Noel nedir ?

aHuZaR

Can kayıp can firarda
Katılım
27 Kas 2006
Mesajlar
6,438
Tepkime puanı
23
Puanları
0
Konum
Gönülistan
hristiyanların Hz. İsanın doğum günü dolayısıyla
kutladıkları bayram
bu bayramın kutlandığı zaman süresi
miladi yılı Ocak ayının birinci gününün gecesi
milad Hz. İsanın doğumu kabul edilen gün
Bu günü esas alan takvime ise
miladi takvim denir.
Hristiyan inancına göre evrenin nuru olan
Hz. isanın doğum gününü 25 Aralıkta kutlamanın,
papaların kış gündönümü
törenlerine bağlı bulunanları bundan vazgeçirmek
amacına yönelik olduğu söylenir
25 Aralık hristiyan kiliselerinin hepsi tarafından
Hz. İsanın doğum günü törenleri olarak kutlanır
Katolik Latin kilisesi 25 Aralık
Ortodoks kiliseleri ise
IV. Yüzyıldan itibaren bu tarihi
benimsemişlerdir
Katolik kilisesi bu günü
birincisi gece yarısı; ikincisi güneş doğarken
üçüncüsü ise sabah olmak üzere
üç missa (ayin)
tertipleyerek kutlar
noel genel kanaate göre
Batıda 354 M yıllarında kutlanılıyordu
Buna karşılık Hz. İsa'nın doğumunu
6 Ocakta kutlayan
Doğu hristiyanları ise
İoonnes Khrysostomos ve
Gregorios adlı azizlerin etkisiyle
noel kutlama tarihlerini
batıya ayak uydurarak
25 Aralık günü olarak değiştirmişlerdir
Yine hristiyanlar arasında görülen
başka bir anlayışa göre
Bizans imparatoru
Büyük Konstantin
putperestlikten hristiyanlığa geçtikten sonra
(313 M İstanbul şehrini genişletip
yeniden imar ettirmiş ve ona
Konstantiniyye ismini vermişti
İstanbulun başkent oluşu ve
imparatorun hristiyanlığın
ruhani lideri durumuna geçmesi
konsilleri hristiyanlık adına
ümide sevketmiş ve bunlar
imparatora başvurarak halk arasında
yaygın yüzlerce incilin
tek kitaba indirilmesini istemişlerdi
Bunun üzerine
imparator Konstantin
Hz. isanın ölümünden sonra
Onun havarileri arasına girerek
gerçek incili tahrif eden
Yahudi Pavlusun gayretiyle
Hz. isanın getirmiş olduğu dini değiştirmiş
yeni yorum ve değişikliklerle
halk arasında yayılan
incillerin birleştirilmesi yoluna gitmiştir
Bu amaçla 325 yılında iznikte toplanan
319 papaz
İncillerin birleştirilmesi yoluna gitti
İznikte ortaya çıkarılan yeni İncil
Eflatunun ortaya attığı teslis (tritine) inancı
ilk yazılan tahrife uğramış

dört büyük incilde de yer alır
İznik toplantısında
içinde Allahın bir olduğu
Hz. isanın sadece bir peygamber olduğu
yazılı bulunan Barnabas İncili ile birlikte
diğer bütün incillerin yakılmasına
Barnabas incili okuyanların öldürülmesine
ve bu incili savunan
teslis inancına karşı çıkan
papaz Aryüsun aforoz edilmesine
karar verilmiştir
Aryus hristiyan inancında
incilin aslı bozulmamış şekline inanan bir papazdı
Daha sonra ortaya çıkarılan
dört büyük incilin Hz. isaya
Allah tarafından gönderilen
incille uzaktan yakından alakası olmadığını
Allahın üç değil
bir olduğunu eşi ve oğlunun
bulunmadığını söylüyordu
Bu görüşleriyle bir ekolün öncüsü oldu
M. 270te doğan Aryüs
325 yılında İznik konsilindeki görüşlerinden dolayı
aforoz edilmiş ve aynı nedenden dolayı
336da öldürülmüştür
Böylece vahiy kaynağından uzak
yeni bir hristiyanlık dini ortaya çıkmıştır
Bunu gerçekleştiren
imparator konstantinos
Aralığın son haftasını
noel haftası ve bu ayın son günün gecesini
31 Aralık noel gecesi ilan ettihristiyanların noel için
kesip süsledikleri çama ilk olarak
1605 yılında almanyada
ilgi gösterilmeye başlandı
daha sonra XlX yüzyıl ortalarında
helene de mecklembung tarafından
Fransaya taşındı
ermeni mitolojisinde
yeni yıl tanrısının adı Amanordur
Pağanlık çağında avlanan hayvanlar
amanor onuruna çam ağaçlarına asılırmış
noel gününde çam ağaçlarına
çeşitli şeyler asılarak yapılan tören
hristiyanlığa bu pagan geleneğinden geçmiştir
Günümüzde ağaç bayramları da
ilkel insanların ağaçlara tapınmalarından
ileri gelen bir gelenektir
İnsanlar ağacı
uzun ömürlü olması yönündeki
hayranlıkları ile kutsamışlardır
noel baba geleneği
Muğla Antalya çevresi Lycly eyaletinin
başpiskoposu olan
Saint Nicolanın
çalışmalarını övmek amacına dayanır
hristiyan inancına göre
noel bir bayramın adıdır
nasıl ki islam öncesi
iran inancında nevruz ve
mihrican bayram olarak kutlanmakta idiyse
günümüzde kutlanan hıdrellezde bu hükümdedir
batildir islamla alakasi yoktur

İslami ıstılahta bayram
dönüp gelen Allahın pek çok ihsan ve
keremiyle ve bu ihsana bağlı
hayırların doğurduğu
sevinç ve mutlulukların yaşandığı
günler olarak tanımlanır
Müslümanların sosyal ve siyasi
ilişkilerini düzenleyen
Hz. Peygamberin s.a.w hicretini
tarih ve takvim başlangıcı olarak esas alan
İslami takvimdir
Hicri takvim Hz. Ömer zamanında
Kameri yılı esas aşınarak düzenlenmiştir
hicretin gerçekleştiği yıl
hicri takvimin birinci yılı olmuş
senenin ilk ayı olan Muharrem ayının
ilk günü de yeni yılın başı sayılmıştır

Müslümanlar için Muharrem ayının birinci gecesi
Yılbaşı gecesidir
İslamda yeni yıl
Muharremin birinci günü başlar
Müslümanlar ayları
ibadet günlerini
bayramları Ramazan ve Kurbanı
Haccı yılbaşını zekatı... vb
hep İslami takvime göre
tanzim etmek durumundadırlar
Zira Allah ayların sayısını on iki olarak bildirmiştir (et-Tevbe, 9/36). Müfessirlere göre bu aylardan kasıt
Kameri aylardır
Müslümanlar ibadetlerini
ihtimal ile düzenlenen miladi aylara değil
müşahhas ilahi bir gerçek olan
Kameri aylara göre düzenler
Çünkü bu hesap gerçekten doğru olan hesaptır (et-Tevbe, 9/36). Buradan hareketle müslümanların İslam dışı
diğer bayramları kutlaması
bunlara iştirak etmesi
ve Allahın bildirdiği gerçekleri yalanlayan
veya onlara uymayan düşüncelerin ürünü olan
fiillerin kutlama günlerini
müslümanların da bayram olarak kabul etmesi
küfre destek olmaktan başka
bir mana ifade etmez
İslam dışı tek ve çok ilahlı
dinlerin
törenlerine iştirak etmenin
dini merasimlerinden
bir şeye uygunluk göstermenin
imanı bozan boyuttan arzedeceği haber verilir
Binaenaleyh noel gününde
hristiyanların diğer bayram günlerinde
onlara uymak gayesi ile
onların yaptıklarını yapmak
o günlerde bayram niyetiyle
çocuklara elbise almak
pişirdikleri yemekleri yemek caiz değildir
Bu hareketler küfrü gerektirir
Ondan sakınmak gerekir
Bundan da anlaşılıyorki
nevruz ile mihrican gibi
müslüman olmayan kimselerin
kutsal günlerini tazim etmekde caiz değildir
 
Üst