OLULER DiRiLERDEN FAYDALANir Mi? | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

OLULER DiRiLERDEN FAYDALANir Mi?

zebih

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
22 Ara 2006
Mesajlar
4,033
Puanları
63
" Sizden biriniz öldüğü zaman, onu habsetmeyin = defnini geciktirmeyin, erkenden onu kabre ulaştırın. Ve başının yanında el-Bakara'nın Fâtihası = müflihûn'a kadar, ayakları yanında el-Bakara'nın hâtimesi = âmenerrasûlu'nün sonuna kadar okunsun. "

" Her kim ki, mezaristan dahilinde oturup Yâsîn sûresini okuyup sevabını ölülere bahşederse Hakk Celle ve A'lâ o ölülere azablarını tahfîf eder = âsanlık verir ve okuyana da ölülerin adedince hasenat verir. "

İbnu Abidin c.2 s.242, Levâmiu-l-Ukûl c.1 s.416, Firdevs-i Deylemî c.1 s.284 h.n.1115, Kenz-ul-Ummâl h.n.42390, İthâf-u Sâddet-il-Müttakîn c.10 s.370, Mecmau-z-Zevâid c.3 s.44, Şuab-ul-İman c.7 s.16 h.n.9294

" Kim ana babasının yahud birisinin kabrini cuma gününde ziyaret ederek nezdinde yahud nezdlerinde Yâsîn okusa, günahları bağışlanır. " İmam Aynî diyor ki: " Ulema, kabirlerin yanında kur'an'ın okunmasını müstehab gördüler ve Buhârî'nin 215 = 81. hadisiyle istidlal ettiler. "

El-Kâmil fî Duafâi-r-Ricâl c.5 s.152, Umdet-ul-Kârî c.1 s.874, 875, Feth-ul-Bârî c.1 s.276, Kenz-ul-Ummâl h.n.42596, Levâmiu-l-Ukul c.4 s.431, İthâf-u Sâddet-il-Müttakîn c.10 s.363.. İbnu Adî ve İbnu Cevzî, bu hadisi zayıf hatta mevdu' saydılarsa da, Aynî'nin Umdesi'nde bununla istidlal etmesi, hadisin mevdû' olmamasına alamettir. Ve nitekim İmam Suyûtî de: " Bu hadisin başka şahidleri de vardır. " demektedir. El-hasıl, Gümüşhânevî'nin tasrih ettiği üzere, ziyaretçinin yahud ziyaret edilenin günahları bağışlanır.

Ehli Sünnet velCemaatin ittifakı ile herkes işlediği amelin sevabını başkalarına verebilir. Başka kelimesi içerisinde Hazreti Rasûl-u Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de dahildir. Hatta Hazreti Rasûlullah bizim hidayetimize sebeb olduğu için daha ziyade layıktır. Evet kamil insan, kemâlin ziyadeliğine kâbildir. Kendisince sevabın Hazreti Rasûl-u Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve ümmetine hediye eylemek teşekkür babındandır. Ancak Şâfiî ulemâsı demişlerdir ki: " Sevab yahud ibadet-i bedeniyye başkasına hediye edilmez." Bununla beraber Şafiî mezhebine aid İânet-ut-Tâlibîn kitabında İmam Subkî de naklediyor ki, muşârun ileyh, anasından bedel yedi senelik kaza namazlarını kılmıştır. Ayrıca İbnu Âbidîn diyor ki: " Hanefî ulemasına göre, namaz, oruç ve sadakalar başkasına hediye edilebilir. Hatta Tarhânî, Muhit'ten naklen der ki: Nafile sadaka veren kimse için, bütün Mü'minleri sevabında ortak etmeye niyet etmesi efdaldir. Çünkü ölülere hediye edilen muhakkak onlara ulaşır. Hediye edenin sevabında hiçbir şey eksik olmaz. Bu da Ehli Sünnet velCemaat mezhebincedir.

Feth-ul-Kadîr kitabında İbn-ul-Hişam der ki: Ölülere sevabını bahşeylemek sevab olduğu gibi dirilere de caizdir. Halbuki dirilikte hangi hürmete layık olduysa, o zat, öldüğünde de aynı hürmete layıktır. Binaenaleyh büyüklerin türbelerini ziyaret etmek için muayyen bir edeb lazımdır " Aynî de aynısını söylemektedir.

Feth-ul-Kadîr c.1 s.473, Ramazan Efendi s.335, İânet-ut-Tâlibîn c.1 s.23, Umdet-ul-Kârî c.1 s.874, Redd-i Muhtar c.1 s.843,845'ten seçme, İthâf-u Sâddet-il-Müttakîn c.10 s.369.. Hâfız Zebîdî mezkur kitabında uzun uzadı ulemanın bu husustaki sözlerini nakletmiştir. Arabî bilenler oraya müracaat edebilir.

iktibas: Mü'minin istikameti Velinin Kerametidir Ustaz İsmail Çetin rahimehullah Dilara Yayınları
 
Üst