1-Şeyho Duman Kimdir? Kısaca bize kendinizi tanıtır mısınız?

Bismillahirrahmanirrahim.Sorunuz kendimi anlatmaya yönelik bir anlam taşıyordu.Esas itibarıyle insan olarak ademden neş’et eden bir sülalenin devamıyım.Ben Şeyho Duman,1938 de,Adıyaman’da dünyaya gelmişim.Adıyaman dan Malatya’ya göç ettik çocukluğumu orada geçirdim.Kur’an dersleri aldım.Arapça eğitimi aldım.İlahiyatı okumak için Ankaraya geldim.İmamlık görevim var.Çeşitli memuriyetlerde bulundum,Tapu Kadastro memuriyetinden emekli oldum.Uzun zamandır İlkav bünyesinde çalışmalarda bulunuyorum.

2-Sizin tespitlerinize göre,Kuran ve sünnet çizgisinde ümmetin öncelikli sorunu nedir,bu konuda neler yapılmalıdır?Ümmet tabiri,bütün yeryüzündeki Müslümanların manasını taşıyan bir tabirdir.Türkiye de yaşayan Müslümanların meydana getirdiği ümmetin Kuran ve sünnet konusundaki sorunu nedir ?Ben şunu diyorum,tarih seyri içerisinde bir çok hususlar ümmete din olarak intikal etti,Kuran ve sünnet tabirleri de yeri geldikçe kullanıldı,bir çok şeyde ümmete Kuran ve sünnet diye empoze edildi.Ümmet Kuran ve sünneti karışık bir kültür içerisinde aldı.Kuran ve sünnetle karışık başka kültürlere de muhatap oldu.Şimdilerde tarih içinden gelen kültür İslam’ını Kuran ve sünnete göre tekrar anlamak için çalışması ve çok büyük mücadeleler vermesi gerekmektedir.Evvela Kuranı anlaması gerekir.Sünneti anlaması gerekir.Bizim toplumun en büyük sorunu Kuran ı seviyor olması ancak buna rağmen Kuranın ne demek istediğinden habersiz yaşıyor olmasıdır.Kuran mefhumunu tamamıyle idrak etmesi gerekiyor.Ümmetin en fazla muhtaç olduğu şey tarih seyri içerisinde teslim aldığı sahip olduğunu iddia ettiği ettiği Kuran ve sünnete yeniden anlama gayretine girmesidir.çünkü Kur’andan uzak bir hayatı yaşamış,idrakine kuranı tam olarak oturtamamış,sünneti tam olarak anlayamamış.Bu bakımdan Kuran muska yapmak içi,veya ölülere okunmak için yada hatimler yapmak için okunmuştur.Kuran için savaşlara katılmışlar şehadete koşmuşlar,fakat kuran nedir diye sorduğunuzda Kuranın istediği bir şekilde cevap verememişlerdir.Bundan dolayı bizim toplumumuzda Kuran yeniden geliyormuş, vahiy yeniden iniyormuş gibi idrak edilmesi yeniden anlaşılması gerekmektedir. İnşaallah ümmet Kurana döner ve bize ne anlatmak istediğine dikkat eder.3-Hocam siyasi gelişmelerin Müslümanlar üzerindeki etkileri nelerdir.?Şunu söyleyelim,Türkiye’de cereyan eden siyasi gelişmelerin hemen hemen hepsinin dayandığı nokta senelerce önce bu İslam ümmetinin dayandığı inandığı prensiplerden uzaklaştırmak için kaynağı yabancı olan bir sistemin uygulanışı noktasındaki tatbikatı söz konusu.Dolayısıyle,bu günkü siyasi güçlerin ve siyasetin esas itbarıyle hedefi Türkiye’deki Müslümanların dışarıdan aldıkları kültür kaynaklı yani yabancı kaynaklı bir kültürün tezahürlerini bu topluma dayatmak üzere bir eğitimi bir siyaseti uygulamaktadırlar.Dolayısıyle böylesi bir siyaseti İslam ümmetini ve fertlerinin İslami bir manada yetişmesine her zaman engel teşkil etmektedirler.Şu anki siyasi söylemlerin hepsi beşeri kaynaklı olan söylemlerdir,tamamen İslamilikten uzaktır.Bu beşer kaynaklı olan siyasi söylemler,ümmetin hiçbir derdine çare olamayacaktır.Ancak,bir takım renkler tezahür etmekte,çeştililik arzetmektedirler.Bazıları Müslümanlara daha şirin gözükme gayretine girmektedirler.Bu gibi İslam’a ve Müslüman’a yakın görünen beşer kaynaklı siyasilerin ne İslam’a nede Müslümanlara herhangi bir faydası olamaz.4-Hocam açılım politikaları karşısında Müslümanların tavrı nasıl olmalıdır?Esas itibarıyle açılım politikası eğer Müslümanlar hazır olmuş olsalar, yani alt yapılarıyle kültürleriyle esas itibarıyle İslam’dan nasibini almış olsalardı,İslam uleması alimi hazır olmuş olsaydı,bu açılımı kendi lehlerine döndürebilecek bir söylemleri olmuş olsaydı,bundan istifade edilebilirdi.Ancak biliyoruz ki,açılım politikasının da menşei itibarıyle batı kaynaklı düşüncelere dayanmaktadır.Dolayısı ile onların bize sunacağı metodun İslam dışı olduğu ve İslami söylemi olmayanların içinde bulunduğu birçalışmalardır.Bu bakımdan islamı enpoze edecek bir güç olmadığından,bu politikadan da nasibimizi almış olmalıyız.Çünkü onların açılım politikası dediği daha fazla demokrasi daha fazla din esası ve dinler tabiri var, oysaki din tektir.Allah katında bütün peygmberlere tebliği edilen din İslam’dır. Dolayısıyle buradan yola çıkarak dinler tabirini bile kullanmak ilahi değildir.Çünkü Kuran bize “Tek din İslam’dır” diye bildiriyor.5-Hocam ümmeti bir araya gelmesi için, cemaatler ve bireyler bazında ne gibi çalışmalar yapılmalıdır?Tekrar baştan söyleyelim,Ümmetin bir araya Gelebilmesi çin önce Kur’anın bize şu mesajına göre yaklaşımını sergilememiz lazım.oda şudur.”Hepiniz Allahın ipine sarılın ve ayrılmayın.”.Bu emir gereği bir araya gelen insanlar gerek birey olarak gerekse toplum olarak tefrikaya düşmeyecektir Tefrika olduğu müddetçe ümmetin birliği sağlanamayacaktır.Tefrikadan uzaklaşmak ve bir araya gelmek için Kurana sımsıkı sarılmalı ve bölünüp parçalanmaktan uzaklaşmalıyız.Eğer bölünüp parçalanırsak gücümüz tükenecek,zayıf düşeceğiz,günümüzde olduğu gibi.Her kes Allahın ve Rasulünün emrine boyun eğerek ortak noktada bir araya gelecek,Allahın Rasulüne emrettiği gibi bir İslam’ın etrafında birleşecektir.Kimse ben şuyum buyum diyerek ümmeti parçalara ayırmamalıdır.Ümmetin ilk yapacağı iş,Kuranında ikaz ettiği şekilde bir birliği sağlamak,ve bu birlik içerisinde tefrikalara mezhebi farklılıklar dan kendilerini uzak tutup tefrikalardan uzak bir hayat yaşamak için gayret sarfetmektir.6-Hocam Kardeşlereli derneği yeni kurulan bir dernek olduğu içi bizlere ne gibi önerilerde bulunursunuz?Allah yardımcınız olsun. Öncelikle bir dernek İslam düşüncesinin yayılması için kurulmuş bir dernek olarak telakki ediyorum.Bunun için yapılacak tek şey şu,hiçbir tefrikaya düşmeden tarikatlara girmeden doğrudan doğruya İslam’ı bilen insanların idaresi altında ,insanlar İslam’ı anlatmak,Kuranı anlatmak ilk görev edinmelidir.Herhangi bir gruplaşma olduğu zaman dernekte maalesef kendisinden beklenen arzu edilen hizmeti yerine getiremez.Diyeceğim şu dernekteki kardeşlerimizin doğrudan doğruya İslam’ı bilen birilerinin idaresinde İslam’ı öğrenip,böylece oradan bilgilenerek,çevresine İslam’ı yaymaya faydalı olacaktır.Dernek olarak ik hedefiniz şu garip ümmete İslam’ı bir türlü tarihi serfi içerisinde tamamıyle anlayamamış,Kur’an’i manada anlayamamış, bir topluma İslam’ı götürmenin uğraşısını vereceksiniz.