Vehhabi Selefilerin TEVHİDİ üçe bölme bid’ati | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Vehhabi Selefilerin TEVHİDİ üçe bölme bid’ati

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83
Arkadaşlar,
Hayatiyetllerini kıtalle elde etmiş oan Vehhabiler, ümmet nezdinde bu isim altında dikiş tutturamayacaklarını anladıklarından bu kez SELEFİLİK ve SELEFİLER ismi altında bu iş soyunmuşlardır . Ancak, her batıl hareket ve inancıncın kaçınılmaz akıbeti olan
yok oluş sürecini hangi isim atında olurarsa olsunlar yaşayacakları tabidir.
İşte, bunlardan bir veya bir kaçı da gelmiş bu foruma üye olmuş, ifsad edici kusmuklarını kusmaya başlamıştır! Bu bağlamda bizler de bunların iç yüzlerini anlatmaya çalışacağımız tabidir.

Vehhabi Selefilerin TEVHİDİ üçe bölme bid’ati


Vehhabi=Selefi akımlarının batıl iddialarını epeyce deşiyor ve cevap veriyoruz. Bildiğiniz gibi bunlar tasavvuf ehlini şirkle suçlayıp rabıta ve tevessülün “bidat” olduğunu ve Peygamberimiz zamanında olmadığını iddia ediyorlardı. Bunlara DELİLLERLE TASAVVUF bölümümüzden cevap verdik.
Şimdi gelelim kendi düştükleri gerçek ve büyük bir bidatin içine… Ama bunların düştüğü bidatin tutulacak bir tarafı yok ve verdikleri cevap ta ilme dayanmayan komik gerekçelerden ibaret…

TEVHİDİ ÜÇE BÖLME BİD’ATİ

Tevhid “birlemek” ama bunlar daha baştan “birlemeyi” de üçe bölüyorlar, birliği nasıl sağlayacaklar?

Vehhabi=Selefi akımların inanç sisteminde yol açtığı bu büyük tahrifat ne ile telafi edilecek?
Diyorlar ki, tevhid üç şekilde olur… Neymiş onlar?
-Rububiyyetin Tevhidi
-Uluhiyetin Tevhidi
-İsim ve Sıfatların Tevhidi

Şöyle diyorlar:
1-Rububiyyetin Tevhidi: Yaratmak, rızık vermek, diriltmek, öldürmek, yağmur yapdrımak, bitkileri yeşertmek ve kainattaki işleri çekip çevirmek, yegane Rab olan Allahu Teala’nın fiilleridir.

2- Uluhiyet Tevhidi: Hüküm vermek, teşride bulunmak, fayda ve zarar vermek, zatı için sevilmek ve itaat edilmek, Allahu Teala’nın uluhiyetine ait bazı özelliklerdir. Bu ve benzeri şeyleri Allahu Teala’dan başkasına yapmak şirktir. (Şeyhi sevmek, korkmak, itaat etmek ve onlardan bahsetmek bu şirk türlerindendir diyorlar)
3- İsim ve sıfat Tevhidi: Bu Allahu Teala’nın kendini Kuran’da vasfettiği, Resulüllah’ın sahih sünnetinde bize açıkladığı üzere, Allahu Teala’yı kendi isim ve sıfatlarıyla birlemekle olur.
Halbuki “TEVHİD” mana itibari ile hepsini içine alır ve ayrılmaz, bölünmez bir bütündür.
Ebu Hamid bin Merzuk Ehli Sünnet Müdafaası Bea’atü’l-Eş’ariyyin Ak’aidi’l-Muhalifin adlı eserinde, İbn-i Teymiyye’nin “Fetava, Minhacü’s-Sünne ve Ehlü’s-Suffe adlı kitaplarından yaptığı nakillerde “İlah ve Rab” liğin ayrı olduğu, Kafirlerin rububiyetin tevhidini kabul edip, Uluhiyetin tevhidini kabul etmediği gibi saçma iddialarına yer verip reddiyelerini ardı ardına srıalıyor.
Mesela, Kuranda ki şu ayeti: “Andolsun ki onlara; “Gökleri ve yeri kim yarattı” diye sorsan ‘Allah’ diyecekler (Lokman 25) ele alan İbni Teymiyye bakın ne diyor: “Rububiyetin tevhidini müşrikler de ikrar edip kabul ediyorlardı”

BÜTÜN BU SAPIK İDDİALARA CEVAP!

Ebu Hamid bin Merzuk, adı geçen eserinde bu iddialara madde madde cevaplar veriyor.
1- İbni Teymiyye’nin mezhebine intisap ettiği Ahmed b. Hanbel ve talebeleri tevhidi, rububiyyet ve uluhiyet tevhidi diye ikiye ayırmamışlardır.

2- Etbeü’t-Tabiinden herhangi birisi, talebesine: “Tevhid iki kısımdır. Bunlar Rububiyet tevhidi ile uluhiyet tevhididir. Uluhiyet tevhidini bilmeyen kişinin rububiyet tevhidine değer verilmez” dememiştir. Mezkur kimselerin hiçbirinde böyle bir rivayeti isbat edemezler.
3- Tabiinden hiçbirisi, talebesine mutlak tevhid, rububiyyet tevhidi ve uluhiyet tevhidi diye iki kısma ayrılıyor dememiştir.
4- Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) sahabesinden hiçbir sahabe tevhidi, rububiyyet ve uluhiyet tevhidi olarak ikiye ayırmamıştır. (İbni Teymiyye ve yandaşlarının bu konuda dayanacağı hiçbir delil yoktur)
5- Peygamber Efendimizin sözlerinin ve yaşantısını toplandığı ister sahih, ister Müsned ister mu’cem olsun hiçbir hadis kitabında tevhidin rububiyet ve uluhiyet olarak ikiye ayrıldığını gösteren bir delil yoktur.
6- İlah, Rab manasına Rab da ilah manasındadır. Mana itibariyle ikisi birbirlerinden ayrılmazlar. Her biri diğerinin yerine kullanılır. Bu şekilde kullanılmaları Kur’an-ı Kerimde pek çoktur.
“Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz” (Bakara ayet 21)

Halbuki İbni Teymiyye’nin batıl inancına göre, insanlar, rububiyyet tevhidini bilip uluhiyet tevhidini bilmedikleri için Allahu Teala’nın “ilahınıza kulluk ediniz” buyurması gerekirdi.
Yine Mesela İbrahim Aleyhisselam ve Nemrud’un çekişmesi Kur’an-ı Kerimde şöyle anlatılıyor:
“Allah, kendisine hükümranlık verdiği için İbrahim ile Rabbi hakkında tartışan kimseyi (nemrud’u) görmedin mi?” (Bakara 258) buyurmuştur.

İbni Teymiyye’nin batıl inancına göre Nemrud, rububiyyetin tevhidini bilip, uluhiyetin tevhidini bilmediği için Allahu Teala bu ayette: “İbrahim ile ilahı hakkında tartışanı..” buyurması gerekirdi..
Bu konuda bir çok örnek veriliyor…
Evet, müşrikler ve bir takım kafirler Allah’ın varlığını inkar etmezler. Ancak, bu durumda olan müşrikler ve kafirler için “Rububiyyetin tevhidini” biliyorlar ifadesi kullanılmaz. Buna tevhid de denmez.
İbni Teymiyye maalesef kafirler hakkında inen ayetleri de böylelikle Müslümanlar için kullanmış ve büyük bir uçuruma yuvalanmıştır…

İBNİ TEYMİYYE VE VEHHABİLER

İbni Teymiyye taraftarları ve Vehhabilerin; “Tevhid, rububiyyet tevhidi ve uluhiyet tevhidi şeklinde iki kısma ayrılır” diyerek yaptıkları bu taksim İbni Teymiyye’den önce hiçbir kimse tarafından ortaya atılmamıştır. (Neden sapıkların atası dediğimiz daha iyi anlaşılıyor herhalde)

Resulüllah Efendimiz dahi, İslam’a dahil olan hiçbir kimseye “İslamiyet’te iki tevhid var; sen uluhiyet tevhidine itikad etmedikçe Müslüman olamazsın” diye buyurmadı, buna tek bir kelime ile de işret buyurmadı.
İbni Teymiyye ve taraftarlarının, her şeyde onlara uydularını ve onlarla iftihar ettiklerini söyledikleri selef alimlerinden olan hiçbir kimseden de böyle bir taksim duyulmadı.
İbadete, ilahlaştırılmaya ancak gerçek olan Rab müstehaktır. Bir şeye ibadet edilmesi, o şeyin menfaat ve zarar verecek bir Rab olduğuna inanılmasına terettüp eder.
Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmuştur: “Göklerde, yerde ve ikisinin arasındaki şeylerin Rabbi O’dur. O’na kulluk et ve ibadetinde güçlüğe katlan!” (Meryem 85)
İşte Cenab-ı Hak Teala, bu ayet-i celilenin melinde ibadeti, rububiyyet vasfına bağlamıştır. Çünkü biz, Allahu Teala’yı menfaat ile zarar, kudreti altında bir Rab olarak itikad etmediğimiz zaman kendisine ibadet etmemizin hiçbir manası yoktur.

VAY BİD’ATÇİLER VAAAY!

Görüldüğü üzere İbn-i Teymiyye taraftarları, Vehhabiler ve İslam aleminde tevhid iddiası adı altında tevhidi bölen bu adamların nasıl bir bid’at içine düştükleri ortadadır.

Bazıları da: Evet, Resulüllah Efendimizden ve Selef’ten kimse tevhidi üçe ayırmamıştır ama MANEN vardı diyorlar…
O halde her şeye bu çerçeveden bakın ve bakalım!
Bid’atin hasenesi veya seyyiesi olmaz diyenler buna da “bidat” demeleri gerekmiyor mu?
Bir şeyin manen var olması delil oluyorsa neden bir çok şeye bidat diyerek karşı çıkıyorsunuz?
Biz de yaptığımız şeylere “manen” vardı lafzen yoktu dersek siz kabul edecek misiniz?
Kendi yaptığını bid’at görmeyip başkalarının yaptığını bid’at görüp hatta tekfir etmeleri nasıl bir çelişkidir?

SONUÇ

Değerli kardeşlerimiz, işte özellikle Türkiye’de faaliyet gösteren Selefi örtüsündeki vehhabi akımlarının düştüğü çelişki ve fitnelerden bir tanesi de budur. “birlemek” olan tevhidi kendileri üçe bölmüşler. Tevhidci değil tefrikci olmuşlardır. Amaçları “Tevhid” de değildir. Dert, Müslümanları tekfir etmek, zihinleri karıştırmak, bölmek ve parçalamaktır. Bu bid’atçilerden olabildiğiniz kadar uzak kalmanızı tavsiye ediyoruz.

Biz burada kısa kısa naklettik. Dilerseniz çok geniş malumat için Seyyid Ali Hoşafçı Hocaefendi’nin “Selefilik adı altındaki görüşlere Selefice cevaplar” adlı eserine müracaat edebilirsiniz. Çok faydalı bir eser olduğunu buranda sizlere aktarmış olalım. Eseri Yasin Yayınevinden temin edebilirsiniz.


alıntıdır.
 

kilicarslan

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Mar 2013
Mesajlar
4,054
Puanları
48
buda nerden cikti? o kadar muhatab oldum, böyle bir sey kulagima gelmedi. Forumda bir selefi olsada cevap verse keske.
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83
buda nerden cikti? o kadar muhatab oldum, böyle bir sey kulagima gelmedi. Forumda bir selefi olsada cevap verse keske.

"Mevlâ" ismi konusunda son muhatab olduğun kişi selefidir. halâ anlayamadın mı?
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Benim bildiğim Selefilik, günahıyla sevabıyla,

Kur'an ve Sahih Sünnet merkezli hayatı ve yaşamı kuşanmanın, ikame etmenin adıdır...

Bu bağlamda mücadele edenlerin hayatı, sözleri, çalışmaları ve mücadeleleri buna matuftur...

Hataları varmış... Yanlışları varmış... Günahları varmış...

İnsanlardan bahsediyoruz, hayvanlardan ya da meleklerden bahsetmiyoruz... Olsun ve olur da...

Selefiler'in ne için mücadele ettiğini bunlar gölgelemez ki...

Onlar hatalı da sen çok doğrusun değil mi..???

---))) ---)))

Lağımı "mutlak su" zannedersen geleceğin yer çöplükte iftira olacaktır... ---))))
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83
Benim bildiğim Selefilik, günahıyla sevabıyla,
Kur'an ve Sahih Sünnet merkezli hayatı ve yaşamı kuşanmanın, ikame etmenin adıdır...
Bu bağlamda mücadele edenlerin hayatı, sözleri, çalışmaları ve mücadeleleri buna matuftur..
Hataları varmış... Yanlışları varmış... Günahları varmış...
İnsanlardan bahsediyoruz, hayvanlardan ya da meleklerden bahsetmiyoruz... Olsun ve olur da...
Selefiler'in ne için mücadele ettiğini bunlar gölgelemez ki...
Onlar hatalı da sen çok doğrusun değil mi..???
---))) ---)))
Lağımı "mutlak su" zannedersen geleceğin yer çöplükte iftira olacaktır... ---))))


Yok ya !..
Selefiik; Kur'an ve Sahih Sünnet merkezli hayatı ve yaşamı kuşanmanın, ikame etmenin adıymışmış !!!
Şu halde itikad ve fikir olarak selefilerden hiç bir farkları olmayan katil Vehhabiler de kuran ve sünnet merkezli oluyor öyle mi ?
Yaw zaten sende de ir hayli ilerlemiş derecede selefiik yok değil ya !
Hadis Munkirleri, Mezhebsizler, Yalnız Kurancılar, selefiler, Vehhabiler, atatürkçüler, laikler, satanistler, v.b. sizlerin tek ve ortak bir düşmanınız var azizim !
O da tasavvuf ve tarikatlar !
Tek-tek değil, Hepiniz beraber gelin de çil yavrusu gibi dağıtılmanız kolay olsun!
 

İlim Talebesi

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2014
Mesajlar
1,630
Puanları
0
"Mevlâ" ismi konusunda son muhatab olduğun kişi selefidir. halâ anlayamadın mı?
Saçma sapan işlerle uğraşmayı bırak , işin gücün gerçek Alimlerle uğraşmak , tasavvufdaki Şeyhlerini de günahsız görmek....

Sana delilleri hep yolladım inkar ettin.Gerçi Samanla dolu bir beyne birşey anlatmaya gerek yok , geçen sene sana Tasavvuf Alimlerinin reğaib namazının bidat olduğunu söylediklerinin delillerini arapça ibareleriyle kaynaklarıyla gönderdim.Hala anlayamadın ve anlamayacaksın.Çünkü taassubun ve cehaletin zirvesine çıkmışsın.
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Yok ya !..
Kur'an ve Sahih Sünnet merkezli hayatı ve yaşamı kuşanmanın, ikame etmenin adıymışmış !!!
Şu halde itikad ve fikir olarak selefilerden hiç bir farkları olmayan katil Vehhabiler de kuran ve sünnet merkezli oluyor öyle mi ?
Yaw zaten sende de ir hayli ilerlemiş derecede selefiik yok değil ya !
Hadis Munkirleri, Mezhebsizler, Yalnız Kurancılar, selefiler, Vehhabiler, atatürkçüler, laikler, satanistler, v.b. sizlerin tek ve ortak bir düşmanınız var azizim !
O da tasavvuf ve tarikatlar !
Tek-tek değil, Hepiniz beraber gelin de çil yavrusu gibi dağıtılmanız kolay olsun!
Selefi'ler "hadis"i vahiy gibi algılarlar, aralarında hiçbir fark yoktur...

Sanırım yaşlandın ya algılama sorunu yaşıyorsun...

Ben Hanefi'yim ama Selefiler'in çıkış noktasını da biliyorum evet aynen dedğim gibi:

Kur'an ve Sahih Sünnet merkezli hayatı ve yaşamı kuşanmanın adıdır Selefilik...

Yani bir de, benimn imamım da Selefi'dir...

İmam Azam Ebu hanife'nin itikattaki görüşleri ağır gelince:

"Yak bir Maturidi" diyen kimdir..???

---))))

Neyse, gene ben klasik takılayım:

Amelde Hanefi... İtikatta Maturidi'yim...

Nasıl güzel değil mi..???

Hadi kendine iyi bak... Aklını kaybetme...
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83
Saçma sapan işlerle uğraşmayı bırak , işin gücün gerçek Alimlerle uğraşmak , tasavvufdaki Şeyhlerini de günahsız görmek....
Sana delilleri hep yolladım inkar ettin.Gerçi Samanla dolu bir beyne birşey anlatmaya gerek yok , geçen sene sana Tasavvuf Alimlerinin reğaib namazının bidat olduğunu söylediklerinin delillerini arapça ibareleriyle kaynaklarıyla gönderdim.Hala anlayamadın ve anlamayacaksın.Çünkü taassubun ve cehaletin zirvesine çıkmışsın.

Sen var ya sen; buraya dadanan en eçhel ve zavallı birisisin !
Tutturmuşsun bir şafi alimi "İmam Nevevi" diye papağan gibi hep onu zikrediyorsun! Oysa buradaki insanların çoğu Hanfidir ve İmam Nevevi'nin Şafi Mezhebinde bie görüşleri o kadara meşhur değilken, Hanefilikte mi itibar göreceğini zannediyorsun?
Hadi cahil maskara başka kapıya !
 

İlim Talebesi

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2014
Mesajlar
1,630
Puanları
0
Sen var ya sen; buraya dadanan en eçhel ve zavallı birisisin !
Tutturmuşsun bir şafi alimi "İmam Nevevi" diye papağan gibi hep onu zikrediyorsun! Oysa buradaki insanların çoğu Hanfidir ve İmam Nevevi'nin Şafi Mezhebinde bie görüşleri o kadara meşhur değilken, Hanefilikte mi itibar göreceğini zannediyorsun?
Hadi cahil maskara başka kapıya !
1-Şafi diye görüşleri alınmıyor , Şafi diye itibar edilmiyor yani ? :) Ben hayatımda böyle cahillik görmedim.O kadar cahil gördüm.Senin gibisiyle ilk defa karşılaşıyorum.

2-İmam Nevevi'nin Şafi Mezhebindeki otoritesini okumadığın için bu cehaletini de geçiyorum.

3-Hanefi Alimlerinden İbn Abidin,Aliyyul Kari ve daha başka Hanefi Alimler ittifakla bu rivayetin batıl ve uydurma olduğunu söylemişlerdir.

4-Zavallı kelimesini her aynaya baktığında göreceksin zaten...
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83
Selefi'ler "hadis"i vahiy gibi algılarlar, aralarında hiçbir fark yoktur...
Sanırım yaşlandın ya algılama sorunu yaşıyorsun...
Ben Hanefi'yim ama Selefiler'in çıkış noktasını da biliyorum evet aynen dedğim gibi:
Kur'an ve Sahih Sünnet merkezli hayatı ve yaşamı kuşanmanın adıdır Selefilik...
Yani bir de, benimn imamım da Selefi'dir...
İmam Azam Ebu hanife'nin itikattaki görüşleri ağır gelince:
"Yak bir Maturidi" diyen kimdir..???
---))))
Neyse, gene ben klasik takılayım:
Amelde Hanefi... İtikatta Maturidi'yim...
Nasıl güzel değil mi..???
Hadi kendine iyi bak... Aklını kaybetme...

Hiç kusura bakma ama, senin kadar bu forumda itikad ve amel konusunda gel-git yaşayan ve hangi konu olursa olsun bu konular arasında kararsız kasım gibi kalan bir başka birini görmedim!
En önce sahih bir itikada sahip ol, ondan sonra gel konuşalım!
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Tasavvuf İslam'ı yaşamaksa, bizim de maksadımız budur, maksadım olan şeye neden düşman olayım... Yani garip olmaz mı..???

Tarikatler de tasavvufun şubeleri anlamında İslam'ı yaşamaksa niyetleri benim de öyle, neden tarikatlerin düşmanı olayım...

Ama sen "Olmayan şeyleri yumurtlama" anlamında bana arzedersen ben de "Almıyorum" derim, bu düşmanlık mı..?

Bana İslam adına bir şey söyle ki ben onu kabul etmeyeyim... Mümkün müdür..?

Ben müslümanım, tevhid ehli olarak ahirete hicret etmek istiyorum inşallah...
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Hiç kusura bakma ama, senin kadar bu forumda itikad ve amel konusunda gel-git yaşayan ve hangi konu olursa olsun bu konular arasında kararsız kasım gibi kalan bir başka birini görmedim!
En önce sahih bir itikada sahip ol, ondan sonra gel konuşalım!
Ben sahih bir itikata sahibim... Aynaya bak canım... Hadi... Seveyim seni...
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83
Ben sahih bir itikata sahibim... Aynaya bak canım... Hadi... Seveyim seni...

Selefi Kurtubi de aynı senin gibi sahih bir itikada sahip olduğunu söylüyor !İ
kiniz bir araya geldiğinize göre çözemeyeceğiniz bir husus da burada kalmayacak demektir !
Yani, şeytanın iğfal ettiği kişilerin hepsi de aynen sizin gibi sahih bir itikada sahibiz biz diyorlar !
Bu ne ilginç raslantı !!!
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Sen tarikatleri çok sevdiğinden, kendinin içinde olduğu tarikat haricinde diğer tarikatlerle, onların alimleriyle ve onların müntesipleriyle öyle güzel anlaşıyorsun ki brova doğrusu...

Seni okurken senin tasavvuf ve tarikat seviciliğinden öte tasavvuf ve tarikat düşmanı olduğunu sanıyorum...

İnsan tarikat kardeşleriyle kanka olur... Dost olur.. Sevgili olur...

İşin gücün onlara küfretmek...

Demek sende tarikat ve tasavvuf düşmanısın...

---))))
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83
Sen tarikatleri çok sevdiğinden, kendinin içinde olduğu tarikat haricinde diğer tarikatlerle, onların alimleriyle ve onların müntesipleriyle öyle güzel anlaşıyorsun ki brova doğrusu...
Seni okurken senin tasavvuf ve tarikat seviciliğinden öte tasavvuf ve tarikat düşmanı olduğunu sanıyorum...
İnsan tarikat kardeşleriyle kanka olur... Dost olur.. Sevgili olur...
İşin gücün onlara küfretmek...
Demek sende tarikat ve tasavvuf düşmanısın...
---))))

Sözeriyle fiilleri birbirine uymayan, olduğu gibi görünmeyen ve göründüğü gibi olmayan ve üzerinde munafıklıktan herhangi bir alâmet ve iz bulunan bütün sahtekârlar, riyâkârlar ve samimiyetsizler bizim düşmanımızdır !
Bunar, nerde olurlarsa olsunlar hiç farketmiyor !
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Sözeriyle fiilleri birbirine uymayan, olduğu gibi görünmeyen ve göründüğü gibi olmayan ve üzerinde munafıklıktan herhangi bir alâmet ve iz bulunan bütün sahtekârlar, riyâkârlar ve samimiyetsizler bizim düşmanımızdır !
Bunar, nerde olurlarsa olsunlar hiç farketmiyor !
Senden başkası öyle değil mi..??? Bi sen adamsın.... Fakiri hiç güleceğim yoktu...
 
Üst