Medreset-üz Zehra'ya tahsis edilen paralara ne oldu? | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Medreset-üz Zehra'ya tahsis edilen paralara ne oldu?

korakademik

Ordinaryus
İhvan Üyesi
Katılım
17 Ağu 2009
Mesajlar
2,236
Puanları
0
Medreset-üz Zehra'ya tahsis edilen paralara ne oldu?

Yazar: Sorularla Risale, 11-5-2010

"Hattâ büyük bir ehemmiyetle, şimdi de Şark Darülfünunu - tâbirlerince Doğu Üniversitesi - için yüz bin lira tahsis edildiğini gazeteler yazmış.

Hem mezkûr hakikati, hem Ankara, hem İstanbul Üniversiteleri o dehşetli, tahribatçı kuvvete karşı hem vatanı, hem gençliği kurtaracak hakaik-ı Kur'âniye ve imaniye olduğunu kat'iyen bildiler ki, Ankara'daki üniversiteliler bin yedi yüz imza ile Maarif Vekilinin din derslerini cebrî mekteplere koyması için tebrik etmişler."
(1)

"Mustafa Kemal iki defa şifre ile Van vilâyetinin eski valisi ve benim dostum Tahsin Beyin vasıtasıyla beni, neşredilen Hutuvât-ı Sitte'ye mükâfaten taltif için Ankara'ya celb etti, gittim. Şeyh Sinusî Kürtçe lisanı bilmediğinden, beni onun yerinde üç yüz lira maaşla vilâyât-ı şarkıye vâiz-i umumîsi, hem meb'us, hem Diyanet Riyaseti dairesinde, Dârü'l-Hikmet âzâlarıyla beraber, eski vazifemle memnun etmek ve benim Van'da temelini attığım Medresetü'z-Zehrâ ve şark dârülfünunuma Sultan Reşad'ın verdiği on dokuz bin altın lira, iki yüz mebus içinde yüz altmış üç mebusun imzasıyla yüz elli bin banknota iblâğ edilerek kabul edildiği halde.. (2)

Yukarıdaki iki pasajdan anlaşıldığı kadarıyla bu paraları Bediüzzaman Hazretleri almış değil. Bu paralar ve altınlar o üniversitelerin yapımı için devlet tarafından tahsis edilmiş. Birinci Dünya savaşı patlak verince de, ne bu paralar alınmış ne de o darul fünunlar, yani Üniversiteler yapılmış.


(1) bk. Emirdağ Lahikası-II
(2) bk. Şualar, On Dördüncü Şua.
 
Üst