MEB'den sınav yönetmeliklerine düzenleme

ismail

Yeni
Katılım
3 Mar 2007
Mesajlar
20,475
Tepkime puanı
2,063
Puanları
0
Yaş
43
Milli Eğitim Bakanlığı, Seviye Belirleme Sınavı (SBS), Açıköğretim Okulları Sınavları, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavları ile bazı kurumlar için yapılan sınavları düzenleyen ''Merkezi Sistem Sınav Yönergesi''ni yeniden düzenledi.


Düzenlemeye göre, elektronik iletişim araçları ile kopya çeken veya yerine başka birinin sınava girdiği belirlenen adaylar ile organize olarak kopya çekme eylemine karıştıkları tespit edilen adaylar 1 yıl süreyle sınava alınmayacak.
Edinilen bilgiye göre, MEB'in Merkezi Sistem Sınav Yönergesi 17 Aralık 2010 tarihli makam onayı ile yürürlüğe girdi.
Yönergede, merkezi sistem sınavlarının esasları belirlendi. Buna göre, test sorularının hazırlanmasında bilimsellik esas olacak. Sorular, alanında uzman ve test sorusu hazırlama konusunda eğitim almış deneyimli öğretmenler tarafından hazırlanacak. Lisans ve/veya daha üst eğitim seviyesinde ve özel alan konularını kapsayan sorular üniversitelerden veya ilgili kurum, kuruluş ve kişilerden temin edilebilecek. Bu durumda temin edilecek soru sayısı sınavda sorulacak soru sayısının iki katından az olmayacak. MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü dışından temin edilen soruların hatalı ya da yanlış hazırlanmasından soruyu hazırlayan kurum, kuruluş veya kişiler sorumlu olacak. Genel müdürlük gerekli hallerde akademik komisyonlar oluşturarak soruların bilimsellik, dil anlatım, seviyeye ve ölçme tekniğine uygunluğu bakımından incelemesini yaptıracak.
Sınav sorularının hazırlanmasından sonuçların ilan edilmesine kadar geçen süredeki her türlü iş ve işlemler, gizlilik içerisinde güvenlik tedbirleri alınmak suretiyle yürütülecek. Güvenlik önlemlerinin alınmasından Genel Müdürlük sorumlu olacak ve güvenlikle ilgili olarak resmi, özel kurum ve kuruluşlarla gerekli iş birliğini sağlayacak. Bu amaçla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği protokolü imzalanır. Protokolde sınav güvenliği ile ilgili komisyonlar ve görevliler belirlenecek.
-SINAV SORULARININ GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ-
Yönergede, soru kitapçıklarının hazırlanışına ilişkin de düzenlemeler yer aldı. Soru kitapçıkları fiziki bakımdan güvenliği sağlanmış, dış dünya ile bağlantısı kontrollü kapalı devre çalışması yapılan ortamlarda basılacak. Soru basımı döneminde bu ortamlarda hiçbir şekilde çift yönlü iletişim araçları bulundurulmayacak, görüşme yapılamayacak.
Her ne sebeple olursa olsun bu bölümde olanlar bölümlerini terk edemeyecek. Hastalık ve benzeri durumlarda Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın bilgisi dahilinde resmi veya özel güvenlik görevlilerinin nezaretinde müdahale yapılacak. Kapalı çalışma, yapılan sınavın bitmesinden bir saat sonrasına kadar devam edecek. Teknik arıza ve tıbbi müdahalelerde, müdahaleyi yapan görevlinin sınav sorularına yaklaşmasına ve sorulara bakmasına izin verilmeyecek.
Soru kitapçıklarının dağıtımında ve cevap kağıtlarının toplanmasında, seri numaralı güvenlik poşetleri ve özel hazırlanmış seri numaralı güvenlik kilitleriyle güvenlik altına alınan kutular kullanılacak. Soru kitapçıklarını taşıyan kamyon kasaları, seri numaralı güvenlik kilitleriyle kilitlenecek ve kuryeler eşliğinde gönderilecek. Yol güvenliği için sevkiyat süresince kolluk görevlilerinden yardım alınacak. Soru kitapçıkları, sınavın yapılacağı il ve ilçelerde milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenmiş ve kutuların teslim alınmasından sınav yapılacak binalara gönderilmesine kadar geçen zaman içerisinde 24 saat güvenliği sağlanan özel bölümlerde saklanacak.
Sınav saatine uygun olarak çıkartılan soru kutuları yol güvenliği sağlanarak sınav merkezlerine dağıtılacak. Kutular bina sınav sorumlularına teslim edildikten sonra komisyon nezaretinde açılacak ve poşetler açılmadan salon görevlilerine teslim edilecek.
Salon görevlileri soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarının bulunduğu poşetleri salonda bulunan aday veya öğrencilerin görebileceği şekilde açarak dağıtımını yapacak,sınavda uygulanacak esasları hatırlatacak. Sınav bitiminde cevap kağıtlarını ve soru kitapçıklarını toplayacak, cevap kağıtlarını ve gerekiyorsa soru kitapçıklarını sayarak kontrol edecek ve usulüne uygun olarak geri dönüş poşetine koyarak ilgililere teslim edecek.
Salon görevlileri kendi aralarında konuşmayacak, öğrencilerin veya adayların dikkatlerini dağıtacak davranışlardan kaçınacak ve sınav süresince sınav salonunu terk etmeyecek.
Cevap kağıtlarının tasnif ve sayımı komisyon huzurunda gerçekleştirilecek, eksik veya olağan dışı durumlar tutanakla tespit edilecek. Burada yürütülen çalışmaların tamamında görüntü kaydı yapılacak ve kayıtlar en az 6 ay süreyle saklanacak. Cevap kağıtları, optik okuyucularda en az iki kez ve farklı ayarlarda okutulacak. Okuma sonuçları elektronik ortamda değerlendirme birimine iletilecek. Puan hesaplamalarının yapılmasından sonra, sonuçların optik okuyucu kayıtlarına uygunluğu ve hesaplamaların doğruluğu uygun yöntemlerle kontrol edilecek.
Yönergede, sınav komisyonları ve görevleri de düzenlendi. Merkez sınav kurulu, genel müdürün başkanlığında, genel müdür yardımcıları, genel müdürlük daire başkanları ve döner sermaye işletme müdüründen oluşacak.
Sınav komisyonları olarak merkez sınav yürütme komisyonu, bölge sınav yürütme komisyonu, ön inceleme komisyonu, bina sınav komisyonu oluşturulacak.
-SINAVA İTİRAZ-
Yapılan sınavlara ait soru kitapçıkları/CD'ler, tutanaklar, sınav sonucunun ilanından sonra 1 ay, cevap kağıtları, salon yoklama listeleri ve başvuru formları ise özel hükümler saklı kalarak ve sınav kılavuzunda/protokolünde belirtilerek 1 yıl süre ile saklanacak.
MEB tarafından belirlenecek sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları, sınavdan sonra geri dönüş kutularına konulmayarak, daha sonraki sınavlarda yararlanılmak üzere il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından değerlendirilecek. Arşivde bulunan sınav evrakı bu hükme göre değerlendirilecek. Saklama süresi dolmadan yargıya intikal ettiği Genel Müdürlüğe bildirilen sınavlara ait sınav evrakı ise yargı süreci sonuçlanıncaya kadar saklanacak.
Merkezi sistem sınavlarına yapılan itirazlarda, sınav merkezinde bulunan her türlü sınav evrakının aslı yargı organları dışında, aday dahil hiçbir kişiye ya da kuruma verilmeyecek ve gösterilmeyecek. Ancak, soruşturma kapsamındaki evrak Genel Müdürlük onayıyla verilebilecek.
Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların veya kurumların konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacak. Sınav evrakı ve sorularla ilgili her türlü inceleme veya yeniden düzenleme yapılmasıyla ilgili itirazlar, sınav kılavuzu veya protokolde belirtilen süre içinde işleme alınacak. İtiraz ücreti yatırılmadığı takdirde itiraz dilekçesi dikkate alınmayacak.
-HANGİ DURUMLARDA ADAYIN SINAVI GEÇERSİZ SAYILACAK?-
Yönergede, adayın sınavının geçersiz sayıldığı durumlar şöyle sıralandı:
''Başvuru şartlarını taşımadığı halde sınava girilmesi, cevap kağıdının sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, kopya çekildiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, cevap kağıdının değerlendirmesi yapılırken sistemin ikili veya toplu kopya taraması sonucunda kopya tespit edilmesi, sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki bilgilerde uyuşmazlık olması, geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi, başka adayın sınav evrakının kullanılması, adayın yerine başkasının sınava girmesi, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli veya makinesi gibi araçların sınav anında yanında bulundurulması, sınav giriş belgesinde ve varsa cevap kağıdındaki fotoğraflarda uyuşmazlık olması, cevap kağıdının sınav güvenlik kutuları ya da çantaları dışında posta ya da farklı bir yolla gönderilmesi, cevapların soru kitapçığına işaretlenip, cevap kağıdının boş bırakılması, sınav evrakına zarar verilmesi, soru kitapçığının ve cevap kağıdının yırtılması, görevlilere teslim edilmemesi, salon görevlilerinin, Bakanlık temsilcilerinin ve il/ilçe temsilcilerinin hazırladığı tutanaklarda yönergede belirtilen sınav kurallarının ihlal edildiğinin belirtilmesi, bölge sınav yürütme komisyonunun teklifi, başkanlığın onayıyla yedek salonda sınava girmesi uygun olan adaylar haricindeki aday/adayların sınava alınması.''
-SINAVLARDA KILIK-KIYAFET-
Yönerge kapsamında yapılacak sınavların planlı, sorunsuz, güvenli ve disiplin içinde gerçekleştirilmesinden Bakanlıkta Genel Müdürlük ve Başkanlık, il/ilçede ise millî eğitim müdürlüğü, okullarda da okul müdürlüğü birinci derecede görevli ve sorumlu olacak.
Sınavlarda görevli personel, 16.7.1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun kıyafetle sınav görevine gelecek.
Örgün ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ya da adaylar merkezi sistem sınavlarına, öğrenim gördükleri okulun mevzuatına uygun kıyafetle girecek.
Açık öğretim okulları ile kamu kurum/kuruluşlarıyla yapılan protokollü sınavlar, Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı ve benzeri sınavlarda sınava giren adayların bağlı olduğu kurum/kuruluşların ilgili mevzuat hükümlerine uygun kılık ve kıyafetle sınavlara gelecek.
Sınav tarihinde tedavisi bir sağlık kurum veya kuruluşunda devam eden adaylar, durumlarını belgelendirerek Başkanlığa bildirmeleri ve bu belgelerin uygun görülmesi halinde, bölge sınav yürütme komisyonunca oluşturulan komisyon tarafından, tedavi gördüğü yerde sınava alınacak.
-KOPYA ÇEKENLERE SINAV YASAK-
Elektronik iletişim araçları ile kopya çeken veya yerine başka birinin sınava girdiği belirlenen adaylar ile organize olarak kopya çekme eylemine karıştıkları tespit edilen adaylar 1 yıl süreyle sınava alınmayacak. 1 yılın sonunda adayların sınava başvurmaları durumunda, bu adaylar Genel Müdürlüğün belirlediği sınav bölgesinde sınava girmek zorunda olacak.
Görevli olduğu salonda toplu veya ikili kopya çekildiği, yönergede belirtilen hususlara aykırı hareket ettiği belirlenen salon görevlileri ile bu yönergede belirtilen görevlerini yerine getirmeyen tüm görevliler hakkında gerekli işlem yapılacak. Bu görevlilere 1 yıl süreyle, tekrarı halinde hiçbir şekilde sınav görevi verilmeyecek.
Aday kendi adına düzenlenmiş cevap kağıdı ve başvurusuna uygun soru kitapçığını almamış ise bunu salon görevlilerine bildirmekle yükümlü olacak. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediği ya da geç bildirdiği durumda tüm sorumluluk adaya ait olacak.
Bu yönergenin yürürlüğe girmesiyle Mayıs 2006 tarihli ve 2584 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan ''Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi'' yürürlükten kaldırıldı.
AA
 
Üst