Başkanlık Sistemi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz BAŞKAN KİM OLSUN ?

Başkanlık Sistemi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz BAŞKAN KİM OLSUN ?

 • Sistem İyi ama Türkiye'de İşlemez

  Oy: 0 0.0%
 • Sabih Kanadoğlu Olsun

  Oy: 0 0.0%
 • Nimet Çubukçu Olsun

  Oy: 0 0.0%
 • Numan Kurtulmuş Olsun

  Oy: 0 0.0%

 • Kullanılan toplam oy
  10

TakVa

Ordinaryus
Katılım
13 Nis 2007
Mesajlar
2,868
Tepkime puanı
79
Puanları
0
Türkiye İçin En İyi Model

Başkan Erdoğan Olsun

BAŞKANLIK SİSTEMİ NEDİR

Başkanlık sisteminde yasama, yürütme ve yargı organları birbirinden kesin bir şekilde ayrılır. Yürütme organı yasama (parlamento) ve yargının denetimindedir ancak yürütmenin (başkanın) geniş yetkileri bulunmaktadır.

Başkanlık sisteminde Başkan hem devletin hem de hükümetin başındadır ve doğrudan halk tarafından ya da Amerika'daki gibi halkın seçtiği seçici kurullar tarafından seçilmektedir. Bu sistemde kuvvetler ayrılığı kesin bir biçimde uygulanır.

Devlet organlarının eşgüdüm içinde aksamadan çalışması için fren ve denge sistemiyle organların yetki ve güç suistimali engellenir. Hükümet üyeleri başkan tarafından seçilir.

Bu sistemde başkan yasa önerisinde bulunmaz ancak parlamentonun oyladığı yasaları veto etme hakkına sahiptir. Başkanın vetosunun geçersiz olduğu durumlarda ise özel bir çoğunluk olması gerekmektedir.
 

ibrahimi

Has Uşak
Katılım
19 Haz 2006
Mesajlar
23,463
Tepkime puanı
1,831
Puanları
0
Yaş
36
Konum
forvet arkası
Bu açıklama yeterli değil,daha geniş bir tanım yapılsa daha iyi bilgilenirdik.

baybaykal da başkan olsun :O
 

TakVa

Ordinaryus
Katılım
13 Nis 2007
Mesajlar
2,868
Tepkime puanı
79
Puanları
0
Bu açıklama yeterli değil,daha geniş bir tanım yapılsa daha iyi bilgilenirdik.

baybaykal da başkan olsun :O

Yapalım o zaman

ABD'DEKİ SİSTEM

Başkanlık sisteminin en başarılı olduğu ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir. ABD'de yürütme organı Başkan, yasama organı iki meclisli Kongredir(Temsilciler Meclisi ve Senato). Başkan Kongreyi feshedemediği gibi Kongre de başkanı istifaya zorlayamaz..Başkan 4 yıllık bir süre için başkan yardımcısı ile birlikte seçilir. Ülkede koşullar ne olursa olsun bu süre değiştirilemez. Başkan sadece iki devre (4+4) seçilebilir. Başkan olmak için dört anayasal koşul vardır: ABD'de doğmuş olmak, ABD vatandaşı olmak, 35 yaşında veya üstünde ve 14 yıldır ABD'de ikamet ediyor olmak.

BAŞKANIN YETKİLERİ

" Hükümet üyelerini atar. Bu üyeler için ABD'de bakan sıfatı yerine "sekreter" sıfatı kullanılmaktadır. Senoto bu üyeleri onaylar. Bakanlar Kongreye karşı sorumlu değildir. Sadece başkana karşı sorumludur. Başkan istediği bakanı azledebilir.

" Hükümet toplantılarında son ve kesin söz Başkana aittir. Bu konuda verilen en güzel örnek Lincoln'nün bir sözüdür: "Yedi hayır, bir evet, evetler kazandı"

" Kongre tarafından kabul edilen yasaları iki biçimde veto edebilir: Açık veto, Kongre'ye kabul ettiği yasayı geri göndererek hem Senato'da, hem de Temsilciler meclisi'nde ayrı ayrı 2/3 çoğunlukla kabul edilmesini isteyebilir. ABD'de bugüne kadar başkanlar veto haklarını 2800 kez kullanmışlardır. Kennedy'nin veto ettiği hiçbir yasa Kongre tarafından tekrar kabul edilmemiştir. İkinci Veto biçimi ise "packet veto" olarak adlandırılan 10 günlük inceleme hakkını kongrenin tatile girme döneminde kullanarak, imzalamadığı yasayı bir dahaki dönemde tekrar görüşülmek zorunda bırakmasıdır."

" "Spoil System" olarak adlandırılan yaklaşımla Başkan kendi politikalarını uygulayacak kadroları bürokratik kademelere atayabilir. Yüksek dereceli memurların atamalarında senatonun onayı aranır, ancak Senato genellikle bu atamaları onaylar.

" Başkan anayasaya göre silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır. Silahlı kuvvetlerin nasıl nerede nezaman hangi biçimde kullanılacağına karar verir. En küçük rütbeli subaydan en yüksek rütbelisine kadar hepsini başkan atayabilir. Başkan Truman, General Mac Arthur ile arasında çıkan ihtilafı generali emekli ederek çözmüştür.

" Yüksek Mahkeme Yargıçları Başkan tarafından atanır, senato tarafından onaylanması gerekir.

" Dış politikada Başkan önemli kararları bizzat kendisi alır. Kimi devletleri tanıyabildiği gibi ikili antlaşmalarla ilişkileri geliştirebilir. ABD anayasasına göre başkanların yabancı devletlerle imzaladığı anlaşmaların yürürlüğe girmesi için Senato'nun 2/3 çoğunluğu gereklidir. Senatonun onayıyla büyükelçileri atama yetkisine sahiptir.

" Başkan, Federal yasalara karşı gelmekten hüküm giymiş olanları şartlı olarak veya tamamen affetme yetkisine sahiptir.

KONGRENİN GÖREV VE YETKİLERİ

ABD'de başkanlık sisteminin en önemli temellerinden birisi de Kongredir. Kongre, 438 temsilciyi içeren Temsilciler Meclisi ve 100 Senatörü içeren Senato'dan oluşur. Kongre kişilerin ve federe devletlerin anayasa ile tanınmış hak ve yetkilerine dokunmamak koşuluyla tekelinde olan yasa yapma gücünü anayasa sınırları içinde serbestçe kullanabilmektedir. Yasa yapma gücü daima iki meclisin anlaşması ile uygulama bulabilmektedir.

Bütçenin kabulu, federal hazinenin çıkış ve girişlerini düzenleyen mali yasaların yapılması tamamiyle kongreye aittir. Kongre başkana hedef ve politikalarını gerçekleştirmesi için gereken mali olanakları sağlamayarak engel olabilir. Örneğin Jefferson'a yaptığı gibi yeni topraklar almak istediğinde gereken parayı vermeyebilir.

Gerektiğinde komisyonlarıyla her hangi bir faaliyet hakkında soruşturma yaparak bir mahkeme görüntüsü bile kazanabilir.

Temsilciler Meclisi, mali insiyatife sahiptir.Mali yönü olan yasaların önerisi Temsilciler Meclisince yapılmaktadır. Senato kendine gelen mali yasayı kabul edip etmemekte serbesttir.

Senato uluslararası andlaşmaları onaylar ve bazen bu hakkını onaylamama yönünde kullanmaktadır. Birinci Dünya Savaşandan sonra Başkan Wilson'un imzaladığı Versay Barış andlaşması Kongre tarafından reddedilmiştir.

Kongre başkan üzerinde impeachment(suçlandırma) yetkisini kullanabilir. Başkan, vatana ihanet, zimmetine para geçirme veya diğer cürüm ya da ağır suçlar nedeniyle itham edilip, yargılanabilir.Bu suçların tespiti ve suçlunun cezalandırılmas yetkisi Kongreye aittir. Temsilciler Meclisi hazırlık araştırmasını yapar. Senato da mahkeme vazifesini görür, ancak bu durumda senatonun başkanlığını Yüksek Mahkeme başkanı yapar.Suçluluğa karar verilebilmesi için 2/3 çoğunluğun sağlanması gerekir. En ağır karar başkanın görevine son verilmesidir.

YARGI VE YÜKSEK MAHKEME

1787 Anayasasıyla kurulan ve 1789 tarihli adliye yasasıyla görev ve yetkileri belirlenen yüksek mahkeme ABD'de en yüksek yargı organıdır. Yüksek Mahkeme dışında ABD'de dört çeşit federal mahkeme bulunmaktadır. Başkanlar çoğu zaman, Yüksek Mahkeme hakimlerinin atamalarını yaparken kendi görüşlerini destekleyecek kişileri seçmektedirler. Ancak atamalardan sonra , kendilerini seçen başkanla farklı kararlar veren hakimlere çok sık rastlanmaktadır. Hakimlerin böyle davranabilmelerinin ardında yatan önemli gerekçelerden birinin ömür boyu seçilmeleri olduğu belirtilmektedir. ABD'de hakimlerin büyük bir yargı hatta siyasi gücü vardır. Hükümlerini verirken yasalardan ziyade anayasaya dayanmakta, yani anayasaya aykırı buldukları yasaları tatbik etmeme hakları vardır.

Yüksek Mahkeme aynı zamanda temyiz organıdır. Mahkemenin Anayasaya aykırılık konusunda son merci oluşu anayasa değil daha çok teamüllere dayanmaktadır. Yüksek Mahkeme hakimlerinden Huges "Yüksek Mahkeme nasıl anlarsa anayasa odur" diyerek yetkisinin büyüklüğünü ortaya koymuştur. Kimi hukukçular bu nedenle ABD'yi "hakimler hükümeti" diye nitelendirmişlerdir. Ancak Maurice Duverger bu nitelemeyi abartılı bulmaktadır: "Yüksek mahkeme yargıçları bir karar karşı çıkabılırler, ama karar alamazlar: denetlerler ama yönetemezler"

FRANSA'DAKİ YARI BAŞKANLIK SİSTEMİ

Yarı başkanlık sistemi, hükümet başkanı ve cumhurbaşkanı arasında yürütme yetkilerinin paylaşıldığı, yasama ve yürütmenin işbirliği içinde çalıştığı kesin kuvvetler ayrılığının olmadığı bir hükümet sistemidir. Bu sistemde de Cumhurbaşkanı genel oy ile halk tarafından seçilmekte ve hükümet millet meclisi önünde sorumlu sayılmaktadır.

Fransa'nın uyguladığı bu sistemde parlamenter rejime göre temel farklılıklar şunlardır:

Klasik parlamenter rejim Cumhurbaşkanına sembolik görevler yüklediği halde, yarı başkanlık sisteminde yetki sahası daha geniştir. Örneğin meclisi dağıtabilme, referandum isteyebilme, anayasa konseyi üyelerini atama ve anayasanın 16 maddesi gereği olağanüstü durum ilan ederek yasama, yürütme ve hatta yargı gücünü elinde toplayabilmektedir. Cumhurbaşkanı, dış politika ve savunma konularında da ağırlığa sahiptir. 7 yıl için seçilen Cumhurbaşkanı vatana ihanet dışında mutlak bir sorumsuzluk taşımaktadır. Yasaları onaylayan Parlamento, hükümeti denetleme ve düşürebilme yetkisine sahip olduğu halde, Cumhurbaşkanına karşı denetleme yönünden her hangi bir yetkisi yoktur.

habervaktim

Bu haberde SİTA Politik Danışmanlık Tanıtım Yayıncılık Hizmetleri A.Ş'nin yaptığı çalışmadan yararlanılmıştır.
 

ummuhan

Kıdemli Üye
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,943
Tepkime puanı
1,042
Puanları
0
Konum
Arz
Krallık olsa bizim millete daha uygun.... çok ciddiyim....

(Ben olabilirim mesela :p )
 

agbi

Yasaklı
Katılım
2 Kas 2006
Mesajlar
25
Tepkime puanı
382
Puanları
0
Konum
İzmir
Krallık olsa bizim millete daha uygun.... çok ciddiyim....

(Ben olabilirim mesela :p )

Bir başka mesajınızda bana gönderme yapmışsınız her zamanki gibi İMA ların arkasına saklanarak.

Mesajınızdaki ana fikir pisikonuzu çok güzel yansıtıyor.

Gelelim konumuza.

Bu sistem yanlış bilmiyorsam tek ABD de var.

AB dede bu yapılanmaya gitmek istedi ama BAŞARAMADI ve yavaş yavaş çözülmeler başladı.

Bence TC Toplumunun gerek kültürü , gerekse ANANELERİ , gerekse Din açımı bakımından bence HAZIR DEĞİL.

Tabii bizlere uyan bir yeni yapılanma olursa NEDEN OLMASIN.
 

agbi

Yasaklı
Katılım
2 Kas 2006
Mesajlar
25
Tepkime puanı
382
Puanları
0
Konum
İzmir
Krallık derken padişahlığı kast ediyorum elbette :)

Bir başka konuda benim harf hatamla dalga geçiyorunuz 2001 i 2011 yerine yazdım diye.

Fakat burada kelime ile ilgisi olmayan DÜŞÜNCE ZİHNİYETİNİZİ ÇOK İYİ SERGİLİYORSUNUZ

KRAL ile PADİŞAHLIĞI AKIL BAZINDA BİR OLDUĞUNU BELİRTİP KRALLIK olarak kast ediyorsunuz.


ALLAH size Düşünme derinliği versin.Amin.
 

ummuhan

Kıdemli Üye
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,943
Tepkime puanı
1,042
Puanları
0
Konum
Arz
Dandi Kemal ne olur bu durumda ya da ne olsun?
 

agbi

Yasaklı
Katılım
2 Kas 2006
Mesajlar
25
Tepkime puanı
382
Puanları
0
Konum
İzmir
Krallık derken padişahlığı kast ediyorum elbette :)

Bir başka konuda benim harf hatamla dalga geçiyorunuz 2001 i 2011 yerine yazdım diye.

Fakat burada kelime ile ilgisi olmayan DÜŞÜNCE ZİHNİYETİNİZİ ÇOK İYİ SERGİLİYORSUNUZ

KRAL ile PADİŞAHLIĞI AKIL BAZINDA BİR OLDUĞUNU BELİRTİP KRALLIK olarak kast ediyorsunuz.


ALLAH size Düşünme derinliği versin.Amin.

Dandi Kemal ne olur bu durumda ya da ne olsun?


ummuhan Nickli Üyeden Alıntı
2001 de seçim olmuş muydu ?

2002 de olmadı mıydı?

2001 de olan seçimle ilgili şimdi ne olabilir....


KEMAL KILIÇDAROĞLUNUN yaptığı gaflar İç dünyasındaki söyleyemediklerini dile getirmektir.

Ne demişti ERDOĞAN hep doğru söyledi.


Sizde galiba KRAL lık ı PADİŞAHLIĞA TERCİH ediyorsunuz ki EŞ DEĞER DE TUTMUŞSUNUZ.
 

Ebu'l-Feth

Doçent
Katılım
6 Ocak 2008
Mesajlar
648
Tepkime puanı
114
Puanları
0
Konum
dünya
Türkiye ancak bu şekilde ilerleyebilir ve güçlü bir devlet olabilir... Bence çok güzel bir sistem ancak iyi bir liderle bu perçinlenmiş ve yerinde olmuş bir sistem olabilir... Recep Tayyip Erdoğan bu konuda en iyi aday sonraki aday ise Bülent Arınç... iyi liderler içinde iyi bir eğitim sistemi ve yetiştirme koşulu gerekecektir... vesselam
 

korakademik

Ordinaryus
Katılım
17 Ağu 2009
Mesajlar
2,236
Tepkime puanı
63
Puanları
0
amerika bizi örnek alarak geliştirmiş başkanlık sistemini

seçilmiş padişah gibi birşey.

zaten bir bakıma bizimkiler de şehzadeler arasında seçim yapmıyor muydu?

daha da geçmişe dönersek
hicretle başlayan yönetim biçimlerine
hepsi birbirinden harikulade 6 defa yönetim biçimi değişmesine rağmen
onlar arasında veya harmanlayarak ülkemize uyarlasak olmaz mı


artı niye birkaç seçenekle ilgileniyoruz ki
seçenekler çok
anket açmak özel bir ilim dalı
yönetimin açması lazım önüne gelen herkesin değil
 

girdap

Ordinaryus
Katılım
8 Şub 2007
Mesajlar
2,541
Tepkime puanı
252
Puanları
0
amerika bizi örnek alarak geliştirmiş başkanlık sistemini

İlginç. Bu sizin yorumunuz mu? Değilse bu bilgiyi nereden aldınız?

Başkanlık sistemine gelince, artısıyla eksisiyle çok iyi analiz edilmesi gerekiyor. Şu anda benim olumlu ya da olumsuz bir fikrim yok bu konuda. Fazlaca bilgilenmek şart önce.
Ama hükümetin bir oldu bittiyle birkaç yıl içinde başkanlık sistemine geçeceğini tahmin etmiyorum. Rejimle ilgili panikte bekleyenlerin paniğini artırır, gereksiz sıkıntılara sebeb olur..
 

agbi

Yasaklı
Katılım
2 Kas 2006
Mesajlar
25
Tepkime puanı
382
Puanları
0
Konum
İzmir
Krallık olsa bizim millete daha uygun.... çok ciddiyim....

(Ben olabilirim mesela :p )

Çok ciddiiiiiii olana bakın.

Bizim Millete KRAL lık tavsiye diyor.

İkinci Ciddiyetide

Kendisini KRAL olarak tavsiye etmesi.

Erkek ler Kral Bayanlar Kraliçe olmuyormuydu.

Yoksa benmi yanlış biliyorum.

Yoksa Ummuhan abla bildiğimiz kişi Ummuhan Ağbi mi ?


Not : Şimdi bu mesajım ŞİKAYET edilecek anlıyamadığım şikayeti ne olacak KRAL isteyen ve KRAL olmak isteyende o yani ummuhan adlı üye.
 

korakademik

Ordinaryus
Katılım
17 Ağu 2009
Mesajlar
2,236
Tepkime puanı
63
Puanları
0
İlginç. Bu sizin yorumunuz mu? Değilse bu bilgiyi nereden aldınız?

Osmanlı arşivlerinde çalışan veya araştıran abilerimizden dinlemiştim.
aynı şey obdusmanlık için de geçerli.
zaten dökümanı aynen alıp
sadece güncelleştiriyorlarmış
üzerine pek fazla katkı yaptıkları söylenemez.

Osmanlı da zaten bunu dini kaynaklardan almış.
 

TakVa

Ordinaryus
Katılım
13 Nis 2007
Mesajlar
2,868
Tepkime puanı
79
Puanları
0
amerika bizi örnek alarak geliştirmiş başkanlık sistemini

seçilmiş padişah gibi birşey.

zaten bir bakıma bizimkiler de şehzadeler arasında seçim yapmıyor muydu?

daha da geçmişe dönersek
hicretle başlayan yönetim biçimlerine
hepsi birbirinden harikulade 6 defa yönetim biçimi değişmesine rağmen
onlar arasında veya harmanlayarak ülkemize uyarlasak olmaz mı


artı niye birkaç seçenekle ilgileniyoruz ki
seçenekler çok
anket açmak özel bir ilim dalı
yönetimin açması lazım önüne gelen herkesin değil

Abd geliştirmiş ve Dünyaya örnek olmayı başarmış. Önemli olan bunu başarabilmek, hey gidi günler demekle olmuyor malesef.
 

Ebu'l-Feth

Doçent
Katılım
6 Ocak 2008
Mesajlar
648
Tepkime puanı
114
Puanları
0
Konum
dünya
Başkanlık Sistemi çok güzel ihvanlar... nerede kim uygularsa uygulasın, ülkenin ve toplumun gelişmesi için çok iyi bir yönetim şekli... Osmanlı bu şekilde Osmanlı İmparatorluğu olmuştur ve şimdiki ABD de yine bu sistemi geliştirip uygulamakla büyük bir devlet olmuştur.. tabiki her sistemde olduğu gibi bu sistemin de eksikleri var fakat şimdiki sistemimize göre bence kusursuz... Bu sistemdeki en güzel taraf zaman kaybının olmaması ve gelişmiş toplumlar için zaman vazgeçilmez bir değer ve kaybedilmeyecek bir sermayedir... vesselam
 

ummuhan

Kıdemli Üye
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,943
Tepkime puanı
1,042
Puanları
0
Konum
Arz
Başkanlık Sistemi çok güzel ihvanlar... nerede kim uygularsa uygulasın, ülkenin ve toplumun gelişmesi için çok iyi bir yönetim şekli... Osmanlı bu şekilde Osmanlı İmparatorluğu olmuştur ve şimdiki ABD de yine bu sistemi geliştirip uygulamakla büyük bir devlet olmuştur.. tabiki her sistemde olduğu gibi bu sistemin de eksikleri var fakat şimdiki sistemimize göre bence kusursuz... Bu sistemdeki en güzel taraf zaman kaybının olmaması ve gelişmiş toplumlar için zaman vazgeçilmez bir değer ve kaybedilmeyecek bir sermayedir... vesselam


Biz bu sistemle yüzyıllar boyu pek çok millete hükmeden bir tarihe sahibiz.... Oradan buradan kanunlar ile Türkiye bir yere gidemedi işte... Kendi tarihimize bakarak bunu tekrar gündeme taşıyabiliriz ona buna bakmaya gerek yok yani :)
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Tepkime puanı
102
Puanları
0
Konum
ankara
:)sorularla hilafet ve halife, köklü değişim yayıncılık..ercan tekinbaş kesinlikle okumalısınız madem bi değişiklik olcak en güzeli en doğrusu olsun,demi ama...:Cool:
 

TakVa

Ordinaryus
Katılım
13 Nis 2007
Mesajlar
2,868
Tepkime puanı
79
Puanları
0
:)sorularla hilafet ve halife, köklü değişim yayıncılık..ercan tekinbaş kesinlikle okumalısınız madem bi değişiklik olcak en güzeli en doğrusu olsun,demi ama...:Cool:

En güzeli olsun tabiki, başkanlık sistemi deyince Erdoğan padişahlığı getirecek diye darbecilere mesaj gönderen ergtenekoncuları unutmayalım.
 

Yahayy

Kıdemli Üye
Katılım
25 Ocak 2014
Mesajlar
4,603
Tepkime puanı
147
Puanları
0
Konum
İstanbul
En güzeli olsun tabiki, başkanlık sistemi deyince Erdoğan padişahlığı getirecek diye darbecilere mesaj gönderen ergtenekoncuları unutmayalım.

Takva hanım mı bey mi neyseniz.
Avatarınız pek takva alameti değil hatta çok da davetkar günaha, biraz tezat gördüm sizi.

C6603 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
Üst