Reformcular Ruh GÖÇÜ Var Dİyorlar.

  • Konbuyu başlatan KOCAYUSUF-1
  • Başlangıç tarihi
K

KOCAYUSUF-1

Guest
:REENKARNASYON(TENASÜH-YENİDEN BEDENLENME-RUH GÖÇÜ):

Ruhların,insandan insana,insandan bitkiye,insandan hayvana veya hayvandan
insana geçtiği yolundaki inançtır.Asıl kökeni,Hind ve Uzakdoğu kültür ve düşünce hayatında bulunmaktadır. Tenasüh inancının kökeninin bulunduğu yerlerde
değişik şekillerine rastlandığı gibi,bunların edebiyatında da bu yolda sembolik
hikayeler,folklorlarında masallar,efsaneler oluşmuştur.
Budizm,Hinduzim,Taoizm,Jainiz ve Sihlik gibi Asya kökenli dinlerde Orfecilik
ve Manicilik gibi Ortadoğu dinlerinde büyük kabul görmüş,eski Mısır ve Çin
inançlarında da hararetle savunulmuştur.
Galiyet veya Gulat olarak adlandırılan Şii kökenli sapık fırkalarla bazı kelâmcı
ve mutasavvıfların benimsedikleri ruh göçü,yani ruhların insandan insana ve diğer canlılara geçmesi inancıda işaret ettiğimiz kaynaklardan gelmektedir.
Bazı Galiye fırkalarında ileri sürülen tanrı ruhunun bir insan bedenine girdiği ve
belli insanlarda varlığını sürdürdüğü inancı da tenasühün bir başka şekli olarak
görülebilir.Şii kökenli fırkalarından Cenahiyye,Beyaniye,Hattabiye,Ravendiye ve
Keysaniye ortak inanç olarak tenasühü almışlardır.Galiyeye göre bu dünyadan
başka dünya,yani Ahiret yoktur. Kıyamet ise, ruhun bir bedenden çıkıp başka bir
bedene göç etmesi olayından başka bir şey değildir.
Mutezile(sapık mezheb)kelâmcılarından Ahmet Bin Hait ve onun yolundan giden-
lerde tenasühü benimsemişlerdir.Bektaşilik’te de Galiye’yi andıran bir tenasüh
inancıyla karşılaşılmaktadır.Aleviliktede bu inanç vardır.
Akdeniz Bölgesinde,özellikle Mersin,Adana ve Hatay’da yaşayan Şia(Şii) fırka-
ları olan Nusayriler ve İsmailiye mensubu kişilerde tenasühe inanırlar.
Sünni fıkıh ve kelâm alimleri tenasüh inancını küfür sayarak şiddetle reddetmiş-
lerdir. Tenasüh inancını Aristo mantığına dayanarak felsefe açısından çürüterek
reddeden ilk düşünce adamı İbn Sina’dır.İmam Gazali ve Razi gibi daha sonraki
fıkıh ve kelâmcılarda tenasühü red konusunda İbn Sina’yı takip etmişler onun
delilerinden yararlanmışlardır.
Dinde reformcular da tenasühü savunmaktadırlar.Dinde reformcu Prof.Dr.Yaşar
Nuri Öztürk ile Prof.Dr.Süleyman Ateş(Eski Diyanet İşleri Başkanı) şu ayetleri
delil gösteriyorlar;

EL-BAKARA S.28.AYET: “Allah’ı nasıl,inkâr edersiniz ki,siz ölüler idiniz,O sizi
diriltti;yine öldürecek,yine diriltecek;sonra O’na döndürüleceksiniz.

AÇIKLAMA: “Siz ölüler idiniz” Yani Dünya’ya gelmeden önce bedensel olarak ölü idiniz.(Ama ruhumuz Berzah Aleminde yaşıyordu.) Sizi Dünya’da (bedenle
ve ruhla) dirilttim(yarattım). “Yine öldürecek”Yani,Dünya hayatında insanları
yine öldürecek,Mahşerde yine diriltecek(bedenle ve ruhla).Sonra,herkes hesap
verecek.

ÂLİ İMRAN S. 27.AYET: “Geceyi gündüze sokarsın,gündüzü geceye sokarsın;
ölüden diri çıkarırsın,dilediğini hesapsız rızıklandırırsın.”

AÇIKLAMA: “Ölüden diri çıkarırsın,diriden ölü”Yani,ölü topraktan çeşit,çeşit
Bitkileri çıkartırsın,diriltirsin.Sonra her yaşayan canlıyı zamanı gelince öldür-
ürsün.Ayrıca,bir hadiste Peygamberimiz,Hz.Muhammed(S.A.V),inançsızların
isteği üzerine Allah’a dua ederek çok eskiden yaşamış bir adamı diriltmişdir.
Allahü teala Hz.İsa’ya da ölüleri diriltme mucizesi vermiştir.
Bakara S.260.Ayet: “İbrahim de bir zaman: “Rabbim,ölüleri nasıl dirilttiğini
bana göster”demişti.(Allah);İnanmadın mı?dedi,(İbrahim): “Hayır(inandım),fakat
kalbim kuvvet bulsun diye(görmek istiyorum)dedi. “O halde kuşlardan dördünü
tut,onları kendine çek,(iyice incele),sonra(kesip)her dağın başına onlardan birer
parça koy.Sonra onları kendine çağır;uçarak sana gelecekler.Bil ki,Allah daima
galib ve hikmet sahibidir.” dedi.

NUH S. 17.AYET: “Allah sizi yerden bir bitki olarak bitirdi.”

AÇIKLAMA: “Allah insanları spermalardan,onları gıdalardan,gıdaları bitkilerden
bitkileri de yerden(topraktan)yarattı.
14.Ayette insanın çeşitli merhalelerden(aşamadan)geçirilerek yaratıldığını ifade ediyor. 17 numaralı ayet ise bu merhalelerin ilkine işaret etmektedir.Yeryüzündeki
maddi hayatın ilk belirtisi bitkidir.Bitkilerden sonra hayvanlar ve en sonunda da
insanlar yaratılmıştır.İnsanın menşeine(kaynağına) çeşitli yerlerde işaret eden
Kur’an,bu yaratmanın bir tekâmüle(gelişim,gelişme)tabi kılındığını gösterir.
Ancak insan herhangi bir hayvandan değil,kendi kökünden tekâmül ettirilmiştir.
Bu tekâmülün nasıl olduğunu ancak Allah bilir.
18.Ayette “Sonra yine oraya geri çevirecek” Yani,topraktan yaratıldınız,yine
toprağa döneceksiniz,demek. “Ve tekrar çıkaracaktır.” Yani,tekrar Mahşerde
diriltileceksiniz.

EL-BAKARA S.65.AYET: “ İçinizden,Cumartesi günü(avlanma yasağı)nı
çiğneyenleri, elbette bilmişsinizdir;işte onlara: ‘Aşağılık maymunlar olun!’
dedik.”

AÇIKLAMA: Cumartesi günü,avlanma yasağını dinlemeyen bir kısım Yahudileri
Allahü teala,ceza olarak maymuna çevirmişdir.Bu ayetin devamında;
Bakara S. 66.Ayette: “Ve bu cezayı,önündekilere ve ardından geleceklere bir ibret
(Allah’ın azabından)korunanlara da bir öğüt yaptık.”

MÜ’MİN S.11.AYET: “Dedilerki: Rabb’imiz, bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin”

AÇIKLAMA: Biz cansız halde iken ana karnında can verip dirilttin.Sonra Dünyada
süremiz dolunca yine öldürdün;şimdi tekrar dirilttin.Birinci ölüm,insanın sperma
hali veya ondan önceki durumudur.Doğumla birinci hayat başlar.Dünya ya geldik-
ten sonra ölmek,ikinci ölümdür. Ahirette dirilmek de ikinci hayattır.

Dini konuları bilimsel olarak açıklayan araştırmacı yazar Ahmet Hulusi,tenasüh
İnancını kesinlikle kabul etmemektedir.Ahmet Hulusi şu ayetleri delil olarak
ileri sürmektedir:

MÜ’MİNUN S. 99.AYET: “Nihayet onlardan birine ölüm geldiği zaman: “Rabbim
der,beni(Dünyaya) geri döndürünüz(gönderiniz)!”

MÜ’MİNUN S. 100.AYET: “Ki terk ettiğim Dünyada yararlı bir iş yapayım”Hayır,
bu onun söylediği(olmayacak)bir sözdür.Önlerine tâ dirilecekleri(kıyamet)gününe
kadar,(geriye dönmelerine engel olan)bir perde vardır.

Tenasüh inancıyla,imtihan Dünyası,mahşer günü,ilahi huzurda(Hak divanında)
sorguya çekilmek,sırat köprüsü,Cennet ve Cehennem inkâr edilmektedir.
Yehova Şahitlerinde,Protestanlarda ve Museviliktede Ahiret inancı yoktur.
 
Üst