Cübbeliden Charlie yorumu... | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Cübbeliden Charlie yorumu...

bi husben

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Mar 2007
Mesajlar
5,664
Puanları
83
Ehli sünnet bunlara kaldıysa vah müslümanların halineCübbeli Ahmet Hoca, Charlie Hebdo'ya yapılan saldırıyı Müslümanların yapmadığını, olayın arkasında Siyonistlerin olduğunu söyledi.


Cübbeli Ahmet Hoca, 12 kişinin yaşamını yitirdiği Fransa'nın başkenti Paris'te yayın yapan mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yönelik saldırıya ilişkin olarak, "Karikatür dergisine yapılan saldırıyı Müslümanların yaptığını düşünmüyorum. Arkasında mutlaka Siyonist lobi vardır. Bu saldırı Filistin’i devlet olarak tanımaya hazırlanan Fransa ve Avrupa devletlerine bir uyarıydı" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Vahdet gazetesinde "Charlie Hebdo saldırısı siyonist projesidir" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

CAİZ DEĞİL

Ak*lı ba*şın*da Müs*lü*man*lar rast*ge*le bir yer*le*ri ta*ra*maz. Çün*kü ora*da Ah*met adın*da bir po*lis de öl*dü. Ölen*ler ara*sın*da bir Müs*lü*man da*ha var. Ya*ni sal*dı*rı*da iki ta*ne de Müs*lü*man öl*dü. Si*na*gog ka*pı*la*rı*na bom*ba koy*du*lar, İs*tan*bu*l’*da İn*gi*liz ban*ka*sı*na sal*dır*dı*lar. Ben bun*la*rın ca*iz ol*ma*dı*ğı*nı de*fa*at*le be*yan et*tim. Bi*ri*ni öl*dür*me hak*kı için ya kı*sa*sa kı*sas bir nef*si öl*dür*müş ola*cak ya da yer*yü*zün*de fe*sat çıkart*mış ola*cak. “Pe*ki, bu der*gi*nin yap*tık*la*rı fe*sat de*ğil mi?” Der*gi*nin yap*tık*la*rı fe*sat ama bu ko*nu*da dev*let*ler me*sul*dür. Ya*ni gi*dip de fert*ler uy*gu*la*ya*maz.

İs*la*m’*a gö*re hiç*bir ce*za*yı fert uy*gu*la*ya*maz. Ra*su*lul*lah (Sal*lal*la*hu Aley*hi ve Sel*lem) za*ma*nın*da bir adam git*se “Ba*ba*mı öl*dür*dü di*ye kı*sas ya*pı*yo*rum.” de*se öl*dü*re*mez*di. Ni*ye? Çün*kü ge*lip Ra*su*lul*la*h’*a arz et*me*si la*zım. Dev*let Baş*ka*nı kim ise ona.

İNFAZ ETTİN DE NE OLDU ŞİMDİ?

“A*ma şim*di şe*ri*at dev*le*ti yok. Fran*sa şe*ri*at dev*le*ti de*ğil.” Şe*ri*at dev*le*ti yok*sa sen or*da hük*mü tek ba*şı*na in*faz ede*mez*sin. İn*faz et*tin de ne ol*du şim*di? 2 ta*ne de Müs*lü*man git*ti. Suç*suz bir ki*şi*nin öl*me*si Al*lah in*din*de bü*tün dün*ya*nın yok ol*ma*sın*dan da*ha bü*yük bir mu*si*bet*tir. Bü*tün dün*ya şu* an*da bat*sa, 7 mil*yar in*san öl*se git*se, bu Al*lah in*din*de da*ha ha*fif*tir. Ni*ye? Suç*suz bir Müs*lü*ma*nın öl*dü*rül*me*sin*den do*la*yı. Çay*cı*nın, çor*ba*cı*nın, po*li*sin, gü*ven*lik gö*rev*li*si*nin ne su*çu var?! Hiç suçu olmayan in*san*la*ra ta*ar*ruz et*miş olu*yor*lar. Bi*rin*ci*si bu ko*nu*dur.

ARKASINDA MUTLAKA YAHUDİ VARDIR

İkin*ci*si bu sal*dı*rı*yı Müs*lü*man*la*rın yap*tı*ğı*na da*ir de ben ka*na*at için*de de*ği*lim. Bu*nu kâ*fir*ler yap*tır*mak*ta*dır. Bu işin ar*ka*sın*da mut*la*ka Ya*hu*di var*dır.

Fran*sa Fi*lis*ti*n’*i dev*let ola*rak ta*nı*ma*ya he*ves*len*di, bu ger*çek*leş*me*sin di*ye ora*da böy*le bir olay çı*kar*dı*lar. Vak*ti*ni, sa*ati*ni, gü*nü*nü ayar*lı*yor*lar.

Hep*si saç*ma saç*ma iş*ler. 4 ta*ne yaş*lı he*rif ya*zı*la*rı*nı ka*ri*ka*tür*le*ri*ni in*ter*net*ten gön*de*ri*yor*lar*mış. O gün on*la*rı il*la da*vet edi*yor*lar. “Ö*zel top*lan*tı*mız var ge*lin ki öl*dü*rü*le*cek*si*niz!” di*ye. Her haf*ta pa*zar*te*si ya*pı*lan top*lan*tı*yı çar*şam*ba*ya alı*yor*lar. Bu adam*lar her haf*ta pa*zar*te*si top*lan*tı ol*du*ğu*nu di*ye*lim ki öğ*ren*di*ler. O haf*ta çar*şam*ba*ya alın*dı*ğı*nı ne za*man, na*sıl öğ*ren*di*ler pe*ki? De*ği*şik*li*ği ne*re*den öğ*ren*di*ler bu ge*len*ler? On*dan son*ra el*le koy*muş gi*bi kim*lik*le*ri*ni unu*tu*yor*lar. 11 Ey*lü*l’*de de ay*nı şey. Yan*gın*dan do*la*yı ko*ca çe*lik*ler eri*yor, gök*de*len*ler eri*yor, ini*yor aşa*ğı. Di*bin*de pa*sa*port yan*ma*mış bu*lu*nu*yor. Bu*ra*da he*rif o ka*dar kat*li****dan son*ra aşa*ğı*da ayak*ka*bı*sı*nı bi*le unut*mu*yor, dö*nü*yor alı*yor. Ra*hat ra*hat ha*re*ket edi*yor. Ama kim*li*ği*ni de içe*ri*de unu*tu*yor! Ya*ni bak*tı*ğı*nız za*man bir*çok saç*ma*lık, asıl*sız*lık var.

BU BİR SİYONİST PROJESİDİR

Bu*ra*dan an*la*şı*lı*yor ki bu Müs*lü*man*la*ra mal edil*mek için, Av*ru*pa*’da*ki Müs*lü*man*la*rı zor du*ru*ma sok*mak için, Fran*sa ve Av*ru*pa dev*let*le*ri*ne Fi*lis*ti*n’*i ta*nı*ma*ma*la*rı için uya*rı yap*mak için ve Müs*lü*man*la*rı te*rö*rist gös*ter*mek için ayar*lan*mış, plan*lan*mış, kur*gu*lan*mış bir gâ*vur işi*dir. Bir Ya*hu*di, Si*yo*nist pro*je*si*dir. Ha*di Ya*hu*di de*me*ye*lim, Ya*hu*di bir ırk*tır. Her*ke*si suç*la*ma*ya*lım. Bu bir Si*yo*nist pro*je*si*dir.

“Pe*ki bu*nu ya*pan*lar İs*lam adı*na yap*tı*lar ise uy*gun mu*dur?” El*bet*te uy*gun de*ğil*dir. Rast*ge*le ateş*le sen önü*ne ge*le*ne sal*dı*rı*yor*sun, suç*lu suç*suz hiç*bir şey bel*li de*ğil. Mah*ke*me ya*pıl*ma*mış. Şe*ri*at bir hü*küm ver*me*miş hak*la*rın*da. Han*gi*si ne yap*mış? Hiç*bir şey bel*li de*ğil.

MASUMLAR ÖLDÜRÜLEMEZ

Ora*da ölü sa*yı*sı 17 ki*şi*ye ka*dar çık*tı. Şe*ri*atın fet*va*sı*nı si*ze söy*le*ye*yim. Bir ge*mi*de bin ki*şi ol*sa. 999’u*nun şe*ri*ata gö*re ida*mı va*cip ol*sa. Bir ta*ne de ma*sum ol*sa. O suç*lu olan 999 ki*şi ge*mi ba*tı*rı*la*rak in*faz edi*le*mez. Ni*çin? Bir ta*ne ma*su*mum ko*run*ma*sı için. Hal böy*le olun*ca sen suç*lu suç*suz bel*li de*ğil, rast*ge*le ta*ra. Kim ge*lir*se al bir de se*nin ka*fa*na.

Yer*de ya*tan, aman di*le*ye*nin ka*fa*sı*na sık*mak sa*vaş*ta bi*le yok.

Meş*ru sa*vaş*ta bi*le İs*la*m’*ın “Ya*ra*lı*la*ra do*kun*ma*yın, ke*nar*da du*ra*na do*kun*ma*yın” di*ye ya*sak et*ti*ği ku*ral*lar var. İs*la*m’*ın öğ*re*ti*le*riy*le ta*ban ta*ba*na zıt olan bir iş*tir. Ama ar*ka*sın*da mut*la*ka Si*yo*nist lo*bi var*dır.

Bu özel*lik*le yap*tı*rıl*mış, Müs*lü*man*la*rın ba*şı*na be*la edil*miş*tir. Al*lah şer*le*rin*den mu*ha*fa*za ey*le*sin, âmin.
 

menzil5453

Doçent
İhvan Üyesi
Katılım
11 Eyl 2014
Mesajlar
579
Puanları
0
Alparslan kuytul'demi charlie oldu. Çünkü o da aynı düşünüyor da.
 

Dut_agaci

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
7,219
Puanları
83
Web sitesi
www.Menzil.Net
Olay : Peygamber Aleyhisselam'a (sav) hakaret !

Sonuç : Cüppeli kaka adam !

Yorum : Adam olamayışımızın sebepleri
 

bi husben

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Mar 2007
Mesajlar
5,664
Puanları
83
gerçi normal şeyler cüppeli Allaha hakaret ediyor peygambere başkaları etmiş çokmu

Allahı haşa ete kemiğe büründüren mahmutta göründüren cüppeli değilmi
 

İlim Talebesi

Yasaklı
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2014
Mesajlar
1,630
Puanları
0
bi husben ,

CNNTÜRK'te Cübbeli : ''Bu kişiler müslüman olduğunu iddia ediyorlar.Fakat bu da şüphelidir.Ahmed adında bir Müslümanı da öldürdüler.Kimliklerini neden düşürdüler? 2,5 sene geçtikten sonra mı bu olayı yaptılar, Neden yüzlerini örttürler, daha sonra yüzleri ortaya çıktı hemen''gibi cümleler söylemişti.

Aslında ben öyle düşünmüyorum.Yapan kişilerin Müslüman olduğunu düşünüyorum.

Tabiki , en doğrusunu yine Allah bilir.
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
adam olamamanizin sebepleri cüppelinin açiklamalaridir
Alpaslan Kuytul hocanın da Cübbelinin dediklerine tıpatıp uyan açıklamaları var. Niçin Alpaslan Kuytul dediğimizde kafanı kuma gömüyorsun?
 

MÜTEŞEKKÜR

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
17 Ağu 2009
Mesajlar
6,938
Puanları
0
:dik:


Tartışılacak konuyu açanların aklı yoktur.Zira bundan ne medet bekliyorlar ki?Bir işe de yaramıyor zaten..KİN VE NEFRETİ KÖRÜKLEMEKTEN BAŞKA NEYE YARIYOR BU TARTIŞMALAR?.BUGÜNE KADAR NEYİ HALLETTİLER?NEYİN FAYDASINI GÖRDÜLER?...

Bunlar, ruhlarını nefislerinin negatif birikimlerini böyle polemiklere girmekle deşarz olma gayretini sarfediyorlar, öyle tatmin oluyorlar...

YAZIKLAR OLSUN, YAZIKLAR OLSUN!.DEFALARCA "BURADA POLEMİKLERE YER VERECEK KONULARI AÇMAYIN!" DİYE KAÇ KERE YAZDIM YALVARDIM BENİ DİNLEMEDİLER.BUNLARIN RUH YAPISI PSİKOBAT VE RUHSUZ OLMUŞ.BU SAATTEN SONRA DÜZELECEKLERİ DE YOK ZATEN...:rtfm::rtfm:

Önce kendi gittiği yolu ve hocasını sorgulasın.Kendisini sorgulasın acaba kaç paralık adamım diye..Adam olan laftan anlar.Demek ki laftan anlamayan aklıevvelliler var aramızda...:clapping:KENDİLERİNİ ADAM SAYIYORLAR, GALİBA ÖYLE SANIYORLAR...

ADAM OLAN ERDEMLİ OLUR, LAFININ NEREYE VARACAĞINI AKIL SÜZGEÇİNDEN GEÇİRİP KONUŞUR.ULUORTA KONUŞMAK CEHALETİN ALAMETİDİR.KEMALE ERMENİN ALAMETİ, YERİNDE KONUŞMAK VE SUSMAKTIR.BUNLARDA BU YOK.ALLAH ISLAH ETSİN DİYORUM..

TARTIŞMAYA MEYDAN VERECEK KONULARA ONLAR DEVAM EDEDURSUN,BUNUN HESABINI RUZ-İ MAHŞERDE VEREMEYECEKLER.

BEN DİYECEĞİMİ DEDİM.AKLI OLAN TARTIŞMALARA KAPILARINI AÇMAZ.
 

bi husben

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Mar 2007
Mesajlar
5,664
Puanları
83
cübbeli gibi olaydın da televizyonlar da seni seyredeydik !

Niye hala ihvanforumun başındasın ?

televizyonlara çikmak marifetmi kistas televizyonsa adan oktardan daha fazla adam yoktur
 

bi husben

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Mar 2007
Mesajlar
5,664
Puanları
83
Alpaslan Kuytul hocanın da Cübbelinin dediklerine tıpatıp uyan açıklamaları var. Niçin Alpaslan Kuytul dediğimizde kafanı kuma gömüyorsun?

ben görmedim ama öyle soylemişse oda cahrlie olmuştur
 

Dut_agaci

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
7,219
Puanları
83
Web sitesi
www.Menzil.Net
televizyonlara çikmak marifetmi kistas televizyonsa adan oktardan daha fazla adam yoktur
tamam, buyur kitap yaz

buyur köşe yazısı yaz

buyur risaye yaz

buyur külliyat yaz

buyur tercüme yaz

buyur hadis derle, derle ki biz hadis uydurmayalım

hadi bakam

buyur er meydanına
 

bi husben

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
7 Mar 2007
Mesajlar
5,664
Puanları
83
:dik:


Tartışılacak konuyu açanların aklı yoktur.Zira bundan ne medet bekliyorlar ki?Bir işe de yaramıyor zaten..KİN VE NEFRETİ KÖRÜKLEMEKTEN BAŞKA NEYE YARIYOR BU TARTIŞMALAR?.BUGÜNE KADAR NEYİ HALLETTİLER?NEYİN FAYDASINI GÖRDÜLER?...

Bunlar, ruhlarını nefislerinin negatif birikimlerini böyle polemiklere girmekle deşarz olma gayretini sarfediyorlar, öyle tatmin oluyorlar...

YAZIKLAR OLSUN, YAZIKLAR OLSUN!.DEFALARCA "BURADA POLEMİKLERE YER VERECEK KONULARI AÇMAYIN!" DİYE KAÇ KERE YAZDIM YALVARDIM BENİ DİNLEMEDİLER.BUNLARIN RUH YAPISI PSİKOBAT VE RUHSUZ OLMUŞ.BU SAATTEN SONRA DÜZELECEKLERİ DE YOK ZATEN...:rtfm::rtfm:

Önce kendi gittiği yolu ve hocasını sorgulasın.Kendisini sorgulasın acaba kaç paralık adamım diye..Adam olan laftan anlar.Demek ki laftan anlamayan aklıevvelliler var aramızda...:clapping:KENDİLERİNİ ADAM SAYIYORLAR, GALİBA ÖYLE SANIYORLAR...

ADAM OLAN ERDEMLİ OLUR, LAFININ NEREYE VARACAĞINI AKIL SÜZGEÇİNDEN GEÇİRİP KONUŞUR.ULUORTA KONUŞMAK CEHALETİN ALAMETİDİR.KEMALE ERMENİN ALAMETİ, YERİNDE KONUŞMAK VE SUSMAKTIR.BUNLARDA BU YOK.ALLAH ISLAH ETSİN DİYORUM..

TARTIŞMAYA MEYDAN VERECEK KONULARA ONLAR DEVAM EDEDURSUN,BUNUN HESABINI RUZ-İ MAHŞERDE VEREMEYECEKLER.

BEN DİYECEĞİMİ DEDİM.AKLI OLAN TARTIŞMALARA KAPILARINI AÇMAZ.
nıye zoruna gitti peygamber sade belirli bir kesimin peygamberimi müslümanım diyen herlkesin peygamberi değilmi tabiki müslümansanız
cuppelinin acıklamaları zırvadan öteye geçmez.yok ahmet varmışta polismişte
yahu bir müslüman kafir bir ülkeye askerlik polislik edermi
 

Dut_agaci

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
7,219
Puanları
83
Web sitesi
www.Menzil.Net
öyle derdim yok bu dinde kişilere bakılmaz doğru yanlışa bakılır
Buyur, meydan senin muhterem.

Önüne bend olan mı var ?

Göster mahatini ümmedi Muhammed doğruyu yanlışı öğrensin.

Madem ki Kur'an mucize beyandan öğrenemiyoruz, bi de senin gayretini görelim bakalım.
 
Üst