İslami Açıdan Newroz Kutlamaları | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!
Altın Burada

İslami Açıdan Newroz Kutlamaları

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
Herkesin hayata bir bakış açısı ve bu bakış açısından doğan mefhumları vardır. Kimi insanlar hayata maddeci gözle bakıp öldükten sonra yeni bir hayatın olmayacağına ve bundan dolayı da öldükten sonra hesaba çekilmeyeceklerine inanırlar. Bazıları için de öldükten sonra bir hayatın olup olmayacağı önemli değil. Onlar için önemli olan hayattan alabildikleri hazzın en yücesini alıp mutlu olmaktır. Bir de bunlar gibi düşünmeyerek öldükten sonra tekrar dirilmeye ve dünyada yaptığı fiillerden dolayı hesaba çekileceğine inanan büyük bir insan kitlesi mevcuttur. Bu son saydığımız insan kitlesi müslümanlardır. Müslüman bir birey Allah’a iman ederek onun emirlerine uygun yaşamak için mücadele eder. Bu uğurda karşılacağı bütün problemlere karşı islami düşünme metodunu kullanarak çözüm bulur. Önce problemi tespit eder. Sonra vakıaya mutabık şer’i delilleri inceler. Ardından bu şer’i delillere Kur’an ve sünnet çerçevesinden bakar ve bulmuş olduğu hükme kalbinden bir rahatsızlık duymaksızın teslim olur.

Bugün müslümanların büyük bir çogunluğu belirtmiş olduğumuz düşünme metodundan uzaklaştıkları için çoğu zaman hataya düşmektedir. Halbuki bir müslümana bir amelde bulunmadan önce onu araştırması gerektiğini Allah Subhanehu ve Teala İsra Suresi’nin 36. ayetinde bildirmişti.

Gerekli gördüğümüz bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra şimdi de Newroz kutlamalarının biraz vakıasına inelim. Newroz, aslı itibariyle Farsça bir kelimedir. Newrozz “yeni gün” anlamına gelmektedir. Newrozun tarihçesi ile alakalı birçok farklı rivayet söz konusudur. Her millet kendine mal etmek için yarışa girmiş ve olmadık efsaneler anlatmışlardır. Bu anlatılan efsanelerden bahsetmeyekalkarsak bir kitap yazmamız gerekecektir. Kısa bir bilgi olması açsından bu konuda ortaya atılan en önemli üç efsaneden bahsetmekte fayda vardır. Birincisi; bu geleneğin eski Türk inancından geldiği ve Türklerin 21 Mart’ı bayram ilan ettiği, Türklere ait 12 hayvanlı takvim yılının başlangıcının da bugün kabul edildiğidir. İkincisi; Newroz bayramı, Farsların (Perslerin) bayramlarından biri olarak kabul edilmekte ve Farsların en büyük bayramı sayılmaktadır. Bu günü bayram olarak ilk defa kutlayan kişinin, Perslerin ilk krallarından olan Cemşid olduğu söylenilmektedir. Üçüncüsü; Kürtlere ait Kawa efsanesine göre; 2500-2600 yıl öncesinde Dehak adında Asurlu çok zalim bir kralın zulmü altında yaşayan Kawa adında bir demirci, kraldan kurtulan Kürtler ile beraber kralın zulmüne başkaldırarak 20 Mart’ta kralı öldürmüş ve bütün dağların üzerinde ateş yakarak ertesi sabahı bayram olarak kutlamıştır.

Bu olaylardan hangisinin newrozu tam olarak başlattığını bilmek aslında bizim için pek bir şeyi değiştirmemektedir. Bizim için asıl olan newrozun vakıasıdır. Üç efsanede de ortak görülen şey bu kutlamaların gayri İslami bir inançtan kaynaklandığı ve bu günde yapılan amelin ateşperestliği çağrıştırdığıdır. Osmanlı devleti yıkıldıktan sonra dini bayramların unutulması için cumhuriyet tarihinde ilk newroz kutlaması Atatürk tarafından 22 Mart 1922 tarihinde Ankara’nın Keçiören semtinde düzenlenmiş ve kendisi de bu şenliklerde hazır bulunmuştur.

Müslümanların birçoğu newrozun yeni ortaya çıktığını düşünmekte veyahut İslam'ın bu konu hakkında bir görüşünün olmadığını sanmaktadır. Halbuki bu kutlamalar Resulullah (s.a.s) Medine’ye gelmeden önce Medineliler tarafından kutlanılmaktaydı. Nitekim nevruz bayramı ile alakalı Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:

"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- (hicretten sonra Mekke'den) Medine'ye geldiklerinde, Medinelilerin (Newroz günü ile Mihricân günü diye) eğlendikleri iki günleri vardı.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-:

- Bu günler nedir? Diye sordu.

Medineliler:

- Biz (İslâm'dan önce), câhiliye devrinden beri bu günlerde eğleniriz, dediler.

Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu

- Şüphesiz Allah size, o iki günün yerine daha hayırlı olan iki bayramı: Kurban bayramı ile Ramazan bayramını vermiştir." (Ebu Davud; hadis no: 1134. Nesâî; hadis no: 1556.)

Burada çok açık bir şekilde Resulullah’ın newrozu yasakladığını görebiliyoruz. Yine Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'den gelen şu hadis gereği, bayramlarında kâfirlere benzemek câiz değildir.

"Her kim, bir topluluğa (kavme) benzerse (onların giyindiği gibi giyinirse, gittiği yolda giderse ve onların işlediği fiilleri işlerse, günah ve sevap bakımından) o da onlardandır." (Ebu Davud ve Ahmed )

İslam alimleri newrozun kutlanmasına aşırı derecede karşı çıkmışlar. Bu alimlerden bazılarının sözlerini sizlere aktarıyoruz. Umulur ki öğüt alan olur.

Kadı Han şöyle demiştir:

"Bir kimse, başka bir günde almadığı bir şeyi sadece Nevruz günü satın alır da onunla, kâfirlerin yücelttikleri ve tazim gösterdikleri gibi, bu günü yüceltmek ve ona tazim göstermek isterse, bu takdirde kâfir olur. Yok eğer yüceltmek ve ona tazim göstermek için değil de sadece eğlenmek için satın alırsa, bu takdirde kâfir olmaz. Eğer Nevruz günü bir insana bir şey hediye eder de bununla o günü yüceltmek ve ona tazim göstermek istemez, bunu sadece insanların bir geleneği olduğu için yaparsa, bu takdirde kâfir olmaz. Müslümanın, bu günden önce veya sonra yapmadığı bir şeyi, bu günde de yapmaması ve kâfirlere benzemekten kaçınması gerekir."

Değerli âlim Abdullah b. Cibrîn -Allah onu korusun- bu konuda şöyle demiştir:

"Hristiyanların yılbaşı bayramı ile (Mecusilerin) Nevruz ve Mihricân bayramları gibi bid'at olan bayramları kutlamak, câiz değildir… Hristiyanların (yılbaşı gecesi için) veyahut da müşriklerin kendi bayramları için hazırladıkları yemekten yemek câiz değildir. Bu bayramları kutlamak için yaptıkları dâvete icâbet etmek de câiz değildir.Çünkü onların dâvetine icâbet etmek, onları bu konuda teşvik etmek, onları cesâretlendirmek ve onların bu bid'atlarını kabul etmek demektir. Ayrıca bu davranış, halktan câhil kimselerin aldatılmalarına ve kâfirlerin bu hareket ve davranışlarında herhangi bir sakıncanın olmadığına inanmalarına sebep olur. Allah Teâlâ en iyi bilendir." (el-Lu'lu'ul-Mekîn Min Fetâvâ İbn-i Cibrîn; s: 27).

İmam Zehebî -Allah ona rahmet etsin-, "et-Temessuk bi's-Sunen ve't-Tehzîr mine'l-Bide' /Sünnete Sarılmak ve Bid'atlardan Sakınmak" adlı risâlesinde şöyle demiştir:

"Doğum günü, Perşembe ve Nevruz gibi bayramlarda zimmet ehline benzemek, çirkin bir bid'attır. Bir müslüman, bu gün ve bayramları bilmeden dîn sayarak yaparsa (kutlarsa), yerilir ve kendisine İslâm'ın bu konudaki hükmü öğretilir. Eğer zimmet ehline sevgi besleyerek ve onların bayramlarına sevinç duyarak bu bayramı kutlarsa, bu davranışı da yerilir. Yok eğer bir gelenek ve eğlence olsun diye ve âilesini hoşnut edip çocuklarının teselli etmek için yaparsa, bu takdirde onun durumuna bakılır.Ameller, ancak niyetlere göre değerlendiririlir. Câhil kimse bu konuda mazeretlidir ve İslâm'ın bu konudaki hükmü kendisine yumuşak bir şekilde açıklanır. Allah Teâlâ en iyi bilendir." (Medine-i Münevvere İslâm Üniversitesi Dergisi; sayı: 103-104).

İmamı Gazali nevrozu kutlamak ile alakalı çoksert konuşarak şöyle demektedir; "Kim nevruz ya da mihrican bayramını kutlarsa, dinden çıkar."

Daha buraya alamadığımız birçok İslam aliminin bu konuda çok ağır sözleri mevcuttur. Biz burada Müslüman kardeşlerimize dinlerini iyi bir şekilde araştırmalarını tavsiye ediyoruz.

Camiüssağır’daki bir hadis-i şerifte Resulullah(s.a.v.)efendimiz şöyle buyurmaktadır:

“İşlenen bir günahta alime bir misli, cahile iki misli yazılır.” diye haber verince Sahabeler sordular: “Ey Allah’ın Rasulü niçin böyledir?” Rasulullah onlara şöyle cevap verdi: “Günahı öğrenmemekte bir günahtır.”

Son olarak; Türkiye sınırları içinde yaşadığımızdan dolayı Müslüman Türkleri ve Müslüman Kürtleri kendilerinden görünen insanlara karşı uyarıyoruz. Onlar öyle kimselerdir ki sizden görünürler ama sizden değillerdir. Yanınızda olduklarını söylerler ama arkanızdan kuyunuzu kazarlar. Sizin dostunuz olduklarını söylerler ama sizi düşmanınıza teslim ederler. Biz ıslah ediciyiz derler ama aslında fesat çıkaranlardır. Sizin cehenneme girmenizi isterler. Sizden dininizden taviz vermenizi ve onlar gibi batıl yolda mücadele etmenizi isterler. Onları artık tanıyın onlar dost postuna bürünmüş kurtlardır. Kan emici vampirlerdir. Onlar sizi Allah yolundan alıkoymak için tüm mallarını harcıyorlar. Sakın onların oyununa kanmayın. Asimilasyona uğramaktan sakının. Resulullah’ın sünnetine uyun. Küfür bayramı olan newrozu da kutlamayın. Gerçekten iman eden insanlarsanız cehaleti terk edin ve Allah’ın şu buyruğuna kulak verin:

“Ey îmân edenler! Kendinizi ve âilenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateşten koruyun!”
(Tahrim,6)
 

Ebu Computer

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
11 Haz 2013
Mesajlar
23,271
Puanları
113
Allah doğruları yazdığınız için sizden razı olsun.

Kürtlere göre Nevruz Kürtlerin bayramıdır, Türklere göre Türklerin bayramıdır.

Ama yukarıdaki hadiste görüldüğü gibi bir meccusi adeti olan Nevruzu yasaklamıştır, terk edilmesini istemiştir.

İşinize gelir yada gelmez ama durum bu şekildedir.

Nevruz cahiliye adetidir, ateşperestlerden kalma bir adettir.

İster kabul edin ister kabul etmeyin durum budur.

Selam ve dua ile...
 

Hakperest

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
13 May 2013
Mesajlar
9,866
Puanları
113
beni ikna etmedi doğrusu
bu çıkışla,mantıkla mesir macunu şenlikleri vs de haram olur
kurtuluş günlerinde vs yerel ya da milletsel kutlama şenlikler de haram olur

haram ise daha net
değilse daha net bilgiye ihtiyacım var
 

Hakperest

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
13 May 2013
Mesajlar
9,866
Puanları
113
Nevruz'u kutlamak caiz Nevruz'u kutlamak caiz
Diyanet Dergi'nin mart sayisinda Osmanli Seyhülislami Ebussuud Efendi'nin, "Nevruz Mecusi adeti degildir. Senliklerle kutlanmasinda dinen bir sakinca yoktur" fetvasi dayanak gösterilerek Nevruz'un sölenlerle kutlanabilecegi belirtildi.
Diyanet Isleri Baskanligi Nevruz'un senliklerle kutlanmasina yesil isik yakti. Diyanet'in aylik yayin organi Diyanet Dergi'nin Mart sayisinda Nevruz'un eski dogu geleneklerinin devami oldugu belirtilerek, kutlanmasi ile ilgili Osmanli döneminde verilmis bir fetva hatirlatildi.
Din Isleri Yüksek Kurulu Uzmani Zafer Koç'un kaleme aldigi yazida Osmanli Seyhülislami Ebusuud Efendi'nin "Nevruz Mecusi adeti degildir. Nevruz Sultani'dir, eglence ve senliklerle kutlanmasinda dinen bir sakinca yoktur" fetvasi dayanak gösterilerek sölenlerle kutlanabilecegi belirtildi.
Kutlanmasi yararli
Nevruz bayrami ile elde edilebilecek bazi kazançlara ve günümüze yönelik pratik yararlari olacagina dikkat çeken Koç, makalesinde söyle dedi: "Birlik, beraberlik, kaynasma ve dayanisma gibi daha nice güzelliklere vesile olan ve olmasi gereken Nevruz'un geçmiste birtakim iç ve dis mihraklarin oyunlariyla zedelenmeye çalisildigi malumdur.
Ancak tüm bu kötü niyetler çok gerilerde kalmis, milletimiz basiret ve engin hosgörüsüyle bu tür oyun ve hileleri bosa çikarmistir. Bugün Türk dünyasinin hemen her kösesinde merasim ve eglence ile kutlanan Ergenekon veya
Nevruz Bayrami, milli birligi güçlendiren, yardimlasma ve dayanisma duygularini gelistiren ve kardesligi simgeleyen yönleriyle ülke genelinde ve hatta ülke sinirlarini da asarak evrensel bir bayrama dönüstürülmesinde hiç kuskusuz büyük yararlar olacaktir."
Kültürümüzün parçasi
Nevruzun Türk kültürünün bir parçasi oldugunu belirten Koç, su bilgileri verdi: "Nevruz Osmanlilarda sayili günlerden biri olarak kutlanmistir. Nevruziye denilen bir macun veya tatli yemek adetti. Nevruz'da padisahlara, vezirlere ve diger mevki sahiplerine sunulan bütün hediyelere, kaside ve medhiyelere de Nevruziye denmistir.
Istanbul'da sadrazam basta olmak üzere devlet ileri gelenlerinin padisaha armaganlar sunmalari kanun idi. Sibirya'nin kuzeyinde, Müslümanlikla hiç tanismamis Yakut Türklerinde, Hiristiyan Çavuslarda, Gagavuzlarda, Musevi Karay Türklerinde, Dogu ve Bati Türkistan'da, Idil-Ural ve Kafkasya Türklerinde 'Nevruz=Yenigün' senlikleri bütün canliligiyla yasamakta, yasatilmakta ve binlerce yildir kutlanmaktadir."
YAKUP BULUT / ANKARA
Yenisafak
caizdir diyen bir yazı
 

Ebu Computer

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
11 Haz 2013
Mesajlar
23,271
Puanları
113
Ben bu konuda hadise bakarım...

Ufak bir şüphe bile olsa kaçınmak lazım...

Selam ve dua ile...
 

Kaçak

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
21 Ara 2012
Mesajlar
8,416
Puanları
113
Hiç mi hıdırellez kutlamadınız küçükken ...
Hiç mi ateşin üstünden atlamadınız ?

Ne size ateşin kutsallığından , ne de ateşin ilhamından , nede ateşin faydalarından bahseden oldu mu ?
Ne size o şenliklerde kutsiye ifadesi , nede bir ululama yapan oldumu ?
Bir ayin , bir ibadet bir ritüel havası sezdiniz mi ?
Farzedin ki bunu yapan Almanlar ...
Ve siz bu şenlikleri seyrettiniz diyebilirmisiniz bu adamlar ateşe tapınıyor , ululuyor , kutsuyor ?
 

Ebu Computer

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
11 Haz 2013
Mesajlar
23,271
Puanları
113
Adam doğru diyor...

 

Hakperest

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
13 May 2013
Mesajlar
9,866
Puanları
113
Ben bu konuda hadise bakarım...

Ufak bir şüphe bile olsa kaçınmak lazım...

Selam ve dua ile...
hadiste geçen ibare
daha iyisinin verildiği
mesela sana daha iyi bir telefon verirsem
eskisini kırman mı icab eder

çıkarım doğru yapılmalı
öyle pat diye hemen haram anlamak olmaz
peygamber sav ayakta su içmesini men etti diyelim
buna hemen haram damgası vuramazsınız
sonrasında ayakta kendileri içti mi
sahabeler içti mi
bakmak lazım
 

Kaptan

Mecra Yazarı
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Puanları
113
Adam dogru mu diyor? Oyle hemen iki dakikada fikrin degismesin @Ebu Computer. Hele hele soz konusu din ise acele etme, yusufi'nin gazina ise hic gelme :)

Allah Resulu olcuyu koymus, daha baska sey arama. Bazilari yaziyi okumadi galiba.

Allah Resuku mekke'den medine'ye gidiyor ve orada medinelilerin bu tarz bayramlari kutladiklarini goruyor. Bir rivayete gore Allah'u alem bu bayramlardan birinin nevruz oldugu soyleniyor (yukaridaki yazida da geciyor) Allah Resulu soruyor; bu nedir, neyi kutluyorsunuz? Medineler diyor ki; biz musluman olmadan once de cahiliye devrinde bu bayramlari kutlardik.

Allah Resulunun cevabina lutfen dikkat buyurun, diyor ki;

"Suphesiz Allah size, o iki gunun yerine daha hayirli olan Kurban ve Ramazan bayramini vermistir"

Baska seyler aramaya gerek yok, bu iki bayram bize yeter.
 

Hakperest

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
13 May 2013
Mesajlar
9,866
Puanları
113
Adam dogru mu diyor? Oyle hemen iki dakikada fikrin degismesin @Ebu Computer. Hele hele soz konusu din ise acele etme, yusufi'nin gazina ise hic gelme :)

Allah Resulu olcuyu koymus, daha baska sey arama. Bazilari yaziyi okumadi galiba.

Allah Resuku mekke'den medine'ye gidiyor ve orada medinelilerin bu tarz bayramlari kutladiklarini goruyor. Bir rivayete gore Allah'u alem bu bayramlardan birinin nevruz oldugu soyleniyor (yukaridaki yazida da geciyor) Allah Resulu soruyor; bu nedir, neyi kutluyorsunuz? Medineler diyor ki; biz musluman olmadan once de cahiliye devrinde bu bayramlari kutlardik.

Allah Resulunun cevabina lutfen dikkat buyurun, diyor ki;

"Suphesiz Allah size, o iki gunun yerine daha hayirli olan Kurban ve Ramazan bayramini vermistir"

Baska seyler aramaya gerek yok, bu iki bayram bize yeter.
yani haram demeye mi getiriyorsunuz
izah etmemişsiniz
 

Kaçak

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
21 Ara 2012
Mesajlar
8,416
Puanları
113
Allah resülü bugün gelse cumhuriyet Bayramı'nı yasaklar...
bugün gelse 23 nisanı yasaklar ...
bir inanç sistematiğini ayakta tutan toplumsal törenler...
lakin baharın gelmesi gibi , tüm toplumlarda karşılığı olan haklı bir sevincin ifadesini sanmıyorum ...
kaldı ki hıdırellez türk toplumundan silinmek üzere...
sadece kırsalda karşılığının olması ise, hala baharın kırsalda anlamlı olması ....
nevruzun ise Kürt toplumunda bu derece anlam ifade etmesi bir başkaldırı ifadesi olması ...
ve tabiyki kırsalın daha etkin olması ...
hasılı bahar gibi , kış gibi toplumsal karşlığı olan aktiviteler nisbetten değişime uğrayarak korunur çünkü insanidir....
misal yağmur duası ..
 

Kaptan

Mecra Yazarı
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Puanları
113


yani haram demeye mi getiriyorsunuz
izah etmemişsiniz
Bir seye haram diyebilmek icin o hukmun Kuran'da acik secik bir sekilde olmasi gerekir.
Ancak "caiz degildir" denilebilir.

Umarim yeni bir tartismaya kapi aralamis olmam :)
 

Hakperest

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
13 May 2013
Mesajlar
9,866
Puanları
113

Bir seye haram diyebilmek icin o hukmun Kuran'da acik secik bir sekilde olmasi gerekir.
Ancak "caiz degildir" denilebilir.

Umarim yeni bir tartismaya kapi aralamis olmam :)
bence hadisi siz istediğiniz gibi anlamışsınız
hadiste men etme geçmiyor
sadece kendilerine daha hayırlı olanın verildiğini anlıyoruz

ben hayatımda asla nevruz kutlamadım
ancak halkın bunu kutladığına şahid oluyorum
ben açık bir men görmeden harama giriyorsunuz diyemem

dine muhalefet etmeyen gelenekleri
din üzerinden yasaklamak doğru değildir
bu vehhabi bir yaklaşım olur

dinde esas olan ibahadır
baskıcı yasakçı bir din algısı yanlış olur

şimdiki nevruzlar dinsel değil
kültürel eksenlidirler
geneklere savaş stratejik hata olur ayrıca
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83
Newroz, ne Türklerin ve ne de Kürtlerin bir bayramı değildir! Bu bahar bayramı olarak kutlanan bayram İrandaki eski ATeşperestlerden (Mecusilerden) kalma bir bayramdır. Ne tuhaftır ki, AKP iktidarı bile bu etkinliği nasıl kutlayalım diye şaşırmış bir durumdadır !
 

Kaçak

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
21 Ara 2012
Mesajlar
8,416
Puanları
113
Hoca @muallim08 sen ne diyon bu konuda ?
Ulusalcı kanattan @abdullah birisi sen ne diyon ağa ?
 

spesifik

آزادی قید و بند
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,749
Puanları
113

Bir seye haram diyebilmek icin o hukmun Kuran'da acik secik bir sekilde olmasi gerekir.
Ancak "caiz degildir" denilebilir.

Umarim yeni bir tartismaya kapi aralamis olmam :)
Bir hoşsun Kaptan caiz değilse ne olur. .
 

leylinur

ARŞ.YAZAR,RADYO PROG
İhvan Üyesi
Katılım
26 Haz 2010
Mesajlar
2,329
Puanları
0
iki yazıyı karşılaştırınca hakperestin nasıl ikna olmadığına inanmak güç, akıl farklı farklı çalışıyor demek ki! @Hakperest kutlanabileceğiyle ilgili yazı paylaşmış, bende kutlanamayacağıyla ilgili, deliller içerisindedir... isteyen istediğine tabi olur.
 

Hakperest

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
13 May 2013
Mesajlar
9,866
Puanları
113
iki yazıyı karşılaştırınca hakperestin nasıl ikna olmadığına inanmak güç, akıl farklı farklı çalışıyor demek ki! @Hakperest kutlanabileceğiyle ilgili yazı paylaşmış, bende kutlanamayacağıyla ilgili, deliller içerisindedir... isteyen istediğine tabi olur.
ben paylaştığım yazıyı illa öyledir diye paylaşmadım
hala tam olarak bir yere yerleştirmiş değilim leylinur hocam

gerçi konjoktürel ve stratejik düşündüğümde karşı olmak da istemiyorum
ama kesin nasslar ile yasaklandığı an konjoktür felan da dinlemem
 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83

ben paylaştığım yazıyı illa öyledir diye paylaşmadım
hala tam olarak bir yere yerleştirmiş değilim leylinur hocam

gerçi konjoktürel ve stratejik düşündüğümde karşı olmak da istemiyorum


ama kesin nasslar ile yasaklandığı an konjoktür felan da dinlemem
Yaw hiç böle bir şey olabilir mi? Şimdi , ayet ve hadislerde Kızılderililerin totem-manitu dansları yasaklanmamış diye Müslümanlar onlar gibi mi etkinlik yapacak ?
 

Hakperest

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
13 May 2013
Mesajlar
9,866
Puanları
113
Yaw hiç böle bir şey olabilir mi? Şimdi , ayet ve hadislerde Kızılderililerin totem-manitu dansları yasaklanmamış diye Müslümanlar onlar gibi mi etkinlik yapacak ?
sadece bir dans ise (dini bir ayin değilse)
kızılderili akrabalarımla bir güzel oynarım
nolacak ki
muhtemelen de güzel bir danstır

ha ha hu hu hoo huu
şimdiden kapıldım
kusura bakma dede
bir anda kapıldık
 
Üst