten medarı münakaşa ve niza etmeden asli vazifeleri olan mezkur medar ı ittifak noktaları onlara tebliğ etmektir.. >Devletin vazifesi olan maddi müdahelede bulunmak suretiyle dahili fitneye sebebiyyet vermemek ve o gizli zındıka komitesine fırsat tanımamaktır. ehli kibatın medarı ihtilaf noktaları nazara verererek hakka nasıl davet edileceği hususunda bediüzzaman bir nümüne i imtisaldir..
fener patriğine "Sen, hristiyan aleminin dini lideri oldugun için mesülsun bu mes üliyyetten kurtulmak için Hz Muhammed as. ın peygamberligini kabul edeceksin benimde peygamberim diyeceksin ve bu inancını ilan edeceksin...."

Medar ı ihtilaf olan meseleden murad devletin dahildeki hristiyanlara tatbik etmekle mükellef oldugu ahkam ı ilahiyyedir. Bu hükümlerin tatbiki devletin gücü ile olur. Bu ihtilaflı meselelerden bir kısmı şunlardır
-hristiyanların misyonerlik faliyetlerinde bulunmamaları
-yeniden kilise bina etmemeleri
-islamiyyet aleyhinde konuşmamaları
-hristiyanlara hürmet ve tazimde bulunulmaması
-ehli sevamin yani dünya ile irtibatını kesmiş münzevi yaşayan ve kendini ibadete vermiş olan dindar ruhanilerin siyasi işlere karışmamaları
-zimmilerin cizye vermeleri..gibi..

medarı ittifak meseleleri ise ulamı i islam ve risale i nur talebelerinin teblig etmekle kükellef oldukları meselelerdir. bir kaçı..;
- La ilahe illallah Muhammedün rasulullah hakikatını ders vermek Zira La ilahe illallah Muhammedün rasulullah hakikatı bütün dinlerin medar ı ittifak noktasıdır...
-altı erkan ı imaniyyeyi husüsan imanın iki kutbu olan tevhid i hakiki ve haşri cismaniyi tebliğ etmek
-beş esasat ı islamiyyeyi beyan etmek
-risalet i muhammediyye ve evsaf ı muhammediyye as. ın onların kitaplarında var olduğunu onlara izah ve isbat etmek
-domuz etinin ve faizin haram olması ve recm gibi ahkam ı ilahiyyeyi hatırlatmak....gibi..

Haşa bin kere haşa...
-Din noktasında onlarla diyalog kurmak,
-harblerde onlara yardım etmek,
-örf adet ve ahkamda onları taklid etmek ,
suretiyle onlarla dost olmayı hem onların faaliyetlerine zemin izhar etmek değildir.......

İnş. doğru anlaşılsın... uzun bir yazı parmaklarım biraz yoruldu eksikler ve hatalarımız af ola.. hoş görüle... bütün mü'min kardeşlerimiz e selam ve uda ile..selametle...
 
Üst