- M -

* MAAŞ: Rüyada çalıştığınızın kar.şılığı olarak maaş aldığınızı görmeniz, helal rızka
ve menfaata delâlet eder.

* MABET: Rüyada ulu bir mâbed görmek, kendi dininin mabedi ise hayır ve berekete
delâlet eder.
Yine mabed rüyası, şeref, izzet, sıhhat ve afiyete ve dinde salâha delâlet eder.

* MACUN: Kişinin rüyada macun görmesi, hastalıktan şifa bulmaya ve neslinin
çokluğuna işarettir. Ot, çiçek, yemiş ve hububattan çıkarılan yağların tâbiri de
böyledir.
Rüyada bir kimsenin kendisine macun verdiğini görmek, onun vesilesiyle afiyet
bulmaya delâlet eder.

* MAĞARA: Rüyada mağara görmek, korku ve şiddet halinde bulunan kimse için
emniyet ve korunmaya delâlet eder.
Mağara rüyası, vazife almaya, yüksek kimselerle dostluğa ve sıkıntılardan
kurtulmağa delâlet eder.
Rüyada mağara görmek, beş türlü de tâbir edilir:
a) İnsanın seyyidi ve imamı,
b) Baba,
c) Üstad ve hoca,
d) Zevce,
e) Sığınak...
İşsiz kimse için mağara rüyası, vazife almağa, devlet kapısına yaklaşmağa ve
sıkıntıdan kurtuluşa delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn demiştir ki: Rüyada karanlık bir mağaraya girdiğini görmek, rüya sahibinin
vefatına delâlet eder. Çünkü mağara onun mezarıdır.
Rüyada mağaraya girdiğini ve fakat hemen çıktığını görmek, zor ve çetin bir işten
sonra feraha ve selâmete ermeye işarettir.
Bazı kere de rüyada mağara görmek, "Ashab-ı Kehf’ in meşhur kıssasına binaen
rüya sahibinin çok ömürlü olduğuna ve hayrının devamlılığına delâlet eder.
Yine mağara rüyası, Hicret esnasında Resûl-i Ekrem efendimiz ile Hazret-i Ebu Bekir
Sıddık'ın beraber bulundukları mağaraya nisbeten bereket ve nasibe erişmeye
delâlet eder.

* MAHFE: Bir kimsenin rüyada mahfe görmesi, yolculuğa ve bir yerden diğer bir
mekana nakletmeye işarettir. Bazı kere de mahfe görmek, kadri yüce bir kadın ile
tâbir olunur.

* MAHLEB: Rüyada mahleb görmek veya yemek, güzelliği övmeye işarettir. Mahleb
almak, koklamak, ona malik olmak, hayır ve berekete delâlet eder. Mahleb sattığını
Fihrist’e dön
görmek iyi değildir. İnsanın güzel şöhretinin zayiine işaret sayılır. (Mahleb, Salebe
benzeyen güzel kokulu bir köktür ve ondan yapılan yiyecektir.)

* MAHMUZ: Bir kimsenin rüyada mahmuz görmesi, izzet, şeref ve rütbe ile tâbir
olunur. Rüyada ayağında mahmuz olduğunu görmek, şeref ve şana işarettir.
Mahmuzun zayi olduğunu veya kırıldığını görmek, şan ve şereften noksanlığa delâlet
eder.

* MAHKEME KATİBİ: Rüyada mahkeme katibini görmek, insana aniden hücum eden
hilekar bir kimse ile tâbir olunur. Yine mahkeme katibi, üzüntü, şiddet ve cezaya
işarettir.

* MAHKEME: Rüyada Mahkeme huzurunda hesap verdiğini ve hesabını tas tamam
yaparak kurtulduğunu görmek, bütün sıkıntılardan kurtulmaya, sürür ve feraha delâlet
eder.
Ceza mahkemelerini görmek, üzüntü, sıkıntı ve meşakkata işarettir.

* MAHMIL: Rüyada deve üzerine konan mahmili görmek, ayrılığa ve kadına delâlet
eder.
Yine rüyada, hacıların bindiği mahmili görmek, ferahlık ve sevince, hacca ve müjdeye
delâlet eder.

* MAHYA: Rüyada mahya görmek, izzet, ikbâl, hayır ve berekete işarettir. Mahya ile
Lâ ilahe illallah yazıldığını görmek, Al-lahü Teâlâ'yı birlemeye ve zikre delâlet eder.

* MAHZEN: Yer altında olan mahzeni rüyada görmek, çocuğuna terbiye veren
anneye delâlet eder. Çünkü çocuğun ana rahmindeki kuvvet ve rızkı, rüya sahibinin
tükeninceye kadar yiyeceği mahzende saklı olan eşyası gibidir.
Bu sebeple rüyada yıkılıp yok olduğunu veya kapanmış olduğunu görmek, eğer rüya
sahibinin hasta annesi varsa, o kadının ölümüne delâlet eder.
Rüyada mahzen içindeki yemeğin ve yiyeceklerin çöp veya toprak olduğunu görmek,
hububat ve yiyeceklerin fiatının düşeceğine işarettir. Şimdi zamlar sel gibi akıyor,
bunun rüyasını bile görmek, ne güzel...
Fakir bir kimsenin rüyada mahzenin yiyecek ve hububatla dolu olduğunu görmesi,
hanımın hamileliğine delâlet eder.
Rüyada, mahzende depolanmış yiyecek ve hububat üzerine âteş düştüğünü görmek,
o gibi şeylerde kıtlık ve sıkıntı meydana geleceğine delâlet eder.
Rüyada hasta bir kimsenin bilmediği bir mahzen veya çukura düştüğünü görmesi,
onun ölümü demektir. Gemide ise, boğulur.
Mahzende hurma, şeker veya tatlı gıdaların depo edildiğini görmek, hububat ve
yiyecek şeylerin fiyatlarının yükselmesine alâmettir.

* MAİYET BÖLÜĞÜ: Rüyada Maiyet bölüğü görmek, kuvvet ve şerefe, hasta için
şifaya delâlet eder.

* MAKAS: Kişinin rüyada makas görmesi, malın ziyadeleşmeşine, rızkın
bollaşmasına ve murada ermeye delâlet eder.
Rüyada makasla saç veya yün kırktığını görmek, çok mala ve o malı biriktirmeye
işarettir. Yine makas görmek, mal taksim eden kimse ile de tâbir olunur.
Rüyada kendisine gökten bir makas indiğini görmek, ömrün bittiğine ve ölüme delâlet
eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada makas görmek, üç şekilde tâbir olunur:
a) Taksim edici bir kimse,
b) İyi bir dost,
c) İnsanlar arasında fitneye kapı açan biri...
Kirmani demiştir ki: Rüyada kendisine bir makas verildiğini görmek, elinde her nesi
varsa onun bir misli artmasına delâlet eder. Makasın kırıldığını veya kırık bir makas
görmek, bunun tam zıttı. O takdirde eldeki malın elden çıkmasına işarettir.
Rüyada makas ile bir şey kestiğini görmek, murada ermeye ve sürura delâlet eder.
Yine rüyada kendi saçını, tırnağını veya elbisesini makasla kestiğini görmek, hayır ve
menfaata delâlet eder.
Mahkemesi olan bir kimsenin rüyada elindeki makasla bir şey kesemediğini görmesi
davayı kaybetmeye işarettir.
Makas rüyası her halükârda hayır ile tabir olunur. Rüyada elinde makas olduğunu
görmek,.akrabanın, dostların, çocukların, hizmetçilerin ve her şeyin çoğalmasına
alâmettir.

* MAKBUZ: Rüyada hayır işleri için para toplanan makbuzu görmek, iyilik ve hayra,
sadakaya, helâl kazanca delâlet eder.

* MAL: Rüyada bir yerde gömülü mal, yani hazine görmek, ilme ve menfaata delâlet
eder. Çok çok mala sahip ve malik olduğunu görmek, üzüntü ve keder ile tâbir olunur.
Çünkü mal insanı meşgul eder ve çok kere de ahireti unutturur.

* MALA: Sıvacıların kullandıkları bu aleti görmek istikbalin ve işlerin iyi olacağına
delâlet eder.

* MANASTIR: Bir kimsenin rüyada manastır görmesi, güzel ahlaka, uzlete çekilmeye,
yalnızlığa, nefsani ve şehevî arzuları kesmeye delâlet eder.
Hasta kimsenin rüyada manastır görmesi, ölüm ile tâbir olunur. Veya o hasta dünya
zevklerinden mahrum kalır.
Rüyada bir manastıra amir olmak veya manastır yaptırmak, rütbeye, kadir ve
kıyamete delâlet eder.
Bazı kere de manastır görmek, devlet başkanına, reise ve şan şöhretli bir kimseye
delâlet eder.
Rüyada manastır görmek, tabirce, aynen kilise gibi tâbir edilir. Kilise babına bakınız.

* MANAV: Rüyada manav görmek, zahmet ve meşakketle rızkını kazanan kimseye
delâlet eder.

* MANDA: Kişinin rüyada manda görmesi, bit'at sahibi ve takatinin fevkinde halkın
eziyetine tahammül eden ve hiç kimseden korkusu olmayan heybetli ve şecaatli bir
adama işarettir.
Kadının rüyada manda boynuzu gibi boynuzu olduğunu görmesi velayete nâliyete
işarettir. Eğer bekar ve ehil ise devlet reisinin yakınları ile evlenir.
Yine rüyada manda görmek, heybetli, hileli söz sözleyen, kara ve denizde çok çok
sefer eden, haris ve düşman üzerine saldıran bir kimseye delâlet eder.
Bazı kere de manda rüyası, kendisinde hayır ve menfaat olmakla beraber zahmet
çekmeye, çalışmaya ve darlığa işarettir. Çünkü mandalar en zahmetli işlerde
kullanılır.

* MANDAL: Rüyada mandal görmek, kilit gibi tâbir edilir. Kilit, hazırlık, delil ve
kuvvettir. Rüyada kapıyı arkadan mandal ladığını görmek, zafere, kuvvete ve
emniyete işarettir.

* MANDALİNA: Rüyada mandalina görmek, limon gibidir.

* MANDIRA: Rüyada mandıra ve ağıl görmek, ehil kimse için memuriyete delâlet
eder. İçinde koyunların bulunduğu ağıl görmek, rızka, menfaata ve berekete delâlet
eder.

* MANGAL: Rüyada bir mangal satın aldığını görmek, ele geçecek mal ile tâbir
olunur. Mangal rüyası, malı muhafaza eden sandık ve kasa gibi şeylere de işarettir.
Rüyada mangalı zayi ettiğini veya kırdığını görmek, zarar ve ziyana delâlet eder.

* MANGIR: Rüyada elinde para tuttuğunu veya birinden para aldığını görmek, ticaret
işleriyle uğraşmaya delâlet eder.
Yolda veya bir yerde gümüş ve altın para bulmak, gümüşün ve altının delâlet ettiğinşey gibidir.

* MANCINIK: Rüyada mancınık görmek, iftira etmeye ve uzunca söylenen bir söze
işarettir. Mancınık rüyası, hile, masum ve mazlumlara yardım, kâfirler için de helak ile
tâbir olunur.
Rüyada mancınık taşı görmek, elçiye delâlet eder.
Rüyada mancınık ile taş attığını görmek, kahretmek ve hile yapmaya alâmettir. Bazı
kere de mancınık rüyası, alimlere ve namuslu kadınlara iftira etmeye işarettir.

* MANCINIK TAŞI: Rüyada kuvvetini tecrübe için mancınık taşını kaldırdığını
görmek, şecaatli ve kuvvetli bir kimse ile muaraza etmeye işarettir.
Rüyada bir kadının kendine taş attığını görmek, kadınların hile ve sihirlerine delâlet
eder.
Bir dağın tepesinden taş atıldığını görmek, o yerde çıkacak fitne ve fesada işarettir.

* MANİFATURACI: Manifaturacı rüyası, insanlar arasında güzel, hoş sanatları ve
Fihrist’e dön
çokça iyiliği olan bir kimseye delâlet eder. Rüyada sattığı şey karşılığında para
almak, yapılan amelin riya ile yapıldığına ve bunların sevabını mahvedecek kötü bir
söz söy lemeye delâlet eder.
Rüyada herhangi bir şeyi tartmak, rüşvete ve ödenmesi zarurî olan şeye delâlet eder.
Bazı kere de manifaturacı görmek, rızka, fakirlikten sonra zenginliğe, bekâr için
evlenmeye delâlet eder.

* MARANGOZ:
Bir kimsenin rüyada marangoz görmesi, halkı terbiye eden adam ile
tâbir olunur. Zira marangoz ağaçları yontar, onlara şekiller verir ve işe yarar hale
getirir.
Yine marangoz rüyası, münafıkları men etmek vacip olan şeylerle onları susturmak
ile de tabir edilir.
Gemi inşa eden marangoz, yolculuğa, kanalların marangozu, menfaat ve faydaya ve
emlaktan kâr ve ticaret görmeye, su değirmeni marangozu, şer ve düşmanlıklara
alamettir.
Rüyada kilit ve kapı marangozu görmek, zevce ve çocuklara, çiftlik marangozu,
çiftçilik yapmaya işarettir.
Rüyada kendisini marangoz olmuş görmek, geniş rızka, menfaat ve mala delâlet
eder.

* MARAŞAL: Rüyada elbiseleri içinde bir maraşal görmek, kuvvet ve kudrete,
istikbalin parlaklığına ve bahtın açıklığına delâlet eder.

* MARAZ: Kişinin rüyada kendisini hasta görmesi, nifaka, dinde noksanlığa, üzüntü
ve kedere delâlet eder.

* MARMELAT: Bir kimsenin rüyada marmelat yediğini görmesi, zor ve çetin işlerin
yoluna gireceğine ve rızka delâlet eder
.
* MARSAMA: Bu bir bitki türüdür. Rüyada bunu görmek, daimi olan bir ferahlık,
sevinç ve devlete delâlet eder. Yine bu rüya, zevce ve çocuklara da işarettir.
Rüyada bu bitkiyi kökü ile beraber görmek, fevkalade güzel ve hayırlıdır.

* MARTI: Rüyada martı görmek, servet sahibi, cömert, kerim bir kimseye delâlet
eder. Bazı kere de martı görmek, zengin, güzel ve iffetli bir kadına alâmettir.
Rüyada bekâr bir adamın bir martı tutup evine getirdiğini görmesi, zengin ve güzel bir
hanımla evlenmeye delâlet eder.
Bir kimsenin kendisine martı hediye ettiğini görmek, o zattan gelecek hayır ve
menfaata işarettir. Martı eti yediğini görmek, haram mala, tüyü v.s. az bir nimete
delâlet eder.

* MARUL: Rüyada pazardan marul aldığını görmek, temiz rızka, marul yemek, sıhhat
ve afiyete delâlet eder.

* MASA: Rüyada üzeri yemeklerle dolu masa görmek, zenginliğe, rızka, sürür ve feraha delâlet eder. Boş masa görmek, işlerin durgunluğuna ve ihtiyaçlara işarettir.
Üzeri dinî ve ilmî kitaplarla dolu masa görmek, şerefe, izzete, ilme ve hayırla
yadedilmeye işarettir.

* MASAL: Rüyada bir kimseden aslı astarı olmayan masal dinlediğini görmek, yalan
haber işitmeye delâlet eder.

* MASARACI (Meyve veya hububatı sıkıp suyunu çıkaran): Rüyada böyle bir kimseyi
görmek, zikr-i cemil ve hayrı çok bir adama delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada meyvelerden veya hububattan bir şey sıkıp
yağ çıkardığını görmek, mühim işle vazifelenmeye ve insanlar arasında hayır ve
ihsan ile anılmaya delâlet eder.
Ebu Saidü'l-Vaâz demiştir ki: Rüyada susam sıktığını ve yağ çıkardığını görmek,
uluvv-i mertebeye işarettir. Rüyada zeytin sıktığını görmek, hayır ve menfaata,
selâmet ve afiyete delâlet eder.
Rüyada ceviz, badem gibi şeylerden yağ çıkardığını görmek, zahmet ve meşakkatle
para kazanmaya işarettir. Çünkü cevizden yağ çıkarmak zahmetli bir iştir.

* MASURA: Rüyada masura görmek, mal, menfaat ve rızka delâlet eder.

* MATKAP: Bir kimsenin rüyada matkap görmesi, çok hilebaz ve sert konuşan
adama işarettir. Bazı kere de matkap görmek, ihtiyaçları gidermeye ve maksatlara
yardım etmeye alâmettir.
Yine matkap rüyası: Çok yolculuk yapmaya, kuyuları kazmaya ve hayvanların
erkeğine delâlet eder
.
* MAYIS BÖCEĞİ: Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen mayıs böceği, gazaplık ve
çoluk çocuğunun nafakasını sıkan kimsedir. Rüyada mayıs böceğinin erkeğini
görmek, şerli hizmetçiye, dişisi de lohusa kadının ölümüne delâlet eder.
Yine mayıs böceği görmek, hayırsız ve inatçı bir kadın ile tabir olunur. Bu sebeple
rüyada mayıs böceğine rast geldiğini görmek, inatçı bir kadınla karşılaşmaya işarettir.
Bazı kere de rüyada mayıs böceği görmek, haram mal sahibi bir düşmana delâlet
eder.

* MAYMUN: Bir kimsenin rüyada Maymun görmesi, kendisinde her türlü ayıp bulunan
bir adama işarettir.
Rüyada maymunun yanından savuşup gittiğini görmek, düşman üzerine galip
gelmeye delâlet eder. Maymun eti yediğini görmek, yeni bir elbiseye işarettir.
Rüyada maymunun kendisini ısırdığını görmek, bir adam ile arada meydana gelecek
kavga ve düşmanlığa delâlet eder.
Maymun görmek, hastalık ile de tâbir olunur. Maymun, hilekâr, sihirbaz, oynak,
güvensiz bir kimseye de delâlet eder.
Danyal (a.s) demiştir ki: Rüyada erkek maymun görmek, gaddar, sihirbaz ve müfsid
bir adama delâlet eder. Dişi maymun, müfside ve sehhare bir kadın ile tâbir olunur.
Rüyada kendisine bir maymunun bir şey verdiğini ve onu yediğini görmek, ehl-i iyali
için mal biriktirmeye işarettir.
Rüyada maymun etinden yediğini görmek, şiddetli keder ve hastalığa delâlet eder.
Hatta hastalık onu ölüm derecesine yaklaştırır.
Bir kimsenin rüyada maymunun sırtına bindiğini ve onu dilediği gibi sürdüğünü
görmesi, düşmanı kahretmeye işarettir.
Rüyada bir maymunu omuzuna aldığını görmek, hırsızlık ile tâbir olunur. Çok kere de
rüyada maymun görmek, zulüm ve haddi aşmaya, günaha, Allahü Teâlâ'nın gadabmı
icabettiren fenalıklarda bulunmaya delâlet eder.
Rüyada bir maymunla kavga ettiğini ve ona galip geldiğini görmek, hastalığa delâlet
eder, sonra hastalıktan şifa bulur.
Bazı kere de maymun rüyası, nimeti elinden alınmış fakir ve mahrum bir kişiye delâlet
eder.

* MAYDANOZ: Rüyada maydanoz görmek, her zamanda ve her suretle hayra delâlet
eder.
Sararmış ve solmuş maydanoz görmek, hafif bir hastalık ile tabir olunur.
Pişmiş maydanoz yediğini görmek, sıhhat ve bedenin afiyetine, hasta için şifa
bulmaya delâlet eder.
Rüyada çiğ maydanoz yediğini görmek, bir kadından hayır ve menfaat görmeğe
işarettir. Ancak küfran ile mukabele edeceğinden bu hayrın devamı az bir zaman
içindir.

* MAZI: Rüyada mazı görmek veya ondan yemek, büyüyen ve artan bir mala işarettir.

* MECLİS: Rüyada Allah Teâlâ'nın zikredildiği bir meclis görmek ve o mecliste
bulunmak, af ve mağfirete nailiyete delâlet eder.
Rüyada hafızların toplanıp Kur'ân okudukları bir meclisi görmek ve o mecliste
bulunmak, ilme, fazilete ve fazlaca yüksekliğe delâlet eder.
Nablusî demiştir ki: Rüyada vaaz meclisinde takva ile ilgili söz söyleyen ve sözünde
de doğru olan kimse, üzüntüden kurtulur ve hastalığı şifa bulur. Veya borçtan halâs
olur ya da zâlim kimselere galip gelir.
Rüyada alim ve fazıl kişilerin toplandığı meclisi görmek ve onların üstünde bir yere
oturmak, kendisi o makama ehilse, ilim, fazilet, rütbe ve makama ve fazlaca yüceliğe
delâlet eder.
Yine rüyada meclis görmek, rütbeye, binilen hayvana, ahşaptan yapılan ve üstünde
oturulan sedire delâlet eder.
Meclis rüyası, zevceye, çocuklara ve kendisinin sırrına vakıf hizmetçiye delâlet eder.
Rüyada bir cemaate öğüt ve nasihat ettiğini görmek, din yolunda hizmete işarettir.
Yine rüyada insanlara vaaz ettiğini ancak vaazını tamamlayamadığını görmek,
işlerde müşkülata uğramaya, üzüntü ve kedere delâlet eder.
Rüyada kürsü üzerinden halka vaaz ettiğini gömlek, halkın riyaset ve siyasetine nail
olmağa işarettir.
Rüyada bir mecliste ve kürsü üstünde büyük bir alimin vaaz ettiğini ve insanlara
öğütler verdiğini görmek, hayır ve menfaate, ilim ve hikmete delâlet eder. Kendisi o
işe ehil olmadığı halde vaaz ettiğini görmek, hüzün ve gama işarettir,
Bazı kere de rüyada vaaz edeni veya kendisinin vaaz ettiğini görmek, yahut vaaz ve
zikir meclisinde bulunmak, dinde hayır, salâh itikad, hüsn-i hatime, ahiret saadeti, rey
ve tedbire delâlet eder.
Rüyada hiç tanımadığı bir meclise davet edildiğini ve o mecliste pek çok meyve ve
meşrubat bulunduğunu görmek, Allah yolunda cihad etmeye ve şehitlik mertebesine
alâmettir.

* MECUSI: Rüyada ihtiyar bir mecûsi görmek, düşman ile tâbir olunur. Kendisinin
mecûsi olduğunu görmek, büyük bir günaha delâlet eder. Ve o kişi Allah'ın gadabmı
icap ettiren yalan yere yemin etmek suretiyle islamı hor ve hakir tutar, böylece ken
di felâketini hazırlar.
Rüyada ateşe taptığını görmek, sultana hizmet ile tâbir olunur. Çünkü ateş sultandır.
Eğer rüyada görülen ateşin dumanı durgun ise, bu kere rüya haram mala delâlet
eder.

* MECÛSİ MEZARLIĞI: Rüyada içinde ölü bulunan mecûsi mezarlığı görmek, haram
olan hazineye, eğer içinde ölü yoksa, kötü bir eve veya kendisine kötü bir kavmin
iltica ettikleri fena bir adama delâlet eder.

* MECNUN: Rüyada kendisinin mecnun haline geldiğini görmek, izzet ve zenginliğe
ve dünyanın ona yönelmesine delâlet eder.
Delilik rüyası, güzel amel işlemeye de işarettir. Kadının deliliği, o senenin ucuzluk ve
bolluk içinde geçeceğine delâlet eder. Çocuğun deliliği, babası için zenginliktir.

* MEDİNE-İ MÜNEVVERE: Rüyada Nebiler Sultanının şehri Medine-i Münevvere'yi
görmek, Medine'ye inmek, din ve dünyaca hayır, bereket ve saadete alâmettir.
Rüyada kendisini Mescid-i Nebevî'nin kapısında veya Hücre-i saadetin kapısında
duruyor görmek, rüya sahibinin tevbe edip af ve mağfirete mazhariyetine delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada Medine'yi görmek, yedi veçhe ile tâbir
olunur:
a) Emn ve eman,
b) Rahmet,
c) Mağfiret,
d) Kurtuluş,
e) Güzel geçim ve maişet,
f) Cennet,
g) Doğru yola sülük.
Bir kimsenin rüyada Resûl-i Zîşan efendimizin mübarek kabri ile minberi arasında
Fihrist’e dön
olduğunu görmesi, cennet ehlinden olmağa delâlet eder. Çünkü Nebiyy-i Ekrem
(s.a.s):
"- Minberim ile kabrim arası cennet bahçesidir" buyurmuşlardır.
Rüyada Resûlüllah'ın kabr-i şerifini kendi evi içinde görmek, şefaat-i Resûl-i Zîşana
mazhariyete delâlet eder. Rüyada Kainatın Fahrinin mübarek kabrini süpürdüğünü
veya yıkadığını görmek, dünya ve ahiret saadetine, mesud ve bahtiyar olmağa
delâlet eder.
Rüyada Kainatın Efendisinin mübarak kabrinden nur fışkırdığını görmek, izzet ve
şerefe, dinde salaha ve şefat-i Nebeviye delâlet eder.
Rüyada mübarek kabre karşı arkasını dönüp oturduğunu görmek, Sünnet-i
Seniyyeden uzak kalmağa işarettir. Rüyada Şebe-ke-i Cenâb-ı Peygamberi (s.a.s)'ye
yapışıp ağladığını görmek, maz-har-ı şefaat olarak ahiret yurdunda mesud ve
bahtiyarlık ile şereflenmeye delâlet eder.
Rüyada Nebiyy-i Ahir Zamanın sahabilerinden birini o mahalde görmek, onun ahlakı
ile ahlâklanmaya delâlet eder.
Rüyada Medine-i Münevvere'ye gitmek üzere yola revan olduğunu görmek, Tarık-i
Müstakim'e delâlet eder. Yine rüyada Mes-cid-i Nebevi-yi pürnûr görmek, güzel hale,
refaha, sürür ve müjdeye alâmettir.
Rüyada mescid-i şerifde hutbe dinlemek, Sünnet-i Seniyyeye ittibaa delâlet eder.

* MEDRESE: Bir kimsenin rüyada din tahsili yapılan bir medrese görmesi, alim ve
fakihlere ve nizama uymaya delâlet eder.
Bazı kere de medrese görmek, hayır ve berekete ve o medresenin banisine delâlet
eder.
Rüyada medrese görmek, iyiliğe, cezaları infaz etmeye, alım-satıma delâlet eder.

* MEKKE-İ MÜKERREME: İbn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada Mekke'yi
görmek, hacca ve o şehri ziyarete delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada Mekke yolunda gittiğini görmesi, hacca gitmeye, hayır ve
hasenata, zühd ve takvaya, din ve dünyaca menfaata işarettir.
Rüyada Allah'ın evi Kabe'yi görmek, korkudan emin olmaya, iman ve İslama, dinde
salaha, takva ile rızıklanmaya delâlet eder.
Rüyada Kabe-i şerifi görmek, hasta için şifa ve afiyete, duanın kabulüne ve güzel
akıbete delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada Kabe'yi görmek, beş veçhe ile tâbir olunur:
a) Halife,
b) Büyük imam,
c) İman,
d) İslâm,
e) Müminlere emn ve eman
Fihrist’e dön
Rüyada yüzünü Hacerü'l-Esved isimli mübarek taşa sürdüğünü görmek veya onu
öpmek, ilim ehlinden bir zata intisaba ve o zattan manevi faydalar elde etmeye
alâmettir.
Bazı kere de rüyada Mekke'yi görmek, tevbe etmeye, korku ve tehlikeden emin
olmaya, düşmanlar üzerine galip gelmeye, izzet ve yüceliğe delâlet eder.
Rüyada Mekke'yi harap olmuş bir halde görmek, nimetin yok olmasına, sıkıntı ve
zarurete, keder ve üzüntüye delâlet eder.
Asi ve günahkâr kimsenin rüyada Mekke'yi görmesi, tevbeye, kafirin görmesi, İslâm
ile şereflenmeye, bekârın görmesi, evlenmeye delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada ölülerle beraber Mekke'de olduğunu görmesi, orada ikamet
etmeye işarettir.
Rüyada Mekke'de mücavir olduğunu görmek, uzun ömre ve çokça ihtiyarlamaya
delâlet eder.

* MEKTEP: Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada mektep görmek, zelilliğe, horluğa,
hakirliğe, dar geçime, ailenin nafakasının azlığına ve korkuya delâlet eder.
Bazı kere de rüyada mektep görmek, yüksek bir makama delâlet eder.
Mektep rüyası, çocuklara ve okumaya da işarettir. Çünkü çocuklar tahsilini orada
görürler.

* MELEK: Bir kimsenin rüyada meleklerle beraber uçtuğunu veya meleklerle beraber
gökte olduğunu görmesi, şehidliğe nailiyete ve Yüce Allah'ın inayetiyle kurtuluşa
delâlet eder.
Rüyada meleklerin gökten yere indiklerini görmek, bâtıl ina-nışlı kimselerin zelil ve
hakir olmalarına, Hak üzerinde olanların da zaferine delâlet eder.
Rüyada kendisini melek olmuş görmek, beş vech ile tâbir edilir.
a) İzzet,
b) Şeref,
c) Devlet,
d) Yücelik,
e) Zafer,
Rüyada bir meleği insan şeklinde ve iyi giyinmiş görmek, sürür ve hayra, çirkin
şekilde ve eski, yırtık giyinmiş görmek, gam ve kedere delâlet eder.
Rüyada meleklerin kendisine secde veya rükû ettiklerini ve tevazu gösterdiklerini
görmek, bütün maksat ve arzuların meydana gelmesine, dünyada rızık, iyilik ve güzel
şöhrete delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada meleklerin yeryüzüne indiklerini ve hayır ve müjdeli sözler
söylediklerini görmesi, şehitliğe ve dünyada sevince erişmeye işarettir.
Rüyada meleklerin ev ve dam üstüne indiklerini görmek, çok oldukları takdirde, veba ve taun gibi hastalıklara delâlet eder.
Rüyada meleklerin harp sahasına indiklerini görmek, düşman üzerine galibiyete
alâmettir. Sıkıntı, üzüntü, keder içerisindeki kimsenin melekleri rüyada görmesi,
sıkıntı ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder.
Rüyada meleklerin kendisini erkek bir çocukla müjdelediğini görmek, âlim, salih ve
muttaki bir çocuğun dünyaya gelmesine delâlet eder ve herkes o çocuğa tâbi olur.
Yine rüyada meleklerden bir meleği şehir veya bir köy içinde görmek, o şehir veya
köyde alim ve zahid bir zatın öleceğine alâmettir. Yahut orada zulüm ile bir adam
öldürülür.
Rüyada ruhani melekleri görmek, beş şekilde tâbir olunur:
a) Şeref,
b) İzzet,
c) Bereket,
d) Ticaret,
İnsanlar arasında şöhrete erişmek.
Bir kimsenin rüyada melek suretine dönüştüğünü görmesi, izzet ve şerefe delâlet
eder.
Nablusî (r.a) demiştir ki:
Bir kimsenin meleği, çocuk görmesi, gelecek zamana; delikanlı görmesi, şimdiki
zamana, ihtiyar halde görmesi, geçmiş zamana delâlet eder.
Rüyada meleklerin kendisi için istiğfar ettiklerini ve mağfiret talebinde bulunduklarını
görmek, din ve gidişatın güzelliğine, çok mala, hayır ve berekete delâlet eder.
Rüyada meleklerin bir kabristana indiklerini görmek, o kabristana salih bir kimsenin
defnedilmesine işarettir. Meleklerin sokakta görülmesi, o mahal halkının ölçü ve
tardıda eksiklik yaptıklarına delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada bir melekle güreştiğini görmesi, üzüntü ve kedere, azizlik ve
yücelikten sonra hakir ve zelil olmaya alâmettir. Sıkıntı, üzüntü, meşakkat içindeki
kişinin rüyada melek görmesi, sıkıntı ve üzüntüden halas olmaya delâlet eder.
Rüyada meleklerin kendisine selâm verdiklerini görmek, Allah Teâlâ'nın, basiret ve
anlayış ihsan edeceğine işarettir.
Bazı kere melekleri görmek şehitlere, bazı kere de emin ve hayırlı adamlara ve
askerin önünde yürüyerek düşmanla cenk eden ve devlet reisi tarafından gönderilen
kimselere delâlet eder.
Rüyada azap meleklerini görmek, Melikin elçisini veya hakimini görmeye delâlet eder.
Yine rüyada meleklerin bir ölüye selam verdiklerini veya bir hüccet ve delil telkin
ettiklerini ya da hayırlı bir şey vadettiklerini görmek, azizlik, zenginlik, ferahlık, sevinç
ve selim bir kalbe malik olmaya delâlet eder. Ve o kişi muradının incisini elde eder.
Rüyada bir ölünün, azap meleklerinin kendi yanma gelmediklerini haber vermesi,
rüya sahibinin güzel gidişatına, afiyette oluşuna ve taatının Allah indinde kabul
Fihrist’e dön
edilişine ve borcu varsa o borçtan kurtuluşuna delâlet eder.

* MEKTUP: Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada mektup görmek, altı vech ile
tâbir olunur:
a) Velayet,
b) Hüccet (yani delil),
c) Kuvvet,
d) Menfaat,
f) Hikmet,
g) Riyaset...
Rüyada kendisine bir mektup verildiğini görmek, her türlü hayır ve kuvvete nailiyete
işarettir. Rüyada bir devlet reisinin kendisine mektup verdiğini veya mektup
gönderdiğini görmek, yüksek bir makama delâlet eder. Ve rüya sahibi eğer ehil ise
büyük bir memuriyete getirilir.
Rüyada insanlara mektuplar verdiğini görmek, halka iyilik etmeye, güzel amele ve
rızka delâlet eder.
Ebu Saidü'l-vaâz demiştir ki: Rüyada sağ elinde yazılı bir kağıt görmek, o senenin
feyz ü bereket içerisinde geçeceğine delâlet eder. Sol elinde yazılı bir kağıt görmek,
sonunda pişman olacağı bir işe delâlet eder.

* MELEZ AT: Rüyada melez at görmek, izzet ve şerefe, şan ve şöhrete işarettir.
Çünkü melez at büyüklerin bindikleri bir hayvandır.
Bazı kere de melez at görmek, yüksek mevkiye, arzu ve emelin gerçekleşmesine,
uzun ömre ve ihtiyaçtan berî olmaya delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada melez at binicisini görmesi, melez atın delâlet ettiği şerefli kişi
için hizmetçiye delâlet eder. Bazı kere de bu biniciyi görmek, garip haberlere ve
bunlara muttali olmyaa delâlet eder.

* MELİKİN MUHAFIZI: Rüyada devlet reisinin muhafız ve bekçisini görmek, Yüce
Allah'ı zikretmeye, uyanık halde bulunmaya, gönül ve kalp safasma ve geceleri
ibadet etmeye delâlet eder.

* MEME: Bir kimsenin rüyada iki memesinde süt olduğunu görmesi, zenginliğe, uzun
ömre ve ihtiyaçtan berî olmaya delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada meme görmek, beş vech ile tâbir olunur:
a) Küçük evlât,
b) Kız evlât,
d) Dost ve arkadaş,
c) Erkek kardeş,
e) Kız kardeş...
Rüyada bekâr bir kimsenin iki memesinde süt olup aktığını görmesi, o kimsenin
evlenmesine delâlet eder.
Bazıları da demişlerdir ki: Rüyada meme görmek, yedi vech ile tâbir olunur:
1- Hazine,
2-Mal,
3- Kız evlat,
4-Maişet,
5-Hayat,
6-Din,
7-Şefkat

Rüyada memelerinin büyüdüğünü görmek, malın artmasına, güzel geçime, uzun
ömre, çok şefkate, din ve itikadın sağlamlığına delâlet eder.
Rüyada iki memesinde süt olduğunu gören erkek, fakir ise zengin olur ve uzun bir
ömür sürer. Bekâr bir erkeğin memesinde süt olduğunu görmesi, evlenmek ile tâbir
olunur.
Rüyada bekâr ve olgun bir kızın memesinde süt olduğunu görmesi, kocaya
varmasına delâlet eder. Çünkü onun memesinde süt ancak evlendikten sonra
meydana gelir.
Rüyalarında memede süt görmek, henüz evlenme çağma gelmemiş kızlar için,
ölümlerine işarettir.
Rüyada iki memesinin birden düştüğünü görmek, çocuklarının ölümüne delâlet eder.
Rüya sahibinin eğer çocuğu yoksa, bu kere rüya, fakirlik ve yoksulluğa işarettir.
Rüyada iki memesi olduğu halde üçüncü bir memenin daha meydana geldiğini
görmek, doğacak bir kız çocuğuna delâlet eder.
Rüyada erkeğin memesi, onun gösterişliliğine, rütbesine, sağlık ve hastalığına delâlet
eder. Bazı kere de erkeğin memeleri, kendilerinde olan güzellik ve menfaat ile
faydaları dokunmayan, kardeş , arkadaş, evlat ve hanıma delâlet eder.
Cabirül Mağribi demiştir ki: Rüyada görülen erkek memesi kadın ile ve kadının
memesi kız evlat ile tâbir olunur.
Rüyada birçok memeleri olduğunu görmek, üç vech ile tâbir edilir:
a) Aile,
b) Mal,
c) Gam ve keder
Rüyada memelerinin kadın memesi gibi olup onlardan süt damlattığını görmek, ailesi
üzerine kaim olmaya, aileyi görüp gözetmeye ve kadın hakkında lazım olan şeyleri ifa
etmeye alâmettir.
Rüyada memesinden akan sütü bir başka adamın emdiğini görmek, hapsedilmeğe
delâlet eder ve o kimse zindana düşer.
Rüyada kadının memesi üzerindeki kılları koparıp temizlediğini görmesi, üzüntü,
keder ve sıkıntıdan halas olmağa delâlet eder.

* MENDİL: Bir kimsenin rüyada mendil görmesi, arkadaşa, dost ve ahbaba, zevceye
veya hizmetçiye delâlet eder.
Rüyada görülen mendil süslü püslü ise, o takdirde büyük fazilete ve ince, derin
mânâlara işarettir.
İnsan için mendil bir ihtiyaçtır. Onunla elini yüzünü kurular, icabında başına sarar,
beline bağlar. Bu sebeple mendil rüyası hizmetçi ile tabir edilmiştir. Mendilde görülen
çirkinlik veya temizlik, yahut güzellik, yine hizmetçinin çirkin veya güzelliği ile ' tâbir
olunur.

* MENDİLCİ: Bir kimsenin rüyada mendilciyi görmesi, alim ve elçi söz ileten adama
işarettir.
Yine mendilci görmek, ambarlara ve ihtiyaç zamanı için saklanan şeylere vakıf olan
bir kimseye delâlet eder.

* MENEKŞE: Kişinin rüyada menekşe görmesi, emsali arasında güzel ve üstün
ahlaklı bir hizmetçi ile tabir olunur. Rüyada menekşe çiçeğini yerden kaldırdığını
görmek, yine güzel bir hizmetçiye delâlet eder.
Bir hanımın rüyada bahçeden menekşe toplayıp kocasına verdiğini görmesi,
efendisinin iltifatına mazhar olmaya alâmettir.
Rüyada güzel menekşe ve güzel ve hoş kokulu olan çiçeği görmek, sabrı ve sebatı
az olan bir hanıma delâlet eder.
Rüyada menekşeyi diğer çiçeklerle beraber görmek, ülfet ve muhabbet ile tabir
olunur. Menekşe rüyası, bazı kere de ömrü kısa bir çocuğa delâlet eder.
Ebu Saidü'l-Vaâz demiştir ki: Rüyada menekşe görmek, hizmetçiye, menekşeyi
toplamak da onu öpmeye delâlet eder.

* MENİ: Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada meni görmek, devamlı olan nakit maldır,
azı da çoğu da artıcıdır.
Bir kimsenin kendisinden akıcı bir nutfenin çıktığını görmesi, onun için meydana
çıkacak mal ile tâbir olunur.

* MENGENE: Rüyada mengene görmek, kuvvete, ikbale, mala ve şiddete delâlet
eder.

* MENSUR ÇİÇEĞİ: Bir kimsenin rüyada renkleriyle beraber mensur çiçeği görmesi,
küçük yaşta ölecek çocuğa veya devamı olmayan bir ferahlığa delâlet eder.
Yine rüyada görülen mensur çiçeği, ilim, hikmet, garip, mensur ve ince manalı
sözlere de işarettir. Bazı kere de iyi ve yeni elbiseye delâlet eder.

* MERCAN: Bir kimsenin rüyada mercan görmesi, çok mala, güzel, beyaz ye
mesture bir hizmetçiye delâlet eder.
Bazı kere de mercan ve boncuk bağı görmek, Allah Teâlâ'nın yasak ettiği şeye
işarettir.
Kirmani demiştir ki: Rüyada mercan görmek, evlada delâlet eder. Mercan ne kadar
kırmızı, temiz ve saf olursa, evlat o derece güzel ve temiz olur. Üzerinde mercan
taşıdığını görmek, mal ve nimete delâlet eder.
Ebu Saidü'l-Vaaz demiştir ki: Rüyada mercan görmek, dört vech ile tâbir olunur:
a) Çok mal,
b) Nimet,
c) Güzel hizmetçi,
d) Evlat
Fihrist’e dön
Rüyada bir kimsenin kendisine mercan verdiğini görmek, o zatın malından istifadeye
işarettir. Bir mercan satın aldığını görmek, hizmetçi ile tâbir olunur.

* MERCAN BALIĞI:
Rüyada mercan balığı görmek, rızka, menfaata, iyi bir kısmete
ve mirasa delâlet eder.

* MERCİMEK: Rüyada mercimek görmek, helal mal ile tâbir olunur. Bazı kere de
mercimek görmek, yolculuğa çıkan bir kimsenin arkaya bıraktığı rızka delâlet eder.
Tabircilerden bazıları, rüyada mercimek görmek, keder, üzüntü ve sıkıntı demişlerdir.
Cabirü'l Mağribî demiştir ki: Rüyada mercimek görmek, hu-susan kadınlar için mala
delâlet eder. Pişmemiş mercimek yediğini görmek, gam ve kedere işarettir.

* MERDİVEN: Bir kimsenin rüyada merdiven görmesi, işlerde selamete, iyilikle
emretmeye, kötülüklerden de men etmeye alâmettir.
Rüyada merdiven üstüne çıktığını görmek, rif at ve izzete, kuvvet ve kudrete ve dinde
salâha delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada merdiven görmek, salih kimseler için
düşmana galip gelmeye ve zafere, fesat kişiler için de dinde noksanlığa delâlet eder.
Rüyada hasta bir adamın merdivenin son basamağına kadar çıktığını görmesi,
ömrünün tamam olduğuna delâlet eder.
Rüyada uzun ve geniş bir merdivenden çıktığını görmek, yüksek bir memuriyet ile
tâbir olunur. Eğer rüya sahibi ehil ise çok yüksek mevkilere çıkar.
Cabirü'l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bir merdivenden çıktığını, indiğini tekrar
çıktığını ve yine indiğini görmek, insanlar hesabına hayır ve iyilikle çalışmaya delâlet
eder ve herkes ondan faydalanır.
Rüyada merdivenden ayağı kayıp düştüğünü görmek, makam ve mevkiden düşmeye
işarettir.
Rüyada taş merdivenden çıktığını görmek, kalp karanlığına ve yürek katılığına delâlet
eder.
Rüyada ağaç merdiven üzerine çıkmak, itaat etmeyen kimseye iyilikle emretmeye,
kötülüklerden kaçındırmaya ve hayırlı bir öğüde delâlet eder.
Dertli üzüntülü kimsenin rüyada merdiven görmesi, üzütü ve kederden selamete
ereceğine işarettir. Yine merdiven rüyası, yolculuğa ve şanı yüce bir zata delâlet
eder.
Rüyada yeni bir merdiven üzerine çıktığını görmek, dört şekilde tâbir olunur:
a) Hayra ermek,
b) Din,
c) Dünyada yükseklik,
d) İşlerde selamet.
Rüyada demir bir merdivenden düştüğünü görmek, dinde zayıflığa delâlet eder.
Kendisi üzerinde iken merdivenin kırıldığını görmek, düşmana mağlubiyete delâlet
eder.
Rüyada hayırlı bir söz dinlemek ve işitmek için merdiven üzerine çıktığını görmek,
galibiyet ve büyüklük ile tâbir olunur.

* MERDİVEN BASAMAKLARI: Nablusî demiştir ki: Rüyada merdiven basamaklarını
görmek, yücelmenin sebeplerine, dünya ve ahirete yönelmenin vesilelerine alâmettir.
Denilmiştir ki: Merdiven salih amellerdir. Birinci basamak namaz, ikinci oruç, üçüncü
zekât, dördüncü sadaka, beşinci hac, altıncı cihad, yedinci Kur'ân-ı Kerim okumaktır.
Rüyada yüksek bir çardağın en yukarısına çıktığını görmek, cennetin en yüksek
derecesine vasıl olmaya işarettir. Yüksek yere çıkmaksızın o çardağın biraz aşağı
basamağında durduğunu görmek, ölümünden sonra cennetin yüksek derecelerine
erememeye delâlet eder.
Rüyada merdiven basamaklarından aşağıya indiğini görmek, yolcu ise seferden
dönmeye işarettir. Reis ise vazifeden azledilmeye alâmettir.
Bazı kere de rüyada merdiven basamakları görmek, mühlet vermeye, hileye ve
derece derece bir şeye yaklaşmaya delâlet eder. Yine merdiven basamakları,
yolcunun durak ve konak yerlerine işarettir.
Rüyada görülen merdiven basamakları ker***ten ise, bu rüya güzeldir. Kiremit ve
tuğla gibi şeylerden olursa bunun zıttı ile tâbir edilir.
Çamur ve balçıktan olan merdiven ayaklarını görmek, vali ve daha yüksek
makamlardaki kimseler için din ile beraber izzet ve kudrete delâlet eder.
Tüccar kimsenin böyle bir rüya görmesi, din ile beraber ticarettir. Rüyada görülen
merdivenin ayakları taştan ise kalp katiliğı ile beraber yüksekliğe işarettir. Ağaçtan
olursa nifak ve riya ile beraber yine yüksekliğe delâlet eder. Çünkü insan merdiven
basamaklarından çıka çıka ta yükseklere varır.
Altından merdiven basamakları görmek, devlet, servet ve bolluğa işarettir. Eğer
gümüşten olursa her basamağın adedince hizmetçiye delâlet eder. Bakırdan yahut
tunçtan ise dünya metaına delâlet eder.
Yine rüyada basamaklardan yukarıya çıkmak, azar azar nail olunacak yükseklik ve
cennetteki derecedir. Yavaş yavaş ve temkin ile basamakları çıktığını görmek de
cenneetteki dereceye delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada sayarak merdivenleri çıktığını görmesi, basamakların sayısı
kadar hayat sürmeye işarettir. Beş basamak, beş vakit namaz ile tâbir olunur. Bu
sebeple basamaklarda meydana gelen kusur ve noksanlık, namazda meydana gelen
noksanlıktır.
Rüyada merdiven basamakları üzerinde oturduğunu gömek, nimet, izzet ve devlete
delâlet eder.

* MERİH YILDIZI: Rüyada merih yıldızını görmek, korku, üzüntü, keder, şer ve kan dökülmesine delâlet eder.
Rüyada Merinin yukarıdan aşağıya indiğini, uğursuz veya yanar halde bulunduğunu
görmek, yangın felâketine, zulme, kapalı şeylerin açılmasına ve evlerin yıkılmasına
delâlet eder.
Bazı kere de Merih yıldızı görmek, devlet reisinin kumandanı veya devletin polisine
delâlet eder.

* MERİNOS: Rüyada merinos koyunu görmek, helal rızka, nimete, çok kazanca ve
berekete delâlet eder.

* MERKÜR: Rüyada merkürü veya onunla şakalaştığmı görmek, devlet
büyüklerinden birisiyle karşılaşmaya delâlet eder.
Bazı kere de merkür görmek, rüya sahibinin bir taraftan diğer bir tarafa nakletmesine
işarettir. Bazan da üzüntü, keder ve sava-. şa delâlet eder.
Yine merkür rüyası, devletin güvenlik kuvvetlerine de işarettir.

* MERKEP: Rüyada merkep görmek veya ona binmek, baht ve yüce mertebe ile tâbir
edilir. O merkepte görülen iyi ve kötü her şey rüya sahibinin bahtı ile tâbir olunur.
Rüyada kendi malı olan merkebi görmek, hayır kapılarının açılmasına delâlet eder.
Ve o kişi üzüntü, keder, gam gibi sıkıntılardan halas olur.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada merkep görmek, on vech ile tâbir olunur:
a) Baht,
b) Devlet,
c) Riyaset,
d) Mal,
e) Zevce,
f) Hizmetçi,
g) İzzet,
h) İkbâl,
ı) Mertebe,
i) Emrin yerine getirilmesi.
Rüyada görülen en iyi merkeb sahibine son derece muti olan merkebdir. Rüyada
merkep eti görmek, ticarette kazanca ve men-faata delâlet eder.
Rüyada kendi merkebini öldürüp etinden yediğini görmek, mal ve maişetten dolayı
hüzne ve kedere düşmeye delâlet eder.
Kirmani demiştir ki: Rüyada bir merkep satın aldığını gören bir hayra erer, rüyada
merkebinin bir gözü kör olduğunu görenin maişeti ve işleri bozuk gider.
Rüyada merkebinin at olduğunu görmek, hükümet tarafından gelecek hayır ve
menfaata işarettir.
Rüyada merkebine ağır bir yük yükleyip üzerine bindiğini görmek, nihayetsiz servet
ve mala ve de zenginliğe alâmettir. Merkebin anırdığını görmek, fena bir habere
işarettir.
Rüyada dişi merkebe bindiğini görmek, hayır ve berekete delâlet eder.

* MERMERCİ: Bir kimsenin rüyada mermerciyi görmesi, beyaz ve kırmızı hasır veya
kumaş dokuyucuya yahut da yorgancıya işarettir.
Bâzı kere de mermerciyi görmek, şeref, izzet, yücelik, dostluk ve muhabbete delâlet
eder.

* MERMER: Rüyada mermer taşı görmek, dört vech ile tâbir olunur:
a) İzzet,
b) Yükseklik,
c) Mal,
d) İyi geçinen karı koca...
Bir kimsenin rüyada nezdinde mermerden bir şey olduğunu görmesi, fakirlikten sonra
zenginliğe, bekâr ise, evliliğe delâlet eder.
Rüyada mermerden yapılan havuz, fıskiye, su oluğu ve çeşmeyi görmek, keder ve
şiddetin gitmesine, ferah ve sevincin gelmesine, şerefli zevceye, güzel çocuğa,
menfaata, yüksek eve ve bol rızka delâlet eder.
Rüyada mermerden kabirler, nakışlı direkler, sütunlar ve mermer mihraplar, âhiretin
saadet ve salahına, güzel medhe ve daima makbul olan vakitlere delâlet eder.
Yine rüyada, mermer direk ve ayaklar ve temeller, menfaat ve yaşayışa, şöhretin her
tarafı kaplamasına delâlet eder. Mermer köprüler de güzel kadınlara alâmettir.
Rüyada bazısı, bazısının içine yerleştirilmiş mermer taşı görmek, güzel yazıya ve çok
mehir vererek evlenmeye delâlet eder.

* MERSİN AĞACI: Rüyada mersin ağacı görmek, ümit, sıhhat ve afiyete delâlet eder.

* MESCİD: Mescitler Allah'ın evleridir. Mescitlerde Allah Teâlâ'ya ibadet yapılır. Bu
sebeple rüyada mescid gömek, hayır, bereket, ilim, hikmet, izzet ve şerefe delâlet
eder.
Mescid rüyası, âlimlere de işarettir. Rüyada mescidin kapılarını görmek, erkek
âlimlere ve hafızlara delâlet eder. Rüyada bir mescid yaptırdığını görmek, sünnete,
hayra, nimete, akrabaları ziyarete, ehil ise hakim olmaya delâlet eder.
Rüyada kendi evinin mescide dönüştüğünü görmek, hayırlı amele, ibadet ve şerefe,
izzet ve yüksekliğe erişmeye alâmettir.
Rüyada dükkanının mescid veya mescidin dükkan olduğunu görmek, bol rızka, helal
kazanca ve menfaata delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada terkedilmiş mescitleri görmesi, alimlerin ihmalkar ve kusurlu
oluşlarına, insanlara iyilikle emir etmemelerine, onları kötülüklerden de
sakındırmamalarına delâlet eder.
Bir kişinin rüyada mescidin saçak ve tavanını yaptığını görmesi, fakir fukaraya ve
yetimlere yardım etmeye işarettir.
Fihrist’e dön
Rüyada bir mescide vardığını fakat onun kapalı olduğunu ve kendisi için açıldığını
görmek, borçlu ve darda kalan bir kimseye yardım etmeye ve onu sıkıntıdan
kurtarmaya delâlet eder. Ve o kişi halk tarafından övülür.
Rüyada bir mescid içinde öldüğünü görmek, makbul bir tevbe-den sonra ölmeye
işarettir. Rüyada mescidin halılarının eskimiş ve yıpranmış olduğunu görmek, o
mescidin cemaatının halinin bozulmasına delâlet eder.
Rüyada Mescid- i Haram'a girdiğini görmek, korku ve şiddetten emin olmaya, bekar
için güzel ve saliha bir kadınla evlenmeye delâlet eder.

* MESCİD-İ AKSA: Bir kimsenin rüyada Mescid-i Aksa'da namaz kıldığını görmesi,
büyük bir mirasa nail olmaya delâlet eder. Veya kendisi iyilik ve ihsan sahibi biri olur.
Rüyada Mescid-i Aksa'da kıbleden başka tarafa namaz kıldığını görmek, hacca git
meye işarettir.
Rüyada kendisini Beyt-i Mukaddes'te abdest alıyor görmek, ele geçecek mala
alâmettir ve mağfirete delâlet eder. Çünkü abdest, hataları temizler.
Rüyada Mescid-i Aksa'dan dışarı çıktığını görmek, yolculuk ile tabir olunur. Elinde
miras malı bulunuyorsa, o mal elinden gider.

* MEST: Abdest için ayağa giyilen mesti rüyada görmek, bekâr için saliha bir kadınla
evlenmeye delâlet eder.
Mest rüyası, hizmetçiye, mala ve kötü şeylerden korunmaya delâlet eder. Rüyada
ayağına iki mest giydiğini görmek, denizde veya bir binek üzerinde yolculuğa delâlet
eder.
Bir kimsenin rüyada sıkı halde mest giydiğini görmesi, üzüntü ve sıkıntıya ve borç ile
aranmaya işarettir.
Rüyada atkı ile beraber mest giymek, rütbenin üstünlüğüne ve geniş rızka delâlet
eder.
Denilmiştir ki: Mesti kışın evvelinde görmek hayra, sonunda veya yazın görmek de,
üzüntü ve kedere alâmettir.
Rüyada mest görmek, zevceye de delâlet eder. Tek bir mest bulduğunu görmek,
ahiretini terk ederek dünyaya meyletmeye ve farzları terk edip nafile ile meşgul
olmaya delâlet eder.
Rüyada mestinin kuyuya düştüğünü veya yandığını görmek, eğer evli ise hanımın
ölümüne delâlet eder.
Rüyada hiç giymediği halde mest görmek, yabancı kavimlerden gelecek mala delâlet
eder.
Rüyada bekâr bir adamın altı yırtık mest aldığını görmesi, evleneceği kadının dul
olacağına alâmettir.
Rüyada iki mesti çalınmış olduğunu görmek, iki türlü üzüntüye delâlet eder.
Rüyada mest görmek, hayvanlar ile de tabir olunur. Mestte meydana gelen şey,
hayvanında da meydana gelir. Rüyada elinden mestinin birinin gittiğini görmek,
malının yarısının gideceğine işarettir. Eğer iki mesti birden gitse, bu defa malının
tamamı elinden çıkar.

* MEŞAKKAT: Hasta kimsenin rüyada meşakkat hali görmesi, ölümüne delâlet eder.
Ailenin geçimini temin edenler için de, zahmet ve sıkıntıya işarettir.

* MEŞ'ALECI: Kir kimsenin rüyada meş'aleci görmesi, halkın kendisiyle hidayete
erişecekleri adama delâlet eder.
Rüyada meş'aleciyi görmek, hayra, ilme, fazilete ve nasibi az olmakla beraber
kendisine söz ve işinde insanların müracaat ettiği bir zâta delâlet eder.

* MEŞ'ALE: Rüyada etrafı aydınlatan meş'ale görmek, insanlara faydalı bir kimseye,
ilminden istifade edilen alime delâlet eder. Meş'alenin ziyasını görmek, din ve
hidayettir.
Rüyada meş'alenin sönmesi veya söndürülmesinin görülmesi, devlet reisinin veya
ilmiyle halkı aydınlatan bir alimin vefatına delâlet eder.
Bazı kere de meş'alenin söndüğünü görmek, adalet ve nimetin zevaline delâlet eder.

* MEŞ'ARİL-HARAM: Bir kimsenin rüyada bu dağı görmesi, emirlere uymaya ve
vasiyetleri tutmaya işarettir. Yine bu rüya korkudan emin olmaya, hayırlı bir habere ve
emniyetin devamına delâlet eder.

* MEŞE AĞACI: Rüyada meşe ağacı görmek, uzun ve bereketli bir ömre delâlet
eder.

* MEŞGULİYET: Kişinin rüyada herhangi bir işle meşgul olduğunu görmesi, eğer
bekâr ise evlenmeye delâlet eder.
Rüyada kendi işinden başka bir işle meşgul olduğunu görmek, eğer o yeni iş onun
idare ve geçimine kafi bir işse, bu rüyanın tabiri, rızkının yenilenmesine, zevceye,
çocuğa ve ibadete delâlet eder.

* MEŞİN YATAK: Nablusî (rh.a) demiştir ki:
- Rüyada görülen meşin yatak, bir kadının hizmetçisi, onun sırlarına vakıf olan ve
onları insanlardan gizli tutan şerefli bir kimseye delâlet eder.
Bazı kere de meşin yatak görmek, zevceye, hizmetçiye ve evlerin gizli hallerine
delâlet eder.
Rüyada meşin yatak görmek, kişinin sırlarını söylediğini ana ve baba gibi en yakın
kimselere işarettir.
Meşin yatak, erkek ile de tâbir olunur.
Bazan da meşin yatak görmek, evlad ü ıyâlin yediği mala delâlet eder.

* MEŞRUBAT: İbn-i Sîrîn (rh.a) demiştir ki:
- Rüyada kokusu güzel ve tatlı meşrubat içmek altı vech üzere tâbir olunur:
a) Dinde safa,
b) Menfaat,
c) Faideli ilim,
d) Uzun ömür,
e) Güzel geçim,
f) Zikrullah.
Rüyada kendisine bir ölü tarafından kokusu hoş ve tatlı bir meşrubat verildiğini
görmek, iyilikle emredip kötülükten men etmeye ve o ölünün cennet ehlinden
olmasına delâlet eder.
Zengin bir kimsenin rüyada, bal, elma, gül suyu veya herkesin arzu ettiği bir
meşrubatı içtiğini görmesi, onun için açılacak hayı-ra ve iyiliğe delâlet eder. Bu rüya
fakirler için, çirkinlik olarak tâbir edilir. Çünkü fakir her istediğini bulamaz.
Rüyada elma suyu görmek, bir hizmetçi tarafından görülecek menfaata, üzüntü ve
keder bulunan dünyalığa ve yine bir kimse tarafından vukubulacak hizmete delâlet
eder.
Hasta kimsenin rüyada meşrubat içtiğini görmesi, hastalığının şifa bulmasına delâlet
eder.
Rüyada elma ve meyve suyu içtiğini görmek, onun meyvesine, nilüfer ve gül suyu
içmek de imkansız şeylere ve vaad eden kimsenin vadine itimat edilmemesine delâlet
eder.
Rüyada tanınmayan bir meşrubatın içildiğini görmek, ehl-i hakkın ve inayet
sahiplerinin içtikleri şeye delâlet eder.

* MEŞHUR: Bir kimsenin rüyada kendisini meşhur olmuş görmesi, makam ve
mevkiinin yüceliğine, itibarının artacağına delâlet eder.

* METHEDİCİ: Rüyada herhangidir şeyi medheden kimseyi görmek, köle ve hizmetçi
alıp satanlara veya güzel sözleri bi-raraya getirmeye ve ilmin derinliklerine inmeye
delâlet eder.

* MEVKİ:
Rüyada bir üst dereceye terfi ettiğini görmek, ikbâle, servete, feraha, izzet
ve şerefe delâlet eder.

* MEYHANE: Kişinin rüyada meyhane görmesi, üzüntü ve kederin gitmesine,
darlıktan genişliğe delâlet eder.
Bazı kere de meyhane görmek, günahkâr kadına ve kötü huylu hizmetçiye işarettir.
Rüyada meyhane gören kimseye eğer bir şey vaad edilmişse, bu rüya, vaadinin
yerine getirilmesi zamanının yaklaştığına işarettir.
Hasta kimsenin meyhane görmesi, ölümünün yaklaştığına delâlet eder.

* MEYHANECİ: Rüyada meyhane işleten kişiyi görmek, hayat ve safanm hoşluğuna,
yara ve hastalıkların şifa bulmasına ve afiyete delâlet eder.
Meyhanede haram irtikap edildiğinden çok kere de meyhaneci görmek, faiz yemeye
veya domuz satıcısına delâlet eder.
Hurma şarabı satan meyhaneciyi görmek, kendi şahsi menfaati uğruna halkı batıl
şeylere teşvik eden kimseye delâlet eder.

* MEYVE: Yüce Allah kulları için türlü çeşit meyveler vücuda getirmiştir. Bu sebeple
rüyada meyve görmek, rızık ve menfaa-ta ve faideli ilme delalet eder. Meyvenin tatlı
olanı, rızkın helal ve güzeline işarettir.
Ekşi meyveyi seven kişinin rüyada ekşi meyve görmesi, yine rızka delâlet eder.
Tabiatına uygun olmayan kişinin rüyada ekşi meyve yediğini görmesi, haram mala ve
hastalığa delâlet eder.
Yihe rüyada bir yerde toplu olarak meyveler görmek, ülfet ve topluluğa ve insanlar
arasındaki kaynaşmaya işarettir. Dağınık meyveler de bunun aksine delâlet eder.
Meyve rüyası, hanımlara, evlada, paraya, mala, ticarete, ilme, emlake, salih amellere,
aile ve akrabaya, yahut sevince ve hastalıklardan şifa bulmaya delâlet eder.
Rüyada meyveleri oturduğu yerde topladığını görmek, zahmetsiz ve meşakatsiz
kazanılan rızka delâlet eder. Meyveler şu şekilde de tabir edilmiştir:
a) Mal,
b) Rızık,
c) Şeref,
d) İlim,
e) Evlat,
f) Ticaret,
g) Salih amel,
h) Hastalıktan kurtuluş...
Rüyada bir dağda sahipsiz yabani meyveler görmek ve onlardan yemek, ilim ve rızka
ve hiç kimsenin minneti olmaksızın sırf Allah Teâlâ'dan gelecek hibe ve ihsanlara
alâmettir.
Rüyada bir ağacın kökünden meyveler devşirdiğini görmek, ilimde ve rütbede yüksek
bir mevkide bulunan büyük zatlardan ilim ve fıkıh tahsil etmeye işarettir.

* MEYVE KURDU: Rüyada meyve kurdu görmek, iyi değildir. O kurdun görülmesi,
azar azar hırsızlık yapan takva sahiplerinin bezekleriyle kendisini bezeten, riya ve
nifakını gizli tutan hırsız adama delâlet eder.

MEVT (Ölüm): Danyal (a.s) demiştir ki:
- Rüyada vefat edip ehil ve ıyalinin etrafında ağladıklarını, gasil ve tekfin edilerek
kabre konulduğunu görmek, o kişinin dinde fesadına delâlet eder. Eğer
defhedilmezse salah-ı umuruna işarettir.
Rüyada vefat etmiş ve tabuta konularak kaldırılmış ve halkın, cenazesinde yürümekte
olduğunu görmek, şan ve şerefe, izzet ve rifate delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada bir memleketin hükümdarının vefat ettiğini
Fihrist’e dön
görmek, o memleketin harab olmasına ve felâketine delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada öldüğünü, teçhiz ve tekfin edilerek def olunduğunu ve sonradan
dirilerek kabirden çıktığını görmesi, günah ve isyana tevbe etmeye ve Hakka
yönelmeye alâmettir.

* MEZARCI: Nablusî demiştir ki: Rüyada mezarcı görmek, müşkül ve zor işleri yapan
ve ölümüne kadar da bundan rahatı olmayan bir kimseye delâlet eder. Bir kişi yer
altında toprak kazdığını görse, bâtıl ve aslı olmayan bir şeye dalar. Rüyada dağ
kazan kimseyi görmek, azametli ve güçlü bir kimseye yardımcı olmasına işarettir.
Bazı kere de mezar kazıcısını görmek, hapishane gardiyanına ve çirkin işleri gizli
tutmaya delâlet eder.

* MEZAR: Rüyada mezar görmek, hapse, hapishane de kabre delâlet eder. Çünkü
hapishane canlı adamın kabri gibidir. Rüyada bir mezar yaptığını görmek, ev tamirine
işarettir.

* MEZBAHA: Mezbaha rüyası hayıra alâmet değildir. Zira orası ölüm vadilerini
andırır. Ölüm, yüzülmek, kan dökülmek gibi korkunç şeyler hep mezbahada vuku
bulur.
Rüyada mezbaha görmek, zalim ve zina yapan kimselerin evlerine delâlet eder. Bazı
kere de ihtiyaçları görmeye ve sevince işarettir.
Hasta kişinin rüyada mezbahaya girdiğini görmesi, onun ölümüne ve malının
vereselerine taksim edileceğine delâlet eder.
Rüyada sağlam kimseye mezbahadaki kan ve pisliklerin bulaştığını görmek, onun
keder, üzüntü ve sıkıntıya uğrayacağına delâlet eder.
Yine mezbaha rüyası, zulüm, işkence ve hapishane ile tâbir olunur...

* MEZBELE: Rüyada mezbele yani çöplük görmek, dünya ile tabir olunur. Rüyada bir
mezbelenin yahut süpürüntü yığınının üzerine çıktığını görmek, dünyayı ele almaya
delâlet eder. Dünya o kimseye yönelir.
Rüyada mendiline veya cebine süpürüntü doldurduğunu görmek, çok mal ve
dünyalığa delâlet eder. Aslında dünya da bir çöplük mesabesindedir.
Bir kimsenin rüyada evinden çuval veya bir kap ile süprüntü âifg dışarı döktüğünü
görmesi, malını israf etmeye işarettir. Bunun tersine, evine çuval ile veya başka şeyle
süpürüntü getirdiğini görmek, senginliğe, mala, rızka ve menfaata delâlet eder.
Mezbeleyi hazine olarak tabir etmişlerdir. Rüyada bir mezbeleye malik olduğunu
gören kimse, hazinelere sahip olur.

* MISIR: Rüyada mısır yediğini görmek, rızka, işlerde başarıya, mal ve menfaata
delâlet eder.
Denilmiştir ki: Rüyada mısırı koçanı üzerinde görmek, bir kese altına delâlet eder.
Rüyada mısırın haşlanmış veya kebap edilmiş halde görülmesi çiğ görülmesinden iyidir. Mısırın tazesi suhuletle ele geçecek mala delâlet eder.

* MIKNATIS TAŞI: Rüyada birçok mıknatıs taşları görmek, haram ve menbaı çirkin
mala delâlet eder. Rüyada bir mıknatıs taşı aldığını veya ona malik olduğunu görmek,
yine ele geçecek haram mal ile tâbir olunur.

* MISIR EHRAMLARI: Bir kimsenin rüyada Mısır ehramlarını görmesi, geçmiş
milletlerin garip hal ve hareketlerine, tefekkür ve mevzeye delâlet eder.

* MIZRAK: Rüyada mızrak görmek, saltanat ve kuvvete delâlet eder. Çünkü mızrak
eski harp aletlerindendir.
Fakir bir adamın rüyada mızrak görmesi, zenginliğe zengin kimsenin görmesi de
malının ve şöhretinin artmasına delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada mızrak görmek dokuz türlü tâbir edilir:
a) Kuvvet,
b) Zafer,
c) Sefer,
d) Velayet,
e) Zevce,
f) Evlat,
g) Emn ve eman,
h) Güçsüzlük,
i) Riyaset.
Rüyada görülen mızrağın ucunda demir yoksa, bu takdirde rüya, kuvvetli ve sert bir
çocuğa veya faydalı bir ticarete yahut menfaatlı bir kazanca alâmettir.
Rüyada mızrağının kırıldığını görmek, evladı veya kardeşinin vefatına işarettir.
Rüyada at üzerinde ve elinde mızrak olduğunu görmek, izzet ve şerefe delâlet eder.
Elindeki mızrağın kırıldığını görmek ise, izzet ve itibarının noksanlaşacağına delâlet
eder.
Rüyada birisinin kendisine mızrakla vurduğunu, vurulan yerden de kan çıktığını
görmek, vücudun sıhhat ve afiyetine ve çok mala delâlet eder.

* MIZRAKÇI: Bir kimsenin rüyada mızrakçıyı görmesi, harp ve düşmanlığa ve yazı ile
münazaraya işarettir. Yine mızrakçı rüyası, ırz ve namus hakkında kötü söz etmeye
ve haram kazanca delâlet eder.
Rüyada mızrağın ucundaki demiri görmek, içinden çıkılması zor olan işlere girmeye,
bazı kere de ölüme delâlet eder.

* MİDE: Bir kimsenin rüyada mide görmesi, ömür, rızık ve maişete işarettir. Rüyada
midesini kuvvetli ve sağlam görmek, rüya sahibi hakkında hayra ve uzun bir ömre
delâlet eder. Eğer midesi kuvvetli ve sağlam değilse, bunun tam zıttı tecelli eder.
Rüyada mideyi boş görmek, hayır, rahat, hastalıklardan kurtuluşa delâlet eder.
Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada mide görmek, altı şekilde tâbir olunur:
a) Rızık,
b) Ömür,
c) Sıhhat,
d) Hayır,
e) Evlat,
f) Mal.
Rüyada midesini büyümüş görmek, rızkın genişliğine ve malın artmasına, küçülmüş
görmek de fakirlik ve sıkıntıya delâlet eder. Rüyada göğsünü yarıp midesini
çıkardığını ve attığını görmek, hırs ve tamadan kurtulmağa delâlet eder.

* MİĞFER: Rüyada miğfer, düşmana galibiyete ve düşmandan emin olmaya işarettir.
Miğfer rüyası şu şekilde de tâbir olunur:
a) Mal,
b) Zevce,
c) İşsiz kimse için iş,
d) Yolculuk.
Bazı kere de miğfer görmek, azarlayıp başa kakmağa, korkudan veya baş
ağrılarından halas olmağa alâmettir.
Rüyada başında kıymetli bir miğfer görmek, sevinçli, zengin ve güzel bir kadına
delâlet eder.
Görülen miğferin değersiz olması, çirkin bir kadına işarettir. Rüyada başında bir
miğfer olduğunu görmek, mal ve servetin noksan olmasından emin olmaya işarettir.
Rüyada, kendisine devlet reisi tarafından bir miğfer verildiğini görmek, kuvvet, izzet
ve velayete delâfet eder.
Bekâr kimsenin rüyada demir miğfer görmesi, kudretli ve güçlü bir zatın evinden bir
zevce almasına delâlet eder.

* MİHRAP: Rüyada mihrap görmek, imama veya bir öndere delâlet eder.
Rüyada İmamın mihrapta namaz kıldığını görmek, ona tabi olmaya delâlet eder. Yine
rüyada vaktin dışında mihrapta namaz kıldığını gören kimsenin kendisinden sonra
evlat ve torunlarının erişecekleri hayra ve memuriyete delâlet eder.
Rüyada mihraba bir veya iki damla, ya da üç damla sidik damlattığını görmek, her bir
damlası temiz bir evlada delâlet eder. Kişinin rüyada mihrapta namaz kıldığını
görmesi de kendisi için güzel bir müjdedir.
Ibn-i Kesir demiştir ki: Rüyada mihrap görmek, helal rızka, saliha bir zevceye delâlet
eder. Rüyada bir caminin mihrabını kıbleden eğrilmiş halde görmek, bidat ve nifaka
işarettir.
Rüyada mihraba sidik yaptığını görmek, rüya sahibinin erkek bir çocukla
müjdelenmesine ve o çocuğun büyüdüğünde insanlara önder olmasına delâlet eder.
Nablusî demiştir ki: Rüyada evlerdeki mihrapları parmaklarıyla tayin etmek, oranın
erkek evlada kalmasına, eğer erkek çocuk yoksa vakfa ait olmasına delâlet eder.

Bazı kere de mihrap görmek: "Zekeriyya ne zaman (kızın bulunduğu) mihraba
girdiyse onun yanında bir yiyecek buldu." (Al-i İmran, 37) mealindeki ayet işaretince
helal rızka ve sa-liha bir zevceye delâlet eder...

* MİKAIL: Rüyada büyük meleklerden Mikail (a. s) görmek, mümin ve muttaki
kimseler için dünya ve ahirette müjdelenmeye ve muradına nail olmaya delâlet eder.
Rüyada Mikail (a.s)'ın kendisiyle konuştuğunu ve kendisine bir şey verdiğini görmek,
nimete, sevince, rahmete erişmeye ve cennete girmeye delâlet eder.
Rüyada Mikail (a.s)'ı görmek, dört vech ile tâbir olunur:
a) Mal ve servet,
b) Şeref,
c) Yüce makam,
d) Cömertlik ve kerem.
Rüyada Mikail (a.s)'ı bir şehirde veya bir köyde görmek, o şehir veya köy halkının
bütününün arazisine yağmur yağmasına delâlet eder. Ve o beldede rızık ve
yiyecekler bollaşır.
Yine o mübarek meleği görmek, rızka, ucuzluğa, bereketlerin inmesine ve rahmetin
istenilen şekilde meydana gelmesine, ziraatın büyümesine delâlet eder.
Bazı kere de Mikail (a.s)'ı görmek, hazinedara ve bütün insanların ihtiyaçlarına
sarfedilecek malın mutasarrıfına delâlet eder. Yine Mikail (a.s)'ı görmek, tebaasını
esirgeyen ve şefkatli bir baba gibi halkına merhamet eden devlet reisine alâmettir.
Rüyada Mikail (a.s) 'ı görmek, bazan da çocuk doğurmaya, kadının hamile kalmasına
ve güç şeyleri kolaylaştırmaya delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada Mikail (a.s)'ın şekline girdiğini görmesi, mala, ucuzluk ve bolluğa,
berekete delâlet eder. Ve o kişinin yolu güzel bir yol olur...

* MİNA: Bir kimsenin rüyada Mina'da olduğunu görmesi, korkulardan emin olmaya,
dünya ve âhirette arzu ettiği her şeye kavuşmaya delâlet eder.

* MİNARE: Rüyada minare görmek, insanları Hakka davet etmeye ve insanlar arasını
bulmaya delâlet eder. Çünkü minareden günde beş defa Hakka davet yapılır.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada minare görmek, halkı hayra davet eden bir
kimseye, minareyi imar ve bina ettiğini görmek, hayır işlemeğe, hayır sahiplerinin ve
İslâmdan bir cemaatin hayır için toplanmasına delâlet eder.
Rüyada bir minareyi yıktığını görmek, Müslümanları ızdıraba düşürecek kötü ve fena
bir amel işlemeye delâlet eder.
Rüyada hiçbir sebep yokken minarenin düştüğünü Ve harap olduğunu görmek, o
mahal halkının dağılıp perişanlığına veya müezzinin vefatına delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada minare görmek, dört vech ile tâbir olunur:
Fihrist’e dön
a) Devlet reisi,
b) Kadri yüce bir zat,
c) İmam,
d) Müezzin.
Rüyada minare üzerine ekmek konulduğunu görmek, devlet reisinin halka zulüm
edeceğine alâmettir.
Rüyada bir mahalde yeni bir minare inşa edildiğini görmek, o beldeye büyük ve kadri
yüce bir zatın geleceğine delâlet eder.
Rüyada minare üzerinde Allahü Teâlâ'yı zikrettiğini görmek, şöhrete ve dünyada
yüceliğe delâlet eder. Rüyada ağaçtan yapılmış bir minareye çıktığını ve orada ezan
okuduğunu görmek, velayet, kuvvet ve yüceliğe delâlet eder.
Rüyada minareden bir kuyu içine düştüğünü görmek, mütedeyyin ve güzel bir zevcesi
olduğu halde onun üzerine yaramaz ve şerli bir kadınla evlenmeye işarettir. Veya bu
rüya , o kimsenin devlet ve nimetinin elinden gitmesine delâlet eder.

* MİNARE KANDİLİ: Rüyada minare kandili görmek, o mescidin hizmetçisine ve
müezzinine delâlet eder. Rüyada minarenin kandilinde görülen eksiklik veya fazlalık,
evin hizmetçisine nisbet edilir. Rüyada minarenin alemi, hizmetçisinin başı ile tâbir
olunur.

* MİNBER: Bir kimsenin rüyada minber görmesi, ululuğa, İslâm cemiyetine ve Yüce
Allah'ın kitabında zikrettiği ulvî makama delâlet eder.
Rüyada minberde uyuduğunu görmek, devlet reisinin himayesine girmeye ve
korkulardan emin olmaya delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada minber görmek, beş türlü tâbir edilir:
a) Sultan,
b) Hakim,
c) İmam,
d) Hatip,
e) Yüksek mertebe.
Bir kimsenin rüyada minber üzerine çıktığını ve orada iyiliğe, hayra, hakka dair söz
söylediğini görmesi, nimet ve devlete erişmeye ve hayırlı şöhrete delâlet eder.
Bazı kere de minber görmek, valiliğe•, düşmanları kahretmeye, kuvvet ve kudrete
delâlet eder.
Rüyada devlet reisini minber üzerinde görmek, onun devlet ve saltanatının devamına
ve düşmanları üzerine galip gelmeye delâlet eder.
Bir kimsenin elleri arkasında olduğu halde rüyada bir minber üzerinde halka hitabede
bulunduğunu görmesi, onun idam edilmesine veya fasık bir adam olmasına delâlet
eder.

* MİNDER: Rüyada minder görmek veya minder üzerinde oturduğunu görmek, yüce
makama ve büyüklüğe delâlet eder.

* MİS: Rüyada misi erittiğini görmek, dünya malı için münakaşa etmeye işarettir.

* MİSBAH (Lâmba): Rüyada yağ ile yanan lamba görmek, eğer lamba şişe ve
billurdan ise, tevfik-i Hakka, ibadet ve taate, dünya ve ahiret saadetine delâlet eder.

* MİSAFİR: Rüyada hanesine bir misafirin geldiğini görmek, bir erkek çocukla
müjdelenmeye işarettir. Evinde hamile hanım bulunmayan kimsenin rüyada misafir
geldiğini görmesi, tez zamanda kavuşacağı rızka delâlet eder.
Yine misafir görmek, keşif ve ihbara, uzaklardan gelecek bir habere de delâlet eder.

* MİSAFİRHANE: Kişinin rüyada misafirhane görmesi, nöbet beklemeye, Allah
yolunda cihada, nefsini namaz ve ibadet için adamaya delâlet eder.
Bazı kere de misafirhane görmek, açlığa ve nefsini şehvetlerden men etmeye
işarettir.
Misafirhane evlenmekten kaçınmaya ve tenhaları mekan edinmeye de delâlet eder.

* MİSK: Bir kimsenin rüyada Misk görmesi, ilme, insanlar nezdinde hayırla
yadedilmeye, şecaata ve edebiyata delâlet eder.
Rüyada ölmüş bir kimsede misk görmek, o ölünün cennet ehlinden olduğuna delâlet
eder. Bazı kere de misk rüyası, ticaret ehli için karlı ve faydalı ticarete delâlet eder.
Danyal (a.s) buyurmuştur ki: Rüyada yanında misk olduğunu gören kimse, ilme,
şecaata, insanlar nezdinde güzel bir şekilde yadedilmeye mazhar olur.
Rüyada bir göbeği yarıp içinden misk çıkardığını görmek, zengin, iffetli ve şerefli bir
kadınla evlenmeye delâlet eder. Göbekten çıkan misk bozuk ve fena kokulu ise, rüya
tam bunun zıttı ile tâbir olunur.
Misk rüyası, mala, rızka, dünya metama işarettir. .. Misk, rüyada onu koklayan veya
ona malik olan kimse için güzel geçime ve hayra delâlet eder.
Miskin azalmış hali, güzel övgüye ve iyi bir şekilde anılmaya delâlet eder. Azalmışı da
şükretmeyen bir kişiye, rüya sahibinin iyilik yapmasına alamettir.
Güzel kokulu şeylerden karanfil ve güzel kokulu cevizler gibi siyah olan her şey iftihar
etmeye ve sevince işarettir.
Bekâr bir kimsenin bir yerden misk aldığını görmesi, evleneceğine delâlet eder.

* MISKAL (Tartı ölçüsü) : Bir kimsenin rüyada miskalle tarttığını görmesi, iyilikle emir,
kötülükten men etmeye, öğüt ve nasihata ve insanları kötülükten sakmdırmaya
delâlet eder.
Rüyada miskalle tartmak hidayete, doğruluğa, bazı kere de günaha delâlet eder.

* MİSVAK: Rüyada abdest alırken misvak kullandığını görmek, onunla dişlerini
temizlediği miktarca, Nebiyy-i Zîşan'ın Sünnet-i Seniyyesini yaşamaya, akrabasına
iyilik etmeye ve onların külfet ve meşakkatlarına tahammüle delâlet eder.
Fihrist’e dön
Rüyada misvak kullanıp dişlerinin kanadığını görmek, günahlardan halas olmağa
işarettir. Bazı kere de bu rüya, günahları biriktirmeye, aile halkına eza ve cefa etmeye
ve onların mallarını almaya delâlet eder.
Bazı kere de misvak ile dişlerini kanattığını görmek, halkı gıybet etmeye alâmettir.
Nablusî demiştir ki: Rüyada misvak kullandığını görmek, sözden kaçınmaya, bazan
günahtan temizlenmeye küfürden sonra İslama, borcu edaya, bazan da kişiyi Cenâb-ı
Hakka yaklaştıracak amele ve vaadini yerine getirmeye, bazan da zevcenin
hamileliğine ve bekar kadının evlenmesine delâlet eder.

* MİZAN: Rüyada mahşer meclisinde mizanın kurulduğunu görmek, adaletin her yeri
kapladığına, zulmün kalktığına delâlet eder.
Rüyada amellerinin mizanda tartıldığmı ve hasenatının ağır geldiğini görmek, dünya
ve ahiret saadetine delâlet eder.
Yine rüyada mizanı görmek, ferah ve sürura, düşmana galibiyete adalet ve insafa
delâlet eder. Mizanda bütün insanların amelinin birer birer tartıldığmı görmek, nice
bin esrarın meydana çıkmasına alâmettir.
Rüyada mizanda günahının sevabından daha ağır geldiğini görmek, rüya sahibinin
zahmetlere ve meşakkatlara duçar olacağına delâlet eder.

* MUALLİM (Öğretici): Rüyada muallim görmek, kudret ve saltanatıyla tanınan ve
çeşitli sanatlara vakıf olan bir sultana delâlet eder.
Muallim görmek, emire veya hakime, yahut fıkıh ehline işarettir. Bazı kere de muallim
görmek, serçe kuşu avcısına ve satıcısına delâlet eder.
Rüyada kendisinin muallim olup birine ilim öğrettiğini görmek, insanlar nezdinde ulvi
mertebeye ve şerefe delâlet eder. Muallim, cahil bir kavmin reisi olarak da tâbir edilir.

* MUHAFIZ: Bir kimsenin rüyada muhafız görmesi, emniyet, selamet ve namaza
delâlet eder. Yine muhafız görmek, şeytan ve onun avanesinden korunmak ve
kaçınmak için verilen gizli sadakaya delâlet eder.
Bazı kere de rüyada muhafız görmek, köpeklere işarettir. Zira köpek sahibini
tehlikelerden korur.

* MUHAFIZ BÖLÜĞÜ: Rüyada devletin muhafız bölüğünü görmek, kudret ve izzete,
korkulardan emin olmaya, sefere, karan ve denizde harekete, hastalıklardan şifa
bulmaya alâmettir.

* HAZRET-İ MUHAMMED (S.A.S): Kitabımızın başında da ifade ettiğimiz gibi Resûl-i
Ekrem efendimiz:
"- Her kim beni rüyasında görürse o, uyanık bir halde de beni görecektir. Çünkü
şeytan bana temessül edemez." buyurmuşlardır.
Yine bunun benzeri birkaç hadis-i şerif daha vardır. Ve buyuruyorlar ki:
"- Her kim beni rüyasında görürse, o gerçek olarak beni görmüştür. Çünkü
şeytan benim suretime giremez."
Şunu hemen belirtelim ki: Nebiler Sultanını rüyada görmek, insan için saadetlerin en
büyüğü ve şereflisidir. O'nu görmek, dünyanın ve ahiretin safası demektir. Aşk
olmadan meşk olmaz denilmiştir. Gönül toprağına onun muhabbet damlası
düşmeden ve onun çiçeğinin dalından bir gonca olmadan devlet ele geçmez.
Yukarıda zikredilen hadîs-i şerifler ve daha niceleri İslâm alimlerince türlü şekilde
tefsire tabi tutulmuştur. Bu güzide insanlardan bir kısmı demiştir ki:
- Kişinin rüyası Resûl-i Ekrem (s.a.s)'i görmesi, Resulullah'ın bulunduğu heyet üzere
olduğu takdirdedir.
Bazıları da demişlerdir ki:
- Resûl-i Ekrem (s.a.s)'i vefatı zamanında bulunduğu heyet üzere gördüğü
takdirdedir.
Meşhur alim ve veli İbn-i Sîrîn hazretleri de bunlardan biridir. Ondan nakledilmiştir ki,
Kâinatın Efendisini görme rüyası ona anlatıldığı zaman o "Rüyada gördüğün zatı
bana anlat" dermiş eğer rüya sahibi o zatı İbn-i Sîrîn'in bilmediği ve Peygamberler
Peygamberinin mübarek hilyesine uymayan bir şekilde anlatırsa, bu kere İbn-i Sîrîn
Hazretleri:
- Ey Adem, derdi, Sen Nebiyy-i Zîşanı görmemişsin!
Kainatın Efendisini rüyada görmek hususunda alimler çok sözler söylemişlerdir. Biz o
sözlere kapı açmadan kısaca ifade edelim ki, onu görmek için kalp aynası parlak
olmak gerek. İnsan günah ve hatadan ne nisbette beri olur, Sünnet-i Seniyyeye ne
nis-bette ittiba ederse, rüya hususunda da şansı o derecede artar. Tarihi bir hakikattir
ki çok kimseler ve büyükler Nebiler Nebisini rüyada görmüşlerdir.
Rüyada Allah'ın sevgili ve şerefli Resulünü gören kişi daim durumu iyi ve gönlü şen
olur. Ona artık gönül safası bahşedilir. Eğer üzüntü, keder ve sıkıntısı varsa veya
zindanda ise bütün bunlardan halas olur ve muradının incisini elde eder.
Bir kimsenin rüyada Resûl-i Ekrem (s.a.s)'i görmesi, onun şefaatine delâlet eder.
Çünkü Nebiyyi Zîşan şefaat sahibidir.
Yine Rahmet Nebiyi rüyada görmek, delilleri açıklamaya, sözünde doğru ve vadinde
durmaya alâmettir. Bazı kere de bu rüya, kişinin akrabaları arasında onların hiç
birisinin yetişemediği bir makama nailiyetine delâlet eder.
Rüyada Fahri Alem efendimizi bir şeye binmiş görmek, onun mübarek türbelerini
ziyarete delâlet eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada peygamberleri veya onlardan birini görmek,
onbir türlü tâbir olunur:
a) Rahmet,
b) Nimet,
c) İzzet,
d) Ulüvv-i Kadr,
e) Devlet,
f) Zafer,
Fihrist’e dön
g) Saadet,
h) Riyaset,
ı) İslam'da kuvvet
i) Dünya ve ahirette hayır,
j) Refah ve rahat
Rüyada Resûl-i Ekrem efendimizin vefat ettiğini görmek, rüya sahibinin kendi
neslinden şerefli ve hayırlı bir kimsenin vefatına delâlet eder. Peygamberler
Peygamberini yolda yaya olarak yürüyor görmek, rüya sahibi için yaya olarak Razva-i
Mutahhara'yı ziyaretine delâlet eder.
Rüyada Allah'ın sevgili ve şerefli Resûlü'nü harab bir mekanda görmek, o mekanın
Resûl-i Zîşan'ın bereketiyle tamir ve imar edileceğine alâmettir.
Bir kimsenin rüyada Nebiler Nebisinin mestlerini giydiğini görmesi, Resûlüllah'ın o
zata Allah yolunda cihad yapması için emrettiğine işarettir.
Resûl-i Ekrem'in bir yerde ezan okuduğunu görmek, o yerde ucuzluk, bolluk, bereket
ve halkın çokluğuna delâlet eder. Yine bir mahalde Resûl-i Muhterem efendimizi
namaz kılar hâlde görmek, Müslümanların dağınık işlerinin toplanmasına delâlet
eder.
Rüyada Kainatın efendisini mübarek sakalını tarar bir vaziyette görmek, üzüntü,
keder, sıkıntıdan halâs olmağa delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada Nebiyy-i Zîşanı haddinden fazla güzel görmesi, rüya sahibinin
çokça dindar olduğunu ve Sünnet-i Seniy-yeye itibama delâlet eder.
Yine kişinin rüyada Resûlüllah (s.a.s) ile musafaha yaptığını görmesi, sünnet-i
Peygamberiye tabi olduğuna delâlet eder.
Rüyada Allah Resulünün sakal-ı şeriflerinin siyah olduğunu görmek, sevinç, sürür,
bolluk ve ucuzluğa delâlet eder. Mübarek sakalında aklık görmek, kuvvete, düşmana
galip gelmeye ve kemâle delâlet eder.
Rüyada Nebiler Sultanının kendisine bir şey verdiğini görmek, ilme, hikmete nailiyete
ve Hakka tâbi olmaya işarettir.
Her veçhile Sultan Nebiyi görmek, imanın kuvvetine, dinde salâh sünnete tabi olmaya
ve büyük nimete, ahirette şefaata delâlet eder.
Rüyada Ravza-i Nebiyi görmek, zenginliğe, hapisten ve sıkıntıdan kurtulmağa, nimet
ve berekete delâlet eder.
Rüyada Peygamberler Peygamberini hutbe okurken görmek, iyilikle emretmeye ve
kötülükten sakındırmaya delâlet eder.
Bir kimsenin rüyada Peygamber-i Zîşanm elinden bal hurma gibi güzel ve hoş bir şey
aldığını görmesi, Kur'ân-ı Kerimi ezberlemeye ve ona sunulan şey miktarınca ilme
delâlet eder.
Rüyada Kâinatın Efendisini buğday benizli olduğu halde görmek, heva ve hevesi terk
etmeye, tevbe ve istiğfara işarettir.
Yine rüyada Alemin Fahrini silahla tam mücehhez olmadığı halde az bir asker içinde
bulunduğunu ve askere mütevazi davrandığını görmek, müslümanlarm kafirler
üzerine galip gelmesine delâlet eder.
Rüyada Resûl-i Ekrem'in ardınca gittiğini görmek, sünnet-i Seniyyeye itibaya işarettir.
Tekrar ifade edelim ki, rüyada Peygamber-i Alişan efendimizi görmek, günahlardan
uzak olmaya, gönül safasma, kalb temizliğine, dinde salaha, amellerde ihlasa
bağlıdır. Aşkın çırasına yanmak gerek... Aşık bu yolda kanat çırparsa maşuk da elbet
kendisini gösterecektir.
Evet:
Ey toprak canlı kişi, Muhammed'le aşka yol, Hakka ulaşmak için bilmiyorum başka
yol!

* MUHTAÇLARA YARDIM: Bir kimsenin rüyada muhtaçlara iyilikte bulunduğunu ve
yardım ettiğini görmesi, düşmanını kahretmeye ve Yüce Allah'ın gadabını
söndürmeye delâlet eder. Çünkü, gizlice verilen sadaka Cenâb-ı Kibriyanm gadabma
söndürür. Yani Allah Teâlâ iyilik yapan kuluna gadap etmez, onu rahmetiyle
kuşatır. Sadaka verdiği kişi günahkâr olarak tanınan bir kimse ise, o takdirde
bu rüya makbul değildir.

* MUM: Kişinin rüyada mum görmesi, sultana veya şanı yüce ve cömert bir çocuğa
işarettir. Rüyada mumun eriyerek birikmesinden dolayı şamdanın çukur yerini
görmek, meşakkat ve mihnetten sonra kavuşulacak helal mal ve rızka delâlet eder.
Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada mum görmek, izzet ve devlete delâlet eder.
Rüyada evinde mum yandığını görmek, nimet ve devlete, izzet ve şerefe işarettir.
Evi içinde bir mum yandığını, bunun nuru ile her tarafın ziyadar olduğunu görmek, o
sene içinde büyük bir nimetin husulüne, ticarette kâr ve kazanca delâlet eder.
Rüyada yanmakta olan mumu birinin elinden aldığını gören, o zatın yüzünden izzet
ve devlete erer.
Kirmani demiştir ki: Rüyada elinde yanmakta olan mumun söndüğünü görmek, rüy
asahibinin zevcesinin vefatına işarettir.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada mum görmek, sekiz vech ile tâbir olunur:
a) Melik,
b) Hakim,
c) Evlat,
d) Düğün,
e) Riyaset,
f) Ferah ve sürür,
g) Servet,
h) İlim,
ı) Rahat maişet,
i) Zevce,
j) Hizmetçi
Fihrist’e dön
Rüyada elinde veya evinde yanmakta olan bir mum görmek, hanımı hamile kişi için
erkek bir evlada, bekar için de evlenmeye delâlet eder.
Rüyada bir memlekette birçok mumların yandığını ve etrafa ziyalar saçtığını görmek,
devlet reisinin adaletine, hakimlerin insafına, yüksek makam sahiplerinin de
hayırhahlığma delâlet eder.
Rüyada bir mescid veya medresede nice mumların yandığını görmek, o mahal
halkının hemen hepsinin taat ve ibadet ehli olduklarına delâlet eder.
Bekâr kişinin rüyada mum görmesi, evliliğe veya hizmetçiye işarettir. Bazı kere de
mum rüyası, manevi yüksekliğe, salih kimseye delâlet eder.

* MUM YAPAN: Rüyada mum satan veya imal eden kimseyi görmek, ferahlık ve
sevinci alâmettir. Hasta kişinin mumcuyu görmesi ölüme işarettir.
Yine rüyada mumcuyu görmek, ilme, hidâyete, genişlik ve feraha delâlet eder. Bazan
da hastalığa, malın noksanlaşmasma, bereketin gitmesine ve ağlamaya işarettir.

* MUMYA: Rüyada mumya görmek, acı bir olay tekrar hatırlamaya ve bunun tesiriyle
üzüntüye delâlet eder.

* MUSA (A.S): Rüyada Musa (a.s)'ı görmek, hakkın batıla üstün gelmesine, sapık ve
zalimlerin kahrına delâlet eder.
Bir kişi rüyada Musa (a.s)'ı görse, Yüce Rahman o kişi vasıtasıyla zalim ve kibirli
adamı helak eder ve ondan sonra o kişi izzet, şeref, galibiyet ve ululğa nail olur.
Yine rüyada Hazret-i Musa'yı görmek, denizde yolculuk yapmaya ve akıbetinin
selâmet ve ticaretle neticelenmesine delâlet eder.
Rüyada Musa (a.s)'ın esasını kendi elinde görmek, büyük bir makama nailiyete ve
düşman üzerine galibiyete delâlet eder.
Rüyada Musa (a.s)'ın asasının meydana çıkışını görmek, müslümanların
galibiyetine ve kâfirlerin helakma işarettir.
Bir kimsenin rüyada Musa (a.s)'ın suretine girdiğini veya onun elbiselerinden bir
elbise giydiğini görmesi, düşmana galip gelmeye, maksad ve arzusuna nail olmaya
delâlet eder.
Hapiste olan kimsenin rüyada o büyük Peygamberi görmesi, zindandan kurtulmaya alâmettir.

* MUSAFEHA: Rüyada bir müslümanla Musafeha yaptığını görmek, hayra, iyiliğe,
günahların dökülmesine delâlet eder.

* MUSALLA: Rüyada Musalla taşı görmek, ölümü hatırlamaya, tevbe ve istiğfara,
üzüntü ve kederden kurtulmaya delâlet eder.
Yine rüyada bayram namazı kılman yeri görmek, ferahlığa, sevince, üzüntü ve
kederin zail olmasına, maişetin genişliğine, hastaların şifa bulmasına delâlet eder.
Rüyada musallayı yenilediğini görmek, fasıkın tevbe etmesine, kâfirin hidayete
ermesine, yağmura, düşmana galip gelmeye, bekârları evlendirmeye ve küçük
çocukların Kur'ân okumalarına delâlet eder.
Rüyada ölülerin üzerine konduğu musallayı görmek, üzüntü, keder, sıkıntı ve mamur
yerlerin harap olmasına delâlet eder.
Bazı kere de musallayı görmek, hapisten kurtulmağa, temizliğe, sıkıntı ve
meşakkatten rahatlığa kavuşmağa ve borçları ödemeye delâlet eder.

* MUSHAF-I ŞERİF: Rüyada Mushaf-ı Şerif görmek, insanın nail olacağı ilim ve
hikmet ile tâbir olunur.
Bir kimsenin rüyada Peygamber-i Zîşanm mübarek huzurunda Mushaf-ı şerifi
okuduğunu görmesi, ilme, hikmete, Kur'ân-ı Kerimi ezberlemeye ve yüksek
mertebelere delâlet eder.
Rüyada bir mushaf satın aldığını görmek, mala, rızka , genişliğe, ilim ve irfana delâlet
eder.
Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada Mushaf-ı Şerif görmek, yedi vech ile tâbir
olunur:
a) İlim,
b) Hikmet,
c) Miras,
d) Emanet,
e) Helal rızık,
f) Hüküm,
g) Kuvvet...
Alim bir adamın rüyada Mushaf yazdığını görmesi, ticaretinde yapacağı kazanca ve
ilminin ziyade olacağına delâlet eder. Rüyada bir devlet reisinin Mushaf-ı Şerifi dili ile
yaladığını veya başkasının yaladığını görmesi, onun ölümüne alâmettir.
Hakimin rüyada mushafı yaladığını görmesi, rüşvet ile tâbir olunur..
Rüyada halktan bir kimsenin kendisini Mushafın yaprak ve satırlarını yediğini
görmesi, Kur'ân okumakla geçimini sağlamaya delâlet eder.
Mushaf rüyası, bağa, bahçeye, karı-kocaya, babaya, hocaya ve terbiyeci gibi
kendisine itaat edilen kimselere de delâlet eder.
Mushaf görmek, doğru bir yemine işarettir.
Rüyada bir yerden mushaf çaldığını ve sakladığını görmek, namazda hırsızlık
yapmaya, namazın erkan ve adabına riayet etmeksizin kılmaya delâlet eder.
Rüyada bir kimsenin kucağında bir Mushaf olduğunu ve bir tavuk yavrusu gelerek
ondaki yazıyı tamamen kaldırdığını görmesi, rüya sahibinin Kuran okuyan bir
çocuğunun geleceğine delâlet eder.
Mushaf rüyası şöyle de tâbir edilmiştir:
a) Miras,
Fihrist’e dön
b) Emanet,
c) Helal rızık,
d) Kudret ve kuvvet,
e) İzzet,
f) Şeref.
Rüyada Mushafı boynuna astığını görmek, hafız olmaya işarettir ve o kimse Kur'ân'ı
ezberler.

*MUSİKİ: Rüyada Ney sesi veya başka bir musiki sesi duymak, arzu ve isteklerin
yerine gelmesine, gönül ferahlığına ve sanata karşı alâkaya delâlet eder.

* MUSLUK: Rüyada şırıl şırıl su akan bir musluk görmek, ferah ve zenginliğe,
menfaata, kapalı musluk görmek, üzüntü ve malî sıkıntıya delâlet eder.

* MUTTALİ VE VAKIF OLMAK: Bir kimsenin rüyada kendisi için gizli olan bir şeye
muttali olduğunu görmesi, gizli bir ilme veya büyük bir sanata delâlet eder.
Yine rüyada gizli olan şeye muttali olduğunu görmek, Allah Teâlâ'nın sırlarından olan
hazine ve maden gibi şeylere vâkıf olmaya işarettir.

* MUZ: Muz, meyveler içinde en güzellerinden biridir. Rüyada muz görmek, hayra,
ilme, kitaba, ülfet ve muhabbete delâlet eder.
Muz rüyası şöyle de tâbir edilmiştir:
a) Mal,
b) Dinde salâh,
c) Güzel kadın,
d) Hayır,
e) Menfaat ve rızık.
Bazı kere de rüyada muz görmek, saklı olan mala veya ana rahminde bulunan
çocuğa yahut kabir ya da hapiste bulunan kimseye delâlet eder.
Rüyada muz görmek, elbise, ülfet, muhabbet ile de tâbir edilir. Muz görmek, cömert,
muvahhid ve ahlâkı güzel bir kimseye de delâlet eder.
Rüyada evinde muz bulunduğunu görmek, doğacak bir erkek çocuğa alâmettir.
Rüyada muz yediğini görmek, rızka, mala, menfaata ve başkası tarafından
gönderilecek nimete delâlet eder.
Rüyada muz görmek, tüccar için mal. Takva ve ibadet ehli kimseler için de din ve
ibadete delâlet eder.

* MÜBAŞİR: Rüyada mübaşir görmek üzüntülü bir habere delâlet eder. Çünkü
mübaşirler mahkemelerde bulunur.

* MÜCELLİT: Rüyada mücellit görmek, sırları keşfetmeye ve dostluğu muhafazaya,
bazı kere de ölü yıkayıcı ve kefenleyiciye veya teraziye delâlet eder.
Mücellit, sırları saklamaya, emanetleri muhafazaya ve sanatın inceliklerine delâlet
eder.

* MÜEZZİN: Bir kimsenin rüyada müezzin görmesi, hayra davet ediciye delâlet eder.
Çünkü müezzin insanları hayra ve kurtuluşa çağırır. Bazı kere de müezzin, nikâh
memuruna, melikin elçisine, perdedarına veya hapse çağına bir kimseye alâmettir.
Kişinin rüyada ezan okuduğunu ve insanları hayra çağırdığını görmesi, bu rüya hac
aylarında ise, hacca gitmeye delâlet eder.
Rüyada bir kadının minarede ezan okuduğunu görmek, o ma-hali cahil ve bilgisizlerin
istila etmesine işarettir.
Rüyada kendisini bir mescid veya camiye müezzin yahut kayyım olmuş görmek, din
ve itikatta salaha, İslama hizmete, hayır ve menfaata delâlet eder.
İbn-i Sîrîn demiştir ki: Rüyada mescidin kayyimini görmek, beldenin hakimine delâlet
eder.
Bir kimsenin rüyada kendisini müezzin olmuş görmesi, salâh ve takva ehli olmaya,
din ve itikadın sağlamlığına, insanları hak ve hidayete davete delâlet eder.

* MÜFTÜ: Rüyada bir şehrin müftüsünü görmek, cemaate ve din bütünlüğüne ve
fıkha delâlet eder. Çünkü müftülük makamı fetva yeridir.

* MÜHENDİS: Kişinin rüyada mühendis görmesi, mamur bir şeyin harap olmasına,
haram olan bir yerin de mamur olmasına, bazı kere de fitne ve şerre delâlet eder.
Rüyada mühendis olduğunu görmek, uzun ömre ve devamlı işlere işarettir. Çünkü
mühendisler uzun ümitli olurlar.
Bazan da mühendis görmek, izzete, şerefe ve bir yerde amirliğe delâlet eder.
Devlet reisinin rüyada kendisini mühendis olmuş görmesi, devlet idaresinde tedbirli
davranmaya delâlet eder. Mühendis rüyası, fakirlikten sonra zenginliğe ve hastalıktan
sonra sıhhata kavuşmaya, vücudun selâmetine delâlet eder.

* MÜHÜR: Rüyada elinde bir mühür olduğunu görmek, korkudan ve şiddetten emin
olmaya, devlet hizmetine girmeye, gelecek hayırlı habere ve bekâr için evlenmeye
delâlet eder.
Rüyada elindeki mühürle bir şeyi mühürlediğini görmek, rızka, mala ve menfaata
işarettir.

* MÜHÜR VE YÜZÜK: Zevcesi hamile olan bir kişinin rüyada altın mühür görmesi,
doğacak çocuğun erkek olmasına alâmettir. Elinde demirden bir mühür olduğunu
görmek, zorluk ve meşakkatten sonra hayra nailiyete delâlet eder.
Devlet reisinin rüyada eline Süleyman (a.s)'ın mührünü aldığını, parmağına onun
yüzüğünü taktığını görmesi, şehirler fethetmesine, memleketin genişlemesine ve bütün arzularına kavuşmasına delâlet eder.

* MÜHÜRLEMEK: Nablusî demiştir ki: Rüyada mühürle, kulakları, gözleri, ağızları
yahut kalbleri mühürlemek, Allah Teâlâ'nın ona gazab etmesine alâmettir.
Bir kimsenin rüyada elindeki mühürle, mal yahut mahsul üzerine mühür vurduğunu
veya nişan ettiğini görmesi, velayet ve memuriyete delâlet eder. Eğer o kişi ehil ise
bir şehre vali olur. Eğer fakir ise bu rüya zenginliğe işarettir.
Mühür rüyası şu türlü de tâbir olunur:
a) Emin olmak,
b) Sultan,
c) Zevce,
d) Çocuk,
e) Hizmetçi,
f’) Rızık.
Rüyada yüzüğünün taşının tüştüğünü görmek, eğer varsa, çocuğunun ölümüne veya
malının zayiine delâlet eder.

* MÜLAKAT: Rüyada büyük meleklerden biriyle mülakat yaptığını görmek, sıkıntı,
meşakkat ve zorluktan sonra genişliğe, fakirlikten sonra zenginliğe ve ulvi mertebeye
delâlet eder.

* MÜNADI: Rüyada uzaklardan bir münadi, yani ses duymak veya çağırılmak,
yolculuk ile tâbir olunur.

* MÜNAZAA: Bir kimsenin rüyada bir başka kimse ile ağız kavgası yaptığını görmesi,
üzüntü , keder ve sıkıntıya delâlet eder.

* MÜNECCİM: Rüyada müneccimlerden bir kimseyi görmek, ulu kişilerle sohbet
etmeye, onların sır ve ahvallerine vâkıf olmaya delâlet eder.
Rüyada müneccim görmek, bekâr için evlenmeye, hastanın ölümüne, mukim olan
kimsenin de yolculuğuna delâlet eder.
Bazı kere de müneccim görmek, müjde ve korkutmaya, Sün-net-i Nebiye tâbi olmaya,
ilim ve amele delâlet eder.

* MÜREKKEP: Kişinin rüyada mürekkep görmesi, imdad, şeref ve iyilikle yükselmeye
alâmettir.
Rüyada hokka içinde mürekkep dolu olduğunu görmek, faydalı ve âlim bir zevceye
alâmettir.
Bazı kere de mürekkep, maişet için say ve gayrete, muradın husulüne ve hayra
delâlet eder. Rüyada elbisesine mürekkep döküldüğünü görmek, iyi değildir.
Ancak sanatı katiplik olanlar bundan müstesna. Mürekkep görmek, katipler için feyiz
ve rif ata ve rızka delâlet eder.

* MÜREKKEPÇİ: Kişinin rüyada mürekkepçiyi görmesi, yüksekliğe, rütbeye,
ihtiyaçları defetmeye, ilme, fazilete, hayır ve berekete delâlet eder.
Bazan da mürekkepçiyi görmek, mihnet, zahmet, meşakkat ve yürek sıkıntısına
alâmettir.

* MÜSLÜMAN OLMAK: Bir kimsenin rüyada müslüman olması, dinde sıdk ve
doğruluğa, itikadın güzelliğine ve hayra delâlet eder.
Kafir kimsenin rüyada müslüman olduğunu ve kıbleye karşı namaz kıldığını ve Allah Teâlâ'ya şükrettiğini görmesi, onun hidâyete ermesine ve küfür karanlığından
kurtulmasına delâlet eder.
Yine bir müşrik, rüyada kendisini cennete görse, veya başkası onu cennete
sürüklese, bu da müslümanlık ile tâbir olunur. Ve o kişi kendisini cennete götürecek
amelleri işler.
Bir kafir, öldükten sonra tekrar dirildiğini görse, yine bu rüya onun hidâyetine delâlet
eder.

* MÜŞTERİ:
Rüyada bir şey satın almak veya başkasına sattığını görmek, meşakkat
ve zorluğa ve muhtaç olmaya işarettir.

* MÜŞTERİ YILDIZI: Kişinin rüyada müşteri yıldızını görmesi, devlet reisinin
hazinedarına ve yardımcısına alâmettir. Rüyada müşteri yıldızının ay ile birlikte
görülmesi, alım-satım işlerine, rızka ve şanın yüceliğine işarettir.
Rüyada aşağı doğru inen müşteri yıldızı, ay ile beraber olursa, bu takdirde,
hikayecilere, meclis sahiplerine, rüya tâbir çilerine, namaza, oruca, ibadetlere ve
hacca alâmettir.
Bazı kere de bu yıldızı görmek, şerre, şiddete ve kan dökülmesine delâlet eder.

* MUVEZZİ: Rüyada posta müvezzini görmek, sevindirici haberlere, gönül ferahlığına
delâlet eder. Çünkü çok kere postacılar müjdeli mektuplar getirirler.

* MÜZDELİFE: Rüyada Müzdelife'de olduğunu görmek, ibâdet ve taatinden dolayı
övülmeye ve güzel şöhrete nailiyete işarettir.
Bir kimsenin rüyada ve hac mevsiminde kendisini Müzdelife'de görmesi, hacca
gitmeye delâlet eder.

* MÜZE: Rüyada müze görmek, tarihi ve antika eserlere meraka işarettir. Kur'ân-ı
Kerim ve Hüsn-ü Hat müzesini görmek veya o müzedeki eserleri görmek, ilme,
sürura, münevî rızka ve hayıra delâlet eder.
Müzede meşhur hattatlara ait bir Besmele görmek

kaynak: Mustafa Necati Bursalı / Büyük İslami Rüya Tabirleri Ansiklopedisi