önemli risale-i nur dersleri ve nurcular hakkında bilgiler-belgeler!!!!

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,931
Puanları
63
Yeni Asya'nın Nurculukla Alakası Yoktur

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, arial, sans-serif; font-size: 20px;">

hüsnü bayram abinin açıklaması:Aziz kardeşlerimiz
Evvela: Cenab-ı erhamurrahiminden sizleri ve memleketimizi ve alem-i islamı cennetasa baharları terennüm edeceğimiz günlere isal etmesini niyaz ediyoruz. şer cephelerinin bütün etrafıyla kalelerinin birer birer yıkılmasını ve afakı saran bütün hadisatın nihayetinde bir iltifat-ı şahanenin ittihad-ı islamı netice verecek surette müşade etmeyi bizlere nasib etmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz.
Ve Kardeşlerim, hem alem-i islam ve bilhassa memleketimiz fevkalade günlerden geçmekte, dışarda küfür kuvvetleri içerde zındıka komiteleri bu vatanı içten ve dıştan çökerterek parçalamayı ve alem-i islamın bu ileri karakolunu düşürmek ve ümmet-i Muhammedin bu ümit meşalesini söndürmek için bütün kuvvetleriyle çalışmakta olduklarını görüyoruz. Fakat kardeşlerim müsterih olunuz, ebedlerden gelen o kudsi ve nurani sada ve ahadis-i sahihanın işaratı, ve Rabbimizin bizlere müjdeleri işaret ediyor ki bizler artık galibane devam ve kemalde olacak bir devrenin müşahidleri oluyoruz. Bütün müjdeler şartlara tabidir. O şartlar birer birer meydana gelmektedir. Ve hikmet dünyasında Hakim-i Zülcelal hikmetle iş görmektedir. Hikmet ise eşyanın vücudunda tertibi ve tedrici iktiza etmektedir. Memleketimizde ki hadisat-ı siyasiyeyi de bu muvacehede değerlendirmeliyiz. Bir maksad bütün bütün elde edilmezse bitamamiha terkedilmez düsturu ile mesaili mütalaa etmeliyiz.
Saniyen; " Haricî düşmanların zuhur ve tehacümünde dâhilî adavetleri unutmak ve bırakmak" olan bir maslahat-ı içtimaiyeyi..." nazara alarak anarşi, terör ve fitne merkezlerinin rağmına Millet Meclisimizin rey ekseriyetiyle kabul ettiği bu yeni Anayasaya mutlak kemalde ve mükemmeliyette diyerek değil şer-i şerife muvafık hürriyet-i şeriyye ve sulh-u umumiyi temine bir adım atmak, bir başlangıç yapmak manasında "EVET" demeyi vatan, millet ve islamiyet namına bir vazife addediyoruz.
Salisen; Fezlekemizin mebdeinde de işaret ettiğimiz vechile memleketimize taarruz eden harici düşmanlara karşı reiscumhurumuza ve devletimize kuvvet vermek ve hükümet zaafiyeti olmaması için; hem adaletin tam tahakkuku, hürriyet i şeriyye ve şura ve cumhuriyet manalarının milletçe seçilen reiscumhurca uygulanmasının sühuleti, harici düşmanlar VE dahildeki anarşi ve fitnekerin bertaraf edilmesi, memleketin terakkisi, alem i islamca burasının merkeziyetinin tescillenmesi, darbe teşebbüsünden sonra memleketimizin liderinin arkasında olduğumuzun ümmete ve beşeriyete bir daha yüksek sesle ilanı için "EVET" diyeceğimizi duyuruyoruz. Malumdur ki: "Desatir-i hikmet, nevamis-i hükûmetle; kavanin-i hak, revabıt-ı kuvvetle imtizac etmezse cumhur-u avamda müsmir olamaz. (Mektubat s.471) Milletin seçtiği vekillerin adalet namına yaptıkları çalışmaların semeresiz kalmaması için kuvvetli bir icra merkezine ihtiyacı olduğu, bu tarzı,şuralar ile devleti idare eden asr ı Saadetin cumhurreisleri olan Hz Ebubekir, Ömer, Osman, Ali ra ecmain de en kemalde zuhur eden idare şekline yakınlaşma gördüğümüzden "EVET" diyeceğiz. Evet eski hal muhal ya yeni hal ya izmihlal diyen üstadımızın darbe anayasalarından, isdibdat ı mutlakadan memleketimizi kurtarmak adına atmış olduğu bu adımın tam hürriyet i şeriyyeye ve hakiki adalete, asayişin teminine mukaddime olacağını ümit ederek muvaffak olmasını arzu ediyoruz. Allah bizleri istikametten ayırmasın. Ve devletimize ve milletimize daima adil bir ahenk ve ferasetli adil idarecileri nasib etsin.

Hülasa: Umum Nur talebeleri asayişin manevi bekçileri olarak her vakit dış mihrakların ve zındıka komitelerinin karşısında vatan ve millet safında yer almışlardır. Mevcut hükümetimiz ve gece gündüz milleti için çalışan gayretli Reis-i Cumhurumuzun yanında müsbet icraatlarının arkasında bir manevi kuvvet olarak duruyor ve durmaya devam ediyoruz. İttihat ı islamın bu arafesinde alem ı İslâmın ileri karakolu ve Son kalesi olan bu vatanda küllî hayırlara vesile olan bu hükümetin cuzi hatalarını nazara almadan bütün kuvvetimizle insanlığın ebedî kurtuluşunu netice verecek olan ittihat ı İslâmın mayası olan bu vatan için referandum da "EVET" diyeceğiz. Nur taleberinin umumunun ayni istikamette kanaat taşıdıklarında şüphem olmadığı bir hakikatı umum Nurcular adına açıklamakta tereddüt etmeyeceğim.
Varlığını muhalefet yaparak isbat etmeye çalışan bir siyasi gazetenin Nurculuğu ve nur talebelerinin efkarını temsil edemiyeceği apaçık olmakla beraber, feto terör örgütü ile aynı istikamette yayın yapması VE üzerinde siyasi kimlik ve tirajı bu husustaki düşüncemizi teyit eden bu gazetenin yine o zındıka komiteleri tarafından acınacak bir halde istimal edildiği apaçıktır. Bu gibi zillet ve meskenet içinde şaşırmış bir güruhun Nur talebeleriyle bir alakası olmadığı Nurculuğu temsil etme gibi bir salahiyetleri olmadığını da kamuoyuyla paylaşmayı bir vazife telakki ediyorum.
Yaşasın sıdk! Ölsün yeis! Muhabbet devam etsin! Şura kuvvet bulsun! Bütün levm ve itâb ve nefret, hevâ hevese tâbi olanlara olsun. Selâm ve selâmet, hüdâya tâbi olanlar üstüne olsun. Âmin.
Hz. Bediüzzaman'ın hizmetkarı
Hüsnü Bayramoğlu

http://www.habermektebi.com/gundem/bediuzzaman-in-vekili-nurcularin-referandum-kararini-evet-olarak-acikladi-yeni-asya-gazetesine-reddiye-verdi/25819
 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,931
Puanları
63
HÜSNÜ BAYRAMOĞLU ABİ REFERANDUM NURCULAR AKİT TV-BEDİÜZZAMAN-

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Noto Naskh Arabic UI", Roboto, arial, sans-serif; font-size: 20px;">
 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,931
Puanları
63
Risalelerde hata olamaz mı; Üstad Mehdi bile olsa yanlış yapamaz mı?

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "YouTube Noto", Roboto, arial, sans-serif; font-size: 20px;">
 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,931
Puanları
63
Risale-i Nur Müzakereleri - Âhirzamanın Süfyan ve Deccal gibi şahısları nasıl tahribat yapacaklar?

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "YouTube Noto", Roboto, arial, sans-serif; font-size: 20px;">
 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,931
Puanları
63
Ahmed Akgündüz Hakkında Kısa Bir Açıklama (06.05.2017)

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "YouTube Noto", Roboto, arial, sans-serif; font-size: 20px;">
 

gamsız

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ağu 2015
Mesajlar
1,927
Puanları
48
ZÜBEYİR GÜNDÜZALP AĞABEYİMİZDEN NOKTA ATIŞLARI
"Aklını çalıştırarak oku.
• Yüksek yerlerin hâfıza üzerindeki tesiri büyüktür.
• Ezberlemek hâfızayı açar.
• Yatarken imanî bahisleri oku. Bütün tehlike okuyamamaktan çıkıyor. Okuyamamaktan kork!
• Harfi harfine kitabî ol.
• Tenkit için okuyan, istifade edemez. Başkası için okuyan, istifade edemez. Kendi nefsi için okuyan, istifade eder.
• Hizmet için değil, nefsimi ıslah için okumalıyım.
• 180 değil, 1080 defa okunsa yine az.
• En mühim iki şey: okumak; uhuvvet ve ihlâs, yani samimiyet”
“dairesinde hizmet.
• İstidatları inkişaf ettirmek için çok okumak.
• Daima okumak.
• Dem ve damarlarımıza karışacak derecede okumak.
• Az da olsa devamlı okumak.
Okumak, yazmak, dinlemek, susmak.
• Satır satır, kelime kelime okumak.
• “Hizmet, hizmet” derken şahsî dersini unutanın, hizmeti muvakkat olur.
Şimdi oku, kabirde okuyamazsın.
Hususî okumanı terk etme.
• Büyük zatların sözünde bazen yetmiş mana bulunur.
• Her şey, her mesele okumakla halledilir. Zira eserlerde hepsi var. Fakat insan görmüyor.
• Oku, oku, her gün oku. Okudukça”
“oku ki, ruhun nur-u İlâhî ile parlasın. Kalbin nur-u Kur’an’la temizlensin. Aklın nur-u İslâmla işlesin ve yükselsin.
• Kalemen, amelen, lisanen çalış.
• Gençlikte insan ne ile meşgul olursa, istidatları onda inkişaf eder.
• İnsanın istidatları ve kabiliyetleri kırk yaşına kadar inkişaf eder.
• Günlük içtimai hadiselerle meşguliyet, kabiliyetlerin inkişafına mânidir. Bu noktaya dikkat lâzımdır. Zira bugün buna “genel kültür” ism-i herzesi takılmış.
• Kabiliyetleri inkişaf ettirebilmek için her şeyden evvel meşru ve sebatkâr bir şekilde çalışmayı bilmek lâzımdır.
• Mesleğimiz meşakkattir.
• Tuğlaları üst üste koymak tekrar değil, tesistir.”
“Okumak, okumak, yine okumak... Okumaktan yorulunca ne okuduğunu okumak veya kitâb-ı kebîr-i kâinatı okumak...”
“• Her hatayı yapabilirsin, fakat bir hatayı iki defa yapma.”
(Zübeyr Gündüzalp)
 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,931
Puanları
63
Mücahit Bilici ile son kitabı “Hamal Kürt” üzerine söyleşi

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "YouTube Noto", Roboto, arial, sans-serif; font-size: 20px;">


biz bu kişiyi oryantalist biliyorduk, kürt miliyetçisi çıktı. ayrıca artık nurcu olmadığını da itiraf ediyor.

01:30 dakikada "nurcuydum eskiden, post nurcuyum şimdi" diyor. 35:40 dakika dada

videonun sonlarına doğru 18:30 dakikada üstadı mahkemede inanmadığı şeyleri, zordan kurtulmak için söylediğini ima ediyor.

23:10 dakikada "türkler devlete tapar" diyor ve diyarbakırlı bir kürt miliiyetçisi olduğunu açıkça ilan ediyor.

12:29 dakikada demokrasi güzellemesi yapıyor. ulus fikrini överken ümmet fikrinin 19. yy da yeni ortaya çıktığını ifade ediyor.

dakikasını hatırlamadım ama bir yerde de risalei nurun bakış açısının dışına çıktığını daha olaylara evrensel baktığını ifade ederek bir nevi üstadlık taslıyor.

ülen bu oryantalist için nurcu diyenler lütfen artık demesinler...
 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,931
Puanları
63
Mücahit Bilici ile son kitabı “Hamal Kürt” üzerine söyleşi

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "YouTube Noto", Roboto, arial, sans-serif; font-size: 20px;">


biz bu kişiyi oryantalist biliyorduk, kürt miliyetçisi çıktı. ayrıca artık nurcu olmadığını da itiraf ediyor.

01:30 dakikada "nurcuydum eskiden, post nurcuyum şimdi" diyor. 35:40 dakika dada

videonun sonlarına doğru 18:30 dakikada üstadı mahkemede inanmadığı şeyleri, zordan kurtulmak için söylediğini ima ediyor.

23:10 dakikada "türkler devlete tapar" diyor ve diyarbakırlı bir kürt miliiyetçisi olduğunu açıkça ilan ediyor.

12:29 dakikada demokrasi güzellemesi yapıyor. ulus fikrini överken ümmet fikrinin 19. yy da yeni ortaya çıktığını ifade ediyor.

dakikasını hatırlamadım ama bir yerde de risalei nurun bakış açısının dışına çıktığını daha olaylara evrensel baktığını ifade ederek bir nevi üstadlık taslıyor.

ülen bu oryantalist için nurcu diyenler lütfen artık demesinler...

Mücahit Bilici: "Fikirsel olarak Nurculuk büyük bir çöküş yaşıyor"

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "YouTube Noto", Roboto, arial, sans-serif; font-size: 20px;">


 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,931
Puanları
63
Hasan Akar'ın Mehdiyle İlgili İddalarına Cevap

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "YouTube Noto", Roboto, arial, sans-serif; font-size: 20px;">
 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,931
Puanları
63
Mücahit Bilici ile son kitabı “Hamal Kürt” üzerine söyleşi

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "YouTube Noto", Roboto, arial, sans-serif; font-size: 20px;">


biz bu kişiyi oryantalist biliyorduk, kürt miliyetçisi çıktı. ayrıca artık nurcu olmadığını da itiraf ediyor.

01:30 dakikada "nurcuydum eskiden, post nurcuyum şimdi" diyor. 35:40 dakika dada

videonun sonlarına doğru 18:30 dakikada üstadı mahkemede inanmadığı şeyleri, zordan kurtulmak için söylediğini ima ediyor.

23:10 dakikada "türkler devlete tapar" diyor ve diyarbakırlı bir kürt miliiyetçisi olduğunu açıkça ilan ediyor.

12:29 dakikada demokrasi güzellemesi yapıyor. ulus fikrini överken ümmet fikrinin 19. yy da yeni ortaya çıktığını ifade ediyor.

dakikasını hatırlamadım ama bir yerde de risalei nurun bakış açısının dışına çıktığını daha olaylara evrensel baktığını ifade ederek bir nevi üstadlık taslıyor.

ülen bu oryantalist için nurcu diyenler lütfen artık demesinler...


Mücahit Bilici Çok uzak olmayan bir gelecekte Kürtler Türkiye’nin en az yarısı olacak


not: siz çocuk sahibi olmayın, bu kürt milliyetçisi neyin planını yapıyor.. bakın ve görün...

 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,931
Puanları
63
Avam Geniş Daireye Bakar - YOZGATNUR


<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "YouTube Noto", Roboto, arial, sans-serif; font-size: 20px;">
 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,931
Puanları
63
Üstadın mehdii azam olmadığı yukarıdaki videolarda/paylaşımlarda ispatlanmıştır. Siz yine bildiğinize inanmaya devam da edebilirsiniz.

Şimdi, aşağıdaki çıkarımların kesin bilgi olmadığı, tahminden ibaret olduğu notunu düşerek, mehdi-i azamın doğum tarihi ile ilgili ufuk açıcı bir beyin fırtınası gerçekleştirelim:Ashâb-ı Kütüb-i Sitte'den İmam-ı Hâkim'in "Müstedrek"inde ve Ebu Dâvud'un "Kitab-ı Sünen"inde, Beyhaki "Şuab-ı İman"da tahriç buyurdukları (delillere dayanarak ortaya koydukları): HER YÜZ SENEDE BİR, CENAB-I HAK BİR MÜCEDDİD-İ DİN (her yüzyıl başında dini hakikatleri devrin ihtiyacına göre açıklamak üzere gönderilen büyük İslam alimi, yenileyici) GÖNDERİYOR... hadis-i şerifine mazhar (sahip, erişmiş) ve mâsadak (belirtilen özelliklere tam olarak uyan) ve müzhir-i tam olan (uyarma görevini tam olarak yerine getiren)... (Barla Lahikası, s. 119)

Hazret-i Mevlâna halidi bağdadi hicri 1193'te dünyaya gelmiş. Üstadımız ise hicri 1293'te dünyaya gelmiş.

Yani arada bir asır var

Hicri 1193 yılı, miladi 1779 yılına tekabül etmektedir.
Hicri 1293 yılı, miladi 1876 yılına tekabül etmektedir.
http://www.i-takvim.com/takvimler/hicri_takvim_cevir.phpBaştaki hadis-i şerifin "her yüz sene başında dini tecdid edecek (yenileyecek) bir müceddidi (yenileyiciyi) gönderiyor" müjdesinin ihbarına (verdiği bilgilere) muvâzi (uygun) olarak HAZRET-İ MEVLANA HALİD -ekser ehl-i hakikatin tasdikiyle (din alimlerinin büyük bir çoğunluğunun onaylamasıyla ve ittifakla)- 1200 senesinin yani ON İKİNCİ ASRIN MÜCEDDİDİDİR. (Barla Lahikası, s. 120)

Mevlana halidi bağdadi 12. Asrın, Üstadımız ise 13. Asrın müceddidir."...Bu zamanda öyle fevkalâdehâkimcereyanlar var ki, herşeyi kendi hesabına aldığı için, faraza hakikî beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zât dahi bu zamanda gelse, harekâtını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset âlemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum...." (kastamonu lahikası, sh.116)http://www.erisale.com/#content.tr.9.116“Şimdi hatıra geldi ki, eğer şeddeli "lamlar" ve "mimler" ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise, Hazret-i Mehdi'nin Şakirtleri olabilir.” (Şualar, s. 605)


Üstaddan sonra, yani bir asır sonra gelecek zatın doğum tarihi ise (Allahü alem…) hicri 1393 tür.

Hicri 1393 yılı, miladi 1973 yılına tekabül etmektedir.
Ayrıca;

İSTİKBAL-İ DÜNYEVİYEDE (dünyanın geleceğinde) 1400 SENE SONRA GELECEK bir HAKİKATİ asırlarında KARİB (yakın) ZANNETMİŞLER.(Sözler, s. 318)

Hicri 1400 yılı, miladi 1980 yılına tekabül etmektedir.
Son olarak aşağıdaki videoyu da konu bütünlüğü kapsamında eklemek istiyorum.


 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,931
Puanları
63
ahir zaman mehdisi ve süfyanı (mehdi misal ve süfyan misal insanlarla karıştırmamak gerek) meselesi hakkında...

mehdi-i azam hazretlerinin yaşadığını düşünüyorum ama kendisinin mehdi olduğunu bilmediğini (henüz ıslah olmadığını ve vazifesinin kendisine verilmediğini) düşünüyorum.

süfyan bahsine gelince. süfyanın risalei nurda tanımlandığını ve de bu tanımlanan klşi ile risaleleri de sa(h)deleştirme faaliyeti yağan fetulahın örtüştüğünü düşünüyorum: misal; "büyük bir alim olacak, ilmi ile dalalete düşecek, dinden tecerrüd etmiş maarifi rehber edinecek, horasan tarafından zuhur edecek (horasan erzurumun bir ilçesidir) vs vs "

zihin kıvrrımlarınızda geçen düşünceye cevap: süfyan mustafa kemal değildir. en basit örnek, o bir islam alimi değildi.. başka örneğe lüzum bile yok.. 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,931
Puanları
63
son olarak risaledeki süfyan bahsi fetulaha işaret ediyor... aşağıdaki videoda delilleri ile ortaya konmuştur..

SÜFYAN VE MUHAMMED MEHDİ 15.MEKTUB MURAT DURSUN

<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "YouTube Noto", Roboto, arial, sans-serif; font-size: 20px;">
 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,931
Puanları
63
anlaşılan o ki; bir hakem ( @Enes ) gözetiminde münazara talebimize de olumlu cevap vermeyeceksiniz.

hata bizde ki; çoluk çocuğu muhatap alıp cevap yazıyoruz.ileriki tarihlerde forumdaki mesajları okuyanlar için not: bu mesajlaşma biraz da sizin içindi. kendini "nurcu" olarak tanıtanların nasıl bir akıl tutulması yaşadığını ve de nasıl ifrat noktasında olduğunu göstermeye çalıştım. bu kulcoşkun rumuzlu üye sadece küçük bir örnek. nurcuların kahir ekreriyetinin düşüncesi malesef böyle. said nursi hazretlerinin mehdii azam olduğu konusunda kendilerini öyle inandırmışlar ki, hakiki mehdii azam zuhur etse , ona bile intisap edecekleri noktasında şüphelerim var. sanırım konu hakkında fikir edinmişsinizdir. selametle

kendini nurcu olarak tanıtan biri ile said nursi hazretlerinin mehdii azam olmadığı konusunda, bir hakem gözetiminde müünazara talebinde bulunmuştuk. bu nurcunun bu münazaradan nasıl kaçtığını merak edenler, yukarıda alıntı yapılan mesaj ve bu mesajdan önceki mesajlara bakabilirler.
 

kulcoşkun

Paylaşımcı
İhvan Üyesi
Katılım
27 Ağu 2016
Mesajlar
110
Puanları
0
Mehdi bekleyenlerin cevaplayamadığı iki soru:

Mehdi bekleyenler önce şuna cevap vermeli:

Mehdi devletin başına geçecekse, Mesih'in adaletli bir hükümdar olacağı Hadisi Şerif'ine ne diyorlar?

"Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem oğlu İsa inecek, hem adil bir hakem, adaletli bir hükümdar olarak inecek..." (Sahih-i Müslim bi Şerhin-Nevevi, cilt 2, s.192; Kenzul Ummal, Kitabul-İman, Bab-ı Nüzul-i İsa İbn-i Meryem, 14/332)


Kardeşlerim, sizin beklediğiniz Mehdi'nin yapması gereken işlerden bazıları:

uçak gemisi yapmak hem de batınını elindekilerden daha ileri ve çok sayıda

nükleer füze yapmak(batının elindekilerden daha fazla ve ileri teknolojide)

borsa değerlerinde Batının borsa değerleri günümüzde nasıl bizim borsadan kat kat fazlaysa aynı şekilde bizim borsa değerleri kat kat onlarınkindenfazla olmalı

uzay teknolojisinden batıyı geçmek

Amerikanın Ortadoğudaki üslerine karşılık, bizim de kanada, meksika ve güney amerikada üslerimiz olması

vb. vb. vb... bu işleri bir insan ömründe yapmak

tabi Mehdi bunları yaparken batı oturup izlemeyecek ve nükleer gibi olaylarda engellemeye çalışacaktır.

mesela, uçak gemin yoksa amerikaya karşı amerika topraklarında savaş yürütmen de çok zordur.

İŞİN ÖZETİ: kimisi Mehdi hadislerini inkar eder, kimiside tasavvufçular gibi mistik bir Mehdi anlayışına sahiptir, (Risale-i Nur ise ayakları yere basan sağlam bir görüşü savunur) ancak unutulmamalıdır ki Uhud Savaşındakilerin hepsi Mehdi'den daha üstün insanlardı ve sebepler aleminde yaşıyoruz
 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,931
Puanları
63
Ebubekir Sifil'den Bediüzzaman Hakkında İlginç İfadeler
 
Üst