Yahudi, Hıristiyan Ve Putperestin Müslüman Olmasi Hakkinda Bir Fasıl | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Yahudi, Hıristiyan Ve Putperestin Müslüman Olmasi Hakkinda Bir Fasıl

Ehl-i Sünnet

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
5 Şub 2011
Mesajlar
3,061
Puanları
63
kaynak : Durer ve Gurer - Molla Hüsrev Rahimehullah.

Fetâvâ'da zikredilmiştir ki;

bir kimse tevhidi ikrar edip risâleti inkâr etse ve o kimse «Lâilâhe illallah» dese, Müslüman olmaz.

Şayet «Lâ ilâhe illallah» ile beraber «Muhammed'un-Resûlüllah» deseydi, Müs*lüman olurdu.

Yine önce «Muhammed'un Resûlüllah» Veya «Ben İs*lâm'a girdim» dese yine Müslüman olur.
Yahûdî ve Nasârâya gelince;

Şayet bunlar bugün; «Lâ ilahe illallah Muhammed'un Resûlüllah» deseler, Müslüman olduklarına hükmedilmez. Çünkü onlar derler, şayet ondan bunun açıklanmasını istersen, «Hz. Muhammed Al*lah'ın size resulüdür» derler. Şu halde bulunduğu dinden beri olduğunu kelime-i şehâdete eklemedikçe bu onun îmânına delâlet etmez. [1]

Şayet Nasrânî «Ben Allah'dan başka ilâh olmadığına şehâdet ederim, Hıristiyanlıktan da beri olduğumu açıklarım» deyip Hıristiyanlıkdan da teberri etse, bu sözle Yahudiliğe girmesi caiz olduğu için islâmına hükmedilmez. Çün*kü bunu Yahûdî dahî söyler.

Eğer İslâm dînine girdim sözünü eklerse, ihtimâl ortadan kalkıp Müslüman olduğuna hükmedilir.

Yine şayet, ben Müslümanım dese Müslüman olınaz. Çünkü bunun ma'nâsı «Ben hakka inkıyâd ederim (teslimim)» demektir ve her dinin sahibi inan*cına göre kendisini öyle kıyâs eder.

İmâm A'zam' (Rh.A.) dan şöyle ri*vayet edilmiştir:

Eğer bir Nasrânî veya Yahudi: «Ben Müslümanım» dese veya «Müslüman oldum» dese, ne demek istediği sorulur. Eğer, ben bu söz üe Hıristiyan dinini ve Yahûdî dinini terk edip İslâm dini*ne girmeyi murâd ederim derse, o kimse Müslümandır. Eğer, ben hak dinde Müslümanım, derse, böyle demekle Müslüman olmaz.

Eğer sorul*madan cemâatle namaz kılarsa Müslüman olur. Eğer sorulmazdan ön*ce veya cemâatle namaz kılmazdan önce ölürse Müslüman olmaz., Eğer 'putperest:

derse Müslüman olur. Çünkü putperest bu iki şeyi birden inkâr eder. Binâenaleyh, hangisine şehâdet ederse İslâm'a girer.

Bir Müslüman ve bir Nasrâni, bir şeyi satın almada çekişse de, o şey Müslümana satılır, Nasrâniye, satılmaz, denilse, Nasrânî «ben Müslümanım» dese, böyle demekle Müslüman olmaz.

Ancak eğer Nas*rânî «ben de senin gibi Müslümanım» derse, Müslüman olur.

Fukahâ demişlerdir ki: Uygun olan onun Müslüman olmasıdır. Çünkü sözü, başkasının sözüne cevâb olarak çıkarmıştır.

İmâm A'zam' (Rh.A.) dan bir rivayete göre : Nasrânî «Ben Müslü*manım» demekle Müslüman olur.

İki Nasrânî bir Nasrânî için, «Bu Nasrânî Müslüman oldu» diye şehâdet etseler ve Nasrânî Müslüman olduğunu inkâr etse, o iki Nasrânînın şehâdetleri makbul olmaz.

Yine Müslümanlardan bir erkek ve iki kadın şehâdet etseler, şehâdetieri makbul olmaz. O Nasrânî dini üzere bırakılır. Bütün ehl-i küfür bunda müsavidir.

Eğer iki Nasrânî bir Hıristiyan kadın için «Bu kadın Müslüman oldu» diye şehâdet etseler caiz olur. O Nasrânî kadın Müslüman olmaya mecbur edilir. Bunla*rın hepsi İmâm A'zam' (Rh.A.) in sözüne göredir.

Nevâdir adlı kitâbda şöyle denmiştir: «Bir erkek ile iki kadının İslâm üzere şehâdetleri kabul edilir. İki Nasrânînin de bir Nasrânî için, «Şüphesiz bu Nasrânî Müslüman oldu.» diye şehâdetleri kabul edi*lir.» [2]

Dipnot.

[1] İslâm dînine girmek İsteyen bir İnsana ne yapmalıdır?

Müslüman soyundan gelmemiş olan bir adam Müslüman olmak arzu ederse:

«Al*lah'ın birliğine, O'ndan başka tapılacak olmadığına ve Hz. Muhammed' (S.A.V.) İn Peygamber olduğuna îmân etmesi, bunu kabul ve tasdik eylemesi» îcâb eder. Müslü*manlık dâiresine girmesi için bu kadarı kâfidir. Ona başka bir merasim de Uzun de*ğildir. Bu iki esâsı kabul eden bir insan mü'mindir.

Ancak bu îmân ve tasdikim şöylece açıklarsa daha İyidir: «Ben İslâm Dîninden başka her dinden uzaklaştım. Ben Allah'ın Birliğine, Meleklerine, Kitaplarına, Peygam*berlerine, Hı. Muhammeâ (Aleyhi's-selâm) Allah'ın kulu ye Peygamberi olup, O'nun Peygamberliğinin umûmî olduğuna ve Hz. isâ (A.S.) ı da diğer Peygamberler gibi sadece Allah Tealâ' (C.C.) nın kulu ve Peygamberi olduğuna, Âhiret Gününe, Kaza ve Kadere, Hayr ve Şer her şey Allah Teâlâ' (C.C.) nın yaratması ile vukua geldiğine İnandım ve îmân ettim.»

Bundan sonra tepeden tırnağa kadar bedenini yıkamak suretiyle bir temizlik yap*ması ve İslâm'ın diğer hükümlerini de yavaş yavaş öğrenmesi tavsiye olunur.

(İslâm Dîni. A. Hamdi Akseki)

[2] Molla Husrev, Büyük İslam Fıkhı 2, Eser Neşriyat:97-99.
 

hirahos

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Kas 2006
Mesajlar
35,948
Puanları
83
Yaş
52
Allah razı olsun, çok kıymetli bir nakildir bu. İşte ilim böyle olur. :)
 
Üst