• Reklamsız versiyon için ÜYE OL

Hz. Muhammed'in Hayat Kronolojisi (Tarihleriyle önemli olaylar)

ibrahimi

Has Uşak
İhvan Üyesi
Katılım
19 Haz 2006
Mesajlar
23,464
Beğeniler
1,831
Puanları
0
Yaş
31
#1
İnsanlığın İftihar Tablosu'nun hayat kronolojisi

Cenab-ı Hak, Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem)'i bize bir örnek insan olarak göndermiştir. ALLAH Resulü'nün yaşamış olduğu hayatın her karesinden alacağımız pek çok ders var.

Bugün yaşadığımız problemleri O'nun örnek hayatından çıkarılabilecek prensiplerle çözmemiz mümkün. Bu da Efendimiz'in hayatını bilmemize bağlı. Onun için ALLAH Resulü'nün hayatını okumalı, başta çocuklarımız olmak üzere etrafımızdaki kişilere okutmalıyız. Ve tabii ki O'nun hayatını hayatımıza hayat kılmalıyız. ALLAH Resulü'nün hayatında önemli yer tutan hadiselerden hareketle yılları esas alarak sizin için bir kronoloji hazırladık. Bu kronoloji sayesinde Efendimiz'in hayatı kare kare gözümüzde canlanacaktır.

571

Rebiülevvel ayının 12'nci gecesi (20 Nisan) Efendimiz (sas) dünyayı şereflendirdi.

575

Süt annesi Halime Hatun, ALLAH Resulü'nü annesi Hz. Amine'ye teslim etti.

577

Efendimiz, Mekke ile Medine arasındaki Ebva Köyü'nde annesini kaybetti. Dedesi Abdülmuttalib Efendimizi himayesi altına aldı.

579

Abdülmuttalib ahirete göç etti. Efendimiz, amcası Ebu Talib'in yanında kalmaya başladı.

583

Amcası Ebu Talib'le ticaret maksadıyla Şam'a gitti. Burada Rahip Bahîra ALLAH Resulü'nün beklenen son peygamber olduğunu keşfetti.

590

Hilfu'l-Füdul (Faziletliler Antlaşması) cemiyetine iştirak etti.

591

Ticarete başladı.

596

İkinci kez ticaret maksadıyla Şam'a gitti. Üç ay sonra Hz. Hatice Validemiz'le evlendi. Hz. Hatice'den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere sırasıyla, Kasım, Zeyneb, Rukiyye, Ümmü Gülsüm, Fâtıma ve Abdullah adlarında altı çocuğu oldu.

605

Kâbe'nin yeniden imarı esnasında kabileler arasında çıkan anlaşmazlığı giderdi.

610

Hira'da ilk vahiy tebliğ edildi. Kendisine peygamberlik görevi verildi.

613

Safa tepesine çıkıp ilk açık tebliğini yaptı. Yakın akrabalarına tebliğ için yemekler verdi. Müslümanlara işkence yapılmaya başlandı.

615

Habeşistan'a ilk hicret yapıldı. Mekke'deki şiddete hedef olmaktan kurtulup dinlerini daha iyi yaşayabilmek için dördü hanım, toplam on beş kişilik bir ekip yola koyuldu. Başlarında Efendimiz'in damadı Hz. Osman vardı. Aynı yıl, Hz. Hamza ile Hz. Ömer Müslüman oldu.

616

Habeşistan'a 2. hicret yapıldı. On sekizi hanım olmak üzere toplam yüz bir kişi Hz. Cafer İbn Ebi Talib önderliğinde Habeşistan'a gitti. O dönemde henüz Müslüman olmayan Amr İbn As'ın, Necaşi'yi Müslümanlara sahip çıkmama konusundaki ikna çabaları boşuna çıktı. Necaşi Müslüman muhacirlere ülkesinin kapılarını açtı.

617

Kureyş ileri gelenlerinden 40 kişi Ebû Cehil'in başkanlığında toplandılar. Müslümanlarla alış-veriş yapmamaya, kız alıp vermemeye, görüşüp buluşmamaya, ekonomik ve sosyal her türlü ilişkiyi kesmeye karar verdiler. Bu kararı bir ahidnâme şeklinde yazıp mühürlediler ve bir beze sararak Kâbe'nin içine astılar. Böylece Müslümanları canlarından bezdirip Hz. Peygamber'in kendilerine teslim edileceğini umdular. Karara aykırı hiçbir şey yapmayacaklarına dâir yemin ederek karar hükümlerini müsâmahasız uygulamaya başladılar. Bu şekilde Müslümanlara karşı üç yıl sürecek sosyal ve ekonomik boykot başladı.


619

Boykot sona erdi. Efendimiz'in oğlu Kasım, ardından diğer oğlu Abdullah vefat etti. Kısa bir süre sonra amcası Ebu Talib öldü. Ardından da Hz. Hatice validemiz irtihal etti.

620

ALLAH Resulü, Taif'e gitti. Orada kötü karşılandı.

621

İsra ve Miraç hadiseleri yaşandı. Aynı yıl birinci Akabe biatı gerçekleşti. Medineli 12 Müslüman ALLAH Resulü'ne biat etti. Akabe Tepesi'nde Hz. Peygamber (sas)'le görüşüp Müslüman olan altı kişi, hac mevsimi sonunda Medine'ye döndüler. Gördüklerini, yakınlarına ve dostlarına anlatarak, Medine'de Müslümanlığı yaymaya başladılar. Bir sene sonra, hac mevsiminde Hz. Peygamber (sas) ile görüşmek üzere Medine'den Mekke'ye 10'u Hazrec, 2'si Evs kabilesinden olmak üzere 12 Müslüman geldi. Başkanları Zürâre oğlu Es'ad'dı. Medine'li 12 Müslüman "ALLAH'a şirk koşmayacaklarına, hırsızlık ve zinâ yapmayacaklarına, (kız) çocuklarını öldürmeyeceklerine, kimseye iftirâ etmeyeceklerine, ALLAH ve Peygamber'ine itâatten ayrılmayacaklarına" dâir Peygamberimiz'in elini tutarak bîat ettiler. Peygamberimiz, Medine'ye İslam'ı anlatması için Hz. Mus'ab b. Umeyr'i görevlendirdi.

622

İkinci Akabe Biatı yapıldı. Müslümanlar ve ardından da Efendimiz, Mekke'den Medine'ye hicret ettiler. Mescid-i Nebevi inşa edildi. İlk ezan okundu.

623

Kıble yönü Cenab-ı Hakk'ın emriyle Kudüs'ten Mescid-i Haram'a çevrildi.

624

Mekkeli müşriklerle Bedir Savaşı yapıldı. Aynı yıl Beni Kaynuka Yahudileri üzerine gidildi ve onlar, Medine'den çıkarıldı. Ramazan orucu farz kılındı. İlk bayram namazı kılındı. Zekat farz oldu. ALLAH Resulü'nün kızı Hz. Rukiyye vefat etti. Hz. Ali ile Hz. Fatıma evlendi. İlk kurban bayram namazı kılındı.

625

Uhud muharebesi yapıldı. Mekkeli müşrikler, Mekke dışındaki müşrik kabilelerden 2000 asker topladılar. Mekke'den katılanlarla, 700'ü zırhlı, 200'ü atlı olmak üzere, Ebû Süfyan'ın komutasında 3000 kişilik tam tekmil bir ordu ile Medine üzerine yürüdüler. Müslümanların karşısında savaş durumu alan müşrik ordusu, sayıca Müslümanların 4 katından daha fazlaydı. Üstelik bunlardan 700'ü zırhlı, 200'ü atlıydı. Müslümanların ise 100 zırhı ve sadece 2 atları vardı. Uhud Savaşı'nda üç safha yaşandı: İlk safhada Müslümanlar üstün geldiler, müşrikleri bozguna uğrattılar. İkinci safhada, kaçan müşrikleri kovalamayı bırakıp, kesin sonuç almadan ganimet toplamaya koyulmaları ve Efendimiz'in yerlerinden ayrılmamalarını emrettiği okçu birliğinin görevlerini terk etmeleri yüzünden, Müslümanlar 70 şehit vererek mağlup duruma düştüler. Üçüncü safhada ise, dağılmış olan Müslümanlar, Peygamberimiz'in etrafında toplanıp, karşı hücûma geçerek, düşman hücûmunu durdurdular.

627

Hendek Savaşı yapıldı. Düşman saldırısını kolayca önlemek maksadıyla Efendimiz'in Medine etrafında hendekler kazdırması sebebiyle, Hendek savaşı adını alan bu muharebenin bir diğer adı da Ahzab'dır. Savaş neticesinde müşrikler mağlup olarak geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Artık onlar bundan sonra Müslümanlar üzerine yürüme cesaretini kendilerinde bulamayacaklardı. Beni Kurayza Yahudileri Peygamber Efendimiz'le olan anlaşmalarına göre Hendek savaşında Medine'yi Müslümanlarla beraber korumak zorundaydılar. Fakat bunu yapmadılar. Üstelik anlaşma hükümlerini hiçe sayarak harbin en nazik safhasında müşriklerle işbirliğine gittiler. Hendek sonra ALLAH Rasulü ordusuyla Beni Kurayza üzerine yürüdü ve bu tehlikeyi bertaraf etti.

628

Kabe ziyareti için yola çıkıldı. Mekke'ye elçi olarak Hz. Osman gönderildi. Hz. Osman'ın müşrikler tarafından şehit edildiği haberini alan Efendimiz, sahabilerinden müşriklerle çarpışma mevzuunda biat aldı. Bu biata Rıdvan biatı denir. Bu haberi alan müşrikler, Hz. Osman'ı serbest bıraktılar. Müşrikler Müslümanların Kâbe'yi ziyaret etmemeleri konusunda çok kararlıydılar. Bunun üzerine Efendimiz'e bir heyet gönderip anlaşma imzalamak istediler. ALLAH Rasulü, ilk bakışta Müslümanların aleyhinde gibi görünen ama daha sonra lehine dönen anlaşma maddelerini kabul etti. Bu şekilde Mekkeli müşriklerle Hudeybiye barışı imzalandı. Maddelerin detayı şöyleydi: Taraflar 10 yıl harp etmeyecekler. Müslümanlar bu yıl Mekke'ye girmeyecekler, gelecek sene Kâbe'ye gelebilecekler. Medine'deki Müslümanlardan Mekke'ye iltica edenler Müslümanlara iade edilmeyecek, fakat Mekke'den Medine'ye Müslüman dahi olsalar iltica edenler istendiği takdirde geri verilecek. Arap kabilelerinden isteyen Peygamberimiz'le, isteyen de Kureyş'le birleşmekte serbest olacak.


629

Dönemin hükümdarlarına İslam'a girmeleri için mektup gönderildi. Peygamber Efendimiz, İslam'a davet maksadıyla ashabından Dihyetü'l-Kelbi'yi Rum Kayseri Heraklius'a, Amr b. Ümeyye ed-Demri'yi Habeş Necaşi Ashame'ye, Abdullah b. Huzafe'yi İran Kisra'sı Hüsrev Perviz'e, Hatıb b. Ebi Beltaa'yı Mısır Firavun'u Mukavkıs'a, Salit b. Amr'ı Yemame valisi Hevze b. Ali'ye, Şuca' b. Vehb'i Gassan Meliki Münzir b. Haris b. Ebi Şimr'e gönderdi. Aynı yıl Hayber savaşı yapıldı. Hayber'in fethi ile hemen hemen Arabistan'daki bütün Yahudiler İslam devletine tabi duruma gelmiş sayılıyordu. Ayrıca Bizans'la Mute muharebesi de bu yılda yapıldı.

630

Mekke fethedildi. Kâbe putlardan temizlendi. Mekke fethi ile Kureyş'in hemen hemen tamamı İslam'la şereflendi. Fetih, aynı zamanda civar kabileler, bilhassa Kureyşlilere taraftar bulunan kabileler üzerinde müspet tesirler bırakmış ve onların İslam ve Müslümanlara karşı gönüllerinde sevgi dolu sıcak bir alaka duymasına sebep olmuştu. Bununla birlikte gönülleri hâlâ bu sıcak ilgiden mahrum bulunan ve bu mahrumiyetten sıyrılmak arzusu taşımayanlar da vardı: Sakif ve Havazin kabileleri bunların başında yer alıyordu. Büyük bir ordu hazırladılar ve iki ordu Huneyn'de karşılaştı. Huneyn savaşında Müslümanlar galip geldi. Bizans üzerine Tebük seferi yapıldı. Bizans ordusu giriştikleri savaş hazırlıklarından cesaret edemedikleri için vazgeçtiler ve İslam ordusu karşısına çıkamadılar.

632

Efendimiz veda haccını yaptı. Rahatsızlandı ve ardından 8 Haziran'da vefat etti.

ALİ DEMİREL
 

ibrahimi

Has Uşak
İhvan Üyesi
Katılım
19 Haz 2006
Mesajlar
23,464
Beğeniler
1,831
Puanları
0
Yaş
31
#2
Mekke Dönemi
569 Hz. Muhammed’in doğumu (hicretten önce 12 Rebîülevvel 53/17 Haziran 569 Pazartesi veya hicretten önce 9 Rebîülevvel 51/20 Nisan 571 Pazartesi)*1 .
Sütannesi Halîme’ye verilmesi.


574 Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine’ye teslim edilmesi.

575
Annesi Âmine’nin Ebvâ’da vefatı üzerine Hz. Muhammed’in dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilmesi.


577
Dedesi Adülmuttalib’in vefatı ve amcası Ebû Tâlib’e emanet edilmesi.


578
Amcası Ebû Tâlib ile yaptığı Suriye seyahati.


589 [?]Ficâr Savaşı’na katılması.
[?]Hilfü’l-fudûl Antlaşması’na katılması.


594 Hatice’ye ait ticaret kervanının yöneticisi olarak Busrâ şehrine gitmesi.
Hatice ile evlenmesi.


605 Kureyş’in Kâbe’yi tamiri sırasında Hacerülesved’in yerine konulması hususunda hakemlik yapması.

610
Hira mağarasında ilk vahyi alması; Alak sûresinin ilk beş âyetinin nüzûlü [27 [?] Ramazan).


613
Açık davetle emrolunması üzerine yakın akrabasını İslâm’a davet etmesi.


614 Müşriklerin zayıf müslümanlara eziyet etmeye başlaması.

615
Habeşistan’a ilk hicret.


616 Habeşistan’a ikinci hicret.
Hamza’nın müslüman olması.
Ömer’in müslüman olması; Hz. Peygamber’in ve müslümanların Dârülerkam’dan çıkmaları.
Hâşimoğulları ve Muttaliboğulları’nın Hz. Peygamber’i korumak amacıyla Ebû Tâlib mahallesinde toplanması ve müşriklerin bunlara karşı sosyal ve ekonomik boykot uygulamaya başlaması.


619
Boykotun sona ermesi.


620 Ebû Tâlib’in ve Hz. Hatice’nin vefatı (hüzün yılı).
Hz. Peygamber’in Sevde bint Zem‘a ile evlenmesi (Ramazan).
Zeyd b. Hârise ile Tâif’e gitmesi ve Mut‘im b. Adî’nin himayesinde Mekke’ye dönmesi (Şevval).
Hac mevsiminde Medineli Hazrec kabilesinden bir grubun Akabe’de Hz. Peygamber’le görüşüp müslüman olması (Zilhicce).


621 İsrâ ve mi‘rac hadisesi, beş vakit namazın farz kılınması (27 Receb).

Birinci Akabe Biatı ve Hz. Peygamber’in İslâmiyet’i öğretmesi için Mus‘ab b. Umeyr’i Medine’ye göndermesi (Zilhicce).


622
İkinci Akabe Biatı (Zilhicce).
Medine Dönemi
1/622 Müslümanların İkinci Akabe Biatı’ndan sonra Medine’ye hicret etmeye başlaması (Muharrem/Temmuz).
Müşriklerin Dârünnedve’de toplanıp Hz. Peygamber’i öldürme kararı alması (26 Safer/9 Eylül).
Hz. Peygamber’in Hz. Ebû Bekir’le birlikte hicreti ve Sevr mağarasına sığınmaları (26 Safer/9 Eylül).
Sevr mağarasından Medine’ye doğru yola çıkmaları (1 Rebîülevvel/13 Eylül).
Kubâ’ya varış (8 Rebîülevvel/20 Eylül).
Kubâ Mescidi’nin inşası (Rebîülevvel/Eylül).
Hz. Peygamber’in Kubâ’dan ayrılması ve Rânûnâ vadisinde ilk cuma namazını kıldırması; aynı gün Medine’ye ulaşması ve Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin evine yerleşmesi (12 Rebîülevvel/24 Eylül).
Mescid-i Nebevî’nin inşasına başlanması (Rebîülevvel/Eylül).
Namaza çağrı için ezanın teşrîi.


1/623 Muhacirlerle ensar arasında kardeşlik tesis edilmesi (muâhât) (Receb/Ocak).
Medine vesikasının tanzimi ve Medine hareminin sınırlarının tesbiti (Ramazan/Mart).

Savaşa izin verilmesi.
Hz. Hamza’nın Îs (Sîfülbahr) Seriyyesi (Ramazan/Mart).
Mescid-i Nebevî’nin inşasının tamamlanması (Şevval/Nisan).
Sa‘d b. Ebû Vakkas’ın Harrâr Seriyyesi (Zilkade/Mayıs).
Medine’de çarşı ve pazar yeri kurulması.
Mescid-i Nebevî’de Suffe’nin teşekkülü.


2/623 Hz. Peygamber’in âşûrâ orucunu tutması ve müslümanlara da tavsiye etmesi (10 Muharrem/14 Temmuz).
Ebvâ (Veddân) Gazvesi (Safer/Ağustos).
Buvât Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
İlk Bedir (Sefevân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
Uşeyre (Zül‘uşeyre) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).


2/624 Abdullah b. Cahş’ın kumandasındaki Batn-ı Nahle Seriyyesi (Receb/Ocak).
Kıblenin Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan Mekke’deki Mescid-i Harâm’a (Kâbe) çevrilmesi (Receb/Ocak).
Orucun farz kılınması (Şâban/Şubat).
Teravih namazının kılınmaya başlanması (1 Ramazan/26 Şubat).
Bedir Gazvesi (17 Ramazan/13 Mart).
Enfâl sûresinin nâzil olması.
Hz. Peygamber’in kızı Rukıyye’nin vefatı (Ramazan/Mart).
Fıtır sadakasının (fitre) emredilmesi (Ramazan/Mart).
İlk ramazan bayramı ve bayram namazının kılınması (1 Şevval/27 Mart).
Hz. Peygamber’in Hz. Âişe ile evlenmesi (Şevval/Nisan).
Benî Kaynuka‘ Gazvesi (Şevval/Nisan).
Hz. Ali ile Fâtıma’nın evlenmesi (Zilkade/Mayıs veya Zilhicce/Haziran).
Sevîk Gazvesi (5 Zilhicce/29 Mayıs).
İlk kurban bayramı (10 Zilhicce/3 Haziran).
Muhacirlerden Osman b. Maz‘ûn’un vefatı üzerine Cennetü’l-bakı‘in mezarlık için tahsis edilmesi (Zilhicce/Haziran).
Zekâtın farz kılınması.


3/624 Hz. Osman’ın Resûl i Ekrem’in kızı Ümmü Külsûm ile evlenmesi (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).
Kâ‘b b. Eşref’in öldürülmesi (14 Rebîülevvel/4 Eylül).
Zûemer (Gatafân) Gazvesi (Rebîülevvel/Eylül).
Bahran (Benî Süleym) Gazvesi (Cemâziyelevvel/Kasım).


3/625 Hz. Peygamber’in Hafsa ile evlenmesi (Şâban/Ocak).
Hz. Hasan’ın doğumu (Şâban/Ocak-Şubat veya 15 Ramazan/1 Mart).
Uhud Gazvesi (7 veya 11 Şevval/23 veya 27 Mart).
Hamrâülesed Gazvesi (Medine’den çıkış, 8 veya 12 Şevval/24 veya 28 Mart).


4/625 Recî‘ Vak‘ası (Mersed b. Ebû Mersed Seriyyesi) (Safer/Temmuz).
Bi’rimaûne Vak‘ası (Safer/Temmuz).
Benî Nadîr Gazvesi (Rebîülevvel/Ağustos).
İçkinin haram kılınışı (Rebîülevvel/Ağustos-Eylül).
Hz. Peygamber’in hanımı Zeyneb bint Huzeyme’nin vefatı (Rebîülâhir/Ekim).


4/626 Benî Abs heyetinin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hz. Hüseyin’in doğumu (5 Şâban/10 Ocak).
Hz. Peygamber’in Ümmü Seleme ile evlenmesi (Şevval/Mart-Nisan).
Bedrü’l-mev‘id Gazvesi (Zilkade/Nisan).
Hz. Ali’nin annesi Fâtıma bint Esed’in vefatı.


5/626 Zâtürrika‘ Gazvesi ve korku namazının (salâtü’l-havf) kılınması (10 Muharrem/11 Haziran).
Dûmetülcendel Gazvesi (25 Rebîülevvel/24 Ağustos).
Medine’de ay tutulmasının gözlenmesi ve Hz. Peygamber’in husûf namazı kıldırması (Cemâziyelâhir/Kasım).
Müslüman olan 400 kişilik Müzeyne heyetinin Medine’ye gelmesi (Receb/Aralık).


5/627 Benî Mustalik (Müreysi‘) Gazvesi (Şâban-Ramazan/Ocak-Şubat).
İfk hadisesi.
Hz. Peygamber’in Cüveyriye bint Hâris ile evlenmesi.
Medine’de nüfus sayımı yapılması (Şevval/Şubat-Mart).
Hendek (Ahzâb) Gazvesi (Zilkade/Nisan).
Hz. Peygamber’in Zeyneb bint Cahş ile evlenmesi ve evlât edinmenin yasaklanmasına dair âyetlerin (el-Ahzâb 33/4-5) nâzil olması (Zilkade/Nisan).
Benî Kurayza Gazvesi (Zilkade sonu/Nisan).

6/627
Benî Lihyân Gazvesi (Rebîülevvel/Temmuz).
Muhammed b. Mesleme’nin I. Zülkassa Seriyyesi (Rebîülâhir/Ağustos).
Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın II. Zülkassa Seriyyesi (Rebîülâhir sonu/Eylül).
Zeyd b. Hârise’nin Tarîf Seriyyesi (Cemâziyelâhir/Ekim-Kasım).
Zeyd b. Hârise’nin Vâdilkurâ Seriyyesi (Receb/Kasım-Aralık).

6/628 Hz. Peygamber’in Abdurrahman b. Avf’ı Dûmetülcendel’e göndermesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).
Zeyd b. Hârise’nin Medyen Seriyyesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).
Hz. Ali’nin Fedek Seriyyesi (Şâban 6/Aralık 627-Ocak 628).
Zeyd b. Hârise’nin II. Vâdilkurâ Seriyyesi (Ramazan/Ocak-Şubat).
Abdullah b. Revâha’nın Hayber’e keşif amaçlı seriyyesi (Ramazan/Şubat).
Medine’de kuraklık yaşanması ve Hz. Peygamber’in yağmur duası yapması.
Güneş tutulması ve Hz. Peygamber’in küsûf namazı kılması (Şevval sonu/Mart).
Umre seferi (Zilkade/Mart).
Hz. Peygamber’in, annesi Âmine’nin Ebvâ’daki kabrini ziyaret etmesi.
Hudeybiye’de Kureyş’e elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın hapsedilmesi üzerine Bey‘atürrıdvân’ın yapılması (Zilkade/Mart-Nisan).
Hudeybiye Antlaşması (Zilhicce/Nisan).
Feth sûresinin nâzil olması.
Benî Huzâa, Benî Eslem ve Benî Huşenî heyetlerinin Medine’ye gelip müslüman olması.

7/628 Hz. Peygamber’in, Bizans ve Sâsânî imparatorları başta olmak üzere civar ülke yöneticilerine ve kabile reislerine elçiler ve İslâm’a davet mektupları göndermesi (Muharrem/Mayıs).
Habeş Necâşisi Ashame’nin müslüman olması.

Mısır mukavkısının çeşitli hediyelerle birlikte Mâriye’yi Hz. Peygamber’e göndermesi.
Ebü’l-Âs’ın müslüman olup Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb ile yeniden evlenmesi (Muharrem/Mayıs).
Hayber Seferi (Muharrem-Safer/Mayıs-Haziran).
Zeyneb bint Hâris’in Hz. Peygamber’i zehirleme teşebbüsü.
Hz. Peygamber’in Safiyye bint Huyey ile evlenmesi.
Hz. Peygamber’in sütannesi Süveybe’nin vefatı.
Yemen Valisi Bâzân’ın müslüman olması (Cemâziyelevvel/Eylül).
Vâdilkurâ Gazvesi (Cemâziyelâhir/Ekim).
Teymâ yahudileriyle antlaşma yapılması.
Hz. Ömer’in Türebe Seriyyesi (Şâban/Aralık).
Hz. Ebû Bekir’in Necid Seriyyesi (Şâban/Aralık).
Beşîr b. Sa‘d’ın Fedek Seriyyesi (Şâban/Aralık).

7/629 Galib b. Abdullah’ın Meyfaa Seriyyesi (Ramazan/Ocak).
Umretü’l-kazâ (Zilkade/Mart).
Peygamber’in Ümmü Habîbe bint Ebû Süfyân ile evlenmesi.
Hz. Peygamber’in Meymûne bint Hâris ile evlenmesi (Zilkade/Mart).

8/629 Hâlid b. Velîd, Amr b. Âs ve Osman b. Talha’nın müslüman olması (1 Safer/31 Mayıs).
Hz. Peygamber’in kızı Zeyneb’in vefatı (Safer/Haziran).
Mûte Savaşı (Cemâziyelevvel/Eylül).
Amr b. Âs’ın Zâtüsselâsil Seriyyesi (Cemâziyelâhir/Ekim).
Ebû Ubeyde b. Cerrâh’ın Sîfülbahr (Habat) Seriyyesi (Receb/Kasım).
Benî Süleym ve Benî Gıfâr kabilelerinin müslüman olması ve Hâlid b. Velîd kumandasında Mekke fethine katılmaları.
Kureyşli müşriklerin Hudeybiye Antlaşması’nı ihlâl etmesi üzerine Ebû Süfyân’ın barışın devamını sağlama girişiminde bulunması.

8/630 Hz. Peygamber’in Mekke fethi için yola çıkması (13 Ramazan/4 Ocak).
Mekke’nin fethi (20 Ramazan/11 Ocak).
Benî Mahzûm kabilesinin müslüman olması.
Hişâm b. Âs’ın Yelemlem tarafına, Hâlid b. Saîd’in Urene tarafına, Hâlid b. Velîd’in Nahle’deki Uzzâ putunu, Sa‘d b. Zeyd el-Eşhelî’nin Müşellel’deki Menât putunu, Amr b. Âs’ın Benî Hüzeyl’in Ruhât’taki Süvâ‘ putunu, Tufeyl b. Amr ed-Devsî’nin Amr b.Hümeme’nin Zülkeffeyn putunu yıkmayagönderilmesi (Ramazan/Ocak).
Huneyn Gazvesi (11 Şevval/1 Şubat).
Hâlid b. Velîd’in Benî Cezîme’yi İslâm’a davet seriyyesi (Şevval/Şubat).
Tâif Gazvesi (Şevval/Şubat).
Hz. Peygamber’in Ci‘râne’de Huneyn ganimetlerini taksim etmesi (Zilkade/Şubat).
Hz. Peygamber’in, yanlarından ayrıldıktan sonra ilk defa süt kız kardeşi Şeymâ ile görüşmesi.
Hz. Peygamber’in umre yapması (19 Zilkade/10 Mart).
Muhâcir b. Ebû Ümeyye’nin San‘a Seriyyesi (28 Zilkade/19 Mart).
Ziyâd b. Lebîd’in Hadramut Seriyyesi.
Amr b. Âs’ın Uman yöneticileri Ceyfer ve Abd b. Cülendâ kardeşlere elçi olarak gönderilmesi (Zilkade/Mart).
Alâ b. Hadramî’nin Ebû Hüreyre ile birlikte Bahreyn yöneticisi Münzir b. Sâvâ’ya elçi olarak gönderilmesi.
Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in doğumu (Zilhicce/Mart-Nisan).
Benî Sa‘lebe, Benî Sudâ’, Benî Bâhile, Benî Sümâle, Benî Cerm, Ehâbîş, Benî Ak ve Benî Hüzeyl heyetlerinin Medine’ye gelip müslüman olmaları.

9/630 Hz. Peygamber’in bazı şehir ve kabilelere zekât âmilleri göndermesi (Muharrem/Nisan-Mayıs).
Abbâd b. Bişr’in Benî Süleym ve Benî Müzeyne’ye, Râfi‘ b. Mekîs el-Cühenî’nin Benî Cüheyne’ye, Dahhâk b. Süfyân el-Kilâbî’nin Benî Kilâb’a, Büsr b. Süfyân el-Kâ‘bî’nin Benî Kâ‘b’a, İbnü’l-Lütbiyye el-Ezdî’nin Benî Zübyân’a, Mâlik b. Nüveyre’nin Benî Hanzale b. Mâlik’e, Amr b. Âs’ın Fezâre’ye, Velîd b. Ukbe’nin Benî Müstalik’a zekat toplamak üzere gönderilmesi.
Uyeyne b. Hısn’ın Benî Temîm Seriyyesi ve Benî Temîm kabilesinin Medine’ye gelip müslüman olması (Muharrem/Mayıs).
Benî Esed’den bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.
Alkame b. Mücezziz kumandasında ilk deniz seferinin düzenlenmesi (Rebîülâhir/Temmuz-Ağustos).
Hz. Ali’nin Tay kabilesinin putu Füls’ü tahrip etmesi.
Ukkâşe b. Mihsan’ın Benî Belî ve Benî Uzre’ye karşı Cinâb Seriyyesi.
Hz. Peygamber’in, Habeş Necâşîsi Ashame’nin vefatını haber verip gıyabî cenaze namazını kıldırması (Receb/Ekim).
Îlâ ve tahyîr hadisesi.
Tebük Gazvesi (Receb/Ekim).
Hâlid b. Velîd’in Dûmetülcendel lideri Ükeydir b. Abdülmelik’e karşı seriyyesi ve Hz. Peygamber’in Ükeydir ile antlaşma yapması.
Cerbâ, Ezruh, Maknâ, Eyle (Akabe) ve Tebük halkını temsilen heyetlerin Hz Peygamber’e gelip barış yapması.
Hz. Peygamber’in, Tebük’ten Dihye b. Halîfe’yi Bizans İmparatoru Herakleios’a ikinci defa İslâm’a davet mektubuyla göndermesi.
Hz. Peygamber’in kızı Ümmü Külsûm’un vefatı.
Benî Ukayl, Benî Kelb, Benî Kilâb, Benî Tücîb, Benî Gatafân, Benî Hanzale b. Mâlik, Benî Kudâa, Belî ve Benî Behrâ’dan heyetlerin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hıristiyan Benî Tağlib’in Medine’ye gelip antlaşma yapması.
Kâ‘b b. Züheyr’in müslüman olması ve Hz. Peygamber’in hırkasını ona hediye etmesi.
Benî Sa‘d b. Bekir kabilesinin Dımâm b. Sa‘lebe’yi elçi olarak Medine’ye göndermesi ve müslüman olmaları.
Benî Cüzâm heyetinin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hz. Peygamber’in münafıklara ait Mescid-i Dırâr’ı yıktırması.
Himyer krallarının İslâm’a davet edilmesi ve Müslümanlığı benimsemeleri.
Benî Hemdân, Benî Fezâre, Benî Mürre’den ve Tâif’teki Sakıf kabilesinden bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması.
Hz. Peygamber’in Ebû Süfyân ile Mugıre b. Şu‘be’yi Lât putunu kırmaya göndermesi.

9/631 Münafıkların reisi Abdullah b. Übeyy b. Selûl’ün ölümü (Zilkade/Şubat).
Hz. Ebû Bekir’in emîr-i hac tayin edilmesi (Zilkade- Zilhicce/Mart).
Tevbe sûresinin hükümlerini bildirmek üzere Hz. Ali’nin Mekke’ye gönderilmesi (Zilhicce/Mart).
Necran hıristiyanlarından bir heyetin Medine’ye gelmesi ve Hz. Peygamber’le mübâhele yapmayı reddedip antlaşmaya varması (Zilhicce/Nisan).

10/631 Hâlid b. Velîd’in Necran Seriyyesi ve Benî Hâris’ten bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması (Rebîülâhir/Temmuz).
Hz. Ali’nin Yemen Seriyyesi ve Benî Mezhic’in müslüman olması (Ramazan/Aralık).
Cerîr b. Abdullah’ın Zülhalesa putunu ve mâbedini yıkmaya gönderilmesi.
Hz. Peygamber’in Kur’ân-ı Kerîm’i Cebrâil’e iki defa arzetmesi ve yirmi gün itikâfta kalması (Ramazan/Aralık).
Benî Ezd, Ebnâ, Benî Tay, Benî Âmir b. Sa‘saa, Benî Kinde, Benî Tücîb, Benî, Rehaviyyîn, Benî Gafik, Benî Mehre, Benî Hanîfe, Benî Ans, Benî Murâd, Benî Abdülkays, Benî Hilâl, Benî Ruhâ ve Benî Zübeyde’den heyetlerin Medine’ye gelip müslüman olmaları.
Müseylime’nin peygamberlik iddiasında bulunması.

10/632 Hz. Peygamber’in oğlu İbrâhim’in vefatı (29 Şevval/28 Ocak).
Vedâ haccı için Hz. Peygamber’in Medine’den ayrılışı (26 Zilkade/23 Şubat).
Vedâ hutbesi (9 Zilhicce/7 Mart).
Vedâ tavafı (14 Zilhicce/12 Mart Perşembe).
Benî Muhârib’den bir heyetin Medine’ye gelip müslüman olması (Zilhicce/Mart).
Yemen Valisi Bâzân’ın vefatı; Hz. Peygamber’in Yemen’e on bir vali tayin etmesi.
Nasr sûresinin nâzil olması (Zilhicce/Mart).
Hz. Peygamber’in câriyesi (hanımı) Reyhâne bint Şem‘ûn’un vefatı.

11/632 Medine’ye en son gelen Benî Neha‘dan bir heyetin müslüman olması (15 Muharrem/12 Nisan).
Üsâme b. Zeyd’in Suriye’ye gidecek orduya kumandan tayin edilmesiMayıs).
Hz. Peygamber’in şiddetli baş ağrısı ve humma yakalanması (27 Safer/24 Mayıs Pazar).
Peygamberlik iddiasında bulunan Esved el-Ansî’nin öldürülmesi (8 Rebîülevvel/3 Haziran).
Hz. Peygamber’in vefatı (13 Rebîülevvel/8 Haziran Pazartesi).

Hz. Peygamber’in defnedilmesi (14 Rebîülevvel/9 Haziran Salı).
 

ibrahimi

Has Uşak
İhvan Üyesi
Katılım
19 Haz 2006
Mesajlar
23,464
Beğeniler
1,831
Puanları
0
Yaş
31
#3


* Abdullah oğlu Muhammed (s.a.s.)’in doğumu. (12 Rebi’u’l-evvel, 20 Nisan 571)
* Dört yaşına kadar süt annesi Halime ile öz annesi Amine arasında gidip gelmesi.
* Göğüs yarma olayının gerçekleşmesi.

M. 575-576
* İki yıl annesiyle birlikte kalması.
* Annesiyle birlikte Yesrib (Medine)’deki dayılarının yanına gitmesi.
* Yesrib (Medine) dönüşünde annesinin Ebvâ’da otuz yaşındayken vefat etmesi ve oraya defin edilmesi. Hz. Muhammed s.a.s. o zaman altı yaşındaydı. (M. 576)

M. 577-578
* İki yıl dedesi Abdulmuttalib’in himayesinde kalması.
* Hz. Muhammed (s.a.s.)’in sekiz yaşında olduğu sırada dedesi Abdulmuttalib’in ölmesi. (M. 578)

M. 578-592
* Amcası Ebu Talib’in himayesine girmesi.
* 10-12 yaşlarında olduğu yıllarda Mekke kırlarında çobanlık yapması.
* 12 yaşına geldiğinde, yaz döneminde amcasıyla birlikte ticaret için Şam’a gitmesi. (M. 583)
* Hz. Muhammed (s.a.s.)’in yirmi yaşında olduğu sırada Kureyş’le Kaysi Aylan kabileleri arasında Ficar savaşının ortaya çıkması.

* Yine 20 yaşında olduğu sırada, mazlumlara yardım amacıyla hılfu’l-fudul anlaşmasının gerçekleştirilmesi.

M. 595
* 25 yaşındayken Huveylid’in kızı Hatice’nin ticaret mallarıyla Şam’a gitmesi.
* Aynı yıl, Hz. Hatice (r.anha)’yla evlenmesi.

M. 606
* 35 yaşında olduğu sırada, yıkılmak üzere olan Ka’be’nin onarılması. Bu onarım sırasında Haceru’l-Esved Hz. Muhammed (s.a.s.) tarafından yerine yerleştirilmiştir.

M. 610-613
* Hira mağarasında ibadete çekilmesi.
* 40 yaşında olduğu sırada kendisine vahiy gelmesi ve peygamberlikle görevlendirilmesi. (M. 610, Ramazan ayı)
* Üç yıl süreyle dine davetin gizli tutulması.

M. 613-616
* Açıktan davetin başlaması. (M. 613)
* Müslümanlar üzerinde şiddet ve baskının başlaması.
* İlk Müslümanların büyük bir kısmının Habeşistan’a hicret etmesi. (I.Habeşistan hicreti) (M. 615)

* Hz. Hamza (r.a.) ile Hz. Ömer (r.a.)’in Müslüman olması. (M. 616)

M. 617
* Müslümanların ikinci kez Habeşistan’a hicret etmeleri.
* Müslümanların ekonomik ablukaya alınması için bir belge yazılması, bu belgenin Ka’be’nin duvarına asılması ve yürürlüğe konması. Bu abluka M. 617′de başlamış ve üç yıl sürmüştür.

M. 619
* Ekonomik ablukanın kaldırılması.
* Ebu Tâlib’in ölümü.
* Hz. Hatice (r. anha)’nın vefatı. (Bu iki ölüm olayının gerçekleştiği M. 619 yılı hüzün yılı olarak adlandırılmıştır.)
* Hac döneminde Yesrib (Medine)’deki Hazrec kabilesine mensup altı kişilik bir
hac kafilesinin Müslüman olması.

M. 620
* Resulüllah (s.a.s.)’ın davet için Mekke yakınındaki Taif’e gidip dönmesi. Taif halkı Resulüllah (s.a.s.)’ın davetine ilgi göstermemiş ve onu çocuklarına taşlatmışlardır.
* Yesrib’deki Evs ve Hazrec kabilelerinden 12 kişinin Müslüman olması.
* Birinci Akabe bey’atı.

M. 621
* İsrâ ve Mirac mucizesinin gerçekleşmesi ve Mirac esnasında beş vakit namazın farz kılınması.
* İkinci Akabe bey’atı. Bu bey’atte Evs ve Hazrec kabilelerinden 73 erkek ve 2 hanım bulunmuştur.
* Müslümanların çoğunluğunun Medine’ye hicret etmesi.

H. 1 M. 622
* Resulüllah (s.a.s.)’ın Medine’ye hicreti.
* İlk Cuma namazının kılınması.
* Mescidi Nebevi’nin inşası.
* Ezanın uygulamaya konması.
* Mekke’den gelen Müslümanlarla (muhacirlerle) Medineli Müslümanların (ensârın) birbirleriyle kardeşleştirilmesi.

H. 2 M. 623-624
* Fakirlerin barındırılması için Mescidi Nebevi’nin önüne suffe (teras) yapılması.
* Kureyş kervanına askeri taarruz.
* Müşriklerin Medine otlaklarına saldırarak bazı hayvanları gasbetmelerine karşı gerçekleştirilen Safevân gazvesi.

M. 624
* Kıblenin Kudüs’teki Mescidi Aksa tarafından Ka’be tarafına çevrilmesi.
* Ramazan orucunun farz kılınması.
* İslâm’da ilk savaş olan Büyük Bedir savaşı. (Bu savaşta Müslümanlar büyük bir zafer elde etmişlerdir.)
* Zekâtın farz kılınması ve fitrenin emredilmesi.
* Resulüllah (s.a.s.)’ın kızı Hz. Fatıma (r.a.)’nın Hz. Ali (r.a.)’yle evlenmesi.
* İlk Kurban bayramı namazının kılınması.

H. 3 M. 624-625
* Müşriklerin Medine’ye saldıracaklarına dair bir haber alınması üzerine gerçekleştirilen Gatafan gazvesi. Bu gazve Resulüllah (s.a.s.)’ın Uhud’dan önce kumanda ettiği en büyük gazvedir.
* Kureyş’le karşı karşıya gelmek üzere gerçekleştirilen Bahran gazvesi. Bu, aynı zamanda büyük bir savaş tatbikatı niteliği taşımaktadır.
* Karde seriyyesi. Bu seriyye Müslümanların Uhud’dan önce gerçekleştirdikleri en büyük savaş tatbikatı niteliği taşımaktadır.
* Hz. Osman (r.a.)’ın Peygamberimizin kızı Ümmü Külsüm (r.anhâ)’yla evlenmesi.
* Hz. Hasan (r.a.)’ın dünyaya gelmesi.

M. 625
* Resulüllah (s.a.s.)’ın Hz. Ömer (r.a.)’in kızı Hafsa (r.anhâ)’yla evlenmesi.
* Uhud savaşı. Bu savaşta Müslümanlardan Hz. Hamza (r.a.)’nın da içinde olduğu yetmiş kişi şehid olmuştur.
* Uhud savaşının yaralarının sarılması ve Müslümanlara moral kazandırılması amacına yönelik Hamrau’l-Esed seferi.

H. 4 M. 625-626
* Arap kabilelerine davet için gönderilen on Müslümanın şehid edildiği er-Reci faciası.
* Bazı Arap kabilelerinin isteği üzerine, dini öğretmek üzere gönderilen yetmiş kurranın (hafızın) pusuya düşürülerek şehid edildiği Bi’ru Maune faciası. Resulüllah (s.a.s.) bu olaydan sonra bir ay süreyle, söz konusu kurraları pusuya düşürenlerin cezalandırılması için sabah namazlarında kunut duası okudu.

M. 626
* Müslümanlarla aralarındaki anlaşmaya uymayarak Resulüllah (s.a.s.)’ı öldürmek için tuzak kuran Beni Nadir yahudilerinin sürgün edilmesi.
* İçki ve kumarın haram kılınması.
* Zâtu’r-Rikâ gazvesi. Korku (havf) namazı bu gazvede teşri edilmiş ve ilk olarak bu gazvede kılınmıştır.
* Resulüllah (s.a.s.)’ın hanımlarından Hz. Zeyneb bintu Huzeyme (r.anhâ)’nın vefatı. Resulüllah (s.a.s.)’ın hanımlarından sadece Hz. Hatice ve Hz. Zeyneb onun sağlığında vefat etmiştir
* Hz. Hüseyin (r.a.)’in dünyaya gelmesi.

H. 5 M. 626-627
* Suriye civarında toplanan eşkiya çetelerinin dağıtılması amacıyla gerçekleştirilen Dumetu’l-Cendel gazvesi.
* Medine’ye saldırmaya hazırlanan Mustalik oğullarının susturulması amacına yönelik Beni Mustalik gazvesinin gerçekleştirilmesi. Bu gazveden dönülürken Hz. Aişe (r.anhâ)’ya iftira atılmıştır (İfk olayı).

M. 627
* Haccın farz kılınması.
* Hendek savaşı. Bu savaşta müşrikler Medine’yi kuşatmış, onlara karşı bir savunma tedbiri olarak şehrin etrafına hendek kazılmış, müşrikler de kuşatmayı günlerce sürdürmelerine rağmen umduklarını elde edememiş ve geri dönmek zorunda kalmışlardır.
* Hendek savaşında ihanet eden Kurayza oğulları yahudilerinin büyük erkeklerinin öldürüldüğü, kadınlarının ve çocuklarının da esir edildiği Beni Kurayza gazvesi.

H. 6 M.627-628
* Bi’ru Maune’de Müslüman davetçileri pusuya düşürerek öldüren Lihyan oğullarının cezalandırıldığı Beni Lihyan gazvesi.
* Resulüllah (s.a.s.)’ın develerinin yağmalanması ve çobanının şehid edilmesi olayı ve buna karşılık bazı bölgelere seriyyeler gönderilmesi.
* İslâm’a davet için bazı devlet başkanlarına elçiler ve mektuplar gönderilmesi.

M. 628
* Resulüllah (s.a.s.)’ın kuraklıktan dolayı yağmur duasına çıkması.
* Rıdvan bey’atı. Bu olayda Müslümanlar, Hudeybiye’deki yeşil bir semure ağacının altında ya Mekke fethedilinceye ya da ALLAH yolunda şehid edilinceye kadar cihad etmek üzere Resulüllah (s.a.s.)’a bey’at etmişlerdir.
* Müslümanlarla Mekke müşrikleri arasında, görünüşte Müslümanların aleyhine sanılan ancak onlara büyük fetihlerin kapılarını açan Hudeybiye anlaşmasının imzalanması.

H.7 M.628-629
* Yine bazı devlet başkanlarına İslâm’a davet mektupları ve elçiler gönderilmesi.
* Medine’ye saldırıda bulunmaya hazırlanan Hayber yahudilerinin bunu yapmalarına fırsat vermemek için gerçekleştirilen Hayber gazvesi ve Hayber’in fethi. Bu fetihten sonra yahudiler Hayber dışına sürgün edilmişlerdir.
* Daha önce Habeşistan’a hicret etmiş Müslümanlardan orada kalanların Medine’ye dönmeleri.
* Medine’ye saldırıya hazırlanan Vadi’l-Kurra, Fedek ve Teymâ yahudilerine karşı gerçekleştirilen Vâdi’l-Kurrâ gazvesi.

M. 629
* Umre ziyareti.

H. 8 M.629-630
* Amr ibnu’l-As ve Hâlid ibnu’l-Velid’in Müslüman olması.
* Resulüllah (s.a.s.)’ın elçisini öldüren rumlara karşı gerçekleştirilen Mute seferi.

M. 630
* Mekke’nin fethi.
* Müslümanlara saldırmak üzere toplanan Hemazin kabilelerine ve onlara yardım eden Sakif kabilesine karşı gerçekleştirilen Huneyn gazvesi.
* Resulüllah (s.a.s.)’ın Ci’rane’den ihrama girerek umre yapması.

H. 9 M. 630-631
* Resulüllah (s.a.s.)’ın Müslüman bölgelerine valiler ve zekât tahsil memurları göndermesi.
* Tebük gazvesi. Bu, Bizans devletine Suriye topraklarında verilen bir derstir.
* Tebük seferine katılmak istemeyen münâfıkların Mescidi Dırar olarak bilinen bir mescid yapmaları ve orada toplanmaları. Bu mescid daha sonra Resulüllah (s.a.s.) tarafından yıktırılmıştır.
* Sulh ve sükun dönemi. Bu dönemde çeşitli kabilelerden Medine’ye hey’etler gelerek Müslüman olduklarını bildirmiş, mukabilinde bu kabilelere davetçiler ve öğreticiler gönderilmiştir. Bu gelişmelerin yaşandığı yıl Senetu’l-Vufud
(Hey’etler Yılı) olarak adlandırılmıştır.

M. 631
* Müslümanların, Hz. Ebu Bekir (r.a.)’in emirliğinde (yönetiminde) hacc yapmaları.
* İslâm’ın bütün Arap Yarımadası’na yayılması.

H. 10 M. 631-632
* İslâm’ın yayıldığı yeni bölgelere de valiler ve zekât tahsil memurları gönderilmesi.
* Veda haccı. Bu, Resulüllah (s.a.s.)’ın ilk ve son haccıdır. Bu hacda yaklaşık yüz bin kişiye hitaben Veda hutbesini okumuştur.

H. 11 M. 632
* Beni Nahle heyetinin gelmesi. Bu, Resulüllah (s.a.s.)’ın sağlığında Müslüman olduklarını bildirmek üzere gelen son heyettir.
* Resulüllah (s.a.s.)’ın ani bir şekilde Baki kabristanını ziyaret etmesi, orada medfun olan Müslümanları selâmlaması ve şehitler için dua etmesi.
* Usâme ibnu Zeyd (r.a.) komutasında bir ordunun Filistin’e gönderilmesi.
* Resulüllah (s.a.s.)’ın hastalanması ve ardından, H. 13 Rebi’u’l-evvel 11, M. 8 Haziran 632 tarihinde Pazartesi günü vefat ederek Makâmı Mahmud’a yükselmesi.
 

ibrahimi

Has Uşak
İhvan Üyesi
Katılım
19 Haz 2006
Mesajlar
23,464
Beğeniler
1,831
Puanları
0
Yaş
31
#4
HZ. MUHAMMED (SAV)'İN EVLİLİKLERİNDE KRONOLOJİK YAPI

“Sizin sürdüğünüz şu dünya hayatından (iki şey) bana hoş göründü: hanımlar ve güzel koku; bununla beraber namaz gözbebeğim kadar değerlidir.”

Rasûlullah hiçbir hadisinde, insanların tamamen zühd ve takvaya dönük, cemiyet dışı ve insan ilişkilerinden uzak bir hayat sürmeleri gerektiğinden sözetmemiş bulunmaktadır. Bunun aksine vasat insan için nasıl bir yaşayış gerekiyorsa onu tavsiye etmiş ve belli bir denge içinde kadın-erkek her iki cinsin tek evli yahut çok evli, fakat kesinlikle zina, fuhuş ve sapık ilişkilerden uzak bir aile hayatı sürmelerini istemiştir. O, bu yönde bize örnek olacak bir çok emsâl bırakmış bulunmaktadır.


Kendilerinin, mü’minlerin annesi Hz. Hatîce ile evli kalmaları yirmibeş yıl kadar sürmüş ve peygamberlik yıllarının ilk senelerini de içine alan bu evlilik, monogami (tek kadın evliliği) şeklinde geçmiş ve hatta damatlarından da böyle yapmalarını ısrarla istemiştir. Ancak Hz. Hatîce validemizin vefatını takibendir ki, Hz. Peygamber 53 yaşından sonra ve kendine has sebepler içinde çok sayıda hanımı nikahı altında tutarak aile hayatını sürdürmüştür.

Rasûlullah’ın gerçekleştirdiği evliliklerin sayısı onbir, zevcelerinden dul olanların sayısı dokuz, izdivâc hayatı sürdürdüğü zevcelerinin en çok sayısı dokuz, Rasûlullah hayatta iken vefat eden zevce sayısı ise ikidir.

Eş sayısını dört ile sınırlayan âyet h. VIII. veya IX. yıllarda nâzil olduğunda Hz. Peygamber dokuz zevce ile aile hayatını sürdürmekteydi. Bu âyet nazil olduğunda, Hz. Peygamber, aralarından beş tanesini çıkarma konusunda anlaşmalarını zevcelerinden istedi ise de onlar razı olmayıp bu teklifi reddettiler. Fakat Rasûlullah, inen âyete göre sadece dördü ile fiilen zevcî ilişkilerini sürdürmek durumunda kaldı. Böylece beş validemiz, onunla hukûken evlilik (nikâhlı) durumlarını sürdürdüler.

Rasûlullah’ın bütün hanımları, o gün ve bugün, Müslümanların valideleri (Ümmühât’ul-Mü’minîn) durumundadırlar. Yani, boşansalar veya Rasûlullah’ın son nefesinden sonra dahi, onlarla Müslümanların izdivacı hukuken mümkün değildir ve öyle de olmuştur.
 

ibrahimi

Has Uşak
İhvan Üyesi
Katılım
19 Haz 2006
Mesajlar
23,464
Beğeniler
1,831
Puanları
0
Yaş
31
#5
571 Rebiülevvel ayinin 12. gecesi (20 nisan) Efendimiz dünyayi sereflendirdi.
575 Süt annesi Halime hatun ALLAH Rasulü nü annesi Hz Amine ye teslim etti.
577 Efendimiz, Mekke ile Medine arsindaki Ebva köyünde annesini kaybetti. Dedesi Abdülmuttalib Efendimizi himayesi altina aldi.
579 Abdülmuttalib ahirete göç etti.Efendimiz ,amcasi Ebu Talib in yaninda kalmaya basladi.
583 Amcasi Ebu Talib ile birlikte ticaret için Sam a gitti. Burada rahib Bahira ALLAH Rasulü nün beklenen son peygamber oldugunu kesfetti.
590 Hilfu 'l-Füdul (Faziletliler antlasmasi) cemiyetine istirak etti.
591 Ticarete basladi.
596 Ikinci kez ticaret için Sam a gitti. Üç ay sonra Hz Hatice ile evlendi.
605 Kabe nin yeniden imari esnasinda kabileler arasinda çikan anlasmazligi giderdi.
610 Hira da ilk vahiy teblig edildi.
613 Safa tepesine çikip ilk açik tebligini yapti. Yakin akrabalarina teblig için yemekler verdi Müslümanlara iskenceler yapilmaya baslandi.
615 Habesistan a ilk hicret. Hz Hamza ile Hz Ömer müslüman oldu.
616 Habesistan a ikinci hicret.
617 Müslümanlara karsi 3 yil sürecek ekonomik ve sosyal boykot basladi.
619 Boykot sona erdi .Efendimizin oglu Kasim, ardindan diger oglu Abdullah vefat etti. Kisa bir süre sonra amcasi Ebu Talib öldü. Ardindan Hz Hatice validemiz vefat etti.
620 ALLAH Rasul ü Taif e gitti. Orada kötü karsilandi.
621 Isra ve Miraç hadiseleri yasandi. Medineli 12 müslüman ALLAH Rasulü ne biat etti. 1. Akabe biati.
622 Ikinci akabe biati yapildi. Müslümanlar ve ardindan Efendimiz Mekke den Medine ye hicret ettiler. Mescid-i Nebevi i,nsa edildi. Ilk ezan okundu.
623 Kible yönü Cenab-i Hakk-in emriyle Küdüs ten Mescid i haram a çevrildi.
624 Mekke li müsriklerle Bedir savasi yapildi. Ayni yil Ben i Kaynuka Yahudileri üzerine gidildi ve onlar Medine den çikarildi. Ramazan orucu farz kilindi. Ilk bayram namazi kilindi . Zekat farz olundu. Peygamberimizin kizi Hz Rukiyye vefat etti. Hz Ali ile Hz Fatima evlendi. Ilk kurban bayrami namazi kilindi.
625 Uhud savasi yapildi.
627 Hendek savasi yapildi . Ben i kurayza kusatildi.
628 Kabe ziyareti için yola çikildi. Ridvan biati yapildi.Mekke li müsriklerle Hudeybiye barisi imzalandi.

630 Mekke fethedildi Kabe putlardan temizlendi .Tebük seferi yapildi.
632 Efendimiz veda haccini yapti. , ve 8 Haziran da vefat etti.
 

Büşra

'ana hura!!
Yönetici
Yardımcı Admin
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
21,572
Beğeniler
2,660
Puanları
113
#6
Kuvvetli gösterilen kaynaklarda 63 yıl yaşadığı beyan ediliyor
632 den 63ü çıkarınca 569 eder .. =)
Yani bazı yerlerde doğum tarihi 569 veriliyor ...
 
Üst