Hâtemü'l-Evliyâ'nın Apaçık Alâmetleri Kur'an-ı Kerim'deki Bazı Âyet-i Kerime'lere ve Hadis-i Şerîf'lere Yerleştirilmiştir! | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Hâtemü'l-Evliyâ'nın Apaçık Alâmetleri Kur'an-ı Kerim'deki Bazı Âyet-i Kerime'lere ve Hadis-i Şerîf'lere Yerleştirilmiştir!

Kurtuluş26

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Puanları
18
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
Hâtemü'l-Evliyâ'nın Apaçık Alâmetleri Kur'an-ı Kerim'deki Bazı Âyet-i Kerime'lere ve Hadis-i Şerîf'lere Yerleştirilmiştir!

Hâtemü'l-Evliyâ'nın Apaçık Alâmetleri
Kur'an-ı Kerim'deki Bazı Âyet-i Kerime'lere ve
Hadis-i Şerîf'lere Yerleştirilmiştir!..

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri Hâtemü'l-evliyâ olan zât hakkında eşine rastlanmadık çok açık işaretler verdiği "Ankâ-i Muğrib fî Ma'rifeti Hatmü'l-Evliyâ" adlı kitabında; Hâtemü'l-evliyâ'nın apaçık alâmetlerinin ve yapacağı vazifeye dâir pek çok bilginin, Kur'an-ı kerim'deki bâzı Âyet-i kerime'lere ve Resulullah Aleyhisselâm'ın bazı Hadis-i şerîf'lerine yerleştirildiğini haber vermiş; onun bu alâmetlerini, büyük bir keramet olarak asırlar öncesinden halka ifşâ etmiştir.

Hazret eserinde bu zâtın vazife ve alâmetlerini "Cifr ilmi"ne ve Kur'ân-ı Kerîm'deki bâzı Âyet-i kerime'lere dayanarak;

"Bu fasıl, Kur'an'ın açıklamalarına ve apaçık sarîh haber(ler)e düzgün bir şekilde yerleştirilen şeye göre; onun doğumunu, nesebini, evini, kabilesini, öleceği âna kadar yapacağı işleri, ismini ve annesi ile babasının isimlerini ihtivâ eder."

Başlığı altında, esrârengiz bir biçimde dile getirerek şöyle söylemiştir:

"Bil ki Allah-u Teâlâ, kendisine tâbi olunan en büyük imamı; velâyet bayrağının ve mührünün taşıyıcısı, cemaatin ve hikmet ehlinin öncüsü olan bu kerem sahibi 'Hatm'i zikretmiş; Azîz Kitab'ının pek çok yerinde ondan haber vererek, bir ayırım ortaya koymak için onun mertebesiyle ilgili tembihlerde bulunmuştur."

"Kur'an'da hem onun zikri, hem de ihvânının zikri yerleşiktir. Haber'e gelince; bir yerde kendisine tâbi olanlarla birlikte zikredilmesi dışında, genellikle ihvanı olmaksızın zikredilir. Ben Kur'an'da onun hakkında çokça mevcut olan açıklamaları, alâmetlerini ayırmak üzere, ondan haber veren mevzularla birbirine bağlayacağım.

'Bakara'daki iki yer onun hakkındadır, onun alâmetleri ve bulunduğu yerler onda yer alır.

'Âl-i İmrân'daki dört Âyet'te ise; asıl vücudundan önce ona gösterilen itinâ, cismî yaratılışının öncesinde onun şerefinin kıvama erdirilişi, güzel eserleri ve müşâhade edilen fiilleri; nâkıslığa, hatalara ve aykırılıklara karışıp, onları iyice şiddetlendikten sonra çözmesi ve (neticeye) bağlaması, korku ve çekingenliğin hiç değişmediği evi, peşinden gidenlerin onu bilemeyişi, onu tasdîkin halka vâcip olduğu ve Şer'î vesikaların ona tevdî edildiği mevzu edilir.

'Nîsâ'da; asılsız sözlere rağmen, onun kendi zâtında Nûr'a ve temizliğe sahip olduğu, ihvanı ile birlikte O'na münâcaatta bulunduğu, O'nun meydanında dolaşıp durduğu, konuşmasındaki doğrulukla tek ve benzersiz olduğu, halkla O'nun arasını birleştireceği, etkili ve keskin bir uyarı için geleceği, öteden beri sürüp geleni parça parça böldürmeyeceği ve onun mertebesinin ve yerinin selim akıllılar için apaçık ortada olduğuna dâir dört yer vardır. Sonra, Ebu Yezîd (el-Bistâmî) de İsrâ sûresi sahibinin isimlerinin izahında, Tevhid ve şirk isimleriyle ilgili münâcaatında ona delâlet eden şeyi zikretmiştir.

'Mâide'deki sekiz yerde ise; onun ilminin râsihliği, nasibinin yüceliği, Nûr'unun açıklığı; sırrını en güzel üslûpla dile getirdiği, öğüt ve nasihat verdiği, teşvik ettiği ve çürüttüğü, nasip verdiği, alçalttığı ve aşağıladığı; delilinin açıklığıyla, ilminin kemâli ve anlayışının seçiciliğiyle, eksiklik ve noksanlıkla ustalığının ve şiddetli vuruşunun yok olmadığı, Hakk'ın tıpkı nebilerine ve resullerine yaptığı gibi, kullarına onun dilinden hitab ettiği, onu bekâ âleminden örtülü kâinat âlemine getirerek, gözden kaybolan fiillerle söylettiği; en yüce makamlardan en ulu çizgiye nüfûz ettirdiği, misilleme yoluyla âdil olana da süflî olana da eriştirdiği, sırrını Rabb'iyle birleştirdiği, O'na yaklaşacağı zaman (kendinden) sıyrılıp çıkmak için aşka geldiği, içinden dönmeyi murad ettiği, O'nun aydınlık yoluna sülûk ettiği, zillet arasatında suçtan berî olduğunun ortak bir dille ufuklarda nidâ edileceği, Tevhîd edeceği, şâhitlik edeceği ve Vâhidü'l-Ehad'a secde edeceği yer alır.

'En'âm'da; onun buluşmasının ayrılmadan buluşma olduğu ve onun hiç yaratılmamış bir şekilde yaratılacağı mevzu edilir.
'Berâet'te (Tevbe sûresi) yer alan bir yerde, onun nefsinin şerefli hakikati üzerinde durulmasıyla, kendi cinsine müyesser olacak şeye gönderme yapılır.

'Meryem'de fesad'dan kurtarışıyla ve yardım ateşini söndürüşüyle ilgili iki yer vardır.

'Enbiyâ'da tezkiye edilip temizlendiği, Nur'unun kirletilemeyeceği, ayrılık ve çekişmeleri ıslah edişinin, (getirdiği) hayır ve bereketin, huzur ve saâdetin kokusunu müminlerin sezeceği mevzu edilir.

'Sâffât'ta, beraberindeki oğullarının cümlesini kardeşine sunup takdim edeceği;

'Şûrâ'da O'nun yolunun tohumunu atıp, onu büyütüp yetiştireceği ve nâzil olan (Âyet'lerin) sebeplerini târif edeceği mevzu edilir.

'Zuhruf'ta; engellenmeden ve (karşısında) delil getirilemeden, uyarı makâmı üzerinde haber verip uyaracağı mevzu edilir.
'Hadîd'de; ululuğa ve yüceliğe kavuşturulacağı, sıddîk bir veli olduğuna dair peşinden gidenlerde hiçbir şüphe kalmayacağı mevzu edilir. Zîrâ bir Peygamber'in erişilmese de peşinden gidilir. Veli ise (herhangi bir kişiye) yönelen kimsedir, onun üzerine vâlî değildir.

'Sâff'ın iki yerinde, ona: 'Hatanı getir, borcun artık son buldu!' sözünün söyleneceğine dâir iki yer vardır.

'Tahrîm'de ise gizli ve örtülü kalacağı, onun daha çok yeri ve selâmete erdirişiyle üste çıkarılacağı yer alır.

Haber'e gelince; Buhârî ve Müslim'deki misâldedir. İbn-i Battal ve 'Kitâbu'l-Muallim'in sâhibinin ona dâir işaret ettiği şeye bakanlar, bu apaçık Âyet'lerden başkalarına da ulaşırlar. Şu kadar var ki Peygamber Muhammed Aleyhisselâm, onu hem Âdem Aleyhisselâm'ın kendisinden yaratıldığı arzda; hem de kendisine duyurulması güç olmayan, ancak yayılışı çok büyük olan acâipliklerin şu arzında toplayıp biraraya getirmiştir. Nitekim ben bu arzı, arta kalanından Âdem Aleyhisselâm'ın tıynetinin de yaratıldığı arzda Allah'ın yarattığı muhteşemliklerle; gerek kendisindeki acâipliklere, gerekse 'Kitâbu'l- A'lâm' diye isimlendirdiğim eşsiz kitaptaki acâiplikleri ihtivâ edişine göre açıklamıştım." ("Ankâ-i Muğrib fî Ma'rifeti Hatmü'l-Evliyâ ve Şemsü'l-Mağrib", s. 72-75, bas.: Muhammed Ali Sabîh Matbaası, Mısır, 1954)

Görüldüğü üzere gerçekten Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'lerinde işaret buyuruyor, fakat insanların çözmesi mümkün değildir. Ancak dilediğine duyuruyor, kime duyurmuşsa o çözebiliyor.

Nitekim Hakîm et-Tirmizî -kuddise sırruh- Hazretleri bu büyük sırrı daha evvel ifşa etmiş; Allah-u Teâlâ'nın onda gizlendiğini ve tasarruf ettiğini haber vermiştir:

"Allah'ın kendisinde gizlendiği bu kul; O'nun idare ettiği, koruduğu, gözettiği ve kendi adına hareket ettirdiği bir velidir. Nitekim O, onun içindeki şehvetleri öldürüp, onu bizzat kendi ortaya koyduğu şeylerin içinde bulundurur. Onu kendi Nur'u ile açıp, zorlukları kendisine kolaylaştırır. Onda Ulü'l-elbâb'ı meydana getirerek; sebepler, ilâhî himmet ve idrak hususunda da kendisine istimdat eder. O da konuşurken hikmetle konuşup, tefekkürle açıklar. Bakarken ibretle bakar. Yürürken heybetle yürür. Tutarken kuvvetle tutar. O onun kalbini lüzumsuz düşüncelerden meneder, ilâhî tedbir ile ilgili işlerde de ondan selbeder. İşte bunların hepsi, hakikatıyla Kitap'ta ve haberde mevcuttur." ("Kitâbu'r-Riyâze ve Edebü'n-Nefs", Es'ad Efendi, no.: 1312, vr. 10b-11a)

Allah-u Teâlâ'nın onda gizlendiğini, onu nasıl dilerse öyle hareket ettirdiğini açıkça ifşa ediyorlar.

Hazret bu hususta delil olarak; "İşte bunların hepsi, hakikatıyla Kitap'ta ve haberde mevcuttur." buyuruyor.

Cenâb-ı Hakk her veliye bir şey vermiştir. Bize ise Zât'ından başkasını vermemiştir. Onun için bizim göstereceğimiz malımız yok, Hakk'tan gayrı göstereceğimiz şeyimiz yok.

Hep O'nun varlığı, O'nun tecelliyâtı. İşi gören O'dur.
"Lütuf ve ihsan Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir." (Âl-i imrân: 73)

http://www.hakikat.com/dergi/225/bsyz225.html
 

Yahayy

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Puanları
63
Vallahi saçmalamanın da bir sınırı var yahu.
Sen bugün kü Hamd süresini doldurmadın mı, bırak biraz da diğer silahşörler nöber tutsunlar.
Ayetleri açık ver bakalım nasıl işaret etmiş Allah'ü teala, böyle bir tek kendi görüyormuş, bir akıllı kendinizmiş gibi davranmayı bırakın.
Peygamber ve ashabı Kur'anı eksik anlamış u ebced ve cifr ilmini görememiş bu zatlar mı görmüş.
Kur'an ve Sünnette olmayan bu ebced cifr uğraşı ne zaman dine delil olmuş.

Verin ayetleri bekliyoruz.
 
B

bamda

Misafir
Vallahi saçmalamanın da bir sınırı var yahu.
Sen bugün kü Hamd süresini doldurmadın mı, bırak biraz da diğer silahşörler nöber tutsunlar.
Ayetleri açık ver bakalım nasıl işaret etmiş Allah'ü teala, böyle bir tek kendi görüyormuş, bir akıllı kendinizmiş gibi davranmayı bırakın.
Peygamber ve ashabı Kur'anı eksik anlamış u ebced ve cifr ilmini görememiş bu zatlar mı görmüş.
Kur'an ve Sünnette olmayan bu ebced cifr uğraşı ne zaman dine delil olmuş.

Verin ayetleri bekliyoruz.
Bu hatemveli nedir kardeş? sen bize açıklarmısın.?
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Hz Muhammed kimdir..???

Allah'ın Rasülü'dür...

Nereden bildik, Kur'an'dan bildik..???

Varsa, Ömer ÖNGÜT'le alakalı ayet, bize de inanmak, iman etmek düşer...

Yazın da bilelim..
 

Yahayy

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Puanları
63
Bu hatemveli nedir kardeş? sen bize açıklarmısın.?
Uydurmanın daniskası, püsküllüsü, Rab edinmenin tarikatçası...

Velinin hatemi mi olurmuş, her ihlaslı Allah dostu Allah'ın veli kuludur, sonu başı mı var, saçmalık.
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Uydurmanın daniskası, püsküllüsü, Rab edinmenin tarikatçası...

Velinin hatemi mi olurmuş, her ihlaslı Allah dostu Allah'ın veli kuludur, sonu başı mı var, saçmalık.

Saçmalık mı..? İltifat mı ediyorsun..??? --))
 
B

bamda

Misafir
Uydurmanın daniskası, püsküllüsü, Rab edinmenin tarikatçası...

Velinin hatemi mi olurmuş, her ihlaslı Allah dostu Allah'ın veli kuludur, sonu başı mı var, saçmalık.
Son veli gelmiş oda bitmişse, biz neyiz?yecüc ,mecuc kavmimiyiz?
 

Ahi Evran

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
18 Haz 2007
Mesajlar
1,695
Puanları
38
Yaş
42

Palavra bakanlığı...
 

Kurtuluş26

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Puanları
18
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
Bazılarının cahilliklerini ortaya çıkarmış bulunuyoruz.
Zaten belliydide dahada belli oldu.

1.Yanlız kuran diyen hadisleri inkar eden kuraniyyunclar hangi hadisleri kabul etmiş ki hatemi veli konusunu kabul etsin.
2.Vehhabiler Peygamber Efendimiz(s.a.v) değerini düşürmeye çalışan,şefaati dahi inkar eden bu cahiller hatemi veliyi nasıl anlasın ,nasıl kabul etsin?

@Yahayy Tasavvuf düşmanı vehhabi mi yoksa kuraniyyuncu mu bilemedim.Bir açıkla hangisin.Çünkü ikisinede çok cevab verdik.Sıkıldım açıkcası sizlerden.Bir türlü anlamıyorsunuz siz yolunuza ben yoluma.
Hatemi veli konusuna gelince.Bazı zanlarına uyan cahillere çok cevap verildi.

İlk defa duyanlar için 40-50 evliya Hatemi Veli konusundan bahsetmiştir.Buyrun okuyunuz.
http://hatemiveli.blogspot.com.tr/

Şunuda belirtelim bu sitede hatemi veli yokdur diyenler .Artık hatemi veli var ama o değildir demeye başlamışlardır.Çünkü saklamayacakları gerçekler önlerine konuldu.

Ahir zaman alimleri hatemi veli konusunu bilmezler,açıklamaları işlerinede gelmiyor belkide.

Bu eseri inkar etmiyorlar neden hatemi veli konusundan bahsetmiyorlar?Hatemi Veli kimdir?Hadi ilimleri varsa cevaplasınlar.
HAKÎM et-TİRMİZÎ -Kuddise Sırruh- HAZRETLERİ’NİN
“HATMÜ’L-EVLİY” KİTABI’NI YAZDIĞI DOKUZUNCU ASIRDAN GÜNÜMÜZE KADAR GELEN VELİLERİN,
“HÂTEMÜ’L-EVLİY” HAKKINDAKİ BEYAN ve İFŞAATLAR
http://hatemiveli.blogspot.com.tr/2014/09/hakim-et-tirmizi-kuddise-srruh_18.html

Yıllardır zanlarına uydular.Ne münafıklara ne bölücülere ses çıkarmadılar.Şimdide durum farklı değil.
 

Yahayy

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Puanları
63
Son veli gelmiş oda bitmişse, biz neyiz?yecüc ,mecuc kavmimiyiz?
O'nu bu Hatemül Velicilere sormak lazım.
Adamlar şeyhlerini o kadar yüceltmişler ki, ondan sonra Allah dostu olabileceği bile zorlarına gitmiş.
Hatta yaratılmış her hangi bir varlık ondan Allah katında ileridir bile diyememişler, toptan nebi, veli ne varsa
nurunu bu hatemül velinin varlığına borçlu kılmışlar.

Saçmalamanın sonu mu var, salla uydur gitsin.
Bunlar ağızı açılsa İbn-i Arabi der, hele bize bir açıklayın, Firavun nasıl cennetin gülü, şeytan nasıl en büyük muvahhid oldu İbn-i Arabiyi açıklayın diye
bunu ancak ilim sahipleri anlar diye kafalarını kuma gömer giderler.
Hiç biri de cesur terzi gibi ya hu bu kral çıplak diyemez, çıplak kıralı incili kaftan içindeymiş gibi hayal içinde izlerler.
Adamların ruhu masaldan besleniyor, çocukluklarını yaşayamadılar herhal benim aklıma başka bir açıklama gelmiyor.
Yoksa bir akıl sahibi bu zırvaları nasıl itikadına bulaştırır.
 

Yahayy

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Puanları
63
Bazılarının cahilliklerini ortaya çıkarmış bulunuyoruz.
Zaten belliydide dahada belli oldu.

1.Yanlız kuran diyen hadisleri inkar eden kuraniyyunclar hangi hadisleri kabul etmiş ki hatemi veli konusunu kabul etsin.
2.Vehhabiler Peygamber Efendimiz(s.a.v) değerini düşürmeye çalışan,şefaati dahi inkar eden bu cahiller hatemi veliyi nasıl anlasın ,nasıl kabul etsin?

@Yahayy Tasavvuf düşmanı vehhabi mi yoksa kuraniyyuncu mu bilemedim.Bir açıkla hangisin.Çünkü ikisinede çok cevab verdik.Sıkıldım açıkcası sizlerden.Bir türlü anlamıyorsunuz siz yolunuza ben yoluma.
Hatemi veli konusuna gelince.Bazı zanlarına uyan cahillere çok cevap verildi.

İlk defa duyanlar için 40-50 evliya Hatemi Veli konusundan bahsetmiştir.Buyrun okuyunuz.
http://hatemiveli.blogspot.com.tr/

Şunuda belirtelim bu sitede hatemi veli yokdur diyenler .Artık hatemi veli var ama o değildir demeye başlamışlardır.Çünkü saklamayacakları gerçekler önlerine konuldu.

Ahir zaman alimleri hatemi veli konusunu bilmezler,açıklamaları işlerinede gelmiyor belkide.

Bu eseri inkar etmiyorlar neden hatemi veli konusundan bahsetmiyorlar?Hatemi Veli kimdir?Hadi ilimleri varsa cevaplasınlar.
HAKÎM et-TİRMİZÎ -Kuddise Sırruh- HAZRETLERİ’NİN
“HATMÜ’L-EVLİY” KİTABI’NI YAZDIĞI DOKUZUNCU ASIRDAN GÜNÜMÜZE KADAR GELEN VELİLERİN,
“HÂTEMÜ’L-EVLİY” HAKKINDAKİ BEYAN ve İFŞAATLAR
http://hatemiveli.blogspot.com.tr/2014/09/hakim-et-tirmizi-kuddise-srruh_18.html

Yıllardır zanlarına uydular.Ne münafıklara ne bölücülere ses çıkarmadılar.Şimdide durum farklı değil.
Ortaya çıkardığın bir şey var o da kendi aymazlığın.

Hele açıkla bakalım sayın Arabici arkadaşım şu Firavun ve fütüvvet Eri İblisin halini bize, siz Arabi şerhi yapıyorsunuz ya.
 

Kurtuluş26

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Puanları
18
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
"Cifr ilmi"ni dahi bilmeyen,evliyalarla dalga geçen,zannına uyan boş konuşanlarla artık işim olmaz.
Ne kadar cahil oldunuzu bu konuyla ortaya çıkardık.Aslında tüm mesajlarımızla sizin ne oldunuzu ortaya çıkardık.

@(((__meftun__))) denilen kişi işidçi vehhabi mezhepsiz bir imamdır.
Tam bir evliya,şeyh,veli... düşmanıdır.Kısaca tasavvuf düşmanıdır.

Allah bunların şerrinden bizleri korusun.Bazı ehli sünnetim diyenler bunlara kardeşim diyor.
 

Yahayy

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Puanları
63
Bazılarının cahilliklerini ortaya çıkarmış bulunuyoruz.
Zaten belliydide dahada belli oldu.

1.Yanlız kuran diyen hadisleri inkar eden kuraniyyunclar hangi hadisleri kabul etmiş ki hatemi veli konusunu kabul etsin.
2.Vehhabiler Peygamber Efendimiz(s.a.v) değerini düşürmeye çalışan,şefaati dahi inkar eden bu cahiller hatemi veliyi nasıl anlasın ,nasıl kabul etsin?

@Yahayy Tasavvuf düşmanı vehhabi mi yoksa kuraniyyuncu mu bilemedim.Bir açıkla hangisin.Çünkü ikisinede çok cevab verdik.Sıkıldım açıkcası sizlerden.Bir türlü anlamıyorsunuz siz yolunuza ben yoluma.
Hatemi veli konusuna gelince.Bazı zanlarına uyan cahillere çok cevap verildi.

İlk defa duyanlar için 40-50 evliya Hatemi Veli konusundan bahsetmiştir.Buyrun okuyunuz.
http://hatemiveli.blogspot.com.tr/

Şunuda belirtelim bu sitede hatemi veli yokdur diyenler .Artık hatemi veli var ama o değildir demeye başlamışlardır.Çünkü saklamayacakları gerçekler önlerine konuldu.

Ahir zaman alimleri hatemi veli konusunu bilmezler,açıklamaları işlerinede gelmiyor belkide.

Bu eseri inkar etmiyorlar neden hatemi veli konusundan bahsetmiyorlar?Hatemi Veli kimdir?Hadi ilimleri varsa cevaplasınlar.
HAKÎM et-TİRMİZÎ -Kuddise Sırruh- HAZRETLERİ’NİN
“HATMÜ’L-EVLİY” KİTABI’NI YAZDIĞI DOKUZUNCU ASIRDAN GÜNÜMÜZE KADAR GELEN VELİLERİN,
“HÂTEMÜ’L-EVLİY” HAKKINDAKİ BEYAN ve İFŞAATLAR
http://hatemiveli.blogspot.com.tr/2014/09/hakim-et-tirmizi-kuddise-srruh_18.html

Yıllardır zanlarına uydular.Ne münafıklara ne bölücülere ses çıkarmadılar.Şimdide durum farklı değil.
Ya komedi misin sen, 40-50 evliya imiş.
Oradakiler zati birbirini kopyalayan İbn-i Arabinin çarpıttığınız görüşlerinin, etiketleri değiştirilerek çoğaltılmış hali.
İbn-i Arabi 1-2-3 gidiyor, sonra Konevi 1-2-3 vs gidiyor, bunlar zaten hep aynı ekolün adamları, birbirlerinden yaptığınız alıntıları kopyalayaıp durmuşsun.

Çocuk mu kandırıyosunuz siz ya,ancak kendinizi kandırırsınız güzel kardeşim, İspatladığınız hiç bir şey görmedik henüz şükür.

Hele bir açıkla bakalım copy-paste yapmadan becerebirsen, bir de sizin böyle bi hastalığınız var cevap veremeyince bi ansiklopediyi
buraya copy-paste yapıyosunuz nasıl olsa okunamaz güme gider diye.

Becerebiliyosan o kadar becerin varsa kendi kelimelerinle açıkla bize.
Firavun nasıl cennet eri oluyor, İblis nasıl Fütüvvette ulaşılmaz bir muvahhid bir mücahid oluyor...
Yoksa bunları ilk defa mı duyuyorsun, itiraf et.
 

Yahayy

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Puanları
63
"Cifr ilmi"ni dahi bilmeyen,evliyalarla dalga geçen,zannına uyan boş konuşanlarla artık işim olmaz.
Ne kadar cahil oldunuzu bu konuyla ortaya çıkardık.Aslında tüm mesajlarımızla sizin ne oldunuzu ortaya çıkardık.

@(((__meftun__))) denilen kişi işidçi vehhabi mezhepsiz bir imamdır.
Tam bir evliya,şeyh,veli... düşmanıdır.Kısaca tasavvuf düşmanıdır.

Allah bunların şerrinden bizleri korusun.Bazı ehli sünnetim diyenler bunlara kardeşim diyor.
Cifir ilmi uydurmalarına kılıf bulmak için, falcılık yapmak için ürettikleri bir method.
Şianın ilk tercihi, nerede Peygamberin bir cifir örneği getirin görelim, siz peygamberden daha çok Kur'anı biliyorsunuz,
doğru onun (Allah O'na, Aline ve ashabına salatü salam etsin, bizide katsın), nübüvveti sizin Hatemi Amcaya borçlu zaten değil mi.
 

talib

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
11 Tem 2006
Mesajlar
21,906
Puanları
113
Saidi Nursi hazretlerini Mehdi yapmaya çalışırken, Hatemül Evliya'yı çoktan geçmiş olmamız lazımdı :)
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Vay be, ben neymişim de haberim yokmuş:

1- Vahhabici,
2- IŞİD'çi,
3- Mezhepsiz,
4- Şeyh ve veli düşmanı,
5- Tasavvuf düşmanı...

Ne diyeyim ki..???

Tebessüm bari edeyim...

Adama diyorum ki,

Ömer ÖNGÜT son veli ise,

Ayeti yaz, hadisi yaz da biz de görelim diyorum...

Verdiği cevaba bak...

Bunlar böyle zındık işte...
 

Kurtuluş26

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Puanları
18
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
Vay be, ben neymişim de haberim yokmuş:

1- Vahhabici,
2- IŞİD'çi,
3- Mezhepsiz,
4- Şeyh ve veli düşmanı,
5- Tasavvuf düşmanı...

Ne diyeyim ki..???

Tebessüm bari edeyim...

Adama diyorum ki,

Ömer ÖNGÜT son veli ise,

Ayeti yaz, hadisi yaz da biz de görelim diyorum...

Verdiği cevaba bak...

Bunlar böyle zındık işte...
Senin içyüzünü yazıyorum ki sana kardeşim yazan bir daha düşünsün.
 

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Puanları
83
Senin içyüzünü yazıyorum ki sana kardeşim yazan bir daha düşünsün.
Ben tevhid ehli bir müslümanım...

Senin inandığın inanç sisteminde kaç İlah var sayabildin mi bari..???

Ömer ÖNGÜT son veli ya hangi ilaha göre ve hangi Kur'an'a göre...

Sen de Kur'an da çok sanırım...

Benim bir olan Rabb'im ve O'nun eşsiz kelamı Kur'an,

Ömer ÖNGÜT hakkında malumat bildirmemiş de ondan sordum...

Bekliyorum...
 
Üst