Kılıçtaroğlunun "Erdoğan cahil adam, tam bir yalan makinesi" ifadesine yargıtay ağır eleştiri dedi.

CENGİZHAN

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
15 Ara 2011
Mesajlar
4,261
Puanları
0
Kılıçtaroğlunun "Erdoğan cahil adam, tam bir yalan makinesi" ifadesine yargıtay ağır eleştiri dedi.

Erdoğan, cahil adam tam yalan makinesi!


Bu sözleri mahkeme “5 bin liralık” suç saydı Yargıtay ise “Sert eleştiridir” diyerek bozdu...Asuman ARANCA / SÖZCÜ
CHP Genel Başkanı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, 28 Ocak 2012’de TBMM’­de­ki grup top­lan­tı­sın­da Baş­ba­kan Er­do­ğa­n’­a, “Tam bir yü­rü­yen ya­lan ma­ki­ne­si… Ne diyeyim, cahil adam. Recep Tayyip Erdoğan’ı ya­lan ma­ki­ne­si­ne bağ­la­sın­lar sa­mi­mi söy­lü­yo­rum 24 sa­at öter…” di­ye ses­len­di.
Baş­ba­ka­n’­ın avu­kat­la­rı bu söz­le­ri “ki­şi­lik hak­la­rı­na ağır ha­ka­ret” ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le mah­ke­me­ye ta­şı­dı. Da­va­nın gö­rül­dü­ğü An­ka­ra 1. As­li­ye Hu­kuk Mah­ke­me­si, yar­gı­la­ma so­nun­da 10 bin li­ra ma­ne­vi taz­mi­nat is­te­yen Er­do­ğa­n’­ı hak­lı bu­la­rak, Kı­lıç­da­roğ­lu­’nu 5 bin TL kıs­men taz­mi­nat öde­me­ye mah­kum et­ti.
Onu bir de “yalan makinesi”ne bağlasalar
Eleş­ti­ri normal
Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun avu­ka­tı Al­per Yıl­maz, mah­ke­me­nin ka­ra­rı­nı tem­yiz et­ti. Tem­yiz in­ce­le­me­si­ne ba­kan Yar­gı­tay 4. Hu­kuk Da­ire­si de oy bir­li­ği ile ka­ra­rı Kı­lıç­da­roğ­lu le­hi­ne boz­du.

Da­ire­nin ka­ra­rı­nın ge­rek­çe­sin­de, her iki ta­ra­fın da si­ya­si ki­şi­lik­ler ol­du­ğu be­lir­ti­le­rek şöy­le de­nil­di: “A­çık­la­ma­la­rın top­lu­mu il­gi­len­di­ren ko­nu­la­ra iliş­kin bu­lun­ma­sı ne­de­ni ile da­va­cı­nın hak­kın­da ya­pı­lan bu sert eleş­ti­ri­le­re kat­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği, ko­nuş­ma­nın tü­mü­nün eleş­ti­ri sı­nır­la­rı için­de kal­dı­ğı ve da­va­cı­nın ki­şi­lik hak­la­rı­na sal­dı­rı teş­kil et­me­di­ği an­la­şıl­mak­ta­dır.”

Ye­rel mah­ke­me­nin da­va­cı­nın taz­mi­nat ta­le­bi­ni tüm­den red­det­me­si ge­re­kir­ken ye­rin­de ol­ma­yan ge­rek­çe­ler­le ya­zı­lı bi­çim­de ka­rar ver­me­si­nin usul ve ya­sa­ya uy­gun ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Da­ire’­nin boz­ma ka­ra­rı, An­ka­ra 1.As­li­ye Hu­kuk Mah­ke­me­si­’ne gön­de­ril­di. Da­ha ön­ce Er­do­ğan le­hi­ne taz­mi­na­ta hük­me­den mah­ke­me bu kez Yar­gı­ta­y’­ın boz­ma ka­ra­rı­na uya­rak taz­mi­nat ta­le­bi­ni ge­ri ala­rak da­va­yı red­det­ti.
 

Meryem

Komplike
İhvan Üyesi
Katılım
6 Tem 2006
Mesajlar
15,309
Puanları
113
Yaş
32
Konu başlığınız uygun şekilde değiştirilmiştir.
 

CENGİZHAN

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
15 Ara 2011
Mesajlar
4,261
Puanları
0
Konu başlığınız uygun şekilde değiştirilmiştir.
Aslında pek uygun olmamış.....

Başbakanı korumak size düşmezdi.....

Konulan başlık konunun kendisi idi.....

Böyle bir yazı Kılıçdaroğlu için yazılmış olsaydı memnuniyetle teşvik ederdiniz....

Bir noktayı unutmayalım...

İslamiyetin temeli ADALETTİR...

SELAM....
 

Meryem

Komplike
İhvan Üyesi
Katılım
6 Tem 2006
Mesajlar
15,309
Puanları
113
Yaş
32
Başbakanlık vb. makamlara hakarete müdahil olmak bize düşüyor tam olarak. : )
 

CENGİZHAN

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
15 Ara 2011
Mesajlar
4,261
Puanları
0
Başbakanlık vb. makamlara hakarete müdahil olmak bize düşüyor tam olarak. : )


Kardeş, yazıyı okumadınız mı...???????????????

Erdoğan kılıçdaroğlunu mahkemeye veriyor HAKARET DİYE ..

Yargı davayı reddediyor ..HAKARET YOKTUR .AĞIR ELEŞTİRİ VARDIR DİYE.....

YANİ BAŞLIK HAKARET DEĞİL ELEŞTİRİDİR......


ANLADINIZ MI....?????????????
 

CENGİZHAN

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
15 Ara 2011
Mesajlar
4,261
Puanları
0
CENGİZHAN, cahil adam, tam bir yalan makinesisin.

Bir de admin olacaksın değil mi....?????

Önce seni her konuda okutacak kadar bilgi ve kültür sahibiyim..... Yalanla işim olmaz...

Sizin gibi İFTİRA ile de işim olmaz....

Kılıçdaroğlu söylemiş kimim cahil ve yalan makinesi olduğunu.....

Biraz aynaya bakıver....:D
 

Ahmet

Çöl Aslanı
İhvan Üyesi
Katılım
26 Ağu 2006
Mesajlar
2,764
Puanları
0
Yaş
33Bir de admin olacaksın değil mi....?????

Önce seni her konuda okutacak kadar bilgi ve kültür sahibiyim..... Yalanla işim olmaz...

Sizin gibi İFTİRA ile de işim olmaz....

Kılıçdaroğlu söylemiş kimim cahil ve yalan makinesi olduğunu.....

Biraz aynaya bakıver....:D
Hakaret etmek tarzım değil, bu ifade için 'hakaret değil' dediğin için yazayım dedim, hakaret değil ise neden zoruna gitti ki? :)

Kendine söylenmesini kabul etmediğin bir ifadeyi başbakan hakkında açtığın konuya başlık olarak kullanmana müsaade etmememizi neden kabul etmiyorsun?
 

CENGİZHAN

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
15 Ara 2011
Mesajlar
4,261
Puanları
0


Hakaret etmek tarzım değil, bu ifade için hakaret değil dediğin için yazayım dedim, hakaret değil ise neden zoruna gitti ki? :)

Kendine söylenmesini kabul etmediğin bir ifadeyi başbakan hakkında açtığın konuya başlık olarak kullanmana müsaade etmememizi neden kabul etmiyorsun?


ADMİN EFENDİ......!!!!

Önce başlıktaki yazıyı oku....

Yazı alıntıdır.... Erdoğan dava açmış hakaret diye.....

MAHKEME HAKARET DEĞİL DEMİŞ...!!!!!!

Başlıktaki yazıda bana ait tek kelime yok...

ANLAYABİLDİNİZ Mİ....???????
 

Ahmet

Çöl Aslanı
İhvan Üyesi
Katılım
26 Ağu 2006
Mesajlar
2,764
Puanları
0
Yaş
33
ADMİN EFENDİ......!!!!

Önce başlıktaki yazıyı oku....

Yazı alıntıdır.... Erdoğan dava açmış hakaret diye.....

MAHKEME HAKARET DEĞİL DEMİŞ...!!!!!!

Başlıktaki yazıda bana ait tek kelime yok...

ANLAYABİLDİNİZ Mİ....???????
Anlamayacak bir durum yokta siz bizi anlamamakta ısrarlısınız. Başbakana hakaret içeren bir ifadeyi, mahkemece ağır eleştiri olarak kabul edilen ifadeyi tekrar onun için kullanamazsınız.

Şöyle bir başlık atsanız olabilirdi:

Kılıçtaroğlunun "Erdoğan cahil adam, tam bir yalan makinesi" ifadesine yargıtay ağır eleştiri dedi.


Ama siz direk "Erdoğan cahil adam tam bir yalan makinesi" diye başlık atıyorsunuz. Bu doğru değil. Anlatabildim mi? Çok zor..
 

CENGİZHAN

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
15 Ara 2011
Mesajlar
4,261
Puanları
0


Anlamayacak bir durum yokta siz bizi anlamamakta ısrarlısınız. Başbakana hakaret içeren bir ifadeyi, mahkemece ağır eleştiri olarak kabul edilen ifadeyi tekrar onun için kullanamazsınız.

Şöyle bir başlık atsanız olabilirdi:

Kılıçtaroğlunun "Erdoğan cahil adam, tam bir yalan makinesi" ifadesine yargıtay ağır eleştiri dedi.


Ama siz direk "Erdoğan cahil adam tam bir yalan makinesi" diye başlık atıyorsunuz. Bu doğru değil. Anlatabildim mi? Çok zor..

Önce alıntı yaptığım yazının başlığı öyle idi ben değiştirmedin aynen aldın....

ayrıca tamam o zaman başlığı dediğiniz gibi....

Kılıçtaroğlunun "Erdoğan cahil adam, tam bir yalan makinesi" ifadesine yargıtay ağır eleştiri dedi.

Şeklinde değiştiriniz....
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83Önce alıntı yaptığım yazının başlığı öyle idi ben değiştirmedin aynen aldın....

ayrıca tamam o zaman başlığı dediğiniz gibi....

Kılıçtaroğlunun "Erdoğan cahil adam, tam bir yalan makinesi" ifadesine yargıtay ağır eleştiri dedi.

Şeklinde değiştiriniz....
Geçti Bor'un pazarı...

Hadi..
 

CENGİZHAN

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
15 Ara 2011
Mesajlar
4,261
Puanları
0
Geçti Bor'un pazarı...

Hadi..

A benim güzel kardeşim......

Bor'un pazarı geçmedi....

Yönetim benim dediğim tarzda başlığı değiştirdi...

Bu vesile ile yönetime anlayışlı davrandığı için TEŞEKKÜR....

Senin de jeton yakınlarda düşer inşallah...:D
 

Havas

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ocak 2012
Mesajlar
4,432
Puanları
0A benim güzel kardeşim......

Bor'un pazarı geçmedi....

Yönetim benim dediğim tarzda başlığı değiştirdi...

Bu vesile ile yönetime anlayışlı davrandığı için TEŞEKKÜR....

Senin de jeton yakınlarda düşer inşallah...:D
insanlar neden chp'li olur diye hep düşündüm?

görsellik imajdan başka bir şey yok!ilim der ama cahil

çağdaş der amma gerici

vicdanı hür nesil der amma despot!


chp nin bir olumlu yanı bilmeden olsa kuran eksenli dini yapılanmanın önünü açmış olması..
 

CENGİZHAN

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
15 Ara 2011
Mesajlar
4,261
Puanları
0
insanlar neden chp'li olur diye hep düşündüm?

görsellik imajdan başka bir şey yok!ilim der ama cahil

çağdaş der amma gerici

vicdanı hür nesil der amma despot!


chp nin bir olumlu yanı bilmeden olsa kuran eksenli dini yapılanmanın önünü açmış olması..

Benim CHP li olduğumu nereden çıkardın....????
Kim söyledi sana...???????


İşte senin gibi adamlar bilip bilmeden böyle saçmalar zırvalar......!!!!!!!!!!!!!!!
 

Havas

Kısıtlı Erişim
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ocak 2012
Mesajlar
4,432
Puanları
0Benim CHP li olduğumu nereden çıkardın....????
Kim söyledi sana...???????


İşte senin gibi adamlar bilip bilmeden böyle saçmalar zırvalar......!!!!!!!!!!!!!!!
sakin ol kardaşım!


ön sezi ,ilham ile bu kanıya vardım!

merak etme şiddetle uyarılanlardan ,bildirilenlerden değiliz.klişe bir vatandaşız!

kime oy verdin ?merak ettim?
 

CENGİZHAN

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
15 Ara 2011
Mesajlar
4,261
Puanları
0
sakin ol kardaşım!


ön sezi ,ilham ile bu kanıya vardım!

merak etme şiddetle uyarılanlardan ,bildirilenlerden değiliz.klişe bir vatandaşız!

kime oy verdin ?merak ettim?Ülkedeki tüm partilerden çeşitli düşüncelerle nefret ederim....

Bunu defalarca yazdım....

Son seçimde en az nefret ettiğim MHP ye oy veridim....
 
Üst