Hz. Muhammed (a.s) İncİl'de Haber Verİlİyor

  • Konbuyu başlatan uhuvvet
  • Başlangıç tarihi
U

uhuvvet

Guest
HZ. MUHAMMED (A.S) İNCİL'DE HABER VERİLİYOR

İncil’in tahrif edilmeden önceki asıl nüshalarında Hz.Muhammed(â.s)'dan teferruatlıca, hatta ismi dahi zikredilmişdi. İncil'de O'nun ismi Ahmed olarak zikrediliyordu. Ancak daha sonra tahrif edilince asıl nüshalardan Hz.Muhammed (a.s)'ın ismi ve özelliklerinin silindiğini görüyoruz. Barnaba inicilinde uzun yıllar Hz. Muhammed (a.s)'ın geleceği bildiriliyordu. Barnaba incilinde diğer İncillere nazaran tahrifat çok değildir. Matta,Markos,Luka,Yuhanna İncillerinde tahrifat daha fazla olmuştur. Bu İncilleri incelediğimizde bu tahrifatları fark edebiliriz. Bu tahrifatlara rağmen şu anki tahrif edilmiş İncillerde Hz. Muhammed (a.s)'a işaret eden ayetlere rastlamaktayız. Bu ayetleri dikkatlice incelersek Hz. Muhammed(a.s)'ın geleceğinin müjdelendiğini görürüz.

Bu ayetlerden bazılarını sizlere takdim ediyorum.Yuhanna İncili 16/7-8. ayetlerinde şöyle yazmaktadır: "Bununla beraber ben size hakikati söylüyorum.Benim gitmem sizin için hayırlıdır.Çünkü gitmezsem,Tecellici size gelmez. Fakat gidersem onu size gönderirim. Ve O geldiği zaman günah için ve hüküm için Dünyayı ilzam edecektir."
Bu ayette "Tecellici" olarak işaret edilen Hz. Muhammed (a.s)'ın ta kendisidir.

Yuhanna İncili 16/12-13. ayetlerinde şöyle denilmekte:
"Size söyleyecek daha çok şeyim var, fakat şimdi dayanamazsınız. Ama O Hakikat Ruhu gelince, size her hakikate yol gösterecek, çünkü kendiliğinden söylemeyecektir. Fakat ne işitirse söyleyecek ve gelecek şeyleri size bildirecektir."

Bu ayetlerde "Hakikat Ruhu" olarak işaret edilen Hz Muhammed(a.s)'dır. Bu ayet Kur'an-ı Kerim'de Hz Muhammed(AS)'ın zikredilen özelliklerine mutabıktır. Kur'an-ı Kerim'de ALLAH(cc) Hz. Muhammed (a.s)'la ilgili olarak "O,heva ve hevesinden konuşmaz, O'nun konuştuğu vahiydir." (Necm, 3-4) buyurulmaktadır.

Yuhanna İncili 14/26.ayetinde şöyle denilmekte:"Fakat benim ismimle babanın göndereceği tecellici, O ise her şeyi öğretecek ve size söylediği her şeyi hatırınıza getirecektir."

Bu ayet Kur'an-ı Kerim'de zikredilen Hz Muhammed (a.s)'ın özellikleriyle mutabıktır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmakta:
"Rasule (Hz Muhammed'e) düşen (vazife) ancak duyurmadır. ALLAH (cc) açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir." (Maide 99) Bu Ayet-i Kerime İncil'deki "O size her şeyi öğretecek" sözüyle mutabıktır. Ayrıca "Size söylediği her şeyi hatırınıza getirecektir" diyerek Kur'an-ı Kerim'in ezberlenme mucizesine de işaret edilmektedir.
Yuhanna İncil'i 15/26. ayetinde şöyle denilmektedir: Babadan size göndereceğim tecellici, babadan çıkan hakikat ruhu geldiği zaman, benim için O şehadet edecektir."

Bir Hadis-i şerifte Hz Muhammed (a.s) şöyle buyurdu: "İnsanlar arasında Meryem oğlu İsa'ya dünyada ve ahirette en yakın olan benim. Bütün peygamberler kardeştir, bir babanın ayrı kadınlardan doğmuş evlatları gibidir.Dinleri birdir. (Buhari,Tecrid-i Sarih: 1403)
Her iki peygamber de birbirlerini tasdik edip doğrulamaktadır.
İsa (a.s)'ın İncil'deki bu ayetlerde haber verdiği Yunanca Paraklit ile Latince Paraklitos, Arapça tam olarak Ahmed kelimesinin karşılığıdır. Hz.Muhammed(a.s)'ın diğer ismi de Ahmed'dir.

Paraklit lafzı Hristiyanlarca "Hamdedici" veya "kurtarıcı" anlamında kullanılmaktadır. Matta İncil'inin ve Luka İncil'inin "Göklerin melekutunun yakın olduğu" şeklindeki ifadeleri (Matta: 13/31-32) Hz Muhammed (a.s) için söylenmiştir.
Matta İncil'i 13/31-32. ayetlerinde şöyle yazılıdır."Göklerin melekutu, bir adamın alıp tarlasına ektiği bir hardal tanesine benzer. O tane ki, bütün tohumların gerçi en küçüğüdür. Fakat büyüyünce, sebzelerden daha büyüktür ve ağaç olur,şöyle ki, göğün kuşları gelip onun dallarında yerleşirler." Gerçekten de İslam Dini başlangıçta zayıftı,bir hardal tanesi gibiydi daha sonra yeşerdi çok kuvvetlendi.


Tahric: Selahaddin Selçuki

 
Üst