kuran kaç ayettir?6666 demeyin?

hidayet(3)

Üye
Katılım
13 Ara 2006
Mesajlar
81
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Kuranın 6666 ayet olduğunu yıllarca duyduk.Bunun uydurma olduğunu kuranı elime alınca öğrendim.Kurana iman ediyoruz.Kaç ayetten oluştuğunu bilmiyoruz.
Bir ayakkabı veya elbise almak için üç-dört dükkan dolaşan bizler iman ettiğimiz kuranın kaç ayetten oluştuğunu bilmiyorsak,imanımızı,inancımızı sorgulamamız lazım geldiğine inanıyorum.
Bir dükkan sahibi dükkanında kaç adet mal olduğunu ,kaç paralık mal olduğunu biliyorsa bizde kuranda kaç ayet olduğunu bimemiz lazım diye düşünüyorum. Bilmek yetmez,bulmak yeter.

-------------------

Değerli kardeşimiz;
Kurân’ın kaç ayet olduğu hususunda âlimler arasında ihtilaf vardır. Fakat bu ihtilaf sadece numaralandırma hususundadır. Kurân’ın tümü için her hangi bir ihtilaf mümkün değildir.

Kuran ayetlerinin sayısı hakkında tam bir mutabakat yoktur. Bunun bazı sebepleri vardır:

1- Ayetlerin tamamında veya kur'anın umumunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Yani Kur'anın tamamı bellidir. Fakat alimler arasında ayet sayısında bir görüş ayrılığı mevcuttur. Şöyleki, Kur'anı açtığınızda ayetlerin yerini tayin eden yuvarlak işaretler vardır. İşte bazı alimlere göre, bu iki yuvarlak arasındaki ifadeler ayettir. Fakat bazı alimlere göre, bu iki yuvarlakların aralarındaki ifadelerin bazısı bir ayet değil, iki veya daha fazla ayettir. Bu görüş ayrılığından dolayı, ayet sayısında farklılık olabilir. Yoksa Kur'anın tamamında veya ayetlerin kendilerinde herhangi bir anlaşmazlık veya terslik söz konusu değildir.

2- Şafiî âlimleri besmele-i şerifi, başında zikredilen sure ile bir bütün olarak saydıkları halde Hanefi âlimleri besmeleyi ayrı bir ayet olarak saymışlardır. Sure başlarındaki “yasin, ha mim” gibi huruf-u mukattaa için de benzer durum geçerlidir.

3- Ayrıca, Kuranda bulunan “durmayınız” anlamına gelen “LA” işaretinin olduğu yerlerin de birer ayet sayılıp sayılmayacağı da bu farklılığın başka bir nedeni olabilir.

Bu ve benzeri nedenlerle Kur’an’ın bir harfinde bile değişiklik olmadığı halde, ne kadar ayet olduğu konusu tam netlik kazanmamıştır. Elinizde bir kitap olsa kaç parağraf veya cümleden meydana geldiği sorulsa değişik anlayışlara göre farklı rakamlar çıkacaktır. Bu anlayış farklılığı kitabın azalacağı veya fazlalaşacağı anlamına gelmez. İşte Kuran da esas olarak içindeki her şey ile meydandadır. Ancak değerlendirme farklılığından rakamlar da farklı çıkmaktadır.

Bu farklı sayımın bir sonucu olarak; İbn-i Abbas 6616, Nafi, 6217, Şeybe, 6214, Mısır âlimleri 6226, Zemahşeri, İbn-i Huzeyme, Şeyhulislam İbn-i Kemal ve Bediüzzaman Said Nursi ise 6666 ayet olduğunu söyler.

Bu gün elimizde olan ve dünyanın her tarafında bulunan Mushafların nizamı, Küfî ekolü alimlerinin Hz. Ali’den rivayetle peygamberimiz(a.s.m)’e dayandırdıkları bir tertiptir. Bu Kur’an’daki mevcut ayet sayısı, 6236’dır. Bu, bizim de bizzat ayetleri sayarak elde ettiğimiz bir sayıdır.

Ayetlerin sayısı elbette pek çok hikmete bakıyor. Fakat bu hikmetler, sadece yekun olarak 6236 sayısına değil, aynı zamanda Kur’an’da kullanılan kelimelerin tekrarı, bu tekrarların yapıldığı ayetlerin sayısı, bir suredeki ayetlerin belli kriterlere göre ayarlanması, Allah’ın isim ve sıfatlarının belli bir adede uygun olarak belli bir sayıdaki ayetlerde yer alması gibi bir çok ince hikmetleri vardır.

Örneğin ayetlerin yekun sayısına uygun olarak deriz ki, surelerin başında geçen besmelelerden bir tanesi ile birlikte bu ayetlerin sayısı 6237 olur. Bu sayı Allah’ın 99 ismi ile Hz. Peygamber(a.s.m)’in ömrü olan 63 sayısının çarpımından çık bir yekundur. 99x63=6237.

Ayrıca bu sayı, daha tam Kur’an vahyi bitmeden Kur’an’da buna işaret edilmiş olması, gaybî ihbar nevinde bir mucize parıltısıdır.

Kuranın yazılışı ve zamanımıza kadar gelişini anlatan şu yazıyı da okumanızı tavsiye ederiz.

Allah'ın son mukaddes kitabı, bütün insanlığa İlâhi fermanı olan Kur'an, 23 senede âyet âyet, sûre sûre nazil olmuştur. Peygamber Efendimiz kendisine nazil olan âyet ve sûreleri yanında bulunan sahabelerine okur, sahabeler de onu ezber ederler, bir kısmı da yazardı. Bundan ayrı olarak, Peygamber Efendimizin vahiy kâtipleri vardı. Bunlar nazil olan âyetleri ve sûreleri özel olarak yazmakla vazifeli idiler. Gelen âyet ve sûrenin nerede yer alacağı, Kur'an'ın neresine gireceği de bizzat Peygamberimize Cebrail (A.S.) vasıtasıyla bildiriliyor, o da vahiy kâtiplerine tarif ederek, gerekeni yaptırıyordu. Böylece Hz. Peygamberin sağlığında Kur'an'ın tamamı yazılmış, nereye neyin gireceği belli olmuştur. Aynca Cebrail (A.S.) her Ramazanda gelir, o güne kadar nazil olmuş âyet ve sûreleri Peygamberimize yeni baştan okurdu.

Efendimizin vefatından evvelki son Ramazanda Hz. Cibril yine gelmiş, ancak bu sefer Kur'an'ı Peygamberimizle iki sefer okumuşlardı. Birinci sefer Hz. Cibril okumuş, Peygamberimiz dinlemiş; ikinci seferde ise Peygamberimiz okumuş, Hz. Cibril dinlemişti. Böylece Kur'an son şeklini almıştı.

Bununla beraber, Hz. Peygamber'in sağlığında Kur'an, henüz müstakil bir cilt hâlinde bir araya toplanmış da değildi. Sayfalar halinde Sahabeler arasında dağınık olarak bulunuyor, hafızalarda ezberlenmiş halde duruyordu. Fakat neyin nereye gireceği gayet kesin ve net şekilde bilinmekteydi.

Nihayet Hz. Ebû Bekir'in hilâfeti zamanında görülen lüzum üzerine Zeyd bin Sâbit'in başkanlığında vahiy kâtiplerinden ve kuvvetli hafızlardan müteşekkil bir komisyon kuruldu. Kur'an'ın bir cilt hâlinde bir araya toplanma işi, bu komisyona havale edildi. Ashabdan herkes, elinde yazılı bulunan Kur'an sayfalarını getirip bu komisyona teslim ettiler. Hafızların ve vahiy kâtiplerinin elbirliği ile çalışmaları sonunda sayfalar, sûre ve âyetler Peygamberimizin tarif ettiği şekilde yerli yerine kondu. Böylece Kur'an, Mushaf adıyla tek kitab hâline getirilmiş oldu.

Artık Kur'an için unutulma, kaybolma, tahrif ve tebdile uğrama diye bir şey söz konusu olamazdı. Zira aslı, Hz. Peygambere gelen şekliyle eksiksiz ve noksansız şekilde tesbit edilmişti.

Hz. Osman zamanında görülen lüzum üzerine, bu Mushaftan yeni nüshalar çoğaltılıp çeşitli memleketlere gönderildi.

Bugün elde mevcut olan Kur'anlar, işte bu Kur'an'dan çoğaltılmıştır.

Kur'an tesbit edilişindeki sağlamlık itibariyle, diğer ilâhi Kitablardan farklı olarak, hiçbir tahrifat ve değişikliğe uğramadan vahiy mahsulü olan şekliyle tesbit edilip ortaya konmuş; 1400 senedir de muhafaza edilerek gelmiştir. Bunda, Kur'an'ın edebî icaz ve i'câzının, yani, ezberleme kolaylığının hiçbir insan sözüne benzememesinin ve söz olarak hiçbir taklidinin yapılamamasının, edebiyatve belagatına erişılememesinin ve zaptında a'zamî titizlik gösterilmesinin büyük rolü olduğu kesindir. Fakat asıl sebeb, Kur'an'ı Cenâb-ı Hakk'ın hıfz ve himayesine alması, onu kıyamete kadar lâfızve mânâ bakımından bir mu'cize olarak devam ettirmeyi taahhüd etmesidir. Nitekim Kur'an'da şöyle buyurulur: «Muhakkak ki bu Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak, muhafaza edecek, devam ettirecek de biziz.:.» (Hicr, 9).

Bugün yeryüzündeki bütün Kur' anlar aynıdır. Hiçbir farklılık ve değişiklik yoktur. Ayrıca milyonlarca hafızın ezberinde bulunmakta, her an milyonlarca dil ile kırâet edilip okunmaktadır. Bu özellik, Kur'an'dan başka herhangi bir beşeri kitaba nasib olmadığı gibi, semavi kitablardan hiçbirine dahi nasib olmamıştır. Allah'ın son kelâmı, hükmü kıyamete kadar baki ezelî fermanı olan Kur'an'ın, böyle eşsiz bir makam ve ulvi bir şerefe nail olması da, elbette zaruri ve lüzumludur. (Mehmed Dikmen, İslam İlmihali, Cihan Yayınları, İstanbul, 1991, ss. 94-97)
 
B

.BeYzA.

Guest
"Kur'an-ı Kerim'in cümlelerine 'ayet' denir. Ayet sayısı hakkında İslam bilginleri arasında görüş ayrılığı vardır. Çoğunluğuna göre surelerin başında yer alan Besmele, Kur'an-ı Kerim'den bir ayettir. Şafii alimleri, 'Besmele'yi başında bulunduğu surenin bir parçası saymış. Hanefi bilginleri, müstakil ayet olduğunu, sure araları için indirildiğini söylemiş. Yine bazı surelerin başında, 'Ya-sin, Ha-Mim, Elif-Lam-Mam, Ta-Hü' gibi harfler, bir kısım bilginlerce, müstakil birer ayet; diğer bir kısımı ise başında bulunduğu surenin ilk ayetinin parçası saymıştır. Bazı uzun cümleler, bir kısım bilginlerce iki veya üç ayet sayılmışken, diğer bazı bilginlerce tek eyet itibar edilmiştir. Kıraat imamlarından Nafi 6217, Şeybe 6214, Mısırlı bilginler 6226, İbn-i Abbas 6616 olduğunu söylemiştir. Kufelilerin görüşü doğrultusunda bugün yeryüzünde bulunan tüm mushaflarda ayet sayısı 6236 olarak kabul görmüş ve numaralandırılmıştır. Halk arasında bilinen 6666 sayısının herhangi bir dayanağı olmayıp, çocuklara kolay öğretmek amacıyla yuvarlak olarak söylenmiştir. Bu ihtilaflar ayetlerin numaralandırılmasıyla ilgili olup, Kur'an'ın tümü üzerinde ihtilaf yoktur."
 

hidayet(3)

Üye
Katılım
13 Ara 2006
Mesajlar
81
Tepkime puanı
0
Puanları
0
şahadet kardeşim seni tebrik ediyorum.Sorumuzun cevabını bildin.Dünyada kabul gören kuranı kerimin ayet sayısı 6236'dır.Halbu ki 60 senedir bu memleket'te 6666 olrak bize öğretildi.Alimlerimiz tarafından,hocalarımız tarafından,hacılarımz tarafından,işte ben buna isyan ediyorum.Kuran'ı bilmeyenler,bize ayet sayısını bile yanlış verdiler.Bu halk'ta kuranı bilmiyor.
Tuttuğu takımın ilk 11'ini yedekleriyle sayabilen bir nesil yetiştirdiler.Bir yandan takva'ya göre yaşayın dediler,öte yandan kendileri fetva' göre yaşadıler.
Şahadet kardeşim ;imam şafi'ye göre 113 besmele ayettir.6236'ya 113 ekle 6349 yapar.14 tane'de hurufu mukatta-a harflerini ekle.Yapar 6363.Yinede 303 ayet eksik.
İşte yaşar nuri gibile,kuranın 300 küsür ayet'inin hükmü kalmamıştır,derler.Alimlerimiz bilmeden 303 ayeti aslında 430 ayeti kaybetmişler.Yaşar Nuri gibiler ise aynı tevrat ve incil'de olduğu gibi 330 ayeti kaldırmaya çalışmıştır.
Bir yanda 6236 olan gerçek ayete (besmeleler tartışılır)430 ayet ilave yaparak ayet sayısına 6666 diyen yarım hocalar,bizi dinimizden ediyorlar.Diğer yanda da 6236 olan ayetten 330 daha ayeti kaldırmak isteyen,ve kuranı değiştirmeye çalışan,sapıklar türemiştir.İşte hicr suresi 9'da bu kuranı biz indirdik.bu kuranı biz koruruz diyen Allah,bu kuranla oynayan sapıkları,bir anda hocalık makamından alıp,zelil bir makama yükseltmiştir.
Neticede bugün bile kurana iman ediyorum diyen halkımızın iman ettiği sayı 6666'dır.tgrt'de saat 9'da çıkan hoca efendinin dediği gibi bu sayı bir safsadadır,uydurma'dır.
Şahedet kardeşim senin çocuklara kolay öğretilmek için bu sayı 6666 olarak verilmiş demen yanlıştır.hiçbir mantık kabul etmez.Asıl çocuklarımıza doğru sayıları öğretmeliyiz.Senin o ğörüşüne bakarsak 6000 demek daha kolayımıza gelirdi.
Bir 6000 demeye çalış bir de 6666 demeye çalış bakalım hangisi kolay?Ama senin gibi böyle bilen kardeşlerimle konuşmak bana zevk veriyor.Hirahos gibi kardeşlerimizle konuşmak ise ızdırap veiriyor.
 

Bedrin_Aslanı

Profesör
Katılım
20 Haz 2006
Mesajlar
1,792
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Efendimiz S.A.V Allah C.C 99 ismi vardır dememiştir hiç bir zaman öğretirken 100 den 1 eksik şeklinde öğretmiştir ki insanların kafasında aklıcı olsun diye.

Bu ayet sayısı meselesi inançsız kişilerinde çok ilgilendiği bir konu. Buradan girerek taze beyinleri hep sulandırmaya çalışmışlardır. Dikkat edelim...
 

hidayet(3)

Üye
Katılım
13 Ara 2006
Mesajlar
81
Tepkime puanı
0
Puanları
0
limri kardeşim ;avrupanın ahlaktan yoksul gençlerine benzemeye çalışmayın yazmışsın.Avrpanın yaşlılarını niye bahsetmiyorsun.O yaşlılar ki o ahlaksız dediğin çocuklarıyla beraber daima kiliselerine giderler.yahudiler havralarına giderler.Türkiyede yapılan bir ankete göre cuma namazı kılanları oranı %65,5 vakit namaz kılanların oranı ise %25'tir.
Bütün hristiyan ve yahudilerin iş yerlerinde,evlerinde,hatta meclislerinde tevrat ve incil bulunur ve kaç ayetten oluştuğunu bilirler.Bizde ise devamlı ibadet olan 5 vakit namazı %25 kılarken ki bunada islamın şartı diyoruz üstelik.Avrupalı ise şart olan ibadetlerini en az %80'i yerine getiriyor.
Şimdi biz kuranı kerim kaç ayettir diye soruyoruz.Sen öküzün altında buzağı arıyorsun.bizi sapıklıkla suçluyorsun.Madem ki kuranın ayetleri sayısı,içeriği,anlamı,tefsiri,önemli değil.O zaman niye iman ediyoruz ki.
Benim herkese sorduğum bir soru var.yanında çalışan elemanlardan birisini çağırıyorum.diyorum ki''evladım sen müslüman mısın?evet abi diyor.bu arada şunu belirteyim 55 kişi çalıyor.maalesef ben dahil 5 kişi namaz kılıyoruz.Şimdi soruyorum müslümanlağın şartlarını say bakalım diyorum elamana başlıyor''namaz kılmak.hemen daha orada durduruyorum.dur bakalım sen 5 vakit namaz kılıyor musun diyorum.hayır abi diyor.yahu diyorum hem müslümanım diyorsun.hemde namaz kılmıyorum diyosun.hemde namaz müslümanlığın olmazsa olmaz şartlarından birisi diyorsun.
Aynı elemana soruyorum.Olum imanın şartı kaçtır.6'dir abi diyo.Say bakalım diyorum.Allaha inanmak,paeygamberlere inanmak,kitaplara inanmak deyince orda dur bakalım diyorum.sen kurana inanıyor musun?o da diyor ki tabi abi.kaç ayet var diyorum.ya bilmiyor yada 6666 diye atıyor.430 adet fazla sallıyor.Ayet sayısını bilmesi çok önemli değil benim için.E
Evaladım kuranı oku bana anlat.bir kaç ayetin mealini bari söyle diyorum.hiç birşey söyleyemiyor.ya evladım iman ediyorumdediğin kuranı bilmiyorsun.öyleyse bilmediğin şeye niye iman ediyorsun?Bir ayakkabı almak için 4 dükkan geziyorsun.ben öyle yapardım.1 kazak almak için istanbul aksaray yeraltı çarsına gidip 34 dükkana baktığımı hatırlarım
şimdi limri kardeşim senin dediğin avrupanın ahlaksız gençleri işte bunlar bukonuda haklısın.benim kur'andaki kaç ayettir sorumdaki maksat millet kur'anı eline alsında ondan sonraki kolay çünki Allahü teala'' elif laam miim zalikel kitabu laraybefih hüdellil müttakin.
Kendisinde şüphe olmayan bu kitap takva sahipleri için bir kurtuluştur bakara 1_2 no
 

kemalali

Profesör
Katılım
18 Ağu 2006
Mesajlar
1,560
Tepkime puanı
10
Puanları
0
limri kardeşim ;avrupanın ahlaktan yoksul gençlerine benzemeye çalışmayın yazmışsın.Avrpanın yaşlılarını niye bahsetmiyorsun.O yaşlılar ki o ahlaksız dediğin çocuklarıyla beraber daima kiliselerine giderler.yahudiler havralarına giderler.Türkiyede yapılan bir ankete göre cuma namazı kılanları oranı %65,5 vakit namaz kılanların oranı ise %25'tir.
Bütün hristiyan ve yahudilerin iş yerlerinde,evlerinde,hatta meclislerinde tevrat ve incil bulunur ve kaç ayetten oluştuğunu bilirler.Bizde ise devamlı ibadet olan 5 vakit namazı %25 kılarken ki bunada islamın şartı diyoruz üstelik.Avrupalı ise şart olan ibadetlerini en az %80'i yerine getiriyor.
Şimdi biz kuranı kerim kaç ayettir diye soruyoruz.Sen öküzün altında buzağı arıyorsun.bizi sapıklıkla suçluyorsun.Madem ki kuranın ayetleri sayısı,içeriği,anlamı,tefsiri,önemli değil.O zaman niye iman ediyoruz ki.
Benim herkese sorduğum bir soru var.yanında çalışan elemanlardan birisini çağırıyorum.diyorum ki''evladım sen müslüman mısın?evet abi diyor.bu arada şunu belirteyim 55 kişi çalıyor.maalesef ben dahil 5 kişi namaz kılıyoruz.Şimdi soruyorum müslümanlağın şartlarını say bakalım diyorum elamana başlıyor''namaz kılmak.hemen daha orada durduruyorum.dur bakalım sen 5 vakit namaz kılıyor musun diyorum.hayır abi diyor.yahu diyorum hem müslümanım diyorsun.hemde namaz kılmıyorum diyosun.hemde namaz müslümanlığın olmazsa olmaz şartlarından birisi diyorsun.
Aynı elemana soruyorum.Olum imanın şartı kaçtır.6'dir abi diyo.Say bakalım diyorum.Allaha inanmak,paeygamberlere inanmak,kitaplara inanmak deyince orda dur bakalım diyorum.sen kurana inanıyor musun?o da diyor ki tabi abi.kaç ayet var diyorum.ya bilmiyor yada 6666 diye atıyor.430 adet fazla sallıyor.Ayet sayısını bilmesi çok önemli değil benim için.E
Evaladım kuranı oku bana anlat.bir kaç ayetin mealini bari söyle diyorum.hiç birşey söyleyemiyor.ya evladım iman ediyorumdediğin kuranı bilmiyorsun.öyleyse bilmediğin şeye niye iman ediyorsun?Bir ayakkabı almak için 4 dükkan geziyorsun.ben öyle yapardım.1 kazak almak için istanbul aksaray yeraltı çarsına gidip 34 dükkana baktığımı hatırlarım
şimdi limri kardeşim senin dediğin avrupanın ahlaksız gençleri işte bunlar bukonuda haklısın.benim kur'andaki kaç ayettir sorumdaki maksat millet kur'anı eline alsında ondan sonraki kolay çünki Allahü teala'' elif laam miim zalikel kitabu laraybefih hüdellil müttakin.
Kendisinde şüphe olmayan bu kitap takva sahipleri için bir kurtuluştur bakara 1_2 no

Yahudi, hiristiyanları mı örnek alacağız. Kuranı Kerim 114 Sure, 6666 Ayettir. Aksini idda etmek Kuranın değiştirilebileceğini savunmaktır. Bozuk Mezhep Kadıyanilikte 7777 ayet deniyor. Ayet sayısını azaltmak ta bazı ayetleri yok saymaktır. Alimleri, Hocaları yalancılıkla şuçlayıp iftira atıyorsun. Tabii Millet onları bırakıp sapıklara güvensin diye. Kılmıyormuş ama hiç olmassa senin gibi İslamın şartı olduğunu inkar etmiyor. Bilmediğin şeye niye iman ediyosun diyerek kafası karışsınkı inanmasın. Kuranı Kerimi mealden değil hadis, alimlerin kitaplarından,sohbetlerinden ögrenmek en dogrusu güvenlisidir; yoksa kafadan hüküm verme tehlikesi vardır. Kendi kafasına göre yorumlayıp kafir olanlar alimleride kamuoyunda görmekteyiz. Biz Ayet sayısı önemli değil iddiasında bulunmuyoruz haşa. Meali ezberlemek mümkün değildir. Arapça mümkündür. Hiçbir alim meal ezberleyek alim olmamıştır. Siz bilgiçlik taslayıp karşınızdakini sınamıssınız.


'' Allah hidayet versin.Ehli Sünnet vel Cemaat itikadından bizleri ayırmasın.''
 

hidayet(3)

Üye
Katılım
13 Ara 2006
Mesajlar
81
Tepkime puanı
0
Puanları
0
biz elmalıyıda elmasızıda hepsini, tüm kuranları saydık.hepsinde 6236 ayet vardır(besmeleler tartışılır).bunun böyle olduğuna yemin ederim.siz yanılıyorsunuz.ve buna zuzii kardeşimin yazısını veriyorum.
 

~zuzii~

Paylaşımcı
Katılım
10 Eyl 2006
Mesajlar
398
Tepkime puanı
0
Puanları
0
ya ben qeçen meslek dersi hocamızşa iddiaya qirmiştm 6666 die sonra otrdm saydm 6236 mı ne öle bişi çıktı yaa sinir oldum :D
ama qerçeqi de öqrenmş olduk sınıfcanak tabi.. :)
 

hidayet(3)

Üye
Katılım
13 Ara 2006
Mesajlar
81
Tepkime puanı
0
Puanları
0
evet kardeşim seni tebrik ediyorum.sende 2. kişi olrak sorumu bildin.cevap 6236.bende senin gibi saydım.bu yanıtı aldım.esselamu aleykum
 

Arifane

Profesör
Katılım
27 Kas 2006
Mesajlar
843
Tepkime puanı
15
Puanları
0
Yaş
55
Konum
Bursa
dostlar kurhan ayetlerinin kaç tane olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz bence kaç tanesini anladığımızı paylaşsak daha hoş olur.
 
B

.BeYzA.

Guest
dostlar kurhan ayetlerinin kaç tane olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz bence kaç tanesini anladığımızı paylaşsak daha hoş olur.

size bi sorum olacak neden "kurhan" diye yazıyorsunuz. bizim bilmediğimiz bi açıklaması varsa paylaşın öğrenelim...merak ettim:thinking:
 
B

.BeYzA.

Guest
yani demek istiyorum ki bi yorumunuz da daha okumuştum da KUR'AN yerine sanki KURHAN yazıyorsunuz bilinçli mi yazıyorsunuz yani bi sebebi mi var yoksa yanlışlıkla mı anlayamamıştım da????
 

İsr@

hizmet erbabı
Katılım
4 Kas 2006
Mesajlar
3,080
Tepkime puanı
62
Puanları
0
Yaş
44
Konum
KOCAELİ
bencede önemli olan saymak olmamalı sayısını bildiğimiz birçok ayetin anlamını biliyormuyuz acaba?
........ ardadaşlar alıntıları nasıl yapıyorsunuz açıklarmısınız yeni olduğum için beceremiyorum.
 

Arifane

Profesör
Katılım
27 Kas 2006
Mesajlar
843
Tepkime puanı
15
Puanları
0
Yaş
55
Konum
Bursa
dostum harfte noksanlık veya fazlalık olabilir kusur tutma bende sanmıştım ki kuran,ı nasıl anlayıp anlatabiliriz diyicektin.
 
B

.BeYzA.

Guest
dostum harfte noksanlık veya fazlalık olabilir kusur tutma bende sanmıştım ki kuran,ı nasıl anlayıp anlatabiliriz diyicektin.

estf. kusur tutmakta ne demek başka bi konu başlığında da sizin yorumunuzu görmüştüm de yine kurhan yazılmıştı merakımdan sormuştum, yanlışlıkla yazmışınız demek hakkınızı helal edin...kötü bi niyetim yoktu halbuki

fazla merak iyi değilmiş hakikaten...
 

EbuMahir

Asistan
Katılım
7 Ara 2006
Mesajlar
286
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Kur’ân harfiyle, kelâmıyla, üslubuyla, mânâsıyla Allah kelâmıdır ve mucizedir. Esas olan da, Kur’ân’ın ne bir harf eksik, ne de bir harf fazla olmaksızın önümüzde bulunduğunu bilmektir.
Kur’ân’ın lafzı üzerinde çalışmak ve bir sonuca ulaşmak için Arapça diline ve Kur’ân ilimlerine vakıf olmak şarttır. Bugünkü Kur’ân baskılarında âyet sayısının 6240 çıkması bir kusur veya eksiklik teşkil etmez.
Bazı âlimler sûre başlarındaki her besmeleyi bir âyet saymışlar, bazıları mukatta (bazı sûrelerin başlarındaki kesik harfler) harflerinden bir kısmını müstakil âyet saymışlar, bazıları secâventle (ara durakla) ayrılmış bulunan kimi âyetleri iki âyet saymışlar ve böylece Kur’ân’ın âyet sayıları farklı telaffuz edilmiştir. Yoksa, âyet sayısı bakımdan esasta hiçbir Kur’ân’da hiçbir farklılık yoktur. Nitekim Bedîüzzaman Hazretlerine göre de Kur’ân’ın âyet sayısı 6666’dır.1 Kur’ân’da tevafuk elbette vardır. Bunu bulup çıkarma gayretini de saygıyla karşılıyorum. Allah arı duru bir niyetle Kur’ân üzerine eğilen herkesin gücüne güç katsın. Allah, Kur’ân’ı anlamayı bütün kullarına nasip eylesin. Âmin
Dipnotlar:
1- Şuâlar, s. 162
 

hidayet(3)

Üye
Katılım
13 Ara 2006
Mesajlar
81
Tepkime puanı
0
Puanları
0
dostlar kurhan ayetlerinin kaç tane olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz bence kaç tanesini anladığımızı paylaşsak daha hoş olur.
Biz kuran ayetlerinin kaç tane olduğunu bulmaya çalışmıyoruz.Yanlış bilinen bir rakamın doğrusunu söylüyoruz.Bir oyuncakçı dükkanında kaç tane oyuncak olduğunu bilir.Bir galerici satılık kaç tane arabasını olduğunu bilir.Bir öğretmen sınıfında kaç öğrenci olduğunu bilir.......
Hasılı kelam bizde kurana iman ediyorsak ki ediyoruz,önce kaç ayet olduğunu bilmemiz gerekir.Bunda başka bir niyetim yoktu.Kuranın kaç ayet olduğunu bilen insan kuranı öğrenendir.
 
Üst