Okul Öncesi Eğitimin Amaçları ve Gelişim Özellikleri

HaZiRuN

Revizyonda
Katılım
15 Ara 2010
Mesajlar
2,591
Tepkime puanı
354
Puanları
0
Okul Öncesi Eğitimin Amaçları ve Gelişim Özellikleri

Okul Öncesi Eğitimi Kurumlarında Amaçlar

Okul öncesi eğitimin genel ve temel amacı; 0-6 yaş çocuklarının, bilim ve gerçeklerin ışığında bakım, barınma ve korunmalarına çalışmak; bedensel, ruhsal, zihinsel ve toplumsal ge*lişmelerini sağlamak; sağlık ve beslenmeleri konusunda her türlü önlemi almak ve bu konulardaki etkinlikleri planlı, programlı, sürekli ve sistemli olarak sürdürmek ve okula hazırlan*malarını sağlamakta.

Okul öncesi çocuklarının bedensel gelişmesi:

Bilimsel kaynaklara göre bu yaşların çocuklarını bedenen en hızlı geliştikleri yaşlar olduğu saptanmıştır. Bu yaşlardan beklenen gelişmeler için, yani bedensel açıdan gelişmeyi sağ*layacak etken iyi ve dengeli bir beslenme ile sağlanacaktır. Ye*terli ve dengeli besin yanında temiz hava mevsime göre giyin*me, bol bol hareket etme, zamanlı dinlenme, sağlık kurallarına uyma ve hastalıklardan korunma, her türlü tehlikelerden ko*runma bedensel gelişmenin önemli etkenleridir.
Bu gelişmeyi sağlamak ailenin ve okul öncesi kurumunun ortak bir amacı ve sorumluluğu olmalıdır.

Okul öncesi çocuklarının ruhsal gelişmeleri:

Bu yaştaki çocukların ruhsal açıdan en çok gerek duyduk*ları şey çevrelerindeki herkesten sevgi ve dostluk görmeleri*dir. Korku, kıskançlık, öfke gibi duygu ve tepkilerden uzak, neşe ve güven içinde olması, korkusuzca ve özgürce hareket etmesi, bu yaş çocuklarının gerek duyduğu etkenlerdir.
Bu psikolojik ortamı sağlamak da yine aile ve okul öncesi kurumunun ortak amacıdır ve olmalıdır.

Okul öncesi çocuklarının toplumsal gelişmeleri:

Bu yaş çocuğunun ilk çevresini aile bireyleri oluşturmak*tadır. Daha sonra genişlemeye başlayan çevresi onun bir top*luma dayanma ve bağlanma gereğini duymaya başlar, içinde bulunduğu sosyal çevrenin kendisini kabul etmesi ve orada ki*şilik kazanması çocuğun en önemli amaçlarından birini oluş*turmaktadır. Çocuğun bu açıdan gelişmesi daha çok okul ön*cesi kurumunun işlevleri arasındadır; çevreye intibakı, bu çev*rede etkin olması, çevresine kendi gücü oranında katkıda bu*lunması, toplumdaki büyük-küçük kişilerle iyi ilişkiler kurma*sı okul öncesi kurumunun amacı olmalıdır.
Burada kısaca değinilen konular, ileride tüm ayrıntılarıyla verilmiştir.

Okul öncesi çocuklarının duyu organlarının gelişmesi:

Çocuğun dış çevre ile ilişkisini kurup sürdüren duyu or*ganlarının (görme, işitme, koklama, tatma, dokunma) gelişme*sinin çocuğun genel yaşamında olduğu gibi öğrenim yaşamın*da da önemli olduğundan kimsenin kuşkusu yoktur. Kurum*da yani anaokulunda duyu organlarına hitap eden araç ve ge*reçlerle verilen ve kazandırılan deneyimler, çocukların her yönden gelişmelerini sağlayacaktır.

Okul öncesi çocuklarının zihinsel yeteneklerinin ge*lişmesi:

Bu yaş çocuklarının temel öğrenme gelişmelerinin ve bilgi edinmelerinin en elverişli zamanının ilkokula başlamadan ön*ceki 5-6 yaşlarında gerçekleştiği psikologlarca belirtilmektedir. Bu bakımdan anaokulları bu yaş çocuklarının zihin etkinlikle*rinden olan bellek, dikkat, muhakeme, öğrenme gibi yetenek*lerinin geliştirilmesi için görsel ve işitsel rolü olan araç ve ge*reçleri kullanarak ve kullandırarak bu alandaki gelişmelerini sağlamalıdır.

Okul öncesi çocuklarının iyi alışkanlıklar edinmesi:

Bu yaş çocukları gerek bedenen ve gerekse ruhsal açıdan düzenli ve sistemli bir yaşayışa gerek duymaktadır. Böyle bir yaşayışa yalnız çocukların değil, yetişkinlerin de muhtaç ol*dukları muhakkaktır. Böyle düzenli bir yaşayışın çocukta alış*kanlık haline gelmesi belli saatlerde yiyip içmesi, yatması, din*lenmesi, çevresini temiz tutmasını, diş fırçalamak, el yıkamak, başkalarına ve arkadaşlarına karşı iyi davranmak, iyi ilişkiler kurmak bu yaş çocuklarının en çok ve en çabuk benimseyip alışkanlık haline getirebilecekleri toplumsal kurallardır. Aile ve okulun görevi bu alışkanlıkların devamını sağlamak olma*lıdır.

Okul öncesi çocuklarda sorumluluk duygusunun ge*lişmesi:

Genelde bu yaş çocukları hep kendini düşünecek kadar egoist olurlar. Çocukları bu karakter yapısından kurtarıp sos*yalleşmesini sağlamak yine aile ve anaokulunun görevi ola*caktır. Psikolojik olarak çocukların sevgi, ilgi, oyun ve arkadaş edinme gibi ihtiyaçları onun toplum içinde bulunma gereğini ve isteğini uyandırır. Böylece kendinden başkalarının da var olduğu bilincine varmış olur. Toplumla ve çevresiyle uyum sağlaması okulun bu konuda kendisine ödevler vermesi, bu ödevleri başardıkça kendisine güven duyması, yaptığı işler*den zevk alması, çevresine yararlı olduğuna inanması sorum*luluk duygusunun gelişmesini sağlayacaktır.

Okul öncesi çocuklarında özgürlük duygusunun ge*lişmesi:

Okullarda ortak davranmayı ve çalışmayı gerektiren et*kinlikler vardır. Yemek, uyku, grup çalışmaları gibi etkinlikler olduğu gibi, bilhassa bu yaş çocuklarının serbest hareket etme*sine önemli ölçüde gerek bulunmaktadır. Çocuğun serbest ha*reket etmesi onun ruh sağlığı ve kişiliğinin gelişmesi açısından önemlidir. Anaokulları çocuklara serbest hareket etme fırsatı verdiği oranda özgürlük duygusunun gelişip yerleşmesini sağlayacaktır.

Okul öncesi çocuklarının ilkokula uyabilme deneyi*mi vermesi:

Okul öncesi çocuklarına anaokullarında okuma-yazma öğretilmediği bilinmektedir. Ancak ilkokula başladığında çok rahat uyum sağlayabileceği konusunda olumlu alışkanlıklar kazandığı da bir gerçek olarak bilinmektedir.
Yukarıdan beri sıralamaya çalıştığımız bu amaçları sağla*yabilen bir anaokulu amacına ulaşmış sayılır.
 
Üst