• Reklamsız versiyon için ÜYE OL

Cübbeli hocanın Eserleri...

Alper...

MarmaranınKralı
İhvan Üyesi
Katılım
10 Eki 2006
Mesajlar
9,574
Beğeniler
452
Puanları
0
Web sitesi
cennetsarayi.blogcu.com
#1
MEVLİD-İ ŞERİF KIRAATİ​

ÖNSÖZ



Sonsuz hamd-ü senâlar Habîbine hitâben:



“Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” (Enbiyâ Sûresi:107) buyurmuş olan Allâh- u Te‛âlâ’ya mahsustur. Sınırsız salât-ü selâmlar: “Ben ancak hidayet edici olan bir rahmetim” (Sünenü’d-Dârimî, no:15, İbni Ebî Şeybe, el-Musannef, no:32442) buyuran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e, O’nun mevlidiyle ferahlanan âl-i eshâbına ve cezâ gününe kadar iyilikte onlara hakkıyla uyanlara olsun. Cezâevindeyken: “Hapisten çıktığımda her sene Rabîulevvel ayında Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) hakkında bir eser telif edeceğim” diye Allâh-u Te‛âlâ’ya söz vermiştim. Baypas ameliyatı olduğum sene hâricinde Rabbim beni bu sözde durmaya muvaffak eyledi. İşte bu sene de elinizdeki bu eseri mevlid gecesine yetiştirmek nasib oldu. Rabbimden niyâzım odur ki, kalan ömrümde de beni her sene böyle hayırlı bir amele muvaffak eylesin, siz okurlarımı da Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in sevgisi bakımından gün be gün müzdâd eylesin. Âmîn. Elinizdeki bu risâlede sizlere mevlid ayının ve gecesinin fazîletine dâir ilimleri mevlid- i şerîf okumanın fazîletine dâir deliller ve münker bir bidat olduğunu söyleyenlere reddiyeler hazırladım. Ayrıca Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) in ferahlanması ve rûhâniyetiyle hattâ okuyanın ihlâsına göre cism-i şerîfiyle yanlarında hazır bulunmasını arzulayanlar için de Ca’fer ibni Hasen el-Berzencî Hazretleri’nin hazırladığı Arapça mevlid-i şerîfi tabettim. Fakat mevlid-i şerîf gecesine ancak bu risâleyi yetiştirebildim. İnşâallâh kısa bir zaman içinde bu mevlid-i şerîfin terceme ve şerhini de hazırlamayı düşünüyorum. Mevlid-i şerîf ayı olan mübârek rabîulevvel ayına kavuştuğumuz şu günlerde bâzı ilâhiyatçıların ve câhil softaların: “Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hangi ayda ve hangi günde doğduğu belli değildir, mevlid kutlaması şerîata bir şey eklemek olduğu için bidat sayılır ve reddedilir, ilk üç asır ehli olan selef bunu yapmamıştır, dolayısıyla bu iş haramdır ve bunu reddetmek vacibtir” şeklindeki bâtıl görüşlerine bir takım ilmî reddiyeler yapmak sûretiyle Mevlid Sâhibi Muhammed Mustafâ (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şefaatine nâil olmayı murad ederek bu risâleyi kaleme aldım. Sizler de bu risâlemizi itikad ve ihlas ile okuyup herkese ulaştırmaya ve okutmaya gayret ederseniz mutlaka Kâinatın Efendisi’nin özel iltifatlarına mazhar olursunuz. Allâh-u Te‛âlâ bu fakîri Habîb-i Edîbi Muhammed Mustafâ’sına hakkıyla hizmet edebilmeye, sizleri de bu hizmetlerin neşrine muvaffak eyleye ve Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)i cümlemizden hoşnut ve râzı eyleye.



Âmîn!



12-Rabîulevvel-1431 / 26-Şubat-2010
 

Alper...

MarmaranınKralı
İhvan Üyesi
Katılım
10 Eki 2006
Mesajlar
9,574
Beğeniler
452
Puanları
0
Web sitesi
cennetsarayi.blogcu.com
#3
Hazret-i Mehdî Muhakkak Gelecek Fakat Bu Yüzyılda Değil


Ebû Sa'îd el-Hudrî (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
“Mehdî ben(im neslim)dendir. Alnı (başının ön kısmı) açıktır (saçsızdır veya alnı geniştir). Burnu ince ve uzun olup, ortası hafif çöküntülüdür. O, zulüm ve haksızlıkla doldurulmuş olan yeryüzünü adâletle dolduracaktır ve yedi sene hükümranlık sürecektir.”
(Ebû Dâvûd, Mehdî:1, no:4285, 2/509-510, Hâkim, el-Müstedrek, Fiten:378, no:8670, 4/600, Nu'aym ibn-i Hammâd, el-Fiten, no:1063, 1/364)
 

Alper...

MarmaranınKralı
İhvan Üyesi
Katılım
10 Eki 2006
Mesajlar
9,574
Beğeniler
452
Puanları
0
Web sitesi
cennetsarayi.blogcu.com
#8
AHLAKI NEBİ


Sonsuz hamd-ü senâlar Habîbine hitâben: “Şüphesiz ki sen elbette pek büyük bir ahlâk üzeresin” buyurmuş olan Allâh-u Te‛âlâ’ya mahsustur.
Sınırsız salât-ü selâmlar: “Ben ancak iyi ahlâkı tamamlamak için gönderildim” buyu-ran Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e, O’nun ah- lâkını hakkıyla örnek alan âl-i ashâbına ve cezâ gününe kadar iyilikte onlara hakkıyla uyanlara olsun.
Cezâevindeyken: “Hapisten çıktığımda her sene Rebî‛u’l-evvel ayında Rasûlüllâh (Sallâllâ- hu Aleyhi ve Sellem) hakkında bir eser telif edeceğim” diye Allâh-u Te‛âlâ’ya söz vermiştim.
Baypas ameliyatı olduğum sene hâricinde Rabbim beni bu sözde durmaya muvaffak eyledi. İşte bu sene de elinizdeki bu eseri Mevlid gecesine yetiştirmek nasip oldu.
Rabbimden niyâzım odur ki, kalan öm-rümde de beni her sene böyle hayırlı bir amele muvaffak eylesin, siz okurlarımı da Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in sevgisi bakımından gün be gün müzdâd eylesin. Âmin.
Elinizdeki bu risâle, Ârif-i billâh Abdü’l-Vehhâb eş-Şa‛rânî (Kuddise Sirruhu)ya âit olan “el-Ahlâku’l-Metbûliyye” isimli kitabın, Ezher Şeyhi Abdü’l-Halîm Mahmud (Rahimehullâh)ın tahkîkiyle Kâhire’deki Hassân Matbaasının 1975 yılında yaptığı baskının birinci bâbının tercümesidir.
Aynı bölüm Yusuf en-Nebhânî (Rahimehul- lâh)ın hocası olan Hasen el-‛Adevî (Kuddise Sir- ruhu)ya âit “en-Nefehâtü’ş-Şâzeliyye fî şerhi’l- Bürdeti’l-Bûsiyriyye” isimli eserde de, ayrıca Mâü’l-ayneyn (Rahimehullâh)ın “Na‛tü’l-bidâyât ve tevsîfü’n-nihâyât” isimli telifinde de yer al- mıştır ki, biz bunların cilt ve sayfalarını risâlemizin sonunda beyân ettik.
Allâh-u Te‛âlâ cümlemizi Habîbi’nin ah-lâkıyla ahlâklandırsın ve sıfâtıyla sıfatlandırsın.
12-Rebî‛u’l-evvel-1430 / 9-Mart-2009

KISMI-I EVVEL ŞEMÂİL-İ ŞERîFE
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek yüzü
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârekboyu
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek başı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek saçları
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek rengi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek alnı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek kaşları
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek gözleri
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek burnu
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek sakalı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek yanakları
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek dişleri
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek boynu
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek uzuvları
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek bedeni
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârekkarnı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek omuzları
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek vücûdu
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek kolları
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârekel ayası
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek elleri ve ayakları
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek parmakları
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek tabanları
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek yürüyüşü
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek bakışı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek şemâiline bakmanın fazîleti
KISMI-I SÂNÎ AHLÂK-I NEBÎ
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in verâsı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in zühdü
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in iffeti
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ilmi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in keremliliği
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in halim selim olması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ibâdeti
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şüpheli yerlerden uzak durması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in insanları utandırmak istememesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kanâatkâr olması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hayâsı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şefkati
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in dünyâ ziynetine aldanmaması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in gözlerinin korunmuş olması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in çıplak yıkanmaması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in giyiminde şerîata uygun olması şartıyla seçici olmaması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bineğinde yanına başkasını da oturtması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hoş kokuyu sevip kötü kokudan hoşlanmaması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in fakirlerle berâber yemesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in akrabasına değer vermesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hiç kimsenin sözünü kesmemesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kendisine kötülük yapana kaba davranmaması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in özrü kabul etmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şakalaşması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in gülmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübah olan oyunları meşrû görmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bedevîlerin kaba sözlerine tahammul etmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in affedici olması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in tevazuu
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in dâvete icâbet etmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in berâberinde- kilerden daha değerli şeyleri yiyip içmemesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in odun toplaması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hiçbir yoksulu hakir görmemesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mülkünden sebep hiçbir kraldan çekinmemesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hiçbir kimseye lânet okumaması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hiçbir kimseye vurmaması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in insanların isteğine cevap vermesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kendisi için serilen yatağı beğenmezlik etmemesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ilk selâm veren olması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in musâfaha etmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bir meclis- den kalkarken de otururken de zikir üzere olması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in oturuş şekli
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bedevîler
tarafından rahatça tanınabilmesi için kendisine yüksekçe bir yer yapılması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ekserî kıbleye doğru oturması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in altındaki minderi yanındakine vermesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in misâfirine ikrâm etmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ashâbının ne halde olduğuna dikkat etmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in torunlarıyla şakalaşması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in güler yüzlü olması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ashâbına künye takması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in oturduğu meclisten kalkarken okuduğu duâ
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in konuşma şekli
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in çok ağlaması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ashâbının
O’nun yanındaki gülüşlerinin tebessümden ibâret olması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yemek yerkenki oturma şekli
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in çok sıcak yemek yememesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yaş meyveler içerisinde sevdikleri
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in üzüm yeme şekli
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hurma yerken su veyâ süt içmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in en sevdiği yiyeceğin et olması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in sürekli et yemeyi de hoş karşılamaması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kabağı çok sevmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kim çağırsa “buyur” demesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in nefsi için öfkelenmemesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in her yerde hakkı icrâ etmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in karnına taş bağlaması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in helal olan şey- lerden kendisine takdim edilenleri geri çevirmemesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in sâde sütle yetinmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in karpuz, yaş hurma, tavuk ve kuş eti yemesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kendisi için
av yapılmasını sevmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in et yeme şekli
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in eritilmiş
yağı ekmekle yemesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in koyunun kol
ve omuz kısmını sevmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Acve’yi sevmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hindibâ,
rezene otu ve semiz otunu sevmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in böbrekleri
yemeyi kerih görmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in koyunun
yedi yerini yemeyi mekruh sayması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kendisini
sarımsak, soğan ve pırasa yemeyip Hazreti Ali (Radıyallâhu Anh)a sarımsak yemeyi tavsiye etmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hiçbir
yemeyi tenkit etmeyişi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kazanı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kutusuna
konan eşyaları
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yedi tane
keçisinin olduğu
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in keler ve
dalak yemekten hoşlanmayışı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yemekten
sonra parmaklarını yalamadan mendile silmemesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yemekten
sonra ellerini yıkaması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in içtiği kabın
içine nefes vermemesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in utangaçlığı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yediğinden
başkasına ikrâm etmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in sarık sarma
şekilleri
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kolunun yeninin bileğe kadar olması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in cübbe giymesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ridâsı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in izârı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kırmızı ve
yeşil çizgili hırka giyinip, hâlis kırmızı
giyinmekten nehyetmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şalvar
giyinmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in nâlinleri
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in cumada
ekserî beyaz giyinmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yüzük takması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in en çok
giyindiği kıyafetlerinin pamuklu olması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kalın
pamuktan dokunmuş bir sarığının olması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in vefât ettiğinde dokunmakta olan bir hırkasının olması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kızartılmış
ciğer yemesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in âilesiyle iyi geçinmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in koyunlarının
sayısının yüzü geçmesini istememesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in peygamber
olmadan önce koyun bakmış olması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Hadîce (Radıyallâhu Anhâ)nın ücretli işcisi olarak sefere
çıkmış olması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in borç
almış olması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ümmetine
genişlik olsun diye yemin etmiş olması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kendisini
metheden şâiri mükâfatlandırması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in meddahların
suratına toprak saçılması emrinin mânâsı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in güreş yapması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in elbiselerine
bulaşan bitleri bizzat kendisinin ayıklaması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yürüyüş şekli
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ashâbının arkasından yürümesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in peştemalinin
topukların üzerinde oluşu
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in entârisinin
düğmelerinin kapalı oluşu
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in yamalı
elbise giyinmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in cumaya özel
iki elbisesinin olması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in başka elbisesi
bulunmadığından, bâzı kere sâdece bir çarşafa dolanarak namaz kılması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in za‛feranla
boyalı bir yatak çarşafının olması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bir şeyi
hatırlamak için yüzüğüne ip bağlaması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in gönderdiği
mektuplara mühür vurması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in sarık
altına takke giyinmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bâzen namaz
dışında sâdece takke giyinmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Sehâb adın- daki bir sarığı Ali (Radıyallâhu Anh)a hediye etmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in döşeğinin
şekli
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ibâdetine mâni
olmasından korktuğu için döşeğinin ince bir
şekilde serilmesini istemesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in çoğu kere
bir hasır üzerinde uyuması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in çömleketen
olan bir ibriğinin bulunması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in mübârek
ağzından ve burnundan çıkanların insanlar
tarafından alınması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ashâbının
O’na tâzimi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in hiç kimseyi
gıybet etmemesi Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kendisine
yapılan kötülüğe misliyle mukâbele de bulunmaması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ashâbından
kendisine kötü bir haber getirilmesini sevmemesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in câhilleri
hoş görüyle karşılaması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in merkebe
binmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in çocuklara
selâm vermesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in heybetinden
titreyen bir adamı sakinleştirmesi
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in ashâbına yumuşak davranması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in Âişe
(Radıyallâhu Anhâ) ile koşma müsâbakası yapması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in şişmanlık
bakımından mûtedil olması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in vefât etmeden
evvel geceleyin kıldığı nâfile namazların çoğunu
oturarak kılması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in sancağının adı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in çanağının adı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in çadırının adı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kamçısının adı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in bardağının adı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in matarasının a
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in eğerinin adı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in makasının adı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in kılıcının adı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in gümüşten
üç halkası olan deriden bir kemerinin olması
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in devesinin adı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in katırının adı
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in merkebinin a
Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in koyunun adı
 

Alper...

MarmaranınKralı
İhvan Üyesi
Katılım
10 Eki 2006
Mesajlar
9,574
Beğeniler
452
Puanları
0
Web sitesi
cennetsarayi.blogcu.com
#11
Târikat-i Aliyye de Râbıta-i Celiyye


Ey hak yolun sâlikleri! Allah-u Teâlâ'ya hamd, Resûlü’ne ve Âl-i Ashâbı’na salevâttan sonra ifade etmek istediğim husus, "Kötü komşu adamı mal sahibi yapar" şeklinde dillerde dolaşan meşhur ata sözümüzde belirtildiği gibi, bizi bu uzun risâleyi hazırlamaya sevk eden en büyük sebep, Süleymaniye kürsüsünde evvelce vaazlar verip, sonra yanlışları anlaşılarak men edilen, tarîkatların münkiri bir Doçent'in, Üstâdımız Hacı Mahmud Efendi -Kuddise Sırruhu-‘nun huzurundaki mesnedsiz itirazlarıdır.
Şöyle ki; ismini açıklamaya lüzum hissetmeyip, fikirleriyle mücadeleyi vacip kabul ettiğim bu anûd kişi, muhtelif vesilelerle bizlere haberler göndererek, râbıta ve tevessül gibi konularda münâzaraya davet ettiyse de, biz kendisinin ilmî sahada bir kıymet-i harbiyesi olmadığını bildiğimiz için buna icâbet etmemiştik.
Fakat Üstâdımız’ın yakınlarından olan bir hocaefendinin, bu kişinin iknâ edilmesi gerektiği hususundaki ısrarları üzerine Üstâdımız Hazretleri bu kişiyle tartışmayı kabul buyurdular ve kendisine yakın bir takım ulemâ çevresini de bu meclise davet ettiler.
Ben şu anda hatırlayamadığım bir sebeple gecikmiştim ki huzura geldiğimde Üstâdımız bana "Bu kişiye ilmî cevaplar verilmesi lazım, sen neden geç kaldın?" diye sitemde bulundular.
Derken konuya geçildiğinde bu kişinin, eline bir Kur’ân meâli alıp, Fâtihâ-ı Şerîfe'deki:

اِيّاَكَ نَعْبُدُ وَاِيّاَكَ نَسْتَعِينُ

"Ancak sana taparız ve ancak senden yardım isteriz" (Fâtihâ Sûresi, 4) âyet-i kerîmesinden yola çıkarak, şeyhden himmet istemek bir yana, Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘den şefaat istemenin dahi şirk olacağını söylemesiyle, biz onun ne denli câhil olduğunu, o kadar büyük bir ilmî heyete, herkesin bildiği şeyleri açıklamaya kalkışmasıyla da ne kadar dengesiz olduğunu anlamış olduk.
Fakat yine de başta Üstâdımız olmak üzere, bu fakir ve diğer hocaefendiler, râbıtanın şirk olmadığı, tarîkatların hak olduğu, evliyânın kerâmeti gibi bir çok konuda bildiklerimizden bazısını ona anlatarak kendisini tamamen etkisiz hale getirdiysek de, onun inkârı artarak oradan ayrıldı.
Mesele bununla kalmadı, bu kişi bir zaman sonra câhil insanları iğfâl etmek için bizimle yaptığı bu seviyesiz mubâhaseyi kendi açısından değerlendirmek sûretiyle "Bir Şeyhefendi ve Mürîdleriyle Münakaşa" adı altında birkaç sayfalık broşürler bastırarak yurt içi ve dışına dağıtmaya başladı.
Kendisi de o yazısında bizim karşımızda ilmen âciz kaldığını itiraf etmekle beraber, "Ben yalnızdım, onların karşısında çok ko-nuşamadım, fakat sonradan oturdum kendi kendime, o ne dedi, ben ne diyecektim şeklinde bir yazı hazırladım" ifadelerini kullandı.
"Ve Şeyhefendi şöyle dedi, Ahmed Efendi böyle dedi, Hızır Efendi şunu söyledi" şeklinde kendinden menkul bir takım hezeyanlarla insanların kafasını karıştırmaya çalıştı.
Bunun üzerine Üstâdımız Hazretleri -Kuddise Sırruhu- bu fakire, râbıtayı delilleriyle ispat eden bir risâle hazırlamamı emir buyurdu. Ben de bu emre imtisâlen bu risâleyi derledim.
Tabii ki bu arada başıma maddî ve mânevî bir çok sıkıntı gelmesi nedeniyle bilhassa 2000 senesinin Ocak ayında başlayıp 2003 yılına uzanan süreci içinde bir seneyi aşkın müddet hapis yatmam sebebiyle risâlemizin okuyuculara ulaşması bir hayli gecikti.
Ayrıca ben bu hususta kısa bir risâleyle yetinmeyip, bir çok eserlerden istifade ederek inkârcıları tamamen susturacak, inananların imanını artıracak doyurucu bir beyanda bulunmak arzusunda olduğumdan, bu da bir hayli zaman aldı.
Artık bu risâlenin te’lîfinden sonra söylenecek söz, Rabbi-miz’in:

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيَى مَنْ حَىَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ...

"Helâk olan bile bile helâk olsun, hayat bulan da bilerek hayat bulsun" (Enfâl Sûresi: 42’den) kavl-i şerifidir.
Okunduğunda görüleceği üzere, bu kitap, konusunda Türkçe yayınlanmış en ilmî ve kapsamlı bir eserdir. Bir konunun ispatı için ne ince düşünceler ve izahlar gerekmektedir, fakat inkârın, kuru bir taassuptan başka hiçbir sermayesi yoktur.
Diyeceğim, biz râbıtanın hak olduğuna dâir, geceler boyu uykusuz kalarak çalışıp bu eseri hazırlarken, inkârcının yapacağı ise "Dinde böyle bir şey yoktur" deyip, işin içinden sıyrılmaktır. İnkâr ise hiçbir zaman ilim olmamıştır.
Halbuki ince düşünerek bu eseri okuyanlar, bu konudaki cehalet hastalığından şifâyâb olacak ve Allah'a kavuşmanın en yakın yolunu bulacaklardır.
Allah-u Teâlâ'dan niyâzımız, bu sa'yimizi makbul kılarak, eserimizi dünya durdukça yaşayanlara hidâyet rehberi kılması, münkirleri de hayırla ıslah etmesidir.
Islahı mukadder olmayanların şerrinden sığınılacak tek melce' de ancak O'dur.
Ahmed Mahmud ÜNLÜ
(Cübbeli Hoca)

(Hâce) Alî Râmîtenî
A'ma olanın düşünmesi
A'ma'nın namazı
A'ma'nın rabıtası
Abdest almak
Abdest tazelemek
Abdülazîz ed-Debbâğ.
Abdülhâlık el-Gucdevanî -Kuddise Sırruhu
Abdülkadir el-Cîlî
Abdülkadir-i Geylanî'nin, ihvanına muamelesi
Abdullah ibn-i Selam'ın kerameti
Abdullah ibn-i Tûsa
Abdullah ibn-i Zeyd'in Resûlullah'a sevgisi
Abdullah-ı Mekkî -Kuddise Sırruhu-‘nun fazileti
Adem -Aleyhisselâm-‘ın Allah'ın sureti üzere yaratıldığı
Ahiret halleri
Ahiret ilmi
Ahmed Bedevi Hazretleri'nin makamı ve tasarrufu
Ahmed ibn-i Hanbel'in Sofiyye'ye itibarı
Aklın gözü
Akıl sahiplerinin tarifi
Akıldan geçenlere vukuf
Âlem-i Emir
Âlem-i Misal
Ali -Radıyallahu Anh-‘ı anmak
Ali -Radıyallahu Anh-‘ın bâtın ilmi
Ali -Radıyallahu Anh-‘ın Resûlullah'a sevgisi
Ali -Radıyallahu Anh-‘ın yalancı çıkarttığı kişi.
Alî himmet olmak.
Ali Râmîteni Hazretlerinin büyüklüğü
Ali'nin -Radıyallahu Anh- yüzüne bakmak
Alimin yüzüne bakmaktaki niye
Alimlerle tevessül
Alimle oturmak ve konuşmak
Alimlere danışmak
Alimlerin fazilet ve makamları
Alimlerin Resûlullah’la müşterek vasıfları.
Alimlerin vesile oluşu
Alimlerin yüzüne bakmak.
Alimsiz memleketler
Allah dostları
Allah dostlarının bakışı..
Allah dostlarına korku olmayacağı.
Allah dostlarını düşünmek
Allah dostlarının alâmetleri
Allah dostlarının Allah ile irtibatı
Allah dostluğunu haketmek
Allah hakkındaki zanlar
Allah için ağlamak
Allah için birlikte oturmak
Allah için kızmak
Allah için sevmenin fazileti
Allah için yardım
Allah için ziyaret
Allah ile beraber olanlarla beraberlik

Allah ile beraber olanlar
Allah ile bilinenler
Allah ile birlikte başkalarına çağırmamak
Allah ile bi’atlaşmak
Allah ile huzur bulmak
Allah ile oturmak isteyenler
Allah korkusu
Allah sevgisinin artması
Allah’ın velileriyle beraberlik
Allah’a hürmet edene hürmet etmek
Allah’a itaat edenler
Allah’a karşı edep
Allah’a kavuşma yolları
Allah’a kulluk
Allah’a münâcât etmek
Allah’a rağbetli olmak
Allah’a yaklaşma niyeti
Allah’dan feyiz almak
Allah’tan Allah’a sığınma
Allah’tan gayrını Allah’tan gayrına dua Edenler
Allah’tan ilim alanlar
Allah’ı bilen âlimler
Allah’ı dost edinmek
Allah’ı görmek.
Allah’ı görüyormuş gibi olmak
Allah’ı hatırlatanlar.
Allah’ı seveni sevmek .
Allah’ı sevmenin şartı.
Allah’ın bizzat öğretmesi
Allah’ın en sevdiği amel
Allah’ın halifeleri
Allah’ın harp açması.
Allah’ın hediyeler
Allah’ın hidayeti
Allah’ın ikramına mazhar olanlar
Allah’ın ilk yarattığı
Allah’ın isim ve sıfatlarını müşahede
Allah’ın iyiliklerini düşünmek
Allah’ın kapları
Allah’ın kudret eli
Allah’ın kullarıyla beraberliği
Allah’ın kuluna kulak ve göz olması
Allah’ın kulunu sevmesi
Allah’ın lütfunu vasıtadan istememek
Allah’ın nimetlerini düşünmek
Allah’ın nuru
Allah’ın sevdiklerini sevmek
Allah’ın sevdiği şeyleri tercih
Allah’ın sevgisini istemek
Allah’ın taraftarları
Allah’ın yardımından mahrum olanlar
Allah’ın yeryüzündeki gözleri
Allah’ın Zatını düşünmemek
Allah’ın zikriyle anılanlar
Allah’ın zikriyle ürperenler
Allah’ın salâtı
Allah-u Teâlâ hakkındaki müteşabih sıfatlar
Allah-u Teâlâ’da fani olmak
Allah-u Teâlâ’nın baş aynası
Allah-u Teâlâ’nın nuru
Allah-u Teâlâ’nın tecellisi
Allah-u Teâlâ’nın tedbiri
Alûsî’nin itikadî yönü
Amel-i Salih’in en büyüğü
Amellerin en üstünü
Amellerin niyetlere bağlılığı
Ammar -Radıyallahu Anh- ın yoluna uymak
Ana Babaya bakmak
Arafat
Ariflerin kalbi
Ariflerin nazarı
Arkadaşlığın önemi
Arş’ın üstü.
Asaf ibn-i Berhayâ’nın kerameti
Ashab-ı Kehf’in kıtmîri
Ashabda Resûlullah sevgisi
Ashabdaki râbıtanın hakikiliğ
Aslanın dokunmadığı zat
Ayak uyuşması
Ayetlerin zâhirî ve bâtınî manaları
Ayna rabıtası
Aynaların yansıtması
Ayın huyunu tutan bulut
Ayının postu
Azaba düşen ruhlar
Azîmetle amel
Azîzân Hazretleri’nin teveccühü
Azrail -Aleyhisselâm-
Ağaç yapraklarının düşenleri
Ağaçların birbirine aşık olması
Aşk.
Aşk yolu .
Aşkı bilmeyenlerin durumu.
Aşığın itirafı

(B)

Bâ harfi cerrinin manaları
Bahauddîn Şah-ı Nakşibend
Bakma tabiri
Bakmanın etkisi
Bakışla terbiye
Basar
Basîret
Basiret gözünün açılması
Bâtın ilmi
Bâtın ulemâsı
Bâyezîd-i Bestamî’nin şeyhi
Bâyezîd-i Bestamî -Kuddise Sırruhu-‘nun fazileti
Beden sağlığ
Bedenlerden ayrılan ruhlar .
Beka makamına kavuşma şartı .
Beka makamını kazanmak
Belaları defetmek
Belaların kalkması
Belkıs’ın tahtı
Benî İsrail’in nebîleri
Beraberliğin izahı
Beraberliğin temelleri
Berzah âlemi
Bey’at’ın anlam ve gayesi
Bid’at sahibinin mahnrumiyeti
Bidatlerden sakınmak
Bitlis’teki halifeler
Buhara
Bulaşıcı hastalıklar
Bünan el-Hammâl
Bünyamin
Büyüklere saygı .
Büyüklerin rûhâniyeti
Büyüklerin suretlerini düşünmek
Büyüklerle beraberlik
Büyüklerle oturmak
(C)

Cafer-i Sadık -Radıyallahu Anh-
Câlînus’un rüyası.
Camilerde oturmak .
Cebrail -Aleyhisselâm-
Celîs-i Salih hadisi
Cem’iyeti kalp
Cennet kapıları.
Cennette Resûlullah ile beraberlik .
Cevâmi’u’l-Kelim.
Cezbe eseri
Cibrîl’in insan şekline girmesi
Cibrîl’in sevmesi
Cibrîl’in Meryem vâlideye temessülü
Cihad kapısı
Cihadın en üstünü
Cimâ anında başkasını düşünmek
Cinlerin müslümanlarının yardımı
Cinlerin tasarrufu
Cismani beraberlik
Cuhfe
Cüneyd-i Bağdadî
(Ç)

Çığır açmak
Çise
Çiçeklerin birbirinden etkilenmesi
Cihâr-i Yâr-i Güzîn
Çocukken Resûlullah’ı görenler
Çocukların feyiz alması
Çocuğun, hastaları iyi etmesi
Çöl arazisi.
(D)
Darb-ı mesel.
Davud -Aleyhisselâm-
Dağların tesbihi
Delilin, müctehidden isteneceği
Develerin birbirinden etkilenmesi
Dihyetü’l-Kelbî -Radıyallahu Anh-
Dini istismar edenler
Dîvan
Doktora gitmek
Doktorluğun önemi
Doktorun verdiği ilaç
Dostların arasına girmek
Doğru söylemek
Duanın tesiri .
Duada düşünmenin önemi
Dünya sevgisi
Dünyada takınılacak haller
Dünyayı sevenin mahrumiyeti
Düşmanların en büyüğü
Düşüncenin tesiri
(E)
Ebdal
Ebdal’den bir zat
Ebter’i öldürmek
Ebû Alî er-Rûzebârî
Ebû Bekr-i Sıddîk -Radıyallahu Anh-‘ın büyüklüğü
Ebû Bekr’e uymak
Ebû Cehl
Ebû Hanîfe’nin, Resûlullah aşkı
Ebû Hureyre -Radıyallahu Anh-‘ın bâtın ilmi
Ebû Leheb
Ebû Müslim-î Havlâni’nin kerameti
Ebû Turab-ı Nahşeb
Ebû’l-Hasen el-Harkânî -Kuddise Sırruhu
Ebû’l-Hasen-il Harkanî’nin, Üveysî oluşu
Ebû’l-Huseyn en-Nûrî
Edebe riayet
Edille-i Şer’iyye
Efdal kimseler
Efrad’ın özel ilimleri
Ehl-i sünnetten ayrılanın hali
Ehli aşk’ın rehberi
Ehli kitab’ın sapıklığı
Ehli Kurb’un salâtı
Ehlullah’ı düşünmek
Ekmel mürşidin kalbi
El-Yesa’ -Aleyhisselâm- .
Elli dört farzdan biri .
Emanete hıyanet etmemek
Enbiyâ ve Evliyâ’nın yüzünü görmek
Emeli kısaltmak
Emin kimseler
Enes -Radıyallahu Anh-‘ın Ebûbekir’le Ömer’e olan sevgisi
Erba’în
Eriğin elmaya aşık oluşu
Ervâh-ı Mutasarrife
Erzincan’daki halifeler
Eshab-ı Uhdud kıssasındaki çocuk
Esma tecellîsi .
Etkilenmenin çeşitleri
Evliyâ’nın daima mevcut olacağı
Evliyâdaki tesir
Evliyânın muhabbetini canının ortasına dikmek
Evliyânın diğer yaratıklardan farkı
Evliyânın himmeti
Evliyânın izinden ayrılmamak
Evliyânın nazarı
Evliyânın şaşılacak hali
Evliyânın, tevbeye vesile oluşu
Evliyâya gelecek ilhamın durumu
Evliyâyı görenler
Evrâd ve ezkârı tamamlamak
Evtâd
Ezrak vadisi
(F)

Fakir muhacirler
Faraziyeler üzerine hüküm bina edilemeyeceği
Fatih
Fatiha tefsiri
Fenâ makamına ulaşmanın şartları
Fenâ makamını kazanmak
Fenâfillah olanın mübarek sureti
Feraset
Feyiz almak
Feyz alınacak kimseler
Feyzin ölü diri herkesten gelebileceği
Feyzu’l Berakât
Fikri meşgul etmek
Fotoğrafın yasaklığı
Furkan sahibi olmak
Fıkıh âlimlerinin, Sofiyye ıstılâhını bilmesi
Fıkıh ulemâsının keramete erişemeyeceği
Fırsattan istifade etmek

(G)

Gaflet tehlikesi
Gafleti gidermek
Garip gibi olmak
Gavs .
Gavs’ın basireti
Gaybet (geçkinlik) hali .
Gazâlî -Kuddise Sırruhu-‘nun tarikata girişi
Geleceğin keşfi .
Gevşeklik hali
Gizli ilimler
Gönül ehline kavuşmak
Gönülden gönüle yol
Görülmeyen kullar
Gözün ve gönlün mesuliyeti
Günahları sildiren amel
Günahların tesiri
Güzel çığır açan.
(H)

Hâce Pârisâ
Hâcet namazı kılmak
Hadis ilmine çalışmak
Hadîs-i Nefs
Hafaza meleklerinin dışındaki melekler
Hakka’l-Yakîn mertebesi
Hal ilminin önceliği
Hâlid-i Bağdadî -Kuddise Sırruhu- .
Hâlid-i Bağdadî -Kuddise Sırruhu-‘nun aldığı icazet
Hâlid-i Bağdadî’nin fazilet ve tasarrufu
Halîfelerin hılyeleri
Hallac’ın, Attar -Kuddise Sırruhu-‘yu terbiyesi
Hallerin aksetmesi
Halvete girmek
Halvetin şartları
Hamd ile bitiriş
Hannas
Haramı düşünmek
Harflerin manaları
Haris ibn-i Umeyre’nin kerameti
Hasetçinin inkarına şaşmamak
Hastalıklarda Resûlullah ile tevessül
Hastalıkların defî
Hastalıkların sirayeti
Hatîb-i Şirbînî’nin kerameti
Hatime..
Havanın bozulması
Havatırı defetmek
Hayal etmenin çeşitleri
Hayal etmenin tesiri
Hayal gücü
Hayalde beliren dost
Hayvanların talimi
Hayvanların birbirinden etkilenmesi
Hayvanı kaçanların ne yapacağı
Hayırlı kullar
Hayırlılarla sohbet
Hazret-i Hadice
Hazret-i Hâlid’in halifeleri
Haşyet
Herem ibn-i Hayyan
Herşa tepesi
Hevâ
Hevâ ile mücadele
Hikmet sahiplerine karışmak
Hikmetle tanınanlar
Himmet istemek
Himmet isteyene yardım
Himmetin tesiri
Hind ibn-i Ebî Hâle
Hisleri tıkalı olan
Hocasına saygı göstermeyen
Hristiyanları seven müslümanlar
Hristiyanların sapıklığı
Hullet
Hurma ağacının özellikleri
Huzeyme hadisi
Huzurun daimi olması
Huşû halini kazanmak
Hılye-i Şerîfe’yi ezberlemek
Hızır -Aleyhisselâm-‘ın makamı

(I)

Işık hızı

(İ)

İbadet çokluğuna itibar olmayışı
İbadetlerde mürşidi yanında bilmek
İbadette hafiflik
İbn-i Abbas’ın ilmi
İbn-i Abbas’ın rüyası
İbn-i Mesud -Radıyallahu Anh- ın vasiyetine uymak
İbn-i Tolûn
İbrahîm -Aleyhisselâm-
İbrahim -Aleyhisselâm-‘ın ateşe atılışı
İbrahim Düsûkî Hazret’lerinin, müritlerine tavsiyeleri
İcazet kime verileceği
İcazet sahiplerinden el almak
İhlas’ın farz oluşu
İhlasın önemi
İhsan makamı
İhtilaflı konular
İlâhî aşkın artması
İlâhî sırlar
İlâhî tecellî
İlham
İlham gelen kimseler
İlhama mazhar olmak
İlhamlara itiraz etmemek .
İlhamın yeri
İlim ehlinin büyüklüğü
İlim konusundaki harikulâdelikler
İlimle tanınanlar
İlm-i bâtın
İlm-i hakikat
İlm-i İlâhî
İlmin emanet oluşu
İlmin Kur’ân ve sünnete uyması .
İlsak manası
İmam-ı Azam’ın münâcâtı
İmam-ı Rabbanî -Kuddise Sırruhu-‘nun fazileti .
İmam-ı Şâfiî’nin Sôfiyye’ye itibarı
İman ehlinin müfsitlerle bir tutulmayacağı
İman hakikatine ulaşmak
İman kulplarının en sağlamı
İman nurundan mahrumiyet
İmanlı kimseden istifade
İmanın tadı
İnabe ehlinin yoluna uymak
İnkarcıya nasihatlar
İnkarı terk etmek
İnkarın sebepleri
İnsan kalbinin mazhariyeti
İnsan kelimesinin manası
İnsanların üç tabakası
İnzal ve ihtilam
İradede samimiyet .
İrfansız cennete girilemeyeceği
İrşad için gerekli olan kabiliyetler
İrşad makamının imtihanları
İsa -Aleyhisselâm-
İsa -Aleyhisselâm- hakkındaki batıl inanç
İsnad-ı Mecazî
İskender-i Zü’l-Karneyn .
İsmail -Aleyhisselâm- .
İsmet Efendinin, şeyhine bağlılığı
İsmet sıfatı
İsrail oğullarının peygamberleri
İstemenin yolu
İsti’âne’nin meşrûiyeti
İsti’âze
İsti’âze’nin şekilleri
İstıfa kanunu
İstismarcıları teşhir etmek
İstiğfar etmek
İstiğrak hali
İttibâ’ın önemi
İyilerle beraberlik
İyilikte yardımlaşmak
İzzeddin ibn-i Abdisselam’ın Sofiyye’yi medhi
İşârî manaların delili
İşlerin kısımları
İşrak vaktinin fazileti
İşrak vakti uyumak
İştirak noktaları
İfâza-istifâza
İshak -Aleyhisselâm-
(K)

Kâbe Kavseyn makamı
Kâbe’nin kıble olarak tayini
Kâbe’ye bakmak
Kâbe’yi yeniden yapmak
Kabir ehlinden himmet istemek
Kabir ehlini düşünmek
Kabir yanındaki rabıta
Kabir ziyaretinde feyiz almak
Kabir ziyaretinde rûhâniyetten faydalanmak
Kabul görmek
Kabz hali
Kabz halini gidermek
Kafirleri seven gençler
Kafirlerin ruhları
Kafirlikle itham
Kahire
Kahramanlar
Kalb-i Selîm
Kalbe gelen tefrika
Kalbî rabıta
Kalb-i sanevberî’ye yönelmek.
Kalbi şeyhe bağlamak
Kalbi şeyhe bağlamayan mürid.
Kalbin acaip hali
Kalbin aynalığı
Kalbin bir şeye bağlanması
Kalbin derinlikleri
Kalbin Mevlâ’ya yönelmesi
Kalbin meşguliyeti
Kalbin nazargah-i İlâhî oluşu
Kalbin önemi
Kalp gözüyle görmek
Kalp kırıklığı
Kalp selameti
Kalp yumuşaklığı .
Kalpleri etkilemek
Kalpleri titreyenler
Kâmil insana rabıta
Kâmil müminlerin ruhları .
Kâmil mürşidlerin vasıfları .
Kâmil zatların ruhları ..
Kâmil şeyh bulamayanlar .
Kâmil şeyhlerin tesiri
Kaplumbağanın, yavrularını terbiyesi .
Karanlıkta namaz .
Karanlığı defetmek
Kaside dinlemek
Kayıp arayanın ne yapacağı
Kelâmî dergahı
Kemâl ehlinin nakısları terbiyesi .
Kerâmeti isbat
Kerâmetin hakikatı
Kerâmetler .
Kesîf varlıklar
Kesîf varlıkların lâtif hale dönmesi
Keşf
Keşfin açılmasını istememek
Kibir sahibinin mahrumiyeti .
Kitap mütâlaasındaki tefekkür
Kitap okumakla yetinilemeyeceği .
Kitapların faydası
Koku alan .
Komutanlar .
Köpeğe arız olan yüce haller .
Körük üfleyen
Kötü çığır açan
Kötülerin iyilerle bir tutulmayacağı
Kötülerle sohbet .
Küçüklere merhamet
Kudret babında hârikulâdelikler
Kudsî ruhlar .
Kulağın mesuliyeti
Kulların en hayırlıları
Külliyyet sahibi olan ruh .
Kulluk edeplerini takınmak
Kün emri
Kur’an ile birbirini sevenler
Kur’an okumak .
Kur’an’a bakmak
Kur’an’a uymayan keşifler
Kur’an’ı anlama kabiliyeti
Kur’an’ın bâtınî manaları
Kur’an’ın çeşitli üslüpları .
Kur’an’ın manalarının kalbe inmesi
Kur’an-ı Kerîm’deki ilimler
Kur’an-ı düşünmeyenler
Kusuru kendinde aramak
Kutb’un makamı
Kutb’un ruhu
Kutub .
Kuvvetlerin bulaşıcılığı
Kuyuya düşen hayvan
Kuşların tesbihi
Kuşluk vakti
Kırklar
(L)

Latîf varlıklar
Ledün ilmi
(M)

Muhabbet rabıtası .
Muhabbet yolu .
Mahlûkatı düşünmek
Mana çıkartmanın usulü
Mânevî direkler .
Manevî rızıklar
Manevî sohbetle Mevlâ’ya ulaşmak ..
Mânevî tesir
Marifet ehlinin ilimleri
Marifet ilminden nasip almak
Marifetullah’a sahip olanlar
Mâsivâ’dan geçme zamanı
Mâsivâ’dan kurtulma yolları .
Mecâzî anlamdaki isnat .
Meclis arkadaşlarının hayırlıları
Medhiye dinlemek
Medine
Medreselerin etkisi
Mehabbet rabıtası
Melekler
Melekleri görmek
Meleklerin Adem -Aleyhisselâm-‘a secdeleri.
Meleklerin tasarrufu, yardım ve yönetimleri
Melekût âlemi
Merhametli kalp
Meryem valide
Mescidlere yürümek
Mettâ oğlu Yunus -Aleyhisselâm- .
Mevlânâ Hâlid -Kuddise Sırruhu-‘nun fazileti
Mevlânâ Hâlid’in mektubu
Mevlânâ’dan rabıta hakkında beyitler
Meşâyih’a ittiba’ın vacip oluşu
Meşâyih’ın elinde kerametlerin zuhuru .
Meşâyih’ın ruhlarından feyiz almak
Meşâyih’ın Resûlullah’la müşterek vasıfları .
Meşâyih’a karşı edep .
Meşâyih’la birlikte bulunmak
Meşâyih’la oturmak .
Meşâyih’tan isti’âne..
Meşâyih’ın sohbetinin tesiri
Mirac gecesi
Misal âlemi
Misal âlemine müdahele
Misk taşıyan
Misvak kullanmak
Muamele ilmi
Mubah olan düşünceler
Mubahların bazen vacip olacağı
Mucizeler
Mucizenin hakikatı
Müferric ed-Demâmîlî’nin kerameti
Muhabbeti celb eden sebepler
Muhabbetin manası
Muhaddeslerden olmak
Muhiplerle beraberlik
Muhtarûn
Mukaddes ruhlar
Mukaddes ruhların ilimleri .
Mukarenetin tesiri
Mukarrabûn makamı ..
Mükâşefe ilmi
Mülâbese manası
Müminin feraseti
Müminin misali
Müminleri dost edinmek
Müminlerin felâhı
Müminlerin müfsitlerle bir tutulmayacağı
Müminlerin ruhları
Müminlerin yolundan başkasına uyanlar
Murâbata
Murabitîn
Murakâbe
Murat ve müritlerin halleri
Muratlara akseden haller
Müridin bey’atının manası
Müridin sadakatının alâmeti
Müridin takınacağı edepler
Müridin tasavvurları
Müridin yolun başındaki durumu
Müridin şeyhine itikadı
Müridin şeyhinin karaltısını görmesi
Müridle şeyhin karşılaşması
Mürşid rabıtası
Mürşide bağlanmaktaki maksat
Mürşide gönül vermek
Mürşide ihtiyaç
Mürdişi aradan çıkarmamak
Mürşidi iki gözü arasında hayal etmek
Mürşidi Mevlâ’nın aynası kabul etmek
Mürşidi sevmek
Mürşidi vesile olarak görmek
Mürşidin huzurunda oturduğunu düşünmek
Mürşidin konumu
Mürşidin lüzumu
Mürşidin müridi terbiyesi
Mürşidin rûhâniyeti
Mürşidin rûhâniyetine sığınma
Mürşidin suretine sığınmak
Mürşidin yüce makamı
Mürşidlerin rabıtada görünmeleri
Mushaf’a bakmak
Musa -Aleyhisselâm-
Musa -Aleyhisselâm-‘ın haccı
Musa -Aleyhisselâm-‘ın ilmi
Musâhabe manası
Müslimlerin mücrimlerle bir tutulmayacağı
Müslümanların görüşlerinin önemi .
Müttakilerin facirlerle bir tutulmayacağı
Müşahedât, Mükâşefât, Muhâtabât .
Müşahede makamı .
Müşriklerle birlikte bulunmamak
Mısır
(N)

Nafilelere devam
Nafilelerin önemi
Nakıs şeyhe rabıta.
Nakıs şeyhin durumu..
Nakşî büyüklerinin bereketi
Nakşî tarikatında riyazât
Nakşî tarikatının medhi
Nakşî yolu hakkındaki sözler.
Nakşî yolunda sülûk
Nakşî yolundan yüz çeviren
Nakşibend Hazretlerinin şeyhleri
Nakşîler katındaki rabıta.
Namaz ardından namaz beklemek
Namaz ehlini dost edinmek.
Namaz kapısı.
Namaz rabıtası..
Namazda Allah'ı unutanlar
Namazda gözü muhafaza
Namazda huşû'u temin
Namazda rabıta
Namazda Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘i hayal etmek.
Namazda salih kimseleri düşünmek
Nankörlük
Necip Fazıl'ın rabıtayı müdafaası.
Nefhala
Nefis tezkiyesi.
Nefisden fani olmak
Nefisle cihad yolunda ölen.
Nefisle savaş
Nefsanî şehvetle ruhanî kuvvetin farkı
Nefse galip gelmek.
Nefse uyanın mahrumiyeti
Nefsi ıslah metodları
Nefsin sıfatları..
Nefsin, alışkanlıklara meyli
Nemrud
Nevevî -Radıyallahu Anh- ın bir hadisle ameli
Nez' kelimesi.
Neşd kelimesi.
Nisbet ismi.
Niyetin önemi
Nübüvvet nurunun tesiri
Nücebâ.
Nurdan minberler.
Nurun yansıması
(O)
Oku doğrultmayı düşünmek
Oruç ehli.
(Ö)
Ölmeden evvel ölmek
Ölülere yapılacak rabıta
Ölüleri ziyaret.
Ölülerin feyiz vermesi.
Ölülerin ruhları..
Ölülerle dirilerin karşılaşması.
Ölüm meleği
Ölüm rabıtası
Ölümden sonra iyilerin yardımı
Ölümden sonra ruhlar
Ölümü hatırlamak
Ölünün ruhuna yönelmek
Ölünün ruhundan yardım istemek
Ölünün, diriye verdiği haberler
Ölüye rabıta
Ömer -Radıyallahu Anh-‘a uymak
Ömer -Radıyallahu Anh-‘ın, haktan ayrılmaması
Ömer -Radıyallahu Anh-‘ın kerameti
Ömer -Radıyallahu Anh-‘ın komşusuyla nöbetleşmesi
Ömer -Radıyallahu Anh-‘ın muhaddeslerden olduğu .
Ömer -Radıyallahu Anh-‘ın Resûlullah'a sevgisi
Örfe dayanan fıkhî hükümler
(P)
Papağan.
Peygamber vekili olmak
Peygambere itaat .
Peygambere karşı çıkanlar
Peygambere uymak
Peygambere itaat edenler
Peygamberi dost edinmek
Peygamberin hükmüne razı olma
Peygamberin inananlara yakınlığı
Peygamberleri anmak
Peygamberlerin cisimleri.
Peygamberlerin gönderiliş hikmeti
Peygamberlerin güçleri
Peygamberlerin gıpta ettiği kimseler
Peygamberlerin halleri .
Peygamberlerin hidayeti
Peygamberlerin ismet sıfatı
Peygamberlerin makamı
Peygamberlerin mucizeleri
Peygamberlerin ruhları
Peygamberlerin suret ve cisimleri
Peygamberlerin varisleri
Peygamberlerle tevessül
Peygamberlerle velilerin ortak vasıfları.
(R)
Rabbe halis kullar olma
Rabıta ehlini tekfir edenler
Rabıta esnasında şeytanın uzaklaşması
Rabıta hakkındaki aklî deliller
Rabıta halini değiştirmemek
Rabıta ismi
Rabıta konusunda icmâ-ı ümmet
Rabıta konusunda münakaşalar
Rabıta ne zaman terkedilir
Rabıta sırrını bulmanın şart oluşu
Rabıta yapılacak zatta aranan vasıflar

Rabıta yapılan zattan istemek
Rabıta yolunun yakınlığı
Rabıta-ı huzûr
Rabıtada bulunan hatırlatma hikmeti .
Rabıtada fani olmak
Rabıtada gevşek olanın hali .
Rabıtada himmet istemek
Rabıtanın tek başına mûsıl oluşu
Rabıtanın amacı
Rabıtanın aslında Resûlullah'a yapıldığı
Rabıtanın bidat olmadığı .
Rabıtanın delilleri
Rabıtanın efdal vakitleri
Rabıtanın en tesirli şekli .
Rabıtanın en üstün amel olduğu
Rabıtanın etkisi
Rabıtanın gerçekte Allah'a yapıldığı
Rabıtanın gevşemesi .
Rabıtanın hadisten delilleri .
Rabıtanın hafızlığa benzeyişi
Rabıtanın Hakkânî hatır oluşu
Rabıtanın ihlas kazandıracağı
Rabıtanın kısımları
Rabıtanın lüzûmu
Rabıtanın mânevî yolda yeterliliği
Rabıtanın miktarı
Rabıtanın misali .
Rabıtanın müstehap oluşu
Rabıtanın perde olmayışı
Rabıtanın put olmadığı
Rabıtanın sünnette yeri
Rabıtanın tarifi ve mahiyeti .
Rabıtanın tarikattaki yeri
Rabıtanın tesirinin şartları
Rabıtanın uzaktan yapılması
Rabıtanın zikre vesile oluşu .
Rabıtanın şart ve edepleri
Rabıtanın şekilleri
Rabıtanın şerî hükmü
Rabıtanın, şirkten kurtarması
Rabıtanın, Allah'tan gayrına tapmak olmadığı
Rabıtanın, mescûdün ileyhâ oluşu
Rabıtanın, namazdaki huzura yardımı
Rabıtanın, nihayette terkedileceği
Rabıtanın, ribatla münasebeti .
Rabıtanın, vesveseleri kestiği
Rabıtanın, zikirden daha tesirli ve efdal oluşu
Rabıtasız sa'y edenin deliliği
Rabıtasız salevat okumak
Rabıtaya ehil olmayan şeyhler
Rabıtaya haram diyenlere reddiye
Rabıtaya işaret eden bir hadis
Rabıtaya Kur'an'dan işaretler
Rabıtayı bırakmamak
Rabıtayı inkar edenlerin durumu
Rabıtayı inkar edenlerin hüsranı
Rabıtayı inkarın icma'a itiraz oluşu
Rabıtayı kabul edenlerin üstünlüğü
Rahman'ın has kulları
Rahmet yağdığı an
Ravza-i Mutahhara'yı düşünmek
Refîk-i A'la
Renkleri seçmek
Resim yapmanın yasaklığı
Resimle yapılan rabıta
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘den istifade
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e ittiba
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e karşı edep
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e muhalefetten sakınmak
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e rabıta
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e salevât getirmek
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e selam vermek
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e uymak
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘i düşünmek
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘ile beraberlik
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in âli
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in Allah'ın aynası oluşu
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in bedeni şerifi
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in gölgesi
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in halifeleri
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in hidayeti
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in nuru
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in ruh-u şerîfi
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in rûhâniyeti
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in sohbeti
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in vasıtalığı
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in yakîni öğrenmesi
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in şemâilini ezberlemek
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in, Allah'ın selamını alması
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in, peygamberleri hatırlaması
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem- ile dünyada Buluşmak
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem- ile tevessül
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘i görene müjde
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘i sevmek
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in alnına secde yapan sahabî
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in müminlere yakınlığı
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in yüzüne bakmak
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in, kendisine rabıtayı emretmesi
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e en lâyık olanlar
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e itaat
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e namaz da verilen selam
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e halvetin sevdirilmesi
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘de fani olmak
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘den yardım istemek
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘i devamlı görenler
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘i kafa gözüyle görmek
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘i rüyada görenler
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘i rüyada görmek
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in sahabeyi terbiyesi
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in zikriyle meşgul olmak
Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘in, muhabbet ehlini Tanıması
Reyyan kapısı
Ribat emri
Rical-i Gayb
Riyâzât ..
Ruh sağlığının önemi .
Ruha yöneliş
Ruhâni beraberlik
Ruhanî imdad
Ruhanî mücalese
Ruhani suretlerin teaddüdü
Rûhâniyetin terbiyesi
Rûhâniyetteki kemalât
Ruhaniyyete rabıta .
Ruhlar âlemindeki toplantılar
Ruhlarla münasebet kurmak
Ruhların temessülü
Ruhların alınması
Ruhların birbirleriyle görüşmeleri
Ruhların dolaşması
Ruhların etki ve tasarrufları
Ruhların tasarrufu
Ruhların terbiyesi
Ruhların yaratılmaları
Ruhların, aynalara teşbihi
Ruhsatlardan sakınmak
Ruhun acaip hali
Ruhun duyuları
Ruhun gözü
Ruhun gücü .
Ruhun hafifliği
Ruhun hazır olması
Ruhun kıblesi .
Ruhun mekansızlığı
Ruhun nefisle meşguliyeti .
Ruhun nefisten kurtulması
Ruhun, Arş'ın ötesinde oluşu .
Ruhun, cisimlere benzemeyişi
Ruhun, ölümden sonraki idrakları
Rüya âlemine müdahale
Rüya âleminde görülenler
Rüyalar
Rıza makamı
Rızkın darlığına sebep
Rızıkların taksimi
Riyâzatların lüzumu

(S)

Sabah akşam vakitleri
Sabahın sünnetinden sonra uzanmak
Sabıklar
Sadaka kapısı .
Sadakanın tesiri
Sadıklarla beraberlik
Safâ ehlinin alâmetleri
Sahabe-i kiramdaki rabıta
Sahabe'nin hadis rivayeti
Sahabe'nin Resûlullah'a sevgileri
Sahabe'nin salevâtı
Sahabe'nin yetişme usulü
Sahabe'nin yolu olan Nakşî tariki
Sahabe'nin yüce hali
Sahte şeyhlerden sakınmak
Salât-ü selamın manası
Salât-ü selamın teşrî' sebebi
Salâtların, Resûlullah'a arz edilişi
Salevât'ın Resûlullah -Sallallahu Aleyhi ve Sellem-‘e ulaşması
Salevât getirmek
Salevâtı çok yapmak
Salihlerden utanmak gibi Allah'tan utanmak
Salihlerden yardım istemek
Salihlere katılmak
Salihleri anmak
San'â’
Sanatları, ehlinin salihlerinden öğrenmek
Sanatları icrada ehlinden yardım istemek
Sebebiyye manası .
Sebeplerden uzaklaşmak
Sebeplere sarılmak
Sebeplerin önemi
Sebh kelimesi .
Seher vakti
Selman -Radıyallahu Anh-
Selman-ı Farisî'nin kerameti .
Serabı su sanan
Serinlemek için abdest almak
Sesler
Settar ismi şerifi
Sevad-ı A'zam'a karşı gelmemek
Sevban -Radıyallahu Anh-‘ın rabıtası
Sevdiğini düşünmek
Sevenin sevdiği ile beraberliği
Sevenin sevdiğini unutamaması
Sevgi edebi .
Sevgi rabıtası
Sevgi sağlamak
Sevgide kopukluk
Sevgide mutlaka rabıtanın bulunduğu
Sevgide tekellüf olmadığı
Sevginin alâmetleri
Sevginin gerçekte Allah-u Teâlâ'ya olduğu
Sevginin önemi ve kısımları
Sevginin tesiri ve misalleri.
Sevimsizliğin sebebi
Seyr-u sülûk halindeki ruhlar
Silsile pirlerinden himmet ve imdat istemek
Sofîlerin üstünlüğü
Sohbetin tefsiri
Sohbet makamı
Sohbetin önemi ve kısımları
Son söz
Sü'i hâtime tehlikesi
Süflî rabıta
Süleyman -Aleyhisselâm-‘ın, Belkıs'ın tahtını getirtmesi
Sünnet-i Hasene
Sünnete uymak
Sünnete uymayan keşifler
Suret tahayyülünün sebepleri
Suretlerin düşünülmesi
Suyun bozulması
Sıddık Hasan Han'ın sapıklığı
Sıdk mertebesi .
Sıle
Sırlar ilmi
Sırrullah
Sığınmanın manası

(Ş)

Şâfi'î -Radıyallahu Anh- ın Sôfiyye ile oturması
Şah-ı Nakşibend -Kuddise Sırruhu- .
Şah-ı Nakşibend -Kuddise Sırruhu-‘nun fazileti
Şah-ı Nakşibend -Kuddise Sırruhu-‘ nun şemâili
Şefâate en layık olanlar
Şehidlerin imrendiği kimseler .
Şehitlerden yardım istemek
Şehitlerin diriliği
Şehitlerle haşrolmak
Şekil düşünmenin etkisi .
Şemail kitapları
Şemâil-i Şerîfe'yi ezberlemek
Şeriat'ın delilleri
Şeyh seçimine dikkat
Şeyh taslakları
Şeyhden feyiz almak
Şeyhe bağlılığın köleleştirme olmadığı
Şeyhe bağlanmanın lüzumu
Şeyhe danışmak .
Şeyhe gıyabında danışmak
Şeyhe itiraz etmemek
Şeyhe teslimiyetin ölçüsü .
Şeyhi babadan çok sevmek
Şeyhi olmayanın durumu
Şeyhin iç âlemine bağlanmak
Şeyhin iradesine teslimiyet
Şeyhin manevî anlayışı
Şeyhin müride nazarı
Şeyhin rûhâniyeti

Şeyhin, Rûhullah mesabesinde oluşu
Şeyhin suretini kalbe indirmek
Şeyhin yetiştirmesi, terbiyesinin manası ve yöntemleri
Şeyhin teveccühü
Şeyhin Yâddâşt'ı kuvvetli olmalı
Şeyhin yardımı
Şeyhin, müridinden haberdar olmas

Şeyhinden başka şeyhlerle görüşmek
Şeyhini görmeyen
Şeyhinin şeyhi hayatta olan
Şeyhlere rabıtanın kolaylığı
Şeyhlere tapınma niyeti
Şeyhleri sevmek ve onlara tazim
Şeyhlerin Mânevi bakışları
Şeyhlerin vesile oluşu
Şeyhsiz yola çıkan
Şeyhte fani olmak
Şeyhten himmet istemek
Şeytana rabıta
Şeytanla savaş
Şeytanın istilasına uğrayanlar
Şeytanın, Ömer -Radıyallahu Anh-‘dan kaçışı
Şeytanın taraftarları
Şeytanın vesveseleri
Şeytanın, zikirden uzaklaşması
Şeytanın, velilerin suretine giremeyeceği
Şiblî Hazretleri'nin tasarrufu
Şühûd makamı
Şühûd vakti

(T)

Tabî'î rabıta .
Tâbi'în
Taceddin ibn-i Atâillah'ın kerameti
Tahiyyatta Resûlullaha rabıta
Takva üzere yardımlaşmak
Takvanın önemi
Takvaya sahip olanlar .
Tarikat kurmanın meşrûiyeti .
Tarikat vazîfeleri .
Tarikata ilave katmamak
Tarikatlar arasındaki fark
Tarikatların en üstünü
Tarikatı inkarın tehlikesi
Tarikatın edepten ibaret oluşu
Tarikatın in'îkâsî oluşu
Tasarruf yetkisi
Tasavvuf ilminden nasipsizler
Tasavvuf ilminin Kuran ve sünnete uyumu
Tasavvufsuz fıkhın eksikliği
Tasavvurun önemi
Tecellî'nin hak oluşu .
Tecelli'ye dayanamayan gencin ölümü .
Tecrîd-î Bedî'
Tefekkür .
Tefsir ehlinin manaları
Tekfirin hükmü
Telgraf
Temessül .
Tesbîhin fazileti
Tesirin çeşitleri
Tevbe etmek
Tevbe vesilesi
Tevbenin faydası
Teveccüh kıblesini tevhid
Teveccüh'e delil
Tevessül'ün meşrûiyeti
Tevhîd mertebelerinin a'lasına ulaştıran yol
Tezekkür-ü mevt rabıtası
Teşehhütteki tefekkür
Teşrî' yetkisi .
Tilki

(U)

Ubeydullah Ahrar'a şeyhinin icazeti
Ulemâ'nın veraseti .
Ulemâ'ya karşı tevâzu
Ulemânın fazileti
Ulemânın, rabıtayla ilgili görüşleri
Ulvî rabıta
Urefa .
Üveysîlik
Uzaktakilerin rabıtası

(Ü)

Üçler
Üçlerin özel ilimleri
Ümmeti içinde Resûlullah'ı en çok sevenler
Ümmetin dalâlette birleşmeyeceği
Üstad bulamayanların hali
Üstad hakkı
Üveys el-Karanî (Veysel Karânî)
Üveysî

(V)

Vahiy
Vakitlerin farklı dönemleri
Varlıklardan geçmenin gereği
Vasıtayı aradan kaldırmamak
Vefâ ehlinin alâmetleri
Velilere düşman olan
Velileri anmak
Velilerin bakışının tesiri
Velilerin büyüklüğü
Velilerin cisimleri
Velilerin ellerinde görülen harikulâdelikler .
Velilerin görülmesi
Velilerin ilimleri .
Velilerin kalpleri
Velilerin kerametleri
Velilerin rûhâniyetleri
Velilerin ruhları
Velilerin teveccühü
Velilerin üstün vasıfları
Velilerle oturup kalkmak
Velilerle tevessül
Veliyullah-ı Dehlevî'nin rabıtayı kabülü
Verka' ibn-i Bişr'in kurtuluşu
Vesile aramak
Vesileleri inkar etmemek
Vesilelerin hükmü
Vesileyi maksat kabul etmemek
Vesvas
Vesvese
Vesveselerin defi
Veysel Karânî
Vicdan tabiri
Vuslet vakti
Vusûl sebeplerinin en büyüğü .

(Y)


Yâddâşt'ın devamı
Yakîn ilmini tahsil
Yakîn makamı .
Yakub -Aleyhisselâm- .
Yakub -Aleyhisselâm-‘ın Yusuf -Aleyhisselâm-‘a görünmesi
Yakub -Aleyhisselâm-‘ın Yusuf -Aleyhisselâm-‘a nidası .
Yakınlığın tesiri
Yanlışa yardımcı olanın hali .
Yaratıklardaki özellikler
Yaratıkları düşünmek
Yardım istemenin meşruiyeti
Yardım isteyenin ne yapacağı .
Yardımın sebebi .
Yârin hayalinin gelmesi
Yağmurların sebebi
Yediler
Yedüllah
Yemâme vakası
Yemen
Yemeği azaltmak
Yemeğin tesbihi
Yeryüzünün kandilleri
Yolcu gibi olmak
Yolculukta himmet ulaşması
Yolun doğruluğunu düşünmek
Yöneticiler
Yumuşak kalp
Yunus -Aleyhisselâm-‘ın haccı .
Yusuf -Aleyhisselâm-
Yusuf -Aleyhisselâm-‘dan fuhşun uzaklaştırılması
Yusuf -Aleyhisselâm-‘ın gördüğü burhan
Yusuf -Aleyhisselâm-‘ın güzelliği .
Yusuf -Aleyhisselâm-‘ın hapis arkadaşından yardım istemesi
Yüzde görünen nur
Yıkanmak
Yılanları öldürmek
Yılanın gözündeki hâsse
Yırtıcı hayvanların salyası


(Z)

Zahidü'l-Kevserî'nin rabıtayı müdafaası
Zahir ulemâsının acizliği
Zahir ulemâsının keramete erişemeyeceği
Zat tecellisi
Zekat ehlini dost edinmek
Zelle irtikabı
Zemahşerî’nin yanılgısı
Zemânü'l-Vüsûl
Zemzem’e bakmak
Zevkler arasındaki fark
Zeynel Abîdîn -Radıyallahu Anh-‘ın rabıtaya işaret eden beyitleri
Zî Selem
Zikir esnasında arız olan haller
Zikir esnasındaki düşünce .
Zikirde rabıtanın önemi
Zikirden boş kalanın hali
Zikre başlama edebi
Zikre devam
Zikrin anahtarı olan kişiler
Zikrin edepleri
Zikrin nuru
Zikrin şeytanı kaçıracağı
Zorluklarda Resûlullah ile tevessül
Zü'l-Kayneyn'in yardım istemesi
Zühd
Zuhûrat'ın manasını şeyhten öğrenmek
Züleyha valide
Zülkifl -Aleyhisselâm-
Zürâre -Radıyallahu Anh-‘ın beyanı
 

ummuhan

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,942
Beğeniler
1,034
Puanları
113
#19
Bu kadar çok eser, güzel bir bilgi birikiminden güzel de bir ehl-i hâl misali beklerdik.........
 

Alper...

MarmaranınKralı
İhvan Üyesi
Katılım
10 Eki 2006
Mesajlar
9,574
Beğeniler
452
Puanları
0
Web sitesi
cennetsarayi.blogcu.com
#20
:) Her koyun kendi bacağından asılır derler,Demek istediğim odurki, birilerinin ehli hal olmasını bekleyeceğimize,ehli hal olmaya kendimizden başlasak daha hayırlı olmaz mı?
 
Üst