Said Fûde Hoca kimdir?

Hikem

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
31 Ağu 2009
Mesajlar
6,073
Puanları
0
Said Fûde Hoca kimdir?

Said Fûde hoca bir dizi İlmî temasta bulunmak üzere Salı günü İstanbul’a geliyor.
Dâru’l-Hikme’nin ev sahipliğinde İstanbul’a gelecek olan hoca Türkiyeli hocalarla tanışacak, kütüphanelerin yanısıra bazı vakıf ve dernekleri ziyaret edecek.


Hoca ayrıca Cumartesi günü saat 15:00′da “Modern Çağda Ehl-i Sünnet Kelam’ının Önemi ve Anlamı” başlıklı bir konferans verecek.

Said Fûde Hoca kimdir


Said Abdullatif Fûde, 1967 yılında el-Kerâme şehrinde doğdu. Kendisi özellikle İslam akidesi alanında uzmandır, ve günümüz Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’inin önde gelen temsilcilerindendir.
Lakabı “Ebu’l-Fidâ” ve “Seyfü’s-Sünne”dir.
Doğumu:


Fûde Ailesi Filistin’in Yafa şehrine bağlı Beytü Decen (Beit Dajan) köyündendir. Yahudiler köyü işgal edince buradan ayrılarak Ürdün’e yerleşmişlerdir. Said Fude hoca, 1967 yılında Ürdün’ün el-Kerâme şehrinde dünyaya gelmiştir.


İlmî Hayatı:


Fûde hocanın ailesi bir süre Amman’da kalmış daha sonra er-Rusayfe şehrine göçetmiştir.
Hoca, ilköğretim ve lise eğitimini burada tamamlamıştır.
11 yaşındayken İslamî ilimler eğitimine başlayan Fûde hoca, Hüseyin ez-Züheyrî hocadan Şâfiî fıkıh külliyatına ait metinleri okudu. Aynı hocadan Kur’ân-ı Kerim, Kıraat, Arap Dili ve diğer ilim dallarında ilim tahsili yaptı.

Daha sonra hocası Hüseyin ez-Züheyrî, o zaman 15 yaşında olan Fûde hocayı, ilim tahsilini sürdürmesi için er-Rusayfe şehrinde mukim olan Said el-Anebtâvî hocaya yönlendirdi. Fude hoca burada Hafs ve Verş kıraatlerinin yanı sıra, Ehl-i Sünnet akaid metinlerinden el-Cevhera ve el-Harîdetü’l-Behiyye kitaplarını okudu. Said Fûde hocadaki ilmî istidadı farkeden el-Anebtâvî hoca bu dönemde ondan başka kimseye ders vermeyerek Said Fûde hocanın eğitimi üzerine yoğunlaştı.

Daha sonra Said Fûde hoca, Ahmed el-Cemmâl hocaya giderek kendisinden, Hanefî Fıkhı metinlerinden olan, Mevsılî’nin el-İhtiyâr adlı kitabını okudu. Aynı dönemde Ürdün müftüsü Nuh el-Kudât hocanın derslerine katıldı ve kendisinden İmam Nevevî’nin Kitâbü’l-Minhâc’ının bazı şerhlerini okudu.


Fûde hoca ayrıca İbrahim Halîfe hocadan Tefsir, Hadis, Tevhid, Usûl, Mantık ve Belâğat okudu.


Daha sonra, İrbid şehrindeki el-Ulum ve’t-Teknûlûcyâ Üniversitesine kaydolan Fûde hoca burada Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirdi. Bir süre Amman’da bir şirkette elektronik mühendisi olarak çalıştı. Daha sonra Ürdün Üniversitesi’ne kayıt yaptırarak Akide bölümünde lisans ve mastır yaptı.


Henüz on yedi yaşındayken mescid ve medreselerde dersler vermeye, telif ve tahkik çalışmaları yapmaya başladı. Yaşadığı ülke Ürdün’ün yanı sıra Malezya, Mısır, Suriye ve Hollanda başta olmak üzere birçok ülkede konferanslar verdi. Kendisinin İslam dünyasının muhtelif bölgelerindeki istikamet sahibi âlimlerle ve ilim merkezleriyle çok sıkı irtibatları vardır.


İnternet alanını da boş bırakmayan hoca, Usûlu’d-Dîn ve Usûl-i Fıkh’a istinad ettirdiği “Asleyn Formu”nu (http://www.aslein.net/) ve el-İmâm Fahruddîn er-Râzî adına kurduğu http://www.al-razi.net/ sitesini yönetti. Bu günlerde çalışmayan ancak tekrar yayına geçmesi için çalışmaların devam ettiğini bildiğimiz sitede, Ehl-i Sünnet türâsına ait değerli elyazması nüshaların, makale, kitap ve ilmî araştırmaların soft-copyleri bulunan büyük bir İslamî İlimler kütüphanesi var.

Halen el-Ezher Üniversitesi’nde doktora eğitimini sürdürmekte olan Fûde hoca yüksek lisansta “İbn Rüşd’ün; Batı Felsefesi ve Modernist Düşünürler Üzerindeki Etkisi” başlıklı önemli bir konuyu çalıştı.


Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat akidesine muhalif olan, mücessime Neo-Selefî, Vehhâbî, Laik ve Marksit kesimlerden birçok isimle münazaralar yaptı. Bu münazaraların bir kısmı internette yayınlanmaktadır.
Eserleri:


Said Fûde hoca çoğunluğu Kelam ve Mantık ilimleri alanında olmak üzere; içinde Felsefeciler, Şia ve Laiklerin yanısıra Ehl-i Sünnet’e muhalif bidatçi akımlara reddiye sadedinde kitapların da bulunduğu seksen kitap yazdı.
Bu kitaplardan bazılarının isimleri şöyle:
1- el-Kâşifü’s-Sağîr an Akâidi İbn Teymiyye
2- el-Kâşifü’s-Sağîr an Akâidi İbn Ruşd el-Hafîd
3- Tedîmü’l-Mantık
4- el-Muyesser fî Şerhi’s-Süllem el-Munevrak (Mantık ilminin meşhur metinlerinden “es-Süllemü’l-Munevrak” metnine bir şerh çalışmasıdır)
5- Buhûs fî İlmi’l-Kelâm
6- Tehzîbu Şerhi’s-Sünûsiyye (Ummu’l-Berâhîn)
7- Makâlât Nakdiyye fi’l-Hadâse ve’l-İlmâniyye
8- Mevkıfu’l-İmâm el-Gazzâlî min İlmi’l-Kelâm
9- Şerhu Kitâbi “el-İktisâd fî’l-İ’tikâd” li’l-İmâm el-Gazzâlî (Henüz basılmadı)
10- Şerhu Suğrâ’s-Suğrâ li’s-Sünûsî
11- Muhtasaru Şerhi’l-Harîde el-Behiyye
12- Şerhu Kitâbü Suğrâ’s-Suğrâ li’l-İmâm es-Sünûsî (Tahkik)
13- Mısbâhu’l-Ervâh fî İlmi Usûli’d-Dîn li’l-İmâm el-Beydâvî (Tahkik)
14- Nakzu’r-Risâle et-Tedmüriyye l’İbn Teymiyye
15- Ta’lîkât alâ Kitâbi’l-Mahsûl fî İlmi’l-Usûl l’İbn Arabî el-Mâlikî
16- Kitâbü’l-Mevkif
17- eş-Şerhu’l-Kebîr ale’l-Akide et-Tahâviyye
18- Risâletü’l-Farki’l-Azîm beyne’t-Tenzîh ve’t-Tecsîm
19- Risâle Husni’l-Mahâcce fî Beyâni EnnAllahe Teâlâ lâ Dâhile’l-Âlem ve lâ Hâriceh
20- Minahu’l-Vedûd fî Beyani Mezhebi Vahdeti’l-Vücûd
 

mutekellim

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
17 Haz 2018
Mesajlar
1
Puanları
0
Saîd Abdullatif Fûde, (d. 1967, Ürdün) yaşayan en önemli Kelam ve Usul-i Fıkıh âlimlerindendir. Yaptığı çalışmalarla başta bu iki ilim yani “asleyn” olmak üzere Ehl-i Sünnet’in aklî ilimlerini ihya ve neşretme gayretindedir. Müslümanların İslam’a uygun bir bilgi ve düşünce üretebilmeleri ve İslam’ı ihya edebilmelerinin en mühim ve en öncelikli adımının “asleyn”i ihyadan geçtiğini düşünmekte ve bu minvalde ilmî çalışmalarını sürdürmektedir.

Biyografi
Fûde ailesi aslen Filistin’in Yâfa şehrindendir. Aile, Yahudilerin köylerini işgalinden sonra Filistin’den ayrılarak Ürdün’e yerleşti. Üstad Saîd Fûde, ilköğretim ve lise eğitimini Ürdün’ün Ruseyfa şehrinde tamamladı ve on bir yaşındayken İslamî ilimler eğitimine başladı.
Hüseyin ez-Züheyrî hocadan (rahimehullah) Kur’ân-ı Kerîm, Şafiî fıkhı, Arap dili ve diğer ilimleri tahsil etti. Daha sonra Züheyrî hocanın talebiyle gene Ruseyfa’da büyük kıraat âlimi Şeyh Saîd el-Anebtâvî’nin (rahimehullah) yanına ilim tahsil etmeye gitti. Şeyh Anebtâvî’nin yanında Kur’ân-ı Kerîm’in üçte birini ve el-Mukaddimetu’l-Cezeriyye gibi bazı kıraat metinlerini ezberleyip Hafs ve Verş kıraatlerini tahsil etti. Üstad Saîd Fûde ayrıca Şeyh Anebtâvî’nin yanında Kelam ilmine dair el-Harîdetu’l-Behiyye ve Cevheretu’t-Tevhîd metinlerini ezberledi ve Şeyh Derdîr’in el-Harîdetu’l-Behiyye şerhini ihtisar etti.
Üstad Saîd Fûde, Ürdün’de Hanefî fıkıh hocası Şeyh Ahmed el-Cemmâl’dan Hanefî fıkhı tahsil etti. Ürdün eski müftüsü merhum Şeyh Nuh el-Kudât’ın İmam Nevevî’nin Kitâbu’l-Minhâc’ının bazı şerhlerini okuttuğu derslerine iştirak etti.
Üstad Saîd Fûde’nin yanında ilim tahsil ettiği âlimlerden biri de Ezher’in Tefsir ve Usul-i Fıkıh ulemasından Şeyh İbrahim el-Halîfe’dir (rahimehullah). Şeyh İbrahim el-Halîfe ile farklı ilimlere dair üst seviye metinleri mütalaa ve mübâhese eden Üstad Saîd Fûde, kendisinden Kelâm, Usul-i Fıkıh, Mantık, Tefsir ve Belâgat gibi birçok ilimden icâzet aldı.
Üstad Saîd Fûde, lise eğitiminden sonra Ürdün’ün İrbid şehrindeki Ürdün Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği okuyup Elektronik ve Telekomünikasyon alanında kendini geliştirdi. Mezun olduktan sonra kendi işini kurana kadar bir süre Amman’da bir şirkette çalıştı. Ayrıca Ürdün Üniversitesi Şeriat Fakültesi’ni bitirdi ve gene aynı fakültenin Akîde bölümünde yüksek lisansa başladı. “İbn Rüşd’ün Kelam İlmine Karşı Felsefî Duruşu ve Modern Düşünce Akımlarına Etkisi: Analitik ve Eleştirel Bir İnceleme” isimli tezini tamamlayarak yüksek lisansını bitirdi. Daha sonra Amman’daki Uluslararası İslam Üniversitesi’nde Akîde ve İslam Felsefesi alanında doktoraya başladı ve “Kelamcı ve Felsefecilere Göre Allah’ın Varlığının Aklî Delilleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma” isimli tezini bitirerek doktorasını tamamladı.

İlmî Çabası
Üstad Saîd Fûde, on yedi yaşında mescid vb. yerlerde ders okutmaya, eser telif etmeye ve kitap tahkik etmeye başladı. Gençlik yıllarından bugüne değin yoğun bir okuma ve okutma faaliyeti içerisinde oldu ve ders halkalarından yüzlerce talebe istifade etti. Ürdün, Filistin, Suriye, Irak, Yemen, Mısır, Türkiye, Dağıstan ve Endonezya gibi birçok ülkeden çok sayıda talebesi oldu ve başta Kelam, Mantık ve Usul-i Fıkıh olmak üzere Üstad Saîd Fûde’nin yanında aklî ilimleri okumak için dünyanın birçok yerinden talebeler kendisine doğru rıhleye çıktı.
Üniversite yıllarından beri başta Selefîler ve Modernistler olmak üzere Ehl-i Sünnet’e muhalif mezhep ve ideolojilere mensup birçok kesimden insanla münazaralarda bulundu. Talebe yetiştirme ve münazaraların dışında Ürdün, Mısır, Suriye, Malezya, Türkiye ve Hollanda gibi birçok ülkede konferanslar verdi, ilmî toplantılara katıldı ve İslam coğrafyasındaki çok sayıda âlim, düşünür ve davetçi ile yakın temaslarda bulundu.
Dünyanın birçok yerinde internetin yeni yeni yaygınlık kazandığı bir dönemde, 2003 yılında Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat’i güçlendirip yaymak amacıyla Muntede’l-Asleyn isminde bir ilmî paylaşım forumu kurup yöneten Üstad Saîd Fûde, bu internet sitesi aracılığıyla dünyanın hemen her yerinden binlerce ilim talebesini ortak bir platformda buluşturabildi. Özellikle “asleyn” denilen Usûliddin (Kelam) ve Usul-i Fıkıh ilimlerine ağırlık veren bu platformda Arabî ilimler, Mantık, Klasik Felsefe, Batı Felsefesi, Fıkıh, Tefsir ve Hadis gibi ilimlere dair ilmî paylaşımlar yapılmakta, makaleler yayınlanmakta, tartışma ve münazaralar gerçekleşmekte ve bütün dökümanlar muhafaza edilmektedir. Bunun yanı sıra sitenin elektronik kütüphanesi araştırmacıların ihtiyaç duyduğu pek çok kıymetli kitaba ulaşmayı sağlamaktadır.
Çok sayıda makale, kitap ve tahkik çalışması olan Üstad Saîd Fûde, bu çalışmalarının daha profesyonel ve mürettep bir şekilde basılması, dağıtım ağının genişlemesi, piyasada tükenen kitaplarının gerektikçe yeniden basılabilmesi, ayrıca arkadaşlarını ve talebelerini bir takım telif ve tahkiklere teşvik edip, bu eserleri de basabilmek için 2015 yılında Asleyn li’d-Dirasât ve’n-Neşr adında bir araştırma ve yayın merkezi kurarak, kısa sürede bir çok önemli telif ve tahkik eser yayınlamıştır.

İlmî Duruşu ve Şahsiyeti
Hayatını ilme, düşünceye ve hakikat mücadelesine adamış biri olarak Üstad Saîd Fûde, çok velûd bir müellif olmasının yanı sıra keskin bir zekâya ve üstün bir gayrete sahiptir. Gerek derslerinde gerekse eserlerinde Mantık, Kelam, Usul-i Fıkıh ve Felsefe’nin en zor meselelerini sistematik bir şekilde ele alıp birçoğunu tahkik derecesinde işlemekte ve neticeye ulaştırabilmektedir. Tedris sırasında talebeleriyle gayet mütevâzî bir şekilde ilmî mübâhese ve tartışmalara girmekte, yer yer bazı derin ilmî meselelerde tevakkuf etmekte, bazen eski görüşlerinden vazgeçmekte ve bazen de delillerini daha kuvvetli bulduğu için cumhura muhalefet eden görüşü tercih etmektedir.
Sahip olduğu görüş ve düşüncelerde son derece açık, vâzıh ve samimi olan Üstad Saîd Fûde, hem talebelerinden hem de kendisine muhalefet edenlerden de sık sık bu açıklığı ve samimiyeti talep etmekte, ilmin ve düşüncenin “siyaset yapmak”tan en uzak alan olduğunu vurgulamaktadır.
Ona göre özellikle aklî ilimler talebesinin ilim tahsil ederken taklide düşmesi bu ilimlerin tabiatına aykırıdır. Ancak bu durum, talebenin haddini aşarak görüş ve düşüncelerini pişirmeden ortaya atıp acele davranmasına ve daha ilim talebinin başlarındayken kendisini büyük imamlarla ve düşünce üstatlarıyla eşit seviyede görmesine sebep olmamalıdır.
Üstad Saîd Fûde, ders hazırlama, derse katılma, müzakere, tekrar, ezber, müdârese, tedris, mübâhese, münâzara, reddiye ve telif gibi ilim tahsilinin ve neşrinin bütün usul ve yöntemlerine ayrı ayrı önem vermekte ve talebelerini de bütün bu usullerden istifade etmeye teşvik etmektedir.
Üstad Saîd Fûde, en önemli ve en erken basılan eserlerinden biri olan ve Selefîlik ve tecsîmin akâid sisteminin usulünü ortaya çıkaran “el-Kâşifu’s-Sağîr an Akâid-i İbn Teymiyye” isimli eserini İmam Fahreddin er-Râzî’ye (rahimehullah) ve Osmanlı hilafetinin son allâmelerinden İmam Muhammed Zâhid el-Kevserî’ye (rahimehullah) ithaf etmiştir. Onun bu iki ismi özel olarak seçmesinin sebebi Râzî’nin, Kelam tarihinde tecsîmle mücadele etmiş en önemli âlimlerden biri olması ve Kevserî’nin de Râzî’de olduğu gibi bu konuda yaptığı çalışmalarla son asırda Mücessime’ye karşı mücadele eden en önemli isimlerden olmasıdır.
Üstad Saîd Fûde’nin, Osmanlı’da yetişmiş son allâmeler olarak hem Kevserî’ye hem de İslam modernistlerine karşı çok büyük bir kelamî ve siyasî mücadele vermiş biri olarak Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi’ye (rahimehullah) ciddi bir ilgi ve teveccühü vardır. Söz gelimi Üstad Saîd Fûde, Mustafa Sabri Efendi’nin Batı Felsefesi, İslam modernizmi ve vahdet-i vücudu sistemli bir eleştiriye tabi tuttuğu muasır kelam kitabı olan “Mevkıfu’l-Akl ve’l-İlm min Rabbi’l- Alemîn ve ‘İbâdihi’l-Murselîn” isimli geniş hacimli eserinin her ilim talebesi tarafından defalarca okunmasını tavsiye etmektedir. O, günümüzde yürüttüğü ilmî ve fikrî mücadeleyi bu iki âlimin çizdikleri yolun devamı olarak görmektedir.

Eserleri
Üstad Saîd Fûde, iki yüze yakın kitap, risale, makale ve tahkik çalışması ortaya koymuştur. Her yıl bu çalışmalara yenileri eklenmektedir. Eserlerinin önemli bir kısmı Kelam, Mantık, Usul-i Fıkıh ve Felsefe gibi disiplinlere dair olup birçoğu da Selefîlik, Şia ve modern düşünürlere reddiye olarak kaleme alınmıştır. Eserlerinin bir kısmı şunlardır:
eş-Şerhu’l-Kebîr ale’l-Akîdeti’t-Tahâviyye
el-Kâşifu’s-Sağîr an Akâid-i İbn Teymiyye
el-Kâşifu’s-Sağîr an Akâid-i İbn Rüşd el-Hafîd
Ted’îmu’l-Mantık
el-Müyesser li Fehmi Meâni’s-Süllem (Şerhu’s-Süllem’il-Münevrak)
Buhûs fî İlmi’l-Kelâm
Hâşiyetu Tehzîb-i Şerhi’s-Senûsiyye (Ümmü’l-Berâhîn)
Makâlât Nakdiyye fi’l-Hadâse ve’l-‘İlmâniyye
Mevkıfu İbn Rüşd el-Felsefî min İlmi’l-Kelâm ve Eseruhu fi’l-İtticâhâti’l-Fikriyyeti’l-Hadîse – Dirâse Tahlîliyye Nakdiyye –
el-Edilletu’l-Akliyye alâ Vücûdillah beyne’l-Mutekellimîn ve’l-Felâsife
Mevkıfu’l-İmâm el-Gazâlî min İlmi’l-Kelâm
Kifâyetu’s-Sâ’î fî Fehm-i Makûlati’s-Sucâ’î
Haşiye alâ Şerh-i Suğrâ’s-Suğrâ li’s-Senûsî
Muhtasaru Şerhi’l-Harîdeti’l-Behiyye
Hâşiyetu Şerhi’l-Harîde li’l-İmâm Ahmed ed-Derdîr
Nakzu’r-Risâleti’t-Tedmuriyye li İbn Teymiyye
Ta’lîkât alâ Kitâbi’l-Mahsûl fî İlmi’l-Usûl li İbn Arabî el-Mâlikî
Risâletu’l-Farki’l-Azîm beyne’t-Tenzîhi ve’t-Tecsîm
Risâletu Husni’l-Muhâcece fî Beyâni Ennellâhe Teâlâ lâ Dâhile’l- lemi ve lâ Hâriceh
Fethu’l-Vedûd bi Şerh-i Risâlet-i eş-Şerîf el-Cürcânî fî Vahdeti’l-Vücûd
Hâşiye alâ Şerhi’l-Mahallî ala’l-Varakât
Rûhu’l-Usûl fî İlmi’l-Usûl
eş-Şîatu Leysû ala’l-Hak
er-Reddu alâ Kitâbi “et-Tefkîr fî Zemeni’t-Tekfîr” li Nasr Hâmid Ebî Zeyd
Hulâsatu Tehâfuti’l-Felâsife li’l-İmâm el-Gazâlî
Nihâyetu’l-Ukûl fî Dirâyeti’l-Usûl – İmâm Râzî (Tahkik)
Misbâhu’l-Ervâh fî İlm-i Usûliddîn – İmâm Beydâvî (Tahkik)
Şerhu’l-Kâtî alâ Îsâgocî – Hüsameddin el-Kâtî (Tahkik ve Ta’lîk)
Mesâilu’l-İhtilâf beyne’l-Eşâire ve’l-Matûrîdiyye – İbn Kemal Paşa (Tahkik ve Ta’lîk)
Ta’dîlu Risâleti’l-Kıyâs min İlmi’l-Mantık – Gelenbevî (Tahkik ve Ta’lîk)
 
Üst