Allah'ı (C.C.) bulmak

MÜTEŞEKKÜR

Kıdemli Üye
Katılım
17 Ağu 2009
Mesajlar
6,938
Tepkime puanı
198
Puanları
0
Allah'ı (C.C.) bulmak...


(Men talebeni vecedeni ve men vecedeni aşakani ve men aşakani kateltühü ve ene diyetühü)

"Kim beni anarsa beni bulur.Bulunduğum o kimseyi kendime aşık ederimsevdiririmkendime aşık ettiğim kimseyi arif ederimarif ettiğim kimseyi katlederimkatlettiğim kimseye diyet ben olurum.Onunla benim aramda hiç bir fark kalmaz."

Bu Hadis-i Kudsinin ledünni anlamı: Beni bilen araro arayan kimseye kendimi buldururumdiyor.Vecede: Bulmaktır.Bulunduğum o kimseyi kendime aşık ederimonu kendime sevdiririmaşık ettiğim kimseyi arif ederimarif ettiğim kimseyi katlederimyani öldürürüm diyor.Katlettiğim kimseye diyet ben olurum.Onunla benim aramda hiç fark kalmaz.Tabii kiyine bilen arayacaktır.Aramasını bilmeyen kimseleribadetine güvenirkitaba güvenir.Ben yapmış olduğum bu ibadetleoruçlanamazlahaclaKur'an okumaylaaradığımı bulacağım diyorsaaramasını bilmiyor demektir.Bir insaneğer Kur'anı Kerimi anlayarak okusaydıaramasını bilirdi.Çünkü Kur'anı Kerimkendisinin nerede olduğunu bizlere açıklıyor.
Hak Teala Hazretlerikendisini insanlarda mevcut etmiştir.Cenabı Allah Kur'anı Keriminde bize bizden daha yakın olduğunu bildiriyor. (Ve nahnü akrebu ileyhi min hablil verid) "Biz ona şah damarından daha yakınız" diyor.ŞimdiKur'anı Kerimi okuyanbu ayeti anlayarak okusa idibize bizden daha yakın olanı bulmanınher halde ilimle olduğunu bilmiş olurdu.Onun içinbuna şüphesiz bir ilim lazımdır.Daha önceki sohbetlerimizdeilmin iki kısım olduğunu belirtmiştik.Bu ilimlerden birisi zahir ilimbirisi batın ilimdir.Bir insanbu iki ilmi tahsil etmeyle aradığını bulacaktır.Fakatne yazık kizahir ilmini arıyoruz ve tahsil ediyoruzbiz zannediyoruz bu zahir ilimle aradığımız bulunacak.Madem kiKur'anı Kerimde adı geçen bir ledün ilmi vardıro halde bu ilmi tahsil etmek lazımdır.Zahir ilmi tahsil eden uyanık bir kimse düşünürledün ilmi nerededir? Bunun okulu var mıdır? Bu ilim nerede öğretiliyor? Bunu aramaya çıkacak.
Fakat şimdiki zamanımızda bu ilimgizli bir ilim olduğu içinbunu zahir ulemalarımızzahir hocalarımızbu ilmin var olduğunu fakat nerede öğrenildiğini bilmediklerinden diyorlar ki: bu ilimpeygamber ve evliyalara mahsustur.Biz peygamber değilizevliya da değiliz.Bu ilim bize gerekmez.Biz zahir ilminiAllah'ın buyruklarını yapalımyasaklarından da kaçınalımböylelikle bu alemde bulamazsak ahirette bulacağız deyip kesip atıyorlar.
Cenabı Hak Teala Hazretleriayeti kerimesinde şöyle buyuruyor (Vemen kane fi hazihi a'ma vehüve fil ahirati a'ma) "Bu dünyada ama olanöbür alemde dahi amadır" Eğer bu ayeti anlasalardıaramaya çıkarlardı.Bu aramaya çıkması dabir ilme bağlıdır.Onun için bilen arar deniliyor.Bilmeyen cahildircehaletinden dolayı aramasını bilmez.Ne zaman bilen arayacak; o zaman Allah'ın insanlarda mevcut olduğunu anlayacak.O zaman insanlar da Allah'ı bulabilecek ve görebilecektir.Bu insan da olgun bir insan olabilecektir.Nasıl olgun bir insan olacak? İnsan bir ruhla ruhlanmış.Nasıl Kur'anı Kerimde Cenabı Allah Adem babamıza (Venefahtü fihi min ruhi fekau lehu sacidin) "Biz Ademe kendi ruhumuzdan ruh üfledik" demesiyleo kişi insanı kamil oldu.Şimdi aramayı bilen bir kimsebu insanı kamili arayacaktır.Yeryüzünde insanı kamili buldun muo zamanAllah'ı bulması çok kolay olacaktır.
Fakat insanı kamili aramayıp da kendi ibadetine güvenerek bulurum diyenleraramalarını bilmiyorlaronlar bulamayacaklardır.
Büyüğümüzokuduğumuz ilahilerin sahibi Mısri Niyazi Efendi Hazretleribunu açık açık anlatmış.
Hakkı istersen yürü insana bak
Şems-i zat yüzünde rahşan eylemiş
Fakatbu tasavvufi olduğu için okumaya korkuyoruz.Kur'anı Kerim arapçadırarabidir.Okuyoruz ama anlamıyoruz.Peygamber Efendimiz hadişi şeriflerinde diyor: "Hafızların küllüsü cahildir" neden? Ezbere okuyoranlayarak okumuyor.OndanNiyazi Efendinin buyurduğu gibieğer Hakk'ı istiyorsanHakk'ı arıyorsan o insanı araAllah'ı insanda arayacaksıninsanda bulacaksın.ÇünküCenabı Hakk'ın zatının güneşi o insanın yüzünde parlamıştır diyor.Cenabı Allah'ıninsanların yüzünde yedi ayeti vardır.Kur'anı KerimiMushafı Şerifi yakbu yedi ayet yanmaz deniliyor.
Bu yanmayan yedi ayetiniCenabı Allah kudret eliyleinsanların yüzüne yazmıştır.Bunun İçin Kur'anı Kerimde buyruluyor. (İkra kitabeke kefa binefsi kel yevme aleyke hasiba) "Sen (nefis) kitabını okubu günsana hesaba kifayet edecektir." insanınkendisini Allah'tan gayri kabul etmesi bir nefistir.Nefsini okumakkendini okumak demektir.
Resulullah Efendimiz de hadisi şeriflerinde (Men arafe nefsehu fekad arafe Rabbehu) "Kim kendi nefsini bildiyse o Rabbini bildi" buyuruyor.İşte ayeti kerimede bunun için diyor (İkra Kitabeke kefa bi nef****l yevme aleyke hasiba) (nefis) kitabınızı okuyunuz bu gün hesaba kifayet edecektir.Fakatbu ayeti kerimeyi ehli zahiralemi ahirete atıyor.
Alemi ahiretteinsanlar denilecek "Kitabınızı okuyunuz." Çünkü insanlar dünyada her ne işlerler sebiri sağındabiri solunda iki melek onları yazıyor.İşte bu yazılanlar kitap halinde toplanacak ve alemi ahirette insanlara denilecek. "Kitabınızı okuyunuz" ve "Nereye layıksan oraya git." Kur'anı Kerimahiret için nazil olmuş değildir.Bu alem içindir.Bu alemde Kur'anı Kerimi anlayarak okusaydıkKur'anı Kerimin bizim bir insanı kamile gitmemizi emrettiğini görecektik.Lakin şu ayeti okuyoruz anlamıyoruz.Buna vesile ayeti deniliyor. (Vebtegu ileyhil vesilete) "Ey iman edenlersiz Allah'tan korkunuz ve ona bir vesile arayınız ve bu yolda çok cehd ediniz ki felah bulasınız."
Bu vesile nedir? Bir alime soracak olursakbize diyecek ki, Allah'ın emirlerini yapyasaklarından kaçın.Bu yaptıklarınAllah'tan korktuğuna vesile olacaktır.Şayet böyle olmuş olsaydıayeti kerimenin şöyle demesi icab ederdi: Ey insanlarAllah'tan korkuyorsanız Allah'ın buyruklarını yapınyasaklarından kaçınbe vesileyle Allah'tan korktuğunuzu isbat edersiniz.
Allah'tan niçin korkulur? Allah öcü müdür ki ondan korkasın?
Bir hadisi şerif vardır.Peygamber Efendimiz bu hadislerinde şöyle buyuruyorlar: "Allah'tan en çok korkanlarAllah'a en yakın olanlardır." Yine bir başka hadisde: (Re'sul hikmeti me hafetullah) "Hikmetin başı Allah korkusudur."
Mevzumuzun başında sözü geçtiği gibiyineAllah'ı bilenAllah'ı bulan Allah'tan korkar.Allah'ı bilmeyenAllah'ı bulmayan Allah'tan korkmuş sayılmaz.Çünkü oşirkin ortasında tufan denizinde batmıştır.Buradan kurtulamaz.Kurtulabilmesi için vesile yaetine uyarako vesile olan insanı kamili bulacakbunun sayesinde şirklerden kurtulmuş olacaktır.
Başka bir ayeti kerimede de şöyle buyruluyor: (Velimen hafe makame rabbihi cennetan) "Rabbın makamından korkanlar için iki cennet verilecektir." Cennetin birisinin büyüklüğüdünyamızın kaç misli büyüklüğündecennetbu kadar büyük iken bir kişi iki cenneti ne yapacak? Sana dünyayı verselerbu dünya gibi bir tane daha verselerne yaparsın? Cennetler 8 olmak hasebiyle4'ü amel mukabilinde verilecek4'ü de irfan cenneti olacak.Amel cennetindeyeme içmeylelezzetlenme vardır.
İrfan cennetindeyeme içme yoktur.Peki öyleyseorada lezzetlenme neyle olacak? Cemali İlahi ile olacak.Allah'a baktıkça zevk duyacaksın.Baktıkçayemeyi içmeyi de unutacaksın.İşte kim Rabbın makamından korkuyorsaonlara bu cennetler verilecektir.Nedir Rabbımızın makamı? Rabbımızın makamıuluhiyyettir.Uluhiyyet nedir? Uluhiyyette 3 mertebe vardır.Bu mertebeler.Ef'aliyetmevsufiyet ve mevcudiyettir.YaniAllah tüm işlerin failidirişleyicisidir.Bütün sıfatların mevsufudurbütün sıfatlarla sıfatlanan O'dur.Bütün varlıklarınmevcudiyetin sahibi de yine O'dur.
Allah'ı bilmeyen cahil bir kimseAllah'ın uluhiyetine el atmışher fiilin faili Allah ikenikinci bir fail olmuşşu işi işledim şunu şöyle yaptımbunu böyle yaptım der.Fail Allah ikenkendisi fail olmuş.Allah'tan korkmak bu mudur?
Tüm sıfatların sıfatlananı Allah ikenbiz cehaletimizdenbilmeyişimizde dolayı Allah'a ortakçı olduk.Nedir bize verilen bu sıfatlar? Baştayaşamamız gelirBu hayatyaşamak bize emanet verildi.Neden senbunu kendine bağladın? Eğer hayat senin idiyseneden ölüyorsun? Hayat sahibi ölmez.
Cenabı AllahKur'anı Kerim'inde hayatı kendine bağlıyor. (Allahü lailahe illa hüvel hayyül kayyüm) "O Rabbınız ki birdironun temsilieşidiakranıyoktur.O tek olan Allah hayatla kaimdir." Hayatı kendine aldı.Allahinsanlara ilmini de emanet vermiştir.Biz bu ilme de sahip olduk.Ben okudumben tahsil ettimşu ilimleri öğrendimşunları biliyorum derim.Fakat kişiKur'anı Kerimi anlayarak okusaydıbunu da Allah'ın kendisine aldığını görecekti. (Vallahu ya'lemu ve entüm la ta'lemun) "Bilen Allah'tır siz bilmezsiniz."
Görmeyeduymaya gelinceCenabı AllahKur'anı Kerim'inde bunların da kendisinin olduğunu bildiriyor. (İnnallahe hüvessemi'ul basir) "O tek olan Allah duyar ve görür." VelhasılCenabı Allah bizlere ne gibi sıfatlar verdi isebunları emaneten verdi.Ayeti kerimede buyruluyor. (Entüeddül emanati ila ehliha) "Allah size emanetleri ehline vermenizi emreder." Bu emanet ehli kimdir? Allah'tır.Bizlere verdiği emanetleribizler de sahibine verirsekAllah'a ortak koşamkatnşirkten kurtulmuş oluruz.Dolayısıylabütün bu varlıkların onun olduğunu anladığımız zamanbizim burada hiç bir payımız olmadığınıkendimizin ancak bir mazhardan ibaret olduğumuzun idrakine vardığımızda daCenabı Allah'ın Adem'i kendisine alet ettiğiniişlerini Adem'le gördürüpsıfatlarını Adem'in mazharından zuhura getirdiğini anlamış oluruz.
Bir kudsi hadiste buyruluyor: "Ey Adem oğlu sen olmasaydınben olmazdım.Ben olmasaydımsen de olmazdın. "Allah'ın zuhuruAllah'ın açığa çıkması insanladır.Adem'ledir.İnsan hayatını kaybettiği zaman kalıbıeleriayaklarıgözlerikulakları ve dili meydandafakat hiç birisi iş görmüyor.Bu günbu saat gelmezden öncenasıl olacağımızı Peygamber Efendimiz bizlere söylüyor. (Mutu kable entemutu) "Siz ölmeden önce ölünüz." Bu hususta Kur'anı Kerim'inde Cenabı AllahVesile ayetini bildirmiştir. "Bu yolda çok cehd ediniz ki felah bulasınız" diyor.
Ölmeden evvelki ölümilimle olacaktır.İlimsiz olmaz.Bu ilmi yahsil etmeye başladığımızdabu ilminAllah'ın bir ayeti olduğunu anlayacağız.Bizde tasarruf edenin Allah olduğunu anlamış olacağız.İzdirari ölüm geldiğindeyani ruh bedenden çıktığında ne olacağız? kaygılarından bizi ilim kurtaracaktır.
Rabbine arif olmuş ve bu tevhid ilmini tahsil etmiş olan bir kimsenin ruhubedenden ayrılır ayrılmaz Rabbına kavuşacaktır.Bir ölüm hadisi vardır.Hak Teala Hazretleri buyuruyor. "Fail olduğum halde hiç bir işimden tiksinmedimhiç bir işim bana zor gelmedilakin mü'min kulumun ruhunu kabzetmekten tiksindim.Ama ne yapayım o kulumun da bana vuslatı gerek." Onun için ölümAllah'a kavuşmaktır.Ama ihtiyari ölümle kavuşamadıysanizdirari ölümle kavuşamazsın.Ayeti kerime vardır. (Men kane fi hazihi ama fehüve fil ahireti ama) "Bu alemde ama olan ahiret aleminde de amadır."
Bu ilmi tahsil etmemiz içingerçekolgun bir insan bulacağız.İşte Niyazi Efendi Hazretlerinin dediği:
Hakkı istersen yürü insana bak
Şemsi zat yüzünde rahşan eylemiş
Allah'ın zatının güneşiinsanın yüzünde parlamıştır.Çünkü Cenabı Allahölmezçürümezyanmaz olan yedi ayetiniinsanın vechinde yazdı.Onun için diyor:
Zahida suret gözetme
İçeri gel cana bak
Vechi üzre gör ne yazmış
Defteri Rahman'a bak
Resulullah Efendimiz boşuna mı demiş? (El insanu vel Kur'anu tev'emani) "İnsanla Kur'an ikiz kardeştir." Kur'anda ne var iseinsanda da var.Pir Efendimiz de Kur'anın üç kısım olduğunu bize bildiriyor.İnsanın yüzünde Kur'anı okuyor.
Vechi üzre gör ne yazmış
Defteri Rahman'a bak
Vechinde manayı Kur'an okuyan
Eylemez Evrat içinde lafzı Kur'anı bahs.
Kim senin yüzünde Kur'anın manasını okuyorsao kağıt üzerinde yazılmış Kur'an sözlerinden bahsetmez.Biraz öncePir Efendimizin Kur'anın üç kısım olduğunu bildirdiğinden bahsetmiştik.
1) Lafzı Kur'an: Bu Mushaf Şeriftir.Kur'anın sözleridir.
2) Suveri Kur'an: Bu kainatta gözümüz ne görüyorsabunlar da Kur'andır.Yalnızbu kainatın kitabını okumak içinledün ilmini tahsil etmek lazımdır.Mısri Niyazi Efendi bunu şu beyitleriyle açıklamıştır:
Hep kitabı Haktır eşya sandığın
Ol okur kim seyri evtan eylemiş
Senin bu eşya sandıklarınhep Hakk'ın kitabıdır.Seyri meratip görenlerbu eşyanınkitap olduğunu bilirler ve onu okurlar.
Hak Teala Hazretleribu kainatın kitap olduğunu Lafzı Kur'an dediğimiz Kur'anın sözlerinde bildirmiştir. (Vetturi ve kitabin mestur fi rakkin menşur) Turdağların en yücesidir.Hazreti Musa Aleyhisselam için diyor.Tur dağı dağların en büyüğüdür.Peki nedir bu Tur dağı? İnsanı kamilin gönlüdür.İnsanın kamilin gönlünden daha büyük bir yer yoktur.
Hak Teala Hazretleribir kudsi hadisinde buyuruyor: (Ma veseani ardi vela semai bel veseani kalbu abdi) "Yerler ve göklere sığmam mü'min kulumun kalbine sığarım." İşteen büyük dağ budur.Kitab-ı mesturbütün bu kainatsatırlarla yazılmış bir kitaptır.Bu kainata bakalımsana kitap olduğunu nasıl söyleyecek? Bir ilahide geçer:
Her neye baksa gözün sırrı Sübhan ondadır
Neye baktıngözün neyi gördü? Bitkileri mi gördü? O bitkideAllah'ın bir sırrı var.Bir insaneşyaya baktığı zaman o eşyada Hakk'ın ef'alini görecek.Bir bitkide hareket varbüyüme varonu büyüten Allah'tır.O birkinin içinde deonun mevcudiyeti var.Aç gözünü debu kitabı oku.Bu alem ve içindekilerin bir kitap olduğunu gör.İşte bu eşya dabu kainat daikinci saydığım Kur'anın sureti olmuş oluyor.Anlayanbilen bir kimseeşyada Hakk'ın ef'aliniHakk'ın sıfatlarınıHakk'ın zatını görüyorsa Kur'anda da bunlar var.
3) Şimdi gelelim üçüncü manaya: BuMaani Kur'andır.Bu Kur'anı da insan kendisinde bulacaktır.Ancako vesileyi bulanlara okutulacaktır.Hiçbir ilim öğretmensiz öğrenilmez.Her ilmin bir öğretmeni vardır.Bu ilmin öğretmenini bulduğumuz zamankainatın nasıl bir kitap olduğunuinsanın yüzünün de Rahmanın defteri olduğununasıl okuyabileceğimizi bize bu öğretmen öğretecekYunus'un bir sözü var:
Hasta olmuş iniler Kur'an ün'ünü dinler
Kur'an kendisi olmuş kendi Kur'an içinde
Hem Kuranı okuyor.Hem sadayı dinliyorhem de kendisi Kur'an olmuş.İnsanlardaokunmaya layık çok meseleler vardır.Kendimizde olan mevcudiyeti okuyabilmemiz içinbir öğretmene ihtiyaç var.Öğretmeni bulduğumuz zaman dahem lafzı Kur'anı okuruzhem kainatınhem de kendimizin bir Kur'an olduğunu anlamış oluruz.

(ALINTI)
 
Üst