Fakih Sahabelerin Miktari

ALI25

Kıdemli Üye
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Tepkime puanı
106
Puanları
0
Konum
Almanya
FAKIH SAHABELERIN MIKTARI

Sahabe´nin fukahasi coktur. Hulefay-i erbaa hazreti hepsine $üphesiz tekaddüm ederlerise de fetvalari alelitlak en cok mervi olan sahabe Ömer, Ali, Ibnu-Mes´ud, Ibnu-Ömer, Ibnu Abbas, Zeyd bin Sabit ve Ai$e radiyallahu anhum olup bunlarin icinde de Ibnu-Abbas´in fetva´si hepsinden ziyade nakl olunmu$tur.

Ebu Muhammed Ali bin Hazmder ki: Bu yedi Sahabeden her birinin fetava´si cem´edilse birer büyük cild hasil olmak mümkündür.

Onlardan sonra yirmi sahabi daha gelir ki bunlarin da fetavasi birer kücük cüz tutar. Bunlar Ebu-Bekr, Osman, Ebu-Musa el-E$ari, Muaz bin Cebel, Sa´d bin Ebi-Vakkas, Ebu Hureyre, Enes bin Malik, Abdulllah bin el-As,Selman-i Farisi, Cabir bin Abdillah, Ebu-Said-i Hudri, Talha, Zubeyr,Abdu´r-Rahman bin Avf, Miran Ibn-i Husayn, Ebu-Bekre, Ubade binEs´Samid, Muaviye, Abdullah bin ez-Zubeyr, Ummu´l-Mu´minin Ummu-Seleme radiyallahu anhumdur.

Daha sonra Ubey bin Ka´b,Ebu´d-Derda, Ebu-Talha, Mikdad ve saire gibi [yüz yirmi] Sahabi gelir ki bunlar fetvada mukill ve her birinden ancak bir veya iki mes´elerivayet olunmu$ zevattir. Bunlarin mecmu-i fetavasindan ara$ira ara$tira nihayet bir kücük cüz peyda olabilir. (Sahih-i Buhari Muhtasari Tecrid-i Sarih Tercemesi Ve $erhi Ct.1.Sf.26.27/Ahmed Naim)

Arabcayi iyi bildikleri ve Hz.Peygamber´le beraberlik sayesinde Allah ve Rasulunun maksadini cok iyi anladiklari icin Sahabe neslinden müctehidlerin sayisi bir hayli coktur. Ancak kendilerinden hüküm ve fetva nakledilen Sahabe müctehidi [yüzotuz] kadardir. Bunlarin yedi tanesi fetvalari birer kitab olacak kadar coktur. Fukaha-i Seb´a denen bu sahabiler$unlardir; Hz. Ömer, Ali, Ai$e, Zeyd b. Sabit, Abdullah b. Mes´ud,Abdullah b. Abbas ve Abdullah b. Ömer (Ibnu´l-Kayyim,I´lamu´l-Muvakkin, thk. M. Muhyiddin Abdulhamid, Misir 1995, I, 14vd). ($amil Islam Ansiklopedisi Ct.4.Sf.322/Heyet)

Ashab-i kiramin böyle üstünlük bakimindan siralanmasi, bunlarin hukuki rivayetlerinin önceligi ve degeri acisindan ehemmiyet ta$ir. (Ni$ancizade,I/591-599; Kocyigit, Hadis Usulu, 34-38.).

Hazret-i Peygamber´in sohbetinde bulunduklari, vahy ve sünneti bizzat mü$ahede ettikleri icin Sahabe´nin hepsini müctehid sayan alimler vardir. İmam Busayri ve Ibn Hacer Heytemi böyle söylemektedir. Ebu Ishak $irazive Imam Gazali gibi alimler ise sahabenin ancak fetva verenlerinin müctehid oldugunu söyler. Bu iki sözün arasi $öyle te´lif edilebilir ki, sahabenin hepsi, vahyi mü$ahade etmek bakimindan ve

“Ashabimin hangisine uyarsaniz, hidayeti bulursunuz” hadisinin medlülünce müctehiddir. Ancak hakikatte, fikihta derinle$mi$ olan bazisi ictihadda bulunmu$; digerleri ictihad etmeyerek onlari taklid etmi$tir. Nitekim sahabe arasinda derece bakimindan farkvardir. (Abdulgani Nablusi: Hulasatu´t-Tahkik, Ist. 1991, 14.) Busebeple bunlar arasinda ilmi bir siralama yapmak da kabildir. Bunlardan Islam hukukuna dair rivayette bulunulanlarin sayisi takriben [yüzaltmi$iki]dir.

Hanefimezhebinin usul kitaplarina göre Sahabe bu bakimdan üce ayrilir:

1.Fikih, ictihad ve hadis rivayeti ile taninanlar. Bunlar Hazret-i Ebu Bekr,Ömer, Osman, Ali, Abdurrahman bin Avf, Abdullah bin Mes´ud, Ubeyybin Kab, Muaz bin Cebel, Ammar bin Yasir, Zeyd bin Sabit, Huzeyfe bin Yeman, Ebu´d-Derda, Ebu Musa el-E$´ari, Abadile-i Erbea (Dört Abdullahlar) da denilen Abdullah bin Ömer, Abdullah bin Amr bin As,Abdullah bin Zubeyr, Abdullah bin Abbas ile Hazret-i Ai$e gibi.Bunlar hem hadis rivayet etmekle, hem de fetva vermekle taninmi$lardir. Bunlardan Hazret-i Peygamber zamaninda ve hatta huzur-i nebevide fetva ve hüküm verenler de olmu$tur.

2.Sadece hadis rivayetiyle taninmi$ olanlar. Bunlar da Ebu Hureyre, Enes bin Malik, Selman-i Farisi, Bilal-i Habe$i gibi Sahabilerdir. Bunlar zaman zaman fetva vermekle beraber, bu sifatlariyla ön plana cikmi$ degildirler.

3.Sadece bir- iki hadis rivayetiyle taninanlardir. (Ni$ancizade, I/600-608; Büyük Haydar Efendi, 307-308.) (Islam Hukuku Sf.105.106/Prof.Dr. Ekrem Bugra Ekinci)
 

ALI25

Kıdemli Üye
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Tepkime puanı
106
Puanları
0
Konum
Almanya
SAHABE´NIN ICTIHADLARI

Hazret-i Peygamber´in vefatiyla, vahy kesilmi$; yeni ortaya cikan meselelerde bizzat Peygamber´e müracaat etme imkani kalmami$tir. Bu sebeple Sahabe devrinde hukuki meselelerde Kur´an-i kerim ve sünnet-i nebevide hüküm yoksa, icma ve kiyasa gidilmi$tir. Farazi meselelerüzerinde pek durulmami$; pratik meselelere cözüm getirilmeye cali$mi$tir. Bu sebeple fazla hukuki ihtilaf cereyan etmemi$tir.

Sahabe-i kiram, vahy mü$ahede etmi$, Hazret-i Peygamber´in hadislerine muhatap olmu$lardir. Bilhassa “Ashabim gökteki yildizlar gibidir, hangisine uyarsaniz dogru yola kavu$ursunuz.” hadisi, Sahabe´nin hepsinin müctehid olduguna delalet etmektedir. Nitekim Imam Busayri ve Ibn Hacer gibi alimler böyle söylemektedir.

Ebu Ishak $irazi ve Imam Gazali ise, sahabeden ancak fetva verenlerin müctehid sayilacagini, fetva vermeyenlerin müctehid olmadigini söylemektedir. Bu iki kavlin arasi $öyle telif edilebilir: Sahabe-ikiram, kendilerine ula$an kitap ve sünnet hükümleriyle amel edebilecek ehliyeti haizdiler. Ancak tatbikatta hepsi ictihadetmemi$tir. İctihad etmeyenler, ictihad eden ecille-i eshaba fetva sorarak o istikamette hareket etmi$lerdir.

Nitekim “Iyilikte öne gecen muhacir ve ensar ile, bunlara tabi olanlardan Allah razidir.” mealindeki ayet-i kerime (Tevbe: 100), sahabenin birbirine uymasinin caiz oldugunu göstermektedir. İctihad eden her birinin mezhebi vardir. Ancak tedvin edilmediginden sonraki yillara intikal etmemi$tir. Sahabe-i kirama ait hukuki görü$lerden sonraki zamanlara ula$abilen bazilari, kitaplarda zikredilmi$tir.

Sahabe-i kiramin ister ittifak edilmi$ olsun; ister farkli olsun, hukuki görü$leri, sonra gelenler icin ehemmiyetli birer kaynak te$kileder. Hazret-i Peygamber´in, “Benden sonra sünnetime ve Hulafe-yi Ra$idininin sünnetine uyun!.”(Tirmizi: Ilm 16; Ibn Mace: Mukaddime 6; Ebu Davud: Sünne 5; Darimi: Mukaddime 16; Ahmed bin Hanbel: IV/126, 127.)

“Ashabim gökteki yildizlar gibidir,hangisine uyarsaniz dogru yola kavu$ursunuz.” (Ramuz, I/293,II/450 (Beyhaki, Ebu Nasr). “En hayirli devir benim asrimdir. Sonra beni görenlerin, sonra onlari görenlerin, sonra da onlari görenlerin asridir.” (Buhari: Fezailu´l-Eshab 1, $ahadat 9,Rikak 7, Eyman 27; Müslim: Fedailu´s-Sahabe 212; Tirmizi: Fiten 45,$ahadat 4; Ebu Davud: Sünne 10; Ibn Mace: Ahkam 27; Nesai: Eyman 29; Ahmed bin Hanbel: I/378.) mealindeki sözleri bunun delilidir.

İslam ilimlerde kaide $udur ki, Sahabe-i kiramin hepsi adildir. Yani bir hadis-i $erifi veya bir fetvayi rivayet ettigi sabit olunca, buna inanilir. $ahis kritigi yapilmaz. Gerci sahabe arasinda ahkam-i İslamiyyenin suc veya günah saydigi fiilleri irtikab edenler olmu$tu. Ancak, $er´i esaslarin vaz´ina hizmet eden bu fiiler, sahabenin adalet vasfini ortadan kaldirmami$tir. Bir ba$ka deyi$le, o sucu i$leyen birisi olacakti ki, cezasi verilsin ve bu bir $er´i hüküm olarak hukukta yerini alsin. Kaldi ki yaptiklari aamimi tövbeler de bu günahlarin magfiretine sebep olmu$tur. Cünkü Kur´an-i kerimde, Allah´in Sahabe-i kiramdan ebediyyen razi oldugu yazilidir. (Islam Hukuku Tarihi Sf.37-38/Prof.Dr. Ekrem Bugra Ekinci)

[“(İslam dinini kabulde) önde gelen Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar (Hak yoldan gidenler var ya!) Allah onlardan razi olmu$, onlar da Allah´dan razi olmu$lardir. Allah,onlara, altlarindan irmaklar akan cennetler hazirladi ki, orada ebedi kalacaklardir. İ$te en büyük saadet budur.”(Tevbe Suresi: 100).(Kur´an-i Kerim ve Izahli Meali/Ahmed Davudoglu)]
 

ALI25

Kıdemli Üye
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Tepkime puanı
106
Puanları
0
Konum
Almanya
ME$HUR SAHABI HUKUKCULAR

Sahabe´nin hepsinin müctehid oldugu, ancak hepsinin ictihad ettiginin bilinmedigi yukarida zikredilmi$ti. Sahabe´den hadis-i $erif rivayet etmekle me$hur olanlar bulundugu gibi, fetva vermekle me$hur olanlarda vardir.

Hazret-i Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ali, Abdurrahman bin Avf,Abdullah bin Mes´ud, Muaz bin Cebel, Huzeyfe bin el-Yeman, Ukbe binAmir, Amr bin el-As, Zeyd bin Sabit, Ebu´d-Derda, Ebu Musael-E$´ari, Selman-i Farisi, Ammar bin Yasir ve Ubeyy bin Ka´b gibiEshab-i kiramin ileri gelen hukuculari, Hazret-i Peygamber zamaninda fetva ve hüküm vermeye de ehil idiler. Hazret-i Peygamber,eshabinin ictihadlarini reddetmezdi, cünkü bunlarin hepsi bizzatkendi ögrettiklerine dayanmaktaydi. Bunun beraber bunlarinhükümlerini murakabe ederdi. Zaten bu ictihadlar eger yanli$ ise,vahy ile düzeltilirdi. Vahy gelmese bile Hazret-i Peygamber´e arzedilmekteydi.

Ashab-i kiramin, Hazret-i Peygamber´in irtihalinden sonraki devirde en cokfetva veren yedi tanesi, Hazret-i Ömer, Ali, Abdullah bin Mes´ud,Hazret-i Ai$e, Zeyd bin Sabit, Ibn Abbas ve Ibn Ömerdir. Bunlara fukaka-i seb´a-yi sahabe (sahabe-i kiramin yedi fakihi) denir.

Bunlar sonra ikinci sirada gelenler $unlardir: Hazret-i Ebu Bekr, Osman,Talha, Zübeyr, Abdurrahman bin Avf, Hazret-i Ümmi Seleme, Enes bin Malik, Ebu Said el-Hudri, Ebu Hureyre, Abdullah bin Amr el-As,Abdullah bin Zübeyr, Ebu Musa el-E$´ari, Sa´d ibn Ebi Vakkas, Selman-i Farisi, Cabir bin Abdillah, Muaz bin Cebel, Imran bin Husayn, Ebu Bekre bin Haris es-Sakafi, Ubade bin Samit, Muaviye bin Ebi Süfyan.

Ücüncü sirada gelen sahabiler, kendilerinden az sayida fetva nakledilenlerdir. Bunlar Ebu´d-Derda, Ebu Ubeyde bin el-Cerrah,Übeyy bin Ka´b, Ebu Eyyub el-Ensari, Ebu zer el-Gifari, Hazret-i Hafsa, Hazret-i Ümmü Habibe, Hazret-i Cüveyriyye, Hazret-i Safiyye, Ümmü Eymen, Esma binti Ebu Bekr, Hasan bin Ali, Huseyinbin Ali, Said bin Zeyd, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Ebi Bekr, Abdurrahman bin Ebi Bekr, Ukayl bin Ebi Talib, Adiyy bin Hatim,Abdullah bin Sabit, Semüre bin Cündeb, Dihye bin Halife, Amr bin el-As, Halid bin Velid, Hazret-i Fatma, Mugire bun $u´be, Abbas bin Abdilmuttalib.

Sahabelerin bu tertibi, kendilerinden rivayet edilen fetvalarin sayisina göredir. Yoksa üstünlük siralariyla alakali degildir. Nitekim Hazret-i Ebu Bekr, sahabenin hepsinin en üstünüdür, ama kendisinden rivayet edilen hadis-i $erif ve fetvalar cok fazla degildir.(Islam Hukuku Tarihi Sf.45-46/Prof.Dr.Ekrem Bugra Ekinci)
 

Kadir Razlık

Kısıtlı Erişim
Katılım
20 Ağu 2014
Mesajlar
2,280
Tepkime puanı
35
Puanları
0
Konum
manisa
ME$HUR SAHABI HUKUKCULAR

Sahabe´nin hepsinin müctehid oldugu, ancak hepsinin ictihad ettiginin bilinmedigi yukarida zikredilmi$ti. Sahabe´den hadis-i $erif rivayet etmekle me$hur olanlar bulundugu gibi, fetva vermekle me$hur olanlarda vardir.

Hazret-i Ebu Bekr, Ömer, Osman, Ali, Abdurrahman bin Avf,Abdullah bin Mes´ud, Muaz bin Cebel, Huzeyfe bin el-Yeman, Ukbe binAmir, Amr bin el-As, Zeyd bin Sabit, Ebu´d-Derda, Ebu Musael-E$´ari, Selman-i Farisi, Ammar bin Yasir ve Ubeyy bin Ka´b gibiEshab-i kiramin ileri gelen hukuculari, Hazret-i Peygamber zamaninda fetva ve hüküm vermeye de ehil idiler. Hazret-i Peygamber,eshabinin ictihadlarini reddetmezdi, cünkü bunlarin hepsi bizzatkendi ögrettiklerine dayanmaktaydi. Bunun beraber bunlarinhükümlerini murakabe ederdi. Zaten bu ictihadlar eger yanli$ ise,vahy ile düzeltilirdi. Vahy gelmese bile Hazret-i Peygamber´e arzedilmekteydi.

Ashab-i kiramin, Hazret-i Peygamber´in irtihalinden sonraki devirde en cokfetva veren yedi tanesi, Hazret-i Ömer, Ali, Abdullah bin Mes´ud,Hazret-i Ai$e, Zeyd bin Sabit, Ibn Abbas ve Ibn Ömerdir. Bunlara fukaka-i seb´a-yi sahabe (sahabe-i kiramin yedi fakihi) denir.

Bunlar sonra ikinci sirada gelenler $unlardir: Hazret-i Ebu Bekr, Osman,Talha, Zübeyr, Abdurrahman bin Avf, Hazret-i Ümmi Seleme, Enes bin Malik, Ebu Said el-Hudri, Ebu Hureyre, Abdullah bin Amr el-As,Abdullah bin Zübeyr, Ebu Musa el-E$´ari, Sa´d ibn Ebi Vakkas, Selman-i Farisi, Cabir bin Abdillah, Muaz bin Cebel, Imran bin Husayn, Ebu Bekre bin Haris es-Sakafi, Ubade bin Samit, Muaviye bin Ebi Süfyan.

Ücüncü sirada gelen sahabiler, kendilerinden az sayida fetva nakledilenlerdir. Bunlar Ebu´d-Derda, Ebu Ubeyde bin el-Cerrah,Übeyy bin Ka´b, Ebu Eyyub el-Ensari, Ebu zer el-Gifari, Hazret-i Hafsa, Hazret-i Ümmü Habibe, Hazret-i Cüveyriyye, Hazret-i Safiyye, Ümmü Eymen, Esma binti Ebu Bekr, Hasan bin Ali, Huseyinbin Ali, Said bin Zeyd, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Ebi Bekr, Abdurrahman bin Ebi Bekr, Ukayl bin Ebi Talib, Adiyy bin Hatim,Abdullah bin Sabit, Semüre bin Cündeb, Dihye bin Halife, Amr bin el-As, Halid bin Velid, Hazret-i Fatma, Mugire bun $u´be, Abbas bin Abdilmuttalib.

Sahabelerin bu tertibi, kendilerinden rivayet edilen fetvalarin sayisina göredir. Yoksa üstünlük siralariyla alakali degildir. Nitekim Hazret-i Ebu Bekr, sahabenin hepsinin en üstünüdür, ama kendisinden rivayet edilen hadis-i $erif ve fetvalar cok fazla degildir.(Islam Hukuku Tarihi Sf.45-46/Prof.Dr.Ekrem Bugra Ekinci)
ekrem buğra ekinci türkiye gazetesinde yazardır ehli sünnet tarihçilerdendir
 

ALI25

Kıdemli Üye
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Tepkime puanı
106
Puanları
0
Konum
Almanya
Söz olarak ehemiyetine binaen $unu bir arz edeyim bu risalenin bazi yerinleri almi$ oldugum kutub dan ve yazilanlar iyi ve rahat bir $ekilde okunup anla$ilsin diye yazilari sIkken ic ice gibi iken arararini ayrirdim okurken me$kat olmasin ve de verilmek istenen o $eyde verilmi$ olsun.

Ve buna birde ilaveten de bizzat benim tarafimdan dip notta gecen yazilari da hemen yanlarina eklemi$ oldum ve birde birkac yerini dört ken parantiz[ ] ve yaziyida o isim yerinde böyle $uanda kollandigim gibi yazi $eklinde kalint yaptim meselenin kiymetine binaen de.
 

ALI25

Kıdemli Üye
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Tepkime puanı
106
Puanları
0
Konum
Almanya
Benden dogum olarak ikimizin arasinda 6 yil kadar gibi bir zaman var Ekrem bugra ekinci ile.
 

kilicarslan

Kıdemli Üye
Katılım
14 Mar 2013
Mesajlar
4,054
Tepkime puanı
41
Puanları
0
güzel seylere deginmisiniz Allah razi olsun.

Sahabelerin hepsi birdir demediniz mi birileri de nedense bunu hakaret olarak algiliyor.
Bu baglamda fakih sahabeler vurgusu cok yerindedir. Her kesin anlayisi, derinligi farklidir sahebelerde bunun olmasi anormal bir sey degildir. Ancak fakihlikte derinligi olmayan sahabenin bile bizlere göre büyük avantaji var, onlar kaynaktan direk besleniyorlardi ve onu beyan edenden. Bu büyük bir avantaj muhakkak.

Neyse lafi uzatmadan sunu da eklemek isterim. Imam EBu Hanife rivayet konusundaki titizligi herkesin malumudur, öyleki Imam fakih olmayan sahaben gelen rivayete temkinli yaklasmistir. Hatta itibar etmemistir.
 

ALI25

Kıdemli Üye
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Tepkime puanı
106
Puanları
0
Konum
Almanya
Güzel söz etmi$sin ve ayni zamanda benim acimdan da bir ehem olmu$ buna dair de kisada olsa $uanda yazi yazmak dü$üncesindeyim biiznillah $ayet nasib olur ise hamd ederim o yüce rabbime.
 

ALI25

Kıdemli Üye
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Tepkime puanı
106
Puanları
0
Konum
Almanya
Sahabelerin hepsi birdir demediniz mi birileri de nedense bunu hakaret olarak algiliyor.Bu baglamda fakih sahabeler vurgusu cok yerindedir.Her kesin anlayisi,derinligi farklidir sahebelerde bunun olmasi anormal bir sey degildir.Ancak fakihlikte derinligi olmayan sahabenin bile bizlere göre büyük avantaji var,onlar kaynaktan direk besleniyorlardi ve onu beyan edenden.Bu büyük bir avantaj muhakkak.Neyse lafi uzatmadan sunu da eklemek isterim.Imam EBu Hanife rivayet konusundaki titizligi herkesin malumudur,öyleki Imam fakih olmayan sahaben gelen rivayete temkinli yaklasmistir.Hatta itibar etmemistir.
Sonra nasib olursa yazarim $uanda cikamam gerekiyor hayirlisi ile ahiri icin.
 

ALI25

Kıdemli Üye
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Tepkime puanı
106
Puanları
0
Konum
Almanya
Ashab (r.a.) hepsi birer sahabe olarak Resulullah (s.a.v.)´in var oldugu o günkü topluluk degil mi ve buna böyle bakip kabul ettik mi $uanda aralarinda bir fark var mi yok ve diger taraf dan ise bunlarin arasinda tek fazilet yönünden fark var vede bir aralarindaki kiymetlerinin var oldugunu da kitabar bahis ediyor ve bir ba$ka ifade bunlarin arasindaki üstünlük meselesi bilene tek bundan bir kaynaklanmiyor ki ve bir ba$ka $eye binaendir.

Imam Ebu Hanife (r.a.) $uanda bunun icin desem acaba mümkün mü o zamanin bir imami idi.

Imam-i ebu hanife hakkinda okudugumuz ve ögrendimiz yaziya göre bakarsak o sözden bizzat oda sahabe ye ba$vurmu$ ve gerektiginden onlarin arasinda bir tercih de yapmi$ ve hangi bir haber de sahabe nin sözüne bakmi$ o konudaki misal bir hadis kendi acisindan ne kadar gerekli ise ona göre bir durum sergilemi$tir.

Oda bir büyük Imam olarak titiz davranmi$ ve insanlar icin en iyi ve en yararlisi hangisi ise onu almak icin ve ilkönce kitabullah ba$vurmu$ ve onda bulamadigini sünnet de arami$ oda bulamadigi sahabe kavline ba$vurup bakmi$ kendi acisindan en saglami ve de en kuvvetli gördügü sözü de bir esas almi$tir.

O gün bir yerde bir söz okumu$tum güzel ve de dogruluk bakimindan bir mümkün olur imam ebu hanife hakkinda rey ehli diyenler onu cekemeyenler ve de kiskanlar kimselerdir diye oldugunu bahis ediliyor.

Bak tek bu bilene onun nasil bir imam oldugu nu ortaya koyuyor misal diger imamlar onun gibi böyle rey edip meseleyi bulup da ve de ortaya koyamiyorlarsa bu acidan da bunda ne gibi zarar veya kötü bir$ey var ki o rey dedikleri $eyi de bir ictihad gibi oldugunu dü$ünmekteyim.
 

kilicarslan

Kıdemli Üye
Katılım
14 Mar 2013
Mesajlar
4,054
Tepkime puanı
41
Puanları
0
@ALI25
Biraz merak eden, arastiran (tahkik eden) görecektirki Ebu Hanife tahkik ehliydi.Ve tahkikle baglantili olan Rey Ekolünün en taninmis temsilcisiydi.

Zaten bu yüzden titizdi, ölcer bicer , vahye direk muhatab olmus, sahabe ve tabiine danisirdi. Bununla kalmaz zamanin diger alimlerine hatta ögrencileriyle istisare eder, yeri geldiginde delili saglam olan ögrencisinin ictihadini tercih ederdi.

Sahabeden aktarildigi söylenen rivayetlerde de titizliginden ödün vermemistir. O cünkü sahabe bile olsa her insanin anlayisinin ayni olmadigini cok iyi biliyordu. Beyaz iplik ile siyah ipligi gercek iplik sanan kisi örneginde oldugu gibi .
Yani sahabede beserdi yanlis anlayabilir ve yanlis aktarabilirdi bu baglamda fikhi derinligi olmadigini kabul ettiklerinden gelen rivayetlere temkinli yaklastigini görüyoruz.
 

ALI25

Kıdemli Üye
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Tepkime puanı
106
Puanları
0
Konum
Almanya
kilicarslan
1.Imam azam ebu hanife kendi öyle idi ayni zamanda bir tahkik ehyliydi bu zaten onun ictihad daki meselesi bilinirse o da bilnmis olur ilkönce herhangi bir seyde daha cok kere basvurmus oldugu ilk kaynak olarak kitabullah ve sonra sünneti resulullah (s.a.v) ve sonra sahabe(r.a) kavli olur ve de bu sahabe kavlinde birini secer idi.

2.Ebu hanife gibi bilmiyorum kac tane daha böyle imam gibi imam var olup da her meseleyi ister istemez bir de tahkik eden kendisi gercekten de titiz davranmis oldugu icin bundan dolayi da dayandigi mesele ve de delilleri birer saglam alip tutmustur.


3.Tabiin denildi mi ister istemez bizzat aklima o gelir büyük imam ve de büyük mezheb sahibi (r.a.).

4.Ondaki oturmus oldugu metod diger imamlar da buna dair bir yazi var o diger imamlardan olmayan 10 kadar meseleden ayrildigina dair.
 

ALI25

Kıdemli Üye
Katılım
9 Nis 2015
Mesajlar
7,509
Tepkime puanı
106
Puanları
0
Konum
Almanya
Daha önce yazmis oldugum site ye baktim aradim bulamadim olmasa o kitab dan güne alip yazarim hayirlisi ile insallah.
 
Üst