Kur'an'da Peygamber Efendimiz (asm)

Erhan

Profesör
Katılım
21 Tem 2006
Mesajlar
2,115
Tepkime puanı
42
Puanları
48
Konum
Ankara
Web sitesi
www.softajans.com
09.04.2006


Sual: “Kur’ân’da Peygamber Efendimizin (asm) sıfatları nelerdir?”

Çağların ve çağımızın Peygamberi Hazret-i Muhammed’in (asm) bir doğum gününe daha erdik. Rabbimize sonsuz hamd olsun. Çağımıza ve cümlemize o*nu daha iyi anlamayı ve yaşamayı lütfeylesin. Bu vesileyle okuyucularımın ve âlem-i İslâm’ın Kutlu Doğum Gecelerini tebrik ediyorum. O Şanlı Resûle (asm) binler salât ve binler selâm olsun.

Kur’ân-ı Kerîm’de Peygamber Efendimizin (asm) sıfatları:

1- Hazret-i Muhammed (asm) ulü’l-azm peygamberlerdendir.

Cenâb-ı Hak bütün peygamberlerden mîsak (yani zorluklar karşısında–tabir câizse—dönmemeye, geri çekilmemeye, vazifeyi bırakmamaya, haktan yüz çevirmemeye ve tebliğ vazifesini hakkıyla yerine getireceklerine dâir yemin) almıştır. Beş peygamberden ise mîsâk-ı galîz, yani çok ağır yemin, yani kuvvetli ahit almıştır. Bu peygamberlere ulû’l-azm peygamberler denir. Şu âyet bunu bildirir: “Hani Biz Peygamberlerden ahid almıştık. Bilhassa Sen’den, Nuh’tan, İbrâhim’den, Mûsâ’dan ve Meryem oğlu Îsâ’dan Misak-ı Galiz (kuvvetli ahit) almıştık.”1

2- Peygamberler arasında derece farkı vardır. Peygamber Efendimiz (asm) diğer peygamberlerden derece bakımından üstündür ve o*nların reisidir. Cenâb-ı Hak buyurur ki: “Biz, kıssalarını zikrettiğimiz bu peygamberlerden bir kısmını diğerlerine üstün kıldık. o*nlardan bazıları var ki, Allah o*nlara bizzat hitap buyurdu. Bazılarının da derecelerini yükseltti.”2

3- Peygamber Efendimiz (asm) âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir: “Biz Seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.”3

4- Hazret-i İbrahim (as) ve Hazret-i İsmail (as), Kâbe’nin temelini yükselttikleri sırada, Peygamber Efendimiz’in (asm) gelmesi için dua etmiştir: “Rabbimiz! Neslimizden, o*nlara Senin âyetlerini okuyacak, kitabını öğretecek, kâinatın yaratılış sırlarını ve gayesini bildirecek ve o*nları inkâr ve isyan kirlerinden temizleyecek bir peygamber gönder.”4

5- Peygamber Efendimiz’in (asm) vasıfları Tevrat ve İncil’de yazılmış, geleceği müjdelenmiştir: “O kimseler ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil’de vasıflarını yazılı buldukları ümmî peygamber olan Resûlullah’a uyarlar. Resûlullah kendilerini iyiliğe sevk edip, kötülüklerden sakındırır. Temiz ve güzel nimetleri o*nlara helâl, habis olanları ise haram kılar. Daha önce kendilerine yüklediğimiz ağır yükleri ve üzerlerindeki bağları o*nlardan kaldırır. İşte o*na iman eden, o*na hürmet eden, düşmanlarına karşı o*na yardımda bulunan ve o*nunla indirilmiş olan nûra uyanlar, kurtuluşa erenlerin tâ kendisidir.”5

6- Hazret-i Îsâ (as), Peygamber Efendimiz’in (asm) geleceğini müjdelemiştir: “Hani Meryem oğlu Îsâ, ‘Ey İsrâil oğulları!’ demişti. ‘Ben, daha önce indirilen Tevrât’ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmed ismindeki bir Resûlü müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim.’”6

7- Peygamber Efendimiz’in (asm) peygamberliği umumîdir, mesajı cihanşümuldur (evrenseldir). O (asm) tüm insanlara ve kıyamete kadar gelecek tüm zamanlara gönderilmiştir: “Biz Seni insanlara Resûl olarak gönderdik. Buna şahit olarak Allah yeter.”7, “Ey insanlar! Peygamber, size Rabb’inizden hakkı getirdi. o*na inanın. Hakkınızda hayırlı olan budur.”8 “Ey insanlar! Size, Rabb’inizden apaçık bir delil olan bir peygamber geldi ve size dünyanızı ve âhiretinizi aydınlatıcı apaçık bir nur olarak Kur’ân’ı indirdik.”9, “Bu Kur’ân, sizi ve kıyâmete kadar o*nun ulaşacağı bütün insanları Allah’ın azabından sakındırmam için bana vahy olundu.”10, “Ey insanlar! Ben sizin hepinize göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın gönderdiği peygamberim!”11, “Biz seni insanların hepsine birden müjdeleyici ve sakındırıcı olarak gönderdik.”12

8- Peygamber Efendimiz (asm) Peygamberlerin sonuncusudur: “Muhammed, hiçbirinizin babası değildir. O Allah’ın Resulüdür ve Peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.”13

9- Peygamber Efendimiz’in (asm) getirdiği din bütün dinlerden üstündür: “Bütün dinlere üstün kılmak üzere Resûlünü hidâyet ve hak ile gönderen O’dur. Buna şahit olarak Allah yeter.”14

10- Peygamber Efendimiz (asm) Allah’ın en büyük âyetlerine şâhit oldu: “And olsun ki O, Rabb’inin âyetlerinden en büyüklerini gördü.”15

11- Allah, Peygamber Efendimiz’in (asm) şânını yüceltmiş, o*na Kevser’i vermiş ve o*na Makam-ı Mahmûd’u vaad buyurmuştur: “Biz senin şânını yücelttik.”16 “Biz sana Kevser’i verdik.”17 “Ey Resulüm! Gece vakti sana mahsus nafile bir ibadet olarak Teheccüt namazı kıl. Umulur ki, Rabb’in Seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırır.”18

Dipnotlar:
1- Ahzab Sûresi: 7.
2- Bakara Sûresi: 253.
3- Enbiyâ Sûresi: 107.
4- Bakara Sûresi: 129.
5- A’râf Sûresi: 157.
6- Saf Sûresi: 6.
7- Nisâ Sûresi: 79.
8- Nisâ Sûresi: 170.
9- Nisâ Sûresi: 174.
10- En’âm Sûresi: 19.
11- A’râf Sûresi: 158.
12- Sebe’ Sûresi: 28.
13- Ahzâb Sûresi: 40
14- Fetih Sûresi: 28 (Ayrıca bakınız: Tevbe Sûresi: 33, Saf Sûresi: 9)
15- Necm Sûresi: 18.
16- İnşirah Sûresi: 4
17- Kevser Sûresi: 1.
18- İsrâ Sûresi: 79.

Süleyman Kösmene
 
Üst