Etiketlenen üyelerin listesi

MEZHEP NE DEMEKTİR? Kelime olarak mezhep, takip edilen, gidilen yoldemektir. Mecazen de şahsî/ferdî (kişisel) görüş, inanç ve doktrin manalarında kullanılmaktadır. Din açısından ise müctehidin, dinin ayrıntılarına ilişkin, kendine mahsus kural ve yöntemlerle oluşturduğu inanç ve hukuk sistemini ifade eder. Bir başka deyimle; müctehid sıfatını kazanmış bir İslam aliminin, hüküm bakımından kapalı veya kesin olmayan (zannî) ayet ve hadisleri İslam’ın temel esaslarına aykırı olmayacak

Bu konu 5072 kez görüntülendi 35 yorum aldı ...
Mezhep ne demektir? 5072 Reviews

  Konuyu değerlendir: Mezhep ne demektir?

  5 üzerinden | Toplam: 0 kişi oyladı ve 5072 kez incelendi.

Sayfa 1/3 123 Son
 1. #1
  Ehl-i Sünnet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  05-02-2011
  Mesajlar
  2.826
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Ehl-i Sünnet

  MEZHEP NE DEMEKTİR?

  Kelime olarak mezhep, takip edilen, gidilen yoldemektir. Mecazen de şahsî/ferdî (kişisel) görüş, inanç ve doktrin manalarında kullanılmaktadır.

  Din açısından ise müctehidin, dinin ayrıntılarına ilişkin, kendine mahsus kural ve yöntemlerle oluşturduğu inanç ve hukuk sistemini ifade eder. Bir başka deyimle; müctehid sıfatını kazanmış bir İslam aliminin, hüküm bakımından kapalı veya kesin olmayan (zannî) ayet ve hadisleri İslam’ın temel esaslarına aykırı olmayacak şekide yorumlayarak getirdiği çözümler topluluğuna mezhep adı verilir. İslâm tarihinde mezhep kelimesi genel olarak itikadî, fıkhî, siyasî görüşlerin hemen hepsi için kullanılmıştır.

  Mezhepler tarihi ile meşgul olan alimler, İslâm mezheplerini Peygamberimizden (s.a.v.) rivayet olunan bir hadise göre tasnif etmişlerdir. Bu hadiste Yahudilerin yetmiş bir, Hıristiyanların yetmiş iki fırkaya ayrıldığı, İslâm ümmetinin ise yetmiş üç fırkaya ayrılacağı; cehennemden kurtulacak Müslümanların, Resûlüllah’ı ve ashabının yolunu takip eden fırka –başka bir rivayette de, birlik ve beraberlikten ayrılmayan cemaat- olduğu belirtilmektedir.(1)
  ***


  MEZHEPLERİN ÇIKIŞ SEBEPLERİ

  İslam dünyasında mezheplerin oluşumunu, ortaya çıkmasını etkileyen pek çok sebep saymak mümkün. Ancak meseleyi uzatmadan şöyle özetleyebiliriz:

  Sevgili Peygamberimiz(s.a.v.) hayatta iken sahabiler arasında herhangi bir ihtilaf söz konusu değildi. Dinden gerek inanç, gerek ibadet ve muamele ve gerekse âdap ve ahlâka dair anlayamadıkları/anlaşamadıkları bir mesele çıkarsa, Resûlüllah’a (s.a.v.) sorarlar, o da açıklardı. Râşit halîfeler döneminde de bu hususlarda herhangi bir sıkıntı olmamıştı. Sahabe ve tâbiîn devirlerinde ise, akaid ve amele dair bir mesele ortaya çıkarsa, hemen güvenilir alimlere müracaat edilir, cevabı alınır, karışıklık çıkmasına fırsat verilmezdi. Ancak daha sonraki devirlerde, kendilerine güvenilir zatların yavaş yavaş azalmaları sebebiyle, Müslüman halkın sıkıntılarını gören bazı alim ve müctehidler, akaid ve fıkıh alanındaki görüşlerini açıklayıp yaymaya başladılar. Nitekim hicrî birinci asrın sonlarından itibaren mezheplerin kurucuları, gerek akaid ve gerekse fıkıh sâhasındaki çalışmalarını yoğunlaştırdılar. Onların bu görüşlerini dinleyen, okuyup yazan insanlar da, bunlara uyarlardı. Böylece bu zatların görüş ve ictihatları, halkın anlayışında bir mezhep olarak yerleşti. Bununla birlikte hemen ifade etmeliyiz ki, bu büyük alim ve imamlardan hiçbirisi, ””Ben bir mezhep kuruyorum, bana uyunuz!”” diye, halkı kendi görüşlerine tâbi olmaya çağırmamışlardır. Devlet adamlarının, makam-mevki ve nüfuz sahibi kimselerin davet ya da emirleriyle de bir mezhep kurmaya yeltenmemişlerdir.

  Bilindiği üzere insanların anlayış-kavrayış ve idrak seviyeleri farklıdır, istek ve ihtiyaçları çeşitlilidir. Dolayısiyle dinin esasına uygun olmak kayıt ve şartıyla fıkhî ihtilafların/farklılıkların da caiz olması bir kenara, ümmet için bir rahmettir, kolaylıktır. Onun içindir ki Peygamber Efendimiz, müctehid ictihadında isabet ederse iki sevap, iyi niyetle Allah rızası için yaptığı bu ictihadında hata ederse bir sevap alacağını söylemiştir.(2)
  ***

 2. #2
  Ehl-i Sünnet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  05-02-2011
  Mesajlar
  2.826
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Ehl-i Sünnet
  KAÇ ÇEŞİT MEZHEP VARDIR?

  İslâm’da ki türlü mezhep vardır:

  1. İtikadi Mezhepler: İmanla-inançla ilgili konulardaki görüşler.

  2. Ameli Mezhepler: İbadet ve muamelelerle ilgili konulardaki görüşler.

  İTİKADİ MEZHEPLER

  İman esaslarını kabul etme konusunda bir çok görüş ve mezhep vardır. Bunlar da iki gruba ayrılır:

  a) Hak Mezhepler veya Ehl-i Sünnet Mezhepleri.

  b) Batıl Mezhepler veya Ehl-i Bid’at Mezhepleri.

  Ehl-i Hak veya Elh-i Sünnet, dinî yorumlarda Peygamber Efendimizin (s.a.v.) ve sahabenin (r.anhüm) yolunu takip edip onları örnek alan, sahabe arasında ayrım yapmadan onları bütün olarak seven ve kabul eden mezheplerin adıdır.

  Ehl-i bit’atise, yorumlarını daha ziyade kendi görüş ve fikirlerine dayandıran, ashaptan bazılarını sevgide aşırıya kaçan, bazılarına karşı da nefret duyan mezheplerin adıdır.
  ***


  HAK MEZHEPLER(EHL-İ SÜNNETE MENSUP MEZHEPLER)

  İtikatta Ehl-i Sünnet Mezhepleri ikidir:

  1. Eş’arî mezhebi

  Mezhebin kurucusu İmam Eş’arî’dir. Basra’da doğmuş, Bağdat’da vefat etmiştir. İmanla ilgili mevzularda ayet ve hadisleri temel almakla birlikle bunların anlaşılmasında akla da yer veren bir mezhep anlayışıdır. Şâfiîler, Malikiler genelde Eş’ari mezhebindendir. Mezhep, Kuzey Afrika, Endonezya ve Hicaz’da yaygındır.

  2. Maturîdi mezhebi

  Mezhebin kurucusu, İmam Mâtüridî’dir. Kendisi Türkistan’ın Semerkant şehrinin Mâtürid köyündendir. Mâtüridilik, imanla ilgili mevzularda ayet ve hadisleri temel almakla birlikte dinin anlaşılması konusunda aklı temel kabul etmiş bir mezheptir.

  Mâtürîdî akaidinin temelini İmam-ı Azam Ebû Hanife’nin (rh. 80/699 – 150/767) içtihatları-görüşleri, bilhassa onun Fıkhu’l-ekber isimli eseri teşkil eder.

  Mâtürîdîler fıkıhta İmam-ı Azam Ebû Hanife’nin (rh.) yolunu takip etmiştir. Hanefilerin büyük çoğunluğu Mâtüridî mezhebine bağlıdır.

  Mezhep, Türkiye, Balkanlar, Orta Asya, Hindistan, Pakistan’da yaygındır.

  Çoğunlukla Türkler fıkıhta Hanefi, itikatta ise Mâtüridi mezhebindendir.
  ***


  İtikatta bu iki hak mezhebe üçüncü olarak “Selefiye”yi ilave edenler olsa da buna gerek yoktur. Çünkü Ehl-i Sünnet’in tuttuğu, takip ettiği yol zaten selefin yoludur. Kaldı ki sonraları “Selefilik”, selefin yolu ve görüşleri olmaktan çok İbn Teymiyeve Muhammed b. Abdülvahhab’ın mugalatalarını-düşüncelerini yansıtır hale gelmiştir.

  Selefîler, ilk olarak Hicri 4. yüzyılda ortaya çıkmışlardır. Bunlar, amelde Hanbelî mezhebine mensuplardı. Görüşlerinin, Selefiye inancını canlandıran ve bu inanca ters düşen görüşlere karşı mücadele eden İmam Ahmed İbn Hanbel´e (rh.) ait olduğunu söylüyorlardı. Ancak Hanbeli mezhebinden olan bazı zatlar; onların bu görüşlerinin, Ahmed İbn Hanbel´e (rh.) ait olduğu hususundaki sözlerine katılmamışlardır.

  Selefiye inancı Hicrî 7. yüzyılda tekrar ortaya çıkmış ve bu de¬fa bu görüş, İbn Teymiyyetarafından ihya edilmeye çalışılmıştır. İbn Teymiyye, Müslümanları yoğun bir şekilde bu görüşü kabul etmeye davet etmiş ve kendine göre, zamanının gerektirdiği bazı düşünceleri (!) de Selefiye görüşüne ilave etmiştir.

  Daha sonra Selefiye inancı Hicrî 12. yüzyılda Muhammed b. Abdülvahhab tarafından Arap yarımadasında yeniden ortaya çıkarılmıştır. Günümüzde de Vehhabîler, Müslümanları bu Ehl-i Sünnet dışı görüşe davet etmekte ve bu görüşleri şiddetle savunmaktadırlar.

  Hanbelîmezhebinde olduklarını iddia eden bu insanlar, bazı çok temel mevzularda Ehl-i Sünnetçizgisinden ayrı görüş ve inançlara sahiptirler. Mesela tevhid inancıyani Allah’ın birliğimeselesi, şefaat, tevessül, rabıta, kabir ziyaretleri… gibi hususlarda işi, Sünnîleri tekfire kadar götürmüşlerdir. Bu akım Hicri 4. yüzyılda ortaya çıkmış ve bu görüşü benimseyenler, görüşlerinin, Ahmed İbn Hanbel´e ait olduğunu söylemişlerdir. Ancak Hanbelimezhebinden olan bazı zatlar bu görüşlerin, Ahmed İbn Hanbel´e ait olduğu hususunda bunlara katılmamışlardır.

  Bâtıl Mezhepler(Ehl-i Bit’at Mezhepleri)

  Ehl-i bid‘at mezhepleri de ikiye ayrılır:

  a) Küfre düşmeyenler,

  b) Küfre düşenler.

  Küfre düşen bid‘at mezheplerinin temeli, İslam’ın ana esası olan âyet ve hadislerin görüşlerine uymayan, genellikle kişilerin kendi arzu ve hevesleri doğrultusunda uydurdukları iddialardır ki, bunların sayıları çoktur.
  ***

  AMELDE HAK MEZHEPLER

  Fıkıhtaki (ibadet ve amele dair olan konularda) ihtilaflar, akaitteki ihtilaflar gibi insanı bid‘at ve dalâlete götürmez. Nitekim fıkhî meselelerde ictihatların farklılığı ümmet için rahmat sayılmıştır. Böylece zaman ve mekânlara göre Müslümanlara genişlik-rahatlık ve kolaylıklar sağlanmıştır.

  Amelde hak olan dört mezhep sırasiyle şunlardır:

  1. Hanefî mezhebi

  Mezhebin kurucusu
  İmam-ı A‘zam Ebû Hanîfe’dir (rh.). Hicri 80 (M. 699) yılında Kufe’de doğmuş, 150’de (M. 767) Bağdat’ta vefat etmiştir. Aslen varlıklı bir aileden gelen İmâm-ı A‘zam hazretleri, ilim öğrenme ve öğretmenin yanında ticaretle de meşgul olmuştur. Ticari hayatı, günlük meseleleri iyi bilmesine, ihtiyaçları yakından tanıyıp problemleri kolay ve isabetli çözmesine yardımcı olmuştur.

  İmam-ı Azam Ebû Hanife (rh.) ictihatlarında daima insanların ihtiyaçlarını, dinin inanç ve ameldeki maksadını, temel kriterleri dikkate alarak hareket etmiştir. Mezhebin en önemli özelliği, ayet ve hadislerin hükmü ile aklın yorumu arasında makul bir dengenin oluşudur. Dört ana şer‘î delilin yanında örf ve âdet gibi fer’î delilleri, kamu yararını daima göz önünde bulundurmuş, kişi hak ve hürriyetlerinin korunmasını düstur (ilke) edinmiştir.

  Kaynaklarda, İmâm-ı Azam’ın (rh.) dört bine yakın talebesinin olduğu ifade edilir. Bunlardan kırk tanesi ictihad yapabilecek seviyeye gelmiştir. İmam Ebû Yusufve İmam Muhammed(İmameyn) rahımehümallah en meşhur iki talebesidir. Ebû Hanîfe (rh.), Ehl-i Irak fıkhının temsilcisidir. Mezhep ekseriyetle Türkiye, Balkanlar, Türkistan, Hindistan, Pakistan’da yaygındır.


  2. Mâlikî mezhebi

  Mezhebin kurucusu İmam Malik’tir (rh.). Hicri 93 (M. 711) yılında Medine’de doğmuş, 179 (M. 795) yılında yine Medîne’de vefat etmiştir. Mezhebin en önemli özelliği, İmam Mâlik’in, o günün ilim merkezi durumunda olan Medine halkının uygulamasına büyük ehemmiyet vermesidir. Ona göre, Medinelilerin ameli, mütevatir sünnet (en kuvvetli sünnet) hükmündedir. Mezheb genellikle Mısır ve Kuzey Afrika’da yaygındır. İmam Mâlik, ehl-i hadis veya ehl-i Hicaz fıkhının temsilcisidir.

  3. Şâfiî mezhebi

  Mezhebin kurucusu İmam Şâfiî’dir. Hicri 150 tarihinde (M. 767) Filistin’in Gazze şehrinde doğmuş, 204’te (M. 819) de Mısır’da vefat etmiştir (rh.). İmam Mâlik’ten Hicaz fıkhını, Ebû Hanîfe’nin talebesi olan İmam Muhammed’den de Irak fıkhını öğrendi. Mezhebinin en önemli özelliği, âdeta Hanefî ile Mâlikî fıkhının terkibi/sentezi (birleşimi) niteliğinde olmasıdır. Şâfiî mezhebi genellikle Mısır, Suriye, Irak, Horasan’da yaygındır. Ayrıca Türkiye’nin Doğu ve Güney Doğu bölgelerinde de epeyce mensubu bulunmaktadır.

  4. Hanbelî mezhebi

  Mezhebin kurucusu İmam Ahmed b. Hanbel’dir (rh.). Hicri 164’te (M. 780) Bağdat’da doğmuş, 204’te (855) de yine Bağdat’ta vefat etmiştir. İmam Ahmed b. Hanbelibadet ve muamelat konularında iki ayrı usûl benimsedi. İbadetle ilgili hususlarda ayet ve hadislere çok sıkı sarılmakla birlikte, muamelat(3) konularında (günlük hayatın icapları) bir şeyin haram olduğuna dair ayet ve hadislerde açık bir delil yoksa, onun mubah olduğuna hükmederek daha serbest bir anlayış geliştirdi. Mezheb genellikle Hicaz, Filistin, Mısır gibi ülkelerde yaygındır.

  Bu dört hak mezhepten başka daha otuza yakın amelde hak mezhebin olduğu bilinmektedir. Ancak bunların bağlıları kalmadığı için kitaplarda sadece isimleri vardır.

 3. #3
  Ehl-i Sünnet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  05-02-2011
  Mesajlar
  2.826
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Ehl-i Sünnet
  HAK BİR MEZHEBE UYMAK GEREKİR Mİ?

  Müctehid olmayan Müslümanlara, müctehidleri taklid eden anlamında mukallid denir. Mukallid durumunda olan her Müslümanın, Hak mezheplerden birine, mutlaka bağlı kalması gerekir. Onun için en emin, en güvenli yol budur.

  İmâm-ı Rabbanî
  (k.s.) hazretleri buyuruyorlar ki:

  Kitap ve Sünnet’in îcabına göre inanmak (Müslüman olabilmek için) nasıl zarûri ise, müctehid imamların onlardan istinbat ve istihraç ettiği (Kur’an ve hadislerden çıkartıp ortaya koyduğu) hükümlerin gereğince amel etmek de zarûridir. Hâl böyle olunca; helâl-haram, farz-vâcib, sünnet-müstehab gibi hükümleri bilmek de aynı şekilde zarûri olmaktadır.

  Müctehidlere uymak durumunda olan (mukallid) bir kimsenin, Kur’an ve hadisten, müctehidin görüşüne aykırı olarak hükümler çıkartıp alması ve onunla amel etmesi câiz değildir. (Mukallid bir Müslüman için) gereken; kendisinin, tâbi olarak taklid ettiği mezhebinin müctehidi tarafından ihtiyar edilen kavil (seçilip alınan hüküm)ile amel etmeyi tercih etmektir.” (4)

  Meselâ, ülkemizde yaşayan Müslümanların çoğunluğu Hanefî mezhebine mensuptur. Bu mezhebe göre namazları cem etme ameli (iki vakti birarada kılmak), sadece hac esnasında tatbik edilir.

  O da Arafat’ta cem‘-i takdim yapılarak, öğle vaktinde öğle ile ikindi namazları birleştirilir; önce öğle sonra da ikindi namazı birbiri ardınca kılınır.

  Müzdelife’de ise, akşam namazı te’hir edilerek yatsı ile birleştirilir ki, buna da cem‘-i te’hir denir. Bunların dışında –ister hac sırasında, ister haccın hâricinde– hiçbir zaman ve mekânda, şartlar ne olursa olsun, iki vaktin namazını birleştirmekHanefîmezhebine göre câiz değildir.

  Ashâb-ı kirâmdan Abdullah b. Mes‘ûd, Sa‘d b. Vakkas ve Abdullah b. Ömer (r.anhüm) gibi bazılarından da bu görüş rivâyet edilmiştir.

  Hasan-ı Basrî, İbn Sîrîn, İbrahim Nehâî, Esved (rahımehümüllah) gibi bir kısım selef-i sâlihîn de bu görüştedir. Bir rivâyette İmâm Mâlik’in (rh.) tercihi de bu yöndedir.

  Bu durumda, Hanefî mezhebine mensup olan bir Müslüman’ın, yukarıda belirtilen zaman ve mekânların dışında, hiçbir hâl ve şartı bahane edip iki vaktin namazını bir vakitte birleştirerek kılması câiz olmaz. Diğer meseleler de aynen bunun gibidir.

  İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin açıkladığı üzere, mukallid durumundaki Müslümanların, mensubu bulundukları mezhebin görüşlerine göre amel etmeleri şarttır, zarûridir. Şuurlu bir Müslüman, aksi yöndeki iddialara kulak vermez.

  Bizim dinimizde, sıradan herkesin kendi kafasına göre âyet ve hadislerden hüküm çıkarma ve keyfine göre amel etme gibi bir saçmalığa yer yoktur.

  Hatta, değil İlâhi bir dinde, hiçbir beşerî sistemde bile kanunları her önüne gelenin kendi kafasına göre yorumlaması, ictihad etmesi gibi bir karmaşaya izin verilmez.

  Çünkü böyle bir uygulamanın sonucu, toplumda rahatlık ve huzur değil, aksine anarşidir, terördür. Bu da, aklı başında hiçbir fert ve toplumun kabul ve tasvip edebileceği bir durum değildir.

  Ayrıca belirtmek gerekirse, dinî meselelerde ihtiyaç yeni ictihadlara değil, tefekküredir; fikir plânında yapılacak çalışmalaradır. Bunlar da hiçbir sûrette kat‘î nasslarda ve hakkında icma‘ bulunan mevzûlarda olmamalıdır. Zira bu noktalarda değil “düşünce üretmek”, hakiki bir müctehidin ictihad etmesi dahi câiz değildir. Meselâ namazın, orucun, zekâtın, haccın farziyeti; onların rükünleri, vakitleri hususunda ictihâda asla yer yoktur. İslâm’ın fıkıh usûlü bunu böyle ortaya koymuştur. Nitekim Mecelle’de de bu husus, Mevrid-i nassda ictihâda mesağ yokturkâidesiyle belirtilmiştir.

  Ama üzülerek ifade edelim ki günümüzde, namazda olduğu gibi, haccın, kurbanın da vakitlerinin değiştirilerek yılın 12 ayına yayılabileceği, yani senenin her mevsiminde yapılabileceği icitihâd(!)ında bulunma cür’etini bile gösteren sözde müctehidlere rastlamak mümkün. Hem de isimlerinin önünde kocaman kocaman ünvanlarıyla… Ve bunu da “bilimsellik!” adına yaptıklarını söylüyorlar ki, Allah’tan –şayet kabilse, istidatları varsa– hidâyetlerini istemekten başka ne dileyebiliriz!
  * * *

  Peki, günümüzde bir Müslümanın mutlaka bu dört mezhepten birine bağlı kalması şart mıdır?

  Bu sorunun cevabı ve bu husustaki daha pek çok meselenin halli için, dilerseniz Prof. Dr. Faruk Beşer Bey’e kulak verelim. O, “Bir Mezhebe Bağlanma” başlığı altındaki yazısında dikkat çekici şu açıklamalarda bulunmaktadır:

  İslâm’ın asıl kaynağı Kur’ân-ı Kerim ve onun açıklayıcısı olan hadîs-i şeriflerdir. İcma, kıyas ve diğer şer’î deliller de aslında Kur’ân’a tabi olduklarından, aslolan yine Kur’an’dır ve bu anlamda Kur’an İslâm’ın tek ve yegâne kaynağıdır. Her müslüman fert için asıl olan da Kur’ân’a göre yaşamaktır.

  “İslâm bütün insanlara ve geldiği andan itibaren bütün zamanlar için gönderilmiştir. Bu süre içinde olacak olanlar sürekli ve sonsuzdur. Oysa, Kur’ân-ı Kerim’in ifade ettiği hükümler; bu hükümlerin esası olan ve bizim telaffuz ettiğimiz kelimeler itibariyle, sınırlıdır. Sınırlı olan hükümler sınırsız olayları anlatamayacağına göre, yenilenen olaylara paralel hüküm üreten bir kaynağın bulunması gerekir ki, bu da içtihat’tır. İçtihat, İslâmî hükmü belli olmayan bir olayın hükmünü Kur’ân’a uygun olarak ortaya koyma çabası olduğuna göre, içtihat yapacak şahsın, esas kaynak olan Kur’ân-ı Kerim’i, onun açıklaması olan sünneti ve bu ikisinin onayladığı icmaı yeterince bilmesi gerekir. Ta ki asıl kaynaklarda belirtilen bir hükümden habersizce ve kendi görüşü ile, asıl olana zıt bir hüküm ortaya koymasın ve olaylar arasındaki ilgiyi görerek isabetli hüküm verebilsin…..

  “… Allah Rasûlü (s.a.v.) hayatta iken vahiy devam ettiği için, yeni yeni ortaya çıkan meselelerin hükmünü öğrenmek problem değildi. Rasûlüllah’ın vefatından sonra ve ona yetişenarkadaşlarının (sahabe) varolduğu sürede ortaya çıkan meselelerin hükmü, onlara soruldu ve onlarınmüçtehit olanları, ayetler ve hadisler ışığında görüşlerini açıkladılar. Arkasından onları izleyenler (tâbiûn) geldi. Meseleler de çoğaldıkça çoğaldı. Bu meseleleri de tabiûnun müçtehitleri cevaplandırdılar, bunlar hakkındaki görüşlerini, yani mezheplerini açıkladılar ki, işte İmam Ebû Hanife ve İmam Malik bunlardandır ve o dönemde onlar gibi daha yüzlerce müçtehit vardır. Meselesi olan vatandaş, gidip onlardan herhangi birisine sordu ve davranışını ona göre ayarladı. O dönem bu açıdan çok zengin bir dönem oldu ve bu dönemin müçtehitleri on binlerce meselenin hükmünü tesbit etme başarısını gösterdiler.

  “Büyük imamlar olan Ebû Hanîfe, Malik, Şâfiî ve Ahmed b. Hanbel (Allah onlardan razı olsun) hem birçok meziyetleriyle halk tarafından benimsendikleri, hem de daha çok mesele hallettikleri için onların görüşlerine, yani mezheplerine daha çok başvurulur oldu ve onların görüşleri yazılıp tesbit edilebildi. Diğerlerinin görüşleri ya unutulup gitti veya başkalarının ağzından çok sıhhatli olmayan yollarla ve tek tük aktarılabildi. Dolayısile içtihat adına en önemli dönem olan o dönemden bize bütünüyle sağlıklı olarak sadece bu ‘Dört İmam’ın ve arkadaşlarının görüşleri aktarılabildi.

  “Onlardan sonra da yüzlerce müçtehit gelmiş olmakla beraber, henüz onlar kadar kapsamlı müçtehitler çıkmadığı kabul edilir. Çünkü onlar işin kaynağına yakın idiler, hadislerin sahih olan ve olmayan yollarını tanıyor, kendilerinden önceki sahabenin ittifak ettikleri noktaları iyi biliyorlardı. Sonradan zorunlu olarak ortaya çıkan bir sürü hadis ilmine ihtiyaçları yoktu. Arapça’nın henüz bozulmadığı bir dönemde yaşıyorlardı ve Kur’an’ı anlamak için çok önemli olan Arapça’yı, bir çaba göstermeksizin iyi biliyorlardı. Ve belki de bütün bunlardan ve daha benzeri meziyetlerden ötürü Allah Rasûlü Efendimiz (s.a.v.), onların da ‘hayırlı asır’da bulunduklarını haber vermişti.. Oysa, daha sonra gelen müçtehitlerin sözünü ettiğim konularda ilave ve fazla bilgiye ihtiyaçları oldu. İşleri arttığından ötürü seviyeleri de öncekilere göre küçük kaldı, içtihat etmelerine rağmen onlar kadar kapsamlı olamadılar. Ve odört imam’ hep zirvede kalmaya, tabir caizse rekoru ellerinde tutmaya devam ettiler.

  “Böyle bir özetten sonra başlıkla ilgili soruya dönelim: Madem ki, esas olan Kur’ân-ı Kerim ve onu açıklayan sünnet-i seniyyedir; öyleyse bir müslümanın ille de ‘dört imam’dan birini taklit etmesi ve ‘Kitab’a ve ‘sünnet’e değil de onun görüşlerine uyması şart mıdır? Hatta bu uygun olur mu?

  “Böyle bir soruya cevap olarak söyleyeceğimiz ilk şey, onlara uymanın Kitap ve Sünnete uymaktan başka bir şey olduğu izlenimini vermenin, yanılgı ya da yanıltmaca olduğudur. Çünkü onlara uymak ve onları taklit etmek, Kitap ve Sünnet karşısında, onların görüşlerini benimsemek demek değil, Kitap ve Sünnete onların yorumu ve anlayışı ile bağlanmak demektir. Tabi olunan/uyulan, yine Kitap ve Sünnettir. Herkesin Kitap ve Sünneti yeterince bilip kavraması zor (imkansız değil) olduğundan, herhangi bir büyük imamı (müçtehit) taklit etmek, pratik anlamda vacip, yani gerekli görülmüştür.

  “Ancak bu gerekliliği, dinî anlamda ‘farz’ görme yanılgısına da dikkat çekmek gerekir. Çünkü bir şeyin farz ya da haram olduğuna hüküm verme hakkı, sadece Allah’a ve Onun kendi adına hüküm koyma yetkisi verdiği Rasûlüne aittir….


  “Öyleyse [bir müslümanın] Kitabı ve Sünneti yaşamada bir mezhep imamını rehber edinmesi gereklidir ve bunun dört mezhepten biri olması konusunda da âdeta icma vardır. Çünkü belli bir dönemden bize sıhhatli olarak aktarılan içtihatlar onların içtihatlarıdır. Bu, onların özellikle ibadet ve akide ile ilgili herhangi bir meselede bu dört görüş mecmuasının dışında bir görüşün olamayacağındaittifak yani icma etmeleri anlamına gelir ki, fıkıh usûlünde mürekkep icma diye tabir edilir. İcma ise genel kabul gören görüşe göre bağlayıcı bir delildir….

  “… Şunu da itiraf etmeliyiz ki, herkesi rehbersiz olarak Kitabı ve Sünneti yorumlama hatasına düşüren sebeplerden biri de, hiçbir mezhebin ve mezhep imamının kabul etmediği ‘mezhep taassubu’ olur.

  Mezheplerin kolay taraflarını araştırmak ve ihtiyaç yokken sırf nefsinin arzusuyla işine gelenleri almak… caiz değildir. Çünkü bu dine değil nefse uymaktır. Delilsiz hareket etmektir. Bizi, kabul edilmeyen toplamacılığa/telfike ve mürekkep icma ile caiz olmadığında ittifak edilen sonuçlara götürür….

  “[Hâsılı], mezhep, Kur’an’da veSünnette bulunup açık olmayan ya da hiç bulunmayan konular hakkında görüş demek olduğuna göre,Dört mezhep de nereden çıktı?’ deyip herkesi güya Kur’ân’a ve Sünnete göndermek, aslındadört değil, dörtyüz milyon mezhep kabul etmek demektir. Çünkü her şey Kur’ân’da açıkça bulunsaydı zaten mesele olmazdı. Bu yüzden, yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, meselâ Hanefîmezhebine bağlı yaşamak,Kur’ân’ı ve Sünneti bırakıp Ebû Hanîfe’ye uymak değil, belki Kur’ân’ı ve Sünneti onun anlayışı ile kabullenmek, yani Kur’ân’a ve Sünnete Ebû Hanîfe penceresinden bakmak demektir.”(5)
  ***

 4. #4
  Ehl-i Sünnet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  05-02-2011
  Mesajlar
  2.826
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Ehl-i Sünnet
  MEZHEPSİZLİK NEREYE GÖTÜRÜR?

  Büyük âlimMuhammed Zâhid el-Kevserî rahmetullâhi aleyh, mezhep tanımama, kabul etmeme tehlikesi ile ilgili olarak, “Mezhepsizlik dinsizliğe köprüdür”(6) başlıklı makalesinde bakınız neler söylüyor:

  Mezhepler sağlam temeller üzerine oturtulmuşturPeki son zamanlarda liderlik sevdasıyla biri ortaya çakır da müctehidlerin ictihadlarının yerine kendi görüşünü ikâme edip, insanları, mezhepleri bırakmaya çağırır; mezheplerin mensuplarını şaşkınlık içerisinde bırakmaktan ve gösteriş budalalığından öte bir esasa dayanmayan kendi imamlığını (müctehidliğini) mezhepsizlik üzerine oturtmaya çalışırsa eğer, siz kendisini böyle bir vesvese ve kuruntuya kaptıran birine ne dersiniz?..

  Böyle birine, ya deli teşhisi konulmamış fakat tımarhâneye götürülmemekle hata edilmiş bir mecnûn dersiniz; yahut da böyle bir adamın delilerin akıllılarından mı, yoksa akıllıların delilerinden mi olduğunu kestiremezsiniz her halde

  “Bir müddetten beri bazılarından buna benzer nâralar duymaya başladık. Ki bunlar, akıllarınca müctehid imamların ictihadlarını ortadan kaldırmaya yönelik olarak şer‘î sâhalarda ictihâda yelteniyorlar... Bu kuruntularına kulak asmadan önce, bana kalırsa, bunların akıllarından bir zorlarının olup olmadığı hususunda bir tıp doktoruna muâyene ettirilmeleri gerekir.

  “Kendilerinde birazcık akıl bulunduğu tesbit edildiği takdirde, bunların,
  İslâm ümmetini din ve dünya işlerinde parçalamaya yönelik hedefler peşinde koştukları ve üzerlerineİslâm güneşi doğduğundan beri aralarında devam eden uzunca bir kardeşlik döneminden sonra bu ümmeti birbirleriyle didişmeye ve boğazlaşmaya sevk edecek mel‘unca gâyeler güttükleri ve kesinlikle bu dinin düşmanlarından oldukları ortaya çıkar.

  Basîretli ve akl-ı selim sahibi bir Müslüman bu gibi propagandalara kanmaz. Evet, böyle birMüslüman, tâbiûn devrinden beri bu dînin usûl ve furûunu Efendimiz’den (s.a.v.) tevârüs ettikleri gibi koruyan müctehid imamların etrafından ayrılmaya çağıran bir nâra işittiğinde, yahut kulağına mezheplerden birine yönelik bir böğürtü çalındığında, mutlaka bu meş‘ûm (uğursuz) sesin çıkış yerini aramalı, bu fitne yuvasını muhakkak keşfetmelidir.

  İslâmî ilimleri hakkıyla okuyan samimi bir Müslüman’dan böyle bir ses duyulmaz. Bu ses, olsa olsa İslâmî ilimleri üstünkörü, başlıklar hâlinde ve kendi emellerine hizmet edecek kadar öğrenip, İslâm âlimleri arasında gizlenmiş sahte bir Müslüman’dan duyulabilir.Akl-ı selim sâhibi bir Müslüman, kendisinde mevcut basîret nûruyla araştırdığında, bu nâranın çıkış yerinde, Müslümanlar’ın dertleriyle sadece gösteriş olsun diye dertlenen birine rastlayacaktır. Öte yandan bu adamın, Müslümanlar’ın dert ve sıkıntılarına aldırış etmeyen bir takım kimselerle sarmaş dolaş olduğunu, ancak fazilet güneşinin batış yerinden (Batı’dan) gelen eskiler hâriç, önüne gelen her eskiye düşman kesilen bir kimse olduğunu görecektir.

  İmam Ebû İshak el-İsferâyinî’nin buyurduğu gibi, ‘Bu işin önü safsata, sonu zındıklıktır…’

  “Bu meş‘um dâvet, yalnızca dinsizliğe uzanan bir köprüdür. Böyle bir dâvetin istilâ ettiği diğer ülkeler, küfür bataklığına saplanarak mahv olmuşlardır.

  Mü’min, parmağını bir delikten iki kere ısırttırmaz

  Akıllı o kimsedir ki, başkasının uğradığı musîbetlerden ders alır.

  Doğruyu Allah söyler (ve söyletir), doğru yolu gösteren de odur.”


  DİPNOTLAR
  1) Tirmizî, Sünen, İman, 18; Ebû Dâvud, Sünen, Sünnet, 1; İbn Mâce, Sünen, Fiten, 17; Dârimîmî, Sünen, Siyer, 75.
  2) Buhârî, Sahîh, İ‘tisâm, 21; Müslim, Sahîh, Akdiye, 6;
  3) Muamelat: Muameleler, işlemler demektir. Fıkıhta fert ve aile hukuku, aynî haklar, mîras, ticaret, borçlar ve iş hukukuyla ilgili konular.
  4) el-Mektûbât, 1, 286.
  5) Sorular ve Cevaplarla Günlük Hayatımız, Bilge Yayıncılık, İstanbul 2003, s. 15-21
  6) Said Ramazan el-Bûtî, Mezhepsizlik İslâm Şerîatını Tehdit Eden En Tehlikeli Bid‘attir.

 5. #5

  Kısıtlı Erişim
  Üyelik tarihi
  19-01-2012
  Mesajlar
  4.482
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Havas
  ümmetim 72 fırka hadisi...

  Alimin yanlış içtihaidında 1 sevab..hadisi

  ikiside mevzu hadisdir...


  Sana bir soru ,alim içtihad ederken yanlış içtihadla küfre düştü ne olacak????

  bir sevabmı alacak..


 6. #6
  talib - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  11-07-2006
  Yer
  İstanbul
  Mesajlar
  10.546
  Adı geçen
  3 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @talib
  İctihad ile nasıl küfre düşülür acaba İctihad nerelerde yapılır bir daha oku. Bilmiyorum yazıda var mı ama..

 7. #7

  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  20-08-2009
  Yer
  rize
  Yaş
  52
  Mesajlar
  3.023
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @saglıkcı
  Alıntı gavs Nickli Üyeden Alıntı
  ümmetim 72 fırka hadisi...

  Alimin yanlış içtihaidında 1 sevab..hadisi

  ikiside mevzu hadisdir...


  Sana bir soru ,alim içtihad ederken yanlış içtihadla küfre düştü ne olacak????

  bir sevabmı alacak..
  Yahu bu dini siz oyunçakmı sandınız.Cahil cesur olurmuş sizdeki cesaret kühan kabadayısında bile yok. Sizin gibiler şeytana papucu ters giydirirsiniz.

 8. #8

  Kısıtlı Erişim
  Üyelik tarihi
  19-01-2012
  Mesajlar
  4.482
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Havas
  Alıntı talib Nickli Üyeden Alıntı
  İctihad ile nasıl küfre düşülür acaba İctihad nerelerde yapılır bir daha oku. Bilmiyorum yazıda var mı ama..
  küfre düşülmüyormu?Şianın alt gurublarında h.z aliyi peygamber tanıyan,h.z muhammedi peygaberliği çalmiş gibi anlatan fırkalar ne olacak??

  Bİrde zamanın entellektuel müctehidleride çok türedi.Tv lerde görürsünüz..efendim ben müsülümanım ama cinlere inanmıyorum der..

  Ben müslümanım ama ,nuh tufanına inanmıyorum der..

  Hatta allahın azabına bile inanmayanlar var.... Bu şimdi onların şahsi ictihadı deyilmi?

 9. #9
  Tahsin EMİN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  07-02-2012
  Mesajlar
  11.615
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Tahsin EMİN
  Arkadaslar kusura bakmayiniz ama ben bazi seyleri anlayamiyorum...
  Müctehid Ülema'nin "mezhep kurduguna" ya da "kuracagina" dair bir sözünü okuyan var mi...?
  Imam Azam Ebu Hanife mezhep kurmadigi halde ve mezhep kurma adina da ictihat etmedigi halde, ve böyle bir sey de yokkken,
  Sen mezhepsizsin, bundan dolayi, zindiksin, sapiksin, bidatcisin, ehl-i sünne disisin gibi hitaplarda bulunup da kavga etmenin bir anlami ve mantigi var midir...
  Imam Azam Ebu Hanife hayatta olsa, birbirlerine karsi mezhep icin bu kadar hakaret dolu kelamlari sarfedenleri asasiyla kovalar ve kendi ictihadina da dahil etmezdi...
  Müctehid mezhep kurmaz, müctehid ictihad eder...
  Sen de, ictihat edemiyorsan, bilmiyorsan yapilan ictihattan da bilgi sahibi olursun...
  Allah buyurmus:
  "Bilmediklerinizi bilenlere sorunuz..."
  Bilmiyor musunuz, müctehitlere arzedersiniz... Bu Imam Azam olur Imam Safii olur...
  Bir bütünlük arzetsin dye bir müctehidi de takip edebilirsiniz...

  NOT: Bir müslüman, elinde bir kriter olmadigi halde, Dinen hayatina ve yasamina yön veremez... Dolayisiyla her bir müslümanin takip ettigi bir usulü ve yöntemi vardir....

 10. #10
  talib - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  11-07-2006
  Yer
  İstanbul
  Mesajlar
  10.546
  Adı geçen
  3 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @talib
  Onlar ictihadlarından değil sapıklıklarından dolayı bu hale geldiler.

  İctihad yapmanın, yapabilmenin şartları vardır. O şartları taşıyan birisinin ictihadı ancak değer kazanır. Buna rağmen bazı ictihadlar uygulama sahası bulamamış ve kitaplarda kalmışlardır sadece. Ümmetin ittifakı da önemli burada.

 11. #11
  fakiri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  14-01-2007
  Yer
  KOCAELİ
  Mesajlar
  16.053
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @fakiri
  Nisa Sûresi115. ayet-i celilesinin gereği müminlerin yolundan asla ayrılmayan kişi demektir. Müslüman olmak demek, serseri mayın gibi dolaşmak ve başıboş bırakılmak veya dinin kural ve kaidelerini kendi kafasına göre takmak veya takmamak demek değildir. Bu yüzden yukarıda tarif edilen serserilerden olmayın, adam gibi müslüman olun diyorum !

 12. #12
  fakiri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  14-01-2007
  Yer
  KOCAELİ
  Mesajlar
  16.053
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @fakiri
  Mezhepten elbettekii soru gelecek ! Sen öte alemi ne zannediyorsun ? Aylak ve serseri takımlarının mekânı mı ? Orada, yaptığın ibadetlerin en ince noktlarına kadar sual olunacağız ...
  Örneğin; namazda ellerini neden göbeğinin üstüne bağladın ? diye sorulduğunda cevaben "Mezheb İmamımızın öğretisiydi." diyeceğiz. Ama, bir mezheb uymayan sivri zekâlılar bu sorunun cevabını veremezler. Çünkü, vermiş olsalar , mezhebi işaret etmek zorundalar, vermemiş olsalar bu kez "madem mezhebe uymadın neden bağladın?" sorusuna makul bir cevap vermezler.
  Hoş mezhepsizler bu kadar ince sorulara kadar dahi varmadan kendilerne nar-ı cahimin yolu gösterilecektir ya !..
  Ne demek mezhepsizlik yaw ? Böyle bir naneyi yiyen bu dünyada nasıl olur da biz de müslümanız diye gezer ?

 13. #13

  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  20-08-2009
  Yer
  rize
  Yaş
  52
  Mesajlar
  3.023
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @saglıkcı
  (O gün her fırkayı imamları ile çağırırız) mealindeki İsra suresinin 71. âyet-i kerime

 14. #14

  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  20-08-2009
  Yer
  rize
  Yaş
  52
  Mesajlar
  3.023
  Adı geçen
  0 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @saglıkcı
  Bu gün için,Mezhebsizler en ahmak kimselerdir.

 15. #15
  Ehl-i Sünnet - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektar Emektar Üye emektar
  Üyelik tarihi
  05-02-2011
  Mesajlar
  2.826
  Adı geçen
  2 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @Ehl-i Sünnet
  Yaw sen kimsin ki müçtehid misin de kitapları açıp bilmediğin konulardan hüküm çıkaracaksın. İmam Azam Ebu Hanife gibi Kabe'nin içinde 2 rekatta namazda Kur'an-ı hatmedip, 40 yıl boyunca yatsı namazının abdestiyle sabah namazını kılabilecek misin??? . İmam Şafii Hz. gibi 1 haftada Kur'anı ezberleyebilecek misin.

  Kahrolun gidin ya nasıl amel edersen et. kimse size bir mezhebe uyun diye zorlamıyor ki. Ne biçim adamsınız siz yaw. gavs ve cengizhan adlı kişiler siteye fitne sokmaktan başka hiçbirşey yapmıyorlar. Allah böyle zihniyetli kişilerden ümmeti muhafaza eylesin...

 16. #16
  fakiri - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  emektaremektar Kıdemli Üye emektaremektar
  Üyelik tarihi
  14-01-2007
  Yer
  KOCAELİ
  Mesajlar
  16.053
  Adı geçen
  1 Mesaj
  Etiketlenme
  0 Konu
  @fakiri
  Sen sadece işkembe-i kubrandan sallayıcısın javs ! aslında senin msülüman olup-olamdıüın dahibilinmiyor bu forumda ! Çünkü, inandığın imanın şartlarını bir türlü saymıyorsun ! Mezhepsiz olduğun aşikar oldu. Beğenmediğin o Mezheb İmamları ne kadara Kurana ve Sünnete bağlı müslümanlar olduğundan dahi haberin yok ! Bak senin nerede sapıttığını sna ayetle bildiriyorum ...
  " Ve eğer bir kimse kendi için doğru yol taayyün ve tebeyyün ettikten sonra resûle muhalefet ve münazaa eder ve müminlerin ittiba ettikleri tarik-ı hakkın ve din-i İslâmın gayrı bir tarıka ittiba ederse biz onun mütevelli olduğu dalâl ve ihtiyar ettiği fesada onu velî kılar ve Cehennem'e ithal ederiz. Varılacak mahal yönünden Cehennem ne çirkin oldu?] Yani,
  "Her kim, HUDA kendisine beyan olunduktan sonra, peygambere muhâlefet eder ve mü'minlerirı yolundan başka bir yola tabi olursa onu döndüğü yola bırakır. Ve onu cehenneme sokarız, orası ne kötü bir yerdir" (Nisa 115. ayet)
  İşte sen müslümanların yolundan ayırlfdığın ve kendi başına bir yol tutturduğun için sapıksın ve sapıttın !
  Ayrıca, kullandığın "teşke" kelimesi "teşke" değil; "keşke" dir. Diğer yandan At eti haram değildir.Ezber ekonuştuğun nasıl da belli oluyor ! Çok cahil kalmışsın !

Sayfa 1/3 123 Son

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Mezhep Bid’atmiş!
  By Ercan Tekin in forum İSLAMİ HAYAT
  Cevaplar: 249
  Son Mesaj: 28-05-2015, 20:16
 2. Mezhep mi?
  By ömerusta in forum SERBEST KÜRSÜ
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 01-02-2015, 04:08
 3. Cevaplar: 51
  Son Mesaj: 09-02-2013, 00:54
 4. 4 HAK MEZHEP Mi YOKSA 6 HAK MEZHEP Mi?
  By Ebu Huzeyfe T. in forum SERBEST KÜRSÜ
  Cevaplar: 83
  Son Mesaj: 24-08-2012, 12:05
 5. Hak Ne Demektir? Batil Ne Demektir?
  By BeRaT_aLTaN in forum DİNİ SORULARINIZ
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 25-02-2007, 01:09

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş

Facebook platformu Giriş