• Reklamsız versiyon için ÜYE OL

Müşriklerin ölen çocuklarının akibeti???

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,430
Beğeniler
310
Puanları
0
#1
23- (...) Bize Züheyr b. Harb rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Cerîr A'meş'den, o da Ebû Sâlih'den, o da Ebû Hüreyre'den naklen rivayet etti. (Şöyle demiş) : Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Seliem) :
«Hİç bir doğan çocuk yoktur ki; fıtrat üzere doğmuş olmasın! Sonra annesi; babası onu yahûdileştirir, hristiyanlaştırır ve müşrikleştirirler.» buyurdular. Bunun üzerine bir adam :
— Yâ Resûlallah! Bundan evvel ölürse ne buyurursun? dedi.
«Allah onların ne yapacak olduklarını bilir.» buyurdular.


24- (...) Bize Muhammed b. Kâfi' rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ab-dürrezzâk rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ma'mer, Hemmâm b. Münebbilı'-den rivayet etti. Hemmâm: Ebû Hüreyre'nin, Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) den bize rivayet ettikİeri şunlardır, diyerek bir takım hadîsler zikretmişlerdir. Onlardan biri de şudur: Resûlüüah (Sallallahü Aleyhi ve SelUm):
«Doğan bir kimse bu fıtrat üzere doğar. Sonra annosi, babası onu yahûdileştirir ve hıristiyaniaştırırlar. Sizin develeri ürettiğiniz gibi. Onlar*da hiç azası kesik buluyor musunuz? Sonra onların azasını siz kesiyor*sunuz.» buyurdular. Ashâb :
— Yâ Resûlallah! Küçükken ölene ne buyurursun? dediler.
«Allah onların ne yapacak olduklarını bilir.» buyurdular.

25- (...) Bize Kuteybe h. Saîd rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Abdü'l-Aziz (yâni Ed-Derâverdî), Alâ'dan, o da babasından, o da Ebû Hüreyre'*den naklen rivayet etti ki: Resûlüilah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem):
«Her insanı annesi fıtrat üzere doğurur. Sonra annesi, babası onu ya-lıudileşîirir, hmstiyanlaşlmr ve mecûsîleşîİrir. Eğer annesi, babası müslü-man İseler çocuk da müslüman olur. Annesinin doğurduğu her insanı şey*tan iki yanından çarpar. Yalnız Meryem'le oğlu müstesna!» buyurmuşlar.

26- (2659) Bize Elût'-Tâhir rivayet etti. (Dedi ki) : Bize İbnü Veh haber verdi. (Dedi ki) ; Bana İtnü EM Zi'b ile Yûnus, İbnü Şîhab'dan, o da Atâ' b. Yezîd'den, o da Ebû Hüreyre'den naklen hafeer verdi ki, Resûîüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) 'e müşriklerin çocukları sorulmuş da:
«Onların ne yapacak olduklarını Allah bilir.» Buyurmuşlar.

(...) Bize Abd b. Humeyd rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Atdürrezsâk haber verdi. (Dedi ki) : Bize Ma'mer haber verdi. H.
Bize Abdullah b. Ahdirrahman İbnü Behram da rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ebû'l-Yeman haber verdi. (Dedi ki)
Bize Şuayb haber verdi. H.
Bize Seleme b. Şebib de rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Hasen b. A'yen rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ma'kıl (bu zât İbni Ubeydillah'dır) rivayet etti.
Bu râvüerin hepsi Zührî'den Yûnus ve İbnü Ebî Zi'b'in isnadıyla on*ların hadîsleri gibi rivayet etmişlerdir. Yalnız Şuayb ile Ma'kıVın hadîs*lerinde :
«Müşriklerin zürriyetleri soruldu...» cümlesi vardır.

27- (...) Bize İbnü EM Ömer rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Süfyân Ebû'z-Zinad'dan, o da A'rac'dan, o da Efcû Hüreyre'den naklen rivayet etti. (Şöyle demiş): Uesûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sel1em)'e müşriklerin çocuklarından küçükken ölenler soruldu da :
«Allah onların ne yapacak olduklarını bilir.» buyurdular.

28- (2660) Bize Yahya b. Yahya da rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Ebû Avâne, Ebû Bişr'den, o da Said b. Cübeyr'den, o da İbni Abbas'dan. naklen haber verdi. (Şöyle demiş): Resûlüllah (Sallallohü Aleyhi ve müşriklerin çocukları soruldu.
«Allah onları yarattığı vakit ne yapacak oldukların! bilir.» buyurdular.

29- (2661) Bize Abdullah b- Meslcme b. Ka'neb rivayet etti. (Dedi ki) : Bize Mu'temir b. Süleyman babasından, o da Rakabe b. Meskale'den, o da Ebû İshâk'dan, o da Saîd b. Cübeyr'den, o da İbnü Abbâs'dan, o da Übey b. Ka'b'dan naklen rivayet etti. Ühey şöyle demiş: ttesûlüllah (SülSüllahü Aleyhi ve Sellem):
«Hızır'ın öldürdüğü çocuk kâfir olarak mühürlenmişti. Yaşasaydı an*nesine, babasına azgınlık ve küfürle zulmederdİ.» buyurdular.

30- (2662) Bana Zübeyr b. Harb rivayet etti. (Dedi ki) :,Bize Ce-rîr, Alâ' b. Müscyych'den, o da Fudayl b, Amr'dan, o da ÂLşe tinti Tal-ha'dan, o da Ümmü'l-Mü'miniıı Âîşe'den naklen rivayet etti. (Şöyle de*miş) : Bir çocuk öldü de ben : Ne mutlu ona, cennet serçelerinden tir serçe! dedim. Bunun üzerine Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem};
«Bilmez misin ki, Allah cennetle cehennemi yaratmış ve ona da, buna da ehil yaratmıştır.» buyurdular.
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,430
Beğeniler
310
Puanları
0
#2
Müşriklerin çocuklarına gelince : Bu hususta üç kavil vardır. Birinci kavle göre babalarına tâbi olarak onlar da cehenneme gireceklerdir.

İkin*ci kavi tevakkuftur. Yâni ulemadan bir taife bunların cennetlik mi, cehen*nemlik mi olduklarım kestirnmemiş, bu hususta bir şey söylememeyi ter*cih etmişlerdir.


Üçüncü kavle göre müşriklerin küçükken ölen çocukları cennetliktir. Muhakkık'ın ulemânın kavilleri budur. Nevevî : «Sa*hih olan da budur.» diyor. Buna delil Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) in cennette İbrani m (Aleyhisselâm) 'ı ve etrafında İnsanların çocuk*larını gördüğünden bahseden hadîsidir. Mezkûr hadiste ashâhm : «Yâ Iie-sûlaîlalı! Müşriklerin çocukları da orada mıydı?» diye sordukları:

«Evet! Müşriklerin çocukları da oradaydı.» diye cevab verdiği bildi*rilmektedir. Hadîsi, Buharı rivayet etmiştir. Teâlâ Hazretleri de :
«Biz Resul göndermedikçe kimseyi ûzqb edecek değiliz.» buyurmuş*tur. Bir çocuk bulûğa ermedikçe mükellef değildir. Bu cihet ittifâkîdir,.
 
Üst