• Reklamsız versiyon için ÜYE OL

Ülkemiz Darul İslammı? Yoksa....

Ülkemiz Darul İslammı? Yoksa....


  • Kullanılan toplam oy
    28

GENCAKINCI

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
21 Ağu 2009
Mesajlar
1,666
Beğeniler
26
Puanları
0
#1
Ülkemiz Darul İslammı? Yoksa....

Fısk lâfzı, hak yoldan çıkmak mânâsına, şer'i bir ıstılâhtır.
 

Hasan

Kardeşiniz
İhvan Üyesi
Katılım
9 Eki 2006
Mesajlar
6,112
Beğeniler
279
Puanları
0
Yaş
47
#2
Ülkemiz diyar ı islam dır.Yani islam ile yönetilmeyen müslüman devlet
 

ibrahimi

Has Uşak
İhvan Üyesi
Katılım
19 Haz 2006
Mesajlar
23,464
Beğeniler
1,831
Puanları
0
Yaş
31
#3
Genç akıncı şıkların tanımını da yaparsan güzel olur.
Hasan abinin dediğine katılıyorum aklıma yattı.
 

kaddumi

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
12 Mar 2011
Mesajlar
38
Beğeniler
2
Puanları
0
#4
türkiye halkının yarısı müslüman olan devlet olarak kemalizm dinine inanmış halkınında zorla bu dine iman etmesini mecbur kılan bir ülkedir
 

Ehl-i Sünnet

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
5 Şub 2011
Mesajlar
3,060
Beğeniler
137
Puanları
0
#5
türkiye halkının yarısı müslüman olan devlet olarak kemalizm dinine inanmış halkınında zorla bu dine iman etmesini mecbur kılan bir ülkedir

Birincisi Türkiye'nin yarısı değil %97-99'u Elhamdulillah Müslüman'dır.
İkincisi kemalizm diye bir din yok.
Üçüncüsü kimsenin kimseyi zorladığı da yok..Merhum Necip Fazıl'ın dediği gib:
Dinde Zorlama Yoktur ,İnsan Hürdür Elbette
İster Dünyada Pişer, İster Ahirette. . . ! N.F.K
Ö. Nasuhî Bil*men Hukuk-u İslâmiye ve Istılâhat-ı Fıkhiyye Kamûsu'nda Darü'l-İslâm ve Da*rü'l-Harb'i şöyle tarif eder : «Darü'l-İslâm, Müslümanların hâkimiyeti al*tında bulunup Müslümanların emn ve eman içinde yaşayarak dinî vazifelerini ifa ettikleri yerlerdir. Müslümanlar ile aralarında müsalâha ve muvadecı bulunmayan gayr-i müslimlerin hâki*miyeti altında bulunan yerler de Darü'l-Harb'-tir»


İmam-ı A'zam'a göre «Darü'l-İslâm»-ın «Darü'I-Harb»e inkılâp edebilmesi için aşağıdaki üç şartın birlikte tahakkuk etmesi lâzımdır. Eğer bu şartlardan birisi noksan olursa, yine o diyar, «Dar-ı îslâm»dır, «Darü'l-Harb» değildir.

1- İçerisinde küfür ahkâmı bitemamiha -yani yüzde yüz- tatbik edilecek. Küfür ahkâmının yüzde yüz tatbik edil*mediği meselâ, sadece cuma ve bayram namazlarının kılınabildiği bir diyara «darü'l-harb» denemez. Serahsî bu hususta şöyle buyurur

«Bu şartın tahakkuku için orada şirk ahkâmının tamamiyle açıktan açığa icra edilmesi ve İslâm ahkâmının kat'î surette kaldırılmış olması gerekmektedir. Burada İmam-ı A'zam hâkimiyet ve kuvvetin tamamiyle ehl-i küfürde olma*sına itibar eder'» (4). Yani, bu şartın ta*hakkuku için bir îslâm memleketinde hâkimiyet ve galebenin noksansız bir şe*kilde kâfirlerde olması lâzımdır. Bazı arızalar sebebiyle ehl-i küfrün hâkimi*yetinde bir noksanlık olursa orası «darü'l-harb» olamaz. Nitekim sadece cuma ve bay*ram namazlarının ifa edilmesiyle orası «Darü'l-İslâm» olur. Ve yine fukahâdan İsticabî'nin içtihadına göre, «Bir diyar*da islâm'ın sadece bir tek hükmü dahi icra edilebiliyorsa o diyar «Darü'l-İs*lâm »dır.»

İbn-i Âbidin'e göre «Bir diyarda Müslümanların ahkâmı ile müşriklerin ahkâmı birlikte icra edilirse orası yine «Darü'l-İslâm»dır (5). Bezzaziye'de, «Pey*gamber Efendimiz (S.A.V.) Medine-i Münevvere'ye teşriflerinde orada Yahudiler ve müşriklerin hükmü cari olduğu halde Resûlüllah Efendimizin (S.A.V.) islâm icraatına başlamasıyla o beldenin «Darü'l-İslâm»a inkılâb ettiği» kaydedilir (6).

2- O diyar «Darü'l-Harb»e muttasıl olacak, yani o diyarın sınırları ve komşu hudutları tamamen kâfirler tarafından kuşatılmış olacak. Eğer bir diyarın hu*dutlarından herhangi bir tarafı «Darü'l-İslâm»la muttasıl, yani bir Müslüman memleketine komşu olursa, o diyar «Da-rü'1-Harb» olamaz. Çünkü İmam-ı A'zama göre «Bir Müslüman memleketle komşu olan Müslümanlar tamamen mağ*lûp sayılmazlar. O Müslüman memleket ile imanî, ahlâkî, itikadî, içtimaî, siyasî, ticarî ve an'anevî ilişkilerini devam et*tirebilirler; İslâmî şeairi yaşatabilirler.»

Bu noktada bir hususun açıklanma*sında fayda vardır. Gayr-i müslimlerce ihata şartı, müstakil İslâm devletleri için değil, gayr-i müslim bir devletin hükmü altında bulunan ve kendini mü*dafaadan aciz vilâyet, köy ve kasabalar için söz konusudur. (Rusya ve Bulgaris*tan'daki Müslüman köyler gibi.) Nite*kim, fakîhlerin bu mevzuyla ilgili izahlarında «devlet» değil, «belde», «dar» ifa*deleri kullanılmıştır. Yoksa kendini mü*dafaaya muktedir ve müstakil bir îslâm devleti, her taraftan gayr-i muslim dev*letlerle kuşatılmış olsa da, yine «Darü'l-Harb» olmaz.

3- İçinde eski eman ile emin bir Müslüman veya zımmî kalmamış olacak. Yani o beldede daha önce can ve mal gü*venlikleri mevcut olan Müslümanların veya zımmîlerin (gayr-i muslim azınlık*ların) bu güvenlikleri bir kâfir istilâsıyla ortadan kalkmış olacak.

Bu üçüncü şart, ancak bir İslâm beldesinin kâfirlerin istilâsına uğraması halinde geçerlidir.

Serahsî bu hususu şöyle beyan eder:

«Bir beldede emin bir müslim veya zımnimin kalmış olması müşriklerin hâ*kimiyetinin tam olmadığına delildir. Çünkü fukahâ-i İzam, sonradan arız olana değil de, asıl olana itibar ederler. Bu*rada asıl olan ise, oranın «Darü'l-İslâm» olmasıdır. Bir zımmî veya müslimin ora*da kalmış olması, asıldan bir emaredir. Bu emare var oldukça, asıldan bir iz kalmış demektir ve o diyar «Darü'l-îslâm» hükmünde devam eder (7).

Şimdi İmam-ı A'zam'ın öne sürdü*ğü bu üç şartı bir misal ile izah edelim.

Daha önce bir îslâm memleketi olan Endülüs sonraları Hristiyanlar tarafın*dan işgal edilmiştir. Müslümanların hiç*bir cihetle mal ve can güvenliği kalma*mış, küfür ahkâmı yüzde yüz tatbik edil*miştir. Bu ülkenin hiçbir îslâm ülkesi ile de sınırı yoktur, îmam-ı A'zam'ın ile*ri sürdüğü üç şart Endülüs'te birlikte ta*hakkuk ettiği için orası «Darü'l-Harb»dir.

İmameyn ise, «Darü'l-lslâm»ın «Darü'l-Harb»e inkılâp etmesini «Orada şirk ahkâmının yüzde yüz tatbik edilmesine ve gayr-i müslimlerin Müslümanlar üze*rinde mutlak galebesine» bağlamışlardır. Bu ise bir îslâm beldesinin gayr-i müs-limlerce tamamen istilâ edilmesine bağ*lıdır. Meselâ, Batum yüzde yüz Rus hâ*kimiyeti altında bulunduğu ve içerisin*de küfür ahkâmı yüzde yüz tatbik edil*diği için, îmameyn'e göre «Darü'l-Harb»dir. Şayet Batum'da herhangi bir islâm ahkâmına müsaade edilirse, (Bayram ve Cuma namazlarının kılınması gibi) ora*sı yine îmameyn'e göre, «Darü'l-Harb» olmaktan çıkar.

Müslüman, ister dar-ı İslâm'da ol*sun, ister dar-ı harbte, her hal ü kârda Allah'ın emirlerini yapmak, yasakların*dan da kaçmakla mükelleftir. İbadet, in*sanın yaratılış gayesi, varoluş hikmeti*dir. Hiçbir hal, onu, bu ulvî vazifeyi ifa*dan alıkoyamaz.

Bu açıklamalar ışığında Çeçenistanda İslami hükümler yaşanabildiği için İslam Diyarı sayılır.

(1) Bilmen, Ö. Nasuhî; Hukuk-u İslâmiye ve Istılâhat-ı Fıkhiyye Kamusu, c. m, s. 394.
(2) Maverdî, el-Ahkamu's-Sultaniyye, Çev: Ali Şafak, İstanbul 1976, 57 vd; W.W.Hunder, İA, Dârü'l-Harb md.
(3) Bilmen, Ö. N. a.g.e., c. III, s. 335.
(4) Kuhistanî, c. II, s. 311.
(5) Serahsî, Mebsût, c. X, s. 114.
(6) İbn-i Âbidin, Dürrü'l-Muhtar Şerhi, c. IV, s. 175.
(7) Serahsî, a.g.e., c. X, s. 114.

Ahmed Şahin, Dinî Bilgiler, s. 187, 2. bas*kı, Cihan Yayınları, ist.


http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/22681/darul-harp-nedir-sartlari-nelerdir.html
Bu bilgiler ışığında benim fikrime göre Türkiye Darü'l-İslâm'dır.

Ülkemiz diyar ı islam dır.Yani islam ile yönetilmeyen müslüman devlet
Böyle bir terimide ilk defa duyuyorum bunu kaynağı nedir acaba?
 

İttihad-ı İslam

Asistan
İhvan Üyesi
Katılım
19 Ocak 2011
Mesajlar
440
Beğeniler
17
Puanları
0
Yaş
30
#6

Birincisi Türkiye'nin yarısı değil %97-99'u Elhamdulillah Müslüman'dır.
İkincisi kemalizm diye bir din yok.
Üçüncüsü kimsenin kimseyi zorladığı da yok..Merhum Necip Fazıl'ın dediği gib:
Bu bilgiler ışığında benim fikrime göre Türkiye Darü'l-İslâm'dır.
Haklısın inşaAllah kardeşim,
Peygamberimiz (s.a.v) Efendimiz , “Bütün insanlar bozuldu, iyi insan kalmadı diyen görürseniz, bilin ki asıl bozulan odur buyuruyor...
Türkiye'de ben ortalık bozuldu diyen o kadar çok kişi duyuyorum ki, onların aksine hüsn-ü zan ile bakalım güzel olan odur inşaAllah...
 

kelimat

Paylaşımcı
İhvan Üyesi
Katılım
11 Şub 2011
Mesajlar
120
Beğeniler
8
Puanları
0
#7
Darulharb ; harp ülkesi, küfür ülkesi, savaş alanı, islam hukuku ile yönetilmeyen bölge demektir. Bu terim Kur'an-ı Kerim'de zikredilmemekle beraber hadisi şerfilerde geçmektedir. Peygamberimizin "darulharbde hadler tadbik edilmez" buyurduğu rivayet edilmiştir.

Darulislamı darulharbe dönüşmesi meselesine imameyn (İmamı Ebu Yusuf ve İmamı Muhammed) bir islam ülkesinde islam dışı hükümlerin hakim olması durumunda oranın darulharb olacağını söylemişlerdir.
İmamı Ebu Hanife ise bunun için 3 şartın gerçekleşmesi lazımdır demiştir.
1- Ülkede açıkça islam dışı kanunların icrası,
2- Ülkenin aralarında bir başka islam ülkesi olmaksızın harp ülkesine bitişik hale gelmesi,
3- Müslüman ve zımmilerin can ve mal güvenliğinin kalmaması.

Şu halde Türkiye için ne darulhaptir nede darulislamdır deriz. Fakat darulislam gibi amel ederiz.
 

hacifersat

Doçent
İhvan Üyesi
Katılım
11 Nis 2010
Mesajlar
717
Beğeniler
59
Puanları
0
#8
selam , ne farkederki ne darul harb nede darul islam fıkhıa göre amel ediyoruz !!! hani imameyde olsa imam azam da olsa her yol harb :) ben imam şafiyi tercih ederim desem o da ayrı bir mevzu :D

neyse bu mevzu çok söz götürür , evvel zama içide çok kelle götürdü :(
 

GENCAKINCI

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
21 Ağu 2009
Mesajlar
1,666
Beğeniler
26
Puanları
0
#9
Darulharb ; harp ülkesi, küfür ülkesi, savaş alanı, islam hukuku ile yönetilmeyen bölge demektir. Bu terim Kur'an-ı Kerim'de zikredilmemekle beraber hadisi şerfilerde geçmektedir. Peygamberimizin "darulharbde hadler tadbik edilmez" buyurduğu rivayet edilmiştir.

Darulislamı darulharbe dönüşmesi meselesine imameyn (İmamı Ebu Yusuf ve İmamı Muhammed) bir islam ülkesinde islam dışı hükümlerin hakim olması durumunda oranın darulharb olacağını söylemişlerdir.
İmamı Ebu Hanife ise bunun için 3 şartın gerçekleşmesi lazımdır demiştir.
1- Ülkede açıkça islam dışı kanunların icrası,
2- Ülkenin aralarında bir başka islam ülkesi olmaksızın harp ülkesine bitişik hale gelmesi,
3- Müslüman ve zımmilerin can ve mal güvenliğinin kalmaması.

Şu halde Türkiye için ne darulhaptir nede darulislamdır deriz. Fakat darulislam gibi amel ederiz.
Arkadaş maddeleri tek tek inceleyelim.


Birinci madde.Ülkemizde islam dışı kanunların icrası var. Çünkü Kuranda geçen şeri hükümler uygulanmıyor.


İkinci maddde:Batıda Hristiyan Yunanistan, Doğuda Hristiyan Ermenistan ile Gürcistanla bitişiğiz. Gerçi adı müslüman olup yıllarca solcu kominist Baas Partileri tarafından yönetilen Suriye ve Irak'ta var. Ayrıca birde Şii İran var.

Üçüncü madde:Müslüman ve zımmilerin can ve mal güvenliği varmı? Her yerde mala ve cana saldırı var.Tecavüzler arttı.

Özellikle küçük çocuklara tecavüz ve cinayet çoğaldı.

Bu durumda ülkemiz darul İslam değil.
 

kaddumi

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
12 Mar 2011
Mesajlar
38
Beğeniler
2
Puanları
0
#10
türkiyenin yüzde 99u müslümansa demekkki 85 yıldır müslümanları yüzde 1lik azınlık eziyor demekki ya müslümanlar çok güçsüz cahil cühela yada azınlıklar çok güçlü kealizm diye bir din yokmuş yok tabi burası islam şeriatının hakim olduğu yüzde 99buçuğunun müslüman olduğu bir ülke onun için resmi ideolojiye göre kabe anıtkabirden üstün amentü 6 oktan değerli peygamberimiz önder m. kemal ulu önder değil söylevleri hadislerden üstün değil heryere hadisler asılıyor nutuku okumayın kuranı okuyun diyorlar okullarda valla hiçbir sorun yok ah bu irticacılar olmasa
 

kelimat

Paylaşımcı
İhvan Üyesi
Katılım
11 Şub 2011
Mesajlar
120
Beğeniler
8
Puanları
0
#11
Türkiye'nin islam ülkesi olması bir realitedir. İslam konferansı teşkilatının başkanı Türkiye'den seçildi. türkiye'nin fertleri dindar, idare baskısıyla müslümanlığını yüzde yüz yaşayamayan bir islam ülkesidir.
sayılan şartların hiçbiri tam anlamıyla ülkemiz için geçerli değildir.

İ.Şafi'nin görüşüde -Türkiye darulharp değildir- hakikatini kesin olarak ortaya koymaktadır.
geniş bilgi için Mehmet Talu hocamızın darulharp tartışmaları kitabını okuyabilirsiniz
 

GENCAKINCI

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
21 Ağu 2009
Mesajlar
1,666
Beğeniler
26
Puanları
0
#12
Sokağa çık bakalım. Şöyle etrafa iyi bak. Tesettürlü bayan mı çok açık saçık bayanlarmı? Türkiye'nin %99'u müslüman diyorlar.
Bunun %95'i kafa kağıdı müslümanı. Daha geçen Kanal 7' de sokak röportajı yaptılar. İlk insanı ilk peygamberi bilmeyen insanlar çoğunlukta.
Halkı çoğu din cahili.Adeta ülkemizde ikinci cahiliye dönemi yaşanıyor.Sen neden bahsediyorsun. İslam ülkemizde genel anlamda yaşanmadığı gibi.İslamın şeri hükümleride yok.
 

reis

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
15 Eki 2006
Mesajlar
10,904
Beğeniler
415
Puanları
0
#13
Türkiye Dar'ul İslam değildir. Çünkü İslam Ahkamı hakim değildir.
Türkiye Dar'ul Harb de değildir. Çünkü Dar'ul Harb Fıkhının uygulanması imkansızdır.

-Türkiye'de bir grup islamın ne olduğunu bilmeden islamı savunuyor.
-Türkiye'de bir grup islamın ne olduğunu bilmeden islama düşmanlık yapıyor.
-Türkiye'de az bir grup islamın ne olduğunu bilip islamı savunuyor.
-Türkiye'de az bir grup islamın ne olduğunu bilip islamla savaşıyor.

Türkiye Halkı'nın % 98'inin Müslüman olduğu da bir safsatadan ibarettir.

Bir ara diyanet tarafından yapılan bir araştırmada Müslümanım diyenler arasında düzenli Namaz kılanların oranı % 17 imiş.
Bu % 17'nin büyük çoğunluğunun da Namazı "adet yerini bulsun" türünden kıldığını hesap ettiğimizde yandı gülüm keten helva.

Necip Fazıl'a sorarlar, "Türkiye ne zaman kurtulur?"
Cevap verir Üstad, "Cuma Namazı kılanlar 5 vakit namaz kılmaya başladığı zaman"

Hasılı kelam Türkiye bir Dar'ul Cahiliyye'dir...
 

veri

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
8 Kas 2010
Mesajlar
0
Beğeniler
661
Puanları
0
#14
ülkemiz dini kurallara göre yönetilen mükemmel bir devlettir.
 

forumdayim

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
7 Eyl 2009
Mesajlar
1,155
Beğeniler
29
Puanları
0
#15
Darulharb ; harp ülkesi, küfür ülkesi, savaş alanı, islam hukuku ile yönetilmeyen bölge demektir. Bu terim Kur'an-ı Kerim'de zikredilmemekle beraber hadisi şerfilerde geçmektedir. Peygamberimizin "darulharbde hadler tadbik edilmez" buyurduğu rivayet edilmiştir.

Darulislamı darulharbe dönüşmesi meselesine imameyn (İmamı Ebu Yusuf ve İmamı Muhammed) bir islam ülkesinde islam dışı hükümlerin hakim olması durumunda oranın darulharb olacağını söylemişlerdir.
İmamı Ebu Hanife ise bunun için 3 şartın gerçekleşmesi lazımdır demiştir.
1- Ülkede açıkça islam dışı kanunların icrası,
2- Ülkenin aralarında bir başka islam ülkesi olmaksızın harp ülkesine bitişik hale gelmesi,
3- Müslüman ve zımmilerin can ve mal güvenliğinin kalmaması.

Şu halde Türkiye için ne darulhaptir nede darulislamdır deriz. Fakat darulislam gibi amel ederiz.

bende bu fetvayi baz alarak hareket ediyorum...

sn.reis inde belirttigi gibi

Türkiye Dar'ul İslam değildir. Çünkü İslam Ahkamı hakim değildir.
Türkiye Dar'ul Harb de değildir. Çünkü Dar'ul Harb Fıkhının uygulanması imkansızdır.

durum bu olunca türkiyede müslüman nasil hareket etmeli... kisi kurumlara karsi darül harp fikhini uygulamali cünkü kurumlarin dini olmaz, dini olmadigi gibi islamin hükümlerinide uygulamaz... ancak müslümanlarin kendi aralarinda bireysel olarak yapacaklari muamelelerde darül islam fikhi uygulamalidir... günümüzde mesela en cok yaygin ve sikintili olan mesele, faiz... bizim zorunlu olarak !! bankalarda biraktigimiz paralarin karsiliginda verilen faizi almamiz gerekir, ancak onu kendi yeme icme gibi ihtiyaclarimiza kullanmamamiz tavsiye edilmektedir... bu konuda faizle ilgili bölümde daha etraflica bilgi bulabiliriz...
 

veri

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
8 Kas 2010
Mesajlar
0
Beğeniler
661
Puanları
0
#16
ülkemiz islami kurallara göre yönetilmekte olup
yazdığnız ne ülkemizde geçerli değildir
 

talib

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
11 Tem 2006
Mesajlar
21,551
Beğeniler
889
Puanları
113
#19
Genelevlerin, şans (kumar) oyunlarının legal, kamuda çalışanların başı örtmelerinin illegal -uygulama böyle- olduğunu bilmiyor musunuz?

Yeter mi?
 

veri

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
8 Kas 2010
Mesajlar
0
Beğeniler
661
Puanları
0
#20
genel evlerle ne alakası var.

günah işlemek isteyen işler bunu kontrol altına almazsanız daha tehlikeli sonuçlara yol açılabilir.

kamuda başını örten çok memur var. fevri hareket eden birkaç amir dışında pek sıkıntı yok (bu hükümet döneminde)

kumar zaten yasak
 
Üst