İskender Evrenesoğlu(Sahte Mehdi) | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

İskender Evrenesoğlu(Sahte Mehdi)

Kurtuluş26

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Puanları
18
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
İSKENDER EVRENESOĞLU
(SAHTE MEHDİ)

Âhirzamanda, kıyametin kopmasına çok az bir zaman kala Allah-u Teâlâ’nın ümmet-i Muhammed’in başına gönderdiği bir komutan olan Hazret-i Mehdi, âdil bir idareci, dirayetli bir önder, şecâatli bir kumandandır. O doğrudan doğruya Resulullah Aleyhisselâm’ın vekâletini taşıyacak, onun hilâfetini, onun vazifesini yapacak. Garip duruma düşen İslâm’ı, gariplikten kurtarmaya çalışacaktır. Çünkü bunun için gönderilecek. Allah-u Teâlâ onu muzaffer edecektir.
Mehdi; kelime olarak hidayet kökünden gelir. Allah’ın hidayetine ermiş mânâsını taşır, Allah’ın izniyle hidayete erdirecek mânâsını da ifade eder.
Mehdi Aleyhisselâm hakkında çok sayıda Hadis-i şerif nakledilmiştir. Âlimler bunu mütevatir kabul ederler. Resulullah Aleyhisselâm’dan beri, müslümanlar âhir zamanda, Ehl-i beyt’e mensup bir zâtın çıkıp dini güçlendireceğine, adaleti hâkim kılacağına, müslümanların ona tâbi olup İslâm beldelerinde hâkimiyet kuracağına, bu kimseye Mehdi denileceğine inanmış ve bu âli zâtın gelmesini beklemektedirler.
Hadis-i şerif’lerde ifade edildiğine göre İsa Aleyhisselâm ile Mehdi Aleyhisselâm aynı zamanda çıkacak ve İsa Aleyhisselâm, Hazret-i Mehdi’ye yardımcı olacak, birlikte Deccâl’i öldüreceklerdir. Hatta Hazret-i İsa Aleyhisselâm’ın, Hazret-i Mehdi’nin arkasında namaz kılacağı rivayet olunmuştur.

Bugüne kadar “Mehdiyim” diyenlerin hepsi şeytanın kuklasıdır, maskarasıdır. Bu çıkanlar yalancıdır, sahtedir, soytarıdır. Bunların yalanını, sahteliğini Hadis-i şerif’ler ile çürüttük. Gelecek olan Hazret-i Mehdi’nin alâmetlerini Hadis-i şerif’lerden öğreniyoruz.
Câh’ıs-sadefî -radiyallahu anh-den rivayet edildiğine göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz bir Hadis-i şerif’lerinde şöyle buyurmuşlardır:
“Benden sonra halifeler bulunacaktır. Halifelikten sonra emirler, emirlerden sonra krallar, krallardan sonra da zâlim idareciler olacaktır.
Daha sonra ehl-i beyt’imden bir adam çıkacak, yeryüzü zulümle dolduğu gibi onu adaletle dolduracaktır.” (Câmiüs-sağîr: 4768)

Mehdi Hazretleri hakkında pek çok Hadis-i şerif nakledilmiştir. Ulemâ bunları mütevatir kabul ederler. Çünkü müslümanlar âhir zamanda Ehl-i beyt’e mensup bir zâtın çıkıp din-i İslâm’ı güçlendireceğine, adaleti hâkim kılacağına, bu kimseye Mehdi denileceğine inanmış ve bu âlî zâtın gelmesini beklemektedirler.

Zuhur etmeden önce zemin hazırlanacağı ve mutlaka tâbi olmanın gerekliliği, mutlaka gönderileceği ve nesebi, ehl-i beyt’ten oluşu, vehbî ilmi, bir gecede olgunlaştırılacağı, cennetle müjdelenmesi, insanlar tarafından çok sevilmesi, mücadeleci oluşu, zuhur senesini haber veren alâmetler ve zuhuru, çıkışından ümitlerin kesildiği bir sırada çıkması, zamanının en hayırlısı olması, zuhur şekli, hakimiyeti, zamanının bereketi hakkında rivâyet edilen bütün Hadis-i şerif’leri eserlerimizde ortaya sermişizdir.

İsa Aleyhisselâm ile buluşması hakkında Ebu Ümâme el-Bâhilî -radiyallahu anh-den şöyle rivayet edilmiştir:
Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- bize hitap etti. Deccal’i anarak şöyle buyurdu:

“Sonra Medine şehri, sakinleriyle beraber üç defa sallanacak. Bunun üzerine Medine’de bulunan münafık erkek ve kadınlardan hiç kimse kalmayıp hepsi de Deccal’in yanına gidecekler. Böylece demirci körüğünün demirin kirini pasını giderip attığı gibi Medine de içindeki pisliği dışına atacak ve o güne kurtuluş günü denilecektir.”
Ümmü Şüreyk bint-i Ebi’l-Aker -radiyallahu anhâ-:
“Yâ Resulellah! Peki o gün Araplar nerede olacak?” diye sordu.
Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:
“Araplar o gün az olurlar ve büyük çoğunluğu Beyt’ül-Makdis (Kudüs)te bulunacaklardır. İmamları da sâlih bir insan (Mehdi) olacaktır. Sonra imamları öne geçip kendilerine sabah namazını kıldıracağı sırada Meryem oğlu İsa Aleyhisselâm sabah vaktinde inecektir. Bunun üzerine İsa Aleyhisselâm’ın öne geçip cemaate namaz kıldırması için imam (Mehdi) arka arka yürümeye başlayacak. Fakat İsa Aleyhisselâm elini onun omuzlarına koyacak ve ona:
‘Geç öne namazı kıldır! Zira kamet senin için getirildi.’ diyecektir.
Bunun üzerine imamları (Mehdi) onlara namazı kıldıracaktır.” (İbn-i Mâce: 4077)

Dini dünyaya âlet eden sapıtıcı imamlar, dini kendilerine uydurmaya çalışırlar. Madde ve menfaat, mevki ve şöhret uğruna dinden çıktıkları gibi, başkalarını da çıkarmaya çalışırlar.
“Onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir.” (Bakara: 86)
Bununla da kalmayacak, Mehdiyim, hatta peygamberim diyen sahtekâr, soytarılar türeyecektir.
Bunları Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz haber vermiştir.
“Hepsi de Allah’ın peygamberi olduğunu iddiâ eden otuza yakın yalancı deccaller türemedikçe kıyamet kopmaz.” (Tirmizî)
Şimdi deccaliyet devrinin içindeyiz, en son deccale gelinceye kadar devam edecek.
“Şüphesiz ki kıyametin önünde yalancılar zuhur edecektir.” (Müslim)
İşte bu yalancılar bu zamanda mevcuttur. Onların her şeyi yalan ve dolandır.

Ey müslümanlar!
Şeytanın istilâ ettiği bu sahteler şeytan taraftarıdırlar. Onlara tâbi olan da onlarla beraberdir ve şeytan fırkasındandır. Bu yalancılara kanmayın. Onları iyi tanıyın.
Şimdilerde türeyen sahte mehdi de şarabı helâl saymakta, başı açık gezilmesine, kadınların çıplak dolaşmasına izin vermekte, namazı hafife almaktadır.

Resulullah Aleyhisselâm’ın müjdelediği Hazret-i Mehdi, Resulullah Aleyhisselâm’ın soyundan, Sıddık-ı Ekber -radiyallahu anh-ın yolundan gelse gerek.
İmâm-ı Rabbânî -kuddise sırruh- Hazretleri de bu hususta buyururlar ki:
“Sanıyorum ki Peygamber’imizin -sallallahu aleyhi ve sellem- geleceğini haber verdiği Mehdi, velâyetin en yüksek derecesinde olacaktır. O da bu Tarikat-ı aliye’den yetişmiş ve bu silsile-i aliye’yi tamamlamış ve tekmil etmiş olacaktır.
Zira bütün velâyet yolları, bu yolun altında bulunmaktadır. Diğer velâyetinin, nübüvvet makamının kemâlâtından nasibi azdır. Bu yoldan kazanılan velâyette ise, Sıddık-ı Ekber’in yolu olduğu için, o nübüvvet makamının kemâlâtından pek çok bulunur.” (251. Mektup)

Hülasa-i kelâm; İsa Aleyhisselâm ile Mehdi Aleyhisselâm beraberce İslâm dininin muzafferiyeti için çalışacaklar, kendilerine verilen vazifeyi bihakkın yapacaklardır.
Sahtelere ise bu vazifeyi kim veriyor? Şeytan veriyor.
Ve onlar şeytanın yardımcısı, askeridirler. Bunlar çıkacak fakat biz bu mevzuda da Hadis-i şerif’lerin nur ışığı üzerinde ümmet-i Muhammed’e gerçek Mehdi’nin alâmetlerini belirtiyor ve izah ediyoruz.
Bütün bu hadiselerin olması âhir zamanda olacaktır. O zaman artık fitne ve fesat artmış son haddini bulmuş olur.
Bu çıkanlar sahtedir. Bu çıkan ilk değil, sonuncusu da değil. Bundan sonra da çok çıkacak.
Hadis-i şerif’te:
“Ümmetimden yalancılar deccaller vücuda gelir.” buyuruluyor. (Münâvî)
Yalancı ve deccalden maksat, dıştan insanları irşad ve ıslah etmek sıfatıyla görünüp, gerçekte ise halkı ahkâma uymaktan alıkoyanlardır.
Hazret-i Allah’a ve Resul’üne isyan edenlerde akıl yoktur, onlara deli nazarı ile bakılır. Zaten bu adamın da deli raporu olduğu bilinmektedir.
Kendilerinin resul olduğunu söyleyen bu yalancılar, bir peygamberin “Nebi” olmadan “Resul” olamayacağını bilemeyecek kadar cahildirler. Gerçekten şeytan onlara bu yalanı süslü göstermiş, onları gururları aldatmış.
İlâhî emir ve hükümleri, bilgisizlik sarayı olan nefislerine soracaklarına ve şeytana uyacaklarına, Hazret-i Kur’an’a kulak verip itaat etselerdi bu rezil duruma düşmezlerdi.
Daha evvel şöyle arzedilmişti:
“Önümüzde çok büyük hadiseler, çok büyük sıkıntılar, çok büyük harpler var. Şimdiden Hazret-i Allah’a ve Resul’üne dönmeye bakın.
Mehdi Aleyhisselâm ancak ihlâs sahiplerini ordusuna alacaktır. Gerçekten bir imam gelecek, fakat fakirin tahminine göre bu zamana daha vakit var. Nasibi olan bu hakiki imamı görür. Çıktığı zaman tereddütsüz biât edin.”
Şu kadar var ki İsa Aleyhisselâm’ın da geleceği Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif’ler ile arzedildi. Ona ve Mehdi Aleyhisselâm’a gönülden teslim olup biat etmek şarttır.
Çünkü Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Hadis-i şerif’lerinde onun hakkında şöyle buyuruyor.
“Bakalım imamınız kendinizden olduğu halde Meryem oğlu İsa yanınıza indiği zaman durumunuz nasıl olur?” (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 1406)
Herkes imtihan olacak, böylece iman ile küfür ayrılacak.
Allah-u Teâlâ kime o lütuf nûr’unu koymuşsa ona tâbi olacak, kime koymamışsa olmayacak.Ayrıca
http://www.hakikat.com/nur/risaleler/ynari/ahir4.html

"Onların âlimleri gökkubbe altındakilerin en şerlileridir.
Fitne onlardan çıktı, yine onlara dönecektir."
(Beyhâkî)
http://www.hakikat.com/anab5.html
 

Yahayy

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Puanları
63
Yazıya bak hizaya gel, Evrenesoğlu hakkında tek tespit yok, Allaha ulaşmayı murad etmesi filan diye diline doladığı slogan filan, getirip getirip gene hatmüll veliye gelmiş iş
 

Kurtuluş26

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Puanları
18
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
Yazıya bak hizaya gel, Evrenesoğlu hakkında tek tespit yok, Allaha ulaşmayı murad etmesi filan diye diline doladığı slogan filan, getirip getirip gene hatmüll veliye gelmiş iş
Senin derdin nedir?Yani tamam düşmanlık yapmaya çalışıyorsun fakat bu konularla senin bir alakan yok ki.
Hadislerin tamamını red eden bir kişisin.O zaman Hz Mehdi(a.s) inanıyor musun?
Evliyalara ve tasavvufa nasıl düşman olduğunu her şekilde görüyoruz.Bu vehhabi zihniyetidir.Vehhabi değilim desenizde çoğu şeyde ortak görüşleriniz var.

Şimdi evliyaları ,velileri anlamayan kişiye hatemi veliyi mi anlatacağız?Hadisleri inkar eden birine Hz.Mehdi(a.s) anlatacağız?
 

hirahos

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Kas 2006
Mesajlar
35,948
Puanları
83
Yaş
52
Tencere dibin kara, onunki benden kara olmuş. Evronos, Rasullük Mehdilik vs. iddia ediyor. Siz kendinizi Rasulullah efendimizle denk tutuyorsunuz. Bir derece onlardan betersiniz. Kezzab, hiç olmazsa "Rasulullah efendimize denkiz" demiyor. Vay halinize.
 

Kurtuluş26

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Puanları
18
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
Tencere dibin kara, onunki benden kara olmuş. Evronos, Rasullük Mehdilik vs. iddia ediyor. Siz kendinizi Rasulullah efendimizle denk tutuyorsunuz. Bir derece onlardan betersiniz. Kezzab, hiç olmazsa "Rasulullah efendimize denkiz" demiyor. Vay halinize.
Evliyaları sözlerini bizimmiş gibi göstermeye çalışan oyunbaz.
Burada açıklamadık mı?
http://www.ihvanforum.org/showthread...=1#post1540665

Ey evliyaların sözlerini dahi artık önemsemeyen kişi.Ey hatemi veli konusunu bilmeyen kişi.Ey gerçekleri örtmeye çalışan kişi.
Seni Allaha havale ettik.

54 Evliya hatemi veli konusundaki açıklamaları
http://hatemiveli.blogspot.com.tr/
 

Darul_Beka

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
17 Kas 2013
Mesajlar
2,165
Puanları
63
evreneseloğlu cahiline bu forumda inan var mı
 

Yahayy

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Puanları
63
Senin derdin nedir?Yani tamam düşmanlık yapmaya çalışıyorsun fakat bu konularla senin bir alakan yok ki.
Hadislerin tamamını red eden bir kişisin.O zaman Hz Mehdi(a.s) inanıyor musun?
Evliyalara ve tasavvufa nasıl düşman olduğunu her şekilde görüyoruz.Bu vehhabi zihniyetidir.Vehhabi değilim desenizde çoğu şeyde ortak görüşleriniz var.

Şimdi evliyaları ,velileri anlamayan kişiye hatemi veliyi mi anlatacağız?Hadisleri inkar eden birine Hz.Mehdi(a.s) anlatacağız?
İftira atma ben hadis filan inkar etmiyorum, iftiranın da bir sınırı var.
Hadis inkarcısı sana denir, sana bir sahih hadis göstersem direkt inkar edersin, istersen deneyelim
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83
İftira atma ben hadis filan inkar etmiyorum, iftiranın da bir sınırı var.
Hadis inkarcısı sana denir, sana bir sahih hadis göstersem direkt inkar edersin, istersen deneyelim
Peki sana o hâlde neden Hadis Munkiri diyorlar?
 

talib

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
11 Tem 2006
Mesajlar
21,906
Puanları
113
İskenderin suçu ne :)

O sahte mehdi oluyor da diğer mehdi diye pazarlanmak isteyenler hep sahici mehdi mi :)
 

Darul_Beka

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
17 Kas 2013
Mesajlar
2,165
Puanları
63
soytarılığın doruğunda bir adamı tartışmanın manası yok
boşa vakit kaybı
 

Kurtuluş26

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Puanları
18
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
İftira atma ben hadis filan inkar etmiyorum, iftiranın da bir sınırı var.
Hadis inkarcısı sana denir, sana bir sahih hadis göstersem direkt inkar edersin, istersen deneyelim
Beni kendinle karıştırma.Sana daha öncede cevap verdik.
http://www.ihvanforum.org/showthread.php?152448-Küfür-Ve-Nifak-Hastalığına-Tutulan-Edip-Yüksel-Hastalığını-Bulaştırmaya-Çalışıyor&p=1539206&viewfull=1#post1539206
 

Yahayy

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Puanları
63

Darul_Beka

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
17 Kas 2013
Mesajlar
2,165
Puanları
63
kaçak dövüşme gel çok sağlam bir hadis üzerinde konuşalım, direk Kaale Resulullah ne dersin, korkuyor musun inandığın şeyden?
hadis taraftarımısın karştımı bilmiyom
ama uslubuna dikkat et
kaale diye başlan cümle çirkin
hadisi önemsemez bir izlenim veriyor
 

Darul_Beka

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
17 Kas 2013
Mesajlar
2,165
Puanları
63
bu arada forum yöneticilerinin temel görevi
her topicte o topiğin konusu ile ilgili tartışmayı sağlamaktır
ilgisiz iletilere izin vermemeleri gerekir
mesala bu konu o soytarıya dikkat çekmek için açılmış

hadise
dönmüş
ne alaka
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Mehdi gelecekse bırakın da gelsin... Gelmişler çok... Gelecekler de vardır...

Yani neticede sizin dalga geçtiğiniz de gerçek bir mehdi olabilir...

İnanıyorsan buna saygı duyacaksın...

Beni bağlamıyor, ben şu an ölümüme kadar Rabb'imin rızasını kazanmaya çalışıyorum...
 

Yahayy

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Puanları
63
hadis taraftarımısın karştımı bilmiyom
ama uslubuna dikkat et
kaale diye başlan cümle çirkin
hadisi önemsemez bir izlenim veriyor
Kaale Resulullah, direk Resulullah'ın söylemi ile demek, kavli yani takriri filan değil bunu belirtmek için kullandım.

Hadis paylaşmanın nesi garip onu da anlamadım?

Dalga geçme durumu filan yok arkadaş bana hadis münkiri diyor, ben de Resulullah'un müthiş bir hadisini paylaşacağım, ama asıl kabul etmesi gereken hadisleri kabul etmeyecekler sonra biz hadis münkiri olacağız, iftiracılık yağma hasanın böreğimi herkes bedavadan kapsın, ağzını her açışında bir iftira ile açıyorsa ispatı hazır olacak...!
@kurt26, @fakiri

Habire bize hadis münkiri diyenler bir hadis paylaşacağım Kütüb-ü sitte hadisi, kabul edip etmeyeceğinizi söyleyin paylaşalım, ne var bunda anlamadım.
 

Kurtuluş26

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Puanları
18
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
bu arada forum yöneticilerinin temel görevi
her topicte o topiğin konusu ile ilgili tartışmayı sağlamaktır
ilgisiz iletilere izin vermemeleri gerekir
mesala bu konu o soytarıya dikkat çekmek için açılmış

hadise
dönmüş
ne alaka
Bir konu açıyorum hepsi bize saldırıyor.Zaten çoğu mesajları konuyla alakasız.
 

Kurtuluş26

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Puanları
18
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
Kaale Resulullah, direk Resulullah'ın söylemi ile demek, kavli yani takriri filan değil bunu belirtmek için kullandım.

Hadis paylaşmanın nesi garip onu da anlamadım?

Dalga geçme durumu filan yok arkadaş bana hadis münkiri diyor, ben de Resulullah'un müthiş bir hadisini paylaşacağım, ama asıl kabul etmesi gereken hadisleri kabul etmeyecekler sonra biz hadis münkiri olacağız, iftiracılık yağma hasanın böreğimi herkes bedavadan kapsın, ağzını her açışında bir iftira ile açıyorsa ispatı hazır olacak...!
@kurt26, @fakiri

Habire bize hadis münkiri diyenler bir hadis paylaşacağım Kütüb-ü sitte hadisi, kabul edip etmeyeceğinizi söyleyin paylaşalım, ne var bunda anlamadım.
Kaç kere sorduk hangi hadisi inanıyorsun diye.Yanlız kuran diyenleri biliyoruz şimdi ne değiştiki hadis kabul eder oldun?Bizde iftiracı olduk nasıl iş bu?

Ne paylaşırsan paylaş seni hiç samimi bulmuyorum artık.Vehhabi değilim dedin.Kuraniyyun tüm hadisleri inkar eder.Artık Hadis kabul ederim diyorsun.Fakat evliayalara,tasavvufa,bazı islam alimlerine neler yazdığını biliyoruz.

Seni anlamış değilim nasıl bir inanış bu?Ne yapmaya çalışıyorsun?
 

Muhtazaf

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
22 Ocak 2014
Mesajlar
1,865
Puanları
48
Web sitesi
www.facebook.com
ALLAH'ım hak olanı gögsümde yeşert. Şirk kokan herşeyi benden uzak tut.
Amin.............
 
Üst