Cifr ilmi

Kurtuluş26

Profesör
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
TARİHTEN SAYFALAR
Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî Hazretleri’nin,
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Yetmiş Sene Önce Kaleme Aldığı;

“Şeceretü’n-Nu‘mâniyye fî Devleti’l-‘Osmâniyye”
Kitabı’nda, Osmanlı’nın Zuhuruna Dair Esrarengiz İşaretler

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan elli dokuz yıl önce, 1240 mîlâdî yılında Şam’da vefât etmiş olan Şeyhü’l-ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri, henüz ortalıkta ne Osman Gâzî, ne de kuracağı cihân devleti yokken, cifr ilmine ve Kur’an’daki bâzı Âyet’lere dayanarak “Şeceretü’n-Nu‘mâniyye fî Devleti’l-‘Osmâniyye” adında bir eser yazmış; “Osmanlı Devleti Hakkında Soy Silsilesi” anlamına gelen bu küçük risâlesinde, kendi ifâdesiyle; “Devleti’l-Osmâniyye”[SUP](1)[/SUP]den “hilâfeti kâ’im kılacak olan kimseye” ve bu hânedana mensup olan hükümdarlardan “her birinin zamanına, hilâfetine ve askerlerine” dâir pek çok gizli bilgiyi ortaya çıkarmıştı.[SUP](2)[/SUP]
Şu kadar var ki, “Şeceretü’n-Nu‘mâniyye fî Devleti’l-‘Osmâniyye” kitabı Şeyhü’l- Ekber -kuddise sırruh- Hazretleri’nin ileriye âit olaylardan söz eden en büyük ilmî kerâmetlerinden biri olmasına rağmen, şimdiye kadar eser üzerinde hiçbir ciddî araştırma yapılmamış ve bu yüzden de içindeki rumuz ve işâretler sadece basit birer nakil ve rivâyetten ibaret kalmıştır.
İşte bu nedenle biz Hazret’in, ismi bile başlı başına bir kerâmet olan bu esrârengiz eserinde verdiği işaretleri, şahıslar ve olaylarla karşılaştırarak ilk defa birbirleriyle kıyaslamaya ve bu yolla harflerdeki şifrelerin mânâlarını ortaya çıkarmaya çalışacağız.

Şeyhü’l-Ekber -kuddise sırruh-
Hazretleri “Şeceretü’n-Nu‘mâniyye”
Kitabı’nı Niçin Yazmıştır?

Müneccimbaşı Ahmed Dede “Müneccimbaşı Târîhi”nde Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna işaret eden “sahih rivâyetler”i sıralarken; “Şeyhü’l-Ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî”nin “cifr ilmi yardımıyle ve Âyet’lerin gizli mânâlarından Devleti’l-‘Osmâniyye’nin şânının yüceliğini ve kıyâmete kadar dâim olacağını keşf” ettiğini ifâde ederek,[SUP](3)[/SUP] “cifr ilmini bilenlerin ma‘lûmu” olan bu eseri “Şeyh”in “Devleti’l-‘Osmâniyye’nin zuhûrundan yetmiş sene evvel istihrâc” ettiğini[SUP](4)[/SUP] haber vermiştir. Müneccimbaşı’nın bu ifâdeleri Şeyhü’l-Ekber -kuddise sırruh- Hazretleri’nin “Şeceretü’n-Nu‘mâniyye” kitabını, vefâtından on bir yıl önce yazmış olduğunu göstermektedir.
Kuruluşundan yıkılışına kadar tasavvuf ehlinin desteğine mazhar olan ve büyük velîlerin öncülüğünde dünyanın dört bir köşesini mesken tutan Osmanlı hânedânına, te’lif ettiği “Şeceretü’n-Nu‘mâniyye” kitabı ile, kuruluşundan yıllar önce ilk desteği Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri vermiş; bu devletin halîfelerine ve yapacakları fetihlere ışık tutan müthiş keşifleriyle, henüz zuhûr etmeden önce onları te’yid etmiştir.
Osmanlı Devleti’nin mânevî kurucusu Şeyh Edebâlî -kuddise sırruh- Hazretleri’nin, Dımaşk’ta öğrenim görürken Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî Hazretleri’nin sohbetlerine katılarak onun terbiyesinde yetiştiğini gösteren bâzı rivâyetler; Şeyhü’l-Ekber -kuddise sırruh- Hazretleri’nin bu devlete yardım ve desteğini yalnız eser te’lif ederek değil, mânevî silsile yoluyla da sürdürdüğü düşüncesini akla getirmektedir.[SUP](5)[/SUP]

Hazret-i Ali -radiyallâhu anh-in
Şeyhü’l-Ekber Hazretleri’ne Verdiği İşâretler:

Şeyhü’l-Ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri “Şeceretü’n-Nu‘mâniyye fî Devleti’l-Osmâniyye” kitabında, “Hikmetlerin remzleri (işâretleri) sâyesinde harflerin sırrını tevdî eden ve basîret sâhiplerinin ibâresiyle onları deşip ortaya çıkartan Allah’a hamd” ederek[SUP](6)[/SUP] söze başladıktan sonra, henüz kurulmamış olan “Devletü’l-‘Osmâniyye” hakkındaki bu bilgileri nasıl elde ettiğini ve hangi amaçla bu eseri te’lif ettiğini açıkça ortaya koyarak; “Allah’ın, bana; ‘Elif. Lâm. Mîm. Rumlar mağlûb oldular. Arzın size en yakın yerinde. Amma onlar bu yenilgilerinden sonra mutlaka gâlip geleceklerdir. Birkaç yıl içinde. Önünde de, sonunda da emir Allah’ındır. O gün mü’minler sevineceklerdir. Allah’ın yardımı ile. O, dilediğine yardım eder. O Azîz’dir, Rahîm’dir.’[SUP](7)[/SUP] buyruğu hakkında tevdî edeceği gizli sırlara vâkıf olmayı murâd edince, murâkabe hâlinde (onu) Ali -kerremallâhu teâlâ vechehû-ya sordum. Onu bana apaçık bir izâhla cevaplandırıp; ‘Onun adı ‘Şeceretü’n-Nu‘mâniyye’ (soy şeceresi) ile konur!’ buyurdu. Ben de (onun) ‘Devletü’l-‘Osmâniyye’ zamanında vâki olacağını öğrenince, sana onlardan hilâfeti kâ’im kılacak olan kimseye ve her birinin zamanına, hilâfetine ve askerlerine dâir, bu hususta söylenebileceklerin tümünü deşip ortaya çıkarmayı arzuladım.”[SUP](8) [/SUP]
Hazret’in “Devleti’l-‘Osmâniyye”nin kuruluşundan yetmiş sene önce müşâhade ettiği ve insanlara bildirmeyi murâd ettiği bu sırlar, o zamanlar neden ve ne maksatla söylendiği belli olmayan, müphem ve karmaşık birer söz yığınından ibaret gibi görünüyordu. Ancak aradan yetmiş yıl geçtikten sonra gerçekten de bu isimde bir devlet kuruldu ve işaret edilen hükümdarlarla hükmünü yürütmeye başladı.
Velîlerin “Şeyhü’l-Ekber”i eserini te’lif ederken, şahıslara ve olaylara dâir “her işâreti birtakım harfler ve farklı noktalar üzerinde topla”dığını[SUP](9)[/SUP] dile getirmiş ve onlar hakkında ortaya koymak istediği bütün gizli sırları bu harflerin ve işaretlerin içine sakladığını açıkça ifâde etmiştir. Şimdi eserde ortaya konulan bu harf ve işaretleri birer birer tahlil edeceğiz.

Devamını okuyunuz.
http://www.hakikat.com/dergi/142/hyilmaz142.htmlNot:Bunlar inkarda sınır tanımamaktadır.Batın,ledün ilmini inkar edenler şimdide cifr ilmini inkar etmektedir.
Cahilin bilmediği şeyi inkâr etmesi âdettendir.İmam-ı Gazâlî (k.s)


 

abibo

Üye
Katılım
3 Nis 2013
Mesajlar
62
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Muhyiddini Arabi Ks. Hazretleri Evliyalığı ve Alimliği İspatlı Çok Büyük Bir Hazrettir......

Muhyiddini Arabi Hazretleri 'nin Gücü, Kuvvet ve Tasarrufu bu yüzyılda ve Her Yüzyılda Geçerlirdir

Her Yüzyılın Işıklarından Ve Yıldızlarından Olan Nadide İnsanlardandır

Allah Işığından Mahrum Etmesin

Muhyiddini Arabi Hazretleri 'nin Sadece bu Yüzyıldaki Kerametlerini Yazmaya Benim Gücüm Ve Vaktim yetmez

Allah Onun Gibi Olmak Nasip Eylesin Amin

Eğer bu dünyada Mutlu Olmak ve İşlerinde Akıbeti Hayra Nail Olmak istiyorsan

Sadece ve sadece Muhyiddini Arabi Hazretlerini Canı Gönülden, Karşılıksız Sev Ve Muhyiddini Arabi Hazretlerini Heryerde Öv

İnanki Hayatın Çok değişecektir, tarafımdan Mücerebbtir Şükürler Olsun, Anlatırsam Hayranlıktan Ağzınız Açık Kalır

Demin Muhyiddini Arabi Hazretlerini Överken Olan Bir Hadiseyi Anlatayım ( diğer Başlıktaki Övgümden Bahsediyorum )

Senle davalıyız canını yok yakacağız diyen insanlar bana telefon açıp kardeşiz ömrün boyunca yanındayız dediler

Ben bile Hala İnanmakta Zorluk Çekiyorum

Allah Şefaatinden Mahrum Etmesin, İyiki Varsın Ya Hazret Saygıyla Önünde Diz Çöker, O Güzel Ellerinden Öperim

Maşaallah, Maşaallah, Maşaallah

Muhyiddini Arabi hazretleri Evliya ve Alimdir ve pirdir, ispatı Pir Abdulkadir Geylani Hazretlerinin Ona Hırkasını Bırakmasıdır, İspatı yavuz Sultan Selimdir , İspatı idam edildiğinde yere dökülen kanının kelimei Tevhid Yazmasıdır LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDUN RESULULLAH


ULVİ HOCADAN ALINTIDIR
 

Yahayy

Kıdemli Üye
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Tepkime puanı
147
Puanları
63
Konum
İstanbul
Muhyiddini Arabi Ks. Hazretleri Evliyalığı ve Alimliği İspatlı Çok Büyük Bir Hazrettir......

Muhyiddini Arabi Hazretleri 'nin Gücü, Kuvvet ve Tasarrufu bu yüzyılda ve Her Yüzyılda Geçerlirdir

Her Yüzyılın Işıklarından Ve Yıldızlarından Olan Nadide İnsanlardandır

Allah Işığından Mahrum Etmesin

Muhyiddini Arabi Hazretleri 'nin Sadece bu Yüzyıldaki Kerametlerini Yazmaya Benim Gücüm Ve Vaktim yetmez

Allah Onun Gibi Olmak Nasip Eylesin Amin

Eğer bu dünyada Mutlu Olmak ve İşlerinde Akıbeti Hayra Nail Olmak istiyorsan

Sadece ve sadece Muhyiddini Arabi Hazretlerini Canı Gönülden, Karşılıksız Sev Ve Muhyiddini Arabi Hazretlerini Heryerde Öv

İnanki Hayatın Çok değişecektir, tarafımdan Mücerebbtir Şükürler Olsun, Anlatırsam Hayranlıktan Ağzınız Açık Kalır

Demin Muhyiddini Arabi Hazretlerini Överken Olan Bir Hadiseyi Anlatayım ( diğer Başlıktaki Övgümden Bahsediyorum )

Senle davalıyız canını yok yakacağız diyen insanlar bana telefon açıp kardeşiz ömrün boyunca yanındayız dediler

Ben bile Hala İnanmakta Zorluk Çekiyorum

Allah Şefaatinden Mahrum Etmesin, İyiki Varsın Ya Hazret Saygıyla Önünde Diz Çöker, O Güzel Ellerinden Öperim

Maşaallah, Maşaallah, Maşaallah

Muhyiddini Arabi hazretleri Evliya ve Alimdir ve pirdir, ispatı Pir Abdulkadir Geylani Hazretlerinin Ona Hırkasını Bırakmasıdır, İspatı yavuz Sultan Selimdir , İspatı idam edildiğinde yere dökülen kanının kelimei Tevhid Yazmasıdır LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDUN RESULULLAH


ULVİ HOCADAN ALINTIDIR
Abiboop, karşılıksız ve heryerde yalnızca öv... Direkt rab olarak Arabiyi seç diyosun. Şunu yazarken bir müslümanın parmaklarının gücü çekilmesi gerekir, kalbi daralması gerekir, daralmıyorsa Allah diye bir ilahın kalmamış zaten senin, hayrı ve şerri Arabiden biliyorsun o halde, ibadetine ve kulluğuna devam et.

Sen bana bildiğin Arabinin Kulu olmuşsun kardeş, Allah tövbe nasib etsin.

Gerçi tipik bir öngüt tayfası tadında film çevirmişsin ama gözümden kaçmadı değil, olayı öngüte bağlaman an meselesi
 
B

bamda

Guest
islam dünyasının neden geri kaldığıı çok iyi anlıyoruz. Bu boş ilimler sayesinde..Cifirle islam dünyası sanayi patlaması nezaman yaşayacak ? bir zaman verin bakalım ne çıkacak?


Ebced cifir ilim olsa ,milli pyangonun hangi büfeden satılacağını bilir gider o büfedeki tüm piyango biletlerini alır köşe dönerdim..
:D
 

Son.Fedai

Kıdemli Üye
Katılım
12 Şub 2007
Mesajlar
6,367
Tepkime puanı
136
Puanları
63
Yaş
54
Konum
Gaziantep
Web sitesi
www.elibolyazilim.com
Bu arkadaş sevmiyor hamdediyor,
Nerede hamdediyor?
başına gelen hayrı Arabiyi övmesine bağlıyor direk.
Belki vesile olarak Muhyiddin Arabi KS yı biliyor..
Ne olursa olsun öv diyor, bu makamdaki tek varlık Allah tır
Belki "sıkışık zamanlar bile onun himmeti (duaları) iledir, sıkıntılı zaman bile geçirsen, sıkıntıyı onun duası ile olduğunu bilsen bile öv" demek istiyor
 

Yahayy

Kıdemli Üye
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Tepkime puanı
147
Puanları
63
Konum
İstanbul
Nerede hamdediyor?

Belki vesile olarak Muhyiddin Arabi KS yı biliyor..

Belki "sıkışık zamanlar bile onun himmeti (duaları) iledir, sıkıntılı zaman bile geçirsen, sıkıntıyı onun duası ile olduğunu bilsen bile öv" demek istiyor
Futursuz ve hesapsız övgü hamddir, noksanlıktan tenzih etmektir.
Peygamberin böyle bir uygulaması yoktur kendine Alemlerin efendisi diyenleri tenkid etmiş, bana Allahın kulu ve elçisi diyin demiştir,kendine bile övgüde makul olunmasını emretmiştir.
İsa As gibi övücülükte aşırı gidilerek sapılması konusunda uyarmıştır.


Muhiddin İbn Arabi Hayy mı ki bu arkadaşa dua etsin, Arabi bu arkadaşın ona münacaatını nasıl duyacak yanında mı geziyor.
 

Son.Fedai

Kıdemli Üye
Katılım
12 Şub 2007
Mesajlar
6,367
Tepkime puanı
136
Puanları
63
Yaş
54
Konum
Gaziantep
Web sitesi
www.elibolyazilim.com
Futursuz ve hesapsız övgü hamddir, noksanlıktan tenzih etmektir.
Peygamberin böyle bir uygulaması yoktur kendine Alemlerin efendisi diyenleri tenkid etmiş, bana Allahın kulu ve elçisi diyin demiştir,kendine bile övgüde makul olunmasını emretmiştir.
İsa As gibi övücülükte aşırı gidilerek sapılması konusunda uyarmıştır.

Muhiddin İbn Arabi Hayy mı ki bu arkadaşa dua etsin, Arabi bu arkadaşın ona münacaatını nasıl duyacak yanında mı geziyor.
Bilmediğin şeyin ardına düşme.. El, ayak; göz kulak bundan sorumludur

Siz bu konuları biraz araştırın kardeşim
 

MÜTEŞEKKÜR

Kıdemli Üye
Katılım
17 Ağu 2009
Mesajlar
6,938
Tepkime puanı
198
Puanları
0
TARİHTEN SAYFALAR
Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî Hazretleri’nin,
Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Yetmiş Sene Önce Kaleme Aldığı;

“Şeceretü’n-Nu‘mâniyye fî Devleti’l-‘Osmâniyye”
Kitabı’nda, Osmanlı’nın Zuhuruna Dair Esrarengiz İşaretler

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan elli dokuz yıl önce, 1240 mîlâdî yılında Şam’da vefât etmiş olan Şeyhü’l-ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri, henüz ortalıkta ne Osman Gâzî, ne de kuracağı cihân devleti yokken, cifr ilmine ve Kur’an’daki bâzı Âyet’lere dayanarak “Şeceretü’n-Nu‘mâniyye fî Devleti’l-‘Osmâniyye” adında bir eser yazmış; “Osmanlı Devleti Hakkında Soy Silsilesi” anlamına gelen bu küçük risâlesinde, kendi ifâdesiyle; “Devleti’l-Osmâniyye”[SUP](1)[/SUP]den “hilâfeti kâ’im kılacak olan kimseye” ve bu hânedana mensup olan hükümdarlardan “her birinin zamanına, hilâfetine ve askerlerine” dâir pek çok gizli bilgiyi ortaya çıkarmıştı.[SUP](2)[/SUP]
Şu kadar var ki, “Şeceretü’n-Nu‘mâniyye fî Devleti’l-‘Osmâniyye” kitabı Şeyhü’l- Ekber -kuddise sırruh- Hazretleri’nin ileriye âit olaylardan söz eden en büyük ilmî kerâmetlerinden biri olmasına rağmen, şimdiye kadar eser üzerinde hiçbir ciddî araştırma yapılmamış ve bu yüzden de içindeki rumuz ve işâretler sadece basit birer nakil ve rivâyetten ibaret kalmıştır.
İşte bu nedenle biz Hazret’in, ismi bile başlı başına bir kerâmet olan bu esrârengiz eserinde verdiği işaretleri, şahıslar ve olaylarla karşılaştırarak ilk defa birbirleriyle kıyaslamaya ve bu yolla harflerdeki şifrelerin mânâlarını ortaya çıkarmaya çalışacağız.

Şeyhü’l-Ekber -kuddise sırruh-
Hazretleri “Şeceretü’n-Nu‘mâniyye”
Kitabı’nı Niçin Yazmıştır?

Müneccimbaşı Ahmed Dede “Müneccimbaşı Târîhi”nde Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna işaret eden “sahih rivâyetler”i sıralarken; “Şeyhü’l-Ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî”nin “cifr ilmi yardımıyle ve Âyet’lerin gizli mânâlarından Devleti’l-‘Osmâniyye’nin şânının yüceliğini ve kıyâmete kadar dâim olacağını keşf” ettiğini ifâde ederek,[SUP](3)[/SUP] “cifr ilmini bilenlerin ma‘lûmu” olan bu eseri “Şeyh”in “Devleti’l-‘Osmâniyye’nin zuhûrundan yetmiş sene evvel istihrâc” ettiğini[SUP](4)[/SUP] haber vermiştir. Müneccimbaşı’nın bu ifâdeleri Şeyhü’l-Ekber -kuddise sırruh- Hazretleri’nin “Şeceretü’n-Nu‘mâniyye” kitabını, vefâtından on bir yıl önce yazmış olduğunu göstermektedir.
Kuruluşundan yıkılışına kadar tasavvuf ehlinin desteğine mazhar olan ve büyük velîlerin öncülüğünde dünyanın dört bir köşesini mesken tutan Osmanlı hânedânına, te’lif ettiği “Şeceretü’n-Nu‘mâniyye” kitabı ile, kuruluşundan yıllar önce ilk desteği Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri vermiş; bu devletin halîfelerine ve yapacakları fetihlere ışık tutan müthiş keşifleriyle, henüz zuhûr etmeden önce onları te’yid etmiştir.
Osmanlı Devleti’nin mânevî kurucusu Şeyh Edebâlî -kuddise sırruh- Hazretleri’nin, Dımaşk’ta öğrenim görürken Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî Hazretleri’nin sohbetlerine katılarak onun terbiyesinde yetiştiğini gösteren bâzı rivâyetler; Şeyhü’l-Ekber -kuddise sırruh- Hazretleri’nin bu devlete yardım ve desteğini yalnız eser te’lif ederek değil, mânevî silsile yoluyla da sürdürdüğü düşüncesini akla getirmektedir.[SUP](5)[/SUP]

Hazret-i Ali -radiyallâhu anh-in
Şeyhü’l-Ekber Hazretleri’ne Verdiği İşâretler:

Şeyhü’l-Ekber Muhyiddîn İbnü’l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri “Şeceretü’n-Nu‘mâniyye fî Devleti’l-Osmâniyye” kitabında, “Hikmetlerin remzleri (işâretleri) sâyesinde harflerin sırrını tevdî eden ve basîret sâhiplerinin ibâresiyle onları deşip ortaya çıkartan Allah’a hamd” ederek[SUP](6)[/SUP] söze başladıktan sonra, henüz kurulmamış olan “Devletü’l-‘Osmâniyye” hakkındaki bu bilgileri nasıl elde ettiğini ve hangi amaçla bu eseri te’lif ettiğini açıkça ortaya koyarak; “Allah’ın, bana; ‘Elif. Lâm. Mîm. Rumlar mağlûb oldular. Arzın size en yakın yerinde. Amma onlar bu yenilgilerinden sonra mutlaka gâlip geleceklerdir. Birkaç yıl içinde. Önünde de, sonunda da emir Allah’ındır. O gün mü’minler sevineceklerdir. Allah’ın yardımı ile. O, dilediğine yardım eder. O Azîz’dir, Rahîm’dir.’[SUP](7)[/SUP] buyruğu hakkında tevdî edeceği gizli sırlara vâkıf olmayı murâd edince, murâkabe hâlinde (onu) Ali -kerremallâhu teâlâ vechehû-ya sordum. Onu bana apaçık bir izâhla cevaplandırıp; ‘Onun adı ‘Şeceretü’n-Nu‘mâniyye’ (soy şeceresi) ile konur!’ buyurdu. Ben de (onun) ‘Devletü’l-‘Osmâniyye’ zamanında vâki olacağını öğrenince, sana onlardan hilâfeti kâ’im kılacak olan kimseye ve her birinin zamanına, hilâfetine ve askerlerine dâir, bu hususta söylenebileceklerin tümünü deşip ortaya çıkarmayı arzuladım.”[SUP](8) [/SUP]
Hazret’in “Devleti’l-‘Osmâniyye”nin kuruluşundan yetmiş sene önce müşâhade ettiği ve insanlara bildirmeyi murâd ettiği bu sırlar, o zamanlar neden ve ne maksatla söylendiği belli olmayan, müphem ve karmaşık birer söz yığınından ibaret gibi görünüyordu. Ancak aradan yetmiş yıl geçtikten sonra gerçekten de bu isimde bir devlet kuruldu ve işaret edilen hükümdarlarla hükmünü yürütmeye başladı.
Velîlerin “Şeyhü’l-Ekber”i eserini te’lif ederken, şahıslara ve olaylara dâir “her işâreti birtakım harfler ve farklı noktalar üzerinde topla”dığını[SUP](9)[/SUP] dile getirmiş ve onlar hakkında ortaya koymak istediği bütün gizli sırları bu harflerin ve işaretlerin içine sakladığını açıkça ifâde etmiştir. Şimdi eserde ortaya konulan bu harf ve işaretleri birer birer tahlil edeceğiz.

Devamını okuyunuz.
http://www.hakikat.com/dergi/142/hyilmaz142.htmlNot:Bunlar inkarda sınır tanımamaktadır.Batın,ledün ilmini inkar edenler şimdide cifr ilmini inkar etmektedir.
Cahilin bilmediği şeyi inkâr etmesi âdettendir.İmam-ı Gazâlî (k.s)

Yahu kardeşim.Bu cifr ilmi burada hiç mevzu edilir mi?Sitenin bünyesinde yaşı küçük daha çocuk yaşta olanlar var.Bu ağır ilmi niye burada paylaşıyorsunuz ki?.Bunun yeri burası mı şimdi?

Bu ilim; fal, büyü, ebcet, havvas ilmi ile uğraşan ve meşgul olan sitelerde paylaşılıyor.Derhal kaldır bu konuyu...Senin cahil olduğun bile belli oldu bu konuyu açmaktan...

Bu ilmi bilsen bile bu site buna müsait değil.Bu kadarda sorumsuz olmayın yahu!.

El insaf , düşünmeden sazan balığı gibi atlayıp bilmediğin konuları açma burada!.!Bunlar havvas ilimleridir.Herkese göre değildir.Herkes vakıf olamaz bu ilimlere..Ben de merak var ama uğraşmak istemiyorum.Bu ilim sakat bir ilimdir.Faydadan çok zararı vardır.Öğrenilmesi kat'iyyen farz da değildir.İnsan aklını ve ruhaniyetini bozmaktadır.
 

Yahayy

Kıdemli Üye
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Tepkime puanı
147
Puanları
63
Konum
İstanbul
Bilmediğin şeyin ardına düşme.. El, ayak; göz kulak bundan sorumludur

Siz bu konuları biraz araştırın kardeşim
10 sene oldu aralıksız araştırıyorum henüz Kur'an ve tevhid uyumlu bir veli, Allah dostu tanımı yapanı görmedim.
Allah'ın sevdiği kul ?
Allah'a yakın kul ?
İyiliklerde öncü kul ?
Salih amel sahibi kul ?
Duası alınması, menduptur, hayırlıdır ?

İki kaşı arasında Allah tecelli eder [emoji435]
İmdat ettiğimde beni duyar [emoji435]
Ölmüş olsa da yardıma kadirdir[emoji435]
Allah ile aramızda duama aracıdır [emoji435]
Zamanın kutbudur, Gavsıdır [emoji435]
Kainatta tasarruf sahibir [emoji435]


Onaylı şıklara Allah'a yakın kul olma olasılığı tabi ki vardır, hatta her mahallede bile vardır bir kaç adet...

Herşeyi yerli yerİne koymamız gerekir, aksi zülumdür, hele bazıları Allah için zulumdur adını da biliyoruz bu fiilin
 

Verda

Gales
Katılım
9 Nis 2010
Mesajlar
10,917
Tepkime puanı
1,010
Puanları
0
10 sene oldu aralıksız araştırıyorum henüz Kur'an ve tevhid uyumlu bir veli, Allah dostu tanımı yapanı görmedim.
Allah'ın sevdiği kul 
Allah'a yakın kul 
İyiliklerde öncü kul 
Salih amel sahibi kul 
Duası alınması, menduptur, hayırlıdır 

İki kaşı arasında Allah tecelli eder [emoji435]
İmdat ettiğimde beni duyar [emoji435]
Ölmüş olsa da yardıma kadirdir[emoji435]
Allah ile aramızda duama aracıdır [emoji435]
Zamanın kutbudur, Gavsıdır [emoji435]
Kainatta tasarruf sahibir [emoji435]


Onaylı şıklara Allah'a yakın kul olma olasılığı tabi ki vardır, hatta her mahallede bile vardır bir kaç adet...

Herşeyi yerli yerİne koymamız gerekir, aksi zülumdür, hele bazıları Allah için zulumdur adını da biliyoruz bu fiilin


Yahayy cümle sonundaki o işaretler ne ateş mi =)
 

Kurtuluş26

Profesör
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
Yahu kardeşim.Bu cifr ilmi burada hiç mevzu edilir mi?Sitenin bünyesinde yaşı küçük daha çocuk yaşta olanlar var.Bu ağır ilmi niye burada paylaşıyorsunuz ki?.Bunun yeri burası mı şimdi?

Bu ilim; fal, büyü, ebcet, havvas ilmi ile uğraşan ve meşgul olan sitelerde paylaşılıyor.Derhal kaldır bu konuyu...Senin cahil olduğun bile belli oldu bu konuyu açmaktan...

Bu ilmi bilsen bile bu site buna müsait değil.Bu kadarda sorumsuz olmayın yahu!.

El insaf , düşünmeden sazan balığı gibi atlayıp bilmediğin konuları açma burada!.!Bunlar havvas ilimleridir.Herkese göre değildir.Herkes vakıf olamaz bu ilimlere..Ben de merak var ama uğraşmak istemiyorum.Bu ilim sakat bir ilimdir.Faydadan çok zararı vardır.Öğrenilmesi kat'iyyen farz da değildir.İnsan aklını ve ruhaniyetini bozmaktadır.

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri ilmini görün bilmeden bu ilmi inkara kalkışmayın diye ekledik.
Aynı hatemi veli konusunda cahillik edildiği gibi bilmekleri her konuda inkara kalkışmaktadırlar.Buda cahillerin yaptığı bir iş.Helak olanlar yine kendileri.

Bizde biliyoruz bu sitede çoğunun anlamayacağını.Konuşuyanlar belli boş konuşanlar daha bi belli.Hangi ilmi eklesek cahillik ile inkar etmeye kalkıştılar.

Hâtemü'l-Evliyâ'nın Apaçık Alâmetleri Kur'an-ı Kerim'deki Bazı Âyet-i Kerime'lere ve Hadis-i Şerîf'lere Yerleştirilmiştir!
http://www.ihvanforum.org/showthrea...is-i-Şerîf-lere-Yerleştirilmiştir!&highlight=

Kimin ne olduğu meydanda fazla söze gerek yok.

Sen ismailağa cemaatindenmiydin ?

Neyse sonra bida mesajı düzenleyip gene birşeyler eklemişsin cahiilliği ortaya dökmüşsün.Ben de merak var ama uğraşmak istemiyorum.Bu ilim sakat bir ilimdir.Faydadan çok zararı vardır.Öğrenilmesi kat'iyyen farz da değildir.İnsan aklını ve ruhaniyetini bozmaktadır.
Senin gibiler zaten uğraşmasın.Anlamadığın ilme nasıl sakat dersin.Bu ne cahilliktir?Faydadan çok zararı varmış daha ilmi bilmiyorsun...
Boş ve cahil konuşmaların ancak senin içindekileri gösterdi.
Neden böyle içini döktün hayırdır?Sana sormamıştık.
 

Kurtuluş26

Profesör
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
islam dünyasının neden geri kaldığıı çok iyi anlıyoruz. Bu boş ilimler sayesinde..Cifirle islam dünyası sanayi patlaması nezaman yaşayacak ? bir zaman verin bakalım ne çıkacak?


Ebced cifir ilim olsa ,milli pyangonun hangi büfeden satılacağını bilir gider o büfedeki tüm piyango biletlerini alır köşe dönerdim..
:D

Gülerek cehenneme doğru koşuyorsun aferin sana.
Tamam bu site bazıları boş konuşma hastalığına tutuldu gidiyor.Sanada mı hastalık bulaştırdılar?Vehhabi misin ?
 

MÜTEŞEKKÜR

Kıdemli Üye
Katılım
17 Ağu 2009
Mesajlar
6,938
Tepkime puanı
198
Puanları
0
Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri ilmini görün bilmeden bu ilmi inkara kalkışmayın diye ekledik.
Aynı hatemi veli konusunda cahillik edildiği gibi bilmekleri her konuda inkara kalkışmaktadırlar.Buda cahillerin yaptığı bir iş.Helak olanlar yine kendileri.

Bizde biliyoruz bu sitede çoğunun anlamayacağını.Konuşuyanlar belli boş konuşanlar daha bi belli.Hangi ilmi eklesek cahillik ile inkar etmeye kalkıştılar.

Hâtemü'l-Evliyâ'nın Apaçık Alâmetleri Kur'an-ı Kerim'deki Bazı Âyet-i Kerime'lere ve Hadis-i Şerîf'lere Yerleştirilmiştir!
http://www.ihvanforum.org/showthrea...is-i-Şerîf-lere-Yerleştirilmiştir!&highlight=

Kimin ne olduğu meydanda fazla söze gerek yok.

Sen ismailağa cemaatindenmiydin ?

Neyse sonra bida mesajı düzenleyip gene birşeyler eklemişsin cahiilliği ortaya dökmüşsün.
Senin gibiler zaten uğraşmasın.Anlamadığın ilme nasıl sakat dersin.Bu ne cahilliktir?Faydadan çok zararı varmış daha ilmi bilmiyorsun...
Boş ve cahil konuşmaların ancak senin içindekileri gösterdi.
Neden böyle içini döktün hayırdır?Sana sormamıştık.

Şeyhü'l-Ekber Muhyiddîn İbnü'l-Arâbî -kuddise sırruh- Hazretleri ilmini görün bilmeden bu ilmi inkara kalkışmayın diye ekledik.
Aynı hatemi veli konusunda cahillik edildiği gibi bilmekleri her konuda inkara kalkışmaktadırlar.Buda cahillerin yaptığı bir iş.Helak olanlar yine kendileri.

Cifr ilmini inkar ettiğimi söyledim mi sana ben?.

Sen ismailağa cemaatindenmiydin ?

Ben İsmailağa cemaatinden de değilim.Sadece onları sevenlerdenim.Onların arasında havvas ilmine vakıf olanlarda var.

Sana ben dedim ki, "bu cifr ilmi bu siteye göre değil.Havvas ilmi ile uğraşan sitelerde paylaşılır bu ilim" diye sana ben söyledim.Demek ki beni yanlış anlamışsın.Bu konu derindir.Burada paylaşılması pek uygun olmadığını söylemek istedim.Hâsıl olacak manevi zarardan sen sorumlusun.Ben, sana uyarımı yaptım.Hem üstelik havvas ilmi erbabı alimleri de tekfir etmedim.Diyeceklerim bu kadardır.

Selâmetle...
 

Kurtuluş26

Profesör
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Tepkime puanı
3
Puanları
0
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
Cifr ilmini inkar ettiğimi söyledim mi sana ben?.Ben İsmailağa cemaatinden de değilim.Sadece onları sevenlerdenim.Onların arasında havvas ilmine vakıf olanlarda var.

Sana ben dedim ki, "bu cifr ilmi bu siteye göre değil.Havvas ilmi ile uğraşan sitelerde paylaşılır bu ilim" diye sana ben söyledim.Demek ki beni yanlış anlamışsın.Bu konu derindir.Burada paylaşılması pek uygun olmadığını söylemek istedim.Hâsıl olacak manevi zarardan sen sorumlusun.Ben, sana uyarımı yaptım.Hem üstelik havvas ilmi erbabı alimleri de tekfir etmedim.Diyeceklerim bu kadardır.

Selâmetle...

Bu sitede ne evliya kaldı ne islam alimi.Daha ne günaha girecekler?
En azından ilim ekledik.Çok konuşan çok hata yapar durum bu.Siz ne yazdıysanız bizde ona göre cevapladık.
Bu sitede her türlü zararlı görüş var uyara uyara beni uyarmışsınız ilginç.Niye ekledimizi yazdık bilmeden inkar etmesinler diye.Fakat çoğu konuda aynı bilmeden inkar ediliyor.Ne araştırma,ne okuma yok.
 

MÜTEŞEKKÜR

Kıdemli Üye
Katılım
17 Ağu 2009
Mesajlar
6,938
Tepkime puanı
198
Puanları
0
Bu sitede ne evliya kaldı ne islam alimi.Daha ne günaha girecekler?
En azından ilim ekledik.Çok konuşan çok hata yapar durum bu.Siz ne yazdıysanız bizde ona göre cevapladık.
Bu sitede her türlü zararlı görüş var uyara uyara beni uyarmışsınız ilginç.Niye ekledimizi yazdık bilmeden inkar etmesinler diye.Fakat çoğu konuda aynı bilmeden inkar ediliyor.Ne araştırma,ne okuma yok.

Cifr ilmini inkar edilen konuyu açtılar mı ki burada?...

Ha, sahi sen bu ilime vakıf mısın, yoksa öylesine mi açtın bu konuyu?Merak ettim de...

Onlar cif ilminin sırrını bilmediklerinden dolayı inkar etmiş olabilirler.Hem sonra böyle ilimler uluorta anlatılmaz, yazılmaz,gösterilmez.Her isteyene de bu ilim öğretilmez.Bu, saklanılması elzem olan ilimlerdendir.Bunu bilmedikleri için inkar ediyorlar...
 

fakiri

Kıdemli Üye
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Tepkime puanı
355
Puanları
0
Konum
KOCAELİ
islam dünyasının neden geri kaldığıı çok iyi anlıyoruz. Bu boş ilimler sayesinde..Cifirle islam dünyası sanayi patlaması nezaman yaşayacak ? bir zaman verin bakalım ne çıkacak?
Ebced cifir ilim olsa ,milli pyangonun hangi büfeden satılacağını bilir gider o büfedeki tüm piyango biletlerini alır köşe dönerdim..
:D

bamba ! senin Afrikadaki Pigme kabilesi ile bir irtibatın olabilir mi? Nick'in onların isimlerini çağrıştırıyor
 

Takiyüddin

Yasaklı
Katılım
17 Kas 2014
Mesajlar
329
Tepkime puanı
9
Puanları
0
Arabi Hazretlerini Heryerde Öv

İnanki Hayatın Çok değişecektir,
Birini heryerde överek değişim beklersen aldanırsın. allahı bile sözle heryerde översen, sadece övme sözü dizersen başka bişey yapmazsan yine değişiklik bekleme derim.

İnsanların bir kısmı da var ki bazı mefhumlar o insanlarla şekil alıp ortaya çıkmıştır, yeryüzünde lisan ile konu edilmiştir, fakat varlıkları doğuşları bunlarla olmaz, olmamıştır bunu anlamak lazımdır! hem bu fiziki alemde lisansız bir surette, hem de levhi mahfuzda ileri bir dilde ve sonsuz bir muhteva ve derinlikte mevcutturlar ve oradan buraya "güneşten yansıyan ışık gibi" gelirler.

Bunların derin ve zor olanlarını bazısı yakalar, bazısı yakalamaz. elbette bu zat, "insana yaptığından başkası olmamasını" iyi anlamıştı. gayreti ölçüsünde bir şeyler yakalamıştı. büyük bir mücahid ve beşerdir. onun şartlarından geçip onun binde biri olamyacak niceleri onun değşik hallerini tenkit ederlerken yanılabiliyorlar, fakat toleranstan öte farklı bakılmaları gerekiyor. En basitiyle beşeriyetlerinin delili olan o vesileleri konuları örtüp fakat yine de haklarında insanmışlar beşermişler gibi konuşmak gerekiyor....

Bu arada, bu gibi kişiler mütalaa ehlidir, yani sözlerini alıp bu yanlış bu doğru diyemezsiniz, onlar keşif canavarı ve mütalaa deneycisidirler, ve buna rağmen allaha kitaba bağlılıklarının kaynağı hem bir ilim hem bir vefa hem bir takım ilhamlardandır. Herkes onların yolundan gidip onlar kadar akıllı kalamazlar. müslümanlara düşen, takip edilmelerindense mütalaalarından faydalanma olabilir. kendisi de bu fikirde imiş zira "kendi talebesi yani şahsen yaşarken altından olmayanlardan başkasına eserlerini okumayı yasakladığı" da rivayet olunur.... günümüzde kimseye okuma diyemezsin ama dikkat et diyebilirsin.

Tasarruf allaha aittir. mesela ibni arabiden önce biri yaşamış farzedin ve arabinin bazı keşiflierini paylaşıyor olsun. siz bu adama "ibni arabinin tasarrufuyla söyledi" der misiniz? hayır. Eğer derseniz bu sizin arabiyi her yerde övmeye çalışarak büyülenmenizden başka bir şeyle ilgili olmlazdı. evet öyle insanlar da vardı her zaman da varlardı.

Yavaş geliniz dostum sakin olunuz kendinizi kaptırmayınız! kaptırıp yanılan yanıla gidenler gibi olmayınız!
 
Üst