• Reklamsız versiyon için ÜYE OL

İmam Azam Ebu Hanife'nin fıkıh usulü

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,430
Beğeniler
310
Puanları
0
#1
Beyhakî,el-Medhal'de, Yahya b. Durays'ın şöyle dediğini nakleder: Süfyanes-Sevrî'nin yanındaydım. Bir adam geldi ve:
[FONT=Times New Roman, serif]"EbûHanîfe hakkında bir şey demeyecek misin?" dedi. Süfyan: "Nevar, ne oldu?" diye sordu. Adam:[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]"Kendisinidinledim. 'Önüme gelen bir meselede Allah'ın Kitabı'na bakıphüküm veririm. Onda cevap bulamazsam, Rasûlullah (s.a.v)'ınsünnetine müracaat ederim. Allah'ın Kitabı'nda ve Rasûlü'nünsünnetinde bir şey bulamazsam, Hz. Peygamberin ashabının sözünebakarım. Onlardan uygun gördüğümün sözünü alır,diğerlerinin sözünü bırakırım. Meseleme cevap varsa, ashabınsözünün dışına çıkmam. Ama söz, ibrahim, Şâ'bî, İbnSirîn, Ha* san, Ata ve İbnu'l-Müseyyeb'e gelince,(birçoklarını daha saydı) onlar içtihad etmişlerdir; onlar gibiben de içtihad ederim/ diyor" dedi.[/FONT]

[FONT=Times New Roman, serif]Beyhakî,el-Medhal'de, İbn Mübârek'in şöyle dediğini rivayet eder: EbûHanîfe'yi şöyle derken işittim: "Hz. Peygamber(s.a.v)'den bir haber ve hüküm gelince onun, başımız gözümüzüstünde yeri vardır. Rasûlullah'ın ashabından bir haber gelincesözlerinden, kuvvetli bulduğumuzu seçeriz. Tâbiîn'den bir haberve hüküm gelince onu iyice tetkik ederiz, sonuçta alırız veyaterk ederiz."[/FONT]
[FONT=Times New Roman, serif]Sübkî,Nuaym b. Hammâd yoluyla, Ebû İsmet'in şu sözünü nakletmiştir:Ebû Hanîfe'yi şöyle derken işittim: "Rasûlullah(s.a.v)'tan gelenler, başım gözüm üstüne. Ashâb-ı Kirâm'dangelenlerde tercih yaparız. Bunun dışındaki kimselere gelince;onlar da ilim adamı, biz de ilim adamıyız."[/FONT]
İmamAzam'a sahih ve sağlam bir Hadîs veya Sahabe fetvası söylenincehemen onu kabul eder, kendi re'y ve görüşünden dönerdi. Çünküaradığı haktı.
Züheyrb. Muâviye diyor ki: Ebû Hanîfe'ye harpte kölenin verdiği emanmuteber mi diye sordum.


Eğerharbe iştirak etmediyse verdiği eman mu'teber değildir, dedi.


Onadedim ki:


ÂsimAhvel, Füzeyi b. Yezid Rakkâşî'den bana şunu rivayet etti:Düşmanı muhasara etmiştik. Düşmana üzerinde (Eman) yazılıbir ok atılmış. Karşı taraf: Bize eman verdiniz, dediler. Biz debunu atan bir köledir, dedik.


Bizsizin hanginiz hür, hanginiz köle ne bilelim, dediler. Bu mes'eleyiÖmer b. Hattâb’a yazıp sorduk, o da:


Köleninverdiği emanı yerine getirin, diye cevap verdi.


EbûHanîfe bunu işitince sustu. Bir şey demedi.


Sonraben on sene kadar Kûfe'den ayrıldım. Sonra dönüp geldim. EbûHanîfe'ye gittim ve ona yine kölenin verdiği emanı sordum. Budefa bana Asım'ın rivayet ettiği hadisle cevap verdi. Eskisözünden dönmüştü. Anladım ki o,işittiği hadislere tâbi oluyor.
Birdefa kendisine : Sünnete muhalefet mi ediyorsun? dediler.

  • Estağfurullah Allah'ın Peygamberine muhalefet yapana Allah lanet etsin. Allah onunla bize ikram etti. Onun sayesinde bizi kurtardı, cevabını verdi.


MuhammedBakır gayet derin bilgi sahibi idi. Anlaşıldığına göre EbûHanîfe, Ehl-i re'y ve kıyastan olarak ortaya çıkmaya başladığıilk zamanlarda onunla görüşmüş ve buluşmuştur. Ve ilk defabuluşmaları da, Ebû Hanîfe'nin Medine'yi ziyareti sırasındaMedine'de olmuştur. Zira rivayet olunduğuna göre Muhammed Bakırilk görüştüklerinde ona :


Senceddim Resûlullâh'ın dînini ve Hadîslerini kıyasladeğiştiriyormuşsun? demiş, Ebû Hanîfe de:
Allahkorusun, böyle bir şey nasıl olur? demiş.
Belki değiştirdin.
Lâyık olduğunuz makamınızaoturunuz, ben de bana yakışır şekilde yerime oturayım, zirabenim size hürmetim var, hayatında Ashabı arasında muhterem olanceddiniz hürmetine, sîzlere hürmet etmeğe hepimiz borçluyuz.
Bununüzerine Muhammed Bakır oturdu. Ebû Hanife de onun önüne dizçöktü. Ve arada şu konuşma cereyan etti; Ebû Hanîfe :
Size üç sualim var, onlaracevap lütfedin diye söze başladı. Evvelâ:
Kadın mı daha zayıftır,erkek mi?
Kadın.
Kadının mirasta hissesi kaç?
Adam iki hisse alıyor, kadınbir hisse.

  • Bu, ceddin Resûlullâh'ın kavli değil mi? Eğer ben atanın dinîni bozmuş olsam, kıyasa göre; erkeğin hissesini bir, kadının hissesini iki yapardım. Çünkü: kadın zayıftır, kazanç yolları azdır, erkek kuvvetlidir, çok çalışır, çok kazanır, nasıl olsa geçinir. Fakat ben kıyas yapmıyorum, nasla amel ediyorum.


îkincisi:
Namazrnı daha faziletlidir, yoksa oruç mu?
Namaz daha faziletlidir.
Atanın kavli böyledir. Eğerben onun dînini bozmuş olsam, kadın hayizden temizlendikten sonra,kıyasa göre; namazını kaza etmesini emrederdim. Orucunu kazaettirmezdim. Fakat ben kıyasla böyle bir şey yapıyor muyum?
Üçüncüsü:
Bevil mi daha pistir, yoksameni mi?
Bevil daha pistir.
Eğer ben atanın dîninikıyaslarımla değiştirmiş olsam, kıyasa göre; bevilden gusülyapılmasını, meniden abdest alınmasını emrederdim. Fakat benHadîse aykırı re'y kullanarak, kıyas yaparak ceddin Resûlullâh'ındînini değiştirmekten Allah'ıma sığınırım. Böyle şeydenbeni Allah korusun.


Bununüzerine. Muhammed Bakır ayağa kalktı. Ebû Hanîfe'yi kucakladıve onu alnından öptü.
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,724
Beğeniler
482
Puanları
0
#2
İmam Azam Ebu Hanife kendi hadis krıteri ekseninde (usulü) hadisleri almış ve reddetmiştir. Dolayısıyla yukarıdaki açıklamaların tamamına yakını batıldır.

İmam Azam'ın "re'y"i birilerinin "......."a batınca, İmam Azam'ı kendi görüşlerine has kılmaya çalışıyorlar. Adiliğin daniskasıdır bu husus.

Zaten Türkiye'de günümüzde İmam Azam'ı cemeatinde refarans alan tek bir cemeat yok gibidir. Bilebildiğim kadarıyla, bir iki cemeat istisna edebilirim başka da yok. Çünkü, O'nun usulünü benimsemek zor olunca, kolayı O'na iftira atmak olacaktır. İyi seyirler.

Hiçbir tasavvufi topluluk İmam Azam'ı benimsememiştir ama farkında değildir. İmamı Azamcı geçinirler ama uzaktan yakından alakaları yoktur. Söyledim de kaç kez kendilerine çareyi kovmakta buldular. :) :)

İmamı Azam'a halef olan bir çok muhaddis kendi dönemleri içerisinde kendilerine selef olan İmamı Azam'a karşı ağız dolusu hakaretlerde de bulunmuşlardır. Neden acaba? :) :) :)

Bir de şu vardır, "FAKİH" muhaddisten üstündür, hüküm koyma ameliyesinde, fakih (müctehid) yerine göre bir muhaddisin sahih olarak nitelendirdiği hadisi sahih olarak kaale almayabilir. Muhaddis bunu eleştiremez. Yetkisi yoktur. Dahası muhaddis, fakihin tesbitine (hükmüne) boyun eğmek zorundadır...

Devam edin sallamaya...

:) :) :)
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,430
Beğeniler
310
Puanları
0
#3
İmam Azam Ebu Hanife kendi hadis krıteri ekseninde (usulü) hadisleri almış ve reddetmiştir. Dolayısıyla yukarıdaki açıklamaların tamamına yakını batıldır.

İmam Azam'ın "re'y"i birilerinin "......."a batınca, İmam Azam'ı kendi görüşlerine has kılmaya çalışıyorlar. Adiliğin daniskasıdır bu husus.


Hiçbir tasavvufi topluluk İmam Azam'ı benimsememiştir ama farkında değildir.

İmamı Azam'a halef olan bir çok muhaddis kendi dönemleri içerisinde kendilerine selef olan İmamı Azam'a karşı ağız dolusu hakaretlerde de bulunmuşlardır. Neden acaba? :) :) :):) :) :)
Ağız dolusu hakaretlerde bulunan muhaddisler tasavvuf erbabı mıydı?

Cehaletini her fırsatta göstermek zorunda değilsin.

Pis üslubunla şu forumu da kirletmek zorunda değilsin.

Bu pis ağzını kimden miras aldın?
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,724
Beğeniler
482
Puanları
0
#4
Ağız dolusu hakaretlerde bulunan muhaddisler tasavvuf erbabı mıydı?

Cehaletini her fırsatta göstermek zorunda değilsin.

Pis üslubunla şu forumu da kirletmek zorunda değilsin.

Bu pis ağzını kimden miras aldın?
Benim ağzım pis olsaydı, İmamı Azam'ı kindi iftira dilime uydurmaya çalışırdım... Bunu yapmam, O'nu olduğu gibi kabüllenmişimdir, ki bu konuda resmi ve gayr-i resmi de sıkıntılar çektim.

Ama siz o kadar pis ağızlısınız ki, O'nu utanmadan pis amellerinize uydurmaya çalışıyorsunuz... Yaptığınız budur... Ama unutmayın bu pis amelinizde başarı sağlayamayacaksınız...

Hadisçileri ayrı bir parağrafta tasavvufçuları ayrı bir parağrafta ifade ettim... Bak pis niyetinizi burada da göstermişsiniz... Alışmışsınız...

Evet İmam Azam'ın itikadı da ameli ve fıkhi görüşleri çoklarına batmıştır... Batıyor da...
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,430
Beğeniler
310
Puanları
0
#5
Benim ağzım pis olsaydı, İmamı Azam'ı kindi iftira dilime uydurmaya çalışırdım... Bunu yapmam, O'nu olduğu gibi kabüllenmişimdir, ki bu konuda resmi ve gayr-i resmi de sıkıntılar çektim.

Ama siz o kadar pis ağızlısınız ki, O'nu utanmadan pis amellerinize uydurmaya çalışıyorsunuz... Yaptığınız budur... Ama unutmayın bu pis amelinizde başarı sağlayamayacaksınız...

Hadisçileri ayrı bir parağrafta tasavvufçuları ayrı bir parağrafta ifade ettim... Bak pis niyetinizi burada da göstermişsiniz... Alışmışsınız...

Evet İmam Azam'ın itikadı da ameli ve fıkhi görüşleri çoklarına batmıştır... Batıyor da...
Konuya dair ilmi hiç bir katkıda bulunmuyorsun, gerçi bulunamıyorsun demek daha doğru olur çünkü ilmin takvim yaprakları ve cumaları eline tutuşturulan vaazlardan öteye gitmiyor. Sadece küfür ve pis bir uslup ile cehaletini gizleme derdindesin.

İmam Azam ın usulünü yukarda biz yazdık, iftira var ise buyur güzel ağzınla göster. Gösteremeyeceksen sus da adam sansınlar.
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,724
Beğeniler
482
Puanları
0
#6
Konuya dair ilmi hiç bir katkıda bulunmuyorsun, gerçi bulunamıyorsun demek daha doğru olur çünkü ilmin takvim yaprakları ve cumaları eline tutuşturulan vaazlardan öteye gitmiyor. Sadece küfür ve pis bir uslup ile cehaletini gizleme derdindesin.

İmam Azam ın usulünü yukarda biz yazdık, iftira var ise buyur güzel ağzınla göster. Gösteremeyeceksen sus da adam sansınlar.
Bir dinle istersen, alandan korkudan tüyen ilk sen olacaksın... Başına iş alma, otur oturduğun yerde...
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,724
Beğeniler
482
Puanları
0
#7
Hadisçilere göre ona "hadis değerlendirmesi" izafe etmeniz zaten yetiyor da artıyor... İftira, yalan ve batıl... Müctehid hadisçinin "sahih" kriteriyle ilgilenmez, onu kaale bile almaz, çünkü kendine has usulü vardır, o usulü ekseninde hadislere rol biçer...
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,430
Beğeniler
310
Puanları
0
#8
Bir dinle istersen, alandan korkudan tüyen ilk sen olacaksın... Başına iş alma, otur oturduğun yerde...

Sen TC nin imamısın, üslubunla örnek olman gerekirken biz sana uslüp öğretiyoruz. Korkudan tüyecekmişim, imamın ağzına yakışıyor mu bu sözler.

Şimdi ilmin olmadığına göre bu sahte alim geçinen pozlarını da al ve kapıyı dışardan kapatıver bi zahmet.
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,724
Beğeniler
482
Puanları
0
#9
Sen TC nin imamısın, üslubunla örnek olman gerekirken biz sana uslüp öğretiyoruz. Korkudan tüyecekmişim, imamın ağzına yakışıyor mu bu sözler.

Şimdi ilmin olmadığına göre bu sahte alim geçinen pozlarını da al ve kapıyı dışardan kapatıver bi zahmet.
Sana bundan farklı cevap verilmez ki... İmamı Azam'a ittiba edilir ve uyulur... İmam Azam'ı kendi görüşümüze uydurmaya çalışmayız... Siz bunu yapınca fevaran edebiliyorum...

Açıkçası O'nun ictihatlarının bir çoğu benim de boyumu aşıyor, lakin benim bu halde olmam O'nu kendi yelpazeme uydurmak manasına gelmez, O'nu o haliyle kabullenir kendi acizliğime ağlarım...

Bunu yapmak erdemliktir... Bunu yapabilen Türkiye'de yok gibidir... Uyulamayınca, "UYDURMAK" revaçtadır Türkiye'mizde...
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,430
Beğeniler
310
Puanları
0
#10
Açıkçası O'nun ictihatlarının bir çoğu benim de boyumu aşıyor,

...
Forum misafirleri, şimdi izleyin bakın bu TC imamının ilminin boyutları neymiş göreceğiz.


Ey TC imamı Tahsin, muhaddislerin ağız dolusu küfrüne sebep olan İmamı Azam'ın 5 adet içtihadını yazar mısın?


Bekleyin bakın nasıl da kıvrım kıvrım konuyu değiştirecek, izleyin.
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,430
Beğeniler
310
Puanları
0
#11
Forum misafirleri, şimdi izleyin bakın bu TC imamının ilminin boyutları neymiş göreceğiz.


Ey TC imamı Tahsin, muhaddislerin ağız dolusu küfrüne sebep olan İmamı Azam'ın 5 adet içtihadını yazar mısın?


Bekleyin bakın nasıl da kıvrım kıvrım konuyu değiştirecek, izleyin.

5 dakka geçti, imamdan tık yok.

Google'da imamı azamın ictihadlarını ara.
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,430
Beğeniler
310
Puanları
0
#12
TC imamı tahsine tanıdığımız sürenin sonuna geldik. İlminin takvim yapraklarından öteye geçmediği böylece anlaşılmış oldu...
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,724
Beğeniler
482
Puanları
0
#13
5 dakka geçti, imamdan tık yok.

Google'da imamı azamın ictihadlarını ara.
Onu aramadım arayacak da değilim, hadisçiler hüküm bina etmezler, hadisçiler de fakihlerin hükümlerine itaat ederler dedik.

Fakihler kendi usulleri ekseninde hadislere rol biçerler, muhaddisleri kaale almazlar, dolayısıyla muhaddisin sahih olarak kabul ettikleri hadisler onların indinde kaale alınmayabilirler, dedik, buradan yola çıkarak muhaddisler fakihlere dokunmuşlardır, dedik...

Halan da yapılıyor...

Hadisçi SİFİL bir konuşmasında İmam Gazali'ye hadis usulu öğretiyordu muhaddis edasında... İşte fakihleri yerden yere vurmak buradan olmuştur...

NOT

Ebu Hanife'de "RE'Y" ön plandadır, dolayısıyla İmamı Azam kafadan tenkit edilmiştir...
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,724
Beğeniler
482
Puanları
0
#14
İşte yukarıdaki açıklamamdan mütevellit yukarıya geçmiş olduğun beyanat batıldır... Uydurmadır, dedik...

İmam Azam Ebu Hanife'nin usulü vardır, kendi usulümüzü onun usulü gibi göstermenin bir anlamı yoktur... Bu iftira olur... Yapılan budur...
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,430
Beğeniler
310
Puanları
0
#15
Tc imamı dedi ki:

Tahsin EMİN Nickli Üyeden Alıntı

Açıkçası O'nun ictihatlarının bir çoğu benim de boyumu aşıyor,


5 tane içtihadını yaz dedim, yazamadı. Bunun yerine yine hocalara saldırdı. ( Ebubekir Sifil'e)


Benim açımdan konu kapanmıştır. Sen bataklığında oyalanmaya devam et...
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,724
Beğeniler
482
Puanları
0
#16
Benim görevime vurgunun ana maddesini anlamadım... Öyle bir görevim de yok açıkçası... Nereden çıktı bu... Burada en zelil dediğin üye bile bunu yapmadı... Düştüğün konuma bakar mısın?
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,724
Beğeniler
482
Puanları
0
#17
Tc imamı dedi ki:

Tahsin EMİN Nickli Üyeden Alıntı

Açıkçası O'nun ictihatlarının bir çoğu benim de boyumu aşıyor,


5 tane içtihadını yaz dedim, yazamadı. Bunun yerine yine hocalara saldırdı. ( Ebubekir Sifil'e)


Benim açımdan konu kapanmıştır. Sen bataklığında oyalanmaya devam et...
İyi edersin... Ama şunu unutma, O'na uyacaksınız, O'nu kendinize uydurmayacaksınız...

Hocalarınız da, sizin de yaptığınız budur....

Zelil olacaksınız... Böyle yapanların sonu zelil olmaktır...

NOT

Seni, banlamak zorundayım... Yazdıklarınızdan ötürü değil... Cevaplarınızdan ötürü de değil... Herkes bir işle iştigal eder, dünyalık kazanır Ahiret merkezli harcar vs... Burayı ana fikir edinerek münafıklık edası ekseninde kalem kullanılmaz... Kullanılırsa bunu banlamak en güzelidir...
 
Üst