Risale-i Nur için dev kapanya...

NAS

Üye
Katılım
7 Haz 2006
Mesajlar
138
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Söz Basım Yayın, şimdiye dek hazırlanmış en kapsamlı, terimli, lügatli, kaynaklı, indeksli Risale-i Nur Külliyatı için indirimli ve taksitli büyük bir kampanya başlattı. Kampanya neleri kapsıyor?


Asıl metni 6.000 sayfa olan Risale-i Nur seti şimdiye kadar hazırlanmış en geniş ansiklopedik bilgiler ve kavramlar sözlüğüyle birlikte tam 11.386 sayfa olarak satışa sunuldu. Ayrıca bu sette sayfa altlarında bilinmeyen kelimelerin anlamlarını pratik olarak öğrenerek, Bediüzzaman Said Nursî'nin bu muhteşem eserini rahatlıkla okumak ve anlamak mümkün.

Bu sette Bediüzzaman'ın yazmış olduğu 11 temel esere yer verilerek okurların tüm Risale-i Nur'a en ekonomik şekilde sahip olması amaçlandı. Dileyenlere seti 3 ayrı grupta alma imkânı da tanındı. Ayrıca kampanyaya dahil olmayan Asâ-yı Mûsâ, İman Küfür Muvazeneleri, Sike-i Tasdîk-ı Gaybî adlı eserler de kampanya şartlarında temin edilebiliyor.

Tüm seti alanlara 12,5 YTL değerindeki yeni hazırlanmış Risale-i Nur Seti'nin interaktif CD'si ve 7 YTL değerindeki Bediüzzaman Belgesel VCD'si hediye olarak veriliyor. Verilen siparişler adrese kargo ile ücretsiz olarak teslim ediliyor.

50 kişilik dev bir kadronun dört yılda tamamladığı bu çalışmada, Risale-i Nur’un ana metni orijinal haliyle muhafaza edildi ve Sözler Yayınevi tarafından en son basılan külliyatın metinleri esas alındı.

Yıllardan beri gençler tarafından anlama zorluğu şikayeti yapılan bu eserleri kolayca okuyup anlayabilmek için her sayfanın altına o sayfadaki bilinmeyen kelimeleri açıklayan pratik sözlük kondu. Yine sayfa altlarına ayet ve hadis mealleri ve kaynakları ile Arapça ve Farsça ibarelerin tercümeleri eklendi.

Kitabın arkasına ise, ansiklopedik bilgiler, Terimler ve Kavramlar Sözlüğü, İndeksler (Konu, Esmâ-i İlâhiye, şahıs, mekân, âyet, hadis), bütün risalelerin en alt başlıklarına kadar özet bilgilerini veren içindekiler bölümü, risalelerin telif tarihleri ve yerleri ilâve edildi.

1. Terimler ve Kavramlar Sözlüğü

Bu sözlükte, Risale-i Nur’da bilinmesi gerekli temel terimler ve kavramlar yine Risale-i Nur’un genel mantık örgüsü içinde açıklanıyor. Ayrıca aynı kökten türeyen diğer kelimelerin mânâları da terimlerin altına eklenerek kelimeler arasındaki akrabalık bağlarına dikkat çekiliyor.

Meselâ h-k-m kökünün temel kavramı olan “Hikmet” kelimesinin 10 ayrı mânâsı veriliyor. Ayrıca aynı köke bağlı bulunan Esmâ-i Hüsnâ’dan Hakîm, Hâkim, Hakem isimleri ayrıntılı olarak açıklanıyor. En son olarak da bu kökten türeyen diğer kavramlara yer veriliyor ve böylece kelimeler arasındaki akrabalık bağlarına dikkat çekilmiş oluyor.

2. Pratik sayfa altı sözlüğü

Her sayfanın altında bilinmeyen kelimelerin kısa açıklaması yapılıyor. Birden fazla mânâsı olan kelimelerin ise, sadece geçtiği cümle içindeki mânâsı veriliyor, diğer mânâlar alınmıyor. Şayet kelime “Rububiyet” veya “temsil” gibi terim (ıstılah) ise kitabın arkasındaki Kavramlar Sözlüğü’ne gönderme yapılıyor. Meselâ “temsil” kelimesinin mânâsı “kı*yaslamalı benzetme, analoji (bk. m-s-l)” şeklinde sunuluyor. Bu bir mantık terimi (ıstılahı) olduğu için buradaki kısa mânâ yeterli olmadığından kitabın arkasındaki kavramlar sözlüğüne (bk. m-s-l) şeklinde gönderme yapılarak, orada geniş şekilde temsilin ne olduğu izah ediliyor.

3. Ansiklopedik Bilgiler

Risale-i Nur’un metni içinde geçen şahıs, yer, olay, savaş, kitap gibi bilgi verilmesi gereken konular kitapların arkasındaki, Ansiklopedik Bilgiler bölümünde açıklanıyor.

4. İndeksler

Konu, Esmâ-i İlâhiye, şahıs, mekân, âyet-i ke*rime ve hadis-i şerif indeksleri kitapların arkasında sunuluyor.

5. Âyet ve hadis mealleri ve kaynakları

Metinde geçen âyetlerin meâli, âyet ve sûre numaraları sayfanın alt kısmında veriliyor.

Hadis-i şeriflerin kaynakları ve meâlleri aynı şekilde sayfanın alt kıs*mında veriliyor.

6. Arapça ibarelerin tercümeleri

Müellifin kendisine ait olan Arapça ibarelerin meâlleri sayfa altında veriliyor. Bu konuda eğer Müellif tarafın*dan eserlerin diğer yerlerinde ya*pılmış tercümesi varsa, bu tercüme aynen alınıyor. Sonradan yapılan tercümelerde ise Risale-i Nur’*un üslûbu esas alınıyor.

7. İçindekiler

Risalelerde konuların nerelerde işlendiğini bilmeyenler için açıklamalı bir “İçindekiler” bölümü konulmuş. Her bir risalenin en alt başlıklarına kadar hangi konudan bahsediliyorsa, özet olarak bilgi veriliyor.

8. Dipnot ve haşiyeler

Sonradan eklenen dipnotlar numaralandırıldığı için, Müellif veya talebeleri tarafından eklenen HAŞİYE’lerden kolaylıkla ayırt edilebiliyor.

9. Telif tarihleri ve yerleri

Her bir kitabın sonunda tespit edildiği kadarıyla risalelerin telif tarihleri ve yerleri belirtiliyor.
Bütün bu özellikler Söz Basım Yayın tarafından hazırlanan Risale-i Nur Külliyatı’nda bulunuyor. Bu dev projeyi yöneten Kenan Demirtaş’a göre bu çalışma hızla artan bir ihtiyacı karşılama gayesiyle hazırlandı. Hedef kitle olarak da ortaokul ve lise seviyesinden, akademisyenlere kadar bütün kesimler belirlendi.

Üstad Bediüzzaman’ın yakın talebeleri destek verdi

“Risale-i Nur üzerinde çalışma yapılmasına yönelik gelen talepleri bu seviyede geniş çaplı değil de, sıradan bir çalışma şeklinde de yapılabilirdi, ancak bu yola gidilmedi.” diyen Kenan Demirtaş, “Bu çalışma geniş çaplı bir istişarenin ürünüdür” vurgusunu özellikle yaptı. Hemen ardından hazırlığı 4 yılda tamamlanan bu projeye 50 kişinin katkıda bulunduğunu; bunlar arasında üniversite öğrencilerinden akademisyenlere, Üstad Bediüzzaman’ın bizzat hizmetinde bulunmuş bazı ağabeylerden Risaleleri yeni tanımış gençlere kadar çok sayıda gönüllü katkı sağladığını söyledi.

Bir risalenin bu proje kapsamında hazırlanıncaya kadar geçirdiği aşamalar ise, bu çalışmanın ciddiyetini gösteren ipuçlarıyla dolu. Kenan Demirtaş bu konuda şunları söyledi:

“Özellikle Risale-i Nur’u yeni tanıyan ve gönüllü olarak bu çalışmaya katkıda bulunanlar tarafından bir Risalede geçen bilinmeyen kelimelerin altı çizildi. Daha sonra bu kelimelerin anlamları pek çok lügate bakılarak yazıldı. Örneğin Osmanlının son döneminde Şemseddin Sami tarafından hazırlanan Kâmus-u Türkî’ye, Develioğlu’nun Lügatine, Türk Dil Kurumunun lügatine, et- Tahânevî’nin Kitabu Keşşâfi İstilâhâti'l-Funûn’a, el-Firuzabadî’nin el-Kamusu'l-Muhît’ine, İbni Manzûr’un Lisanü’l-Arab’ına kadar belki onlarca lügate bakıldı. Bununla da yetinilmedi, bizzat Risale-i Nur taranarak Üstad Hazretlerinin o kelimeyi hangi anlamda kullandığı araştırıldı.”

Asıl metne sadık kalındı

Külliyat projesini yöneten Kenan Demirtaş, çok yoğun ve titiz çalışmalar sonucu ortaya çıkan bu çalışma kapsamında, üzerinde en çok hassasiyet gösterdikleri noktaları şöyle sıraladı:

“Orijinal metin üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunulmadı. Hattâ orijinal metinde en küçük bir hatânın olmaması için defalarca gözden geçirildi. Bunun için de özellikle Sözler Yayınevi tarafından yayınlanan en son nüshalar dikkate alındı.”

Bu eserlerde geçen kelimelerin hangi anlamlarda kullanıldığının net olarak ortaya konulması, Demirtaş’a göre aynı zamanda Risale-i Nur’un orijinalitesini korumayı da sağlıyor. “Örneğin Rab gibi, Rubûbiyyet gibi bir kelimenin birkaç kelimeyle anlamının verilmesi mümkün değildir. Örneğin hâkim, hakem gibi kendi konuşma dilimizde de geçen kelimeleri aynen almak bazen mahzurlu olabiliyor. Çünkü hakem denildiğiniz zaman hemen akla futbol maçını yöneten kişi akla geliyor. Bu ve benzeri kelimeler açıklanırken, Üstad Bediüzzaman o kelimeleri Risalelerde hangi anlamda kullandıysa öyle açıklanması gerekir. Bunlar bazı yerlerde terim olarak da kullanılmış. Terim mânâları mutlaka verilmesi gerekir. Eğer sayfa altında yeteri kadar verilemiyorsa, kitabın sonunda ayrıntılı olarak açıklanması gerekir. Kısaca bu kelimelerin ıstılah mânâlarının verilmesi veya Üstad o kelimeye hangi anlamı yüklemişse o mânânın verilmesi gerekir. Meselâ Vâhidiyet, Ehadiyet gibi veya mânâ-yı harfî, mânâ-yı ismî gibi. Bunlar şimdiye kadar hiçbir âlimin bu mânâda kullanılmamış, ilk olarak Üstad tarafından kullanılmıştır. Eğer bir kelimeye Üstadın kastetmediği bir mânâ yüklenirse, Risalelerin mânâ açısından asliyeti yaralanmış olur. İşte bu yön Risale-i Nur’un orijinal metninin korunmasının yanı sıra, mânâ itibariyle de asliyetinin korunmasına hizmet eden bir yöntemdir.”

Kelime anlamları sayfa altında

Günümüz şartlarında Risale-i Nurlar ile ilk tanışanların yaşadıkları en büyük sıkıntı, bu eserlerde kullanılan kelimelerin anlamlarını bilmemek, dolayısıyla okuduklarını anlamamaktan kaynaklanıyor. Bu durumda olanlardan bazıları, bir daha açmamak üzere o risalenin kapağını kapatıyor. Anlama gayretinde olanlardan bir kısmı bilen ve anlayan birilerine soruyor. Bazıları da büyük bir azim ve gayretle her bir kelimenin anlamını lügatlere başvurarak öğrenmeye çalışıyorlar. Böyle bir gayreti gösterenlerin çoğunluğu da lügatten buldukları anlamları, daha sonra tekrar aramamak için kalemle sayfa kenarlarına veya kelime altlarına yazma ihtiyacını duyuyorlar.

Aranan her kelimenin anlamı lügatlerde bulunamadığına da dikkat çeken Kenan Demirtaş şöyle devam etti: “Bulunsa bile, bir kelimenin birden fazla anlamı olduğu durumlarda okuyucu metinde hangi mânânın kastedildiğini anlamada güçlük çekebiliyor. Örneğin ‘hikmet’ kelimesinin on kadar mânâsı var. Ayrıca bazı kelimelerin ıstılah mânâları ne genel lügatlerde, ne de doğrudan Risaleler dikkate alınarak hazırlanan lügatlerde doğru dürüst konulmamış. Bu durumda bir kelimenin anlamını araştıran okuyucu çoğu zaman sadece lügat anlamını buluyor. Ama o kelimenin ıstılah mânâsı çok farklı olabiliyor. Halbuki bir kelimenin ıstılah mânâsı fıkıh ilmine göre farklı, kelâm ilmine göre farklı, hadis ilmine göre farklı olabiliyor. Veya bütün bunların dışında Üstadın bir kelimeye çok farklı bir mânâ yüklemiş olması da söz konusu oluyor.”

Kenan Demirtaş’a göre, bazı kelimelerin bütün yönleriyle açıklandığı Kavramlar Sözlüğü bu eserlerin asliyetinin ve orijinalliğinin bozulmaması ve korunmasına yönelik de önemli bir misyon üstlenmiş durumda. “Eğer biz böyle bir bölümü koymasaydık ve sadece kelime anlamlarıyla yetinseydik, o kelimeleri kısırlaştırmış olurduk. Biz bu çalışmayla bu kelimelerin kavram mânâlarını çok daha geniş olduğunu göstermiş olduk. Böylelikle Risale-i Nur’un daha kolay anlaşılabilmesi için sadeleştirmek gerektiğini söyleyenlere verilecek en etkili cevap bu Kavramlar Sözlüğü’dür. Bu yolla Risaleleri sadeleştirmenin mümkün olmadığı, bu kavramların bir kelimeyle karşılığının bulunmadığı açıkça gösterilmiştir.”

Bu muhteşem Külliyatı almak da çok kolay

Söz Basım Yayın tarafından hazırlanan Risale-i Nur Külliyatını almak çok kolay. Bu sette Bediüzzaman'ın yazmış olduğu 11 temel esere yer verilerek okurların tüm Risale-i Nur'a en ekonomik şekilde sahip olması amaçlandı. Dileyenlere seti 3 ayrı grupta alma imkânı da tanındı.

Kampanya kapsamında piyasa fiyatı 300 YTL olan Külliyatın fiyatı 180 YTL olarak belirlendi. Ödeme kolaylığı açısından da bazı kolaylıklar sağlandı. Dileyenler 3 ayrı gruptan birisini, ikisini veya tamamını alabiliyor. Örneğin, sadece bir grubu almak isteyen 60 YTL, iki grubu almak isteyenler 120 YTL, üç grubu almak isteyenler ise 180 YTL ödeyerek tercih ettikleri grubu alabiliyorlar. Bunlarla birlikte, diğer risalelerde yer alıp da kampanya kapsamına alınmayan İman ve Küfür Müvazeneleri, Asâ-yı Mûsâ ve Sikke-i Tasdîk-i Gaybî isimli eserlerin yer aldığı dördüncü grubu ada alabiliyorlar. Bu tercihle birlikte tüm Külliyata 220 YTL ödeyerek sahip olabiliyor.

Külliyat kampanyasında sağlanan kolaylıklardan birisi de taksitli ödeme imkânı. Tüm seti alanlar ücreti “1 peşin+8 taksit” ile ödeyebilecekler. Aynı taksit uygulaması dördüncü grubu alanlar için de geçerli.

Tüm seti alanlara 12.5 YTL değerindeki yeni hazırlanmış Risale-i Nur Seti'nin interaktif CD'si ve 7 YTL değerindeki Bediüzzaman Belgesel VCD'si hediye olarak veriliyor. Verilen siparişler adrese kargo ile ücretsiz olarak teslim ediliyor.

Bu kampanyadan istifade etmek isterseniz en yakın kitapevinden bu Külliyat Setine ulaşabilirsiniz. Bunun dışında;

0212 551 32 25 no'lu (09:00 - 18:00 saatleri arası) veya 0542 235 94 36 no’lu telefonları (18:00 - 24:00 saatleri arası) arayabilirsiniz.

www.sozbasimyayin.com internet adresine girip bu Külliyat ve kampanya hakkında detaylı bilgi edinebilir; sitede yer alan sipariş formunu doldurabilirsiniz.

Yine internet aracılığıyla [email protected] adresine mesaj göndererek tercih ettiğiniz seçenekleri iletebilirsiniz.
 

yasinerbu

Üye
Katılım
8 Haz 2006
Mesajlar
188
Tepkime puanı
0
Puanları
0
söz basın yayın mı.....? başka söz'e gerek yok.
 
Üst