I. TÜRKiYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESi

ummuhan

Kıdemli Üye
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,943
Tepkime puanı
1,042
Puanları
0
Konum
Arz
I. TÜRKiYE ÇOCUK HAKLARI KONGRESi

( 25-27 ġubat 2011, İstanbul )
Çocukların cumhuriyeti için
çocuk hakları

KONGRE’NİN AMACI

I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi medeniyetimizin güzellik, doğruluk,
erdem, adalet, iyilik ve çocuğa saygı idealine dayalı;
çocuğun temel yararına öncelik verilerek sağlıklı büyüme ve sağlığını koruması,
doğuştan getirdiği yetenekleri nitelikli bir eğitimle geliştirmesi, güç koşullarda
kalma durumunda korunması, kendisini ilgilendiren konularda görüşüne
başvurulması, ayrımcılık karşısında her türlü tedbirlerin alınması, büyüme ve
gelişme evrelerinde medeni, sosyal, ekonomik, kültürel haklarını öğrenmesi,
talep etmesi ve hayata geçirilmesi;
çocukla ilgili konularda ve çocuğa yönelik her türlü uygulama aksaklıkları ve
nedenleri konularında bireyin, toplumun ve Devlet’in çocuktan yana taraf olması
ve katılımının sağlanması;
bütün çocuk sorunlarını çok alanlı bir yaklaşımla ele alarak, çocukbilim merkezli
kuram, yöntem ve uygulama bütünlüğüne dayalı ve geçerli strateji ve modelleri
belirlemek amacıyla düzenlenecektir.
 

ummuhan

Kıdemli Üye
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,943
Tepkime puanı
1,042
Puanları
0
Konum
Arz
Bir çocukta bütün çocukları düşünmek


KONGRE’NİN ÇAĞRISI
Çocukluk kavramı tarihi süreçte olduğu gibi yaşadığımız çağda da felsefi ve
kültürel boyutlarıyla sorunludur. Tarih boyunca çocukluk kavramının sorunlu
olması, bireyin, toplumun ve Devlet’in çocuğa bakışından kaynaklanmaktadır.
Buna karşılık son çocuk hakları teorisi olan Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin esas
aldığı yaklaşım, yeni dünyanın nesne çocuktan özne çocuk anlayışına doğru
evrilmesi yönündedir. Geleneksel, modern ve postmodern çocukluk
anlayışlarının iç içe girdiği son çocukluk evresi ise yeni çocukluk evresidir.
Yeni çocukluk anlayışı çocuğu yaşadığı toplum ve ailesi içinde bütüncül ele alışı
ile çocuktan sorumlu yetişkini ve çocukla ilgili tüm tarafları da dönüştüren bir
yaklaşımı içermektedir.
Çocukların yetişkinlerle eşit hakları olmadığını ileri sürenler, eşit hak anlayışının
akılcı otorite figürünü zayıflatacağı gerekçesiyle bu görüşe mesafeli
durmaktadır. Çocuk özgürlüğünü savunanlar ise çocuk ile yetişkin haklarının eşit
olmasını savunuyor. Aslında, çocuk ve yetişkin hakları birbiriyle çelişkili haklar
değil, insan hakları bütününün ayrılmaz parçaları ve doğuştan kazanılmış
haklardır. Çocuk-yetişkin haklarının eşitliğiyle ilgili ana soru ise şudur: Çocuk
hakları alanında toplumsal tutarlılık eksikliği mi vardır ?
Dün olduğu gibi bugün de, çocuk ve yetişkin haklarının eşitliği konusunda
toplumsal tutarsızlık ve çelişki devam etmektedir. Bu çelişki ise yetişkinlerin
kendi hakları için daha ısrarlı davranış ve tutum ortaya koymalarından
kaynaklanmaktadır. Bu nedenle dünyada çocuğun korunması anlayışına ve
eğilimine daha fazla ağırlık verilmektedir. Dolayısıyla çocuklar kendi haklarını
ancak vekilleri olan yetişkinler aracılığıyla gerçekleştirebilmektedir. Bu
noktadan hareketle sorulacak ikinci soru şudur: Haklarını bilen çocuklar
yetiştirme anlayışımız var mıdır ? Bu anlayışı kavrayışımızın henüz gelişmediği
yönündeki görüşlerin ağırlıklı olduğu tespitinden yola çıkılarak, hiç bir çocuğu
dışta bırakmayan yeni bir çocuk hakları hareketine yönelmek gerekmektedir.
Haklarını bilen çocuk yetiştirmek için gerçekleştirilecek çalışmaların öncelikli
yaklaşımı ise, çocuk haklarına dayalı değer, tutum ve davranış değişikliğine
yönelik olmalıdır
 

ummuhan

Kıdemli Üye
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,943
Tepkime puanı
1,042
Puanları
0
Konum
Arz
KONGRE’NİN GEREKÇESİ

Türkiye çocuk hakları hareketi, en iyi şeyler önce çocukların hakkıdır
düşüncesinin hayata nasıl geçirileceğine yönelik doğru yöntemin belirlenmesiyle
başlayabilir.
I. I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, medeniyetimizin çocuğa
bakışını ve 27 Ocak 1995 tarihinden itibaren iç hukukumuzun bir
parçası haline gelen BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’ni
merkeze alarak, çocuk hakları politikalarından ve
uygulamalarından sorumlu tüm tarafların çocuğun öncelikli yararı
çerçevesinde, çocuk etkisi analizi- çözümlemesi yöntemine dayalı;
yasaların çocuk hukuku temelinde çocuk haklarıyla nasıl uyumlu
duruma getirileceği ve ilgili uygulamanın nasıl gerçekleştirileceği
hususları Kongre’nin birinci derecede önemli gerekçesidir.
II. Kongre’nin ikinci öncelikli gerekçesi ilgili bütün tarafların görüşü
alınarak 2012-2016 Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi Belgesi’nin
hazırlanması olarak öngörülmektedir.
III. Türkiye Çocuk Politikası’na açılım sağlayacak şekilde ülke
ölçekli yol haritasının belirlenmesi Kongre’nin ortak gerekçesidir.
KONGRE’NĠN HAYALĠ
I. Türkiye Çocuk Hakları Kongresi, çocuklar için ve çocuklarla birlikte çocuk
sorunlarının çözümüne yönelerek çocuk hakları kültürüne dayalı bir çocukluğun
yaşanacağı Türkiye hayalinin gerçekleştirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.
 

ummuhan

Kıdemli Üye
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,943
Tepkime puanı
1,042
Puanları
0
Konum
Arz
ÖNERİLEN BİLDİRİ ve PROJE KONULARI

I. Çocuk Hakları Felsefesi
II. Medeniyet, Kültür ve Çocuk Hakları
III. Aile, Çocuk, Toplum, Devlet
IV. BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de yer alan temel ilkeler
a) Çocuğun Temel Yararı:
a) Yaşama hakkı
b) Gelişme hakkı
c) Korunma hakkı
ç) Çocuğun görüĢünün alınması
d) Çocuğa karĢı her tür ayrımcılığın önlenmesi
( Yasa, uygulama sorumluluğu, izleme, çözüm
önerileri)
V. Çocuğun Medeni Hakları ve Özgürlükler
a) İsim ve tabiyeti, kimliğinin korunması
b) İfade hakkı
c) Çocuğun bilgilenme hakkı
ç) Çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlüğü
d) Dernek kurma ve toplantı hakkı
e) Özel hayatın korunması
f) İşkenceye, insanlık dışı, aşağılayıcı, zalim ceza ya da
muameleye maruz kalmama hakkı
g) Uygulama aksaklıklarının nedenleri ve çözüm önerileri
VI. Ailenin ve Aile Ġçinde Çocuğun Korunması
a) Velayet ilişkisi ve ana baba sorumluluğu
b) Çocuk gelişimi ve aile içi etkileşim
c) Ailenin sorumluluğu
ç) Ailenin bütünlüğünün korunması
d) Aile içi istismar ve ihmal
e) Velayet ilişkisinin kötüye kullanılması
f) Ailenin dağılması halinde çocuğun temsili ve çocuğun
menfaatinin korunması
g) Uygulama aksaklıklarının nedenleri ve çözüm önerileri
h) Adolesan kız çocuklarının erken evliliklerinin önlenmesiVII. YerleĢtirme Durumunda Koruma
a) Evlât edinme, koruyucu aile, özel ve resmi kurum
bakımı, ( Aileye alternatif kurumlarda çocuğun korunması )
b) Koruma kararını vermede yetki
c) Yerleştirmede yöntem
ç) Alternatif kurumlarda ihmal ve istismara karşı koruma
d) Akrabaları ile yaşayan öksüz ve yetim çocukların sorunları ve çözüm
önerileri
e) Uygulama aksaklıklarının nedenleri ve çözüm önerileri
VIII. Temel Sağlık ve Refah
a) Çocuğun yaşama ve gelişme hakkı
b) Engelli çocuklar ( Görme, işitme, konuşma, zihinsel,
ortopedik,sosyal ve duygusal uyum güçlüğü ve süreğen
hastalığı olan engelli çocuklar vd. )
c) Sosyal güvenlik ve çocukların bakımı için hizmet ve kurumlar
ç) Sağlık ve sağlık hizmetleri
d) Hayat standardı
e) Güzel bir çevrede yaşama hakkı
f) Güç koşullardaki çocuklar için önleyici tedbir ve
rehabilitasyon ( sokakta yaşayan çocuk, uyuşturucu, uçucu
madde bağımlılığı )
g) Uygulama aksaklıklarının nedenleri ve çözüm önerileri
h) Çocuk ve yetersiz beslenme
ı) Ergen ( Adolesan ) hakları
i) Şiddetten korunma hakkı
j) Diş sağlığı ve ağız bakımına kolay ve ücretsiz erişme hakkı
k) Hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında oyun odası ve çocuk
kütüphanesi isteme hakkı
l) Hırpalanmış çocuk sendromundan korunma hakkı
m) Zorunlu aşılar dışında aşı olmayı reddetme hakkı
IX. Eğitim, Serbest Zamanları Değerlendirme ve Kültürel Etkinlikler
a) Eğitimin amaçları
b) Eğitim, mesleki eğitim ve yönlendirme
c) Serbest zamanları değerlendirme, sosyal ve kültürel
etkinlikler
ç) Kız çocuklarının eğitimi
d) Eğitimde fırsat eşitliği
( Eğitime erişim ve nitelikli eğitim alma hakkı )
e) Çocuk ve din eğitimi hakkı
f) Özel eğitime muhtaç engelli çocuklar ( görme, işitme,
zihinsel, ortopedik, sosyal ve duygusal uyum güçlüğü ve
süreğen hastalığı olan engelli çocuklar vd. )
g) Üstün zekâlı / yetenekli çocukların eğitimi ( Üstün yetenekli
çocukların eğitimlerinin Devlet tarafından sağlanması hakkı )h) Çocuk hakları ve değerler eğitimi
ı) Uygulama aksaklıklarının nedenleri ve çözüm önerileri
i) Pedagoji ve çocuk hakları
j) Çocuk hakları ve eğitim sistemi
k) Çocuk merkezli eğitim ( Devlet merkezli eğitimden çocuk
merkezli eğitime eğitim felsefesi )
l) Tüketim kültürü ve çocuk hakları
m) Çocukların sanat ve sanat faaliyetlerine erişebilme
ve kolayca katılma hakkı
n) Çocukların iletişim tekniklerinden faydalanma
hakkı; medyada yer alma hakkı
o) Öğretmen seçme hakkı
ö) Özel yetenek gerektiren beden eğitimi, müzik dersi gibi
dersleri reddetme hakkı
X. Özel Koruma Önlemleri Ġle Korunması Gereken Çocuklar
a) Acil durumdaki çocuklar
i) Mülteci çocuklar
ii) Silahlı çatışmadan etkilenmiş çocuklar
iii) Afetlerde öksüz ve yetim kalan çocuklar
b) Kanunla ihtilâf halindeki çocuklar
i) Küçüklere özgü hukukun uygulanması ( çocuk
hukuku )
ii) Özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocukların durumu
iii) Yasalarda küçüklerin aleyhine hükümler
c) Sömürüye konu olan çocuklar ( istismar edilen çocuk )
i) Çocuk işçiliğini içeren ekonomik sömürü ( çalışan,
dilendirilen çocuklar )
ii) Uyuşturucu madde kullanımı
iii) Cinsel sömürü ve cinsel şiddet ( Çocuk fuhuşu, bu
sektörde ve pornografide kullanılan çocuklar )
iv) Çocuk kaçırma, satışı ve ticareti
ç) Azınlık veya yerel gruba ait çocuklar
XI Çocuk ihmali ve istismarı
( İhmal, psikolojik, fizikî, cinsel ve ekonomik istismar )
XII. Çocuk hakları eğitimi
a) Örgün eğitim ( Müfredat ve ders kitaplarında çocuk hakları )
i) Okul öncesi
ii) İlköğretim birinci kademe
iii) İlköğretim ikinci kademeiiii) Orta öğretim
v) Üniversite ve yüksek okullarda
vi) Lisans üstü eğitimde
b) Yaygın eğitim
c) Demokrasi ve insan hakları kültürü oluşumlarında ve
faaliyetlerinde çocuk hakları eğitimi ve uygulamaları
XIII Çocuk Yoksulluğu ve Çocuk Hakları
XIV. Anayasa’da ve yasalarda Çocuk, Yasaların Çocuk Hakları Ġle Uyumlu
Duruma Getirilmesi, Uygulanabilme KoĢullarının Tespiti ve Anayasa’da
Çocuk
XV. Çocuk Hakları Kültürü ve Demokrasi
( Gelenekler, örf ve töreler ve çocuk hakları; çocuk ve gençlik
meclisleri )
XVI Çocuk Hakları, YaĢama Ortamı, Mekân-ġehir
XVII Yerel Yönetimler ve Çocuk Hakları
XVIII Çocuk Hakları Bağlamında Çocuk ve Ġlkgençlik Edebiyatı
( ve özellikle sorun odaklı çocuk ve ilkgençlik edebiyatı )
XIX Medya ve Çocuk Hakları
( Medyada çocuğun yer alması, reklâm ve çocuk )
a) Çocuk hakları açısından çocuk ihmali ve istismarı:
b) Nedenleri, sonuçları, uygulamalar ve izleme çalışmaları
XX Çocuk Hak Ġhlallerinin Ġzlenmesi
( Gönüllü Çocuk Avukatlığı )
XXI Çocuk Ombudsmanlığı
( Model ve Yasal Çerçeve )
XXII BM. Çocuk Haklarına Dair SözleĢme’si Ulusal Ġlerleme Raporları
i) Ulusal Raporlar
ii) Alternatif raporlar
XXIII Çocuk Hakları ve Çocuk Hukuku
XXIV I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi ve Uygulama Plânı / 2011-2015
( Amacı ve İşlevi, İlkeler, Temel Ölçütleri, Misyon, Vizyon, Uygulama
Plânı )XXV Türkiye’de Ulusal Çocuk Politikaları ve Uygulamalarının etkililik ve
verimlilik analizi
 

ummuhan

Kıdemli Üye
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,943
Tepkime puanı
1,042
Puanları
0
Konum
Arz
Üst