hulusi abiden | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

hulusi abiden

Risale-i Nur Talebesi

Diyar-ı Bekirli
İhvan Üyesi
Katılım
30 Haz 2006
Mesajlar
1,460
Puanları
0
Birkaç Damla


* Biz kapısının eşiğinde duracağız. Sebatla bekleyeceğiz. Mutlaka bir gün bir vesileyle açılır. Şayet kapı yine açılmazsa o kapıda sesi ünsiyet etmiş birisinin sesiyle o kapıyı çalar, sesle*niriz. Tabir caiz ise askeriyedeki protokoller gibi. Misal; Veysel Karanî, Abdülkadir-i Geylanî Hazretleri gibi sesleri beğenilmiş zatların münacatları ile o kapıyı çalacağız.
* Muhabbet habbeyi de deler, kubbeyi de deler. Biz, bir za*manlar Üstad'ın, üslubunu dahi almıştık. O'nun ihlâsına, sada*katine, feyzine konuşmasına muhabbet ederdik.
* Zikir kalbden masivayı çıkarır. Masivayı çıkarınca Cenab-ı Hakk tecelli eder. Vefatından sonra tasarrufu devam edenler*den biri de Üstadımızdır. Onu görmek isteyenler satırların ara*sında görebilirler.


* Sevdiklerini birer birer atıp, dönüp arkana da bakmıyor*san korkma Allah'a vasıl olursun. Bu yolda mahrumiyet yok*tur. Nefsin bütün sevdiklerinden geçmek şart.


* Eğirdir' den Barla' ya yağmur altında Üstad' ı ziyarete git*tim. Eğirdir' e döndüğümde dedim; Hayret ben hâlâ yaşıyor muyum? Hâlâ dünyada mıyım? Barla' da Mustafa Çavuş, Şamlı Hafız Tevfik ve ben bulunuyorduk. Üstad buyurdu ki: Şimdi Gavs-ı A'zam gelip üzerinizde uçarak 'Said'i dinlemeyin' dese, siz ne yaparsınız? Biz dedik ki: "Seni dinleriz." Buyur*dular ki: "Benim de sizden istediğim cevap buydu."


* Bir gün rüyamda alay komutanına tekmil verecektim. Baktım ki Üstad alay komutanının makamında oturuyor. Bana dedi ki "Her gün seninle iki defa görüşeceğim." Bu rü'yanın te'vilini Üstad'a sorduğumda buyurdular ki: "Sabahlan seni yanımda hazır edeceğim, akşamlan da ben senin derslerine geleceğim." Bundan dolayıdır ki, zaman zaman aksam dersle*rinde uyanık olmanızı, aramızda hürmet gösterilmesi icab eden birinin varlığını söylemişimdir ki işte o zat Üstad'dır. Her ak*şam dersimize teşrif eder.


* Üstadımızı ve sevdiklerimi görmek istediğim zaman kar*şımda temessül etmiş şekilde görürüm. Bizim işimiz maddî de*ğil manevîdir. Gönüllere girmek lazım. Resme değil manaya ehemmiyet vermek lazım. Allah için olan muhabbetin zevaline imkân yoktur.


* Rısale-i Nur'u okuma, anlama ve anladığını yaşama var. Biz acaba işin neresindeyiz?...


* Risale-i Nur'un tam te'sirini göstermek için ihlas ve te*fekkürle okunması lazımdır. İçindeki manaları iyice anlamaya çalışmak lazımdır. Her konu bir diğerinden ehemmiyetlidir. Ben şahsımı kusurlu gördüğümden kendime ''Risale-i Nur şa*kirdi" demekten utanıyorum.


"İnsan, ona derler ki; içi dışa döndüğünde içinde utanı*lacak bir şey olmaya..."Hacı Hulusi Efendi teveccüh-ü nası hiç istemezdi. Teveccühlerin kendisine yöneldiğini hissettiği za*man latif bir latife yaparak teveccühleri kırardı. Kendi ifadele*rinden dinleyelim: "En ciddi mes'elelerde bile ben latife ya*par dikkatleri latifeye çevirir, aradan çekilirim. Kimsenin gözlen bana çevrilmez. Bazen yüksek perdeden konuşu*rum. O teveccühün kaldırılması için hemen latife yapa*rım.


İhlasından dolayı kendisini o kadar gizlerdi ki; yabancılar Hacı Hulusi Efendi'nin kim olduğunda tereddüt geçirir, genel*likle de, yanındaki ders arkadaşlarından birinin eline eğilirlerdi.


Damlalar

* Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve inayet, Hz. Ali ve Gavs-ı A'zam gibi zatların himmeti ve muhafazası altında bulunan biz*lere dünyayı ateş etseler yine fütur getirmeyiz.

Bundan sonra zuhur edecek hâdiselerden korkacak bir şey yoktur. Hz. Zekeriyya gibi testereyle kesilmeyi istemeyelim. Bir Peygamberle yarış edilmez. Üstad'a yapılan zulümlere bizden bir cemaat bile tahammül edemez. Onlarla yarışmayalım. Aman çok dikkat edelim. "Ben de Peygamber gibi, Üstad gibi zulümlere tahammül ederim" demeyelim. Yalnız Üstad'a verdi*ği cesaret-i maneviyeden bizim durumumuza göre bir lem'a da bize versin. Yoksa onların hallerine tahammül edilmez..


* Dua ederken de dikkatli olalım. Gücümüzün yetmeyeceği şeyleri istemeyelim. Şayet bir imtihana tâbi tutulursak, istediği*mize de isteyeceğimize de pişman oluruz.


* "Ben parasını veremeyeceğim malı satın almam. Ben so*kakta gezer kalbimi bozmam veya ben Risale-i Nur şakirdiyim, kendimi muhafaza ederim" sözleri laf. Bu zamanda takvanın ve kendini muhafazanın yolu kesin tecrübemle söylüyorum ki; derse devam ve eserleri mütefekkirane okumakla olur. Can kurtaran Risale-i Nur dairesidir.


* Ben kendi nefsim için söylüyorum, isterdim ki; her şeyin düzenli, nizamlı olsun. Fakat buna hiçbir zaman muvaffak ola*madım. Ta ki bunları bıraktım. Allah'ın rızasını esas tuttum. Ondan sonra işlerim yoluna girdi.


" Risale-i Nur'u hem biliyorsunuz, hem bilmiyorsunuz. Acz ve fakr ile Cenab-ı Hakk'a dua edin: "Ya Rab aç bana, senin verginde hudud yoktur." Risale-i Nur'un önüne her oturduğu*muzda bilmiyor olarak oturalım.


* Biz bildiğimizi bırakacağız. Kabımızı boşaltacağız. Risale-i Nur'un ince mânâlan içerisinde bu da vardır. "Bilirim" iddia*sında olanlara verilmez... Risale-i Nur dışında başka bir şey dü*şünmeyin. Ekmek, su zaruret olmadan düşünülmesin. Geçim işini de bir yoluna koymuşsunuz, onu da düşünmeyin.


Üstadla geçen otuz seneyi aşkın bir zaman içinde onunla görüşme müddetleri az ve vuslat adetleri parmak sayılacak ka*dardır. Fakat, Müceddid-i A'zam ve onun sadık ve halis dostu arasında sanki hiç ayrılık olmamış gibidir. Tayy-ı mekân ve za*man aralarında devamlı cerayan ermiş diyebiliriz.


İstifade ve istifaza fırsatlarını yakaladığı anları çok iyi de*ğerlendirmiş, gerek mektupla, gerekse bizzat görüşmelerden elde ettiği semereleri herkesin istifadesine sunmuştur.

Büyüklerin çok derinlerdeki gizli hazinelerinden faydalan*mak ancak usta dalgıçlara nasib olurmuş... Sual ettiği mevzular ele alındığında İyi ki o türlü mes'eleleri eserlere kazandırmış denilmeden geçilemiyor.


Büyükler çoğu zaman, yanındakilere ve etrafındakilere rağmen yalnızlık çekerler, ruhen ruhuna uygun fertleri bula*mazlar. Her ferd içinde yaşadığı cemiyette zirveleşmesi nisbetinde bu kaderi yaşar. Gurbetin ruhu örseleyen tahribatına ma*ruz kalır. Hulusi Bey'le Üstad arası kurulan mektup koridorun*da bir lâhza tefekkür pek çok ipuçları verecektir.

Hulusi Ağabey; mesleği itibariyle, ihtiyat ve tedbiri, hizmet denklemi üzerine kurmasıyla, arkadan geleceklere mükemmel bir misal olduğuna her selim akıl şahiddir.


Alvarlı Muhamrned Lütfi Hazretleri onun için söylenmesi gereken sözlerin en güzelini söyler;


"Gülbin-i tevhidte gunce-i hemrah, Hulusi Efendi kar*deş;

Nur-u tevhid İle dilde dilara bir haknüma zata olmuş*sun yoldaş,

Tuttuğun dümeni elden bırakma, ilm-i ledünnane ol*muşsun sırdaş,

Kerem-i Kerime bu mazhariyet bir kadr-i vâlâya oldu*ğun hâldaş.

Hamd eyle Mevlâ'ya rube zemin o! nâehle esrarını, ey*leme faş."


Hulusi Bey'İn Mahmud Allahverdi 'ye söylediği tavsiyelerle ile noktalıyoruz:

-Bir yere gittiğinde o beldedeki emin bildiğin birinin aklı ve tavsiyesi ile hareket et. Bu takdirde az zarar edersin.


-Yalnız seyahate çıktığında azimet ve takvayı esas tuta*bilirsin. Gençlerle seyahate çıktığında gençlerin ihtiyaçları*nı ve hukukunu dikkate almalısın.


-Sofrada yaşlı sen isen, sofradan en son sen kalkmalı*sın.


-Müşterek hizmetlerin ifasında iltifat ve latifeler şevk verir, muhabbetin muhafazasına vesile olur.
 

hacker_13

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
24 Eki 2006
Mesajlar
6
Puanları
0
Allah Hepİnİzden Razi Olsun
 

islamveinsan

Doçent
İhvan Üyesi
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,360
Puanları
0
Sa.

Üstad ın en halis ve en has talebisi Hulusi Abinin gönlünden düşen bi kaç damlayı bizimle paylaştığın için tşk ederim...
Hayatı ve islam ı anlayamadığımız şu günlerde; Üstad ı en iyi anlayanlalrdan biri olan Hulusi Abiye Allah Rahmet ve Merhamet etsin...

Selametle..
 

Risale-i Nur Talebesi

Diyar-ı Bekirli
İhvan Üyesi
Katılım
30 Haz 2006
Mesajlar
1,460
Puanları
0
Sa.

Üstad ın en halis ve en has talebisi Hulusi Abinin gönlünden düşen bi kaç damlayı bizimle paylaştığın için tşk ederim...
Hayatı ve islam ı anlayamadığımız şu günlerde; Üstad ı en iyi anlayanlalrdan biri olan Hulusi Abiye Allah Rahmet ve Merhamet etsin...

Selametle..

Allah razı olsun ağabey
 
Üst