izzeddin - KASSAM

kul emir

Profesör
Katılım
17 Haz 2006
Mesajlar
2,862
Tepkime puanı
5
Puanları
0
Konum
yalnızlık ülkesinden
1882'de Suriye'nin Lazkiye şehrinde dünyaya
gelen İzzettin Kassam, alim ve mücahid birisiydi.
Suriye'de istiklal için İngilizlere ve Filistin'de si-
yonistlere karşı çok büyük mücadeleler vermişti.
1925 Suriye inkılabından sonra Lazkiye'den Hay-
fa'ya intikal eden Şeyh Kassam orada vaazlar ve-
riyor ve gençler için kurduğu bir teşkilata da baş-
kanlık ediyordu.

Daha sonra Arap İstiklal Partisi'ne giren Kas-
sam İngiliz emperyalistlerine karşı mücadele et-
mek için gizli mücahid grupları oluşturarak silah-
lı kıyam hareketlerini yönetmeye başladı. Kasım
1935'te "Cenif' dağında başlattığı kıyamda şehid
olan Kassam'ın istiklal yolunda ve Filistinlileri
kıyama hazırlamada halka çok büyük tesirleri ol-
muştu. Filistin inkılapçılarının öncülerinden sa-
yılmaktadır.

ŞEHİD İZZETTİN KASSAM'IN CİHADI
Şehid Kassam mümin ve mücahid bir şahsi-
yetti. İslâmi harekette çok gayretli ve azimli ça-
lışmalarda bulunmuştu. İzzettin Kassam Hay-
fa'da Şer'i mahkemede çalışıyordu. Bu mahkeme
yüksek İslâm meclisine bağlıydı. Şeyh Kassam bu
görevin yanı sıra Hayfa'daki İstiklal Camisinde
vaazlar da veriyordu. Daha sonra bağlı bulundu-
ğu teşkilatın emriyle görevleri bırakarak gizli as-
keri örgüt kurma çalışmalarına başladı.

Kurduğu bu, kendisine nisbeten "Kassamiler"
olarak adlandıran birliğe en sadık gençlerden ve
cihada en azimli olanlardan seçiyordu. İşte bu
mücahidler Hayfa'da ve Filistin'in kuzeyinde çok
başarılı mücadeleler vermişlerdi. Bundan dolayı-
da müslümanların nazarlarında büyük bir şeref
leri ve değerleri vardı. İngilizlerin gözünü korkut-
muş ve siyonist yahudilerin kalbini titretmişlerdi.
Kassam'ın mücahidleri, çalışmalarını öyle gizli
yürütüyorlardı ki İngilizler ne kadar uğraşıyor-
lardıysa da bir türlü izlerini bulamıyorlardı.
1935'in sonbaharına gelindiğinde Kassam'ın
örgütü de gelişme ve gücünü göstermede son had-
dine ulaşmıştı. Bu arada Kassam'la Kudüs'teki
Kurtuluş Örgütü arasında irtibatta tamamlana-
rak güç birliği yapılmış ve hareket birliği sağlan-
mıştı.

KIYAMIN İLAN EDİLMESİ
Halk birşeyler sezmeye başlıyor havada ger-
ginliklerin olduğunu anlayarak içten içe, olabile-
cek kıyam için kendilerini hazırlıyorlardı. Bu bek-
leme fazla sürmemiş tarih 2 Kasım 1935'e gelmiş-
ti. Bu tarih aynı zamanda yahudilerin ilan ettiği
"Belfar" vadisi günüydü. Evet bu Belfor vadisi ya-
hudiler açısından bir zafer olarak nitelenmektey-
di. İşte bu tarihte Şeyh İzzettin bir grup silahlı
mücahidle birlikte "Ceniğ' dağına çıkarak kıyam
ilan ediyordu. Şeyh İzzettin'in başlattığı bu kı-
yam, Filistinlilerin İngilizlere karşı başlattığı al-
tıncı kıyam olarak yerini alıyordu.

İngilizler mücahidleri ortadan kaldırmak için
tüm kuvvetlerini Şeyh İzzettin üzerine gönderdi-
ler. Savaş çok şiddetli günlerce devam etti. Düş-
man büyük kayıplar vermişti. Defalarca Kassam'ı
ve grubunu yakalamak için girişimlerde bulun-
muşlardı ama hepsi de boşa çıkmıştı. Kassam'la
bir türlü başedemiyorlar ve nerede merkez kur-
duğunu bilemiyorlardı. Halk Şeyh Kassam'ı sevi-
yor ve onu destekliyordu.

Sonunda olan oldu. Emniyet görevlisi olarak
çalışan ve İngilizlere casusluk yaptığı bilinen bir
kişi Şeyh Kassam'ın ve arkadaşlarının bulunduğu
yeri ihbar etti. İngilizler bunu öğrenince çok bü-
yük bir kuvveti Şeyh Kassam üzerine göndererek
onu ortadan kaldırmayı planladılar. İngiliz kuv-
vetleri mücahidlerin bulundukları yere geldikle-
rinde, kahraman Şeyh İzzettin ve arkadaşları on-
ları karşılamak için silahlarıyla dışarıya çıktılar.
Mücahidler sayıları çok az olmasına ve istese-
ler kaçabilecekleri halde savaşmayı tercih etmiş-
lerdi. Çok şiddetli çatışmalardan sonra Şeyh İz-
zettin şerefiyle ve yiğitliğiyle şehid olurken, diğer
arkadaşları da yaralanarak esir düşmüşlerdi.
Daha sonra esirler askeri mahkemede yargıla-
narak iki ile onbeş sene hapis cezasına çarptırıl-
dılar. Şehid İzzettin ve arkadaşlarının şehadeti
müslümanlar arasında dehşet uyandırmıştı. Bir
taraftan gösteriler yapılırken diğer taraftan da
şehid İzzettin ve arkadaşlarının cenazelerinin on-
ların cihadına layık bir şekilde kaldırılması için
tüm müslümanların cenaze namazına katılmaları
isteniyordu.

Cenaze namazı onbinlerce müslüman tarafın-
dan kılınarak "Bacur" şehitliğine defnedildi ve
kendisi için bir türbe yapıldı.
Şehid İzzettin'in cenazesini çok kalabalık bir
topluluk takip ediyordu. Öyleki İngilizler böyle
bir kalabalığı o güne kadar hiç görmediklerinden
korkarak topluluğu dağıtmak isteyince İngiliz as-
kerleriyle müslümanlar arasında çatışma çıktı.
Bu,çatışmada hem İngiliz askerlerinden hem de
müslümanlardan yaralanmalar oldu. Şeyh İzzet-
tin ve arkadaşlarının yerini ihbar eden casus ise
daha sonra mücahidler tarafindan öldürülmüştü.
Şeyh İzzettin Kassam'ın bu kıyamı Filistin için bir meşale olmuş, onları harekete geçirerek1936'da gerçekleşen büyük kıyamında hazırlayıcısı olmuştu.

FETHİ YEKEN
 
Üst