KUR'AN'IN "EN" ÂYETLERİ

Sahabenin en âlimlerinden olan Abdullah bin Mesud, Hz. Ömer (r.anhüma) tarafından kendisine "Kur'an'ın "en" âyetlerine" ilişkin sorulan sorulara şu cevabı vermiş:

1. Kur'an'ın en büyük âyeti, âyete'l-kürsî'dir.

"Allah, O'ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyûmdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür." (Bakara, 255)

2. Kur'an'ın en muhkem âyeti şudur:

"Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür." (Nisa, 58)

3. Kur'an'ın en özlü / veciz âyeti şudur:

"Kim zerre miktarı iyilik yaparsa karşılığını görür. Kim de zerre miktarı kötülük yaparsa karşılığını görür." (Zelzele, 7-8)

4. Kur'an'ın en hüzünlü / korkutucu âyeti şudur:

"Kim bir kötülük yaparsa bundan dolayı cezalandırılır." (Nisa, 123)

5. Kur'an'ın en ümit veren âyeti şudur:

"De ki: [Allah şöyle buyurdu:] Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir." (Zümer, 53)

(Suyutî, el-İtkân, (Müessesetü'r-risâle), s. 731)