Hizmet Hareketi'ne başlatılan soruşturma

Verda

Gales
İhvan Üyesi
Katılım
9 Nis 2010
Mesajlar
10,916
Puanları
113
Hizmet Hareketi’ne ilgisi olan herkesi kayıt altına alma talimatı veren Ankara Savcısı Coşkun, Hocaefendi’nin avukatına dosyayı vermedi. Gülen’in soruşturmada şüpheli olmadığını söyleyerek dosyayı gizledi.


Hiz*met Ha*re*ke*ti*’y*le uzak*tan ya*kın*dan il*gi*si olan her*ke*si ka*yıt al*tı*na al*mak için An*ka*ra Sav*cı*sı Ser*dar Coş*kun ta*ra*fın*dan baş*la*tı*lan so*ruş*tur*ma*da sav*cı*lı*ğın akıl al*maz bir skan*da*la da*ha im*za at*tı*ğı orta*ya çık*tı. Fet*hul*lah Gü*len Ho*ca*efen*di'nin avu*ka*tı Nu*rul*lah Al*bay*rak, Ho*ca*efen*di hak*kın*da bir so*ruş*tur*ma var*sa bil*di*ril*me*si ve ge*rek*li ev*rak*la*rın ken*di*le*ri*ne ve*ril*me*si*ni ta*lep et*ti.

Bu*nun üze*ri*ne sav*cı Coş*kun “Her*han*gi bir so*ruş*tur*ma*da Fet*hul*lah Gü*len şüp*he*li ola*rak bu*lun*mu*yo*r” di*ye*rek so*ruş*tur*ma*yı giz*le*di*ği or*ta*ya çık*tı.

SO*RUŞ*TUR*MA YOK DE*Dİ
Bugün Gazetesi'nin haberine göre, Ana*ya*sal Dü*ze*ne Kar*şı İş*le*nen Suç*lar Sav*cı*sı Ser*dar Coş*kun’un geç*ti*ği*miz haf*ta Hiz*met Ha*re*ke*ti*’ne yö*ne*lik baş*la*ttığı so*ruş*tur*ma*da skan*dal*lar bir*bi*ri ar*dı*na de*vam edi*yor. Em*ni*yet Ge*nel Mü*dürlü*ğü Ka*çak*çı*lık ve Or*ga*ni*ze Suç*lar*la Mü*ca*de*le Dai*re Baş*kan*lı*ğı*’na (KOM) ya*zı ya*za*rak Hiz*met Ha*re*ke*ti*’y*le uzak*tan ya*kın*dan il*gi*si olan her*ke*sin ra*por*la*na*rak ka*yıt al*tı*na alın*ma*sı*nı is*te*yen Coş*ku*n’*un so*ruş*tur*ma*yı da giz*le*di*ği be*lir*len*di. Med*ya*da, ‘Fet*hul*lah Gü*len hak*kın*da so*ruş*tur*ma baş*la*tı*la*ca*k’ ha*ber*le*ri üze*ri*ne Ho*ca*efen*di*’nin avu*ka*tı Nu*rul*lah Al*bay*rak sav*cı*lı*ğa gi*de*rek müvek*ki*li hak*kın*da her*han*gi bir so*ruş*tur*ma olup ol*ma*dı*ğı*nı öğ*ren*mek is*te*di.

Al*bay*ra*k’*ın dos*ya*yı in*ce*le*me baş*vu*ru*su*na Coş*ku*n’*un, “Her*han*gi bir so*ruş*tur*ma*da Fet*hul*lah Gü*len şüp*he*li ola*rak bu*lun*mu*yo*r” ce*va*bı*nı ver*di*ği or*ta*ya çık*tı.

İKİN*Cİ KEZ AYNI CEVABI VERDİ

Sav*cı Coş*ku*n’*un KOM Dai*re Baş*kan*lı*ğı*na ya*zı ya*za*rak Hiz*met Ha*re*ke*ti*’y*le ir*ti*bat*lı tüm şa*hıs ve ku*rum*la*rın araş*tı*rıl*ma*sı*nı is*te*di. Bu şok ta*li*ma*t* üze*ri*ne ikin*ci kez sav*cı*lı*ğa gi*den Al*ba*ya*ra*k’*a, “Biz gru*bun araş*tı*rıl*ma*sı*nı is*te*dik. Fet*hul*lah Gü*len şüp*he*li ola*rak so*ruş*tur*ma*da bu*lun*mu*yo*r” ce*va*bı*nın yi*ne*le*di*ği ak*ta*rıl*dı.

NEDEN GİZLİ YÜRÜTÜLÜYOR?

Bu*nun üze*ri*ne Ho*ca*efen*di*’nin avu*kat*la*rı*nın, “Sav*cı Bey, da*ha ön*ce de her*han*gi bir so*ruş*tur*ma ol*ma*dı*ğı*nı söy*le*di*ği*niz hal*de so*ruş*tur*ma*nın var*lı*ğı*nı med*ya*dan öğ*ren*dik. Bu*gün ise mü*vek*ki*li*mi*zin ir*ti*bat*lı ol*du*ğu gru*bun, ‘Te*rö*rü fi*nan*se edip ede*me*ye*ce*ği*nin araş*tı*rıl*ma*sı*nı*’ is*ti*yor*su*nuz. Sa*yın Gü*le*n’*in yi*ne şüp*he*li ol*ma*dı*ğı*nı söy*lü*yor*su*nu*z” ce*va*bı*nı ver*di*ği kay*de*dil*di.

So*ruş*tur*ma baş*lat*tı*ğı med*ya*ya yan*sı*ma*sı*na rağ*men Coş*ku*n’*un so*ruş*tur*ma*yı giz*le*me ça*ba*sı dik*kat çe*ker*ken so*ruş*tur*ma*nın ne*den giz*li yü*rü*tül*dü*ğü me*rak ko*nu*su ol*du.

SAVCI HSYK’YA ŞİKAYET EDİLDİ

Coşkun’un soruşturmayı gizlemesi üzerine Hocaefendi’nin avukatı Albayrak, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na (HSYK) şikayette bulunmuştu.

Albayrak, soruşturma ve talimatın TCK, CMK, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu belirtti. Coşkun hakkında disiplin ve suç soruşturması talep etmişti.

BUGÜN GAZETESİ
 
Üst