Doğum yardımı hangi tarihte doğan çocuklar için verilecek?

Katılım
27 Mar 2014
Mesajlar
32
Tepkime puanı
0
Puanları
0
7/04/2015 Tarihli Resmi Gazete yayınlanan 6637 sayılı Kanun ile birlikte aşağıdaki madde eklenmiş, 15/05/2015 tarihinde yürürlüğe girecek.15/05/2015 günü 00.00'den sonra dünyaya gözlerini açan çocuklar aşağıdaki paralar ailelerine ödenecektir.14/05/2015 günü 23:59'tan önce doğan çocuklara ödeme yapılmayacaktır.Burada çocuk bekleyen aileler için bu iki tarih ne kadar şansız bir tarih olacaktır.DOĞUM YARDIMI 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.EK MADDE 4 –Türk vatandaşlarına, canlı doğan ;Ø 1. çocuğu için 300 TL,Ø 2. çocuğu için 400 TL,Ø 3. ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır.Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılır. Doğum yardımı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenen zorunlu hâllerde babaya ödenebilir. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sisteminde yer alan nüfus kayıtları esas alınır. Bu kapsamda yapılan ödemeler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca bütçesine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır. Bu fıkrada belirtilen tutarları artırmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı müştereken yetkilidir.SÖZLEŞMEDE ÖDEME VARSA DİKKAT EDİLECEK MÜKERRER ÖDEME YOKKamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçinin kendisi veya eşinin doğum yapması nedeniyle işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlara, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması hâlinde sadece aradaki fark ödenir.Kararlaştırılan tutarın bu maddeye göre yapılacak ödeme tutarından daha fazla olması hâlinde ise bu maddeye göre ödeme yapılmaz.Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personele, doğum yardımı ödeneği veya başka bir ad altında aynı amaçla ilgili mevzuatta öngörülen ödemeler yapılmaz.MAVİ KARTLI VATANDAŞA DA BU HAK VAR5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesi kapsamına girenler bu madde hükümlerinden aynen yararlandırılır.NET ÖDEMEDoğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve haczedilemez.SAHTEKARLIK CEZALANDIRILIRDoğum yardımından yararlananların gerçek dışı beyanda bulunmaları nedeniyle yersiz ödemeye sebebiyet verilmesi hâlinde, bu ödemelerin, bir ay içinde ödemenin yapıldığı tarihten tahsil edildiği tarihe kadar geçen süreye 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte iade edilmesi, haksız yararlanana ödeme yapan kurum tarafından bir yazı ile bildirilir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması hâlinde bu alacakların ilgili vergi dairesine bildirilmesi üzerine anılan Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.6 AYLIK SÜREDE NETLEŞECEKTİRDoğum yardımının ödenme esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, altı ay içinde İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı görüşleri alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
http://www.sgkrehberi.com/haber/61551/
 
Üst